Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

APQ3-WEEK-5-7-EDITED.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie APQ3-WEEK-5-7-EDITED.pdf (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

APQ3-WEEK-5-7-EDITED.pdf

 1. 1. 1 IKATLONG MARKAHAN IKALIMA-IKAPITONG LINGGO
 2. 2. 2 Paunang Salita Para sa tagapagdaloy: Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga guro mula sa pampubliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. Para sa mag-aaral: Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ang mga sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: • Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. • Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. • Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan. • Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag- aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa. Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
 3. 3. 3 ALAMIN NATIN ARALING PANLIPUNAN 8 Panimula: Nalalaman natin ang dahilan at epekto ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Enlightenment bagamat maraming naging salik upang makapekto sa daigdig. Talakayin natin ang paglaganap ng Rebolusyon Kaisipan at damdamin Makabayan sa bansa Amerika at Pransya kung saan nagbigay daan sa pagbabago sa Agham , Panlipunan, Pulitikal at Sistema ng pamahalaan ng bawat isa at sa pagtalakay sa modyul na ito ay inaasahang matututuhan mo ay: Ang konsepto ng paksa at may malalalim na pagsusuri sa Transpormasyon tungo sa makabagong panahon ng mga bansa at rehiyon sa daigdig bunsod ng paglaganap ng mga kaisipan sa agham, politika at ekonomiya tungo sa pagbuo ng pandaigdigan kamalayan. Ating Alamin? Layunin: *Naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyon Pangkaisipan at Rebolusyon Amerikano at Pranses. Panimulang Pagtataya: Basahing mabuti ang mga katanungan at bilugan ang tamang sagot. 1. Kinilala itong Oath of the Tennis Court dahil sapilitang sumumpa ang mga miyembro ng National Assembly upang kaagad silang makabuo ng Konstitusyon para sa Pransiya at ito’y ginanap sa _________? A. Basketball Court B. Badminton Court C. Tennis Court D. Baseball Court 2. Anong damdamin na tumutukoy sa bayan at paghahangad ng kalayaan ? A. Nasyonalismo B. Patriotismo C. Liberalismo D. Demokrasya 3. Anong makina na ginamit sa panahon ng kaguluhan sa Pransiya at naging simbolo ng hinahangad na reporma ng mga tao? A. Lethal injection B. Silya Elektrika C. Gas chamber D. Guillotine 4. Sinong Hari ng Pransiya na naging malabis na maluho at mnyanagarbo sa kag pamumuno kahit ang kanyang mga nasasakupan ay naghihirap ng lubusan? A. Henry VIII B. Louis XVI C. Edward III D. Peter I SUBUKIN NATIN REBOLUYONG PANGKAISIPAN, REBOLUSYONG AMERIKANO AT PRANSES
 4. 4. 4 5. Sinong mga pangunahing lider ng grupong Jacobins na nagpabagsak sa monarkiya sa Pransiya? A. Danton at Robespierre C. Napoleon at Josephine B. Louis XVI at Marie Antonette D. Nelson at Duke ng Wellington 6. Nagpasimula ang paghahangad ng kalayaan ng 13 kolonya sa Timog Amerika sa Britanya dahil sa A. paghingi ng karagdagang buwis B. pagpigil sa malayang pagsasagawa ng kanilang pananampalataya C. pagkuwestiyon sa aral at doktrina ng Simbahan D. hangad na patalsikin ang hari ng Britanya 7. Ang naging pangunahing islogan na ginamit ng 13 kolonya sa Timog Amerika bilang protesta sa Parliamento ng Britanya. A. Ang paglaya namin ay mahalaga para sa kinabukasan B. Ang pagmamahal sa bayan ay naipapakita sa pamamagitan ng himagsikan C. Maging Malaya at isang karangalan D. Walang pagbubuwis kung walang representasyon 8. Insidente na nagpakilala ng malabis na galit ng mga kolonyang