Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)

Kats961

Βρείτε και άλλες ασκήσεις, διαγωνισματα, βιβλία και βοηθήματα στο https://sites.google.com/site/tetragonikeriza/

ΕΥΡΙΠΙ∆Η
 «ΕΛΕΝΗ»
  Γ΄ Γυµνασίου
 (20 διαγωνίσµατα)
           1
1.

Α. Κείµενο: «Ελένη», Ευριπίδη, πρόλογος στίχοι: 59-82Β. Ερωτήσεις

1.α. ∆ώστε το περιεχόµενο των όρων: µηχανή, χορός, ορχήστρα, σκευή.
β. Το απόσπασµα που σας δίνεται είναι µέρος του προλόγου. Τι ήταν ο
πρόλογος στην αρχαία τραγωδία και ποιο σκοπό εξυπηρετεί; Ποια άλλα µέρη
επικά-διαλογικά γνωρίζετε;


2. Να αποδώσετε το περιεχόµενο της ενότητας σε δέκα περίπου στίχους.


3α. Να εντοπίσετε στην ενότητα τρία στοιχεία που να δικαιολογούν την
τραγικότητα της Ελένης. Τι συναισθήµατα προκαλούνται από αυτά στους
θεατές;
β. Ποιες ιδέες-αξίες προβάλλονται στους στίχους 74-82 µέσα από τα λόγια
της Ελένης για τη θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη;


4α. Ποιος τρόπος αφηγηµατικής τεχνικής κυριαρχεί στην ενότητα; ∆ώστε
πλαγιότιτλο στην ενότητα.
β. Να εντοπίσετε την τεχνική µε την οποία ο ποιητής δικαιολογεί την αντοχή
της Ελένης στα δεινά της.
                                     2
2.

Α. Κείµενο: Ευριπίδη «Ελένη», Β΄ Επεισόδιο, στίχ. 811-840Β. Ερωτήσεις:

1. Στην τραγωδία «Ελένη» φαίνονται οι προβληµατισµοί και οι ιδέες της
εποχής του Ευριπίδη. Ποιές επιδράσεις δέχτηκε ο ποιητής στο έργο του;


2. Ποιες απόψεις διατυπώνει ο αγγελιοφόρος για τη µαντική τέχνη και ποιά
θέση παίρνει ο χορός για το θέµα;


3. α) Να χωρίσετε το απόσπασµα σε θεµατικές ενότητες και να δώσετε
πλαγιότιτλους σε αυτές.
β) Ποια στοιχεία προοικονοµίας υπάρχουν στο απόσπασµα;


4. α) Πως θα χαρακτηρίζατε τον αγγελιοφόρο από τα λόγια του ίδιου αλλά
και από τη συµπεριφορά του Μενέλαου προς αυτόν;
β) Ποια ήταν η άποψη των ανθρώπων της εποχής για τη µαντική τέχνη;
Συµφωνεί ο αγγελιοφόρος µε αυτήν;
                                      3
3.

Α. Κείµενο: Ευριπίδη «Ελένη» Στίχοι: 129-130, 454-456, 1370-1397.Β: Ερωτήσεις:

1. Να παρουσιάσετε το περιεχόµενο των θεατρικών όρων:
θεολογείο, µέλος, περιπέτεια, προάγωνας


2. Ποια «κοινή» δυστυχία συνδέει τον Τεύκρο και τον Μενέλαο και ποιες
σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου δηµιουργεί η τύχη των δύο αυτών
ηρώων; ( κείµενο I)


3. Στίχος 575 : Μενέλαος «Η πιο µεγάλη δύναµη είναι η ανάγκη»:
Να παρουσιάσετε τον διαχρονικό χαρακτήρα του λόγου του Μενελάου σε ένα
σύντοµο δοκίµιο (τουλάχιστον 100 λέξεων).


4. Να αναζητήσετε στο κείµενο δίσηµους λόγους και σηµεία µε τραγική
ειρωνεία. Σε κάθε περίπτωση να εξηγείτε εν συντοµία την επιλογή σας
(κείµενο II).
                                    4
4.

Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ, (Α΄ Επεισόδιο, στχ.455-487).Β΄ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Το απόσπασµα ανήκει στο Α΄ επεισόδιο .Να γράψετε τον ορισµό του
επεισοδίου στην αρχαία τραγωδία. Να καταδείξετε µε στίχους τα δυο
συνθετικά του µέρη (οι στίχοι από τα απόσπασµα που σας δόθηκε.


2. Να αναπτύξετε µε συντοµία (1-2πργρ.) τη γνώµη που διατυπώνει ο
Μενέλαος στους στίχους 474-6


3 α) Ο λόγος του Μενέλαου διαρθρώνεται σε δυο χρονικούς άξονες.
Να τους εντοπίσετε και να δώσετε στον καθένα έναν πλαγιότιτλο.
β) Να καταγράψετε τους εκφραστικούς τρόπους µε τους οποίους ο Μενέλαος
περιγράφει τις περιπέτειες του στους στίχους 454-481.


4 α) Να αναζητήσετε στο πρόσωπο του Μενέλαου τα χαρακτηριστικά του
τραγικού ήρωα όπως αυτός φαίνεται στο απόσπασµα που σας δόθηκε.
β) Ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου µας γεννά η τύχη του ήρωα
των στίχων που σας δόθηκαν
                                      5
5.

Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ στίχοι 987-1019Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. «Η τραγωδία έχει σοβαρό περιεχόµενο και κατά κανόνα αντλεί τα θέµατα
της από το µύθο».
Να διατυπώσετε σε λίγες γραµµές το µύθο της τραγωδίας «Ελένη» του
Ευριπίδη.


2. Αν παρακολουθούσατε µια θεατρική παράσταση της «Ελένης» πώς θα
παρουσιάζατε στους συµµαθητές σας τα όσα λέει η Ελένη στη Θεονόη σ’ένα
κείµενο δέκα(10) γραµµών;


3. Ποια είναι τα χρονικά επίπεδα (παρελθόν, παρόν, µέλλον) στο λόγο της
Ελένης στους στίχους 987-1019 ;


4 α. Ποια είναι η ψυχική κατάσταση της ηρωίδας στο συγκεκριµένο
απόσπασµα;
β. Ποια αντίληψη εκφράζεται στην αποφθεγµατική φράση: «Πάντα µισεί ο
Θεός τη βία και προστάζει ν’ αποκτούν όλοι δίκαια τ’ αγαθά τους»
                                     6
6.

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη». Στίχοι 437-464.ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Το απόσπασµα είναι η αρχή του πρώτου επεισοδίου.
Να γράψετε τι ονοµάζουµε επεισόδιο στην αρχαία τραγωδία και ποιο είναι το
επικό-διαλογικό µέρος της τραγωδίας.


2. Παρουσιάστε γραπτά τα λόγια του Μενελάου µέσα σε 10 σειρές.


3. Να εντοπίσετε στο απόσπασµα τις χρονικές περιόδους και να δώσετε σε
κάθε µία ένα πλαγιότιτλο.


4α. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η ψυχική κατάσταση του Μενελάου;
(Να λάβετε υπόψη σας και τη σκευή του ήρωα).
β. Να συγκρίνετε τον τρόπο που ο Μενέλαος αφηγείται τις περιπέτειές του
στην Ελένη 454-464 µε την αντίστοιχη στην «Οδύσσεια» ραψ.δ.στίχοι 78-87.
Α΄ Γυµνασίου:
        Τον άκουσε όµως ο ξανθός Μενέλαος τι µιλούσε:
        κι έτσι είπε µεγαλόφωνα µε φτερωτά του λόγια:
      ‘Παιδιά µου ποιος µπορεί θνητός να παραβγεί του ∆ία;
       Αθάνατοι είναι οι θησαυροί και το παλάτι εκείνου.
     Μα παραβγαίνει άλλος θνητός στα πλούτη µου ναι και όχι.
        Γιατί µε βάσανα πολλά στις ξενιτιές γυρνώντας,
       ήρθα σε χρόνια οχτώ κλειστά και τά’φερα µε πλοία
       Κύπρη-Φοινίκη και Αίγυπτο γυρνούσα κι Αιθιόπους,
       και στους Σιδώνες κι Ερεµβούς και στη Λιβύα πήγα,
        όπου στ’αρνιά τα κέρατα φυτρώνουν χέρι-χέρι.
                                     7
7.

Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, στ. 987-1021,Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Το απόσπασµα ανήκει στο δεύτερο επεισόδιο της τραγωδίας
α) Να γράψετε τι ονοµάζουµε επεισόδιο στην αρχαία τραγωδία.
β) Να αναφέρετε τα «κατά ποσόν» µέρη της τραγωδίας


2. «Πάντα µισεί ο θεός ….να κλέβει»
Να σχολιάσετε τους παραπάνω στίχους.


3. α) Να χωρίσετε το απόσπασµα σε ενότητες και να τις τιτλοφορήσετε
β) Ποιος ο λειτουργικός ρόλος του µονολόγου (ικεσίας) της Ελένης; .


4. α) Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί η Ελένη (επιχειρήµατα) για να
πετύχει το σκοπό της;
β) Ποια συναισθήµατα δηµιουργούνται στους θεατές σ’ αυτή τη σκηνή της
ικεσίας της Ελένης;
                                     8
8.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη» στιχ. 1286-1316Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη:
Το αρχαίο θέατρο αποτελείται από τρία µέρη: τη ……………, που είναι ο χώρος
των υποκριτών, την ……………, που είναι ο χώρος για το χορό και το
……………, που είναι ο χώρος των θεατών.
Την κλασική εποχή, δύο ήταν οι σηµαντικότερες γιορτές, στην διάρκεια των
οποίων διεξάγονταν δραµατικοί αγώνες: τα …………… και τα Μεγάλα
…………… Υπεύθυνος για τη γιορτή αυτή -που ήταν και η κυριότερη- είναι ο
άρχων …………… ο οποίος µάλιστα επιλέγει και τους ……………, που
αναλαµβάνουν τις δαπάνες για την προετοιµασία της παράστασης. Την
ανάδειξη του νικητή την αποφασίζουν οι δέκα ……………


2. Το σχέδιο δραπέτευσης της Ελένης και του Μενελάου µπαίνει σε
εφαρµογή. Με ποιους τρόπους η Ελένη παραπλανά στο απόσπασµά µας το
Θεοκλύµενο;


3. α) Χωρίστε το λόγο του Θεοκλύµενου (στιχ. 1286-1312) σε ενότητες και
δώστε πλαγιότιτλους.
β) Ποιο ή ποια ρηµατικά πρόσωπα χρησιµοποιεί ο Θεοκλύµενος σε κάθε
ενότητα και σε ποιον ή ποιους κάθε φορά απευθύνεται; Τι πετυχαίνει µε την
εναλλαγή των προσώπων ο ποιητής;


4. α) Να χαρακτηρίσετε τον Θεοκλύµενο έτσι όπως παρουσιάζεται στο
απόσπασµα που σας δόθηκε. Να στηρίξετε την απάντησή σας µε αναφορές
από το κείµενο.
β) Υποθέστε ότι είστε σκηνοθέτης και θέλετε να ανεβάσετε την συγκεκριµένη
τραγωδία. Ποιες σκηνοθετικές και σκηνογραφικές πληροφορίες µπορείτε να
αντλήσετε από το κείµενό µας;
                                    9
9.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η «Ελένη» στ. 777-837 (β’ σκηνή, β’ επεισοδίου)Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. α) Ποια είναι τα κατά ποσό (επικά και λυρικά) µέρη µιας τραγωδίας;
β) Γιατί ο Ευριπίδης ονοµάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος»; Να
δικαιολογήσετε το χαρακτηρισµό βασιζόµενοι και σε στοιχεία του κειµένου.


2. Να παρουσιάσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της παραπάνω ενότητας


3. α) Ποια η σηµασία του ρόλου του αγγελιαφόρου συντρόφου του Μενέλαου
στο β’ επεισόδιο, για τη δοµή, το περιεχόµενο και την εξέλιξη της τραγωδίας;
β) Ποια προοικονοµία υπάρχει στα λόγια του Μενέλαου και για ποια
γεγονότα µας προετοιµάζει;


4. α) Ποιες ρεαλιστικές και καινοτόµες απόψεις του ποιητή µπορείτε να
εντοπίσετε στην παραπάνω ενότητα, σχετικές µε τους θεούς, τους ανθρώπους
και τη ζωή;
β) Να συγκρίνετε τους στ. 778-783 µε το παρακάτω απόσπασµα από την
«Ελένη» του Γ. Σεφέρη. Ποια κοινά βασικά µηνύµατα εκφράζουν;

              ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
           «ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ Α∆ΕΙΑΝΟ»
                Και στην Τροία:
             Τίποτε στην Τροία- ένα είδωλο.
               Έτσι το θέλαν οι θεοί.
    Κι ο Πάρης, µ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσµα ατόφιο’
       κι εµείς σφαζόµασταν για την Ελένη δέκα χρόνια.
          Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα.
               Τόσα κορµιά ριγµένα
        στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης’
                 τόσες ψυχές
          δοσµένες στις µυλόπετρες, σαν το σιτάρι.
        Κι οι ποταµοί φουσκώναν µες στη λάσπη το αίµα
          για ένα λινό κυµάτισµα για µια νεφέλη
       µιας πεταλούδας τίναγµα το πούπουλο ενός κύκνου
         για ένα πουκάµισο αδειανό, για µιαν Ελένη.
                       Γ. Σεφέρης, «Ελένη» (απόσπασµα)
                                     10
10.

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη» στίχοι 465-492.Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. α) Να γίνει περιληπτική απόδοση µέχρι 10 σειρές
β. Να χαρακτηρίσετε το Μενέλαο.


2. α) Σε ποιους στίχους του αποσπάσµατος εντοπίζονται σκηνοθετικές
πληροφορίες;
β) Ποια τα µέρη του αρχαίου θεάτρου;


3. Ολόκληρη η τραγωδία κινείται γύρω από ένα άξονα την αντίθεση ανάµεσα
στο «φαίνεσθαι και είναι».
α) Να εντοπίσετε στοιχεία του αποσπάσµατος που υπάρχει αυτή η αντίθεση.
β) Πώς αυτή συµβάλλει στην τραγικότητα του ήρωα;


4. α) Ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου µας γεννά η τύχη του
Μενελάου;
β) Σε ποιους στίχους εντοπίζεται το αντιπολεµικό µήνυµα του ποιητή;
                                     11
11.

Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, στ. 292-321Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της ενότητας σε δέκα (10) το
πολύ σειρές.


2. α) Να χωρίσετε την ενότητα σε υποενότητες και να γράψετε πλαγιότιτλους
β) Να συµπληρώσετε τις προτάσεις:
   Η Ελένη τώρα βρίσκεται στην -------------.
   Πατρίδα της Ελένης ήταν η --------------.
   Μητέρα της Ελένης ήταν η -------------.
   Άνδρας τς Ελένης ήταν ο ---------------.


3. α) Ποια στοιχεία συνθέτουν την τραγικότητα της Ελένης;
β) Να χαρακτηρίσετε την Ελένη µε βάση το κείµενο


4. Τί γνωρίζετε για τους υποκριτές στο αρχαίο θέατρο;
                                    12
12.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στίχοι 1140-1182Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της τραγωδίας ως δραµατικού
είδους;
β) Να αναφέρετε ονοµαστικά:
   i)τα µηχανήµατα του αρχαίου θεάτρου,
   ii)τους συντελεστές πριν και µετά την παράσταση ,
   iii)τους συντελεστές της παράστασης των δραµατικών έργων,
   iv)ό,τι αποτελούσε τη σκευή στο αρχαίο θέατρο.


