Anzeige
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
Anzeige
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)
Nächste SlideShare
แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปี 2557แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ปี 2557
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Anzeige

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J contest)

  1. กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาญี่ปุ่น (J-Contest)
  2. เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น การประกวดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (J-Letter) การประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (J-Song) การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (J-speech) การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น (J-Quiz) การแข่งขันประชันสุดยอดคาศัพท์ (J-Vocab) สมัครได้ที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  3. กิจกรรมการประกวดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (J-Letter) คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว กติกาการแข่งขัน 1. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.2 ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องคัดตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ จากเอกสารต้นฉบับที่แจกให้แล้วนามาส่งเพื่อคัดกรอง เป็นรอบคัดเลือก 3. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจานวนระดับละ 5 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาผู้ชนะเลิศ รอง ชนะเลิศ จานวน ระดับละ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล การตัดสิน 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ผู้ชนะเลิศ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จานวนระดับละ 2 รางวัล กาหนดเวลาการแข่งขัน 1. รอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลงชื่อสมัครและขอรับแบบคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวัน พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คัดตัวบรรจงคล้ายต้นฉบับ นาส่งในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ภายในเวลา 12.00 น. ที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้อง 321 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 2. รอบชิงชนะเลิศ ดูรายชื่อประกาศผลการคัดเลือกในรอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 น. เตรียมอุปกรณ์ในการคัดลายมือ และเข้าแข่งขันคัดตัวอักษรรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 - 13.00 น. ห้อง ทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนคอร์นเนอร์ 3. ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มอบของที่ระลึกและเกียรติบัตร วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
  4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (J-Song) คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ไม่จากัดระดับชั้น ประเภทเดี่ยว กติกาการแข่งขัน 1. สมัครร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้ไม่จากัดแนวเพลง 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเนื้อเพลงต้นแบบจานวน 1 ชุด เพื่อให้กรรมการในวันประกวดรอบคัดเลือก 3. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมไฟล์เพลงไม่มีเนื้อร้อง (Backing track) สาหรับเปิดในวันประกวดด้วยตนเอง 4. รอบคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าประกวดจานวน 5 คน เพื่อประกวดในรอบชิงชนะเลิศ 5. ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเชิญให้ร้องในวันสรุปผลกิจกรรม การตัดสิน 1. เกณฑ์การให้คะแนน 1) เทคนิคการร้องเพลงและการใช้เสียง 2) การใช้ท่าทาง ลีลาและอารมณ์ ประกอบการแสดงบนเวที 3) การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ผู้ชนะเลิศ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล กาหนดเวลาการแข่งขัน 1. รอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดลงชื่อสมัครที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้อง 321 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แข่งขันรอบคัดเลือก วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ห้อง 326 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป .(ผู้เข้าประกวดต้องส่งเอกสารเนื้อเพลงก่อนประกวด 1 ชั่วโมง) 2. รอบตัดสิน ผู้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าประกวดร้องเพลงรอบตัดสินในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนคอร์นเนอร์ 3. ประกาศผลรอบตัดสิน มอบของรางวัลและเกียรติบัตร วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 1. ผู้เข้าประกวดต้องตรงต่อเวลา หากมาช้ากว่าเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