Amerikano sa Britanya dahil sa pagdaragdag ng buwis sa tsaa na kanilang inaangkat? A. Saratoga Massacre C. Boston Tea Party B. Battle of Waterloo D. Unang Kongresong Kontinental 9. Sinong kinilalang bayani ng digmaan ng paghahangad ng kalayaan sa Amerika A. Thomas Jefferson C.Thomas Paine B. George Washington D. Paul Revere 10. Sinong abogado na nagsulat ng deklarasyon ng kalayaan ng dating 13 kolonya sa Britanya at pagbubuo ng Estados Unidos A. George Washington C. Thomas Jefferson B. Thomas Paine D. Paul Revere 11. Sinong pinuno ng mga rebolusyonaryong aliping itim sa Saint Domingue o Haiti laban sa mga Pranses A. Napoleon Bonaparte C.Francois Dominique Toussaint Louverture B. Lacroix D. Thomas Paine 12.Anong kasunduan na nagtapos sa digmaan sa 13 kolonya at ng Britanya ? A. Kasunduan sa Ausburg C. Kasunduan sa Paris B. Kasunduan ng Tordesillas D. Kasunduan sa Vienna 13. Isang insidente sa Pransiya kung saan maraming mga “royals” ang pinutulan ng ulo sa pamamagitan ng guillotine dahil sa paghahangad ng mga taong patalsikin ang hari at magtatag ng republic A. Pagbagsak ng Bastille C. Rebolusyong Pranses B. Reign of Terror D. Tennis Court Oath 14. Anong kulungan na sumisimbolo sa di makatarungang pamamalakad ng monarkiya A. Karlskrona B. Bastille C. Santiago D. Warsaw 15. Anong Konsehong ehekutibo na binubuo ng limang direktor A. Parliamento B. Kongreso C. Diet D. Directo
 5. 5. 5 BALIKAN NATIN A. Simbahang Katoliko E. Enlightenment I. Vasco de Gama B. Portugal F. Protectorate J. Amerika C. White Mans Burden G. John Locke D. Nicoalas Copernicus H. Thomas Hobbes Panuto : Unawain mabuti ang sumusunod na tanong.Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa patlang bago ang numero. _____1. Anong Salik ang naglalarawan nito naging malakas na sandalan ng mga tao sa Panahon ng Medyibal ang mga institusyon naging salik at paghubog ng imahen ng Europa sa Kristiyanismo. _____2.Nagsimula noong ika-15siglo ng Europa ay nahati sa mga nation –state na nagpaligasahan sa Kapangyarihan , Nagbunga ang paglisahang ito ng pagpapalawak , Anong Bansa? ____3.Tinaguring New World oTeritoryo lampas sa Kanilang Kinagisnan, Anong Bansa ito? ____4. Siya ang sumulat ng Leviathan na nagsasaad na kapag walang pinuno hahantong sa isang magulo sa lipunan. ____5. Tawag sa pagbibigay sa kolonya ng proteksyon laban sa paglusob ng ibang bansa ____6.Siya maglalakbay nakilala sa maaring makarating sa Silangan Asya sa pamamagitan ng pagikot sa Africa . ____7.Siya ay Polish na nagsisimula ng mga pagtatag tungkol mundo ay bilog at hindi sentro ng sansinukob kundi ang araw. ____8.Nagkaroon ng Panahon ng Europeo kung saan nagsulputan ang mga ambag ng mga intelekwal na nagsilbing pundasyon ng mga modernong Ideya na may Kinalaman sa Pamahalaan at Edukasyon , Demokrasya at maging sa Sining. ____9.Ito ay tumutukoy sa paniniwala ng mga Europeo na tungkulin nilang ayusin at paunlarin ang kabihasnan sa mga katutubo ng kolonyang nasakop? ____10. Binigyan diin niya na ang kaisipan ng tao ay maihahalintulad sa Tabula rasa o Blank state Sa pagkakaroon malaking pagbabago sa kaisipan sa Europa tinutukoy ang rebolusyon sa mabilisang pagbabago ng isang institusyon o lipunan. Isa sa mga bunga ng pamamarang makagham ang pagbabagong ginawa nito sa iba-ibang aspekto ng buhay ng tao. BARON DE MONTESQUIEU (Mon tehs kyoo) - Isa sa kilalang pilosopo sa panahong ito dahil sa kaniyang tahasang pagtuligsa sa absolutong monarkiyang nararanasan sa France sa panahong iyon. Aklat na “The Spirit of the Laws” (1748), tinalakay niya ang iba’t ibang pamahalaang namayani sa Europe. TALAKAYIN NATIN
