Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Skkn mot song phuong phap giup tre mam non 5 6 tuoi lam quen voi van hoc

45.146 Aufrufe

Veröffentlicht am

hocjtoanchuyen6Mootj sô

Veröffentlicht in: Reisen
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Skkn mot song phuong phap giup tre mam non 5 6 tuoi lam quen voi van hoc

 1. 1. GiGiGiGiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc PHPHPHPHPHPHPHPHÒÒÒÒÒÒÒÒNGNGNGNGNGNGNGNG GIGIGIGIGIGIGIGIÁÁÁÁÁÁÁÁOOOOOOOO DDDDDDDDỤỤỤỤỤỤỤỤCCCCCCCC &&&&&&&& ĐÀĐÀĐÀĐÀĐÀĐÀĐÀĐÀOOOOOOOO TTTTTTTTẠẠẠẠẠẠẠẠOOOOOOOO CHCHCHCHCHCHCHCHƯƠƯƠƯƠƯƠƯƠƯƠƯƠƯƠNGNGNGNGNGNGNGNG MMMMMMMMỸỸỸỸỸỸỸỸ TRTRTRTRƯƯƯƯỜỜỜỜNGNGNGNG MMMMẦẦẦẦMMMM NONNONNONNON HHHHỒỒỒỒNGNGNGNG PHONGPHONGPHONGPHONG ----------------������������---------------- ĐĐĐĐỀỀỀỀ TTTTÀÀÀÀI:I:I:I: MMMMỘỘỘỘTTTT SSSSỐỐỐỐ BIBIBIBIỆỆỆỆNNNN PHPHPHPHÁÁÁÁPPPP GIGIGIGIÁÁÁÁOOOO DDDDỤỤỤỤCCCC ĐĐĐĐẠẠẠẠOOOO ĐĐĐĐỨỨỨỨCCCC CHOCHOCHOCHO TRTRTRTRẺẺẺẺ 5555 –––– 6666 TUTUTUTUỔỔỔỔIIII THTHTHTHÔÔÔÔNGNGNGNG QUAQUAQUAQUA VIVIVIVIỆỆỆỆCCCC CHOCHOCHOCHO TRTRTRTRẺẺẺẺ LLLLÀÀÀÀMMMM QUENQUENQUENQUEN VVVVỚỚỚỚIIII CCCCÁÁÁÁCCCC TTTTÁÁÁÁCCCC PHPHPHPHẨẨẨẨMMMM VVVVĂĂĂĂNNNN HHHHỌỌỌỌCCCC Tên tác giả: NGUYNGUYNGUYNGUYỄỄỄỄNNNN THTHTHTHỊỊỊỊ TTTTƯƠƯƠƯƠƯƠIIII Chức vụ: GiGiGiGiááááoooo viviviviêêêênnnn Đơn vị công tác: TrTrTrTrưưưườờờờngngngng MMMMầầầầmmmm NonNonNonNon HHHHồồồồngngngng PhongPhongPhongPhong Năm học: 2013 - 2014
 2. 2. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 1 MMMMỤỤỤỤCCCC LLLLỤỤỤỤCCCC PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN I:I:I:I: ĐĐĐĐẶẶẶẶTTTT VVVVẤẤẤẤNNNN ĐĐĐĐỀỀỀỀ:::: ............................................................................... 2 PHẦN II: NỘI DUNG:......................................................................................4 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:................................................................................ 4 II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:........................................................... 6 1. Khảo sát thực tế:............................................................................................6 2. Thuận lợi:......................................................................................................6 3. Khó khăn:......................................................................................................7 4. Khảo sát trẻ thực tế trong lớp:....................................................................... 7 III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:......................................................................... 7 1. Biện pháp giải thích (trao đổi thoả thuận):.....................................................8 2. Biện pháp nêu gương:.....................................................................................10 3. Biện pháp khen, chê:......................................................................................11 4. Biện pháp giáo dục đạo đức trong các hoạt động thực tiễn (trò chơi, hoạt động ngoài trời, đồng giao, ca giao, tục ngữ):.......................................................... 12 IV. KẾT QUẢ:................................................................................................14 BÀI HỌC KINH NGHIỆM................................................................................14 PHẦN III: KẾT LUẬN:.................................................................................. 15 KIẾN NGHỊ........................................................................................................16
