SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 37
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‫פאסת‬ ‫לימון‬ L
[21.12.2022 05:29:46] L'tongauge
[21.12.2022 05:30:05] Meall
[21.12.2022 05:30:25] 0
[21.12.2022 05:30:36] []
[21.12.2022 05:30:53] [] {} 0
[21.12.2022 05:31:13] 0 {} []
[21.12.2022 05:31:32] 0[] {}
[21.12.2022 05:31:47] {} [] 0
[21.12.2022 05:32:36] K, I, T, alfawarned *N ‫פ‬
[21.12.2022 05:36:39] Г->0 L->0 R->0 T->0 V->0 W->Q
[21.12.2022 05:39:45] ‫מ‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ז‬ []
[21.12.2022 05:42:37] 0 L A GG
[21.12.2022 05:43:15] ‫סעובררררע‬
[21.12.2022 05:43:51] 0 ‫ע‬
[21.12.2022 05:47:29] ф л ы
[21.12.2022 05:59:43] ШШШШШШШ, ALLLL TЦ
[21.12.2022 06:00:11] Ш ALL
[21.12.2022 06:05:51] global mming (the W)
[21.12.2022 06:13:24] Debilnyy
[21.12.2022 06:13:39] ‫קקסינלסון‬
[21.12.2022 06:13:49] ‫קפלוץ‬
[21.12.2022 06:14:04] Fake L
[21.12.2022 06:14:29] ‫לא‬ ‫בו‬
[21.12.2022 06:16:46] Z trojan
[21.12.2022 06:31:12] 4KEN‫אקשן‬
[21.12.2022 06:31:30] ‫פהעוגיות‬
[21.12.2022 06:32:24] Чевретlet
[21.12.2022 06:33:33] ‫מיסעובישטות‬
[21.12.2022 06:33:54] ‫וסעוסעוסוס‬
[21.12.2022 06:34:09] кинг
[21.12.2022 06:34:48] knig
[21.12.2022 06:35:32] teteрадк:alfawarned
[21.12.2022 06:36:22] ‫מזל‬ ‫מזל‬ ‫קחדףלקחתיאניזל‬
[21.12.2022 06:37:14] ‫כקוף‬ ‫להיתהג‬ ‫לתקוף‬
[21.12.2022 06:37:43] monking ER
[21.12.2022 06:43:44] K, I ‫פ‬
[21.12.2022 06:44:20] M->0 0(K)
[21.12.2022 06:44:34] []0back
[21.12.2022 07:05:43] WE REBELL ‫זייל‬
[21.12.2022 20:41:53] ‫היטלת‬ ‫שאתה‬ ‫הקללה‬
[22.12.2022 04:42:25] ‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫ברור‬ .‫רגשות‬ ‫ביטאתי‬
[22.12.2022 04:44:40] ПИДАРАС STOP MOCKING
[22.12.2022 05:41:18] ‫קקפלוץ‬ ‫מיליון‬ ‫תובע‬ ‫קק‬ ‫אני‬ ‫תכף‬
[22.12.2022 05:58:59] Ты не создал семья
[22.12.2022 06:17:20] Я не дам напасть кунтыта
[22.12.2022 06:20:15] Каждому по собык
[22.12.2022 06:22:51] ‫משפחתי‬ ‫מכלל‬ ‫היתרחק‬ ‫ואתה‬
[22.12.2022 06:27:10] ‫השלטון‬ ‫אנחנו‬ ‫מקוללת‬ ‫השפעתך‬
[22.12.2022 06:31:07] Вы пользовались помощью каплоц чтоб воспитать фтгня
[22.12.2022 06:34:05] ‫עזרה‬" ‫צינית‬ ‫עזרה‬"
[22.12.2022 06:42:40] Вы поддержали каплоц
[22.12.2022 06:44:55] Каплоц враг
[22.12.2022 06:52:18] НЕ ВРАЖДОВАТЬ ПРЕДАВАТЬ МЕНЯ
[22.12.2022 06:58:52] ‫המדינה‬ ‫אוייב‬ ‫היהודונים‬ ‫אוייב‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬
[22.12.2022 07:08:46] ‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫הדעה‬ ‫עדכן‬....‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬
[22.12.2022 10:11:35] А ТЫ УДАРИЛ СВОЛОЧ ПИДAU
[22.12.2022 10:13:12] ‫יחוו‬ ‫שכולם‬ ‫העתיד‬ ‫זה‬ ‫נו‬ ‫ברצינות‬ ‫לא‬ ‫כעתיד‬ ‫התמותה‬ ‫לגבי‬
[22.12.2022 18:58:12] ‫נטגיבי‬ ‫הישג‬ ‫יש‬ ‫וגם‬
[22.12.2022 19:03:15] ‫דיבה‬ ,‫הטרדה‬ ,‫איומים‬ ‫כמובן‬ ‫גם‬
[22.12.2022 19:19:43] ‫שסרח‬ ‫לקוח‬ ‫אתה‬
[22.12.2022 20:37:27] ‫ספורטיבי‬ ‫הישג‬ ‫שיש‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬
[22.12.2022 20:41:47] ‫מדיצינה‬ ‫ידי‬ ‫עלי‬ ‫להישתמש‬ ‫ששניסה‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬
[22.12.2022 20:43:13] ‫ומשמיד‬ ‫שורף‬ ‫הייתי‬ ‫כלפיך‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫הקללה‬ ‫תמצית‬ ‫רק‬
[22.12.2022 20:46:22] ‫שקרן‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ ‫שתיהרס‬ ‫לגמרי‬ ‫אותך‬ ‫להרוס‬ ‫בקטע‬ ‫אני‬
[22.12.2022 21:03:34] ‫משפחתך‬ ‫וכל‬ ‫גולמי‬ ‫ורוע‬ ‫ושקר‬ ‫שקר‬ ‫ועד‬ ‫שקרן‬ ‫מתלונן‬ ‫ואפס‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וגנב‬ ‫שקרן‬ ‫אתה‬ ‫כי‬
[22.12.2022 21:04:41] ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אנושי‬ ‫לא‬ ‫וחרא‬ ,‫ולאומני‬ ‫עדתי‬ ‫גזען‬
[22.12.2022 21:05:33] ‫לגיטימי‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫חזרה‬ ‫היתקפתי‬ ‫ולכן‬ ‫רבת‬
[22.12.2022 21:11:13] "‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אני‬"
[22.12.2022 21:13:32] ‫כלפיך‬ ‫רגשותיי‬ ‫לגביי‬ ‫אמת‬
[22.12.2022 21:20:09] ‫תקולל‬ ‫אתה‬ ‫סולח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫וקיללת‬ ,‫איימת‬ ‫כי‬
[22.12.2022 21:21:49] ‫נפשי‬ ‫חולי‬= PERSISTANT CURSE
[22.12.2022 21:22:38] ‫סכום‬ ‫סכום‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ‫ומעכשיו‬ ,‫שלי‬ ‫הסבלנות‬ ‫גבול‬ ‫זה‬
[22.12.2022 21:30:26] ‫תחוייבנה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫שרמוטות‬
[22.12.2022 21:54:17] ‫סתם‬ ‫היתלוננת‬ ‫אתה‬ ‫כדין‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬
[22.12.2022 22:21:36] ‫אתה‬ ‫עצבני‬ ‫אני‬ пидарас
[22.12.2022 22:33:58] ‫מדיי‬ ‫מבוגר‬ ‫שלי‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דקה‬ ‫חיית‬ ‫כולה‬
[23.12.2022 03:52:16] Я жалуюсь
[23.12.2022 03:54:05] ПРЕДЕЛ
[23.12.2022 04:15:30] ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫להפסיק‬ ‫נא‬
[23.12.2022 07:18:06] нЕМЕДЛЕННО ДАВАТЬ ВСЕ ИМЕЙЛЫ
[23.12.2022 07:52:20] ‫עתידות‬ ‫שום‬ ‫תחרטט‬ ‫ואל‬ ,‫תאיים‬ ‫אל‬
[23.12.2022 08:02:01] ‫קקדמיה‬ ‫ועדות‬ ‫מלקיים‬ ‫להיזהר‬ ‫יש‬
[23.12.2022 08:02:52] ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫קפלאן‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
[23.12.2022 08:04:06] ‫קקדמיה‬' ‫ועדת‬ ‫לכבול‬
[23.12.2022 08:06:28] Говорит
[23.12.2022 09:03:30] ‫בכדי‬ ‫יבגני‬ .‫ומר‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫בין‬ ‫מקשר‬ ‫אני‬
[23.12.2022 09:07:05] ‫לבלום‬ ‫שיש‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬
[23.12.2022 09:10:40] ‫מתטצה‬ ‫לבלום‬ ‫יש‬ ‫ואגב‬
[23.12.2022 09:23:10] ‫הלחץ‬ ‫סיר‬ ‫המשיך‬ ‫הזיכוי‬ ‫למרות‬
[23.12.2022 09:31:59] ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫כולה‬ ‫זה‬ ‫תתלונן‬ ‫ואל‬
[23.12.2022 10:58:59] ‫מתטצה‬ ‫תביא‬
[23.12.2022 11:06:57] I was born again
[23.12.2022 11:43:19] ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ = ‫דיבה‬
[23.12.2022 11:44:37] ‫ביקורת‬ ‫הטלתי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ש‬"‫חנ‬ ‫לא‬ ‫אני‬
[23.12.2022 11:54:49] ‫חדשה‬ ‫יאודיאה‬ ‫אנחנו‬ ‫עתיקה‬ ‫יאודיה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬
[23.12.2022 11:56:23] Нихрена
[23.12.2022 11:57:48] НЕТ
[23.12.2022 12:02:31] Жизнь история
[23.12.2022 12:04:12] Так что пить надо
[23.12.2022 12:05:59] Я на водке могу писать
[23.12.2022 12:57:01] ‫משמעותי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫פובליקצייה‬ ‫הישג‬ ‫מבחינת‬ ‫ואתה‬
[23.12.2022 12:59:22] ‫טעית‬ ‫גם‬
[23.12.2022 13:25:26] ‫צודק‬ ‫הצעיר‬ ‫אם‬ ‫מצעיר‬ ‫תלמד‬ ‫אתה‬
‫פאסת‬ ‫לימון‬ L
L'tongauge
21.12.2022 05:29:46 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
Meall
21.12.2022 05:30:05 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
0
21.12.2022 05:30:25
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
[]
21.12.2022 05:30:36
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
[] {} 0
21.12.2022 05:30:53
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
0 {} []
21.12.2022 05:31:13
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
0[] {}
21.12.2022 05:31:32
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
{} [] 0
21.12.2022 05:31:47
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
K, I, T, alfawarned *N ‫פ‬
21.12.2022 05:32:36 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
Г->0 L->0 R->0 T->0 V->0 W->Q
21.12.2022 05:36:39 Дата созидания Date of creation
F->0
G->0
A->0
Z->0
V->0
N->0
B->0
D->0
[]->0
P->0
I->0
Y->0
R->0
X->0
e E
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מ‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ז‬ []
21.12.2022 05:39:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫דלטה‬ ‫שטויות‬ ‫אחדות‬ ‫כ‬
‫ט‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ו‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
0 L A GG
21.12.2022 05:42:37 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
L AGGERrepetitty*N 0
K, L, A GG
K, Л, А 00
‫כ‬
‫י‬
‫ת‬
0
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫סעובררררע‬
21.12.2022 05:43:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
0 ‫ע‬
21.12.2022 05:43:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ф л ы
21.12.2022 05:47:29 Дата созидания
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
[ы]
ъ
ь
0
х
Щ ЦЦ 0
ю
э
е
г
и
з
в
й
м
т
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ШШШШШШШ, ALLLL TЦ
21.12.2022 05:59:43 Дата созидания Date of creation
ALL Alfawarned!!!
