Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Vs.
Digital TVAnalog
ก่อนจะรู้จัก ทีวีดิจิตอล หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Television) ต้องรู้ก่อนว่า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบรับสัญญา...
อนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data)
มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญ...
หลายคนสงสัยกันมากว่าถ้าจะรับชมทีวีระบบดิจิตอล ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่อง
ใหม่หรือเปล่า ก่อนอื่นต้องสารวจทีวีที่บ้านก่อนค่ะว่า...
DVB-T2 ก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลแบบชัด ๆ ได้เลย โดยไม่ต้องซื้อกล่อง เพียงแค่หาเสาอากาศ มาต่อกับทีวี
แล้วจูนหาช่องดูได้เลย
ห...
ตรวจสอบโทรทัศน์รุ่นไหนเป็นiDTVสามารถชมทีวีดิจิตอลได้เลย
ข้อเปรียบเทียบ ระบบอนาล็อก ระบบดิจิตอล
ความคมชัดของภาพ ความคมชัดปก...
หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม่เหล็ก
การส่งสัญญาณ
- ส่งจากเสาอากาศ ดังนั้น
เครื่องโทรทัศน์สามารถรับสัญญาณได้เลย
-
ส่งสัญญา...
ขนาดภาพ 4:3 16:9
การพัฒนาในอนาคต
ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้
นได้
จึงไม่เพียงพอการใช้งานที่มีการเติบโตขึ้น
เรื่อย...
นายพิยัยยุทธสุดใจ
5602111007 คณะนิเทศศาสตร์
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Digital tv vs. analog