2. Να δώσετε µε µια σύντοµη περίληψη το περιεχόµενο των στίχων της
ενότητας.


3. α) Να χωρίσετε το κείµενο σε δύο µικρότερες θεµατικές ενότητες και να
δώσετε πλαγιότιτλο σε καθεµιά από αυτές.
β) Στην ενότητα αυτή έχουµε ένα γρήγορο διάλογο.
Πώς ονοµάζεται αυτή η µορφή διαλόγου και ποιος είναι ο ρόλος του στη
σκηνή αυτή;


4. α) Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Μενέλαου και της Ελένης µε βάση την
ενότητα αυτή.
β) Να εντοπίσετε τα πολιτιστικά στοιχεία της ενότητας που σχετίζονται µε τις
εκδηλώσεις πένθους των αρχαίων Ελλήνων.
                                      13
13.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 964-1008Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να συµπληρώσετε τους ορισµούς στον παρακάτω πίνακα:

 α.                    Έχει σοβαρό περιεχόµενο και
                     αντλεί τα θέµατά της απ’ το
                     µύθο.
 β.                    Σκηνή, ορχήστρα, κοίλον
 γ.                    Γερανός, µε τον οποίο
                     εµφανίζονται στη σκηνή οι θεοί.
 δ.                    Τροχοφόρο βάθρο που εµφάνιζε
                     στη σκηνή τα αποτελέσµατα
                     βίαιων πράξεων, π.χ. νεκρά
                     σώµατα.
 ε. δραµατικά είδη
 στ. γιορτές της Αθήνας στις οποίες
 διεξάγονταν δραµατικοί αγώνες
 ζ. χορηγοί
 η. προσωπεία


2. Ποιο είναι το αίτηµα και ποια τα επιχειρήµατα της Ελένης στο λόγο της
προς τη Θεονόη; (στ. 987-1008)


3. α) Να χωρίσετε το κείµενο που σας δίνεται σε νοηµατικές ενότητες και να
δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε καθεµιά;
β) Πώς λειτουργεί η συγκεκριµένη σκηνή της Θεονόης στην εξέλιξη του
έργου;


4. α) Ποιο δίληµµα αντιµετωπίζει η Θεονόη στους συγκεκριµένους στίχους
και πώς χαρακτηρίζετε τη µάντισσα;
β) «Η Ήρα….επήρε το βραβείο» (στ. 969-978): Ποια εικόνα για τους θεούς
µας δίνει ο Ευριπίδης στο συγκεκριµένο απόσπασµα και πώς τη σχολιάζετε
                                      14
14.

Α. Κείµενο : Ευριπίδη Ελένη, Β’ Επεισόδιο στιχ. 811-840.Β. Ερωτήσεις

1. Να δώσετε έναν ορισµό για τον καθένα από τους παρακάτω όρους :
χορηγοί, αυλητής, µηχανή, κόθορνος.


2. Να αποδώσετε το περιεχόµενο του παραπάνω αποσπάσµατος µέσα σε
δέκα σειρές περίπου.


3. α) Ν αποδώσετε από ένα πλαγιότιτλο στα λόγια του Μενέλαου (στιχ. 811-
821), στα λόγια του Αγγελιαφόρου (στιχ. 822-837) και στα λόγια του Χορού
(στιχ. 838-840).
β) Τι προοικονοµούν τα λόγια του Μενέλαου και του Αγγελιαφόρου για την
εξέλιξη του δράµατος;


4. α) Στο διάλογο µεταξύ των δύο ηρώων φαίνεται µια ιδιαίτερη σχέση µεταξύ
τους. Ποια είναι αυτή;
β) Ο Ευριπίδης ονοµάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος» διότι εκφράζει κάποιες
απόψεις που θεωρούνται διαχρονικές (που ισχύουν σ’ όλες τις εποχές).
Βεβαιώνεται ο χαρακτηρισµός αυτός στους στίχους 811-840;
                                    15
15.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : Ευριπίδη , «Ελένη» στιχ.811-837 (β΄επεισόδιο)Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να δοθεί η περίληψη του κειµένου. (60-70 λέξεις).


2. «σωστό µυαλό και νους, να ο σοφός µάντης».
Να χρησιµοποιήσετε την παραπάνω φράση ως θεµατική πρόταση σε µία
παράγραφο 50-70 λέξεων.


3.α. Ποιες από τις απόψεις του αγγελιαφόρου έχουν σχέση µε την ιστορική
πραγµατικότητα της εποχής του ποιητή και του έργου.
β. Να εντοπίσετε και να ερµηνεύσετε τη θεατρική οικονοµία που υπάρχει
στη συγκεκριµένη ενότητα.


4. Ποια είναι τα «κατά ποιόν» και ποια τα «κατά ποσόν» µέρη της τραγωδίας.
                                    16
16.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ (στίχοι 775-810)Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Ευριπίδη για το θείο και τη γυναίκα;


2. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόηµα της ενότητας.


3. α) Να χωρίσετε το µονόλογο του αγγελιαφόρου σε µικρότερες ενότητες και
να δώσετε ένα τίτλο σε καθεµιά.
β) Ποιες αφηγηµατικές τεχνικές χρησιµοποιεί ο Ευριπίδης σε αυτήν την
ενότητα και τι πετυχαίνει;


4. α) Να σχολιάσετε τα λόγια του αγγελιαφόρου «Τι λες; Τόσος µόχθος και
αγώνας για ένα ίσκιο;»
β) Ποια στοιχεία της ενότητας αποκαλύπτουν τη στενή σχέση του
αγγελιαφόρου µε τον Μενέλαο;
                                     17
17.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, Στίχοι 1500-1548Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι γνωρίζετε για το χώρο (υπαίθριο θέατρο, σύνδεση µε ιερό, τριχοτόµηση
και τριπλή λειτουργία, σκηνική πρόσοψη) στον οποίο δίνονταν γενικότερα οι
δραµατικές παραστάσεις και ειδικότερα η παράσταση της «Ελένης» κατά την
κλασική εποχή;


2. Παρουσιάστε τα όσα διαµείβονται µεταξύ της Ελένης και του
Θεοκλύµενου σε ένα κείµενο δέκα (10) σειρών;


3.α) Να χωρίσετε σε θεµατικές ενότητες το κείµενο και να δώσετε σε καθεµιά
έναν πλαγιότιτλο.
β) Μέσα από το διάλογο των πρωταγωνιστών επιτείνεται η αγωνία των θεατών.
Να σχολιάσετε τα σηµεία κορύφωσης της αγωνίας.


4. α) Ποια στοιχεία του χαρακτήρα της Ελένης προβάλλονται στο κείµενό
µας;
β) Στο επεισόδιο παρίσταται και ο Μενέλαος. Πόσο διαφέρει εξωτερικά και
εσωτερικά από τις προηγούµενες εµφανίσεις του
                                     18
18.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη», στ. 1398-1424Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Οι στίχοι που σας δίνονται αποτελούν µέρος του Γ΄ επεισοδίου: εκτός από
τα «επεισόδια», ποια είναι τα άλλα «κατά ποσόν» µέρη της αρχαίας
τραγωδίας;


2. Πως θα παρουσιάζατε όσα λένε οι ήρωες στο συγκεκριµένο απόσπασµα σε
ένα κείµενο 10 – 12 γραµµών;


3. α. Να δώσετε ένα τίτλο στο συγκεκριµένο απόσπασµα.
β. Να εντοπίσετε τους στίχους όπου υπάρχει τραγική ειρωνεία και να τους
σχολιάσετε.


