Bai 19 chien thang lich su dien bien phu

1.954 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bai 19 chien thang lich su dien bien phu

Veröffentlicht in: Bildung
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bai 19 chien thang lich su dien bien phu

 1. 1. Lịch sử 5 - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 2. 2. Thø 2 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2012 LÞch sö: I. KiÓm tra bµi cò: Sau n¨m 1950, hËu ph-¬ng cña ta ®· chuÈn bÞ nh÷ng g× cho tiÒn tuyÕn?
 3. 3. Thø 2 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2012 LÞch sö:
 4. 4. Thø 2 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2012 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ ®iÖn biªn
 5. 5. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ §äc thÇm ®o¹n ®Çu trang 37 vµ quan s¸t h×nh 1 trang 38 ë s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr¶ lêi c©u hái sau: - Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã làm gì? Mïa ®«ng n¨m 1953, Bé chÝnh trÞ häp th«ng qua ph-¬ng ¸n më chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.
 6. 6. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ Nguyeãn Chí Thanh Ph¹m Vaên Ñoàng Hoà Chí Minh Tröôøng Chinh Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ Voõ Nguyeân Giaùp Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 7. 7. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ + Kết hợp s¸ch gi¸o khoa trang 37 và quan s¸t c¸c h×nh ảnh dưới đ©y em h·y cho biết: - Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch như thế nào? a) Về sức người: b) Về sức của: Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bé đéi hµnh qu©n vµo trận ®Þa
 8. 8. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ Sức người - Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. - Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển hàng hoá cho chiến dịch. Sức của - Hµng v¹n tÊn vò khÝ . - L-¬ng thùc, thùc phÈm, quÇn ¸o, thuèc men, …§-îc vËn chuyÓn vµo trËn ®Þa.
 9. 9. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ Sức người - Hơn nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. - Gần 3 vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyên hàng hoá cho chiến dịch. Sức của -Hµng v¹n tÊn vò khÝ . -L-¬ng thùc, thùc phÈm, quÇn ¸o, thuèc men … ®-îc vËn chuyÓn vµog trËn ®Þa. Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cao nhất
 10. 10. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ. 2. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
 11. 11. + §ît 1 : ngµy 13-3-1954 ®åi ®éc lËp B¶n kÐo ®åi him lam M-êng thanh c1 A1 ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña B¶n hång cóm 3 L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 12. 12. + §ît 1 : ®åi ®éc lËp ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 B¶n kÐo ®åi him lam M-êng thanh c1 A1 S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 B¶n hång cóm L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 13. 13. + §ît 1 : ®åi ®éc lËp ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 B¶n kÐo ®åi him lam M-êng thanh A1 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña c1 ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 B¶n hång cóm L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 14. 14. ®ît 1: Ngµy 13/3/1954 ®åi ®éc lËp B¶n kÐo ®ît 2: Ngµy 30/3/1954 ®åi him lam M-êng thanh ®ît 3 : c1 A1 Ngµy 1/5/1954 S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 B¶n hång cóm L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 15. 15. + §ît 1 : ®åi ®éc lËp ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 B¶n kÐo ®åi him lam M-êng thanh A1 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña c1 ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 B¶n hång cóm L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 16. 16. + §ît 1 : ®åi ®éc lËp ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 B¶n kÐo ®åi him lam M-êng thanh A1 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 S. NËm Rèm Chó gi¶i Së chØ huy cña c1 ®Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch. S©n bay Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 1 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 2 Qu©n ta tÊn c«ng ®ît 3 B¶n hång cóm L-îc ®å chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ
 17. 17. 17 giê 30 phót ngµy 7-5-1954, cê chiÕn th¾ng tung bay trªn nãc hÇm t-íng
 18. 18. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ Nối cột A hợp với các ý ở cột B để nói lên ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ A B Là mốc son chói lọi, kết thúc thắng lợi chìn năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố, mở rộng. Khẳng định ý chì, sức mạnh của toàn dân tộc ta trong công cuộc chống xâm lược.
 19. 19. Thø 2 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2011 LÞch sö: Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ 1. Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điên Biên Phủ 2. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. + §ît 1 : ngµy 13-3-1954 + §ît 2 : Ngµy 30-3-1954 + §ît 3 : Ngµy 1-5-1954 * 17h 30 phút ngày 7-5-1954 cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri. 3. Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. - Là mốc son chói lọi, kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. - Khẳng định ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc ta trong công cuộc chống xâm lược.
 20. 20. Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu kiªn c-êng, gian khæ, bé ®éi ta ®· ®¸nh sËp “Ph¸o ®µi khæng lå” cña thùc d©n Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ, ghi trang vµng chãi läi vµo lÞch sö chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ta.
 21. 21. Thăm quan Di tích Điện Biên Phủ Đồi A1 Tượng đài chiến thắng C¸nh ®ång M-êng Thanh

×