Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

1 st periodical test in esp with tos

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 1 st periodical test in esp with tos (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

1 st periodical test in esp with tos

  1. 1. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ESP 4 Table of Specification Batayang Pagpapahalaga/ Mga Kaugnay na Pagpapahalaga NUMBER OF ITEMS ITEM PLACEMENT PERCENTAGE Katatagan ng loob (Fortitude) 5 1,11,13,25,35 12.5% Pagkamatiyaga (Perseverance) 5 26-30 12.5% Pagkamapagtiis (Patience) 5 3,8,14,33,34 12.5% Mapanuring pag-iisip (Critical Thinking) 5 9,17,23,36,37 12.5% Pagkakaroon ng bukas na isipan (Open-mindedness) 5 2,4,5,7,18 12.5% Pagmamahal sa katotohanan ( Love of Truth) 5 10,12,20,24,31 12.5% Mapagpasensiya (Patience /Self - Control) 5 6,16,19,22,32 12.5%
  2. 2. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com KARLO D. VILLANUEVA Teacher I Pagkamahinahon (Calmness) 5 15,21,38-40 12.5%
  3. 3. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ESP 4 Panuto : Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 1. Napili ka ng iyong guro na siyang maging tagapagdaloy ng palatuntunan,ano ang iyong gagawin? A. Pipilitin ko ang aking kamag-aral na palitan ako. B. Sasabihan kong ayokong maging tagapagdaloy ng palatuntunan. C. Lalakasan ko ang aking loob at tatanggapin ang ibinigay na Gawain. D. Magdadahilan ako na masakit ang aking lalamunan at hirap sa pagsasalita. 2. Maraming nilabhang damit ang nanay. Ipinasampay niya ang mga ito kay Aleirah. Ano ang dapat gawin ni Aleirah? A. Itago ang mga damit na ipinasasampay ng nanay. B. Magkunwari na hindi narinig ang utos ng nanay. C. Magsabi sa nanay na hindi niya ito kayang gawin. D. Pagtiyagaang isampay ang mga damit para makatulong kay nanay. 3. Oras ng reses, mahaba ang pila sa pagbili ng pagkain sa kantina. Nasa bandang hulihan ng pila si Ahye. Kung ikaw si Ahye,ano ang gagawin mo? A. Hindi na pipila at titiisin na lamang ang gutom. B. Magtitiis na pumila hanggang sa makaabot sa unahan. C. Sisingit sa bandang gitna ng pila para mabilis. D. Pupunta sa unahan ng pila at makikiusap na paunahin siya. 4. Narinig ni Aaron na may parating na bagyo at sinuspinde na ang mga klase sa kalapit na lugar.Ano ang dapat gawin ni Aaron? A. Makinig sa radio o manood sa telebisyon para sa mahalagang pahayag. B. Tawagan ang mga kamag-aral at sabihing wala na rin silang pasok. C. Muling matulog dahil wala na rin sigurong klaseng kanilang paaralan. D. Magdasal na lalong lumakas ang ulan. 5. Tuwang-tuwa ka dahil pinasalubungan ka ng tatay ng isang kahong “loombands”.Itinago mo ito bago pumasok sa paaralan. Pagdating mo sa bahay, Nakakalat ang mga ito at ang iba ay itinapon ng iyong nakakabatang kapatid. Ano ang gagawin mo? A. Mag-iiyak ako. B. Aawayin ko ang aking kapatid. C. Sasabihin ko sa tatay na paluin ang aking kapatid. D. Magtitimpi ako at iaayos ang natitirang “loombands”. 6. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mahinahon sa kilos at damdamin? A. Nakikipag-away sa mga ayaw kumampi kapag may ipinaglalaban. B. Nakikiayon sa sinasabi ng kapuwa para maiwasan ang gulo. C. Nakikipag-usap ng maayos sa kapuwa upang magkaunawaan. D. Kumakampi sa mas marami ang umaayon upang hindi mapag-isa. 7. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng totoong pagiging bukas-palad? A. Naghulog ng dalawang piso sa collection box kahit walang nakakakita. B. Ibinahagi ang pagkain sa katabing walang pagkain dahil nakatingin ang guro. C. Dinala ang mga damit na ayaw ng gamitin para sa mga biktima ng baha para magkaroon nang mas madaming puntos ang aming grupo.