4. α. Να χαρακτηρίσετε το Θεοκλύµενο µε βάση το συγκεκριµένο
απόσπασµα και να δικαιολογήσετε την άποψη σας.
β. Ποιες αντιλήψεις εκφράζουν οι παρακάτω στίχοι για την θέση της
γυναίκας στην κοινωνία της εποχής του Ευριπίδη;
Θεοκλύµενος: «θέλω να ’χω γυναίκα ευλαβική …….» (στ. 1398 –1399)
Μενέλαος: «Αν είσαι φρόνιµη για τον άντρα σου γυναίκα ……..» (στ. 1416 –
1417)
                                     19
19.

Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ ( στίχοι 773-810)Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Το απόσπασµα ανήκει στο β’ επεισόδιο της τραγωδίας, όπου γίνεται η
αναγνώριση ανάµεσα στους δύο συζύγους. Να αναλύσετε τον όρο «επεισόδιο»
και να αναφέρετε ονοµαστικά τα κατά ποσόν µέρη της


2. Στίχος 782: «τόσος µόχθος κι αγώνας για έναν ίσκιο;» Να διερευνήσετε το
ρόλο του ειδώλου-ίσκιου στην εξέλιξη της τραγωδίας.


3 α. Να χωρίσετε σε ενότητες τα λόγια του αγγελιαφόρου και να δώσετε από
ένα πλαγιότιτλο.
β. Να βρείτε από το συγκεκριµένο απόσπασµα στίχους που να εµπεριέχουν
τραγική ειρωνεία και προοικονοµία.


4 α. Να διαγράψετε το ήθος του αγγελιαφόρου στους στίχους 775-807.
β. Ποιες είναι οι απόψεις του αγγελιαφόρου για τη δουλεία και τον καλό
δούλο; Να σχολιαστούν.
                                     20
20.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελένη Ευριπίδη, στίχ. 1254-1285Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Το απόσπασµα ανήκει στο α στάσιµο. Οι χορευτές και ο αυλητής είναι
συντελεστές της παράστασης. Τι γνωρίζετε γι αυτούς;


2. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του αποσπάσµατος.


3. α) Να δώσετε από ένα πλαγιότιτλο στη β στροφή και β αντιστροφή.
β) Να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε τα εκφραστικά µέσα που αναδεικνύουν
το λυρικό χαρακτήρα του Στάσιµου.


4. α) Ο Ευριπίδης µέσω του χορού φιλοσοφεί «από σκηνής». ∆ικαιολογήστε
το και σχολιάστε το.
β) Στο Στάσιµο οι σκέψεις του χορού εκφράζουν δηµόσια την αµφισβήτησή
του. Θα µπορούσε να συσχετισθεί η δηµόσια αυτή έκφραση µε το πολίτευµα
που επικρατούσε;
                                    21

Recomendados

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

και παλι στο σχολειο αναλυση von
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηDimitra Stefani
46K views47 Folien
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ von
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣAnna Boukouvala
26K views15 Folien
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις von
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςDimitra Stefani
18.9K views2 Folien
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας von
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςvserdaki
58.5K views3 Folien

Was ist angesagt?(20)

και παλι στο σχολειο αναλυση von Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani46K views
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ von Anna Boukouvala
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Anna Boukouvala26K views
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις von Dimitra Stefani
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
Dimitra Stefani18.9K views
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας von vserdaki
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α΄γυμνασίου 5η ενότητα: α 361-497, σχέδιο μαθήματος-φύλλο εργασίας
vserdaki58.5K views
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α von varalig
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ΑΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α
varalig100.5K views
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας von Zeta Stavropoulou
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
Zeta Stavropoulou35.6K views
Eισαγωγή στην ιλιαδα von iordanaki2
Eισαγωγή στην ιλιαδαEισαγωγή στην ιλιαδα
Eισαγωγή στην ιλιαδα
iordanaki220.8K views
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων von Georgia Dimitropoulou
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτωνΟμήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Georgia Dimitropoulou117.5K views
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα) von Kats961
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Kats96144.9K views
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Z von varalig
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία ZΙλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Z
Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Z
varalig50.3K views
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ von somakris
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
somakris16.2K views
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια von vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
vserdaki333.8K views
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση von Olga Paizi
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Olga Paizi41.5K views
ΙΛΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ von emathites
ΙΛΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣΙΛΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΙΛΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
emathites 115.2K views
ΕΥΡΙΠΙΔΗ "ΕΛΕΝΗ"ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.pdf von ELENAMATSOUKA
ΕΥΡΙΠΙΔΗ "ΕΛΕΝΗ"ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.pdfΕΥΡΙΠΙΔΗ "ΕΛΕΝΗ"ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.pdf
ΕΥΡΙΠΙΔΗ "ΕΛΕΝΗ"ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.pdf
ELENAMATSOUKA4.7K views

Destacado

Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541 von
Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541
Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541varalig
8.7K views3 Folien
Geometricart von
GeometricartGeometricart
GeometricartAthanasia Papachristou
13.6K views20 Folien
η νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης von
η νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκηςη νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης
η νέα παιδαγωγική, Νίκος ΚαζαντζάκηςStella Karioti
37K views2 Folien
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658 von
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658varalig
6.9K views2 Folien
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση von
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
62.6K views14 Folien
Η Πολιτισμική Αναγέννηση von
Η Πολιτισμική ΑναγέννησηΗ Πολιτισμική Αναγέννηση
Η Πολιτισμική ΑναγέννησηThan Kioufe
6.7K views12 Folien

Destacado(8)

Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541 von varalig
Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541
Ελένη α'επεισόδιο στ. 495- 541
varalig8.7K views
η νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης von Stella Karioti
η νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκηςη νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης
η νέα παιδαγωγική, Νίκος Καζαντζάκης
Stella Karioti37K views
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658 von varalig
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658
Ελένη, β' επεισόδιο στ. 576 - 658
varalig6.9K views
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση von Olga Paizi
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Olga Paizi62.6K views
Η Πολιτισμική Αναγέννηση von Than Kioufe
Η Πολιτισμική ΑναγέννησηΗ Πολιτισμική Αναγέννηση
Η Πολιτισμική Αναγέννηση
Than Kioufe6.7K views
οι πιτσιρικοι von Ελένη Ξ
οι πιτσιρικοιοι πιτσιρικοι
οι πιτσιρικοι
Ελένη Ξ75.8K views

Similar a Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)

Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57 von
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57Thanos Stavropoulos
1.4K views4 Folien
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ von
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
5.7K views3 Folien
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457 von
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457Thanos Stavropoulos
1.6K views3 Folien
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99 von
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99Thanos Stavropoulos
3.3K views4 Folien
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ von
 "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
2.5K views4 Folien
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα Θεμάτων von
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα ΘεμάτωνThanos Stavropoulos
1K views4 Folien

Similar a Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)(20)

Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 39 - 57
Thanos Stavropoulos1.4K views
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ von ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΕΝΗ" ΕΥΡΙΠΙΔΗ-Δ΄ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 441 - 457
Thanos Stavropoulos1.6K views
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 82 - 99
Thanos Stavropoulos3.3K views
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ von ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή, "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στ. 471 - 490 – Τράπεζα Θεμάτων
Αρχαία από μετάφραση ΟΜΗΡΟΣ A' Γυμνασίου (26 διαγωνίσματα) von Kats961
Αρχαία από μετάφραση ΟΜΗΡΟΣ A' Γυμνασίου (26 διαγωνίσματα)Αρχαία από μετάφραση ΟΜΗΡΟΣ A' Γυμνασίου (26 διαγωνίσματα)
Αρχαία από μετάφραση ΟΜΗΡΟΣ A' Γυμνασίου (26 διαγωνίσματα)
Kats96167K views
Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 506 – 525: Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 506 – 525: Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 506 – 525: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη" Β' Λυκείου, στίχοι 506 – 525: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή - "Αντιγόνη" Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Στίχοι 1-19 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή - "Αντιγόνη" Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Στίχοι 1-19Σοφοκλή - "Αντιγόνη" Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Στίχοι 1-19
Σοφοκλή - "Αντιγόνη" Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Στίχοι 1-19
Thanos Stavropoulos3.4K views
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 295 - 314 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 295 - 314Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 295 - 314
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων: στίχοι 295 - 314
Thanos Stavropoulos1.5K views
κόνωνας. (αμαλία καστιγάκη, διαμάντης δημήτρης, καραμανλή λυδια) von stavrshc
κόνωνας. (αμαλία καστιγάκη, διαμάντης δημήτρης, καραμανλή λυδια)κόνωνας. (αμαλία καστιγάκη, διαμάντης δημήτρης, καραμανλή λυδια)
κόνωνας. (αμαλία καστιγάκη, διαμάντης δημήτρης, καραμανλή λυδια)
stavrshc165 views
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων:στίχοι 49 - 68 von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων:στίχοι 49 - 68Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων:στίχοι 49 - 68
Σοφοκλή "Αντιγόνη" - Τράπεζα Θεμάτων:στίχοι 49 - 68
Thanos Stavropoulos2.3K views
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ"ΕΛΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1ηΣΚΗΝΗ von ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ"ΕΛΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1ηΣΚΗΝΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ"ΕΛΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1ηΣΚΗΝΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ"ΕΛΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1ηΣΚΗΝΗ
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 546 - 560 Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 546 - 560 Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 546 - 560 Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 546 - 560 Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 683 – 700: Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 683 – 700: Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 683 – 700: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 683 – 700: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 746 – 761: Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 746 – 761: Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 746 – 761: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή "Αντιγόνη", στίχοι 746 – 761: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή, "Αντιγόνη", Β' Λυκείου, στίχοι 491 - 507: Τράπεζα Θεμάτων von Thanos Stavropoulos
Σοφοκλή, "Αντιγόνη", Β' Λυκείου, στίχοι 491 - 507: Τράπεζα ΘεμάτωνΣοφοκλή, "Αντιγόνη", Β' Λυκείου, στίχοι 491 - 507: Τράπεζα Θεμάτων
Σοφοκλή, "Αντιγόνη", Β' Λυκείου, στίχοι 491 - 507: Τράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos1.6K views

Más de Kats961

Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΧημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςKats961
3.5K views53 Folien
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΦυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςKats961
3.8K views85 Folien
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ... von
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...Kats961
33.8K views52 Folien
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΑρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςKats961
639 views58 Folien
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΆλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςKats961
1.3K views44 Folien
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα) von
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Kats961
24.1K views24 Folien

Más de Kats961(20)

Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von Kats961
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΧημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Χημεία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats9613.5K views
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von Kats961
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΦυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Φυσική Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats9613.8K views
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ... von Kats961
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...
Νεοελληνική γλώσσα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντ...
Kats96133.8K views
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von Kats961
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΑρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Αρχαία Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats961639 views
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις von Kats961
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσειςΆλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Άλγεβρα Α' Λυκείου - Θέματα ΟΕΦΕ (2006-2013) - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Kats9611.3K views
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα) von Kats961
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά Α' Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Kats96124.1K views
Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου (15 διαγωνίσματα) von Kats961
Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου (15 διαγωνίσματα)Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Έκφραση - Έκθεση Α΄ Λυκείου (15 διαγωνίσματα)
Kats96160.5K views
Αρχές Οικονομίας Α' Λυκείου (18 διαγωνίσματα) von Kats961
Αρχές Οικονομίας Α' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)Αρχές Οικονομίας Α' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Αρχές Οικονομίας Α' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Kats9619.8K views
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα) von Kats961
Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Kats96170.6K views
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου ΑΝΑΛΥΣΗ (129-λυμένα-θέματα-πανελλήνιων-εξετά... von Kats961
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου ΑΝΑΛΥΣΗ (129-λυμένα-θέματα-πανελλήνιων-εξετά...Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου ΑΝΑΛΥΣΗ (129-λυμένα-θέματα-πανελλήνιων-εξετά...
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου ΑΝΑΛΥΣΗ (129-λυμένα-θέματα-πανελλήνιων-εξετά...
Kats9613.8K views
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου (58 διαγωνίσματα) von Kats961
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου (58 διαγωνίσματα)Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου (58 διαγωνίσματα)
Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου (58 διαγωνίσματα)
Kats96183.5K views
Θρησκευτικά A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Θρησκευτικά A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Θρησκευτικά A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Θρησκευτικά A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96117.4K views
Γεωγραφία A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Γεωγραφία A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Γεωγραφία A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Γεωγραφία A΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96136K views
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα) von Kats961
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου (18 διαγωνίσματα)
Kats96137.5K views
Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα) von Kats961
Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Γυμνασίου (15 διαγωνίσματα)
Kats96123.8K views
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα) von Kats961
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Kats96140.9K views
Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα) von Kats961
Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα) Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)
Kats96141.1K views
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ von Kats961
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑΕνέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ενέργεια και ισχύς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Kats96115.3K views
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96144.8K views
Φυσική Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) von Kats961
Φυσική Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Φυσική Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Φυσική Β΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats96176.6K views

Último

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
9 views25 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
413 views15 Folien
amea.pptx von
amea.pptxamea.pptx
amea.pptxssuserf0f53a
62 views21 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
21 views255 Folien
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
11 views14 Folien
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
54 views5 Folien

Último(20)

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212413 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist34 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo506 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views

Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)

