Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự.doc

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 111 Anzeige

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự.doc

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự.doc (20)

Weitere von Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Đảng Bộ Quân Sự.doc

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2 BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ    PHẠM ĐÌNH TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY CHUYÊNNGÀNH: XÂYDỰNG ĐẢNG VÀCHÍNHQUYỀNNHÀNƯỚC MÃ SỐ: 60 31 02 03 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOAHỌC:PGS.TSNGUYỄNPHƯƠNGĐÔNG
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Ban chấp hành trung ương BCHTW Chủ nghĩa xã hội CNXH Công tác Đảng, công tác chính trị CTĐ, CTCT Quân ủy Trung ương QUTW Nhà xuất bản Nxb Trong sạch vững mạnh TSVM Tổng cục Chính trị TCCT Xã hội chủ nghĩa XHCN Vững mạnh toàn diện VMTD
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 Chương 1: CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11 1.1 Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 11 1.2 Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 35 Chương 2: YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 52 2.1 Những yếu tố tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 52 2.2 Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 63 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 97
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản lập thành nền tảng của Đảng; là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên, phân công kiểm tra công tác của đảng viên; là cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng; là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc vào sự vững mạnh của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt” [36, tr.92], “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” [34, tr.352]. Sinh hoạt chi bộ là chế độ hoạt động của tổ chức Đảng, nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ của đội ngũ đảng viên trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì thế chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại và phát triển của chi bộ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí vai trò hết sức quan trọng; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cơ quan đơn vị; là nơi quản lý, duy trì sinh hoạt của đảng viên, phát huy dân chủ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là chỉ thị về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư [2], hướng dẫn của cơ quan cấp trên, triển khai nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ đã có tiến bộ, nề nếp sinh hoạt ở các chi bộ được giữ vững, ý thức trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6 của Đảng ở cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của quần chúng với Đảng được củng cố. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được quần chúng tin tưởng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng nói chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế như: một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị nội dung, thực hiện quy trình sinh hoạt ở một số chi bộ chưa nghiêm túc; nội dung sinh hoạt hàng tháng ở chi bộ chưa phong phú, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn chưa được phát huy… Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt [9, tr.255]. Những năm qua, Đảng đã có nhiều chủ trương nhằm khắc phục hạn chế của công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ nội dung biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Những vấn đề liên quan đến hoạt động lãnh đạo của Đảng, của các tổ chức cơ sở đảng được Đảng ta đề cập thường xuyên trong các văn kiện, nghị quyết qua các kỳ Đại hội Đảng, chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ các cấp, trong bài nói, bài viết của đồng chí lãnh đạo, trong các chỉ thị, hướng dẫn của QUTW, của TCCT và Cục Tổ chức về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ TSVM. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, vấn đề này cũng đã được nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan, học viện, nhà trường quan tâm nghiên cứu dưới
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 7 nhiều góc độ, phạm vi khác nhau như đề tài, luận văn, luận án, sách tham khảo, giáo trình và bài báo khoa học... * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt Đảng, tổ chức cơ sở Đảng Bài: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay” của PGS,TS Trần Đình Huỳnh, Tạp chí dân vận số 3-2012 tr45; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong Quân đội” của Đại tá PGS, TS Nguyễn Hồng Châu, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT - Tạp chí Xây dựng Đảng số 12-2012 tr5;… Các bài viết này đã luận bàn về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, việc phát huy dân chủ trong tổ chức cơ sở đảng, vai trò của cấp ủy trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp, triển khai các văn bản của Đảng đến đảng viên, phân công đảng viên thực hiện nghị quyết của Đảng. Tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong triển khai nghị quyết của Đảng nhất là việc mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. * Những bài viết luận bàn về sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ Bài:“Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay” của Nguyễn Công Hữu, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, số 15-2011 tr40; "Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vai trò của người chủ trì trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 1-2013 tr42; “Điều cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Nguyễn Văn Cự, Sổ tay Tuyên giáo, số 9-2012 tr31; “Chú trọng kiểm điểm công việc trong tháng tại các kỳ sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 dựng Đảng, tháng 1-2012 tr29; “Vì sao chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp?" của Hồng Vân, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 12-2012 tr18; “Việc biểu dương trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 2-2013 tr22; “Về phổ biến văn bản trong sinh hoạt” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 3-2013 tr26; “Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ” của Minh Tâm, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4-2013 tr25… Các tác giả đã luận bàn về chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tính chất của sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên, biểu dương khen thưởng những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và phê phán những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ đúng thực chất để phát huy dân chủ trong chi bộ; phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò của đảng viên tham gia xây dựng Đảng. * Những bài viết luận bàn về đảng viên và vai trò đảng viên trong sinh hoạt chi bộ Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn quần chúng hăng hái thi hành thì đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo” [31, tr.189]; “Mỗi người đảng viên phải cho xứng đáng là một người trong những người đại biểu cuả dân tộc” [30, tr.253]; “Về đảng viên - mỗi người phải ra sức học tập vừa lý luận và thực hành, nghiệp vụ công tác, phải cố gắng làm gương cho quần chúng. Làm nhiều hơn nói” [30, tr.166]. Bài: “Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên" của Hồng Phúc, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 11-2012 tr19; “Bàn về chất lượng đảng viên” của TS Hoàng Văn Lê, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 4, 5-2012 tr20; “Việc phân công
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9 đảng viên trong sinh hoạt chi bộ” của Trúc Giang, Sổ tay Xây dựng Đảng, tháng 12-2012 tr2; “Quyền của đảng viên và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng” của Vĩnh Trọng, Sổ tay xây dựng Đảng, số 8-2012 tr21; “Để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình” của Thượng tá Vũ Thế Kỳ, Trung uý Lê Minh Tuấn, Học viện an ninh nhân dân, Sổ tay Xây dựng Đảng, số 1- 2013… Các bài viết luận bàn về vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên ở bất cứ địa vị nào cũng phải làm gương về dân chủ, mở rộng và phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ. Đó là một yêu cầu tất yếu nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ của từng đảng viên và của toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn là đội tiên phong chính trị của giai cấp, đủ sức hoạch định những chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Bài báo khoa học: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”, của đồng chí Phạm Đình Nhịn, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, số 5-2008. Tác giả đã chỉ rõ vị trí, vai trò của chi bộ; khái quát thực trạng chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ Quân đội; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản, chủ yếu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội hiện nay. * Bàn về vấn đề chất lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có các công trình Đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ học viên đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị - Quân sự hiện nay”, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành xây dựng Đảng, của tác giả Nguyễn Năng Lượng, Học viện Chính trị - Quân sự, năm 2000. Đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa giáo viên ở Học viện Hải quân hiện nay”, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành xây dựng Đảng, của tác giả Hoàng Minh Tiến, Học viện Chính trị - Quân sự, năm 2002.