 3. 3. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 2 PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN I.I.I.I. ĐẶĐẶĐẶĐẶTTTT VVVVẤẤẤẤNNNN ĐỀĐỀĐỀĐỀ Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công lao học tập của các cháu. Câu nói của Hồ Chủ Tịch đã đi vào lòng người, tạo ra động lực to lớn cho hàng triệu người dạy và học. Đó chính là lễ và văn mà chúng ta phải truyền lại cho các lớp kế cận, cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Đất nước ta đang trong thời đại bùng nổ thông tin buộc chúng ta phải đạt được những mục tiêu và quyết tâm cao, lẽ tất niên chúng ta chưa thực hiện được các kế hoạch đề ra, vì vậy nhiệm vụ đó đang trông chờ vào thế hệ mầm non - chủ nhân tương lai của đất nước. Ưu thế mà ta có được hiện nay là thế hệ trẻ - khoẻ, có sự đồng nhất cả về năng lực và trí tuệ, có tiềm năng sáng tạo. Vì thế chúng ta phải tin vào thế hệ trẻ tương lai sẽ đứng vững trên nền truyền thống lịch sử vẻ vang đó. Đảng và nhà nước ta đánh giá rất cao về vai trò của giáo dục, đầu tư vào giáo dục là đầu tư đúng hướng và được coi là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu của công tác chăm sóc giáo dục mầm non phát triển và hình thành nhân cách cho trẻ, việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong giao tiếp sẽ giúp cho trẻ dễ dàng tiếp cận với các môn học khác như môn toán, tạo hình, âm nhạc.... Đặc biệt cho trẻ làm quen với văn học là cho trẻ hoạt động nhiều để phát triển cho trẻ vốn từ, luyện phát âm và dạy trẻ nói đúng ngữ pháp. Chúng ta đã biết thơ truyện là một món ăn tinh thần của mỗi con người. Ngay từ khi còn nhỏ con người đã tiếp xúc với những lời ru của bà, của mẹ, những câu chuyện, bài thơ đó có sức hấp dẫn kỳ lạ nó giúp cho tâm hồn trẻ thơ được phong phú trí tưởng tượng phát triển và đặc biệt là làm giàu cho tâm hồn trẻ thơ. Người xưa có câu: “VVVVăăăănnnn hhhhọọọọcccc llllàààà nhnhnhnhâââânnnn hhhhọọọọcccc”””” học văn tức là học để làm người nên khi tiếp xúc với một tác phẩm văn học hay, có tính nhân văn sâu sắc đã giúp cho trẻ thơ biết yêu thương, kính trọng con người, biết tôn trọng cái thiện- cái ác, cái tốt- cái xấu… và sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu ở lứa tuổi này chúng ta - những người lớn không làm cho trẻ yêu thích văn học nói chung, thơ
 4. 4. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 3 truyện nói riêng và việc đó sẽ làm cho tâm hồn trẻ thơ bị nghèo nàn, khó rung động với những tình cảm tốt đẹp. Chính vì vậy thơ truyện phù hợp với lứa tuổi sẽ tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ là kho báu tinh thần và là hành trang cần thiết trong cuộc đời tuổi trẻ từ đó hình thành ở trẻ một nhân cách và một bản ngã hướng thiện. Có người nói: ““““TrTrTrTrẻẻẻẻ conconconcon bbbbââââyyyy gigigigiờờờờ ngngngngààààyyyy ccccààààngngngng hhhhư”ư”ư”ư” thực tế có phải như vậy không? Câu hỏi đó thật là cần thiết: Nó khiến cho mọi người cần phải suy nghĩ tới. Phải chăng việc ““““NgNgNgNgààààyyyy ccccààààngngngng hhhhư”ư”ư”ư” đó là của trẻ là do cách giáo dục của mỗi gia đình hay do trẻ con ngày nay quá thông minh để tiếp nhận những cái xấu, những cái không tốt của xã hội ngày nay, những sách báo, những bộ phim hoạt hình mang nội dung đày tính giáo dục ngày càng ít đi nhường chỗ cho những sách báo truyện không lành mạnh, những bộ phim hoạt hình mang tính bạo lực. Bởi vậy, khi Bộ giáo dục và đào tạo, vụ giáo dục mầm non chỉ đạo thực hiện chuyên đề ““““NNNNâââângngngng caocaocaocao chchchchấấấấtttt llllượượượượngngngng chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc vvvvàààà chchchchữữữữ viviviviếếếếtttt”””” tôi cảm thấy rất tâm đắc. Bởi tôi thiết nghĩ một tác phẩm văn học hay sẽ hình thành ở trẻ những tình cảm lành mạnh trẻ có thái độ yêu ghét rõ ràng. Trên thực tế qua mấy năm thực hiện chuyên đề này ở trường chúng tôi, đặc biệt là lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi do tôi phụ trách tôi thấy rằng để phát huy tính tích cực của môn học với trẻ và để trẻ chủ động tiếp thu hào hứng thì hàng ngày người giáo viên luôn gần gũi trẻ, chủ động gợi mở trò chuyện cùng trẻ ở mọi lúc, mọi nơi cùng với việc sử dụng các phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo trong việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học sẽ giúp cho trẻ phát triển về tâm hồn, trí tưởng tượng phát triển.