 • 1. ΕΥΡΙΠΙ∆Η «ΕΛΕΝΗ» Γ΄ Γυµνασίου (20 διαγωνίσµατα) 1
 • 2. 1. Α. Κείµενο: «Ελένη», Ευριπίδη, πρόλογος στίχοι: 59-82 Β. Ερωτήσεις 1.α. ∆ώστε το περιεχόµενο των όρων: µηχανή, χορός, ορχήστρα, σκευή. β. Το απόσπασµα που σας δίνεται είναι µέρος του προλόγου. Τι ήταν ο πρόλογος στην αρχαία τραγωδία και ποιο σκοπό εξυπηρετεί; Ποια άλλα µέρη επικά-διαλογικά γνωρίζετε; 2. Να αποδώσετε το περιεχόµενο της ενότητας σε δέκα περίπου στίχους. 3α. Να εντοπίσετε στην ενότητα τρία στοιχεία που να δικαιολογούν την τραγικότητα της Ελένης. Τι συναισθήµατα προκαλούνται από αυτά στους θεατές; β. Ποιες ιδέες-αξίες προβάλλονται στους στίχους 74-82 µέσα από τα λόγια της Ελένης για τη θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη; 4α. Ποιος τρόπος αφηγηµατικής τεχνικής κυριαρχεί στην ενότητα; ∆ώστε πλαγιότιτλο στην ενότητα. β. Να εντοπίσετε την τεχνική µε την οποία ο ποιητής δικαιολογεί την αντοχή της Ελένης στα δεινά της. 2
 • 3. 2. Α. Κείµενο: Ευριπίδη «Ελένη», Β΄ Επεισόδιο, στίχ. 811-840 Β. Ερωτήσεις: 1. Στην τραγωδία «Ελένη» φαίνονται οι προβληµατισµοί και οι ιδέες της εποχής του Ευριπίδη. Ποιές επιδράσεις δέχτηκε ο ποιητής στο έργο του; 2. Ποιες απόψεις διατυπώνει ο αγγελιοφόρος για τη µαντική τέχνη και ποιά θέση παίρνει ο χορός για το θέµα; 3. α) Να χωρίσετε το απόσπασµα σε θεµατικές ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους σε αυτές. β) Ποια στοιχεία προοικονοµίας υπάρχουν στο απόσπασµα; 4. α) Πως θα χαρακτηρίζατε τον αγγελιοφόρο από τα λόγια του ίδιου αλλά και από τη συµπεριφορά του Μενέλαου προς αυτόν; β) Ποια ήταν η άποψη των ανθρώπων της εποχής για τη µαντική τέχνη; Συµφωνεί ο αγγελιοφόρος µε αυτήν; 3
 • 4. 3. Α. Κείµενο: Ευριπίδη «Ελένη» Στίχοι: 129-130, 454-456, 1370-1397. Β: Ερωτήσεις: 1. Να παρουσιάσετε το περιεχόµενο των θεατρικών όρων: θεολογείο, µέλος, περιπέτεια, προάγωνας 2. Ποια «κοινή» δυστυχία συνδέει τον Τεύκρο και τον Μενέλαο και ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου δηµιουργεί η τύχη των δύο αυτών ηρώων; ( κείµενο I) 3. Στίχος 575 : Μενέλαος «Η πιο µεγάλη δύναµη είναι η ανάγκη»: Να παρουσιάσετε τον διαχρονικό χαρακτήρα του λόγου του Μενελάου σε ένα σύντοµο δοκίµιο (τουλάχιστον 100 λέξεων). 4. Να αναζητήσετε στο κείµενο δίσηµους λόγους και σηµεία µε τραγική ειρωνεία. Σε κάθε περίπτωση να εξηγείτε εν συντοµία την επιλογή σας (κείµενο II). 4
 • 5. 4. Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ, (Α΄ Επεισόδιο, στχ.455-487). Β΄ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Το απόσπασµα ανήκει στο Α΄ επεισόδιο .Να γράψετε τον ορισµό του επεισοδίου στην αρχαία τραγωδία. Να καταδείξετε µε στίχους τα δυο συνθετικά του µέρη (οι στίχοι από τα απόσπασµα που σας δόθηκε. 2. Να αναπτύξετε µε συντοµία (1-2πργρ.) τη γνώµη που διατυπώνει ο Μενέλαος στους στίχους 474-6 3 α) Ο λόγος του Μενέλαου διαρθρώνεται σε δυο χρονικούς άξονες. Να τους εντοπίσετε και να δώσετε στον καθένα έναν πλαγιότιτλο. β) Να καταγράψετε τους εκφραστικούς τρόπους µε τους οποίους ο Μενέλαος περιγράφει τις περιπέτειες του στους στίχους 454-481. 4 α) Να αναζητήσετε στο πρόσωπο του Μενέλαου τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα όπως αυτός φαίνεται στο απόσπασµα που σας δόθηκε. β) Ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου µας γεννά η τύχη του ήρωα των στίχων που σας δόθηκαν 5
 • 6. 5. Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ στίχοι 987-1019 Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. «Η τραγωδία έχει σοβαρό περιεχόµενο και κατά κανόνα αντλεί τα θέµατα της από το µύθο». Να διατυπώσετε σε λίγες γραµµές το µύθο της τραγωδίας «Ελένη» του Ευριπίδη. 2. Αν παρακολουθούσατε µια θεατρική παράσταση της «Ελένης» πώς θα παρουσιάζατε στους συµµαθητές σας τα όσα λέει η Ελένη στη Θεονόη σ’ένα κείµενο δέκα(10) γραµµών; 3. Ποια είναι τα χρονικά επίπεδα (παρελθόν, παρόν, µέλλον) στο λόγο της Ελένης στους στίχους 987-1019 ; 4 α. Ποια είναι η ψυχική κατάσταση της ηρωίδας στο συγκεκριµένο απόσπασµα; β. Ποια αντίληψη εκφράζεται στην αποφθεγµατική φράση: «Πάντα µισεί ο Θεός τη βία και προστάζει ν’ αποκτούν όλοι δίκαια τ’ αγαθά τους» 6
 • 7. 6. Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη». Στίχοι 437-464. ΙΙ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Το απόσπασµα είναι η αρχή του πρώτου επεισοδίου. Να γράψετε τι ονοµάζουµε επεισόδιο στην αρχαία τραγωδία και ποιο είναι το επικό-διαλογικό µέρος της τραγωδίας. 2. Παρουσιάστε γραπτά τα λόγια του Μενελάου µέσα σε 10 σειρές. 3. Να εντοπίσετε στο απόσπασµα τις χρονικές περιόδους και να δώσετε σε κάθε µία ένα πλαγιότιτλο. 4α. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η ψυχική κατάσταση του Μενελάου; (Να λάβετε υπόψη σας και τη σκευή του ήρωα). β. Να συγκρίνετε τον τρόπο που ο Μενέλαος αφηγείται τις περιπέτειές του στην Ελένη 454-464 µε την αντίστοιχη στην «Οδύσσεια» ραψ.δ.στίχοι 78-87. Α΄ Γυµνασίου: Τον άκουσε όµως ο ξανθός Μενέλαος τι µιλούσε: κι έτσι είπε µεγαλόφωνα µε φτερωτά του λόγια: ‘Παιδιά µου ποιος µπορεί θνητός να παραβγεί του ∆ία; Αθάνατοι είναι οι θησαυροί και το παλάτι εκείνου. Μα παραβγαίνει άλλος θνητός στα πλούτη µου ναι και όχι. Γιατί µε βάσανα πολλά στις ξενιτιές γυρνώντας, ήρθα σε χρόνια οχτώ κλειστά και τά’φερα µε πλοία Κύπρη-Φοινίκη και Αίγυπτο γυρνούσα κι Αιθιόπους, και στους Σιδώνες κι Ερεµβούς και στη Λιβύα πήγα, όπου στ’αρνιά τα κέρατα φυτρώνουν χέρι-χέρι. 7
 • 8. 7. Α΄ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, στ. 987-1021, Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Το απόσπασµα ανήκει στο δεύτερο επεισόδιο της τραγωδίας α) Να γράψετε τι ονοµάζουµε επεισόδιο στην αρχαία τραγωδία. β) Να αναφέρετε τα «κατά ποσόν» µέρη της τραγωδίας 2. «Πάντα µισεί ο θεός ….να κλέβει» Να σχολιάσετε τους παραπάνω στίχους. 3. α) Να χωρίσετε το απόσπασµα σε ενότητες και να τις τιτλοφορήσετε β) Ποιος ο λειτουργικός ρόλος του µονολόγου (ικεσίας) της Ελένης; . 4. α) Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί η Ελένη (επιχειρήµατα) για να πετύχει το σκοπό της; β) Ποια συναισθήµατα δηµιουργούνται στους θεατές σ’ αυτή τη σκηνή της ικεσίας της Ελένης; 8