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan thuộc trường Sĩ quan Chính trị hiện nay”, luận văn thạc sĩ, chuyên ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, của tác giả Phạm Minh Sơn, Học viện Chính trị, năm 2013. Các luận văn trên, vấn đề sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ được đề cập khá toàn diện, hệ thống trong phạm vi, đối tượng nghiên cứu cụ thể. Từ cơ sở lý luận, thực tiễn của sinh hoạt chi bộ, các luận văn đã tập trung nghiên cứu làm rõ những vấn đề về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tác giả đã chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng đó, rút ra được một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm cơ sở để xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng ở đối tượng đặc thù thời gian tới. Tác giả đã tiếp thu kế thừa có chọn lọc kết quả và phương pháp nghiên cứu của các công trình, đề tài trên. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu trực tiếp đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; luận văn nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã được nghiệm thu và công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, khảo sát các chi bộ ở 10 Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm: 23 Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ bộ phận và 49 Chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở). Luận văn không đề cập đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự quận, huyện và các chi bộ quân sự phường, xã, thị trấn. Thời gian và các số liệu khảo sát, điều tra sử dụng trong luận văn giới hạn từ năm 2009 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu. * Cơ sở lý luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên hệ thống những quan điểm, nguyên lý cơ bản của Học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. * Cơ sở thực tiễn Thực tiễn sinh hoạt chi bộ, các báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng Đảng; điều tra, khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn cũng kế thừa một số kết quả nghiên cứu của các công trình, đề tài khoa học có liên quan đã được nghiệm thu, công bố.
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 Chỉ thị, nghị quyết, quy định của BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết của QUTW, hướng dẫn của TCCT về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội * Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng phương pháp phân tích, tổng hợp, lôgic, lịch sử, tổng kết thực tiễn, phương pháp thống kê so sánh, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia. 6. Ý nghĩa của luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp những cơ sở khoa học giúp cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thành phố trong giai đoạn mới. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập môn CTĐ, CTCT trong các nhà trường Quân đội. 7. Kết cấu của luận văn Kết cấu của luận văn gồm: Phần mở đầu, 2 chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Chương 1 CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ Ở ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNHPHỐHỒCHÍMINH-MỘTSỐVẤNĐỀLÝLUẬNVÀTHỰCTIỄN 1.1. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 1.1.1.ChibộvàsinhhoạtchibộởĐảngbộQuânsựThànhphốHồChíMinh * Chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo quy định số 49- QĐ/TW ngày 21 tháng 11 năm 2011 của BCHTW (khóa XI) về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Đảng bộ quân sự tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của tỉnh ủy, đồng thời chấp hành nghị quyết của đảng ủy quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. Đảng ủy quân sự tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng” [41, tr.12]. Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự quốc phòng địa phương. Với nhiệm vụ “tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng gian bảo mật, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần cùng Thành phố phát triển nhanh, bền vững” [12, tr.3]. Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức theo quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của cơ
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14 quan, đơn vị. Hiện nay, cơ cấu tổ chức các chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Đảng bộ Trung đoàn Gia Định là đảng bộ cơ sở 3 cấp: đảng bộ cơ sở ở Trung đoàn; đảng bộ bộ phận ở các Tiểu đoàn (Tiểu đoàn BB1, Tiểu đoàn BB2, Tiểu đoàn BB3); chi bộ đại đội và ở các ban trực thuộc Trung đoàn. Đảng bộ Tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố (Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31; Tiểu đoàn Thiết giáp) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Tiểu đoàn, chi bộ ở các đại đội và tiểu đoàn bộ. Đảng bộ Trường Quân sự Thành phố là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở Nhà trường; chi bộ ở đại đội, lớp học viên, khoa, ban, đơn vị phục vụ. Đảng bộ các phòng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố: có 04 Phòng (Tham mưu; Chính trị; Hậu cần; Kỹ thuật) là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở 04 phòng, chi bộ ở các ban và đơn vị trực thuộc. Đảng bộ Công ty Minh Thành, Địa đạo Củ Chi là đảng bộ cơ sở 2 cấp: đảng bộ cơ sở doanh nghiệp; chi bộ ở các phân xưởng, đội sản xuất, phòng, ban ở cơ quan. Vị trí, vai trò của chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Trong Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chi bộ được tổ chức và hoạt động ở đại đội, các ban trực thuộc phòng, lớp học viên, khoa trực thuộc nhà trường, các phân xưởng, đội sản xuất, phòng trực thuộc công ty, địa đạo. Do đó, chi bộ là hạt nhân chính trị, lực lượng lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, có sức chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; là nơi trực tiếp vận động, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nơi phản ánh tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng lên cấp trên. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu trưởng thành của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Có chi bộ tốt mới có cơ quan, đơn vị mạnh; chi bộ có