 5. 5. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 4 PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN II:II:II:II: NNNNỘỘỘỘIIII DUNGDUNGDUNGDUNG I:I:I:I: LLLLÝÝÝÝ DODODODO CHCHCHCHỌỌỌỌNNNN ĐỀĐỀĐỀĐỀ TTTTÀÀÀÀIIII Chưa là mẹ nhưng chứa chan tình mẹ Bởi yêu nghề nên quý lớp mầm non. Dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi mầm non có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt sẽ giúp trẻ nhận thức tốt và giao tiếp tốt góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong giao tiếp sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với các môn khoa học khác như môn Làm quen với môi trường xung quanh, âm nhạc, tạo hình... Điều tôi muốn nói ở đây là thông qua bộ môn văn học trẻ đọc thơ, kể truyện, đóng kịch, tạo cho trẻ được hoạt động nhiều, giúp trẻ khả năng phát triển trí nhớ, tư duy và ngôn ngữ, khả năng cảm thụ cái hay - cái đẹp; cái tốt - cái đẹp; cái tốt - cái xấu của mọi vật xung quanh trẻ. Bởi vì ở lứa tuổi trẻ được ví như tờ giấy trắng, trẻ đến lớp như mở đầu trang sách, cô giáo in lên những hình ảnh, những vốn từ, những nhân vật, cử chỉ khác nhau thông qua những bài thơ - câu truyện giúp trẻ mở mang kiến thức về xã hội, thiên nhiên, thông qua môn văn học giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện và tạo tiền đề cho trẻ trước khi vào lớp 1. Hiện nay trẻ mầm non tiếp cận với tác phẩm văn học còn nghèo nàn về vốn từ, một phần trẻ không biết diễn đạt, sao chép mạch lạc để giúp trẻ trong khi đọc, nghe, kể có sự chú ý và có hiệu quả tối ưu nhất. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua việc cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học". Thơ truyện là tiếng nói tình cảm là một hình thức nhuần nhuyễn sắc bén của tư tưởng, nó có tác dụng sâu rộng và lâu bền trong đời sống tinh thần của trẻ. Có thể nói con người bắt đầu từ lứa tuổi mẫu giáo chính vì vậy mà giáo dục lứa tuổi ““““NNNNâââângngngng nhnhnhnhưưưư nnnnâââângngngng trtrtrtrứứứứngngngng ---- hhhhứứứứngngngng nhnhnhnhưưưư hhhhứứứứngngngng hoahoahoahoa”””” là vô cùng quan trọng. Ta thấy rằng ở lứa tuổi này trẻ rất nhạy cảm với những bài thơ câu chuyện hay thông qua việc đọc, nghe những bài thơ, câu chuyện thì giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên con người, cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh có nói:
 6. 6. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 5 “ Hiền giữ đâu phải là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên” Và có nhà văn đã viết: “ Phương thức hành vi của con người và động vật không những do thuộc tính bẩm sinh của hệ thần kinh gây ra mà do những ảnh hưởng đã dội tới và thường xuyên dội tới sinh vật cá thể mà nó gây ra nghĩa là phụ thuộc vào sự giáo dục” Vậy thì muốn con ngoan trò ngoan thì người lớn “Bố mẹ và cô giáo”, chăm lo giáo dục trẻ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời đứa trẻ, từ đó giúp cho trẻ lĩnh hội được những biểu tượng( khái niệm) sơ đẳng để nó có thể biết được rằng cái gì được làm cái gì không được làm, cái gì nên hay không nên… những khái niệm đầu tiên sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn, cuộc đời của mỗi trẻ và cũng chính là “Cái vốn” để con người ta có thể sống chung với nhau. Vì thế, là giáo viên trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi tôi nhận thấy rằng việc giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo là vô cùng quan trọng và khó khăn. Đồng thời tôi đã thực hiện theo cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo của ngành và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Vì vậy phải xây dựng sao cho những khái niệm đạo đức ban đầu phải được chính xác và phản ánh được những đạo đức xã hội, đặc biệt là phản ánh được tâm hồn của con người Việt nam chúng ta. Vì vậy, bản thân tôi rất chú trọng đến việc thực hiện chuyên đề này cho trẻ ở lớp mình phụ trách. Từ thực tế giảng dạy, tôi thấy rằng việc giáo dục đạo đức cho trẻ ở lứa tuổi này phải làm sao để cho trẻ hiểu được và thấm nhuần chứ không phải mang tính gò ép, giáo điều và giáo dục đạo đức không giống như giáo dục các mặt khác mà giáo viên cần áp dụng những biện pháp nhẹ nhàng tế nhị để từ đó có thề dần dần thấm nhuần vào tâm hồn những quy tắc hành vi, những khái niệm đơn giản để từ đó trẻ có những hành động ngoan, biết cách ứng xử hàng ngày theo cách của một đứa trẻ ngoan.