 • 9. 8. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη» στιχ. 1286-1316 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη: Το αρχαίο θέατρο αποτελείται από τρία µέρη: τη ……………, που είναι ο χώρος των υποκριτών, την ……………, που είναι ο χώρος για το χορό και το ……………, που είναι ο χώρος των θεατών. Την κλασική εποχή, δύο ήταν οι σηµαντικότερες γιορτές, στην διάρκεια των οποίων διεξάγονταν δραµατικοί αγώνες: τα …………… και τα Μεγάλα …………… Υπεύθυνος για τη γιορτή αυτή -που ήταν και η κυριότερη- είναι ο άρχων …………… ο οποίος µάλιστα επιλέγει και τους ……………, που αναλαµβάνουν τις δαπάνες για την προετοιµασία της παράστασης. Την ανάδειξη του νικητή την αποφασίζουν οι δέκα …………… 2. Το σχέδιο δραπέτευσης της Ελένης και του Μενελάου µπαίνει σε εφαρµογή. Με ποιους τρόπους η Ελένη παραπλανά στο απόσπασµά µας το Θεοκλύµενο; 3. α) Χωρίστε το λόγο του Θεοκλύµενου (στιχ. 1286-1312) σε ενότητες και δώστε πλαγιότιτλους. β) Ποιο ή ποια ρηµατικά πρόσωπα χρησιµοποιεί ο Θεοκλύµενος σε κάθε ενότητα και σε ποιον ή ποιους κάθε φορά απευθύνεται; Τι πετυχαίνει µε την εναλλαγή των προσώπων ο ποιητής; 4. α) Να χαρακτηρίσετε τον Θεοκλύµενο έτσι όπως παρουσιάζεται στο απόσπασµα που σας δόθηκε. Να στηρίξετε την απάντησή σας µε αναφορές από το κείµενο. β) Υποθέστε ότι είστε σκηνοθέτης και θέλετε να ανεβάσετε την συγκεκριµένη τραγωδία. Ποιες σκηνοθετικές και σκηνογραφικές πληροφορίες µπορείτε να αντλήσετε από το κείµενό µας; 9
 • 10. 9. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η «Ελένη» στ. 777-837 (β’ σκηνή, β’ επεισοδίου) Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. α) Ποια είναι τα κατά ποσό (επικά και λυρικά) µέρη µιας τραγωδίας; β) Γιατί ο Ευριπίδης ονοµάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος»; Να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισµό βασιζόµενοι και σε στοιχεία του κειµένου. 2. Να παρουσιάσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της παραπάνω ενότητας 3. α) Ποια η σηµασία του ρόλου του αγγελιαφόρου συντρόφου του Μενέλαου στο β’ επεισόδιο, για τη δοµή, το περιεχόµενο και την εξέλιξη της τραγωδίας; β) Ποια προοικονοµία υπάρχει στα λόγια του Μενέλαου και για ποια γεγονότα µας προετοιµάζει; 4. α) Ποιες ρεαλιστικές και καινοτόµες απόψεις του ποιητή µπορείτε να εντοπίσετε στην παραπάνω ενότητα, σχετικές µε τους θεούς, τους ανθρώπους και τη ζωή; β) Να συγκρίνετε τους στ. 778-783 µε το παρακάτω απόσπασµα από την «Ελένη» του Γ. Σεφέρη. Ποια κοινά βασικά µηνύµατα εκφράζουν; ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ Α∆ΕΙΑΝΟ» Και στην Τροία: Τίποτε στην Τροία- ένα είδωλο. Έτσι το θέλαν οι θεοί. Κι ο Πάρης, µ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε σαν να ήταν πλάσµα ατόφιο’ κι εµείς σφαζόµασταν για την Ελένη δέκα χρόνια. Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορµιά ριγµένα στα σαγόνια της θάλασσας στα σαγόνια της γης’ τόσες ψυχές δοσµένες στις µυλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταµοί φουσκώναν µες στη λάσπη το αίµα για ένα λινό κυµάτισµα για µια νεφέλη µιας πεταλούδας τίναγµα το πούπουλο ενός κύκνου για ένα πουκάµισο αδειανό, για µιαν Ελένη. Γ. Σεφέρης, «Ελένη» (απόσπασµα) 10
 • 11. 10. Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη» στίχοι 465-492. Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. α) Να γίνει περιληπτική απόδοση µέχρι 10 σειρές β. Να χαρακτηρίσετε το Μενέλαο. 2. α) Σε ποιους στίχους του αποσπάσµατος εντοπίζονται σκηνοθετικές πληροφορίες; β) Ποια τα µέρη του αρχαίου θεάτρου; 3. Ολόκληρη η τραγωδία κινείται γύρω από ένα άξονα την αντίθεση ανάµεσα στο «φαίνεσθαι και είναι». α) Να εντοπίσετε στοιχεία του αποσπάσµατος που υπάρχει αυτή η αντίθεση. β) Πώς αυτή συµβάλλει στην τραγικότητα του ήρωα; 4. α) Ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου µας γεννά η τύχη του Μενελάου; β) Σε ποιους στίχους εντοπίζεται το αντιπολεµικό µήνυµα του ποιητή; 11
 • 12. 11. Α΄. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, στ. 292-321 Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της ενότητας σε δέκα (10) το πολύ σειρές. 2. α) Να χωρίσετε την ενότητα σε υποενότητες και να γράψετε πλαγιότιτλους β) Να συµπληρώσετε τις προτάσεις: Η Ελένη τώρα βρίσκεται στην -------------. Πατρίδα της Ελένης ήταν η --------------. Μητέρα της Ελένης ήταν η -------------. Άνδρας τς Ελένης ήταν ο ---------------. 3. α) Ποια στοιχεία συνθέτουν την τραγικότητα της Ελένης; β) Να χαρακτηρίσετε την Ελένη µε βάση το κείµενο 4. Τί γνωρίζετε για τους υποκριτές στο αρχαίο θέατρο; 12
 • 13. 12. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στίχοι 1140-1182 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της τραγωδίας ως δραµατικού είδους; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά: i)τα µηχανήµατα του αρχαίου θεάτρου, ii)τους συντελεστές πριν και µετά την παράσταση , iii)τους συντελεστές της παράστασης των δραµατικών έργων, iv)ό,τι αποτελούσε τη σκευή στο αρχαίο θέατρο. 2. Να δώσετε µε µια σύντοµη περίληψη το περιεχόµενο των στίχων της ενότητας. 3. α) Να χωρίσετε το κείµενο σε δύο µικρότερες θεµατικές ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλο σε καθεµιά από αυτές. β) Στην ενότητα αυτή έχουµε ένα γρήγορο διάλογο. Πώς ονοµάζεται αυτή η µορφή διαλόγου και ποιος είναι ο ρόλος του στη σκηνή αυτή; 4. α) Να σκιαγραφήσετε το ήθος του Μενέλαου και της Ελένης µε βάση την ενότητα αυτή. β) Να εντοπίσετε τα πολιτιστικά στοιχεία της ενότητας που σχετίζονται µε τις εκδηλώσεις πένθους των αρχαίων Ελλήνων. 13
 • 14. 13. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 964-1008 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τους ορισµούς στον παρακάτω πίνακα: α. Έχει σοβαρό περιεχόµενο και αντλεί τα θέµατά της απ’ το µύθο. β. Σκηνή, ορχήστρα, κοίλον γ. Γερανός, µε τον οποίο εµφανίζονται στη σκηνή οι θεοί. δ. Τροχοφόρο βάθρο που εµφάνιζε στη σκηνή τα αποτελέσµατα βίαιων πράξεων, π.χ. νεκρά σώµατα. ε. δραµατικά είδη στ. γιορτές της Αθήνας στις οποίες διεξάγονταν δραµατικοί αγώνες ζ. χορηγοί η. προσωπεία 2. Ποιο είναι το αίτηµα και ποια τα επιχειρήµατα της Ελένης στο λόγο της προς τη Θεονόη; (στ. 987-1008) 3. α) Να χωρίσετε το κείµενο που σας δίνεται σε νοηµατικές ενότητες και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε καθεµιά; β) Πώς λειτουργεί η συγκεκριµένη σκηνή της Θεονόης στην εξέλιξη του έργου; 4. α) Ποιο δίληµµα αντιµετωπίζει η Θεονόη στους συγκεκριµένους στίχους και πώς χαρακτηρίζετε τη µάντισσα; β) «Η Ήρα….επήρε το βραβείο» (στ. 969-978): Ποια εικόνα για τους θεούς µας δίνει ο Ευριπίδης στο συγκεκριµένο απόσπασµα και πώς τη σχολιάζετε 14