1.548 Aufrufe

Veröffentlicht am

ทีวีดิจิตอล

Veröffentlicht in: Soziale Medien
  • Als Erste(r) kommentieren

Digital tv vs. analog

  1. 1. Vs. Digital TVAnalog
  2. 2. ก่อนจะรู้จัก ทีวีดิจิตอล หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Television) ต้องรู้ก่อนว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ในโลกใช้เป็นระบบอนาล็อก (Analog) แต่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาอย่างมาก จึงถูกนามาผสมผสานกับเทคโนโลยีของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ จนเกิดระบบดิจิตอลขึ้นนั่นเอง แล้วรู้ไหมว่า ภาพและเสียงที่ส่งผ่านระบบดิจิตอลจะมีความคมชัดสูงกว่าระบบอนาล็อกมาก และยังส่งข้อมูลได้มากกว่าระบบอนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณด้วย เรียกว่า "Multicasting" นั่นจึงทาให้หลาย ๆ ประเทศเริ่มเปลี่ยนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกมาเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลกันแล้ว อย่างที่เราเห็นว่าช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ มีผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ Wide Screen และโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ออกมาตีตลาดกันมากมายเลยทีเดียว ทีวีดิจิตอลคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับเรา แล้วเราจาเป็นต้องซื้อทีวีเครื่องใหม่หรือเปล่า หากใครกาลังสงสัยเรื่องของทีวีดิจิตอลอยู่เชิญอ่ านทางนี้เลยจ้า ทีวีดิจิตอล คือ
  3. 3. อนาลอก (Analog Signal) หมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันไป โดยการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น มีข้อตกลงตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน หรือ AMRI (ASEAN Ministers Responsible for Information) ว่าทุกประเทศจะต้องแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลได้ และต้องยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกในช่วงปี 2558-2563 ดังนั้น ประเทศไทยก็ต้องเร่งผลักดันให้ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ แล้วอย่างที่ทราบแล้วว่า ระบบดิจิตอล จะช่วยให้เรารับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้น พร้อมเสียงในระบบ Surround ทาให้ปัญหาเรื่องสัญญาณคุณภาพต่าลดน้อยลง นอกจากนี้ การที่มีทีวีดิจิตอลยังช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรับชมข่าวสาร สาระความรู้มากขึ้น เพราะจะมีช่องรายการเพิ่มขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เนื่องจากต่างชาติจะให้ความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อนาลอก (Analog ) Signal) ทาไมถึงต้องเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็น ระบบดิจิตอล
  4. 4. หลายคนสงสัยกันมากว่าถ้าจะรับชมทีวีระบบดิจิตอล ต้องซื้อโทรทัศน์เครื่อง ใหม่หรือเปล่า ก่อนอื่นต้องสารวจทีวีที่บ้านก่อนค่ะว่าเรารับชมโทรทัศน์ในระบบไหนอยู่ หากที่บ้านใช้โทรทัศน์ระบบอนาล็อก ก็คือโทรทัศน์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นจอตู้หรือจอแบน ใช้เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา ก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ให้เปลืองเงิน เพราะเพียงแค่ซื้อกล่องแปลงสัญญาณ หรือ Set Top Box ที่เป็นระบบ DVB-T2 มาเชื่อมต่อกับเครื่องโทรทัศน์เดิมผ่านช่อง AV สีแดงขาวเหลือง ก็จะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลได้แล้ว โดยมีหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาเป็นตัวรับสัญญาณ (ย้าว่าต้องเป็นกล่องรับสัญญาณ DVB-T2 เท่านั้น ถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณ DVB-T ธรรมดาจะรับสัญญาณไม่ได้นะ และถ้าทีวีของคุณมีช่องต่อ HDMI ก็จะยิ่งดี เพราะสามารถนากล่องมาต่อผ่านช่องนี้เพื่อรับชมสัญญาณได้เลย ซึ่งจะให้ความคมชัดสูงกว่าการต่อผ่านช่อง AV แดงขาวเหลืองที่มีในโทรทัศน์รุ่นเก่า ๆ แม้ว่าจะสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้เหมือนกัน แต่ภาพจะคมชัดน้อยกว่า ที่สาคัญคือ 1 กล่อง ต่อ 1เครื่องโทรทัศน์เท่านั้น ถ้าที่บ้านมีทีวีหลายเครื่องแล้วอยากดูระบบดิจิตอลทุกเครื่อง ก็ต้องซื้อหลายกล่องไปด้วยนะ หากที่บ้านใช้ทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอลได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องดูก่อนว่า ที่ว่ารับสัญญาณดิจิตอลได้นั้นเป็นการรับสัญญาณแบบไหน เพราะทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นนี้จะรับสัญญาณระบบ DVB-T2 ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุด แต่เครื่องโทรทัศน์ที่วางขายก่อนหน้านี้มักจะรับสัญญาณดิจิตอลได้แค่ระบบ DVB-T ซึ่งเป็นระบบเก่ากว่า จึงไม่สามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลระบบใหม่ได้ค่ะ ถ้าเช่นนั้น บ้านไหนที่ใช้ระบบ DVB-T ก็ต้องซื้อกล่องรับสัญญาณมาแปลงเช่นกัน แต่ถ้าบ้านไหนเพิ่งซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่มาสด ๆ ร้อน ๆและมีข้อความระบุว่า เป็น Built-In Tuners ระบบ ดูทีวีดิจิตอลได้อย่า งไร