 7. 7. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 6 Chính vì vậy tôi đã suy nghĩ những nghiên cứu chọn đề tài ““““MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5-65-65-65-6 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc””””.... II:II:II:II: QUQUQUQUÁÁÁÁ TRTRTRTRÌÌÌÌNHNHNHNH THTHTHTHỰỰỰỰCCCC HIHIHIHIỆỆỆỆNNNN ĐỀĐỀĐỀĐỀ TTTTÀÀÀÀIIII 1111 .... KhKhKhKhảảảảoooo ssssáááátttt ththththựựựựcccc ttttếếếế .... *Th*Th*Th*Thờờờờiiii giangiangiangian ththththựựựựcccc hihihihiệệệệnnnn đềđềđềđề ttttàààài.i.i.i. Năm học 2013 - 2014 tôi thực hiện tại lớp 5tuổi A3 trường mầm non Hồng Phong. Từ tháng 9/2013 đến tháng 4/ 2014 Với tổng số trẻ của lớp là 33 cháu, trong số này có 31 cháu qua lớp mẫu giáo nhỡ tại trường, có 02 cháu ở nơi khác chuyển về . 2. ThuThuThuThuậậậậnnnn llllợợợợiiii ---- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu về chuyên môn xây dựng phương pháp đổi mới thực hiện tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện đầu tư cho cô và trẻ, sự quan tâm của Phòng giáo dục và đào tạo đến việc đầu tư, xây dựng về trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ cho nhà trường. - Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các chính quyền đoàn thể trong xã Hồng Phong. ---- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Ban giám hiệu đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất( đồ dùng, đồ chơi) tạo điều kiện giúp tôi những nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học và đồ chơi của các cháu. - Giáo viên có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, 2 giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng( Một trình độ Đại học, một Trung cấp). - Có phòng học sạch sẽ, thoáng mát. - Cô và trẻ cũng tạo được một số đồ dùng, đồ chơi, tranh truyện… để phục vụ chuyên đề. - Có sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh trong một số việc: Tạo điều kiện cho trẻ đến lớp, sưu tầm tranh ảnh sách báo, bìa, vải vụn…
 8. 8. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 7 3. KhKhKhKhóóóó khkhkhkhăăăănnnn - Do trình độ nhận thức của trẻ trong lớp không đồng đều, còn nhiều trẻ nói ngọngvà cách phát âm mà chỉ tiếp cận một cách chung chung. - Đa số phụ huynh bận công việc không trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề học ở trường mầm non của trẻ, chưa tạo tâm lý và khả năng tự học, tự sáng tạo của trẻ. - Kiến thức học sinh không đồng đều, một số trẻ nhận thức chậm, yếu. - Sự nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế dẫn đến một số trẻ còn nhút nhát. 4.4.4.4. KhKhKhKh¶¶¶¶oooo ssss¸¸¸¸tttt trtrtrtrÎÎÎÎ ththththùùùùcccc ttttÕÕÕÕ trongtrongtrongtrong llllíííípppp -Tr­íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t trÎ trong líp t«i phô tr¸ch víi sè trÎ lµ 33 trÎ ®¹t nh­ sau . TG NGHE NÓI THỂ HIỆN TÍNH CÁCH ĐẠO ĐỨC ĐầĐầĐầĐầuuuu nnnnăăăămmmm (T9/(T9/(T9/(T9/ 2012012012013333)))) TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY 3 11 10 8 3 9 13 7 3 8 11 10 %%%% 9 % 34% 30% 27% 9 % 27% 39% 25% 9% 25% 33% 33% III:III:III:III: BIBIBIBIỆỆỆỆNNNN PHPHPHPHÁÁÁÁPPPP THTHTHTHỰỰỰỰCCCC HIHIHIHIỆỆỆỆNNNN Trong phạm vi nghiên cứu đề tài: ““““MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ mmmmẫẫẫẫuuuu gigigigiááááoooo 5-65-65-65-6 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc”””” Tôi đã xác định những nội dung giáo dục sau: - Giáo dục lòng nhân ái (tình yêu thương) và những nhân tố sơ đẳng về lòng yêu nước. - Giáo dục quan hệ bạn bè xây dựng tình đoàn kết, khuyến khích trẻ biết giúp đỡ học tập lẫn nhau, sống hòa thuận bên nhau, biết tuân thủ những quy tắc ban đầu trong sinh hoạt tập thể. - Giáo dục những quy tắc lễ phép và văn hóa, những đức tính tốt.
 9. 9. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 8 Như vậy, thông qua những nội dung giáo dục đạo đức trên đây, trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tôi đã áp dụng một số biện pháp sau nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện về đạo đức. 1.1.1.1. BiBiBiBiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiảảảảiiii ththththííííchchchch (Trao(Trao(Trao(Trao đổđổđổđổiiii ththththỏỏỏỏaaaa thuthuthuthuậậậận)n)n)n) Trong biện pháp này cô có thể dùng tranh minh hoạ , các loại rối ...Để trẻ hiểu sâu về nội dung trong các bài thơ ,câu chuyện .Giúp trẻ hiểu được ý nghĩa giáo dục của một tác phẩm văn học đề từ đó thuyết phục, khuyên nhủ trẻ hành động theo đúng các chuẩn mực quy tắc đạo đức. Ví dụ : Trong câu chuyện: “Bó hoa tươi thắm” cô giáo giúp trẻ hiểu được rằng một em bé ngoan biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn và bé sẽ nhận được những tình cảm tốt đẹp nhất mà mọi người dành cho mình chính là bó hoa tươi thắm mang đến tặng bà. Trong câu chuyện “ Ba cô gái ” cô giảng giải nội dung để trẻ hiểu tình thương yêu của bố mẹ đối với các con là vô hạn , qua đó trẻ hiểu được người mẹ luôn làm công việc vất vả tất cả vì các con , còn tình cảm của con đối với mẹ ra sao ? nếu như người con chưa biết thương mẹ ,thì xẽ nhận hình phạt nào trong chuyện . Từ đó trẻ thêm về tình cảm yêu thương của mẹ giành cho con và tình yêu thương của con đối với mẹ . Ví du: Bài thơ “Chú giải phóng quân” qua sự giải thích của cô giáo giúp trẻ hiểu được rằng đây là bài thơ viết về chú bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chú phải chiến đấu anh dũng, vô cùng vất vả để giành được độc lập tự do cho dân tộc, để cho chúng ta có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, từ đó giúp trẻ thêm yêu, tự hào về chú bộ đội. Ví dụ: Bài thơ “Bác Hồ của em” đối với trẻ em hình ảnh Bác Hồ luôn tỏa sáng và luôn là tấm gương sáng cho tất cả mọi người học tập và noi theo. Thông qua bài thơ, cô giáo cần phải giải thích cho trẻ hiểu Bác Hồ là vị lãnh tụ của đất nước, Bác có công lao vô cùng to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi Bác còn sống, vào những ngày hội, ngày lễ, ngày tết Bác thường gửi thư, gửi quà cho mọi người, nhất là các em thiếu nhi luôn được bác dành tình cảm đặc biệt, tất cả mọi người đều yêu quý, kính trọng Bác cho dù Bác Hồ có đi xa nhưng hình ảnh Bác luôn ở trong trái tim của mỗi người dân Việt nam.