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 TSVM, thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở thì bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cơ quan, đơn vị vẫn vững vàng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, trong xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố vững mạnh, phải luôn coi trọng xây dựng chi bộ, phải đặt công tác xây dựng chi bộ thành nội dung trọng tâm, khâu then chốt của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; là một nhiệm vụ cơ bản trong hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ sở. Mọi biểu hiện coi nhẹ, hạ thấp vai trò của chi bộ, thiếu ý thức trách nhiệm trong xây dựng chi bộ đều làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự Thành phố, vi phạm nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội. Chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Theo Quy định số 49-QĐ/TW ngày 21 tháng 11 năm 2011 của BCHTW (khóa XI) về tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thì các loại hình chi bộởĐảngbộQuânsựThànhphốHồChíMinh có chức năng, nhiệm vụ như sau: Về chức năng: các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo mọi mặt hoạt động trong đơn vị; nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy cấp trên những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và CTĐ, CTCT. Xây dựng Chi bộ TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Về nhiệm vụ: chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Thường xuyên giáo dục, quán triệt để cán bộ, đảng viên, Hạ sĩ quan - chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nắm vững nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả làm tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội, phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị. Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, sơ kết, tổng kết; đổi mới phong cách và phương pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo xây dựng nề nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật. Cụ thể ở các loại hình chi bộ như: Chi bộ ở các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu: Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng chi bộ TSVM; giữ gìn và sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị, cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật trong đơn vị. Tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chi bộ ở nhà trường: Lãnh đạo thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, dạy và học, tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình đào tạo; xây dựng tiềm lực vật chất, khoa học kỹ thuật của nhà trường; xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Chi bộ ở cơ quan: Lãnh đạo quán triệt và chấp hành quan điểm, đường lối chính trị, quân sự, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu đúng đường lối, chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, đổi mới phong cách và phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên. Chi bộ ở các đơn vị sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế- xã hội cao, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 Lãnh đạo công tác tư tưởng: Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu CNXH, truyền thống của Đảng, Quân đội và đơn vị; thực hiện nghiêm chương trình học tập chính trị theo quy định cho các đối tượng trong đơn vị, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, chiến sĩ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. Phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội, cơ quan đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, kiến thức, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Lãnh đạo đơn vị đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, quần chúng. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch công tác cán bộ, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, bảo đảm sự phát triển vững chắc, có tính kế thừa liên tục của đội ngũ cán bộ. Nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, giải quyết chính sách theo đúng quyền hạn, quy chế, bảo đảm dân chủ. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ. Đề nghị với cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc quyền hạn, trách nhiệm quản lý giải quyết của cấp trên, phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân ở cơ quan, đơn vị trong các hoạt động. Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc và Hội đồng quân nhân: Lãnh đạo xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân thực
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 sự vững mạnh về mọi mặt; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Tôn trọng tính độc lập, tự chủ; khuyến khích tính sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức để quần chúng và Hội đồng quân nhân đóng góp ý kiến cho chi uỷ, chi bộ và đảng viên. Lãnh đạo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Quân đội về bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và chính sách hậu phương Quân đội. Lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và Quân đội về quản lý, sử dụng trang bị, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, mất mát, hư hỏng. Xây dựng chi bộ TSVM: Sự TSVM của chi bộ là nhân tố quyết định sự trưởng thành, vững mạnh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, chi bộ phải được xây dựng thật sự TSVM; có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Chi bộ phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên vào tình hình cụ thể của chi bộ, đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ sát đúng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Xây dựng chi bộ, tổ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo; quản lý, phân công công tác, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Giáo dục rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên, đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Xây dựng chi uỷ đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực và hoạt động hiệu quả, được quần chúng tín nhiệm. Duy trì sinh hoạt chi bộ đúng chế độ, nguyên tắc, quy định. * Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Quan niệm về sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Theo Từ điển tiếng Việt xác định: “Sinh hoạt là cuộc họp để tiến hành những hoạt động tập thể” [42, tr.139].
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 Sinh hoạt là một thuộc tính, một hoạt động tất yếu của mọi tổ chức xã hội, nhằm nghiên cứu, xác định chủ trương, kế hoạch công tác, đánh giá kết quả hoạt động thực tiễn đã đạt được, giúp cho tổ chức và các thành viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm của việc tổ chức thực hiện; kịp thời rút ra kinh nghiệm, sửa chữa những thiếu sót, chưa phù hợp hoặc sai lầm, lệch lạc; bảo đảm chủ trương, kế hoạch được thực hiện đúng đắn, chuẩn xác hơn, chất lượng hiệu quả tốt hơn. Sinh hoạt là tất yếu khách quan, là thuộc tính đặc biệt quan trọng của chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Học thuyết Mác - Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã chỉ ra những nguyên tắc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo C.Mác: sự thống nhất về tư tưởng chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất nếu có sự thống nhất về tổ chức. C.Mác viết: nếu thống nhất và có tổ chức thì chúng ta sẽ là một lực lượng không gì khuất phục được. Sinh hoạt đảng vừa là một thuộc tính, vừa là một biện pháp quan trọng đảm bảo sự thống nhất trong Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phương thức thực hiện và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng tập trung ở trí tuệ của đảng viên, được thực hiện qua phương thức quan trọng nhất là sinh hoạt Đảng. Đảng viên cộng sản tham gia sinh hoạt đảng vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa thể hiện ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật của Đảng. Ngay từ đầu thế kỷ XIX, trong Điều lệ Liên đoàn những người cộng sản C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Các chi bộ và các ban chấp hành khu bộ, cũng như BCHTW họp ít nhất hai tuần một lần" [39, tr.735]. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã vận dụng một cách sáng tạo lý luận xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thành lập và xây dựng Đảng ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Người luôn chăm lo đến vấn đề sinh hoạt đảng nói chung,