 6. 6. 6 JEAN JACQUES ROUSSEAU kinilala dahil sa kahusayan sa pagsulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kalayaang pang-indibiduwal (individual freedom).Binigyang diin niya ang kasamaan ng lipunan (evils of the society) ay mauugat sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at labis na kagustuhan sa pagkamal nito. inihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting pamahalaan sa kaniyang aklat na The Social Contract. PAGPAPALAGANAP NG IDEYANG LIBERAL ➢ Denis Diderot(dee DROH) - nagpalaganap sa ideya ng mga philosophe sa pamamagitan ng pagsulat at pagtipon 28-volume na Encyclopedia na tumatalakay sa iba-ibang paksa. ➢ Binatikos nila ang Divine Right at ang tradisyonal na relihiyon. Bilang tugon, pinigil ng pamahalaan at simbahan ang pagkalat ng Encyclopedia at binantaan ang mga Katolikong bibili at babasa nito. ➢ Sa kabila ng mga pagpigil na ito, humigit-kumulang na 20,000 kopya ang naimpenta sa mga taong 1751-1789. Naipalaganap ang mga ideya ng Enlightment o Rebolusyong Pangkaisipan hindi lamang sa kabuuan ng Europa kundi maging sa America at kalaunan ay sa Asya at Africa. ➢ Mga Kababaihan sa Panahon ng Enlightenment .Ang islogang “kalayaan at pagkakapantay” ay tinitignan ng mga philosophes na hindi akma sa kababaihan.Unti-unting nabago ang pananaw na ito sa kalagitnaan ng ika-18 na siglo (1700s) nang magprotesta ang ilang kababaihan sa ganitong uri ng pagtingin Kinuwestiyon nila ang paniniwalang mas mababa ang uring kababaihankaysa kalalakihan. REBOLUSYON AMERIKANO Sa Pitong taong digmaan ng Britanya at Pransya na may kalakip na pagkaubos ng kaban ng bayan ng Inglatera sa laban sa Pransya dahilan sa ganitong kalagayang ng ekonomiya tinaasan ng Hari ng Britanya ang mga kolonya ng buwis. Isa na ang mga Amerika natamaan ng ganitong suliranin ito ang mga naging dahilan. Hinangaan niya ang mga British dahil sa pagbuo nito ng isang uri ng pamahalaang monarkiya na ang kapangyarihan ay nililimitahan ng parliament. Mas kinilala ang kaisipang balace of power Montesquieu na tumutukoy sa paghahati ng kapangyarihan pamahalaan sa tatlong sangay (ehekutibo,lehislatura,at hudikatura). Philosophes Sa kalagitnaang bahagi ng ika-18 na siglo,isang pangkat ng mga taong tinawag na philosophes ang nakilala sa France. FRANCOIS MARIE AROUET sa sa itinuturing na maimpluwensiyang philosophes mas kilala sa tawag na Voltaire nakapagsulat ng higit 70 aklat na may temang kasaysayan,pilosopiya,politika,at maging drama. Madalas gumamit ng satiriko so Voltaire laban sa kaniyang mga katunggali tulad ng mga pari,aristocrats,at maging ang pamahalaan. THOMAS HOBBES AT JOHN LOCKE - may magkataliwas na ideya tungkol sa katangian ng pamamahalang nararapat na mamuno sa mamamayan.
 7. 7. 7 Binuo nila ang Unang Kongresong Kontinental na dinaluhan ng mga representante ng bawa’t isang kolonya maliban sa Georgia. Ang pagpupulong na ito at pagsasama-sama ng mga kolonya ay isang pagpapakilala ng kanilang paglaban sa mga batas at polisiyang ipinatutupad ng mga Ingles sa kanila. Noong ika-5 ng Setyembre, 1774, 56 kinatawan ng mga kolonya ang dumalo dito at binigyang diin ng grupo na sa pagkakataong iyon mula sa isang kialalng kinatawan na si Patrick Henry, na wala ng dapat makitang pagkakaiba ang isang taga-Virginia, Pennsylvania, New York at New England. Sa Petsa ng Abril 1775 nagpadala ang Britanya ng tropa ng mga sundalo sa Boston upang kunin puwersahan ang isang tindahan ng pulbura sa bayan ng Concord. Isang Amerikanong panday na nagngangalang Paul Revere ang naging kasangkapan upang malaman ng mga tao na may paparating na mga sundalong British. Sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang kabayo at pagligid sa buong bayan ay napagsabihan