 10. 10. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 9 Ví dụ: Trong các câu ca dao: “ Chim trời ai dễ đếm lông Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày” “ Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Đây là những câu ca dao ca ngợi những công lao to lớn trời biển của cha mẹ. Công lao ấy được so sánh với những hình ảnh, biểu tượng to lớn như núi Thái Sơn, và tình cảm của cha mẹ dành cho con được ví như nước trong nguồn không bao giờ cạn… Chính vì vậy, là người con phải luôn kính trọng cha mẹ, phải chăm ngoan, vâng lời cha mẹ. => Như vậy ta thấy rằng, với biện pháp này thì việc giải thích cho trẻ hiểu được một câu truyện, một bài thơ hay, câu ca dao, tục ngữ đòi hỏi người giáo viên cần có một kiến thức sâu sắc về tác phẩm và có các đồ dùng dạy học để từ đó mới có thể truyền thụ và cung cấp cho trẻ những tri thức, hành vi đúng đắn nhất CCCCôôôô vvvvàààà trtrtrtrẻẻẻẻ traotraotraotrao đổđổđổđổiiii trongtrongtrongtrong gigigigiờờờờ ddddạạạạyyyy ththththơơơơ
 11. 11. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 10 2.2.2.2. BiBiBiBiệệệệnnnn phphphpháááápppp nnnnêêêêuuuu ggggươươươương:ng:ng:ng: Tôi thấy rằng biện pháp này được sử dụng nhiều đối với trẻ mầm non vì ở lứa tuổi này, trẻ rất muốn được khen, được làm giống như mọi người lớn. Chính vì vậy những tấm gương tốt trong thơ truyện sẽ giúp cho trẻ, khơi gợi ở trẻ tính hướng hiện, biết giúp đỡ mọi người, mong muốn được bắt chước, noi gương người mà trẻ ngưỡng mộ. Ví dụ: Qua câu chuyện “Củ cải trắng” giúp trẻ hiểu được để có một tình bạn trong sáng tốt đẹp, các bạn phải biết giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm, chia sẻ cho nhau như: Thỏ, Hươu, dê, giúp nhau cho củ cái trắng, chính hành động của các nhân vật trong truyện đã tác động đến trẻ làm cho trẻ hiểu được cái hay cái đẹp trong mối quan hệ bạn bè. Từ đó trẻ luôn mong muốn học tập các nhân vật đó để làm được các công việc tốt cho bạn bè của mình. Ví dụ: Trong câu truyện “Thánh Gióng” đã ca ngợi tinh thần yêu nước sâu đậm của một chú bé Gióng nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Trong cái phi thường khiến cho trẻ thán phục thì cũng có cái rất gần gũi với trẻ đó là hình ảnh chú bé lên ba chưa biết nói, biết cười nhưng khi đất nước bị giặc xâm chiếm chú bé bỗng chốc trở thành chàng trai khỏe mạnh, anh dũng đứng ra cứu nước cứu dân. Câu chuyện giúp trẻ hiểu được nhờ có lòng yêu nước, căm thù giặc sẽ giúp con người có lòng quyết tâm, nó là một động lực thúc đẩy Thánh Gióng làm một điều phi thường. CCCCôôôô trtrtrtròòòò chuychuychuychuyệệệệnnnn vvvvớớớớiiii trtrtrtrẻẻẻẻ vvvvềềềề ttttấấấấmmmm ggggươươươươngngngng chchchchúúúú bbbbéééé ttttốốốốtttt bbbbụụụụngngngng trongtrongtrongtrong ccccââââuuuu truytruytruytruyệệệệnnnn
 12. 12. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 11 ““““ QuQuQuQuảảảả bbbbầầầầuuuu titititiêêêênnnn ”””” => Tóm lại, do đặc thù của trẻ mầm non là luôn có ham muốn hiểu biết được bắt chước, noi theo vì vậy, ngoài việc cho trẻ những tấm gương sáng để trẻ noi theo thì chính giáo viên cũng phải là một tấm gương sáng để ảnh hưởng đến trẻ, tác động đến trẻ. 3.3.3.3. BiBiBiBiệệệệnnnn phphphpháááápppp khen,khen,khen,khen, chchchchêêêê Đây là biện pháp giúp trẻ hiểu được thế nào là tốt – xấu, nên – không nên, đúng – sai. Ví dụ: Truyện “Cây khế” qua câu truyện trẻ tỏ rõ thái độ chê trách người anh tham lam, chính sự tham lam đó đã làm cho người anh bị trừng phạt bên cạnh đó cũng giúp cho trẻ biết hướng tới những việc làm tốt đẹp, tránh xa