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Ш ALL
21.12.2022 06:00:11 Дата созидания Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
global mming (the W)
21.12.2022 06:05:51 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Debilnyy
21.12.2022 06:13:24 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
Bad*N
Q
4Kenacjn
Babunthenetanyatty
Pussyyin
perdabcia
microbia
Yngully
AAzuA
Isavel
Reusya
Muryjanya
Baddery
‫עשייה‬
Middleвосток
Percusy
Egypet
‫רוע‬ more ‫סעו‬
‫ירקתי‬ ‫רק‬
‫ברחתי‬
‫מצטאער‬ ‫מאד‬ ‫אני‬
‫הבנים‬ ‫ארץ‬
Fuck и стань
‫אקדח‬ ‫אף‬
ЦЦ*NЯ
‫נפש‬ ‫יפי‬
Nь*4
Auстрелялия
new men beta unity
‫חינם‬ ‫רצפה‬ ‫צפון‬ ‫רצפה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קקסינלסון‬
21.12.2022 06:13:39 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קפלוץ‬
21.12.2022 06:13:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Fake L
21.12.2022 06:14:04 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫לא‬ ‫בו‬
21.12.2022 06:14:29 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
XY ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫לא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Z trojan
21.12.2022 06:16:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
‫בררע‬ ‫סעו‬
pussy=in
inты
ZZZZZZZZZZZZZZZinь в inь
S->T *N
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
4KEN‫אקשן‬
21.12.2022 06:31:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫פהעוגיות‬
21.12.2022 06:31:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Чевретlet
21.12.2022 06:32:24 Дата созидания Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מיסעובישטות‬
21.12.2022 06:33:33 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫וסעוסעוסוס‬
21.12.2022 06:33:54 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
кинг
21.12.2022 06:34:09 Дата созидания
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
knig
21.12.2022 06:34:48 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
teteрадк:alfawarned
21.12.2022 06:35:32 Дата созидания Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מזל‬ ‫מזל‬ ‫קחדףלקחתיאניזל‬
21.12.2022 06:36:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫כקוף‬ ‫להיתהג‬ ‫לתקוף‬
21.12.2022 06:37:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
monking ER
21.12.2022 06:37:43 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
K, I ‫פ‬
21.12.2022 06:43:44 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
REIch
REje
REЁ
RE*I more teter
height teller
I
easycasketer
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
M->0 0(K)
21.12.2022 06:44:20 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
[]0back
21.12.2022 06:44:34 Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
WE REBELL ‫זייל‬
21.12.2022 07:05:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
хрюстын
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫היטלת‬ ‫שאתה‬ ‫הקללה‬
21.12.2022 20:41:53 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
...‫קרקור‬ ‫היתקיים‬ ‫כי‬ ,"‫עתידי‬ ‫כלפי‬ ‫בכית‬"‫ו‬ ‫תקפת‬ ‫שאתה‬ ,‫סיטואציות‬ ‫החלו‬ ,2004 ‫כבר‬ ,‫מוקדם‬ ‫מאד‬
,"‫הפסד‬ ‫יהיה‬ ‫הזכייה‬" ,‫אנטיריוזייה‬...‫רהיוזייה‬ ‫עתיד‬...‫עדתי‬ ‫קרקור‬ ,‫אינגליקנייה‬ ‫מוריקנייה‬ ‫הקרקור‬
,‫לאט‬ ‫היתדרדר‬ ‫המצב‬..‫להיתגשם‬ ‫החל‬ ‫הכל‬ ‫ואז‬...‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫תוצאות‬ ‫היפוך‬
,‫היודנרע‬ ‫בעזרת‬ ‫והיתכסית‬ ,‫קפריזה‬ ‫הטרדה‬ ‫תלונות‬ ‫שווא‬ ‫תלונות‬ 2 ‫היתלוננת‬ ‫ואתה‬
‫קללה‬ ‫וגרמת‬ ‫ואיימת‬ ,‫הדיון‬ DURING ‫וגם‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫איימת‬ ‫לבסוף‬...‫ישואל‬ ‫מתטצת‬
...‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫בגין‬ ‫אתה‬ ‫וארור‬ ,‫פעם‬ ‫אי‬ ‫איתך‬ ‫שהיתקשרתי‬ ‫היום‬ ‫שארור‬ ,‫וההשלכות‬ ,‫איומה‬
...‫פעם‬ ‫אחרי‬ ‫פעם‬ ‫הקררירות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫קלקלת‬ ,‫יודנרע‬ ,‫הגולמי‬ ‫הרוע‬ ‫אתה‬ ,‫אותך‬ ‫צריך‬ ‫לא‬
...‫הוכחות‬ ‫לי‬ ‫יש‬..‫לגמרי‬ ‫אותי‬ ‫קיללת‬..‫כסף‬ ‫קיללת‬ ‫אתה‬ ‫פרנסה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫פעם‬ ‫כל‬
‫אתה‬ ,‫אתה‬ ‫אוייב‬ ‫לגמרי‬..‫הפובליקציה‬ ‫קריירת‬ ‫הצלחת‬ ‫לא‬ ‫אחת‬ ‫קריירה‬ ‫רק‬
..‫מיעוט‬ ‫ואני‬ ,‫האוכלוסייה‬ ‫עיקר‬ ‫מנצל‬ ‫בהיותך‬ ‫לגמרי‬ ‫ותקפת‬ ‫אחד‬ ‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫לקחת‬
...‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫תיקח‬ ‫ולא‬ ,‫פושע‬ ‫אלא‬ ‫עצמותיך‬ ‫עצם‬ ‫עד‬ ‫מטונף‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬
,‫תחזיר‬ ‫שלקחת‬ ‫פיפס‬ ‫וכל‬ ,‫יטפל‬ ‫אלוהים‬ ‫ואז‬ ,‫תמות‬ ‫ואתה‬ ‫צדק‬ ‫שיקרה‬ ‫אלא‬
...‫ימיך‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ומקולל‬ .‫היה‬ ‫ארור‬..‫עתידך‬ ‫וגהנום‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫ברור‬ .‫רגשות‬ ‫ביטאתי‬
22.12.2022 04:42:25 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
...‫הסוציאליזם‬ ‫כלפי‬ ‫ומנוגד‬ ,‫מונאריכסט‬ ,‫מיקרובייה‬ ‫ולמדת‬ ,‫עדתי‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫צדקת‬ ‫ולא‬ - ‫שהיתעסקת‬
‫דרך‬ ‫לא‬ ,‫ומדיצינה‬ ,‫מקולל‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בכלל‬ ‫מבורך‬ ‫לא‬ ‫ואתה‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫גיטלר‬ ‫סוכן‬ ‫אינטה‬ ‫שכן‬ ‫ולכן‬
...‫ביקורת‬ ‫יהיה‬ ,‫דמוקרטיות‬ ‫הלא‬ ‫הדעות‬ ‫עכב‬ ‫ולכן‬ .‫שכן‬ ‫הגית‬ ‫ואתה‬ ,‫להיתעלל‬ ,‫לתקוף‬ ,‫לדכא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ПИДАРАС STOP MOCKING
22.12.2022 04:44:40 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
‫הקנטות‬ ‫הפסק‬ ‫הומו‬
‫שתמות‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קקפלוץ‬ ‫מיליון‬ ‫תובע‬ ‫קק‬ ‫אני‬ ‫תכף‬
22.12.2022 05:41:18 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Ты не создал семья
22.12.2022 05:58:59 Дата созидания
То что ты создал
Борюсик вышел
И не
Под
Власть
Ты создал
Анархия
Еудея
Восстание
Против Империя
МЫ ЕУДЕЯ
МОЖЕТ НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ СТРАНА
НО МЫ ВОССТАЛИ
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Я не дам напасть кунтыта
22.12.2022 06:17:20 Дата созидания
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Каждому по собык
22.12.2022 06:20:15 Дата созидания Date of creation
Кунтыта 0
Следственно под ответсвенностю мамаша
НО
Не учинять
Z, L->0
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫משפחתי‬ ‫מכלל‬ ‫היתרחק‬ ‫ואתה‬
22.12.2022 06:22:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫גורם‬ ‫מכל‬ ‫וגם‬
‫האחיינית‬ ‫כולל‬
‫היתרחק‬
‫ממשריצניי‬ ‫גם‬
‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫תעיז‬ ‫ואל‬
‫מזהיר‬ ‫אני‬
‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬
‫ששיקר‬ ‫נכד‬ ‫גם‬ ‫אתבע‬ ‫אני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫השלטון‬ ‫אנחנו‬ ‫מקוללת‬ ‫השפעתך‬
22.12.2022 06:27:10 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫בכלל‬ ‫תשפיע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬
‫יקוללו‬ ‫ההגזות‬ ‫כל‬
‫פרחח‬ ‫עוף‬ ‫עוף‬
‫המשפחה‬ ‫ראש‬ ‫אני‬
‫תסתלק‬ ‫אתה‬
‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬
‫עוף‬
‫המשפחתי‬ ‫הגבר‬ ‫אני‬
‫אחייניותי‬ ‫מכל‬ ‫עוף‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Вы пользовались помощью каплоц чтоб воспитать фтгня
22.12.2022 06:31:07 Дата созидания
А он воспитал
Чтоб меня
Матюкать
И матюкает
Не уважает
Надо сами воспитывать
Чтоб уважала
Не восставала
Тогда мир
А вы провалились
И война
Нажо сами работать
А не верить что ктото поможет
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫עזרה‬" ‫צינית‬ ‫עזרה‬"
22.12.2022 06:34:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫ציניות‬ ‫שום‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫תעזור‬ ‫אל‬ ‫אז‬
‫קיביני‬ ‫והיסתלק‬
‫קניק‬ ‫פרק‬ ‫שמי‬ ‫לקחת‬ ‫אך‬
‫חינם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫כסף‬ ‫תביא‬ ‫תביא‬ ‫אמרתי‬ ‫אז‬
‫מיליון‬ ‫ואללק‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Вы поддержали каплоц
22.12.2022 06:42:40 Дата созидания Date of creation
И пожаловались
А я пострадал
Сволоч каплоц реализовал свой злой план
Вы помогли
Вы предали
Вы поддержали боллвонка
Что жаждет уничтожить дядя
Вы поддержали борюсик
Что жаждет уничтожить брат
ВЫ УБИЙЦЫ
И МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОСТО
ПОД КОММАНДОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРИКАНЬЯ
ИНГЛИКАНЬЯ
L'MYZOGENY
L'EMPYRE
ВЫ УСТРОИЛИ ПОДНОЖКА
ИЗ MILITARY
ВЫКИНУЛИ
В ПСИХДОМ ПОСЛАЛИ
РАС ЗА РАЗОМ
НО
МИЗОГИНЕЯ
ПРОВАЛ
КАПЛОЦ
РАКОМ СТАЛ
НЕТАНЬЯТТИ ПОСОСАЛ
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Каплоц враг
22.12.2022 06:44:55 Дата созидания
Нетаньятти враг
Нам нужно
Сионизм
Чтоб еврейское государство
Можно родится
Хоть в самолет
И жить
КАК ВСЕ