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 sinh hoạt chi bộ nói riêng, Người yêu cầu: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" [36, tr.498]. Chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, trung tâm đoàn kết quy tụ sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh Thành phố. Học thuyết xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra rằng muốn tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản thì phải xem sinh hoạt đảng là một yêu cầu có tính nguyên tắc và là hình thức, biện pháp tốt nhất thực hiện và phát huy dân chủ trong Đảng. Chỉ thị của ĐUQSTW chỉ rõ: "Hoạt động của chi bộ thể hiện chủ yếu ở sinh hoạt chi bộ và hoạt động của mỗi đảng viên" [5, tr.5]. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là một loại hình sinh hoạt đảng, thực hiện theo hệ thống nguyên tắc, thủ tục, nhằm xác định chủ trương biện pháp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Xét về bản chất, sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là hình thức tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ thông qua chế độ sinh hoạt. Đồng thời, đây còn là hình thức hoạt động thường xuyên của chi bộ và đảng viên nhằm huy động và phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần dân chủ và trách nhiệm của đảng viên; nhằm nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến đấu của chi bộ. Từ cách tiếp cận trên, có thể quan niệm: Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là một hình thức cụ thể của sinh hoạt Đảng. Phát huy dân chủ, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và vai trò trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên bảo đảm cho chi bộ quán
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng. Đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng và khả thi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ TSVM, lãnh đạo cơ quan đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Mục đích sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện chức năng, nguyên tắc lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo cho chi bộ thể hiện đúng vai trò lãnh đạo đối với đơn vị, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên chặt chẽ, có chất lượng tốt, xây dựng chi bộ TSVM góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện theo Hướng dẫn số: 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện, khả năng của đơn vị để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tập trung vào những nội dung chính như: Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan - chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giải pháp thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên và xây dựng nghị quyết của chi bộ; lãnh đạo việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Lãnh đạo thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật của Quân đội; lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nề nếp chính quy; lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị; lãnh đạo công tác bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên. Tính chất của sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Tính lãnh đạo: thể hiện trong sinh hoạt chi bộ mọi đảng viên dân chủ bàn bạc và ra nghị quyết bảo đảm định hướng chính trị những hoạt động chủ yếu của
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 cơ quan đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cũng như giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chỉ rõ nội dung, mục tiêu, biện pháp và trách nhiệm thực hiện của từng tổ chức, từng cán bộ, đảng viên. Tính giáo dục: chi bộ là nơi giáo dục toàn diện cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Mỗi chi bộ phải nhận rõ trách nhiệm trước Đảng về công tác tuyên truyền, giác ngộ đối với đảng viên, quần chúng thuộc đơn vị mình. Trong sinh hoạt chi bộ cần nghiên cứu, thảo luận nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tính chiến đấu: thể hiện trong sinh hoạt chi bộ có tác dụng phát huy những ưu điểm, đồng thời dám nhìn thẳng vào những nhận thức lệch lạc, hạn chế, khuyết điểm của chi bộ và mỗi đảng viên để từ đó có những sửa chữa tích cực. Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ còn là khả năng phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, đúng mức, làm rõ đúng, sai và bám sát yêu cầu xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị. Hình thức sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ở cả ba hình thức sinh hoạt cơ bản: Sinh hoạt lãnh đạo để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ đảng viên. Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của chi bộ phản ánh sức mạnh trí tuệ của tập thể đảng viên, khả năng quán triệt, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như vai trò, trách nhiệm, nghệ thuật, phương pháp tác phong của tập thể chi uỷ mà trước hết là bí thư chi bộ. Sinh hoạt học tập giúp đảng viên của chi bộ nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân sự…có tri thức cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt góp phần
 23. 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 quan trọng vào nâng cao tầm trí tuệ của chi bộ, đảm bảo cho chi bộ đủ sức lãnh đạo mọi hoạt động của đơn vị. Sinh hoạt học tập của chi bộ hiện nay tập trung bồi dưỡng cho đảng viên nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và nhiệm vụ của Quân đội. Sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhằm làm cho tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, thấy được hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân và hướng khắc phục sửa chữa làm cho chi bộ thật sự TSVM, từng đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu ngày càng tốt hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “…đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Ðảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Ðảng, có hại đến nhân dân…” [30, tr.254]. Tự phê bình và phê bình chính là làm cho mặt tốt phát triển cao hơn và mặt chưa tốt, thậm chí mặt xấu mất dần đi. Vai trò sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng, thể hiện nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Học thuyết Mác - Lênin chỉ ra rằng, đã là đảng viên cộng sản, bất cứ ở cương vị công tác nào cũng phải chịu sự quản lý của chi bộ, tham gia mọi cuộc sinh hoạt của chi bộ, không có ngoại lệ. Sinh hoạt chi bộ là hình thức phát huy dân chủ tập thể, sự khẳng định nguyên tắc lãnh đạo tập thể, nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng; đồng thời phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt không những nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của chi bộ mà còn có tác dụng chống tư tưởng biến chi bộ thành một "câu lạc bộ"; biến sinh hoạt chi bộ thành những cuộc tranh cãi vô bổ.