niya ang mga tao na maghanda sa pakikipaglaban. Kaya mayroong grupo ng mga tagapangalaga at tagapagbantay na Amerikano ang humadlang sa mga sundalong Brtish na papalapit sa bayan ng Lexington. Nagpalitan ng putukan ang magkabilang pangkat hanggang walong Amerikano ang napatay. Dito na nagpasimula ang Digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano. Kongresong Kontinental ay muling nagpulong sa ikalawang pagkakataon noong Mayo, 1775 at idineklara ang pamahalaan na tinawag nilang “United Colonies ofAmerica” ( Pinagbuklod na mga kolonya ng Amerika). Ang hukbo ng mga militar ay tinawag na “Continental Army” at ang naatasan na commander-in-chief ay si George Washington. Sinubukan ng hukbong militar na makuha ang Boston nguni’t natalo sila saDigmaan sa Bunker Hill. Sinunod ng mga Amerikanong kubkubin ang Canada nguni’t natalo rin sila dito. Maski sunud-sunod ang pagkatalo ng mga Amerikano sa labanan ay hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa sapagka’t tuluyang napaalis nila ang mgasundalong British na patuloy na nakukubkob sa Boston noong Marso, 1776. ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN Noong Hunyo 1776 ay nagpadala ng malaking tropa ang Britanya sa Atlantiko upang tuluyang durugin at pahinain ang puwersang Amerikano. Upang matugunan ang ganitong pangyayari ay minarapat ng Kongresong Kontinental na aprubahan ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hulyo 4. Ang dokumento ay isinulat halos lahat ni Thomas Jefferson, isang manananggol at binigyang diin ng dokumento na ang dating mga kolonya ay di na sa kasalukuyan teritoryo ng Britanya. Sila sa panahong iyon ay kinikilala na bilang malayang nasyon sa katawagang Estados Unidos ng Amerika. Noong Diyembre, 1778 ay nakuha ng mga British ang daungan ng Savannah at nakontrol ng buo ang Georgia. Sa pamumuno ng British commander na si Heneral Charles Cornwallis ay tinangkang sakupin ng Britanya ang Timog Carolina. Nguni’t sa pamamagitan ng magkasamang puwersa ng mga Amerikano at Pranses ay natalo ang mga British sa Labanan sa King’s Mountain noong huling bahagi ng 1780 at sa Labanan sa Cowpens ng mga unang bahagi ng 1781. Nag-ipon ng lakas sa kanyang hukbo si Heneral Cornwallis kaya pansamantalang humimpil muna sila sa Yorktown. May karagdagan pang hukbo ng mga sundalong Pranses ang dumating sa Amerika na bumibilang sa 6,000 kaya napagpasyahan ni Washington na talunin ng lubusan ang mga British. Kaya noong Okrubre
 8. 8. 8 19,1781 ay minabuti ng sumuko ni Heneral Cornwallis at dito ay tuluyan ng nakamit ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan. GAWAIN # 1 Tanong : Pagbibigay ng sariling opinyon: Sa iyong palagay mabisang paraan ba ng pagtatamo ng kalayaan ang paggamit ng dahas?Bakit? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ REBOLUSYONG PRANSES Noong 1774, umupo sa trono ng France si Haring Louis XVI Minana niya ang isang kaharian na pinatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon. FIRST ESTATE Ang unang antas o First Estate ay binuo ng mga pari na siyang may hawak sa buhay pulitika at panlipunan ng bansa. Sila ang nagmamay-ari ng ikalimang bahagdan ng buong lupain ng France. Karapatan din nilang mangolekta ng buwis sa mga magsasaka at hindi rin sila kasali sa pagbabayad ng buwis.Isang katangian ng lumang rehimen ay ang magarbong pamumuhay ng hari simula pa kay Haring Louis XVI na siyang dahilan ng pagbagsak ng bansa.. MAHARLIKA Ang mga maharlika ang bumubuo sa Ikalawang Estado. Nagtaglay din sila ng mga karapatan tulad ng di pagbabayad ng buwis. KARANIWANG TAO Ang Ikatlong antas ay binuo ng mga karaniwang tao, na siyang pinakamarami sa buong populasyon