  5. 5. DVB-T2 ก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลแบบชัด ๆ ได้เลย โดยไม่ต้องซื้อกล่อง เพียงแค่หาเสาอากาศ มาต่อกับทีวี แล้วจูนหาช่องดูได้เลย หากที่บ้านรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวี ถ้าโทรทัศน์ที่บ้านรับชมผ่านจานดาวเทียม (C-Band) หรือเคเบิล (KU-Band) ไม่ว่าจะเป็นจานดา จานแดง จานเหลือง จานส้ม ก็สามารถดูทีวีดิจิตอลได้เลยค่ะ ไม่ต้องหาเสาอากาศ หรือกล่องอะไรมาติดเพิ่ม เพียงแค่ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ เพราะดาวเทียม หรือเคเบิล คือระบบดิจิตอลอยู่แล้ว และทาง กสทช. ได้กาหนดข้อบังคับตามกฎ Must Carry ให้แต่ละจานส่งสัญญาณดิจิตอลให้สมาชิกได้ชมด้วย หากไม่ทาจะผิดกฎหมาย ซึ่งแต่ละเจ้าจะอัพเดทช่องให้เองอัตโนมัติในภายหลัง อย่างไรก็ตาม คนที่ใช้โทรทัศน์ระบบเคเบิลจะสามารถชมรายการได้เพียงแค่ 36 ช่องเท่านั้น (คือ ช่องสาธารณะ 12 ช่อง + ช่องธุรกิจ 24 ช่อง) โดยจะไม่สามารถรับชมช่องบริการชุมชน 12ช่องได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการออกอากาศในแต่ละพื้นที่ซึ่งระบบจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีไม่สามารถดึงสัญญาณภาพ ไปให้บริการได้ แต่เรื่องสาคัญที่ชาวเคเบิลทีวีต้องทราบก็คือ หากกล่องรับสัญญาณที่คุณติดตั้งอยู่ตอนนี้ไม่ใช่กล่อง HD อยู่แล้วก็จะไม่สามารถเปิดดูช่อง HDได้นะ จะดูได้แต่ช่องธรรมดา ถ้าต้องการดูช่อง HD ด้วยก็ต้องเปลี่ยนเป็นกล่องแบบ HD แทน หรือจะซื้อ Set Top Box DVB-T2 มาใช้แทนก็ได้ ถ้าสัญญาณทีวีดิจิตอลส่งมาถึงค่ะ หากที่บ้านเป็นเคเบิลทีวีท้องถิ่น ในต่างจังหวัด การติดเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นแบบจ่ายรายเดือน เพื่อให้ดูฟรีทีวีได้ชัดเจน ก็เป็นที่นิยมกันหลายบ้าน ซึ่งเมื่อระบบดิจิตอลเกิดขึ้นมา เราก็สามารถดูทีวิจิตอลได้ด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านกล่อง SetTop Box เช่นกัน
  6. 6. ตรวจสอบโทรทัศน์รุ่นไหนเป็นiDTVสามารถชมทีวีดิจิตอลได้เลย ข้อเปรียบเทียบ ระบบอนาล็อก ระบบดิจิตอล ความคมชัดของภาพ ความคมชัดปกติ (SD) ความคมชัดปกติ (SD) และความคมชัดสูง (HD) การรับสัญญาณ -สัญญาณไม่ดี ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีตึกสูง หรือภูเขาบังการรับสัญญาณโทรทัศน์ - เกิดภาพซ้อน หากมีสัญญาณอื่นส่งมารบกวน - เกิดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้ เมื่อสัญญาณถูกขยาย - ภาพไม่คมชัด หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม่เหล็ก - ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณ แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีตึกสูง หรือภูเขาบังสัญญาณโทรทัศน์ - ไม่เกิดปัญหาภาพซ้อน แม้มีสัญญาณอื่นส่งมารบกวน - สัญญาณรบกวนน้อย เพราะระบบจะไม่ขยายสัญญาณ แต่จะทบทวนสัญญาใหม่ให้กลับมาเหมือ นเดิม - ไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัด Digital TVvs. Analog อะไรคือความแตกต่าง?
  7. 7. หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม่เหล็ก การส่งสัญญาณ - ส่งจากเสาอากาศ ดังนั้น เครื่องโทรทัศน์สามารถรับสัญญาณได้เลย - ส่งสัญญาณข้อมูลได้ช้าและน้อยกว่าระบ บอนาล็อก - ส่งผ่านภาคพื้นดิน เครื่องโทรทัศน์ไม่สามารถรับสัญญาณได้ โดยตรง ต้องมีจาน หรือกล่องแปลงสัญญาณเข้ากับทีวีก่อน จึงรับชมได้ - ส่งสัญญาณข้อมูลได้รวดเร็วและมากกว่า อนาล็อก การบีบอัดสัญญาณ บีบอัดสัญญาณไม่ได้ จึงต้องใช้ความถี่มากในการส่ง ทาให้มีสถานีน้อย เช่น 1ช่อง ก็ใช้ได้ 1 รายการเท่านั้น มีระบบการบีบอัดสัญญาณ ทาให้สามารถส่งรายการได้มากขึ้น เช่น 1 ช่อง สามารถส่งทางภาคพื้นดินได้ถึง 4-6 รายการ และผ่านดาวเทียมได้ถึง 8-10 รายการ จานวนช่องสัญญาณ มีน้อย เพราะบีบอัดสัญญาณไม่ได้ มีได้มาก เพราะบีบอัดสัญญาณได้ การรับชมรายการขณะเค ลื่อนที่ ไม่สามารถรับชมได้ รับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ ความประหยัด เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบดิจิตอล ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายกว่าระบ บอนาล็อก เพราะเครื่องส่ง 1 เครื่อง ส่งได้หลายรายการ จานวนช่องที่ออกอากาศ ฟรีทีวี6 ช่อง (3, 5, 7, 9, NBT, Thaipbs) ฟรีทีวี48 ช่อง (6 ช่องเดิมจากอนาล็อก+42 ช่องใหม่) ระบบเสียง Stereo Surround5.1
  8. 8. ขนาดภาพ 4:3 16:9 การพัฒนาในอนาคต ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้ นได้ จึงไม่เพียงพอการใช้งานที่มีการเติบโตขึ้น เรื่อย ๆ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ เพื่อรองรับโทรทัศน์ในอนาคต เช่น โทรทัศน์จอกว้าง, HDTV เหตุผลที่สร้างบล็อกเรื่อง Digital TV vs.Analog ทีวีดิจิตอลยังเป็นเรื่องใหม่สาหรับคนไทย แต่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียว เพราะว่าอีกไม่นานทีวัดิจิตอลก็จะเข้ามาครอบคุม ในเรื่องของโทรทัศน์ แต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะหาความรู้ เพื่อทาความเข้าใจกับทีวีในระบบดิจิตอลว่าระบบ ของดิจิตอลต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้อุป กรณ์ตัวไหนเพื่อที่จะสามารถรับชมทีวีในระบบใ หม่ได้ แต่ทั้งนี้เราก็ต้องรอติดตามกันดูว่า จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในวงการโ ทรทัศน์บ้านเรา หลังการเปิดตัวของทีวีดิจิตอล
  9. 9. นายพิยัยยุทธสุดใจ 5602111007 คณะนิเทศศาสตร์

×