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
НЕ ВРАЖДОВАТЬ ПРЕДАВАТЬ МЕНЯ
22.12.2022 06:52:18 Дата созидания
ОНИ МИРНЫЕ
НО МЕНЯ ДАЕТЕ НА РАСТЕРЗАНИЕ
ВЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛИ
И НЕ ЗАЩИТИЛИ
А КАПЛОЦ СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ПОЛОЖИЛ В ПСИХДОМ
А ЗАЩИТИЛ
А ВЫ ПРЕДАЛИ СЫНА
Я САМ ЗАЩИТИЛСЯ
ВЫ МЕНЯ БЫ СЪЕЛИ НА ЗАВТРАК
В СДЕДСТВИИ
ПОДСТРИКАНИЕ
ЗАПАД ВРАГ
ЖАЖДЯТ МОЯ КРОВЬ
ТАК ЖЕ БОЛЛВОНКА
ОЧЕНЬ УДОБНО
СВАЛИТЬ
ВСЕ НА МЕНЯь
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫המדינה‬ ‫אוייב‬ ‫היהודונים‬ ‫אוייב‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬
22.12.2022 06:58:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫הדעה‬ ‫עדכן‬....‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬
22.12.2022 07:08:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
А ТЫ УДАРИЛ СВОЛОЧ ПИДAU
22.12.2022 10:11:35 Дата созидания Date of creation
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫יחוו‬ ‫שכולם‬ ‫העתיד‬ ‫זה‬ ‫נו‬ ‫ברצינות‬ ‫לא‬ ‫כעתיד‬ ‫התמותה‬ ‫לגבי‬
22.12.2022 10:13:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫ממש‬ ‫ייצור‬ ‫מעצבן‬ ‫אתה‬
‫המיילים‬ ‫כל‬ ‫לכן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫נטגיבי‬ ‫הישג‬ ‫יש‬ ‫וגם‬
22.12.2022 18:58:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫כזב‬ ‫עדות‬
‫נופלת‬ ‫עדות‬
‫כזב‬ ‫ובכיית‬ ‫קפריזה‬ ‫תלונות‬ ‫גם‬
‫אכיפת‬ ‫הטעיית‬ ‫שכוללת‬ ‫תלונות‬
‫חוקים‬ ‫הכאילו‬
‫שלכאורה‬
‫לא‬ ‫אך‬
‫שחיתות‬ ‫יש‬
‫ונתניאטטי‬
‫הנאשם‬
‫שלטונה‬ ‫שרץ‬
‫וגושפנקה‬
‫פוססיייינ‬
‫ולא‬
‫אלא‬
‫פיגא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫דיבה‬ ,‫הטרדה‬ ,‫איומים‬ ‫כמובן‬ ‫גם‬
22.12.2022 19:03:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫שסרח‬ ‫לקוח‬ ‫אתה‬
22.12.2022 19:19:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫שקר‬ ‫ומתלונן‬
‫שקר‬ ‫ועד‬
‫שקר‬ ‫וקקדמיק‬
‫שקר‬ ‫פשוט‬
‫רע‬ ‫שקר‬
‫רע‬
‫לגיטימי‬ ‫לא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫ספורטיבי‬ ‫הישג‬ ‫שיש‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬
22.12.2022 20:37:27 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫מתטצה‬ ‫שחיתות‬ ‫היחיד‬ ‫ההישג‬
‫פשוט‬
‫הפרוטקצייה‬ ‫רוע‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מדיצינה‬ ‫ידי‬ ‫עלי‬ ‫להישתמש‬ ‫ששניסה‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬
22.12.2022 20:41:47 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫הסתמה‬ ‫כדרך‬
‫איומים‬
‫תוקפנות‬
‫עינויים‬
‫ובכלל‬
‫פושע‬ ‫אפס‬
‫שתוקפן‬
‫תלונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫מלשן‬
‫בכיין‬
‫קפריזיונר‬
‫ואפס‬
‫היתבאבדות‬ ‫ומיועד‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫ומשמיד‬ ‫שורף‬ ‫הייתי‬ ‫כלפיך‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫הקללה‬ ‫תמצית‬ ‫רק‬
22.12.2022 20:43:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫שקרן‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ ‫שתיהרס‬ ‫לגמרי‬ ‫אותך‬ ‫להרוס‬ ‫בקטע‬ ‫אני‬
22.12.2022 20:46:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫משפחתך‬ ‫וכל‬ ‫גולמי‬ ‫ורוע‬ ‫ושקר‬ ‫שקר‬ ‫ועד‬ ‫שקרן‬ ‫מתלונן‬ ‫ואפס‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וגנב‬ ‫שקרן‬ ‫אתה‬ ‫כי‬
22.12.2022 21:03:34 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אנושי‬ ‫לא‬ ‫וחרא‬ ,‫ולאומני‬ ‫עדתי‬ ‫גזען‬
22.12.2022 21:04:41 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫לגיטימי‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫חזרה‬ ‫היתקפתי‬ ‫ולכן‬ ‫רבת‬
22.12.2022 21:05:33 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
"‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אני‬"
22.12.2022 21:11:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫כלפיך‬ ‫רגשותיי‬ ‫לגביי‬ ‫אמת‬
22.12.2022 21:13:32 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬
‫כואב‬ ‫הכי‬ ‫מוות‬
‫אכזרי‬ ‫הכי‬
‫בעולם‬ ‫שיש‬ ‫הרוע‬ ‫כל‬
‫כלפיך‬
‫מינך‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬
‫גבר‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬
‫כלפיך‬ ‫הרוע‬ ‫כל‬
‫אתה‬ ‫גיטלר‬
‫הגיטלר‬ ‫כפי‬ ‫ותגמור‬
‫סולח‬ ‫לא‬ ‫אני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫תקולל‬ ‫אתה‬ ‫סולח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫וקיללת‬ ,‫איימת‬ ‫כי‬
22.12.2022 21:20:09 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫נפשי‬ ‫חולי‬= PERSISTANT CURSE
22.12.2022 21:21:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫החרא‬ ‫סיבת‬ ‫אתה‬ ‫הקללה‬ ‫אתה‬
‫השרמוטה‬ ‫וגם‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫תתבע‬ ‫ולכן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫סכום‬ ‫סכום‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ‫ומעכשיו‬ ,‫שלי‬ ‫הסבלנות‬ ‫גבול‬ ‫זה‬
22.12.2022 21:22:38 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫תחוייבנה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫שרמוטות‬
22.12.2022 21:30:26 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫סתם‬ ‫היתלוננת‬ ‫אתה‬ ‫כדין‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬
22.12.2022 21:54:17 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫שהיתקיימה‬ ‫ועדה‬ ‫יש‬
‫הפושעת‬ ‫בצורה‬
‫ופלילית‬
‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ‫שותף‬ ‫אתה‬
‫מתגונן‬ ‫אני‬
‫חיי‬ ‫כלפי‬ ‫שאיים‬ ‫מסריח‬ ‫אפס‬ ‫אתה‬ ‫ולכן‬
‫תואשם‬ ‫אתה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫אתה‬ ‫עצבני‬ ‫אני‬ пидарас
22.12.2022 22:21:36 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מדיי‬ ‫מבוגר‬ ‫שלי‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דקה‬ ‫חיית‬ ‫כולה‬
22.12.2022 22:33:58 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫היתבטלת‬
‫שטויות‬ ‫כלפי‬ ‫והיתחנפת‬
‫קשקוש‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Я жалуюсь
23.12.2022 03:52:16 Дата созидания Date of creation
Она говорит
Залупа ты отрезана
Намеренно угрожает
Моим гениталиям
Боллвонка
Я такое больше не буду терпеть
Позвогите Борюсик
И чтоб прекратилось
Наглеж
И нападения
Издевательства
Угрожание
И прочее проклятие
STOP DON"T MOCK!!!
Этих не будет
Этих чтоб не было
ГОВОРИТ
В СТОРОНУ МОИХ ГЕНИТАЛИЙ
МЕНЯ БУДУТ УВАЖАТЬ
Я МУЖЩИНА
Я РОДИЛСЯ МУЖЩИНА
И МЕНЯ УВАЖУТ КАК Я ЕСТЬ
НЕ БУДУТ
НАПАДАТЬ МНЕ НА ТЕЛО
МОЕ МУЖСКОЕ ТЕЛО
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ПРЕДЕЛ
23.12.2022 03:54:05 Дата созидания
НАКОЕ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ
Я ЖАЛУЮСЬ ВСЕМ РОДСТВЕНИКАМ
С НАЧАЛА ВРЕМЕН
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫להפסיק‬ ‫נא‬
23.12.2022 04:15:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
DON"T
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
нЕМЕДЛЕННО ДАВАТЬ ВСЕ ИМЕЙЛЫ
23.12.2022 07:18:06 Дата созидания
бОРЮСИК
БОЛЛВОНКИ
кАРЕНИНА
и ПИДАРАСТИЧЕСКАЯ
И Г СВОЛОЧНОЙ
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫עתידות‬ ‫שום‬ ‫תחרטט‬ ‫ואל‬ ,‫תאיים‬ ‫אל‬
23.12.2022 07:52:20 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫מוסדימה‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫תחזיר‬ ‫לא‬
‫תקלל‬ ‫ולא‬
0=‫הר‬ ‫לא‬
‫הזדמנות‬ ‫באף‬ ‫אגורה‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬
‫ולא‬
‫רוע‬ ‫תוסיף‬
‫מספיק‬ ‫יש‬
‫גבולות‬ ‫שום‬ ‫תשים‬ ‫אל‬
‫שיקרת‬ ‫אתה‬ ‫כי‬
‫נפלה‬ ‫ועדות‬
‫והטרדה‬ ‫שקנטרנות‬ ‫כזב‬ ‫ותלונות‬
‫קקדמי‬ ‫כזב‬
‫איומים‬
‫דיבה‬
‫תשלום‬ ‫אי‬
‫הסתה‬
‫וגיטלר‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קקדמיה‬ ‫ועדות‬ ‫מלקיים‬ ‫להיזהר‬ ‫יש‬
23.12.2022 08:02:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫אציין‬ ‫ולכן‬..‫מקומבינה‬ ‫קריירקה‬ ‫והמשך‬ ,‫אותי‬ ‫קיללת‬ ‫שכן‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬
‫בנוכחותי‬ ‫שלא‬ ‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬ .1
‫סניגור‬ ‫מונה‬ ‫לא‬ .2
‫אגודה‬ ‫נציגי‬ ‫היצטרפו‬ ‫לא‬ .3
‫נקבות‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ .4
‫המינית‬ ‫נטייתי‬ ‫וגם‬ ‫כגבר‬ ‫עתידי‬ ‫כלפי‬ ‫שמאיימות‬ ‫פמינאציות‬ ‫הנקבות‬ .5
‫קקדמי‬ ‫וב‬'‫ג‬ ‫קיבלה‬ ‫המתלוננת‬ .6
‫קנטרניות‬ ‫כזב‬ ‫תלונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שלי‬ ‫קריירה‬ ‫העיף‬ ‫קפלאן‬ .7
"‫הפורמאלי‬ ‫ההליך‬ ‫בסוף‬"...‫היתאבדות‬ ‫כלפי‬ ‫ההסתה‬ ‫גם‬ ‫אינסופית‬ ‫הקללה‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
...‫אותי‬ ‫חייב‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫וגם‬
‫שלטון‬ ‫תופס‬ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ופתאום‬ ,‫ששחיתות‬ ‫מורה‬ ‫הכל‬
‫ח‬"‫ש‬ ‫מיליון‬ ‫בסך‬ ‫דין‬....‫נתבעת‬ ‫את‬ .‫דין‬ ‫מכין‬ ‫ואני‬...‫מתתי‬ ‫לא‬ .‫נכון‬ ,‫אותי‬ ‫אלהרוג‬ ‫היתכוונתן‬ ‫אתן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫קפלאן‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
23.12.2022 08:02:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫קקדמיה‬' ‫ועדת‬ ‫לכבול‬
