Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
罗璐 
Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท 
รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ประชาอุทิตซอย6,เขตห้วยขวาง,กทม 
10310 
phone: 0923488466 
Email: loara8...
Cheeky Monkey Ltd 
曼谷,泰国 
2008 年2 月 - 2010 年5 月 
中文老师 
1.帮助6 到15 岁孩子提高中文水平 
2.测试学生中文能力,根据学生能力备课,教学 
3.教学完之后再测试评估学生学习能力,寻找更...
LuoLu 
วนั เกิด: 9 ตุลาคม 1987 
สถานที่เกิด : กวางสี , จีน 
สัญชาติ : จีน 
Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ป...
•ติดตอ่ ประสานงานกบัลูกค้าตา่งประเทศ ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ 
• ค้นหาและ ติดตอ่ ซัพพลายเออร์ ที่ตรงกบั ความต้องการของลูกค้า ...
Lu Luo 
Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท 
รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ประชาอุทิตซอย6,เขตห้วยขวาง,กทม 
10310 
phone: 0923488466 
Email: lo...
Purchasing Agent 
 Contact overseas customers by phone and email 
 Locate and contact suppliers that meet the customers’...
resume罗璐简历
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

resume罗璐简历

114.945 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • www.HelpWriting.net helped me too. I always order there
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Have u ever tried external professional resume writing service like ⇒ www.MyResumeHelp.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