  4. 4. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com D. Dumalo sa pag-eempake ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. 8. Bakit kailangang igalang ang kapuwa? A. Para mapanatili ang mapayapang pamayanan B. Para igalang ka din ng kapuwa C. Para walang magalit sa iyo D. Para masaya ang lahat 9. Bilang mag-aaral alin sa sumusunod ang paggalang sa karapatan ng may sakit ang kaya mong gawin? A. Pagbigay ng prutas at damit B. Pagbisita sa may sakit C. Pagbibigay ng payo sa may sakit D. Pagbibigay ng gamot sa may sakit 10. Paano maipapakita ang pag-unawa sa damdamin ng kapuwa? A. Sa pakikiiyak sa kanila B. Sa pakikipag-usap sa kanila C. Sa pagbibigay ng sariling kuwento sa kanila D. Sa Pakikinig sa oras na may problema sila at pagbibigay ng payo. Panuto: Gumuhit ng kung tama ang ginawa at naman kung mali. ________11.Matiyaga kung tinapos ang aking takdang aralin kahit inaantok na ako. ________12.Kahit alam kong mapapagalitan ako ni nanay,sinabi ko pa rin na ako ang nakabasag ng pinggan ________13.Tinanggihan ko ang ibinigay sa aking parte sa programa sapagkat nahihiya ako. ________14.Hindi ko inaway ang aking kamag-aral nang matapunan niya ng sopas ang aking kwaderno. ________15.Sinulatan ng bunso kong kapatid ang aking kuwaderno.Inaway ko siya at sinaktan. ________16.May dumating kaming bisita at tiniis kong matulog sa sopa. ________17.May nabasa akong mga dapat gawin kung may bagyo. Isa-isa ko iyong inunawa at inalam kung maaaring ilapat sa sitwasyon namin sa aming bahay. ________18. Naiinis ako nang sabihin sa akin ng aking guro na hindi masyadong maganda ang isinulat kong talata. ________19. Gutom na ako kaya siningitan ko ang aking kamag-aral sa pila sa pagbili sa kantina. ________20. Hindi ko sinasabi sa guro na isa ako sa mga gumawa ng proyekto sapagkat hindi maayos ang pagkakagawa. Panuto : Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 21. Pinasalubungan ka ng iyong ninang ng isang malaking balot ng tsokolateng galing Japan. Pag-uwi ninyo ng nanay mo sa bahay, nakita ng iyong kapatid na bunso ang pasalubong na bigay sa iyo.Namilog ang kaniyang mga mata, bakas ang tuwa. A. Aalukin ko siya kung gusto niya. B. Bibigyan ko siya pati na rin ang iba ko pang mga kapatid. C. Tatanungin kosiya kung kumakain siya ng tsokolate. D. Kunwari ay sasabihan ko siya na hindi ko siya bibigyan.
  5. 5. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com 22. Nagmamadali kang umuwi dahil may dadaluhan kang birthday party ng iyong kapitbahay.Paglabas mo ng silid- aralan, nakita mong umapaw ang basura sa labas. Ikaw na lang ang tao dahil nauna nang umuwi ang iyong mga kaklase.Ano ang gagawin mo? A. Pababayaan ang basura dahil baka mahuli sa birthday party na iyong dadaluhan. B. Mabilisang aayusin ang mga basura sa sako bago umuwi. C. Magkukunwaring hindi nakita ang umaapaw na basura sa sako. D. Magkikibit-balikat dahil hindi naman ikaw ang taga-linis sa araw na iyon. 23. Palagi ninyong nararanasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagyari ito? A. Maling paraan ng pagtatapon ng basura sa ating paligid na bumabara sa mga estero at kanal. B. Talagang mas malakas na ang buhos ng ulan sa ngayon. C. Masyado nang makapal ang tao sa Metro Manila. D. Tinatakpan ng mga tao ang mga drainage. 