23.12.2022 08:04:06 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Говорит
23.12.2022 08:06:28 Дата созидания
В попку мытся
Не уважает
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫בכדי‬ ‫יבגני‬ .‫ומר‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫בין‬ ‫מקשר‬ ‫אני‬
23.12.2022 09:03:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫חוצפה‬ ‫אלא‬ ‫לא‬ ‫הסידור‬ ‫כי‬ ,‫שידברו‬
‫קנטרנות‬ ‫מתלונני‬
...‫שלי‬ ‫הפאפאשקה‬ ‫מול‬ ‫לריב‬ ‫נא‬ ,‫צעיר‬ ‫אני‬ ‫אך‬ ,‫איתי‬ ‫נאבק‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫לדעתי‬
,‫יבגני‬ ‫המשיך‬ ‫קלפאן‬ ‫שהתחיל‬ ‫מה‬ ,‫מקבילות‬ ‫ממש‬ 2 ‫תלונות‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬...‫כבר‬ ‫אם‬
GOOD-‫כ‬ ‫לגביי‬ ‫הדעה‬ ‫לעדכן‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫זוכיתי‬ HOHO
GOOD ‫לאוניד‬
‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫תחזרו‬ ‫כך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫לבלום‬ ‫שיש‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬
23.12.2022 09:07:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫שאני‬ ‫זממתם‬ ‫ביחד‬ ‫כולכם‬
SOSBETIT
‫הדעה‬ ‫לעדכן‬ ‫נא‬ ‫ולכן‬
‫שלא‬
‫שאני‬ ‫אלא‬
GOOD
‫וסופר‬
‫ואידיאולוג‬
‫קל‬ ‫נגטיבי‬ ‫דעה‬
‫פוזיטיב‬ ‫דעה‬ ‫צריך‬
‫דעתכם‬
‫ולכן‬ ‫רשעה‬
‫מייד‬ ‫לעדכן‬
‫קנוניית‬
‫הבוללוונקה‬ ‫כולל‬ ,‫שלי‬ ‫המשפחה‬ ‫גם‬ ,‫קקדמיה‬ ,‫קקקפלאן‬
‫ו‬ ,‫הקרנינה‬ ,‫הפרה‬ ‫גם‬
‫קפליזן‬ LLA->0
‫טרמויאל‬ ‫גם‬
‫באבון‬ ‫נתניאטטיי‬ ‫וגם‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מתטצה‬ ‫לבלום‬ ‫יש‬ ‫ואגב‬
23.12.2022 09:10:40 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫קנוניית‬ ‫מפני‬
MATHERAV
‫הוילאי‬ ‫המאונן‬+‫נתניאטטי‬
N MATTHERAV*][
‫מיליאונ‬
‫המפלץ‬ ‫בלמו‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫הלחץ‬ ‫סיר‬ ‫המשיך‬ ‫הזיכוי‬ ‫למרות‬
23.12.2022 09:23:10 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫איומים‬ ‫המשיכה‬ ‫המתטצה‬
‫הכל‬ ‫כלפי‬
‫וגם‬
‫הסתה‬ ‫המשיכה‬ ‫קקקפלוציחה‬
"‫מתטצה‬ ‫תביא‬"
"‫מטטקה‬ ‫תביא‬"
‫מצצמה‬ ‫תביא‬
‫כלפי‬ ‫קללה‬ ‫וכן‬
‫אפשר‬ ‫שרק‬ ‫מה‬ ‫כל‬
‫רוחני‬ ‫קניין‬ .1
‫כלכלי‬ ‫קניין‬ .2
‫פיזיולוגיה‬ .3
‫מין‬ ‫איברי‬ ‫במיוחד‬
‫מינית‬ ‫נטייה‬
‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫שהחל‬ ‫עתיקה‬ ‫תקיפה‬
‫המתטצה‬ ‫ובעזרת‬
‫פוליטי‬ ‫וגורם‬
‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬
‫הסתה‬ ‫יש‬
‫היתאבדות‬ ‫לגרום‬ ‫כמובן‬ ‫שיעדה‬
‫גיטלר‬ ‫ההסתה‬ ‫בראשות‬
‫המטררה‬" ‫שתעיפו‬ ‫תגידו‬ ‫אז‬
‫זוכיתי‬ ‫כי‬
‫דעה‬ ‫לעדכן‬
GOOD ‫שאני‬
‫שלמה‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬
‫גיטלר‬ .1
‫ארון‬ ‫קפלאן‬ .2
‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ .3
‫קפליזן‬ LLA->0 .4
‫פרה‬ >-LLA .4
‫בוללונקה‬ .5
‫המשריצנים‬ ‫גם‬ .6
‫העבריינית‬ ‫קקדמיה‬
‫אינגליקניה‬ ‫מוריקניה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫כולה‬ ‫זה‬ ‫תתלונן‬ ‫ואל‬
23.12.2022 09:31:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫איומים‬ ‫ולא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫מתטצה‬ ‫תביא‬
23.12.2022 10:58:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫מתטטקה‬ ‫תביא‬
‫מזרגה‬ ‫תביא‬
‫מסרחה‬ ‫תביא‬
‫מבלפה‬ ‫תביא‬
‫מדלפה‬ ‫תביא‬
‫מסלפה‬ ‫תביא‬
‫מרעעע‬ ‫תביא‬
‫מבבדה‬ ‫תביא‬
‫מפפלחיה‬ ‫תביא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
I was born again
23.12.2022 11:06:57 Date of creation
Meeting yourself after long years of life
Is birth
2005
They said
And o tip of hyrarchy it felt like it
It felt like home
Warm cozy home
I came back to after yearz
And I died
Painfully it went
I work for him now
The one who took it
And what I earn
He take away
And in return he lets me breath
The only thing I can still have
And they hurt me
They mustn't HO
All till the last one of them
Hurt me
2022
Appraently
Kaplotz Aron
The liar botanist
Which lied at testimony
And complaiined false complaintz
And said that I will suicide after
"Formal process"
And Made a few formal processes
Apparently
Attempted murder
By
LLA->0 Kaplizan
LLA->KKZZNULLZN
BOLLWONKA
KKAKADEMY
BABUNTHENETANYATTY
AND MORE
THERMOYAL
ECT
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ = ‫דיבה‬
23.12.2022 11:43:19 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫לגביי‬ ‫הגיתם‬ ‫אתם‬ ‫בהחלט‬
‫אלים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .1
‫מסוכן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .2
‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫אחרי‬ ‫היתאבדתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .3
‫מינית‬ ‫היתאבדתי‬ ‫לא‬ .4
‫נקבה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .5
‫שאלות‬ ‫שום‬ ‫כלפי‬ ‫עניתי‬ ‫לא‬ .6
‫מיליון‬ ‫ולכן‬....‫דיבה‬ ‫הוצאת‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫ולכן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫ביקורת‬ ‫הטלתי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ש‬"‫חנ‬ ‫לא‬ ‫אני‬
23.12.2022 11:44:37 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫דיקטטורה‬ ‫לא‬ ‫קקדמיה‬
‫דיקטטורה‬ ‫לא‬ ‫מדינה‬
‫ביקורת‬ ‫להטיל‬ ‫מותר‬
‫לב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫חדשה‬ ‫יאודיאה‬ ‫אנחנו‬ ‫עתיקה‬ ‫יאודיה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬
23.12.2022 11:54:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫וצולבים‬ ‫אנשים‬ ‫שמים‬ ‫לא‬
‫יצוקה‬ ‫עופרת‬ ‫לא‬
‫סקילה‬ ‫לא‬
‫לומר‬ SIN ‫לא‬
‫הדעה‬ ‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫דעה‬ ‫חופש‬ ‫יש‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Нихрена
23.12.2022 11:56:23 Дата созидания
В жизни нету легких выходов
Легкий выход смерть
Я буду жить
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
НЕТ
23.12.2022 11:57:48 Дата созидания
Прикратить нельзя
Жизнь
Моя литература
А не спорт
А работать
Я работаю
Я блоггер
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Жизнь история
23.12.2022 12:02:31 Дата созидания Date of creation
Которая в известной мере повторятся
Например алкоголь
А могу бросить
Но буду несчаслив
В следствии что алкоголь принес много радости
Целые годы
А спорт принес неудачу
Не слушай пуссийнь
Реюзия нужна иллюзия
L*N*N устроил
Коммунизм
Так сработало
А пуссийнь
Устроил зло
И каждый деньь хуже и хуже
Вплоть до ядерной
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Так что пить надо
23.12.2022 12:04:12 Дата созидания
Пить добро
Водка друг
Иллюзия
А алинет война
Рэюззкий народ протрезвел и разозлился
И пошел война
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Я на водке могу писать
23.12.2022 12:05:59 Дата созидания
Целые
Книгг
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫משמעותי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫פובליקצייה‬ ‫הישג‬ ‫מבחינת‬ ‫ואתה‬
23.12.2022 12:57:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫בוטניקה‬ ‫כולה‬ ‫זה‬
READERZ ‫מספר‬ ‫זה‬
‫בקושי‬
‫רייטינג‬ ‫לא‬ ‫זה‬
FLOOR ‫האיכות‬ ‫גם‬
‫דין‬ ‫שיקרת‬ ‫וגם‬
‫מתטצה‬ ‫היתבכיינת‬ ‫וגם‬
‫לסכם‬ ‫אפשר‬
‫נמוך‬ ‫ציון‬ ‫אתה‬
STAY DOWN
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫טעית‬ ‫גם‬
23.12.2022 12:59:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
CI-‫ו‬
‫פינית‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫צודק‬ ‫הצעיר‬ ‫אם‬ ‫מצעיר‬ ‫תלמד‬ ‫אתה‬
23.12.2022 13:25:26 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Leonid Ledata

T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingLeonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwLeonid Ledata
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAELeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...Leonid Ledata
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHLeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigLeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaLeonid Ledata
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYSTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYSTLeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATAT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATALeonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICALT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICALLeonid Ledata
 
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022Leonid Ledata
 
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copeaLeonid Ledata
 
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encagingLeonid Ledata
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdfLeonid Ledata
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdfLeonid Ledata
 
Phylosophy modern view Философия модерновый взгляд
Phylosophy modern view Философия модерновый взглядPhylosophy modern view Философия модерновый взгляд
Phylosophy modern view Философия модерновый взглядLeonid Ledata