resume罗璐简历

 1. 1. 罗璐 Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ประชาอุทิตซอย6,เขตห้วยขวาง,กทม 10310 phone: 0923488466 Email: loara87@hotmail.com 个人信息 出生日期: 1987 年10 月9 日 出生地: 中国,广西 国籍: 中国 求职意向 希望找到一份安稳,固定的工作. 工作经验 CTT物流有限公司 广州,中国 2011-5 到2013-7 采购,翻译员 1.通过电话和邮件联系客户 2.根据客户的需求,寻找并且联系相应的供应商 3.有外国客户过来国内期间,全程安排好客户 4.安排客户所有事宜并且订货 5.确认客户的货物质量达标 6.跟客户和供应商保持很好的沟通,确认货物和运输都符合客 户要求。 7. 确认客户货款到帐 8. 跟货运部门保持联系,确保货物顺利出关到达泰国 CTI 物流有限公司 广州,中国 2010 年5 月 – 2011 年4 月 采购,翻译员 1.通过电话和邮件联系客户 2.根据客户的需求,寻找并且联系相应的供应商 3.有外国客户过来国内期间,全程安排好客户 4.安排客户所有事宜并且订货 5.确认客户的货物质量达标 6.跟客户和供应商保持很好的沟通,确认货物和运输都符合客 户要求。 7. 确认客户货款到帐 8. 跟货运部门保持联系,确保货物顺利出关到达泰国
 2. 2. Cheeky Monkey Ltd 曼谷,泰国 2008 年2 月 - 2010 年5 月 中文老师 1.帮助6 到15 岁孩子提高中文水平 2.测试学生中文能力,根据学生能力备课,教学 3.教学完之后再测试评估学生学习能力,寻找更好的教学方法 4. 帮助学校安排教程和探索更好的教学材料 教育背景 泰国博仁大学 国际贸易专业 学分3.3 2008 年8 月 –2010 年2 月 广西民族大学 国际贸易专业 2006 年9 月 –2008 年8 月 特长 语言 : 具备有流利的中文,泰文,英文听说读写能力。 电脑能力:Microsoft Office 和普通办公软件 个人爱好:电影,读书,旅游,羽毛球,兵乓球
 3. 3. LuoLu วนั เกิด: 9 ตุลาคม 1987 สถานที่เกิด : กวางสี , จีน สัญชาติ : จีน Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ประชาอุทิตซอย6,เขตห้วยขวาง,กทม 10310 phone: 0923488466 Email: loara87@hotmail.com วัตถุประสงค์ กา ลังมองหา ตา แหน่งงาน ใน บริษัท ที่มีติดตอ่สื่อสาร และประสานงานระหวา่งประเทศ เพื่อใช้ ทักษะและประสบการณ์ที่มีเพื่อหาตา แหน่งงานที่ดีขึ้นและหาโอกาสในการเจริญกา้วหน้าทางหน้าที่การงานตอ่ไป ประวัติการทางาน 1. บริษัท CTT Logistic จากัด เมือง กวางโจว ประเทศจีน 2011-5 / 2013-7 ตา แหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2011 - 31 กรกฎาคม 2013 รายละเอียดงาน •ติดตอ่ ประสานงานกบัลูกค้าตา่งประเทศ ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ • ค้นหาและ ติดตอ่ ซัพพลายเออร์ ที่ตรงกบั ความต้องการของลูกค้า • ต้อนรับ รับรอง และบริการอา นวยความสะดวก ให้ลูกค้าชาวตา่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มาทา ธุรกิจในประเทศจีน จนภารกิจการสั่งซื้อของลูกค้าสาเร็จ • กา หนดแผน ระยะเวลาในการซื้อและการส่งสินค้า • ตรวจสอบ รายการสั่งซื้อกบัร้านค้า เพื่อสร้างความมนั่ใจให้กบัลูกค้า • ติดตอ่ประสานงาน ระหวา่งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในเรื่องการส่งออก เพื่อให้แน่ใจวา่ โหมด การขนส่งถูกต้อง •ตรวจสอบ การชา ระเงิน ของลูกค้า • สื่อสารและประสานงาน ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่นระหวา่งการขนส่ง และตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้า การรับสินค้า ในประเทศไทยในกรณีที่มีปัญหา 2. บริษัท CTI Logistic จากัด เมือง กวางโจว ประเทศจีน 2010-5 / 2011-4 ตา แหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2011 - 31 กรกฎาคม 2013 รายละเอียดงาน
 4. 4. •ติดตอ่ ประสานงานกบัลูกค้าตา่งประเทศ ทางโทรศัพท์ และอีเมล์ • ค้นหาและ ติดตอ่ ซัพพลายเออร์ ที่ตรงกบั ความต้องการของลูกค้า • ต้อนรับ รับรอง และบริการอา นวยความสะดวก ให้ลูกค้าชาวตา่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มาทา ธุรกิจในประเทศจีน จนภารกิจการสั่งซื้อของลูกค้าสาเร็จ • กา หนดแผน ระยะเวลาในการซื้อและการส่งสินค้า • ตรวจสอบ รายการสั่งซื้อกบัร้านค้า เพื่อสร้างความมนั่ใจให้กบัลูกค้า • ติดตอ่ประสานงาน ระหวา่งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในเรื่องการส่งออก เพื่อให้แน่ใจวา่ โหมด การขนส่งถูกต้อง •ตรวจสอบ การชา ระเงิน ของลูกค้า • สื่อสารและประสานงาน ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่นระหวา่งการขนส่ง และตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้า การรับสินค้า ในประเทศไทยในกรณีที่มีปัญหา 3. บริษัท Cheeky Monkey จา กดั กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตา แหน่ง ครูสอนภาษาจีน ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2008 - 1 พฤษภาคม 2010 รายละเอียดงาน • ครูสอนภาษาจีน เด็ก อายุระหวา่ง 6 ถึง 15 ปี • ประเมินระดับความสามารภทางภาษาจีน ของนักเรียน • เตรียม บทเรียน ในชั้นเรียนและ จัดทา การทดสอบพร้อมประเมินผล • ชว่ย กา หนด หลักสูตร ภาษาจีนและเลือกอุปกรณ์การศึกษา การศึกษา 1. ระดับปริญญาตรี คณะบริหาธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ เกรดเฉลี่ย 3.3 ระยะเวลา สิงหาคม 2008 - กุมภาพันธ์ 2010 (ปี 3-ปี 4) 2.ระดับปริญญาตรี คณะบริหาธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลัย Guang Xi มหาวิทยาลัย ประเทศจีน ระยะเวลา กนัยายน 2006 - สิงหาคม 2008 (ปี 1-ปี 2) ความสามารถ ทักษะภาษา - พูด ภาษาจีน แมนดาริน และ กวางตุ้ง , พูดและเขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ได้ในระดับดีมาก ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - โปรแกรม Microsoft Office (word,excel,) ในระดับดี งานอดิเรก - อา่นหนังสือ , ภาพยนตร์ , ทอ่งเที่ยว , แบดมินตัน , โยคะ , ศิลปะและ เทเบิลเทนนิส
 5. 5. Lu Luo Add: 300/715 ซีตี้ รีสอร์ท รัชดา,แขวงห้วยขวาง,ประชาอุทิตซอย6,เขตห้วยขวาง,กทม 10310 phone: 0923488466 Email: loara87@hotmail.com PERSONAL Date of Birth: October 9, 1987 Place of Birth: GuangXi, China Citizenship: Chinese OBJECTIVE Looking for a position in an international company with career opportunities An opportunity to use the skills and experiences I have and the chance to develop myself further. EMPLOYMENT CTT Logistics Guangzhou China May 1, 2011 – July 31st 2013 Purchasing Agent  Contact overseas customers by phone and email  Locate and contact suppliers that meet the customers’ requirements  Meet foreign customers at the Airport and accompany them during their time in China  Place customer and process orders  Ensure customer quality  Liaise between customer and export department to ensure the correct shipment mode.  Ensure Customer Payment is made  Communicate with and arrange onward transportation if required after goods have arrived and been cleared in Thailand. CTI Logistics Guangzhou China May 2010 – April 30, 2011
 6. 6. Purchasing Agent  Contact overseas customers by phone and email  Locate and contact suppliers that meet the customers’ requirements  Meet foreign customers at the Airport and accompany them during their time in China  Place customer and process orders  Ensure customer quality  Liaise between customer and export department to ensure the correct shipment mode.  Ensure Customer Payment is made  Communicate with and arrange onward transportation if required after goods have arrived and been cleared in Thailand. Cheeky Monkey Ltd Bangkok Feb 2008 - May 1, 2010 Chinese Teacher  Evaluate students for language level  Prepare class lessons  Teach children between the age of 6 and 15 Chinese  Prepare and mark evaluation tests  Helped set the Chinese courses and choose the education material EDUCATION Dhurakij Pundit University, Bangkok Thailand BA in International Business GPA 3.3 August 2008 – Feb 2010 Guang Xi University For Nationalities BA in International Business September2006 – August 2008 Focus Thai and International Business SKILLS Language - Fluent in Chinese Mandarin & Cantonese, Thai, Good spoken and written English. Computer Skills - Microsoft Office, and most normal computer programs Personal Interests – Reading, Movies, Traveling, Badminton, Yoga, Art and Table tennis.

×