9th standard kannada question paper

9th standard question paper

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè.
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À - ªÀiÁZïð – 2016
9 £Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ
¸ÀªÀÄAiÀÄ : 03-00 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 90
¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :
 ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ J, © ªÀÄvÀÄÛ ¹ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.
 ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÀÇ ¸ÀàµÀÖªÀÇ DVzÀÄÝ, CAPÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ «¸ÁÛgÀ«gÀ°.
 ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛgÀPÁÌV «ÄøÀ°lÖ eÁUÀzÀ¯Éèà GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ.
¨sÁUÀ - `J’
(¥ÀoÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À (UÀzÀå, ¥ÀzÀå, ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀpvÀ UÀzÀå) 63 CAPÀUÀ¼ÀÄ)
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 08 * 1 = 08
1. “dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ §tÚUÀ¼ÀÄ EµÀÖ” JAzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ?
2. WÀmÉÆÃvÀÌZÀ¤UÉ CªÀ£À vÁ¬Ä K£ÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉ EnÖzÀݼÀÄ?
3. ‘°ÃZï xÉgÀ¦’ JAzÀgÉãÀÄ?
4. fUÀuÉUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂAiÀÄ £ÉvÀÛgÀÄ ¥ÀAZÀ¥ÁætªÁVgÀÄvÀÛzÉ?
5. qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀÄtÂvÀªÁVzÉ?
6. C¨sÀAiÀÄgÀÄa ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ?
7. ²æêÁ¢gÁd CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÉêÀjUÉ EgÀĪÀ ©gÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
8. “¥ÀÄlÖºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀlÄÖvÀÛzÉ” JAzÀÄ dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ?
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ - £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10 * 2 = 20
9. gÀ»ÃªÀiï PÉÆÃ¥ÀzÀ°è ZÀlfð CªÀjUÉ K£ÉAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ?
10. dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©Ã¢ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¹j.
11. vÁ£ÀÄ »rA¨ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ WÀmÉÆÃvÀÌZÀ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ©üêÀÄ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ? «ªÀj¹.
12. «ÃgÀUÁ¸É PÀÄtÂvÀzÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÃVgÀÄvÀÛªÉ? «ªÀj¹.
13. ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð ºÉÃVzÉ JAzÀÄ PÀ« ªÀÄzsÀÄgÀZÉ£Àß ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ?
14. fêÀgÁ²AiÀÄ ªÀtð£É ‘gÀªÀÄå¸Àȶ֒ PÀªÀ£ÀzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆr §A¢zÉ?
15. §£ÀzÀªÀÄä£À ºÀ½îAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ «ZÁgÀªÁV ZÀZÉð £ÀqÉ¢vÀÄÛ?
16. ‘¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀÄ?
17. PÀ« ©. J. ¸À£À¢ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ?
18. ±Á¯ÉUÀ¼À ¹Üw-UÀw »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁégÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 3 * 3 = 09
19. “CzÀÄ ¥ÉƼÀ® UÀÄtAUÀ½£ÁzÀªÀiÁ£ÀÄA gÀªÀÄåªÀÄ¥ÀÄàzÀÄ”
20. “¥ÀÄtåA ¥ÀuÁÚzÀAvÉ”
21. “ªÀĺÁvÀägÀ PÉÊUÉ ¨ÉvÀÛ £Á£ÁzÉ”
PÉÆnÖgÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ / PÀ«UÀ¼À PÁ®, ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è n¥Ààt §gɬÄj. 2 * 3 = 6
22. CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛ
23. d£Àß
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 4 * 1 = 4
24. ¨sÀgÀvÀ¨sÀÆvÀ¼ÀPÉ _______________
_________________________
_________________________
____________________ §tÂڥɣÀÄ ||
CxÀªÁ
¥ÀÄgÀÄ¥ÀgÀªÉÄñÀ£À _____________
_________________________
_________________________
__________________ ºÉüÀ®¼ÀªÉà ||
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÁgÁA±À §gɬÄj. 4 * 1 = 4
25. eÁw-PÀÄ®-ªÀÄvÀ-zsÀªÀÄð ¥Á±ÀUÀ¼À PÀrzÉÆUÉzÀÄ
JzÉ »VÎ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ;
AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼ÁZÉAiÀÄ° ¯ÉÆÃPÀ¯ÉÆÃPÁAvÀzÀ°
D ºÁqÀÄ UÀÄqÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ. ||
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ CxÀªÁ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2 * 4 = 8
26. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹j.