  5. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (J-speech) คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ แข่งขันประเภทเดี่ยว กติกาการแข่งขัน 1. ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหัวข้อในการแข่งขันเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “โรงเรียน” “คุณครู” “ครอบครัว” “เพื่อน” “ตัวเอง” หรือ “อนาคต” 3. ให้เวลาพูดตั้งแต่ 2 – 4 นาที การตัดสิน 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ผู้ชนะเลิศ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จานวนระดับละ 2 รางวัล กาหนดเวลาการแข่งขัน 1. รอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลงชื่อสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แข่งขันรอบ คัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 รายงานตัวเพื่อแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น ต้นไป ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนคอร์นเนอร์ 2. จับฉลากเลือกลาดับการพูดสุนทรพจน์ก่อน-หลัง และมีเวลาเตรียมตัว 10 นาที ให้ผู้เข้าแข่งขัน พูดในหัวข้อที่เตรียม มาภายในเวลา 2-4 นาที โดยผู้เข้าแข่งขันจะถูกหักคะแนนหากพูด น้อยกว่า 2 นาที หรือมากกว่า 4 นาที นาทีละ 1 คะแนน 3. ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มอบของรางวัลและเกียรติบัตร วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เกณฑ์การให้คะแนน 1. เนื้อหา (องค์ประกอบ การลาดับความคิด การนาเสนอแนวคิด) 2. เทคนิคการพูด (น้าเสียง การใช้ภาษาท่าทาง ความกล้าในการแสดงออกบนเวที) 3. การใช้ภาษาอังกฤษ (ความถูกต้องของการใช้คาศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง)
  6. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz) คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว กติกาการแข่งขัน 1. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.2 ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผู้เข้าแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปรอบละ 5 ข้อ แข่งขันเพื่อหาผู้เข้ารอบ จานวนระดับละ 10 คน ผู้ที่ได้คะแนน มากที่สุด 10 คน/ระดับ จะมีสิทธิ์แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 3. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจานวน ระดับละ 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ จานวน ระดับละ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยวิธีการตอบคาถามข้อต่อข้อ การตัดสิน 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ผู้ชนะเลิศ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวนระดับละ 1 รางวัล รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จานวนระดับละ 2 รางวัล กาหนดเวลาการแข่งขัน 1. รอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลงชื่อสมัครที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนคอร์นเนอร์ 2. มอบของรางวัลและเกียรติบัตร วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 1. ผู้สนใจสมัครได้ที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2. เนื้อหาสาหรับการแข่งขันประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 12 เดือน อาหาร และประเทศญี่ปุ่นปัจจุบัน
  7. กิจกรรมการแข่งขันประชันสุดยอดคาศัพท์ (J-Vocab) คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมๆ ละ 2 คน กติกาการแข่งขัน 1. การแข่งขันระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผู้เข้าแข่งขันสมัครเป็นทีมๆละ 2 คน แข่งขันเขียนคาศัพท์จากภาพที่เห็น รอบละ 5 ข้อ เพื่อหาทีมเข้ารอบ จานวน 10 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด 10 ทีม จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 3. ทีมที่ได้รับคัดเลือกจานวน 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ โดยวิธีการ ตอบคาถามข้อต่อข้อ การตัดสิน 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 2. ผู้ชนะเลิศ จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล กาหนดเวลาการแข่งขัน 1. รอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันลงชื่อสมัครที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เฟรนคอร์นเนอร์ 2. มอบของรางวัลและเกียรติบัตร วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 1. ผู้สนใจสมัครได้ที่ครูมานิต วงศ์มูล ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 2. เนื้อหาสาหรับการแข่งขัน คือ หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทโมดาจิ เล่ม 1-2
  8. ตารางกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น (J-Contest) ประจาปี 2556 15 - 19 กรกฎาคม 2556 ที่ กิจกรรม ระยะเวลารับ สมัคร รอบ คัดเลือก รอบชิง ชนะเลิศ มอบรางวัล หมาย เหตุ 1. การประกวดคัดตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (J-Letter) 8 - 11 ก.ค. 56 12 ก.ค. 56 16 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56 2. การประกวดร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น (J- Song) 8 - 12 ก.ค. 56 16 ก.ค. 56 17 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56 3. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (J-speech) 8 - 12 ก.ค. 56 16 ก.ค. 56 16 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56 4. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz) 8 - 12 ก.ค. 56 18 ก.ค. 56 18 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56 5. การแข่งขันประชันสุดยอดคาศัพท์ (J-Vocab) 8 - 12 ก.ค. 56 19 ก.ค. 56 19 ก.ค. 56 24 ก.ค. 56
Anzeige