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdfLeonid Ledata
 

Mehr von Leonid Ledata (20)

T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATHT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE END OF OLD IS DEATH
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knigT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND 19/3/2024 the as usual last knig
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYSTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATAT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICALT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
 
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022
the violent copea that tried of insalting and injurying me EN 11/4/2022
 
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea
11/4/2022 the violent brutality day kannibal copea
 
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging
11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_1.pdf
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day_.pdf
 
Phylosophy modern view Философия модерновый взгляд
Phylosophy modern view Философия модерновый взглядPhylosophy modern view Философия модерновый взгляд
Phylosophy modern view Философия модерновый взгляд
 
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdfLDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdf
LDATA_N_COPEA_ISAVEL_11_4_2022_the_offence_day.pdf
 

לימון פסת L.pdf

 • 1. ‫פאסת‬ ‫לימון‬ L [21.12.2022 05:29:46] L'tongauge [21.12.2022 05:30:05] Meall [21.12.2022 05:30:25] 0 [21.12.2022 05:30:36] [] [21.12.2022 05:30:53] [] {} 0 [21.12.2022 05:31:13] 0 {} [] [21.12.2022 05:31:32] 0[] {} [21.12.2022 05:31:47] {} [] 0 [21.12.2022 05:32:36] K, I, T, alfawarned *N ‫פ‬ [21.12.2022 05:36:39] Г->0 L->0 R->0 T->0 V->0 W->Q [21.12.2022 05:39:45] ‫מ‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ז‬ []
 • 2. [21.12.2022 05:42:37] 0 L A GG [21.12.2022 05:43:15] ‫סעובררררע‬ [21.12.2022 05:43:51] 0 ‫ע‬ [21.12.2022 05:47:29] ф л ы [21.12.2022 05:59:43] ШШШШШШШ, ALLLL TЦ [21.12.2022 06:00:11] Ш ALL [21.12.2022 06:05:51] global mming (the W) [21.12.2022 06:13:24] Debilnyy [21.12.2022 06:13:39] ‫קקסינלסון‬ [21.12.2022 06:13:49] ‫קפלוץ‬ [21.12.2022 06:14:04] Fake L [21.12.2022 06:14:29] ‫לא‬ ‫בו‬ [21.12.2022 06:16:46] Z trojan [21.12.2022 06:31:12] 4KEN‫אקשן‬ [21.12.2022 06:31:30] ‫פהעוגיות‬ [21.12.2022 06:32:24] Чевретlet [21.12.2022 06:33:33] ‫מיסעובישטות‬ [21.12.2022 06:33:54] ‫וסעוסעוסוס‬ [21.12.2022 06:34:09] кинг [21.12.2022 06:34:48] knig [21.12.2022 06:35:32] teteрадк:alfawarned [21.12.2022 06:36:22] ‫מזל‬ ‫מזל‬ ‫קחדףלקחתיאניזל‬ [21.12.2022 06:37:14] ‫כקוף‬ ‫להיתהג‬ ‫לתקוף‬ [21.12.2022 06:37:43] monking ER [21.12.2022 06:43:44] K, I ‫פ‬ [21.12.2022 06:44:20] M->0 0(K) [21.12.2022 06:44:34] []0back [21.12.2022 07:05:43] WE REBELL ‫זייל‬
 • 3. [21.12.2022 20:41:53] ‫היטלת‬ ‫שאתה‬ ‫הקללה‬ [22.12.2022 04:42:25] ‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫ברור‬ .‫רגשות‬ ‫ביטאתי‬ [22.12.2022 04:44:40] ПИДАРАС STOP MOCKING [22.12.2022 05:41:18] ‫קקפלוץ‬ ‫מיליון‬ ‫תובע‬ ‫קק‬ ‫אני‬ ‫תכף‬ [22.12.2022 05:58:59] Ты не создал семья [22.12.2022 06:17:20] Я не дам напасть кунтыта [22.12.2022 06:20:15] Каждому по собык [22.12.2022 06:22:51] ‫משפחתי‬ ‫מכלל‬ ‫היתרחק‬ ‫ואתה‬ [22.12.2022 06:27:10] ‫השלטון‬ ‫אנחנו‬ ‫מקוללת‬ ‫השפעתך‬ [22.12.2022 06:31:07] Вы пользовались помощью каплоц чтоб воспитать фтгня [22.12.2022 06:34:05] ‫עזרה‬" ‫צינית‬ ‫עזרה‬" [22.12.2022 06:42:40] Вы поддержали каплоц [22.12.2022 06:44:55] Каплоц враг [22.12.2022 06:52:18] НЕ ВРАЖДОВАТЬ ПРЕДАВАТЬ МЕНЯ [22.12.2022 06:58:52] ‫המדינה‬ ‫אוייב‬ ‫היהודונים‬ ‫אוייב‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬ [22.12.2022 07:08:46] ‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫הדעה‬ ‫עדכן‬....‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬ [22.12.2022 10:11:35] А ТЫ УДАРИЛ СВОЛОЧ ПИДAU [22.12.2022 10:13:12] ‫יחוו‬ ‫שכולם‬ ‫העתיד‬ ‫זה‬ ‫נו‬ ‫ברצינות‬ ‫לא‬ ‫כעתיד‬ ‫התמותה‬ ‫לגבי‬ [22.12.2022 18:58:12] ‫נטגיבי‬ ‫הישג‬ ‫יש‬ ‫וגם‬ [22.12.2022 19:03:15] ‫דיבה‬ ,‫הטרדה‬ ,‫איומים‬ ‫כמובן‬ ‫גם‬ [22.12.2022 19:19:43] ‫שסרח‬ ‫לקוח‬ ‫אתה‬ [22.12.2022 20:37:27] ‫ספורטיבי‬ ‫הישג‬ ‫שיש‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬ [22.12.2022 20:41:47] ‫מדיצינה‬ ‫ידי‬ ‫עלי‬ ‫להישתמש‬ ‫ששניסה‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ [22.12.2022 20:43:13] ‫ומשמיד‬ ‫שורף‬ ‫הייתי‬ ‫כלפיך‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫הקללה‬ ‫תמצית‬ ‫רק‬ [22.12.2022 20:46:22] ‫שקרן‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ ‫שתיהרס‬ ‫לגמרי‬ ‫אותך‬ ‫להרוס‬ ‫בקטע‬ ‫אני‬ [22.12.2022 21:03:34] ‫משפחתך‬ ‫וכל‬ ‫גולמי‬ ‫ורוע‬ ‫ושקר‬ ‫שקר‬ ‫ועד‬ ‫שקרן‬ ‫מתלונן‬ ‫ואפס‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וגנב‬ ‫שקרן‬ ‫אתה‬ ‫כי‬ [22.12.2022 21:04:41] ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אנושי‬ ‫לא‬ ‫וחרא‬ ,‫ולאומני‬ ‫עדתי‬ ‫גזען‬ [22.12.2022 21:05:33] ‫לגיטימי‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫חזרה‬ ‫היתקפתי‬ ‫ולכן‬ ‫רבת‬
 • 4. [22.12.2022 21:11:13] "‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אני‬" [22.12.2022 21:13:32] ‫כלפיך‬ ‫רגשותיי‬ ‫לגביי‬ ‫אמת‬ [22.12.2022 21:20:09] ‫תקולל‬ ‫אתה‬ ‫סולח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫וקיללת‬ ,‫איימת‬ ‫כי‬ [22.12.2022 21:21:49] ‫נפשי‬ ‫חולי‬= PERSISTANT CURSE [22.12.2022 21:22:38] ‫סכום‬ ‫סכום‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ‫ומעכשיו‬ ,‫שלי‬ ‫הסבלנות‬ ‫גבול‬ ‫זה‬ [22.12.2022 21:30:26] ‫תחוייבנה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫שרמוטות‬ [22.12.2022 21:54:17] ‫סתם‬ ‫היתלוננת‬ ‫אתה‬ ‫כדין‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬ [22.12.2022 22:21:36] ‫אתה‬ ‫עצבני‬ ‫אני‬ пидарас [22.12.2022 22:33:58] ‫מדיי‬ ‫מבוגר‬ ‫שלי‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דקה‬ ‫חיית‬ ‫כולה‬ [23.12.2022 03:52:16] Я жалуюсь [23.12.2022 03:54:05] ПРЕДЕЛ [23.12.2022 04:15:30] ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫להפסיק‬ ‫נא‬ [23.12.2022 07:18:06] нЕМЕДЛЕННО ДАВАТЬ ВСЕ ИМЕЙЛЫ [23.12.2022 07:52:20] ‫עתידות‬ ‫שום‬ ‫תחרטט‬ ‫ואל‬ ,‫תאיים‬ ‫אל‬ [23.12.2022 08:02:01] ‫קקדמיה‬ ‫ועדות‬ ‫מלקיים‬ ‫להיזהר‬ ‫יש‬ [23.12.2022 08:02:52] ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫קפלאן‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ [23.12.2022 08:04:06] ‫קקדמיה‬' ‫ועדת‬ ‫לכבול‬ [23.12.2022 08:06:28] Говорит [23.12.2022 09:03:30] ‫בכדי‬ ‫יבגני‬ .‫ומר‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫בין‬ ‫מקשר‬ ‫אני‬ [23.12.2022 09:07:05] ‫לבלום‬ ‫שיש‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬ [23.12.2022 09:10:40] ‫מתטצה‬ ‫לבלום‬ ‫יש‬ ‫ואגב‬ [23.12.2022 09:23:10] ‫הלחץ‬ ‫סיר‬ ‫המשיך‬ ‫הזיכוי‬ ‫למרות‬ [23.12.2022 09:31:59] ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫כולה‬ ‫זה‬ ‫תתלונן‬ ‫ואל‬ [23.12.2022 10:58:59] ‫מתטצה‬ ‫תביא‬ [23.12.2022 11:06:57] I was born again [23.12.2022 11:43:19] ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ = ‫דיבה‬ [23.12.2022 11:44:37] ‫ביקורת‬ ‫הטלתי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ש‬"‫חנ‬ ‫לא‬ ‫אני‬ [23.12.2022 11:54:49] ‫חדשה‬ ‫יאודיאה‬ ‫אנחנו‬ ‫עתיקה‬ ‫יאודיה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬
 • 5. [23.12.2022 11:56:23] Нихрена [23.12.2022 11:57:48] НЕТ [23.12.2022 12:02:31] Жизнь история [23.12.2022 12:04:12] Так что пить надо [23.12.2022 12:05:59] Я на водке могу писать [23.12.2022 12:57:01] ‫משמעותי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫פובליקצייה‬ ‫הישג‬ ‫מבחינת‬ ‫ואתה‬ [23.12.2022 12:59:22] ‫טעית‬ ‫גם‬ [23.12.2022 13:25:26] ‫צודק‬ ‫הצעיר‬ ‫אם‬ ‫מצעיר‬ ‫תלמד‬ ‫אתה‬ ‫פאסת‬ ‫לימון‬ L L'tongauge 21.12.2022 05:29:46 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ Meall 21.12.2022 05:30:05 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 0 21.12.2022 05:30:25
 • 6. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ [] 21.12.2022 05:30:36 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ [] {} 0 21.12.2022 05:30:53 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 0 {} [] 21.12.2022 05:31:13 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 0[] {} 21.12.2022 05:31:32 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
 • 7. {} [] 0 21.12.2022 05:31:47 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ K, I, T, alfawarned *N ‫פ‬ 21.12.2022 05:32:36 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ Г->0 L->0 R->0 T->0 V->0 W->Q 21.12.2022 05:36:39 Дата созидания Date of creation F->0 G->0 A->0 Z->0 V->0 N->0 B->0 D->0 []->0 P->0 I->0 Y->0 R->0 X->0 e E ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ז‬ []