CxÀªÁ
»AzÀÆ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ §UÉÎ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? «ªÀj¹j.
27. «±Áé«ÄvÀæ£À D±ÀæªÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÁ°lÖ D£ÀAvÀgÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ JzÀÄj¹zÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j.
CxÀªÁ
PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¹j ¸ÉƧUÀ£ÀÄß PÀ« ¸ÀvÀå «oÀ® CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ?
PÉÆnÖgÀĪÀ UÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ, PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gɬÄj. 01*04 =04 (2+2)
28. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ GzÉÆâÃzsÀPÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ. EzÀgÀ°è «zÀÄgÀ£ÀÄ zsÀÈvÀgÁµÀÖç£À£ÀÄß
GzÉÝò¹ EºÀ-¥ÀgÀUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀ§®è C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ w½¹PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ
GzÉÆåÃUÀ ¥ÀªÀðzÀ°ègÀĪÀ «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ°è ªÀåªÀºÁgÀ, ªÀiÁvÀÄ, ¤Ãw, ¸ÀzÁZÁgÀ, zsÀªÀÄð, ¸ÀÄR-zÀÄBRUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ
§UÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ PÀªÀÄðzÀ ¤tðAiÀÄ, vÁåUÀzÀ ªÀÄ»ªÉÄ, £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÀvÀåzÀ §UÉÎAiÀÄÆ w½¸À¯ÁVzÉ.
ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ, PÀëªÉÄ, C»A¸É, «ÄvÀæ£À ®PÀët, PÀÈvÀWÀߤUÉ GAmÁUÀĪÀ zÀÄzÉð¸É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ
ªÀtð£É¬ÄzÉ. F ªÀtð£ÉAiÉÆA¢UÉ gÁdzsÀªÀÄðzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.
«zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ MAzÀÄ ±ÉÆèÃPÀzÀ CxÀð »ÃVzÉ. “ªÀÄÄ¥ÀÄà gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß, D¸ÉAiÀÄÄ zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß, ªÀÄÈvÀÄåªÀÅ ¥ÁætUÀ¼À£ÀÄß,
C¸ÀÆAiÉÄAiÀÄÄ zsÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, PÁªÀĪÀÅ ®eÉÓAiÀÄ£ÀÄß, ¤ÃZÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ZÁjvÀæöåªÀ£ÀÄß, PÉÆÃ¥ÀªÀÅ
¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß «£Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÀÄgÀ©üªÀiÁ£À CxÀªÁ zÀÄgÀºÀAPÁgÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß «£Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.” ±ÀÄzÀÞ
ºÁUÀÆ ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ «zÁéA¸À, vÀgÀÄt, ªÀÈzÀÞ, ¨Á®PÀ, ªÀÄ»¼É, ±Á¸ÀPÀ, ¥ÀæeÉ, zsÀ¤PÀ,
zÀjzÀæ, «zÁåyð, ²PÀëPÀ, ¸ÉêÁªÀæwà J®èjUÀÆ «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁVªÉ.
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ :
1. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ?
2. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀzÀ°è w½¹gÀĪÀAvÉ «£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
¨sÁUÀ - `©’
(D£Àé¬ÄPÀ ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì – 16 CAPÀUÀ¼ÀÄ)
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 06 * 1 = 06
29. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ¥ÁæuÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå;
(J) 09 (©) 10 (¹) 25 (r) 34
30. ‘ªÀļÉUÁ®’ ¥ÀzÀzÀ°è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü;
(J) ¯ÉÆÃ¥À (©) DUÀªÀÄ (¹) d±ÀÛ÷é (r) DzÉñÀ
31. ‘dA§Æ¢éÃ¥ÀzÀ’ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ;
(J) ZÀvÀÄyð (©) ¥ÀAZÀ«Ä (¹) µÀ¶× (r) ¸À¥ÀÛ«ÄÃ
32. ‘dAiÀĪÁUÀ°’ ¥ÀzÀªÀÅ F QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ;
(J) «zsÀåxÀðPÀ (©) ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ (¹) ¤µÉÃzsÁxÀðPÀ (r) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ
33. ‘ºÉÆÃUÀÄvÁۣɒ QæAiÀiÁ¥ÀzÀªÀÅ F PÁ®zÀ°èzÉ;
(J) ªÀvÀðªÀiÁ£À (©) ¨sÀÆvÀ (¹) ¨sÀ«µÀå (r) ¸ÀA¨sÁªÀ£Á
34. ‘G£ÀßvÉÆãÀßvÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ;
(J) ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð (©) UÀÄt (¹) ªÀÈ¢Þ (r) AiÀÄuï
PÉÆnÖgÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4 * 1 = 4
35. D±ÀÑAiÀÄð : CZÀÑj : : ¸ÀAvÉÆõÀ : ______________________
36. WÀmÉÆÃvÀÌZÀ : CAQvÀ£ÁªÀÄ : : «zÁéA¸À : _____________________
37. D ªÀÄ£É : UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À : : ºÀuÉUÀtÚ : ________________
38. ªÀÄgÀ : ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ : : CtÚ : __________________
PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ, UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr, bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1 * 3 = 3
39. ¸Àw ªÀÄr¹ ¤ÃqÀĪɯɫrzÀ PÉÊ §¸ÀªÀ½zÀÄ
zÀw aAvÉAiÉƼÀÄ ªÀÄgÉzÀ vÀ£ÀÄ eÉƪÀÄÄä«rzÀ ¥ÀÄ
§ðw ¨sÁgÀªÁV PÀtÄäaÑ vÉÆüï vÉÆqÉ «ÄqÀÄPÉ ¸ÀÄAiÀiï ¸ÀÆ¸É ¤zÉæ PÀ«zÀÄ |
CxÀªÁ
PÀ£ÀßqÀªÀÅ »jzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw
PÀ£ÀßqÀªÀÅ »jzÉÆAzÀÄ eÁÕ£ÀªÀÅ
PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¸ÀÆÛj ¸ËgÀ¨sÀ ¯ÉÆÃPÀvÀÄA©ºÀÄzÀÄ
PÉÆnÖgÀĪÀ ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹, ®PÀëtzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹j. 1 * 3 = 3
40. F ±Á¯ÉUÉ «zÁåyðAiÉÆAzÀÄ gÀvÀß.
CxÀªÁ
ªÀiÁvÀÄ §®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è; Hl §®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è.
¨sÁUÀ - `¹’
(ªÁPÀå gÀZÀ£É ºÁUÀÆ §gɪÀtÂUÉ P˱À®å 11 CAPÀUÀ¼ÀÄ)
41. PÉÆnÖgÀĪÀ UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 1 * 3 = 3
 vÀÄA©zÀ PÉÆqÀ vÀļÀÄPÀĪÀÅ¢®è.
 zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖ £ÀÄtÚUÉ
 «zÁåyðUÉ «£ÀAiÀĪÉà ¨sÀƵÀt
42. ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁd ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåy𠑸ÀAvÉÆõÀ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ, ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ
‘PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ
‘¥ÀæeÁªÁtÂ’ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1 * 4 = 4
CxÀªÁ
¤ªÀÄä£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ eÉ. J¸ï. J¸ï. ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyð ‘«£ÀAiÀÄ’ JAzÀÄ
¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À PÀA¥À¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ‘zÉêÀªÀÄä’
JA§ÄªÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.
43. PÉÆnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj.
 ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ. 1 * 4 = 4
 ¨Á®å «ªÁºÀ vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ
 PÀȶPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ
---- 0 ----
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper
9th standard kannada question paper

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(8)

Floods In BangladeshFloods In Bangladesh
Floods In Bangladesh
whiskeyhj35.4K views
climate change and water resourcesclimate change and water resources
climate change and water resources
Muhammad Yasir5.9K views
FLY ASH MATERIALS FLY ASH MATERIALS
FLY ASH MATERIALS
bholenath9998.8K views
Minamata disasterMinamata disaster
Minamata disaster
Jayesh Sharma2.6K views

Destacado(13)

10th science  notes all chapters10th science  notes all chapters
10th science notes all chapters
Karnataka OER 178.7K views
SSLC question paperSSLC question paper
SSLC question paper
KarnatakaOER1K views
New public software posters hindi pdfNew public software posters hindi pdf
New public software posters hindi pdf
KarnatakaOER14.2K views
9 th standard blue print9 th standard blue print
9 th standard blue print
KarnatakaOER3.9K views
kannada question with answer paperkannada question with answer paper
kannada question with answer paper
KarnatakaOER5.1K views
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1
KarnatakaOER46.6K views
Blueprint of exam questions Blueprint of exam questions
Blueprint of exam questions
Dr.Shahid Hassan133K views

Último(12)

Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c10 views
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdf
ssuser46127c9 views
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views
Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdf
ssuser46127c12 views
BRUJULA 9-6.pdfBRUJULA 9-6.pdf
BRUJULA 9-6.pdf
AikoSaoriLoboaOsorno5 views
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdf
ssuser46127c9 views
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdf
ssuser46127c6 views
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docx
AnaRiascos55 views
TORTUGA 9-6.pdfTORTUGA 9-6.pdf
TORTUGA 9-6.pdf
AikoSaoriLoboaOsorno6 views
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdf
HectorMorenoGarcia18 views

9th standard kannada question paper

  • 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À - ªÀiÁZïð – 2016 9 £Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 03-00 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 90 ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :  ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ J, © ªÀÄvÀÄÛ ¹ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.  ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.  GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÀÇ ¸ÀàµÀÖªÀÇ DVzÀÄÝ, CAPÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ «¸ÁÛgÀ«gÀ°.  ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛgÀPÁÌV «ÄøÀ°lÖ eÁUÀzÀ¯Éèà GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ¨sÁUÀ - `J’ (¥ÀoÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À (UÀzÀå, ¥ÀzÀå, ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀpvÀ UÀzÀå) 63 CAPÀUÀ¼ÀÄ) PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 08 * 1 = 08 1. “dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ §tÚUÀ¼ÀÄ EµÀÖ” JAzÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ? 2. WÀmÉÆÃvÀÌZÀ¤UÉ CªÀ£À vÁ¬Ä K£ÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉ EnÖzÀݼÀÄ? 3. ‘°ÃZï xÉgÀ¦’ JAzÀgÉãÀÄ? 4. fUÀuÉUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂAiÀÄ £ÉvÀÛgÀÄ ¥ÀAZÀ¥ÁætªÁVgÀÄvÀÛzÉ? 5. qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀ PÀÄtÂvÀªÁVzÉ? 6. C¨sÀAiÀÄgÀÄa ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀAiÀĪÀÄwAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? 7. ²æêÁ¢gÁd CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÉêÀjUÉ EgÀĪÀ ©gÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 8. “¥ÀÄlÖºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀlÄÖvÀÛzÉ” JAzÀÄ dA§tÚ CªÀÄgÀaAvÀ ºÉüÀÄvÁÛgÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ - £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10 * 2 = 20 9. gÀ»ÃªÀiï PÉÆÃ¥ÀzÀ°è ZÀlfð CªÀjUÉ K£ÉAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ? 10. dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©Ã¢ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¹j. 11. vÁ£ÀÄ »rA¨ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ WÀmÉÆÃvÀÌZÀ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ ©üêÀÄ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ? «ªÀj¹. 12. «ÃgÀUÁ¸É PÀÄtÂvÀzÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÃVgÀÄvÀÛªÉ? «ªÀj¹. 13. ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð ºÉÃVzÉ JAzÀÄ PÀ« ªÀÄzsÀÄgÀZÉ£Àß ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ? 14. fêÀgÁ²AiÀÄ ªÀtð£É ‘gÀªÀÄå¸Àȶ֒ PÀªÀ£ÀzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆr §A¢zÉ? 15. §£ÀzÀªÀÄä£À ºÀ½îAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ «ZÁgÀªÁV ZÀZÉð £ÀqÉ¢vÀÄÛ? 16. ‘¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀÄ? 17. PÀ« ©. J. ¸À£À¢ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? 18. ±Á¯ÉUÀ¼À ¹Üw-UÀw »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁégÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 3 * 3 = 09 19. “CzÀÄ ¥ÉƼÀ® UÀÄtAUÀ½£ÁzÀªÀiÁ£ÀÄA gÀªÀÄåªÀÄ¥ÀÄàzÀÄ” 20. “¥ÀÄtåA ¥ÀuÁÚzÀAvÉ” 21. “ªÀĺÁvÀägÀ PÉÊUÉ ¨ÉvÀÛ £Á£ÁzÉ” PÉÆnÖgÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ / PÀ«UÀ¼À PÁ®, ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è n¥Ààt §gɬÄj. 2 * 3 = 6 22. CgÀ«AzÀ ªÀiÁ®UÀwÛ 23. d£Àß
  • 2. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 4 * 1 = 4 24. ¨sÀgÀvÀ¨sÀÆvÀ¼ÀPÉ _______________ _________________________ _________________________ ____________________ §tÂڥɣÀÄ || CxÀªÁ ¥ÀÄgÀÄ¥ÀgÀªÉÄñÀ£À _____________ _________________________ _________________________ __________________ ºÉüÀ®¼ÀªÉà || PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÁgÁA±À §gɬÄj. 4 * 1 = 4 25. eÁw-PÀÄ®-ªÀÄvÀ-zsÀªÀÄð ¥Á±ÀUÀ¼À PÀrzÉÆUÉzÀÄ JzÉ »VÎ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ; AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼ÁZÉAiÀÄ° ¯ÉÆÃPÀ¯ÉÆÃPÁAvÀzÀ° D ºÁqÀÄ UÀÄqÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ. || PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ CxÀªÁ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2 * 4 = 8 26. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹j. CxÀªÁ »AzÀÆ zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ §UÉÎ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? «ªÀj¹j. 27. «±Áé«ÄvÀæ£À D±ÀæªÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÁ°lÖ D£ÀAvÀgÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ JzÀÄj¹zÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j. CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¹j ¸ÉƧUÀ£ÀÄß PÀ« ¸ÀvÀå «oÀ® CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ UÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ, PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gɬÄj. 01*04 =04 (2+2) 28. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ GzÉÆâÃzsÀPÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ. EzÀgÀ°è «zÀÄgÀ£ÀÄ zsÀÈvÀgÁµÀÖç£À£ÀÄß GzÉÝò¹ EºÀ-¥ÀgÀUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀ§®è C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ w½¹PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ GzÉÆåÃUÀ ¥ÀªÀðzÀ°ègÀĪÀ «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ°è ªÀåªÀºÁgÀ, ªÀiÁvÀÄ, ¤Ãw, ¸ÀzÁZÁgÀ, zsÀªÀÄð, ¸ÀÄR-zÀÄBRUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ PÀªÀÄðzÀ ¤tðAiÀÄ, vÁåUÀzÀ ªÀÄ»ªÉÄ, £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÀvÀåzÀ §UÉÎAiÀÄÆ w½¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ, PÀëªÉÄ, C»A¸É, «ÄvÀæ£À ®PÀët, PÀÈvÀWÀߤUÉ GAmÁUÀĪÀ zÀÄzÉð¸É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀtð£É¬ÄzÉ. F ªÀtð£ÉAiÉÆA¢UÉ gÁdzsÀªÀÄðzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ MAzÀÄ ±ÉÆèÃPÀzÀ CxÀð »ÃVzÉ. “ªÀÄÄ¥ÀÄà gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß, D¸ÉAiÀÄÄ zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß, ªÀÄÈvÀÄåªÀÅ ¥ÁætUÀ¼À£ÀÄß, C¸ÀÆAiÉÄAiÀÄÄ zsÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, PÁªÀĪÀÅ ®eÉÓAiÀÄ£ÀÄß, ¤ÃZÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ZÁjvÀæöåªÀ£ÀÄß, PÉÆÃ¥ÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß «£Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÀÄgÀ©üªÀiÁ£À CxÀªÁ zÀÄgÀºÀAPÁgÀªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß «£Á±ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.” ±ÀÄzÀÞ ºÁUÀÆ ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ «zÁéA¸À, vÀgÀÄt, ªÀÈzÀÞ, ¨Á®PÀ, ªÀÄ»¼É, ±Á¸ÀPÀ, ¥ÀæeÉ, zsÀ¤PÀ, zÀjzÀæ, «zÁåyð, ²PÀëPÀ, ¸ÉêÁªÀæwà J®èjUÀÆ «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁVªÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 1. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ? 2. «zÀÄgÀ¤ÃwAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀzÀ°è w½¹gÀĪÀAvÉ «£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
  • 3. ¨sÁUÀ - `©’ (D£Àé¬ÄPÀ ªÁåPÀgÀt, C®APÁgÀ, bÀAzÀ¸ÀÄì – 16 CAPÀUÀ¼ÀÄ) PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 06 * 1 = 06 29. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ¥ÁæuÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå; (J) 09 (©) 10 (¹) 25 (r) 34 30. ‘ªÀļÉUÁ®’ ¥ÀzÀzÀ°è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü; (J) ¯ÉÆÃ¥À (©) DUÀªÀÄ (¹) d±ÀÛ÷é (r) DzÉñÀ 31. ‘dA§Æ¢éÃ¥ÀzÀ’ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ; (J) ZÀvÀÄyð (©) ¥ÀAZÀ«Ä (¹) µÀ¶× (r) ¸À¥ÀÛ«Äà 32. ‘dAiÀĪÁUÀ°’ ¥ÀzÀªÀÅ F QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ; (J) «zsÀåxÀðPÀ (©) ¸ÀA¨sÁªÀ£ÁxÀðPÀ (¹) ¤µÉÃzsÁxÀðPÀ (r) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ 33. ‘ºÉÆÃUÀÄvÁۣɒ QæAiÀiÁ¥ÀzÀªÀÅ F PÁ®zÀ°èzÉ; (J) ªÀvÀðªÀiÁ£À (©) ¨sÀÆvÀ (¹) ¨sÀ«µÀå (r) ¸ÀA¨sÁªÀ£Á 34. ‘G£ÀßvÉÆãÀßvÀ’ ¥ÀzÀªÀÅ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ; (J) ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð (©) UÀÄt (¹) ªÀÈ¢Þ (r) AiÀÄuï PÉÆnÖgÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸Àj¸ÀA§AzsÀ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4 * 1 = 4 35. D±ÀÑAiÀÄð : CZÀÑj : : ¸ÀAvÉÆõÀ : ______________________ 36. WÀmÉÆÃvÀÌZÀ : CAQvÀ£ÁªÀÄ : : «zÁéA¸À : _____________________ 37. D ªÀÄ£É : UÀªÀÄPÀ ¸ÀªÀiÁ¸À : : ºÀuÉUÀtÚ : ________________ 38. ªÀÄgÀ : ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ : : CtÚ : __________________ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ, UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr, bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1 * 3 = 3 39. ¸Àw ªÀÄr¹ ¤ÃqÀĪɯɫrzÀ PÉÊ §¸ÀªÀ½zÀÄ zÀw aAvÉAiÉƼÀÄ ªÀÄgÉzÀ vÀ£ÀÄ eÉƪÀÄÄä«rzÀ ¥ÀÄ §ðw ¨sÁgÀªÁV PÀtÄäaÑ vÉÆüï vÉÆqÉ «ÄqÀÄPÉ ¸ÀÄAiÀiï ¸ÀÆ¸É ¤zÉæ PÀ«zÀÄ | CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀªÀÅ »jzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw PÀ£ÀßqÀªÀÅ »jzÉÆAzÀÄ eÁÕ£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¸ÀÆÛj ¸ËgÀ¨sÀ ¯ÉÆÃPÀvÀÄA©ºÀÄzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹, ®PÀëtzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹j. 1 * 3 = 3 40. F ±Á¯ÉUÉ «zÁåyðAiÉÆAzÀÄ gÀvÀß. CxÀªÁ ªÀiÁvÀÄ §®èªÀ¤UÉ dUÀ¼À«®è; Hl §®èªÀ¤UÉ gÉÆÃUÀ«®è.
  • 4. ¨sÁUÀ - `¹’ (ªÁPÀå gÀZÀ£É ºÁUÀÆ §gɪÀtÂUÉ P˱À®å 11 CAPÀUÀ¼ÀÄ) 41. PÉÆnÖgÀĪÀ UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 1 * 3 = 3  vÀÄA©zÀ PÉÆqÀ vÀļÀÄPÀĪÀÅ¢®è.  zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖ £ÀÄtÚUÉ  «zÁåyðUÉ «£ÀAiÀĪÉà ¨sÀƵÀt 42. ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À ªÀĺÁgÁd ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåy𠑸ÀAvÉÆõÀ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ, ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ‘PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ‘¥ÀæeÁªÁtÂ’ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1 * 4 = 4 CxÀªÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ eÉ. J¸ï. J¸ï. ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyð ‘«£ÀAiÀÄ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À PÀA¥À¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ‘zÉêÀªÀÄä’ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¤ªÀÄä «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¹ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 43. PÉÆnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj.  ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ. 1 * 4 = 4  ¨Á®å «ªÁºÀ vÀqÉUÀlÄÖªÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ  PÀȶPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ---- 0 ----