 • 15. 14. Α. Κείµενο : Ευριπίδη Ελένη, Β’ Επεισόδιο στιχ. 811-840. Β. Ερωτήσεις 1. Να δώσετε έναν ορισµό για τον καθένα από τους παρακάτω όρους : χορηγοί, αυλητής, µηχανή, κόθορνος. 2. Να αποδώσετε το περιεχόµενο του παραπάνω αποσπάσµατος µέσα σε δέκα σειρές περίπου. 3. α) Ν αποδώσετε από ένα πλαγιότιτλο στα λόγια του Μενέλαου (στιχ. 811- 821), στα λόγια του Αγγελιαφόρου (στιχ. 822-837) και στα λόγια του Χορού (στιχ. 838-840). β) Τι προοικονοµούν τα λόγια του Μενέλαου και του Αγγελιαφόρου για την εξέλιξη του δράµατος; 4. α) Στο διάλογο µεταξύ των δύο ηρώων φαίνεται µια ιδιαίτερη σχέση µεταξύ τους. Ποια είναι αυτή; β) Ο Ευριπίδης ονοµάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος» διότι εκφράζει κάποιες απόψεις που θεωρούνται διαχρονικές (που ισχύουν σ’ όλες τις εποχές). Βεβαιώνεται ο χαρακτηρισµός αυτός στους στίχους 811-840; 15
 • 16. 15. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : Ευριπίδη , «Ελένη» στιχ.811-837 (β΄επεισόδιο) Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να δοθεί η περίληψη του κειµένου. (60-70 λέξεις). 2. «σωστό µυαλό και νους, να ο σοφός µάντης». Να χρησιµοποιήσετε την παραπάνω φράση ως θεµατική πρόταση σε µία παράγραφο 50-70 λέξεων. 3.α. Ποιες από τις απόψεις του αγγελιαφόρου έχουν σχέση µε την ιστορική πραγµατικότητα της εποχής του ποιητή και του έργου. β. Να εντοπίσετε και να ερµηνεύσετε τη θεατρική οικονοµία που υπάρχει στη συγκεκριµένη ενότητα. 4. Ποια είναι τα «κατά ποιόν» και ποια τα «κατά ποσόν» µέρη της τραγωδίας. 16
 • 17. 16. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ (στίχοι 775-810) Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Ευριπίδη για το θείο και τη γυναίκα; 2. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόηµα της ενότητας. 3. α) Να χωρίσετε το µονόλογο του αγγελιαφόρου σε µικρότερες ενότητες και να δώσετε ένα τίτλο σε καθεµιά. β) Ποιες αφηγηµατικές τεχνικές χρησιµοποιεί ο Ευριπίδης σε αυτήν την ενότητα και τι πετυχαίνει; 4. α) Να σχολιάσετε τα λόγια του αγγελιαφόρου «Τι λες; Τόσος µόχθος και αγώνας για ένα ίσκιο;» β) Ποια στοιχεία της ενότητας αποκαλύπτουν τη στενή σχέση του αγγελιαφόρου µε τον Μενέλαο; 17
 • 18. 17. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη Ελένη, Στίχοι 1500-1548 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι γνωρίζετε για το χώρο (υπαίθριο θέατρο, σύνδεση µε ιερό, τριχοτόµηση και τριπλή λειτουργία, σκηνική πρόσοψη) στον οποίο δίνονταν γενικότερα οι δραµατικές παραστάσεις και ειδικότερα η παράσταση της «Ελένης» κατά την κλασική εποχή; 2. Παρουσιάστε τα όσα διαµείβονται µεταξύ της Ελένης και του Θεοκλύµενου σε ένα κείµενο δέκα (10) σειρών; 3.α) Να χωρίσετε σε θεµατικές ενότητες το κείµενο και να δώσετε σε καθεµιά έναν πλαγιότιτλο. β) Μέσα από το διάλογο των πρωταγωνιστών επιτείνεται η αγωνία των θεατών. Να σχολιάσετε τα σηµεία κορύφωσης της αγωνίας. 4. α) Ποια στοιχεία του χαρακτήρα της Ελένης προβάλλονται στο κείµενό µας; β) Στο επεισόδιο παρίσταται και ο Μενέλαος. Πόσο διαφέρει εξωτερικά και εσωτερικά από τις προηγούµενες εµφανίσεις του 18
 • 19. 18. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευριπίδη «Ελένη», στ. 1398-1424 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Οι στίχοι που σας δίνονται αποτελούν µέρος του Γ΄ επεισοδίου: εκτός από τα «επεισόδια», ποια είναι τα άλλα «κατά ποσόν» µέρη της αρχαίας τραγωδίας; 2. Πως θα παρουσιάζατε όσα λένε οι ήρωες στο συγκεκριµένο απόσπασµα σε ένα κείµενο 10 – 12 γραµµών; 3. α. Να δώσετε ένα τίτλο στο συγκεκριµένο απόσπασµα. β. Να εντοπίσετε τους στίχους όπου υπάρχει τραγική ειρωνεία και να τους σχολιάσετε. 4. α. Να χαρακτηρίσετε το Θεοκλύµενο µε βάση το συγκεκριµένο απόσπασµα και να δικαιολογήσετε την άποψη σας. β. Ποιες αντιλήψεις εκφράζουν οι παρακάτω στίχοι για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής του Ευριπίδη; Θεοκλύµενος: «θέλω να ’χω γυναίκα ευλαβική …….» (στ. 1398 –1399) Μενέλαος: «Αν είσαι φρόνιµη για τον άντρα σου γυναίκα ……..» (στ. 1416 – 1417) 19
 • 20. 19. Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΡΙΠΙ∆Η ΕΛΕΝΗ ( στίχοι 773-810) Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1. Το απόσπασµα ανήκει στο β’ επεισόδιο της τραγωδίας, όπου γίνεται η αναγνώριση ανάµεσα στους δύο συζύγους. Να αναλύσετε τον όρο «επεισόδιο» και να αναφέρετε ονοµαστικά τα κατά ποσόν µέρη της 2. Στίχος 782: «τόσος µόχθος κι αγώνας για έναν ίσκιο;» Να διερευνήσετε το ρόλο του ειδώλου-ίσκιου στην εξέλιξη της τραγωδίας. 3 α. Να χωρίσετε σε ενότητες τα λόγια του αγγελιαφόρου και να δώσετε από ένα πλαγιότιτλο. β. Να βρείτε από το συγκεκριµένο απόσπασµα στίχους που να εµπεριέχουν τραγική ειρωνεία και προοικονοµία. 4 α. Να διαγράψετε το ήθος του αγγελιαφόρου στους στίχους 775-807. β. Ποιες είναι οι απόψεις του αγγελιαφόρου για τη δουλεία και τον καλό δούλο; Να σχολιαστούν. 20
 • 21. 20. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελένη Ευριπίδη, στίχ. 1254-1285 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το απόσπασµα ανήκει στο α στάσιµο. Οι χορευτές και ο αυλητής είναι συντελεστές της παράστασης. Τι γνωρίζετε γι αυτούς; 2. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του αποσπάσµατος. 3. α) Να δώσετε από ένα πλαγιότιτλο στη β στροφή και β αντιστροφή. β) Να εντοπίσετε και να αξιολογήσετε τα εκφραστικά µέσα που αναδεικνύουν το λυρικό χαρακτήρα του Στάσιµου. 4. α) Ο Ευριπίδης µέσω του χορού φιλοσοφεί «από σκηνής». ∆ικαιολογήστε το και σχολιάστε το. β) Στο Στάσιµο οι σκέψεις του χορού εκφράζουν δηµόσια την αµφισβήτησή του. Θα µπορούσε να συσχετισθεί η δηµόσια αυτή έκφραση µε το πολίτευµα που επικρατούσε; 21