 • 8. 21.12.2022 05:39:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫דלטה‬ ‫שטויות‬ ‫אחדות‬ ‫כ‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 0 L A GG 21.12.2022 05:42:37 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation L AGGERrepetitty*N 0 K, L, A GG K, Л, А 00 ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ 0 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫סעובררררע‬ 21.12.2022 05:43:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 0 ‫ע‬ 21.12.2022 05:43:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
 • 9. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ф л ы 21.12.2022 05:47:29 Дата созидания ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы [ы] ъ ь 0 х Щ ЦЦ 0 ю э е г и з в й м т ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ШШШШШШШ, ALLLL TЦ 21.12.2022 05:59:43 Дата созидания Date of creation ALL Alfawarned!!! ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Ш ALL 21.12.2022 06:00:11 Дата созидания Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 10. global mming (the W) 21.12.2022 06:05:51 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Debilnyy 21.12.2022 06:13:24 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation Bad*N Q 4Kenacjn Babunthenetanyatty Pussyyin perdabcia microbia Yngully AAzuA Isavel Reusya Muryjanya Baddery ‫עשייה‬ Middleвосток Percusy Egypet ‫רוע‬ more ‫סעו‬ ‫ירקתי‬ ‫רק‬ ‫ברחתי‬ ‫מצטאער‬ ‫מאד‬ ‫אני‬ ‫הבנים‬ ‫ארץ‬ Fuck и стань ‫אקדח‬ ‫אף‬ ЦЦ*NЯ ‫נפש‬ ‫יפי‬ Nь*4 Auстрелялия new men beta unity ‫חינם‬ ‫רצפה‬ ‫צפון‬ ‫רצפה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קקסינלסון‬
 • 11. 21.12.2022 06:13:39 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קפלוץ‬ 21.12.2022 06:13:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Fake L 21.12.2022 06:14:04 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫לא‬ ‫בו‬ 21.12.2022 06:14:29 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation XY ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Z trojan 21.12.2022 06:16:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
 • 12. ‫בררע‬ ‫סעו‬ pussy=in inты ZZZZZZZZZZZZZZZinь в inь S->T *N ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 4KEN‫אקשן‬ 21.12.2022 06:31:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫פהעוגיות‬ 21.12.2022 06:31:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Чевретlet 21.12.2022 06:32:24 Дата созидания Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מיסעובישטות‬ 21.12.2022 06:33:33 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
 • 13. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫וסעוסעוסוס‬ 21.12.2022 06:33:54 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ кинг 21.12.2022 06:34:09 Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ knig 21.12.2022 06:34:48 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ teteрадк:alfawarned 21.12.2022 06:35:32 Дата созидания Date of creation
 • 14. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מזל‬ ‫מזל‬ ‫קחדףלקחתיאניזל‬ 21.12.2022 06:36:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫כקוף‬ ‫להיתהג‬ ‫לתקוף‬ 21.12.2022 06:37:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ monking ER 21.12.2022 06:37:43 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ K, I ‫פ‬ 21.12.2022 06:43:44 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation REIch REje REЁ RE*I more teter height teller I easycasketer
 • 15. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ M->0 0(K) 21.12.2022 06:44:20 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ []0back 21.12.2022 06:44:34 Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ WE REBELL ‫זייל‬ 21.12.2022 07:05:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation хрюстын ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫היטלת‬ ‫שאתה‬ ‫הקללה‬ 21.12.2022 20:41:53 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ...‫קרקור‬ ‫היתקיים‬ ‫כי‬ ,"‫עתידי‬ ‫כלפי‬ ‫בכית‬"‫ו‬ ‫תקפת‬ ‫שאתה‬ ,‫סיטואציות‬ ‫החלו‬ ,2004 ‫כבר‬ ,‫מוקדם‬ ‫מאד‬ ,"‫הפסד‬ ‫יהיה‬ ‫הזכייה‬" ,‫אנטיריוזייה‬...‫רהיוזייה‬ ‫עתיד‬...‫עדתי‬ ‫קרקור‬ ,‫אינגליקנייה‬ ‫מוריקנייה‬ ‫הקרקור‬ ,‫לאט‬ ‫היתדרדר‬ ‫המצב‬..‫להיתגשם‬ ‫החל‬ ‫הכל‬ ‫ואז‬...‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫תוצאות‬ ‫היפוך‬ ,‫היודנרע‬ ‫בעזרת‬ ‫והיתכסית‬ ,‫קפריזה‬ ‫הטרדה‬ ‫תלונות‬ ‫שווא‬ ‫תלונות‬ 2 ‫היתלוננת‬ ‫ואתה‬
 • 16. ‫קללה‬ ‫וגרמת‬ ‫ואיימת‬ ,‫הדיון‬ DURING ‫וגם‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫איימת‬ ‫לבסוף‬...‫ישואל‬ ‫מתטצת‬ ...‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫בגין‬ ‫אתה‬ ‫וארור‬ ,‫פעם‬ ‫אי‬ ‫איתך‬ ‫שהיתקשרתי‬ ‫היום‬ ‫שארור‬ ,‫וההשלכות‬ ,‫איומה‬ ...‫פעם‬ ‫אחרי‬ ‫פעם‬ ‫הקררירות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫קלקלת‬ ,‫יודנרע‬ ,‫הגולמי‬ ‫הרוע‬ ‫אתה‬ ,‫אותך‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ...‫הוכחות‬ ‫לי‬ ‫יש‬..‫לגמרי‬ ‫אותי‬ ‫קיללת‬..‫כסף‬ ‫קיללת‬ ‫אתה‬ ‫פרנסה‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫אתה‬ ,‫אתה‬ ‫אוייב‬ ‫לגמרי‬..‫הפובליקציה‬ ‫קריירת‬ ‫הצלחת‬ ‫לא‬ ‫אחת‬ ‫קריירה‬ ‫רק‬ ..‫מיעוט‬ ‫ואני‬ ,‫האוכלוסייה‬ ‫עיקר‬ ‫מנצל‬ ‫בהיותך‬ ‫לגמרי‬ ‫ותקפת‬ ‫אחד‬ ‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫לקחת‬ ...‫צעיר‬ ‫אדם‬ ‫חיי‬ ‫תיקח‬ ‫ולא‬ ,‫פושע‬ ‫אלא‬ ‫עצמותיך‬ ‫עצם‬ ‫עד‬ ‫מטונף‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫תחזיר‬ ‫שלקחת‬ ‫פיפס‬ ‫וכל‬ ,‫יטפל‬ ‫אלוהים‬ ‫ואז‬ ,‫תמות‬ ‫ואתה‬ ‫צדק‬ ‫שיקרה‬ ‫אלא‬ ...‫ימיך‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ומקולל‬ .‫היה‬ ‫ארור‬..‫עתידך‬ ‫וגהנום‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫ברור‬ .‫רגשות‬ ‫ביטאתי‬ 22.12.2022 04:42:25 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ...‫הסוציאליזם‬ ‫כלפי‬ ‫ומנוגד‬ ,‫מונאריכסט‬ ,‫מיקרובייה‬ ‫ולמדת‬ ,‫עדתי‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫צדקת‬ ‫ולא‬ - ‫שהיתעסקת‬ ‫דרך‬ ‫לא‬ ,‫ומדיצינה‬ ,‫מקולל‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בכלל‬ ‫מבורך‬ ‫לא‬ ‫ואתה‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬ ‫גיטלר‬ ‫סוכן‬ ‫אינטה‬ ‫שכן‬ ‫ולכן‬ ...‫ביקורת‬ ‫יהיה‬ ,‫דמוקרטיות‬ ‫הלא‬ ‫הדעות‬ ‫עכב‬ ‫ולכן‬ .‫שכן‬ ‫הגית‬ ‫ואתה‬ ,‫להיתעלל‬ ,‫לתקוף‬ ,‫לדכא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ПИДАРАС STOP MOCKING 22.12.2022 04:44:40 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫הקנטות‬ ‫הפסק‬ ‫הומו‬ ‫שתמות‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קקפלוץ‬ ‫מיליון‬ ‫תובע‬ ‫קק‬ ‫אני‬ ‫תכף‬ 22.12.2022 05:41:18 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 17. Ты не создал семья 22.12.2022 05:58:59 Дата созидания То что ты создал Борюсик вышел И не Под Власть Ты создал Анархия Еудея Восстание Против Империя МЫ ЕУДЕЯ МОЖЕТ НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ СТРАНА НО МЫ ВОССТАЛИ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Я не дам напасть кунтыта 22.12.2022 06:17:20 Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Каждому по собык 22.12.2022 06:20:15 Дата созидания Date of creation Кунтыта 0 Следственно под ответсвенностю мамаша НО Не учинять Z, L->0 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 18. ‫משפחתי‬ ‫מכלל‬ ‫היתרחק‬ ‫ואתה‬ 22.12.2022 06:22:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫גורם‬ ‫מכל‬ ‫וגם‬ ‫האחיינית‬ ‫כולל‬ ‫היתרחק‬ ‫ממשריצניי‬ ‫גם‬ ‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫תעיז‬ ‫ואל‬ ‫מזהיר‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ששיקר‬ ‫נכד‬ ‫גם‬ ‫אתבע‬ ‫אני‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫השלטון‬ ‫אנחנו‬ ‫מקוללת‬ ‫השפעתך‬ 22.12.2022 06:27:10 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫בכלל‬ ‫תשפיע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫יקוללו‬ ‫ההגזות‬ ‫כל‬ ‫פרחח‬ ‫עוף‬ ‫עוף‬ ‫המשפחה‬ ‫ראש‬ ‫אני‬ ‫תסתלק‬ ‫אתה‬ ‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫עוף‬ ‫המשפחתי‬ ‫הגבר‬ ‫אני‬ ‫אחייניותי‬ ‫מכל‬ ‫עוף‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Вы пользовались помощью каплоц чтоб воспитать фтгня 22.12.2022 06:31:07 Дата созидания А он воспитал Чтоб меня Матюкать И матюкает Не уважает Надо сами воспитывать Чтоб уважала Не восставала Тогда мир А вы провалились И война