ng bansa. Sila ang mga mangangalakal, propesyonal, manggagawa, at mga magsasaka. ANG ESTADO HENERAL Napilitang ipatawag ni Louis XVI ang Estado Heneral o ang Kongreso ng France, na hindi na nagpupulong mula pa noong 1614, na ang layunin ay upang makakuha ng pondo. Nang magpulong ang Estado Heneral sa Versailles noong 1789, bibuo ito ng tatlong kapulungan – ang Unang Estado, ang Pangalawang Estado, at ang Ikatlong Estado. Tinanggihan ito ng mga pari at maharlika. Hindi gumawa ng anumang aksyon ang hari tungkol sa bagay na ito, kung kayat pagkaraan ng mahabang panahon ng pagdedebate, ay ipinroklama ng Ikatlong Estado na sila na ang Pambansang Asamblea. Pinasara ng hari ang silid-pulungan nang makita niyang handa nang magpulong ang Ikatlong Estado, kaya’t sila ay lumipat sa may tennis court sa loob ng palasyo at dito sumumpa silang di maghihiwalay hanggat di nakabubuo ng mga maharlika at pari upang sumama sa kanila. ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE Nagsimula ang kaguluhan sa Paris ng lumusob ang mga taosa Bastille noong Hulyo 14, 1789. ang Bastille ay isang moog na ginawang bilangguang pulitikal. Dahil dito, ang Bastille ay naging simbolo
 9. 9. 9 ng kalupitan ng Lumang Rehimen. Nagapi ng taong bayan ang mga tagapagtanggol sa kayat napalaya ang mga bilanggo. Hindi nakisimpatya ang hari at kanyang mga tagapayo, bagkus ay kanilang inudyukan ang hari na ipahanda ang mga kawal sa pagkakataong maaaring maghimagsik ang Asamblea. Kumalat ang balita sa Paris na bubuwagin ang hari ang Asamblea ng pagbagsak ng Bastille ay nagbigay-hudyat sa pagkawasak ng Lumang Panahon sa France, at ang Hulyo 14 ay itinuring na pambansang araw ng France. Nabuo ang Pambansang Asamblea ang isang kasulatan ng deklarasyon ng mga karapatan ng tao noong 1789. Ipinahihiwatig sa kasulatang ito ang liberal na kaisipan. Ipinahihiwatig din sa kasulatan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. Ang pamahalaang mapaghimagsik sa France ay nagtatag ng hukbo upang maipagtanggol ang bansa sa mga lulusob. Masiglang tumugon ang mga Prances nang dahil sa madamdaming pag-awit sa bagong Pambansang awi, ang Marseillaise. Ginamit nilang islogan ang “Kalayaan, Pagkakapantay–pantay , at kapatiran” (Liberty, Equality , and Faternity). Nagsiklab sa galit ang mga Pranses, ibinilanggo ang pamilya ng hari at nag-utos ang Asamblea na magkaroon ng halalan ng mga kinatawan para sa Pambansang Kumbensyon upang makagawa ng bagong Saligang Batas ANG UNANG REPUBLIKA NG FRANCE Noong 1792, nagpulong ang Pambansang Kumbensyon at tuluyan nang inalis ang monarkya at ipinalit ang Unang Republika ng France. Nilitis ni Louis XVI at napatunayang nagkasala sa bansa. Pinugutan siya ng ulo noong 1793 sa harap ng maraming tao. ANG PAGHAHARI NG LAGIM Ang Pamhalaang Panghimagsikan ng France marami pa ring pag-aalsa ang naganap sa bansa. Upang mabigyan ito ng solusyon, binuo ang komite ng Kaligtasang Pambayan (Public Safety) noong 1793, sa ilalim ng pamumuno nina Robespierre, Danton at Marat. Nais linisin ni Robespierre ang France at ang lahat ng kaaway nito. Dahil dito, libu-libong tao ang namatay sa pamamagitan ng gullitione. Kabilang na rito sina Reyna Marie Antonette, at si Danton, isang kasapi ng komite na pinugutan din ng ulo nang dahil lamang sa pagpapaalala niya na magdahan-dahan si Robespierre. Noong Hulyo, 1794, hinuli si Robespierre ng kanyang mga kaaway at inihatid sa gullitione. Samantala, nagkaisa ang malalakas na bansa sa Europe laban sa France. Binubuo ito ng Austria, Prussia , Britain , Spain , Holland , at Sardinia, ngunit napigilan sila ng isang hukbo sa pamumuno ng isang magiting na heneral na si Napoleon Bonaparte.
