Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Μάνηημξ — Απνίιημξ     Δεμμηηθό Σπμιείμ Τζηθαιανηώκ — Β΄ ηάλε    2012 Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Πενηεπόμεκα ηεύπμοξΤμ θμνί...
Σειίδα 2       Τα ζαΐκηα γνάθμο κ            Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Τμ θμνίηζη θαη ηα ιμοιμύδηα Μηα θμνά θη έκ...
Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1          Τα ζαΐκηα γνάθμο κ         Σειίδα 3Τα ιμοιμύδηα ηεξ άκμηλεξ Ηάζε Μάνηε μπαίκ...
Σειίδα 4       Τα ζαΐκηα γνάθμο κ            Τόμμξ 1, ηεύπμξ 125ε Μανηίμο                ...
Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1          Τα ζαΐκηα γνάθμο κ        Σειίδα 5έκα πόδη θαη με ηα οπόιμηπα... πνμπςνμύζε μ ...
Σειίδα 6       Τα ζαΐκηα γνάθμο κ            Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Σοκέκηεολε από ηε γηαγηά - Γιαγιά θα μοσ ...
Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1           Τα ζαΐκηα γνάθμο κ     Σειίδα 7Καηαζθεοή ιαμπάδαξ Γηαηί κα αγμνάζεηε θέημξ ιαμπ...
Οηθμιμγηθό βάρημμ αβγώκ                Ε βαθή ηςκ θόθθηκςκ αβγώκ γίκεηαη ηε Μεγάιε             ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tα σαΐνια γράφουν Τεύχος 01

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tα σαΐνια γράφουν Τεύχος 01

 1. 1. Μάνηημξ — Απνίιημξ Δεμμηηθό Σπμιείμ Τζηθαιανηώκ — Β΄ ηάλε 2012 Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Πενηεπόμεκα ηεύπμοξΤμ θμνίηζη θαη ηα 2 Τα ζαΐκηα γνάθμοκιμοιμύδηαΤα ιμοιμύδηα θαη ε 3 Καιώξ ήνζαηε πειηδμκάθηαάκμηλε Σα πειηδμκάθηα είκαη μηθνά είπακ αθήζεη ηεκ πνμεγμύμεκεΠμίεμα-Παηνίδα 3 πμοιηά με ζθμύνα πιάηε, ιαημό πνμκηά. Αοηό ημ θαηαθένκμοκ25ε Μανηίμο 4 ζημ πνώμα ηεξ ζθμονηάξ, ιεοθή γηαηί δηαζέημοκ έκα είδμξ ειηα-Η θονά Σαναθμζηή 4 θμηιηά θαη μαθνηά δηπαιςηή μονά. θήξ πολίδαξ πμο ηα βμεζμύκ καΣοκέκηεολε από ηε 6 Σμ μήθμξ ημοξ είκαη πενίπμο βνμοκ ηεκ αθνηβή ζέζε ηεξ θς-γηαγηά 20 εθαημζηά θαη ε μάδα ημοξ εί- ιηάξ ημοξ.Σοκηαγή γηα ημκ 6 Ε θςιηά ηςκ πειηδμκηώκ είκαη καη 10-20 γναμμάνηα. Δμοκ πενί-μβειία πμο 15 πνόκηα θαη δεογανώκμοκ θνομμέκε μέζα ζε θάπμημ θηήνημΚαηαζθεοή ιαμπά- 7 από ημκ Απνίιημ μέπνη ημκ Ζμύιη- ή θάης από θάπμηα γέθονα.δαξ μ. Γηα ηεκ θαηαζθεοή ηεξ θςιηάξΟηθμιμγηθό βάρημμ 8αβγώκ Σα πειηδόκηα ηνώκε θονίςξ ενγάδμκηαη θαη ηα δύμ μέιε ημο έκημμα. Γίκαη ηθακά κα θάκμοκ δεογανημύ, πμο δηανθεί έςξ θαηΜακηηκάδεξ 8 απίζηεοηα αθνμβαηηθά γηα κα 18 μένεξ. Σα οιηθά πμο πνεζημμ-Αηκίγμαηα 8 πηάζμοκ ηεκ ηνμθή ημοξ. πμημύκ είκαη πειόξ ακαθαηεμέ-Πανμημίεξ 8 Ο ιαόξ μαξ ζεςνεί ηα πειηδό- κμξ με ημ ζάιημ ημοξ, λενά πμν- κηα θμνείξ ηεξ άκμηλεξ θαη θαιό ηανάθηα, θιςζηέξ θαη θηενά. μηςκό. Γπίζεξ, πίζηεοακ πςξ ημ Σμ ζειοθό πειηδόκη γεκκάεη 4- ζώμα ηςκ πειηδμκηώκ ζεναπεύεη 6 αβγά. Ε επώαζε ηςκ αβγώκ δηάθμνεξ αζζέκεηεξ. δηανθεί 12 μένεξ. Όιμ αοηό ημ Σα πειηδόκηα είκαη απμδεμεηη- δηάζηεμα ημ ανζεκηθό πειηδόκη θά πμοιηά. Ένπμκηαη ζηε πώνα θνμκηίδεη γηα ηε δηαηνμθή ημο μαξ ηεκ άκμηλε, Μάνηημ ή Απνίιη- ζειοθμύ μηα θαη αοηό δεκ μπμνεί μ, ακάιμγα με ημ πόζμ δεζηόξ εί- κα αθήζεη ηε θςιηά. καη μ θαηνόξ. Όηακ μ θαηνόξ Σα πειηδόκηα δείπκμοκ ελαηνε- ανπίδεη κα θνοώκεη, δειαδή ηηθή θνμκηίδα πνμξ ηα μηθνά ημ θζηκόπςνμ, πεγαίκμοκ ημοξ. Σηξ πνώηεξ μένεξ ηα ηαΐ- ζηεκ Αθνηθή. δμοκ θαη ανγόηενα ηα μαζαίκμοκ Γίκαη ζεαμαηηθό ημ όηη πα- πώξ κα πεηάκε θαη κα βνίζθμοκ νόιμ πμο δηακύμοκ έςξ θαη μόκα ημοξ ηεκ ηνμθή ημοξ. 10.000 πηιηόμεηνα, επηζηνέ- Γηώνγμξ Μ., Μάκμξ, θμοκ ζηεκ ίδηα θςιηά πμο Χνηζηίκα Μ.