 • 19. Нажо сами работать А не верить что ктото поможет ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫עזרה‬" ‫צינית‬ ‫עזרה‬" 22.12.2022 06:34:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫ציניות‬ ‫שום‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫תעזור‬ ‫אל‬ ‫אז‬ ‫קיביני‬ ‫והיסתלק‬ ‫קניק‬ ‫פרק‬ ‫שמי‬ ‫לקחת‬ ‫אך‬ ‫חינם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫כסף‬ ‫תביא‬ ‫תביא‬ ‫אמרתי‬ ‫אז‬ ‫מיליון‬ ‫ואללק‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Вы поддержали каплоц 22.12.2022 06:42:40 Дата созидания Date of creation И пожаловались А я пострадал Сволоч каплоц реализовал свой злой план Вы помогли Вы предали Вы поддержали боллвонка Что жаждет уничтожить дядя Вы поддержали борюсик Что жаждет уничтожить брат ВЫ УБИЙЦЫ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО ПОД КОММАНДОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРИКАНЬЯ ИНГЛИКАНЬЯ L'MYZOGENY L'EMPYRE ВЫ УСТРОИЛИ ПОДНОЖКА ИЗ MILITARY ВЫКИНУЛИ В ПСИХДОМ ПОСЛАЛИ РАС ЗА РАЗОМ НО МИЗОГИНЕЯ ПРОВАЛ КАПЛОЦ
 • 20. РАКОМ СТАЛ НЕТАНЬЯТТИ ПОСОСАЛ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Каплоц враг 22.12.2022 06:44:55 Дата созидания Нетаньятти враг Нам нужно Сионизм Чтоб еврейское государство Можно родится Хоть в самолет И жить КАК ВСЕ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ НЕ ВРАЖДОВАТЬ ПРЕДАВАТЬ МЕНЯ 22.12.2022 06:52:18 Дата созидания ОНИ МИРНЫЕ НО МЕНЯ ДАЕТЕ НА РАСТЕРЗАНИЕ ВЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛИ И НЕ ЗАЩИТИЛИ А КАПЛОЦ СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ПОЛОЖИЛ В ПСИХДОМ А ЗАЩИТИЛ А ВЫ ПРЕДАЛИ СЫНА Я САМ ЗАЩИТИЛСЯ ВЫ МЕНЯ БЫ СЪЕЛИ НА ЗАВТРАК В СДЕДСТВИИ ПОДСТРИКАНИЕ ЗАПАД ВРАГ ЖАЖДЯТ МОЯ КРОВЬ ТАК ЖЕ БОЛЛВОНКА ОЧЕНЬ УДОБНО СВАЛИТЬ ВСЕ НА МЕНЯь ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 21. ‫המדינה‬ ‫אוייב‬ ‫היהודונים‬ ‫אוייב‬ ,‫אוייב‬ ‫אתה‬ 22.12.2022 06:58:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫דין‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫הדעה‬ ‫עדכן‬....‫חינם‬ ‫לא‬ ‫הנגטיבית‬ ‫הדעה‬ 22.12.2022 07:08:46 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ А ТЫ УДАРИЛ СВОЛОЧ ПИДAU 22.12.2022 10:11:35 Дата созидания Date of creation ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫יחוו‬ ‫שכולם‬ ‫העתיד‬ ‫זה‬ ‫נו‬ ‫ברצינות‬ ‫לא‬ ‫כעתיד‬ ‫התמותה‬ ‫לגבי‬ 22.12.2022 10:13:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫ממש‬ ‫ייצור‬ ‫מעצבן‬ ‫אתה‬ ‫המיילים‬ ‫כל‬ ‫לכן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫נטגיבי‬ ‫הישג‬ ‫יש‬ ‫וגם‬
 • 22. 22.12.2022 18:58:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫כזב‬ ‫עדות‬ ‫נופלת‬ ‫עדות‬ ‫כזב‬ ‫ובכיית‬ ‫קפריזה‬ ‫תלונות‬ ‫גם‬ ‫אכיפת‬ ‫הטעיית‬ ‫שכוללת‬ ‫תלונות‬ ‫חוקים‬ ‫הכאילו‬ ‫שלכאורה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫שחיתות‬ ‫יש‬ ‫ונתניאטטי‬ ‫הנאשם‬ ‫שלטונה‬ ‫שרץ‬ ‫וגושפנקה‬ ‫פוססיייינ‬ ‫ולא‬ ‫אלא‬ ‫פיגא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫דיבה‬ ,‫הטרדה‬ ,‫איומים‬ ‫כמובן‬ ‫גם‬ 22.12.2022 19:03:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שסרח‬ ‫לקוח‬ ‫אתה‬ 22.12.2022 19:19:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫שקר‬ ‫ומתלונן‬ ‫שקר‬ ‫ועד‬ ‫שקר‬ ‫וקקדמיק‬ ‫שקר‬ ‫פשוט‬ ‫רע‬ ‫שקר‬ ‫רע‬ ‫לגיטימי‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 23. ‫ספורטיבי‬ ‫הישג‬ ‫שיש‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬ 22.12.2022 20:37:27 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫מתטצה‬ ‫שחיתות‬ ‫היחיד‬ ‫ההישג‬ ‫פשוט‬ ‫הפרוטקצייה‬ ‫רוע‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מדיצינה‬ ‫ידי‬ ‫עלי‬ ‫להישתמש‬ ‫ששניסה‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ 22.12.2022 20:41:47 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫הסתמה‬ ‫כדרך‬ ‫איומים‬ ‫תוקפנות‬ ‫עינויים‬ ‫ובכלל‬ ‫פושע‬ ‫אפס‬ ‫שתוקפן‬ ‫תלונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מלשן‬ ‫בכיין‬ ‫קפריזיונר‬ ‫ואפס‬ ‫היתבאבדות‬ ‫ומיועד‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫ומשמיד‬ ‫שורף‬ ‫הייתי‬ ‫כלפיך‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫הקללה‬ ‫תמצית‬ ‫רק‬ 22.12.2022 20:43:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שקרן‬ ‫מזדרגג‬ ‫אפס‬ ‫שתיהרס‬ ‫לגמרי‬ ‫אותך‬ ‫להרוס‬ ‫בקטע‬ ‫אני‬
 • 24. 22.12.2022 20:46:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫משפחתך‬ ‫וכל‬ ‫גולמי‬ ‫ורוע‬ ‫ושקר‬ ‫שקר‬ ‫ועד‬ ‫שקרן‬ ‫מתלונן‬ ‫ואפס‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וגנב‬ ‫שקרן‬ ‫אתה‬ ‫כי‬ 22.12.2022 21:03:34 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אנושי‬ ‫לא‬ ‫וחרא‬ ,‫ולאומני‬ ‫עדתי‬ ‫גזען‬ 22.12.2022 21:04:41 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫לגיטימי‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫חזרה‬ ‫היתקפתי‬ ‫ולכן‬ ‫רבת‬ 22.12.2022 21:05:33 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ "‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫קיים‬ ‫שאתה‬ ‫אאפשר‬ ‫לא‬ ‫אני‬" 22.12.2022 21:11:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
 • 25. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫כלפיך‬ ‫רגשותיי‬ ‫לגביי‬ ‫אמת‬ 22.12.2022 21:13:32 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫כואב‬ ‫הכי‬ ‫מוות‬ ‫אכזרי‬ ‫הכי‬ ‫בעולם‬ ‫שיש‬ ‫הרוע‬ ‫כל‬ ‫כלפיך‬ ‫מינך‬ ‫איברי‬ ‫כלפי‬ ‫גבר‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫כלפיך‬ ‫הרוע‬ ‫כל‬ ‫אתה‬ ‫גיטלר‬ ‫הגיטלר‬ ‫כפי‬ ‫ותגמור‬ ‫סולח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫תקולל‬ ‫אתה‬ ‫סולח‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ‫וקיללת‬ ,‫איימת‬ ‫כי‬ 22.12.2022 21:20:09 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫נפשי‬ ‫חולי‬= PERSISTANT CURSE 22.12.2022 21:21:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫החרא‬ ‫סיבת‬ ‫אתה‬ ‫הקללה‬ ‫אתה‬ ‫השרמוטה‬ ‫וגם‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ ‫תתבע‬ ‫ולכן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫סכום‬ ‫סכום‬ ‫תובע‬ ‫אני‬ ‫ומעכשיו‬ ,‫שלי‬ ‫הסבלנות‬ ‫גבול‬ ‫זה‬
 • 26. 22.12.2022 21:22:38 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫תחוייבנה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫שרמוטות‬ 22.12.2022 21:30:26 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫סתם‬ ‫היתלוננת‬ ‫אתה‬ ‫כדין‬ ‫קיללתי‬ ‫אני‬ 22.12.2022 21:54:17 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫שהיתקיימה‬ ‫ועדה‬ ‫יש‬ ‫הפושעת‬ ‫בצורה‬ ‫ופלילית‬ ‫פוגענית‬ ‫דעה‬ ‫שותף‬ ‫אתה‬ ‫מתגונן‬ ‫אני‬ ‫חיי‬ ‫כלפי‬ ‫שאיים‬ ‫מסריח‬ ‫אפס‬ ‫אתה‬ ‫ולכן‬ ‫תואשם‬ ‫אתה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫אתה‬ ‫עצבני‬ ‫אני‬ пидарас 22.12.2022 22:21:36 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 27. ‫מדיי‬ ‫מבוגר‬ ‫שלי‬ ‫דקה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דקה‬ ‫חיית‬ ‫כולה‬ 22.12.2022 22:33:58 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫היתבטלת‬ ‫שטויות‬ ‫כלפי‬ ‫והיתחנפת‬ ‫קשקוש‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Я жалуюсь 23.12.2022 03:52:16 Дата созидания Date of creation Она говорит Залупа ты отрезана Намеренно угрожает Моим гениталиям Боллвонка Я такое больше не буду терпеть Позвогите Борюсик И чтоб прекратилось Наглеж И нападения Издевательства Угрожание И прочее проклятие STOP DON"T MOCK!!! Этих не будет Этих чтоб не было ГОВОРИТ В СТОРОНУ МОИХ ГЕНИТАЛИЙ МЕНЯ БУДУТ УВАЖАТЬ Я МУЖЩИНА Я РОДИЛСЯ МУЖЩИНА И МЕНЯ УВАЖУТ КАК Я ЕСТЬ НЕ БУДУТ НАПАДАТЬ МНЕ НА ТЕЛО МОЕ МУЖСКОЕ ТЕЛО НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ПРЕДЕЛ 23.12.2022 03:54:05 Дата созидания
 • 28. НАКОЕ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ Я ЖАЛУЮСЬ ВСЕМ РОДСТВЕНИКАМ С НАЧАЛА ВРЕМЕН ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫להפסיק‬ ‫נא‬ 23.12.2022 04:15:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation DON"T ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ нЕМЕДЛЕННО ДАВАТЬ ВСЕ ИМЕЙЛЫ 23.12.2022 07:18:06 Дата созидания бОРЮСИК БОЛЛВОНКИ кАРЕНИНА и ПИДАРАСТИЧЕСКАЯ И Г СВОЛОЧНОЙ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫עתידות‬ ‫שום‬ ‫תחרטט‬ ‫ואל‬ ,‫תאיים‬ ‫אל‬ 23.12.2022 07:52:20 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫מוסדימה‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫תחזיר‬ ‫לא‬ ‫תקלל‬ ‫ולא‬ 0=‫הר‬ ‫לא‬ ‫הזדמנות‬ ‫באף‬ ‫אגורה‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫רוע‬ ‫תוסיף‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ‫גבולות‬ ‫שום‬ ‫תשים‬ ‫אל‬ ‫שיקרת‬ ‫אתה‬ ‫כי‬