 24. 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào cơ quan, đơn vị mình. Là môi trường để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và tăng cường quản lý đảng viên. Hoạt động của chi bộ thể hiện chủ yếu ở sinh hoạt của chi bộ và hoạt động của mỗi đảng viên [7, tr.3]. Chi bộ là tổ chức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, nên sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng. Sinh hoạt chi bộ đầy đủ và đều kỳ mới tạo điều kiện cho đảng viên thường xuyên quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ mới phát huy trí tuệ tập thể đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; kịp thời động viên cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành cương vị, chức trách và nhiệm vụ được giao. Đảng ta chỉ ra rằng: "Toàn bộ sức chiến đấu của Đảng cuối cùng phải được biểu hiện ở sức mạnh của mỗi chi bộ, trong việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng" [26, tr.13]. Hiện nay, hiệu quả thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng đến đâu, yêu cầu quản lý và rèn luyện đảng viên thế nào tùy thuộc vào năng lực, sức chiến đấu của mỗi chi bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Chi bộ là nền móng của Đảng..., là gốc rễ của Đảng trong quần chúng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy” [35, tr.161]. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là biện pháp cơ bản để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ không chỉ là một hình thức tổ chức để đảng viên tiếp nhận, quán triệt và tạo sự nhất trí cao về đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp trên; dân chủ thảo luận, quyết định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện
 25. 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 nhiệm vụ theo phạm vi chức năng, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước mà còn là biện pháp cơ bản để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, là môi trường và điều kiện cơ bản để quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên. Vì thế đối với đảng viên, tham gia sinh hoạt chi bộ là yêu cầu có tính nguyên tắc, là ý thức chấp hành kỷ luật của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: "Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên." [10, tr15, 16]. Như vậy, sinh hoạt chi bộ là vấn đề hệ trọng trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ cũng như hoạt động của mỗi đảng viên. 1.1.2. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Quan niệm chất lượng sinh hoạt chi bộ Thuật ngữ chất lượng được sử dụng rộng rãi trong đời sống và được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Triết học Mác - Lênin chỉ rõ: bất kỳ sự vật, hiện tượng nào của thế giới khách quan đều là sự thống nhất biện chứng giữa chất và lượng. Sự chuyển hoá lẫn nhau giữa chất và lượng làm cho sự vật, hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng. Chất và lượng không phải là cái gì trừu tượng không thể cân, đong, đo, đếm hay lượng hoá được. Không có chất lượng chung chung cho mọi sự vật, hiện tượng mà mỗi sự vật, hiện tượng đều có lượng và chất riêng đặc trưng cho sự vật, hiện tượng đó. Theo Từ điển Tiếng việt: Chất lượng là “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, sự vật, sự việc” [43, tr.144]. Như vậy, từ quan niệm trên có thể thấy rằng mọi sự vật, hiện tượng, quá trình đều có chất lượng và đều có thể kiểm nghiệm được chất lượng trong thực tiễn. Tùy theo từng sự vật, hiện tượng, quá trình mà chất lượng được tạo thành bởi các yếu tố khác nhau, vì vậy phương pháp đánh giá chất lượng cũng khác nhau.
 26. 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Ở góc độ xây dựng Đảng, chất lượng quan niệm như là kết quả các hoạt động của chủ thể lãnh đạo, giáo dục và tổ chức thực hiện. Trong thực tế, mỗi hoạt động đều có những kết quả cụ thể của nó, được phản ánh cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tuỳ theo mức độ phù hợp với mục đích, yêu cầu đặt ra lúc đầu của hoạt động mà người ta đánh giá các kết quả đó đạt đến trình độ chất lượng cao hay thấp. Sinh hoạt chi bộ là một hình thức hoạt động cơ bản của chi bộ ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là kết quả có thực, được biểu hiện ở nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt, thể hiện ở động cơ, thái độ trách nhiệm, tính tích cực của cấp ủy, đảng viên trong chuẩn bị, tham gia sinh hoạt. Do đó, khi đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ cần phải xem xét đầy đủ các yếu tố tác động đến chất lượng sinh hoạt, phải vận dụng sáng tạo quan điểm xem xét của chủ nghĩa Mác - Lênin (khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển) để xác định tính định hướng chính trị, tính khoa học và sát thực của nội dung sinh hoạt, tính chặt chẽ, hợp lý của quy trình tổ chức, hình thức sinh hoạt; trình độ trí tuệ, ý thức chấp hành nguyên tắc, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ qua lại của tất cả mọi thành viên trong chi bộ và cuối cùng là mức độ khả thi của những chủ trương, biện pháp, kế hoạch được thông qua. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là khái niệm dùng để chỉ mức độ, kết quả đạt được trong sinh hoạt theo mục đích, yêu cầu lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là kết quả tổng hợp của trình độ trí tuệ, trình độ dân chủ, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nghiêm túc, đúng đắn, đầy đủ nội dung, hình thức, qui trình, chế độ và nguyên tắc sinh hoạt nhằm phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể xây dựng được nghị quyết có chất lượng cao, tạo nên sự thống nhất chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ, bảo đảm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 27. 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 27 Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là một quy trình dựa trên cơ sở khoa học, gồm nhiều khâu, nhiều bước, nhiều yếu tố tạo thành. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là sự kết tinh tổng hợp chất lượng của các khâu, các bước, các yếu tố. Nếu một khâu, một bước nào đó yếu kém đều làm giảm sút chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: “Lãnh đạo đúng có nghĩa là gì? Quyết định mọi vấn đề cho đúng. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Phải tổ chức sự kiểm soát” [30, tr.285, 286]. Như vậy, khi nghiên cứu chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhất thiết phải nghiên cứu chất lượng các khâu, các bước, các nội dung với tư cách là các yếu tố, bộ phận tạo thành chất lượng sinh hoạt Đảng. Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là dạng đặc thù của hoạt động xã hội - hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghiên cứu chất lượng sinh hoạt của chi bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh, chất lượng đội ngũ đảng viên đồng thời phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để đánh giá cho đúng đắn và đầy đủ. Từ những cách tiếp cận như trên, có thể quan niệm: Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh là tổng hợp chất lượng các khâu, các bước của quy trình sinh hoạt chi bộ; được tạo nên bởi năng lực nghiên cứu, quán triệt, đề xuất và tổ chức điều hành của cấp ủy, bí thư, năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm tham gia ý kiến của đội ngũ đảng viên; biểu hiện ở việc chấp hành nghiêm túc quy trình, nề nếp sinh hoạt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát đúng, khả thi, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chi bộ; lãnh xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao * Các yếu tố tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên: Đây là yếu tố quan trọng, yếu tố này chi phối đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn của đảng ủy các cấp đến chi