 10. 10. 10 SURIIN NATIN GAWAIN # 2 Tanong : Pagbibigay ng sariling opinyon: Sa iyong palagay tama ba ang pagkakaroon ng paguuri sa lipunan upang magkaroon ng magandanng pamumuhay ?Bakit ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ GAWAIN # 3 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong 1. Bakit ginusto ng mga kolonistang Amerikano na maging malaya sa Inglatera? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2.Bakit napahalagang dokumentong Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3.Sa paanong paraan naging sobra na ang mga pangyayari na hindi na makatao katulad sa Rebolusyon Pransya at Amerikano? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ PAGYAMANIN NATIN
 11. 11. 11 ➢ Naipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o Rebolusyong Pangkaisipan hindi lamang sa kabuuan ng Europa kundi maging sa America at kalaunan ay sa Asya at Africa. ➢ Marami sa mga kolonya ang detreminadong bumuo at gumamit ng mga radikal na pamaaraan upang labanan ang puwersa ng Great Britain. ➢ Agosto 27, 1789 nang isulat ng mga Pranses ang Declaration of the Rights. GAWAIN # 4 Panuto: Unawain ng mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot.. ______1. Ang makasaysayang panunumpa na hindi sila aalis sa lugar na iyon hangga’t nakakabuo ng isang konstitusyon ay nagaganap sa A. Tennis court B. Supreme court C.Volleyball court D. Basketball court ______2. Panahon libu-libu tao ang nagamatay nag walang sapat na paglilitis A.Panahon Lagim B. Panahon ni Louis XIV C.Panahon ni Louis XV D. Panahon Merkantilismo ______3. Sinong mga pangunahing lider ng grupong Jacobins na nagpabagsak sa monarkiya sa Pransiya? A. Danton at Robespierre C. Napoleon at Josephine B. Louis XVI at Marie Antonetti D. Nelson at Duke ng Wellington ______4. Sino sumulat ng Levitan ? A.John Locke B. Thomas Hobbes C.Thomas More D .Voltaire _______5. Siya ay magaling na abogado sumulat ng Deklarasyon ng Kalayaan noong Hulyo 4 A.John Locke B. Thomas Hobbes C.Thomas Jefferson D .Voltaire ______6. Insidente na nagpakilala ng malabis na galit ng mga kolonyang Amerikano sa Britanya dahil sa pagdaragdag ng buwis sa tsaa na kanilang inaangkat? A. Saratoga Massacre C. Boston Tea Party B. Battle of Waterloo D. Unang Kongresong Kontinental _____7. Sinong Hari ng Pransiya na naging malabis na maluho at magarbo sa kanyang pamumuno kahit ang kanyang mga nasasakupan ay naghihirap ng lubusan? A. Henry VIII B. Louis XVI C. Edward III D. Peter I ISAISIP NATIN ISAGAWA NATIN
 12. 12. 12 SANGGUINAN ______8. Anong pangkat ng uri ng tao ang firs Estate? A. Hari B. Pari C. Nobility D. Karaniwang tao ______9. Anong bansa ang kupkubin ng Amerika ngunit natalo sila? A. Argentina B. Canada C. Columbia D. Peru ______10. Anong damdamin na tumutukoy sa bayan at paghahangad ng kalayaan ? A. Nasyonalismo B. Patriotismo C. Liberalismo D. Demokrasya ▪ Kung kayo ay may internet sa bahay maaari ninyong panoorin ang isang pelikula na may pamagat : The French Revolution (1989) https://www.youtube.com/watch?v=JBR6bUCaG2k ▪ Isulat sa inyong journal ang inyong saloobin sa inyong napanood ▪ Batayang Aklat-Kasaysayan ng Daigdig ▪ Kayamanan -Kasaysayan ng Daigdig Rex ▪ k12 GabayPangkurikulum KARAGDAGANG GAWAIN
 13. 13. 13 Sa mga katanungan ,maaring tumawag o sumulat sa ….. Schools Division of Taguig city and Pateros Upper Bicutan Taguig City Telefax: 8384251 Email Address: sdo.tapat@deped.gov.ph Mga Bumuo ng Modyul para sa Mag-aaral Manunulat: Katherine A. Vallangca Mga tagasuri: Jocelyn C. Alvis, Araling Panlipunan - Head Teacher III Elisa P. Apolis, Araling Panlipunan - Head Teacher III Naglayout: Robert Valera Management Team: Margarito B. Materum Assistant Schools Division Superintendent Dr. George P. Tizon Chief SDOG Dr. Ellery G. Quintia CID Chief Dr. Daisy L. Mataac EPS LRMS Ferdinand Paggao EPS-AP

×