việc xấu, từ đó hình thành ở trẻ những tình cảm trong sáng lành mạnh. Hay qua câu truyện “Dê con nhanh trí” khen ngợi sự thông minh nhanh trí của Dê con giúp trẻ thấy được Dê con là một con vật thông minh ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ dặn lại không hề run sợ trước kẻ ác. Như vậy trẻ biết được cái tốt luôn chiến thắng cái xấu, cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Ví dụ: Bài thơ “Bập bênh”. Qua bài thơ này giúp trẻ hiểu được khi chơi với bạn phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không tranh giành hơn thua cùng bạn. - Trong biện pháp này cô có thể cho trẻ tập đóng kịch ,trẻ nhập vào vai nhân vật trẻ biết được việc gì đúng – sai , nên –không nên
 13. 13. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 12 TrTrTrTrẻẻẻẻ đóđóđóđóngngngng kkkkịịịịchchchch trongtrongtrongtrong ccccââââuuuu chuychuychuychuyệệệệnnnn ““““ QuaQuaQuaQua đườđườđườđườngngngng ”””” => Ta thấy rằng việc khen chê đối với trẻ trước một sự việc, một hành động nào đó chính là giúp trẻ bày tỏ chứng kiến của mình bởi vì tâm hồn trẻ rất hướng thiện. Chính vì vậy mà những tình huống giáo viên đặt ra hay những tình huống xảy ra trong quá trình giao tiếp của trẻ luôn được cô giáo xử lý kịp thời, đúng đắn để không làm mất đi sự mong muốn được khen của trẻ. 4.4.4.4. BiBiBiBiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc trongtrongtrongtrong ccccáááácccc hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ththththựựựựcccc titititiễễễễn(n(n(n( TrTrTrTròòòò chchchchơơơơi,i,i,i, hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ngongongongoààààiiii trtrtrtrờờờời,i,i,i, đồđồđồđồngngngng dao,dao,dao,dao, cacacaca dao,dao,dao,dao, ttttụụụụcccc ngngngngữữữữ )))) Đây là cơ hội giáo viên tạo ra những tình huống có vấn đề cho trẻ xử lý từ đó trẻ có thể tích lũy được những vốn kiến thức đạo đức, những kinh nghiệm đạo đức trong mối quan hệ giữa trẻ với mọi người và với sự vật hiện tượng xung quanh trẻ. Ví dụ: Thông qua trò chơi: “Lấy nước giúp bạn” tôi lồng vào câu chuyện “Tích Chu”, tôi thấy trẻ rất hào hứng tham gia và biểu hiện được lòng khoan dung độ lượng với bạn khi bạn đã nhận ra lỗi lầm của mình và sửa lỗi lầm đó. Khi tham gia trò chơi trẻ cảm thấy mình đã góp một phần trong việc lấy được nước suối tiên để bà uống và trở lại thành người. * Cách chơi được tổ chức: Cô giáo chia lớp thành hai đội, mỗi đội có được một bình nước và phải vượt qua nhiều chướng ngại vật để mang nước về. Đội nào hết bạn trước và mang nhiều nước về trước sẽ chiến thắng. Hay cô có thể tổ chức cho trẻ nhiều trò chơi khác phù hợp với từng nội dung câu truyện hay bài thơ .
 14. 14. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 13 CCCCôôôô gigigigiááááoooo ttttổổổổ chchchchứứứứcccc mmmmộộộộtttt ssssốốốố trtrtrtròòòò chchchchơơơơiiii llllồồồồngngngng vvvvààààoooo hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc Ví dụ: Thông qua hoạt động ngoài tiết học, ngoài việc cho trẻ đọc thơ, kể chuyện về cô giáo, Bác Hồ, Chú bộ đội… trong những buổi học, những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn thì tôi còn tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ, trò chuyện về chủ đề của ngày đó, từ đó giúp trẻ hiểu được ý nghĩa sâu sắc, từ đó yêu mến con người, yêu quê hương đất nước mình hơn. Ví dụ: Bài thơ: ‘Em yêu nhà em”, cô giáo ngoài việc giáo dục trẻ có tình cảm yêu thương gắn bó với ngôi nhà thân yêu của mình thì cô giáo giúp trẻ thể hiện tình thương yêu đó qua nét vẽ, qua cách tô màu bức tranh mình thể hiện.