 28. 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 28 bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan ban ngành của Thành ủy và Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 góp phần quan trọng vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ Tư lệnh Thành phố; đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Thành ủy Thành phố, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu giao. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh Thành phố có vai trò quan trọng đến kết quả công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận là Đảng ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ; sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ sẽ giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trong thực hiện nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung công tác xây dựng chi uỷ, chi bộ TSVM; xây dựng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác cán bộ; công tác lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân của đơn vị... Bí thư đảng uỷ trực tiếp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong công tác cho các bí thư chi bộ thuộc quyền, nhất là kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng. Vì vậy sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên là yếu tố quan trọng tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư: Bí thư chi bộ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, do đại hội chi bộ bầu ra, được đảng uỷ cấp trên trực tiếp chuẩn y. Bí thư chi bộ có trách nhiệm thay mặt chi uỷ, chi bộ chủ động giải quyết công việc hàng ngày về Đảng ở chi bộ theo chức
 29. 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 29 trách. Trên cơ sở nắm vững chỉ thị, nghị quyết của cấp mình và cấp trên, bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành mọi hoạt động của đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chi uỷ, chi bộ, tổ đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác vận động quần chúng trong và ngoài đơn vị. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình thực tiễn của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó cấp ủy, bí thư phải đề xuất với chi bộ những nội dung, biện pháp để lãnh đạo xây dựng chi bộ TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD. Bí thư chi bộ là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong chi uỷ, chi bộ; là người luôn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội. Phẩm chất và năng lực của bí thư chi bộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và uy tín của chi uỷ, chi bộ. Cùng với tập thể chi uỷ, chi bộ, bí thư chi bộ luôn là người giương cao ngọn cờ lãnh đạo, chiến đấu, đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ chỉ huy và chính trị viên trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là người chủ trì về công tác chi bộ, mọi hoạt động của bí thư chi bộ đều hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, củng cố uy tín của người chỉ huy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị. Vì vậy, bí thư chi bộ phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực theo quy định, đồng thời phải không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ có vai trò quan trọng, là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sinh hoạt chi
 30. 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 30 bộ. Vì cấp ủy, bí thư chi bộ là những người có trách nhiệm cao nhất trong chi bộ và trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên ở chi bộ. Sự gương mẫu, năng lực nghiên cứu, quán triệt và đề xuất của cấp ủy, bí thư chi bộ là tấm gương, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Nếu cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức lối sống, luôn coi trọng công tác xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì sẽ phát huy được dân chủ, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo dư luận lành mạnh, phê bình những biểu hiện tiêu cực. Ngược lại nếu cấp ủy, bí thư chi bộ thụ động trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; không chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp trong công tác xây dựng chi bộ thì sẽ không phát huy được vai trò của đảng viên, sẽ dẫn đến tình trạng hình thức trong sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt thấp. Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có năng lực công tác tốt, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chấp hành quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ: đây là yếu tố trực tiếp quy định chất lượng sinh hoạt chi bộ vì nếu không chấp hành tốt quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt thì chi bộ đó sẽ không mạnh. Quy trình lãnh đạo của chi bộ phải được đặc biệt quan tâm từ khâu chuẩn bị dự thảo nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết. Nề nếp sinh hoạt của chi bộ thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng: chi bộ cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần [10, tr.39]. Nguyên tắc sinh hoạt chi bộ là tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Mức độ chấp hành quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng tạo thành chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng
 31. 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 31 bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh vì vậy cấp ủy, bí thư chi bộ phải luôn nhận thức sâu sắc và thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm quy trình, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ: Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nếu xác định tốt nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng phải đạt được các yêu cầu như: Có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực; thể hiện rõ ba tính chất lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu; chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn là thước đo, chuẩn mực để đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ; bên cạnh đó, bí thư chi bộ cần vận dụng sáng tạo các hình thức và phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị; thông qua các hình thức, phương pháp sinh hoạt để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Bên cạnh đó thể hiện rõ vai trò của bí thư chi bộ trong công tác chuẩn bị, xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt trong từng nhiệm vụ, từng giai đoạn cụ thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ý thức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ đảng viên và khả năng điều hành, tổng hợp của bí thư chi bộ: Đây là yếu tố trực tiếp quy định chất lượng sinh hoạt chi bộ, có vị trí rất quan trọng. Đảng viên là thành viên của chi bộ; sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên ảnh hưởng trực tiếp đến sự TSVM của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” [36, tr.92]; “muốn có đảng bộ tốt, chi bộ tốt phải có đảng viên tốt” [35, tr.617]. Giữ vững nề nếp, chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có quan hệ chặt chẽ với nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đảng viên.