 • 29. ‫נפלה‬ ‫ועדות‬ ‫והטרדה‬ ‫שקנטרנות‬ ‫כזב‬ ‫ותלונות‬ ‫קקדמי‬ ‫כזב‬ ‫איומים‬ ‫דיבה‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬ ‫הסתה‬ ‫וגיטלר‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קקדמיה‬ ‫ועדות‬ ‫מלקיים‬ ‫להיזהר‬ ‫יש‬ 23.12.2022 08:02:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫אציין‬ ‫ולכן‬..‫מקומבינה‬ ‫קריירקה‬ ‫והמשך‬ ,‫אותי‬ ‫קיללת‬ ‫שכן‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫בנוכחותי‬ ‫שלא‬ ‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬ .1 ‫סניגור‬ ‫מונה‬ ‫לא‬ .2 ‫אגודה‬ ‫נציגי‬ ‫היצטרפו‬ ‫לא‬ .3 ‫נקבות‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ .4 ‫המינית‬ ‫נטייתי‬ ‫וגם‬ ‫כגבר‬ ‫עתידי‬ ‫כלפי‬ ‫שמאיימות‬ ‫פמינאציות‬ ‫הנקבות‬ .5 ‫קקדמי‬ ‫וב‬'‫ג‬ ‫קיבלה‬ ‫המתלוננת‬ .6 ‫קנטרניות‬ ‫כזב‬ ‫תלונות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שלי‬ ‫קריירה‬ ‫העיף‬ ‫קפלאן‬ .7 "‫הפורמאלי‬ ‫ההליך‬ ‫בסוף‬"...‫היתאבדות‬ ‫כלפי‬ ‫ההסתה‬ ‫גם‬ ‫אינסופית‬ ‫הקללה‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ...‫אותי‬ ‫חייב‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫וגם‬ ‫שלטון‬ ‫תופס‬ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ופתאום‬ ,‫ששחיתות‬ ‫מורה‬ ‫הכל‬ ‫ח‬"‫ש‬ ‫מיליון‬ ‫בסך‬ ‫דין‬....‫נתבעת‬ ‫את‬ .‫דין‬ ‫מכין‬ ‫ואני‬...‫מתתי‬ ‫לא‬ .‫נכון‬ ,‫אותי‬ ‫אלהרוג‬ ‫היתכוונתן‬ ‫אתן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שקלים‬ ‫מיליון‬ ‫קפלאן‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ 23.12.2022 08:02:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קקדמיה‬' ‫ועדת‬ ‫לכבול‬ 23.12.2022 08:04:06 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
 • 30. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Говорит 23.12.2022 08:06:28 Дата созидания В попку мытся Не уважает ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫בכדי‬ ‫יבגני‬ .‫ומר‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫בין‬ ‫מקשר‬ ‫אני‬ 23.12.2022 09:03:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫חוצפה‬ ‫אלא‬ ‫לא‬ ‫הסידור‬ ‫כי‬ ,‫שידברו‬ ‫קנטרנות‬ ‫מתלונני‬ ...‫שלי‬ ‫הפאפאשקה‬ ‫מול‬ ‫לריב‬ ‫נא‬ ,‫צעיר‬ ‫אני‬ ‫אך‬ ,‫איתי‬ ‫נאבק‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫לדעתי‬ ,‫יבגני‬ ‫המשיך‬ ‫קלפאן‬ ‫שהתחיל‬ ‫מה‬ ,‫מקבילות‬ ‫ממש‬ 2 ‫תלונות‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬...‫כבר‬ ‫אם‬ GOOD-‫כ‬ ‫לגביי‬ ‫הדעה‬ ‫לעדכן‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫זוכיתי‬ HOHO GOOD ‫לאוניד‬ ‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫תחזרו‬ ‫כך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫לבלום‬ ‫שיש‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬ 23.12.2022 09:07:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫שאני‬ ‫זממתם‬ ‫ביחד‬ ‫כולכם‬ SOSBETIT ‫הדעה‬ ‫לעדכן‬ ‫נא‬ ‫ולכן‬ ‫שלא‬ ‫שאני‬ ‫אלא‬ GOOD ‫וסופר‬ ‫ואידיאולוג‬ ‫קל‬ ‫נגטיבי‬ ‫דעה‬
 • 31. ‫פוזיטיב‬ ‫דעה‬ ‫צריך‬ ‫דעתכם‬ ‫ולכן‬ ‫רשעה‬ ‫מייד‬ ‫לעדכן‬ ‫קנוניית‬ ‫הבוללוונקה‬ ‫כולל‬ ,‫שלי‬ ‫המשפחה‬ ‫גם‬ ,‫קקדמיה‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫ו‬ ,‫הקרנינה‬ ,‫הפרה‬ ‫גם‬ ‫קפליזן‬ LLA->0 ‫טרמויאל‬ ‫גם‬ ‫באבון‬ ‫נתניאטטיי‬ ‫וגם‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מתטצה‬ ‫לבלום‬ ‫יש‬ ‫ואגב‬ 23.12.2022 09:10:40 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫קנוניית‬ ‫מפני‬ MATHERAV ‫הוילאי‬ ‫המאונן‬+‫נתניאטטי‬ N MATTHERAV*][ ‫מיליאונ‬ ‫המפלץ‬ ‫בלמו‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הלחץ‬ ‫סיר‬ ‫המשיך‬ ‫הזיכוי‬ ‫למרות‬ 23.12.2022 09:23:10 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫איומים‬ ‫המשיכה‬ ‫המתטצה‬ ‫הכל‬ ‫כלפי‬ ‫וגם‬ ‫הסתה‬ ‫המשיכה‬ ‫קקקפלוציחה‬ "‫מתטצה‬ ‫תביא‬" "‫מטטקה‬ ‫תביא‬" ‫מצצמה‬ ‫תביא‬ ‫כלפי‬ ‫קללה‬ ‫וכן‬ ‫אפשר‬ ‫שרק‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ .1 ‫כלכלי‬ ‫קניין‬ .2 ‫פיזיולוגיה‬ .3 ‫מין‬ ‫איברי‬ ‫במיוחד‬ ‫מינית‬ ‫נטייה‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫שהחל‬ ‫עתיקה‬ ‫תקיפה‬ ‫המתטצה‬ ‫ובעזרת‬ ‫פוליטי‬ ‫וגורם‬ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬
 • 32. ‫הסתה‬ ‫יש‬ ‫היתאבדות‬ ‫לגרום‬ ‫כמובן‬ ‫שיעדה‬ ‫גיטלר‬ ‫ההסתה‬ ‫בראשות‬ ‫המטררה‬" ‫שתעיפו‬ ‫תגידו‬ ‫אז‬ ‫זוכיתי‬ ‫כי‬ ‫דעה‬ ‫לעדכן‬ GOOD ‫שאני‬ ‫שלמה‬ ‫קנונייה‬ ‫יש‬ ‫גיטלר‬ .1 ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ .2 ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ .3 ‫קפליזן‬ LLA->0 .4 ‫פרה‬ >-LLA .4 ‫בוללונקה‬ .5 ‫המשריצנים‬ ‫גם‬ .6 ‫העבריינית‬ ‫קקדמיה‬ ‫אינגליקניה‬ ‫מוריקניה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫כולה‬ ‫זה‬ ‫תתלונן‬ ‫ואל‬ 23.12.2022 09:31:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫איומים‬ ‫ולא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מתטצה‬ ‫תביא‬ 23.12.2022 10:58:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫מתטטקה‬ ‫תביא‬ ‫מזרגה‬ ‫תביא‬ ‫מסרחה‬ ‫תביא‬ ‫מבלפה‬ ‫תביא‬ ‫מדלפה‬ ‫תביא‬ ‫מסלפה‬ ‫תביא‬ ‫מרעעע‬ ‫תביא‬ ‫מבבדה‬ ‫תביא‬ ‫מפפלחיה‬ ‫תביא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 33. I was born again 23.12.2022 11:06:57 Date of creation Meeting yourself after long years of life Is birth 2005 They said And o tip of hyrarchy it felt like it It felt like home Warm cozy home I came back to after yearz And I died Painfully it went I work for him now The one who took it And what I earn He take away And in return he lets me breath The only thing I can still have And they hurt me They mustn't HO All till the last one of them Hurt me 2022 Appraently Kaplotz Aron The liar botanist Which lied at testimony And complaiined false complaintz And said that I will suicide after "Formal process" And Made a few formal processes Apparently Attempted murder By LLA->0 Kaplizan LLA->KKZZNULLZN BOLLWONKA KKAKADEMY BABUNTHENETANYATTY AND MORE THERMOYAL ECT ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ = ‫דיבה‬ 23.12.2022 11:43:19 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
 • 34. ‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ‫לגביי‬ ‫הגיתם‬ ‫אתם‬ ‫בהחלט‬ ‫אלים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .1 ‫מסוכן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .2 ‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫אחרי‬ ‫היתאבדתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .3 ‫מינית‬ ‫היתאבדתי‬ ‫לא‬ .4 ‫נקבה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .5 ‫שאלות‬ ‫שום‬ ‫כלפי‬ ‫עניתי‬ ‫לא‬ .6 ‫מיליון‬ ‫ולכן‬....‫דיבה‬ ‫הוצאת‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫ולכן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫ביקורת‬ ‫הטלתי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ש‬"‫חנ‬ ‫לא‬ ‫אני‬ 23.12.2022 11:44:37 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫דיקטטורה‬ ‫לא‬ ‫קקדמיה‬ ‫דיקטטורה‬ ‫לא‬ ‫מדינה‬ ‫ביקורת‬ ‫להטיל‬ ‫מותר‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫חדשה‬ ‫יאודיאה‬ ‫אנחנו‬ ‫עתיקה‬ ‫יאודיה‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ 23.12.2022 11:54:49 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫וצולבים‬ ‫אנשים‬ ‫שמים‬ ‫לא‬ ‫יצוקה‬ ‫עופרת‬ ‫לא‬ ‫סקילה‬ ‫לא‬ ‫לומר‬ SIN ‫לא‬ ‫הדעה‬ ‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫דעה‬ ‫חופש‬ ‫יש‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Нихрена 23.12.2022 11:56:23 Дата созидания
 • 35. В жизни нету легких выходов Легкий выход смерть Я буду жить ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ НЕТ 23.12.2022 11:57:48 Дата созидания Прикратить нельзя Жизнь Моя литература А не спорт А работать Я работаю Я блоггер ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Жизнь история 23.12.2022 12:02:31 Дата созидания Date of creation Которая в известной мере повторятся Например алкоголь А могу бросить Но буду несчаслив В следствии что алкоголь принес много радости Целые годы А спорт принес неудачу Не слушай пуссийнь Реюзия нужна иллюзия L*N*N устроил Коммунизм Так сработало А пуссийнь Устроил зло И каждый деньь хуже и хуже Вплоть до ядерной ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Так что пить надо
 • 36. 23.12.2022 12:04:12 Дата созидания Пить добро Водка друг Иллюзия А алинет война Рэюззкий народ протрезвел и разозлился И пошел война ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Я на водке могу писать 23.12.2022 12:05:59 Дата созидания Целые Книгг ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫משמעותי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫פובליקצייה‬ ‫הישג‬ ‫מבחינת‬ ‫ואתה‬ 23.12.2022 12:57:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫בוטניקה‬ ‫כולה‬ ‫זה‬ READERZ ‫מספר‬ ‫זה‬ ‫בקושי‬ ‫רייטינג‬ ‫לא‬ ‫זה‬ FLOOR ‫האיכות‬ ‫גם‬ ‫דין‬ ‫שיקרת‬ ‫וגם‬ ‫מתטצה‬ ‫היתבכיינת‬ ‫וגם‬ ‫לסכם‬ ‫אפשר‬ ‫נמוך‬ ‫ציון‬ ‫אתה‬ STAY DOWN ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫טעית‬ ‫גם‬ 23.12.2022 12:59:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 • 37. CI-‫ו‬ ‫פינית‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫צודק‬ ‫הצעיר‬ ‫אם‬ ‫מצעיר‬ ‫תלמד‬ ‫אתה‬ 23.12.2022 13:25:26 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^