 15. 15. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 14 Tất cả trẻ đều tham gia và phát huy trí tưởng tượng của trẻ về một ngôi nhà hạnh phúc có một gia đình sống vui vẻ hòa thuận. Hay qua việc sử dụng các câu đố, bài thơ cô trẻ sáng tác giúp trẻ có thể khắc sâu hình ảnh những nhân vật tốt. “ Là cậu bé nhỏ, Bỗng chốc biến thành, Chàng trai khỏe mạnh, Giúp nước giúp dân, Đánh quân cướp nước”. Hay câu đố trong truyện “Bó hoa tươi thắm” “ Ai người chăm chỉ hiền lành Giúp cho dê, chó vượt nhiều khó khăn Chó cún cảm động trong lòng Tặng luôn cho bạn bó hoa tuyệt vời”. => Như vậy, việc giáo dục đạo đức thông qua trò chơi câu đố, các hoạt động ngoài tiết học là việc hết sức quan trọng, nó đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong quá trình tổ chức để giúp đỡ cho tư duy, ngôn ngữ phát triển và hình thành cho trẻ những khái niệm đạo đức cơ bản. IV.IV.IV.IV. KKKKẾẾẾẾTTTT QUQUQUQUẢẢẢẢ Qua việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với Văn học – Chữ viết” của ngành Và quá trình thực hiện đề tài “MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5-65-65-65-6 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc” được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và các đồng nghiệp trong trường cùng với thực tế lớp. Với tổng số trẻ là 33 cháu TTTTôôôôiiii ththththấấấấyyyy kkkkếếếếtttt ququququảảảả đãđãđãđã đạđạđạđạtttt đượđượđượđượcccc trtrtrtrêêêênnnn trtrtrtrẻẻẻẻ quaquaquaqua khkhkhkhảảảảoooo ssssáááátttt llllàààà:::: TG NGHE NÓI THỂ HIỆN TÍNH CÁCH ĐẠO ĐỨC ĐầĐầĐầĐầuuuu nnnnăăăămmmm TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY TTTT KKKK TBTBTBTB YYYY 3 11 10 8 3 9 13 7 3 8 11 10
 16. 16. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 15 (T9/(T9/(T9/(T9/ 2012012012013333)))) %%%% 9 % 34% 30% 27% 9 % 27% 39% 25% 9% 25% 33% 33% CuCuCuCuốốốốiiii nnnnăăăămmmm (T4/(T4/(T4/(T4/ 2012012012014444)))) 8 15 7 2 9 16 6 1 9 16 5 2 25% 45% 21% 9% 27% 49% 18% 8 % 27% 49% 15 % 9% BBBBÀÀÀÀIIII HHHHỌỌỌỌCCCC KINHKINHKINHKINH NGHINGHINGHINGHIỆỆỆỆM:M:M:M: Từ những kết quả trên tôi rút ra bài học kinh nghiệm khi dạy trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua bộ môn làm quen văn học, qua các thể loại thơ, ca dao, đồng dao... Giáo viên cần nâng cao trình độ ngôn ngữ của chính bản thân mình, qua ngôn ngữ là phương tiện giáo dục chủ đạo. Giáo viên phải thật sự kiên trì, nhẫn lại, yêu trẻ như con đẻ của mình. Giáo viên phải sưu tầm tranh ảnh, các đồ dùng, đồ chơi đẹp đảm bảo tính thẩm mỹ và khoa học, thu hút được trẻ vào tiết học. PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN III:III:III:III: KKKKẾẾẾẾTTTT LULULULUẬẬẬẬNNNN Qua việc thực hiện đề tài “MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5-65-65-65-6 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc” bản thân tôi thấy rằng, ngành giáo dục mầm non là ngành học đặc biệt trong sự nghiệp đào tạo con người mới, là cơ sở hình thành và phát triển con người. Chính vì thế, là một giáo viên mầm non luôn có phẩm chất đạo đức lối sống, tư tưởng, lập trường vững vàng, luôn bồi dưỡng trau dồi kiến thức, rèn kỹ năng phát âm chuẩn cho trẻ, kỹ năng này đóng một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của trẻ, giúp trẻ có nhiều vốn từ mới làm giàu cho kho tàng kiến thức của trẻ. Sau khi thực hiện đề tài “MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5-65-65-65-6 tutututuổổổổiiii
 17. 17. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 16 ththththôôôôngngngng quaquaquaqua chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc” thông qua việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học và hình thức luyện cho trẻ nói mạch lạc thông qua bộ môn làm quen thơ, truyện, ca dao... Là sự tổng hợp toàn bộ nội dung, rèn luyện ngôn ngữ đó chứng tỏ là ngôn ngữ của trẻ đạt yêu cầu cao về mặt biểu hiện âm thanh, từ diễn đạt, câu đúng ngữ pháp cũng như sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, đề tài nghiên cứu này sẽ là cơ sở vững chắc cho việc học tập của trẻ những năm tiếp theo. Sau khi thực hiện đề tài, “MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đạđạđạđạoooo đứđứđứđứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5-5-5-5- 6666 tutututuổổổổiiii ththththôôôôngngngng quaquaquaqua chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc” bản thân tôi nhận thấy tài đề này vô cùng quan trọng và cấp