 32. 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 32 Thông qua sinh hoạt kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm trong quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, từ đó có cơ sở đề ra biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Thông qua sinh hoạt còn có tác dụng giúp đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng, tiếp nhận được thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, tăng thêm ý thức trách nhiệm. Chi bộ phải thường xuyên coi trọng việc giữ vững nề nếp chế độ sinh hoạt theo quy định và tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ cần nắm vững tình hình mọi mặt của đảng viên, căn cứ vào hình thức, tính chất và chế độ sinh hoạt để làm tốt công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, thông qua đó để giáo dục rèn luyện đảng viên. Sinh hoạt chi bộ phải thực sự thảo luận một cách kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng; bàn chủ trương, biện pháp quán triệt, tổ chức triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; là nơi đấu tranh bảo vệ quan điểm, nguyên tắc, đường lối, bảo vệ tổ chức và bảo vệ đảng viên. Phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc trên tình đồng chí; những vấn đề về phẩm chất, đạo đức lối sống, năng lực của cán bộ, đảng viên... chống tư tưởng hữu khuynh, thoả hiệp, e dè nể nang. Sinh hoạt phải có tác dụng thiết thực đối với mỗi cá nhân đảng viên và chi bộ trong nhận thức cũng như hành động. Chi bộ phải thường xuyên giáo dục cho đảng viên ý thức đầy đủ, phát huy trách nhiệm cao trong sinh hoạt, gắn bó với tổ chức, tuân thủ sự phân công, kiểm tra giám sát của Đảng. Qua sinh hoạt giúp đảng viên thấy rõ mình hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đấu tranh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời chi bộ cần có biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện đối với từng đảng viên; phát huy mặt tốt, kịp thời khắc phục hạn chế khuyết điểm. Cần khắc phục biểu hiện buông lỏng trong sinh hoạt, sinh hoạt theo kiểu hình thức, không có nội dung cụ thể, không thiết thực… Khả năng điều hành, tổng hợp của bí thư chi bộ là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của một buổi sinh hoạt chi bộ. Năng lực công tác là yếu
 33. 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 33 tố cơ bản cấu thành phẩm chất của người bí thư chi bộ, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho bí thư chi bộ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Nếu bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt có nề nếp sẽ phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt; tổng hợp tốt các ý kiến của đảng viên trong sinh hoạt sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghị quyết. * Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Một là: nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, năng lực của Bí thư chi bộ trong chuẩn bị, duy trì sinh hoạt chi bộ Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết thể hiện ở nhận thức trách nhiệm của cấp ủy. Chi uỷ có nhiệm vụ thay mặt chi bộ thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động ở cơ quan, đơn vị theo đúng nghị quyết của đại hội, nghị quyết của chi bộ; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tập thể cấp uỷ và các chi uỷ viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu con đường mà Đảng và nhân dân đã chọn; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, với Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; nhạy bén, sắc sảo về chính trị, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sáng, trung thực; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái để bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Có trình độ, khả năng quán triệt, vận dụng và cụ thể hoá để tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp trên vào cấp mình một cách sáng tạo, thiết thực; có năng lực lãnh đạo toàn diện, biết gắn xây dựng chi bộ TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt và kỷ luật của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính chiến đấu trong sinh hoạt, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; nội bộ đoàn kết thống
 34. 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 34 nhất. Khắc phục biểu hiện gia trưởng, dân chủ hình thức, tự do tuỳ tiện, hữu khuynh, né tránh, chấm dứt vi phạm kỷ luật. Có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của cơ quan đơn vị, bảo đảm sự thống nhất cao trong cấp uỷ trên cơ sở quan điểm, nguyên tắc của Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến. Nếu cấp ủy nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong công tác chuẩn bị, xác định rõ mục đích yêu cầu, thời gian sinh hoạt chi bộ và triển khai thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc thì sẽ phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt, sinh hoạt chi bộ sẽ đạt được chất lượng cao. Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, chủ trì điều hành hội nghị chi bộ, tổ chức thực hiện nghị quyết. Bí thư phải thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết; phẩm chất và năng lực của bí thư chi bộ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và uy tín của chi uỷ, chi bộ. Hai là: Chấp hành quy trình, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, bí thư và đảng viên trong chi bộ Quy trình sinh hoạt là toàn bộ các khâu, các bước thực hiện một cuộc sinh hoạt chi bộ. Chi uỷ mà trực tiếp là bí thư chi bộ thống nhất với người chỉ huy trong đánh giá tổ chức thực hiện Nghị quyết, về tình hình đội ngũ đảng viên và quần chúng; nắm chủ trương, ý định của đảng uỷ, người chỉ huy cấp trên và tình hình mọi mặt của chi bộ để tiến hành công tác chuẩn bị nội dung họp chi uỷ, tổ chức sinh hoạt chi bộ và phân công tổ chức thực hiện nghị quyết. Quy trình sinh hoạt chi bộ là một vòng khép kín, bao gồm cả nội dung, hình thức, nguyên tắc, thủ tục và trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ. Thực hiện nghiêm các bước trong quy trình là yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 35. 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 35 Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đó là việc chấp hành các nguyên tắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, các chế độ nề nếp sinh hoạt Đảng. Nguyên tắc này được thể hiện trong chấp hành các nguyên tắc tổ chức lãnh đạo, sinh hoạt, trong các hội nghị của cấp ủy, chi bộ; trong giải quyết các mối quan hệ giữa cấp ủy với chỉ huy; giữa bí thư cấp ủy với chỉ huy cơ quan, đơn vị; trong việc xác định chủ trương, biện pháp giải quyết các tình huống, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Ba là: nội dung sinh hoạt là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh Nếu chi bộ không làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, quán triệt, lãnh đạo việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cơ quan, đơn vị mình thì không thể coi đó là hoàn thành chức năng lãnh đạo, không thể đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị đó có năng lực lãnh đạo tốt, có chất lượng sinh hoạt chi bộ cao. Vì thế nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, hiệu quả. Các chi ủy, chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; của QUTW, Bộ Quốc phòng; của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Quân khu 7 để tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào nội dung nghị quyết lãnh đạo theo phạm vi, trách nhiệm của chi bộ. Mục đích của sinh hoạt chi bộ là thể hiện chức năng lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, vì thế một trong những yêu cầu của nội dung sinh hoạt là đề xuất được chủ trương giải pháp sát đúng, có tính khả thi cao. Cấp ủy, chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo trước hết là bằng nghị quyết,
 36. 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 36 biện pháp lãnh đạo. Nghị quyết lãnh đạo là sản phẩm trí tuệ, bản lĩnh, năng lực của cấp ủy, đội ngũ đảng viên, do đó chất lượng nghị quyết phản ánh chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Chất lượng nghị quyết, biện pháp lãnh đạo biểu hiện như sau: 1) Đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. 2) Phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Không có biểu hiện xa rời thực tế, mang tính hình thức, đối phó. 3) Những quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, những vấn đề then chốt, trọng điểm, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; tạo ra những bước đột phá đối với cơ quan, đơn vị; nội dung, biện pháp cụ thể thiết thực, có khả năng thực hiện cao, không chung chung, mô phỏng nghị quyết của cấp trên, máy móc, giáo điều. Nội dung sinh hoạt chi bộ có chất lượng phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, phong phú về nội dung; quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của các cấp; phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, ý chí, nguyện vọng của tập thể đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị. Bốn là: thái độ, trách nhiệm, chất lượng thảo luận ý kiến của đảng viên Nghị quyết của chi bộ chỉ thực sự có chất lượng khi là sản phẩm của trí tuệ của tập thể; sinh hoạt chi bộ thực sự có chất lượng khi mọi vấn đề đều được đảng viên quán triệt, trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ và công khai. Tham gia ý kiến thảo luận trong sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đảng viên. Khi nói về công tác đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “…bất cứ về vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thi hành…” [28, tr.7]. Ý kiến của đảng viên phải thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính chiến đấu cao, gắn với trách nhiệm và cương vị của đảng viên cũng như yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nơi đảng viên công tác.