24. Bakit kailangang malaman ng mga tao na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura? A. Maaari itong maging sanhi ng pagkasunog ng mga bahay sa paligid. B. Puwedeng i-recycle ang mga patapong bagay na susunugin C. Ang pagsusunog ng basura ay puwedeng magbunga ng maruming hangin at kapaligiran. D. Ang pagsusunog ay ipinagbabawal ng batas. 25. Naatasan ang iyong pangkat na magtanghal sa palatuntunang inihanda para sa mga mag-aaral mula sa Malaysia upang maipakilala sa kanila ang Kulturang Pilipino. Alin sa sumusunod ang pipiliin ninyo? A. Sumayaw ng Pandanggo sa ilaw. B. Umawit ng nauusong kanta ngayon. C. Lumikha ng bagong himig at tugtugin sa piano. D. Sumayaw ng katutubong sayaw ng Malaysia. Panuto: Lagyan ng tsek(√) ang patlang kung nagpapakita ito ng pagtitiyaga at ekis (x) kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. ________26. Hinintay nina Joeven at Erika si Nenante sa Plasa Mabini kahit na lampas na sa takdang-oras ng kanilang usapan. ________27. Pinilit tapusin ni Pearl ang pagsagot sa takdang-aralin kahit na ito ay may kahabaan. ________28. Itinapon na lamang ni Mariz ang may punit na damit sapagkat ayaw niyang manahi. ________29. Patuloy pa rin ang ginagawang pag tulong ni Grace sa kanyang kamag-aral na si Nikki kahit madalas itong hindi nakatatapos sa gawain. ________30. Isa-isang pinulot ni Nica ang mga butil ng natapong bigas dahil alam niyang mahalaga ito at wala silang sapat na salapi para ipambili ng sobra. Panuto: Isulat ang titik ng ipinakikitang pag-uugali. A – Katatagan ng Loob; B – Pagkamatiyaga; C – Pagkamapagtiis; D – Pagkamapagpasensiya; E – Pagmamahal sa katotohanan; F – Pagkamahinahon Sitwasyon Pagpapahalagang Ipinakita
  6. 6. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com 31. Sinasabi ang totoo kahit mapagalitan. 32. Hindi nagagalit kahit may ginagawang mali ang kamag-aral o kaibigan. 33. Isinasakatuparan ang iniatang na Gawain kahit hindi madali. 34. Hindi sumisingit sa mahabang pila sa pagbili sa tindahan 35 Ipinakikita ang kakayahan kahit kinakabahan. Panuto: Lagyan ng tsek (√) ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radio o nabasa sa pahayagan at ekis (x) kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Gawin ito sa iyong sagutang papel. ________36. Naipaliliwanag ko nang maayos at may kompletong detalye ang balita sa bagyo. ________37. Naikokompara ko ang tama at mali sa aking nabasa sa pahayagan. Panuto : Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 38. Kung naitulak ka habang bumibili ng pagkain, pagsasalitaan moba nang masakit ang may kasalanan? A. Oo, dahil nasaktan ako. B. Oo, dahil ito ang dapat. C. Hindi, dahil maling gumanti sa kapwa. D. Walang tamang sagot. 39. Nagagalit kaba kapag maingay ang katabi mo? A. Hindi, dahil kakwentuhan ko siya. B. Hindi, wala akong pakialam. C. Hindi, ngunit pagsasabihan ko sila na huwag maingay. D. Walang tamang sagot. 40. Magiging mahinahon kaba kung may sunog malapit sa inyong bahay? A. Hindi, kasi baka abutin kami. B. Hindi, magsisisigaw ako sa takot. C. Oo, kasi pag di ako huminahon baka mag “panic” ang iba pang tao. D. Walang pakialam kasi di naman kami ang nasusunugan.
  7. 7. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Department ofEducation REGION III SCHOOLS DIVISION OFFICE OF BATAAN Orani Annex KABALUTAN ELEMENTARY SCHOOL School ID: 104660 ‖ Address: Kabalutan, Orani, Bataan ‖email: kabalutanes@gmail.com KARLO D. VILLANUEVA Teacher I

×