thiết. Trong đó việc giáo dục đạo đức cho trẻ mầm non thông qua các tác phẩm văn học là một hình thức đơn giản và có hiệu quả cao. Bởi vì giáo dục đạo đức là một nội dung vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách con người ngay từ khi còn thơ bé, nó góp phần rất lớn trong quá trình phát triển toàn diện 5 mặt: Đức- Trí- Thể- Mỹ và Lao động ở một đứa trẻ. Chính vì vậy, người lớn (Cô giáo, cha mẹ) những người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ phải luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo, phải luôn gần gũi, quan tâm đến trẻ và đặc biệt trong quá trình cho trẻ làm quen, tiếp xúc với một bài thơ, câu chuyện, ca dao, tục ngữ thì phải lựa chọn các tác phẩm phù hợp với lứa tuổi, với nhận thức của trẻ để biến tác phẩm đó thành phương tiện thực hiện ý đồ giáo dục có hiệu quả cao nhất, giúp hình thành ở trẻ những khái niệm cơ bản, đơn giản nhất mà những khái niệm đó chính là nền tảng, là vốn quý cho trẻ sau này. KIKIKIKIẾẾẾẾNNNN NGHNGHNGHNGHỊỊỊỊ:::: Trong quá trình giảng dạy và cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học ở độ tuổi này gặp nhiều hạn chế về mọi mặt lứa tuổi 5- 6 tuổi, tôi thâý rằng các câu chuyện, các bài thơ được sắp xếp theo đúng chủ đề nhưng bên cạnh đó, nội dung của các câu chuyện rất ngắn khiến cho giáo viên chúng tôi rất khó khăn trong công việc giảng dạy để cho trẻ hiểu và yêu thích tác phẩm đó. Vậy bản thân tôi mong muốn các ban ngành cấp trên lựa chọn các tác phẩm hay, có ý nghĩa, có nội dung giáo dục đạo đức cao giúp cho bản thân tôi cũng như những
 18. 18. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 17 giáo viên khác có thể truyền đạt tới trẻ, giúp trẻ hiểu nghĩa nhân văn sâu sắc của tác phẩm, từ đó đạt hiệu quả cao. Trong trường mầm non đối tượng trẻ 5- 6 tuổi là đối tượng trẻ lớn nhất, chương trình học của trẻ nhiều, tâm sinh lý của trẻ phát triển mạnh. Vì vậy để chuẩn bị tâm thế và kiến thức cho trẻ vào lớp một là điều rất cần thiết. Bản thân tôi đã và đang cố gắng thực hiện theo đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5- 6 tuổi. Mong các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ về cơ sở vật chất, ngoài ra đầu tư trang thiết bị dạy học như máy tính, màn chiếu để dạy cho trẻ để giáo viên thực hiện tốt phương pháp đổi mới trong công tác giảng dạy, gây sự chú ý của trẻ có hiệu quả học tập chất lượng cao. Thực tế trường lớp chưa đủ phòng học, phải đi học nhờ nhà văn hoá, học nhờ phòng hội đồng, trường chưa có phòng chức năng. Vì vậy bản thân tôi mong muốn các ban ngành cấp trên quan tâm đến để giúp giáo viên chúng tôi hoàn thiện theo đề án phổ cập giáo dục mầm non 5-6 được tốt. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã thu được trong quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc cho trẻ làm quen với tác phẩm Văn Học. Rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, góp ý để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và chăm sóc giáo dục trẻ. Để chúng tôi có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của trẻ”. Xin trân trọng cảm ơn. HHHHồồồồngngngng PhongPhongPhongPhong,,,, ngngngngààààyyyy ththththáááángngngng nnnnăăăămmmm 2012012012014444 XXXXáááácccc nhnhnhnhậậậậnnnn ccccủủủủaaaa hihihihiệệệệuuuu trtrtrtrưởưởưởưởngngngng Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết không sao chép nội dung của người khác TTTTÁÁÁÁCCCC GIGIGIGIẢẢẢẢ NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThThThThịịịị TTTTươươươươiiii
 19. 19. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 18 ÝÝÝÝ KIKIKIKIẾẾẾẾNNNN NHNHNHNHẬẬẬẬNNNN XXXXÉÉÉÉTTTT VVVVÀÀÀÀ XXXXẾẾẾẾPPPP LOLOLOLOẠẠẠẠIIII CCCCỦỦỦỦAAAA HHHHỘỘỘỘIIII ĐỒĐỒĐỒĐỒNGNGNGNG KHOAKHOAKHOAKHOA HHHHỌỌỌỌCCCC CCCCƠƠƠƠ SSSSỞỞỞỞ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………............... …………………………………………………………………………………………
 20. 20. MMMMộộộộtttt ssssốốốố bibibibiệệệệnnnn phphphpháááápppp gigigigiááááoooo ddddụụụụcccc đđđđạạạạoooo đđđđứứứứcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ 5555 –––– 6666 tutututuổổổổiiii tttthhhhôôôôngngngng quaquaquaqua viviviviệệệệcccc chochochocho trtrtrtrẻẻẻẻ llllààààmmmm quenquenquenquen vvvvớớớớiiii ccccáááácccc ttttáááácccc phphphphẩẩẩẩmmmm vvvvăăăănnnn hhhhọọọọcccc 19 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... CHCHCHCHỦỦỦỦ TTTTỊỊỊỊCHCHCHCH HHHHỘỘỘỘIIII ĐỒĐỒĐỒĐỒNGNGNGNG ( Ký tên, đóng dấu)

×