 37. 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 37 Chất lượng thảo luận ý kiến không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên trước chi bộ mà còn thể hiện trình độ nhận thức, năng lực vận dụng, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mà đảng viên đảm nhiệm. Chất lượng thảo luận ý kiến của đảng viên bảo đảm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thực sự phát huy được trí tuệ tập thể, khắc phục được biểu hiện xuôi chiều, dân chủ hình thức. Thông qua sinh hoạt chi bộ, thể hiện sự thống nhất, tính đồng thuận trên cơ sở dân chủ bàn bạc, thảo luận nội dung; thống nhất cả về nhận thức và hành động; thể hiện trong trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và tiền phong gương mẫu thực hiện nghị quyết của đảng viên. 1.2 Thực trạng, nguyên nhân và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh 1.2.1 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh * Những ưu điểm Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của BCHTW (khóa X, khóa XI), Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết 79 của ĐUQSTW về đổi mới và chỉnh đốn đảng trong Đảng bộ Quân đội; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010- 2015); đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010- 2015) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010- 2015); những năm qua, các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, xây dựng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhân tố quyết định để xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
 38. 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 38 Một là, Về cơ bản cấp ủy, trước hết là bí thư chi bộ đã nhận thức đúng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ Cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên cơ bản nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Nhận thức đúng và phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ được thể hiện ở tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đã được tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, đã kết hợp tốt giữa việc giới thiệu, phổ biến, quán triệt tại hội nghị với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã thường xuyên coi trọng đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết theo hướng làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết...; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; những nội dung mới, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết. Qua khảo sát thực tế, có 93,33% số người được hỏi ý kiến cho rằng: Các chi bộ ở Đảng bộ Quân sự Thành phố đã quán triệt đầy đủ nghị quyết của cấp trên và có nghị quyết lãnh đạo của cấp mình sát đúng và kịp thời. [Phụ lục 2] Hai là, cấp ủy, bí thư chi bộ thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt chi bộ Về sinh hoạt lãnh đạo: Đánh giá kết quả sinh hoạt của các tổ chức đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhấn mạnh: "Các chi bộ đã duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Quân khu 7, gắn với “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm trong xây dựng Đảng… duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng sinh hoạt lãnh đạo” [12, tr.7]. Ưu điểm nổi lên trong sinh hoạt lãnh đạo ở các chi bộ đã
 39. 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 39 tập trung được trí tuệ của đảng viên trong thảo luận dân chủ, xác định biện pháp lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác. Tập thể chi uỷ, chi bộ đoàn kết nhất trí cao nên đã tạo điều kiện thuận lợi để phát huy dân chủ, tính chiến đấu của đảng viên trong tổ chức sinh hoạt. Nề nếp sinh hoạt lãnh đạo được tiến hành đều kỳ và kịp thời. "Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách và trách nhiệm của cấp uỷ trong giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết…" [12, tr.8]. Về sinh hoạt học tập: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới; thời gian qua, ở Đảng bộ Quân sự Thành phố việc học tập đã trở thành nhu cầu của mỗi đảng viên. Các chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo làm theo gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả, đã chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống. “nhận thức của đảng viên được nâng lên, hiệu quả của cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, biểu hiện cụ thể là cán bộ đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ, chi bộ đạt TSVM” [17, tr.7]. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của bản thân theo chức trách được giao. Cấp ủy chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên.
 40. 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 40 Về sinh hoạt tự phê bình và phê bình: Chấp hành chỉ thị của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố, hướng dẫn của Phòng Chính trị và kế hoạch sinh hoạt hàng năm của mỗi chi bộ, việc tổ chức sinh hoạt tự phê bình và phê bình đã được tiến hành có nề nếp. Cấp ủy chi bộ đã quán triệt nghiêm túc và “gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống” [11, tr.29]. Sinh hoạt tự phê bình và phê bình được chi uỷ, bí thư chi bộ chuẩn bị chu đáo về nội dung, thống nhất trong chi bộ về tiêu chuẩn, nguyên tắc tiến hành. Mục đích sinh hoạt tự phê bình và phê bình rõ ràng, khách quan vì sự tiến bộ của mỗi đảng viên và sức mạnh của chi uỷ, chi bộ. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; tính chiến đấu của đảng viên được phát huy, dân chủ trong sinh hoạt được mở rộng sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tình cảm đồng chí, sự tôn trọng quan tâm và thương yêu nhau được củng cố vững chắc. Hàng năm chi bộ cơ bản làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ. Thường kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tổ chức quần chúng đóng góp ý kiến phê bình cho cán bộ, đảng viên. Nhờ đó đã góp phần hạn chế được các biểu hiện gia trưởng, quan liêu, cục bộ, tư tưởng dĩ hoà vi quý... trong đội ngũ đảng viên. "Chế độ sinh hoạt đảng được duy trì có nề nếp, các mối quan hệ được giải quyết tốt, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, tự phê bình và phê bình có chuyển biến tích cực" [12, tr.8]. Ba là, Chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD và xây dựng cấp uỷ, chi bộ TSVM ngày càng nâng cao và toàn diện hơn Các chi uỷ, chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt xác định chủ trương, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; làm chuyển biến nhận thức, đề cao trách nhiệm, gắn bó với đơn

×