 2. 2. Σειίδα 2 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Τμ θμνίηζη θαη ηα ιμοιμύδηα Μηα θμνά θη έκακ θαηνό δμύζε θμκηά ζημ δάζμξ μηα θμπέια πμο ηεξ άνεζακ ηαιμοιμύδηα. Πιεζίαδε ε άκμηλε θαη ε θμπέια ζθέθηεθε κα θηηάλεη έκακ θήπμ, γηα καθοηέρεη ηα ιμοιμύδηα ηεξ. Σεκ επόμεκε μένα, μόιηξ λεμένςζε ε θμπέια άνπηζε κα ζθαιίδεη ημκ θήπμ ηεξ.Γπίζεξ, δήηεζε από ημ μεγαιύηενμ αδενθό ηεξ κα ηεξ αγμνάζεη δηάθμνμοξ ζπόνμοξθαη βμιβμύξ, γηα κα θοηέρεη. Αθμύ θύηερε ημοξ ζπόνμοξ, έβαιε ιίπαζμα, ένηλε κενό θαη πενίμεκε μενηθέξ μέ-νεξ, γηα κα θοηνώζμοκ. Μόιηξ άκζηζακ ε θμπέια πενηπμηόηακ θαη θνόκηηδε ηα θοηάθαη αοηά μεγάιςκακ θαη άκζηδακ πενηζζόηενμ. Ηάπμηα μένα όμςξ ήνζε ζημκ θήπμ έκαξ θαθόξ μάγμξ θαη λένακε όια ηα ιμοιμύ-δηα με ημ μαγηθό ημο θίιηνμ. Ε θμπέια ζηεκαπςνήζεθε πμιύ θαη μένα κύπηαέθιαηγε πάκς από ηα λενά ιμοιμύδηα, ώζπμο έκα πνςηκό ηα ιμοιμύδηα άκζηζακ θαηέγηκακ θαη πάιη όμμνθα, γηαηί με ηα δάθνοα ηεξ θμπέιαξ ελαθακίζηεθε ημ μαγηθόθίιηνμ. Έηζη μ θήπμξ ηεξ έγηκε θαη πάιη πακέμμνθμξ θαη έδεζε αοηή θαιά θνμκηίδμκηαξθαη απμιαμβάκμκηαξ ημκ θήπμ ηεξ θη εμείξ θαιύηενα. Γιέκε, Χνήζημξ, Χνηζηίκα Π. Χνηζηίκα Χ.
 3. 3. Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Σειίδα 3Τα ιμοιμύδηα ηεξ άκμηλεξ Ηάζε Μάνηε μπαίκεη ε άκμηλε. Μεηά ημ βνμπενό πεημώκα πμιύπνςμα ιμοιμύδηαζημιίδμοκ όιε ηε θύζε. Οη άκζνςπμη ηεκ άκμηλε βγαίκμοκ ζηεκ ελμπή, ζημοξ θή-πμοξ θαη ζηηξ αοιέξ γηα κα μαδέρμοκ ιμοιμύδηα. Σα ιμοιμύδηα μμμνθαίκμοκ ηα ζπί-ηηα θαη θάκμοκ ημοξ ακζνώπμοξ εοηοπηζμέκμοξ. Έκα από ηα ιμοιμύδηα ηεξ άκμηλεξ είκαη ε μανγανίηα, πμο έπεη πνώμα άζπνμ θαηθίηνηκμ θαη ζημιίδεη βμοκά θαη πεδηάδεξ. Σμ ζθοιάθη, έκα άιιμ ιμοιμύδη, οπάνπεη ζε πμιιά πνώμαηα θαη είκαη πμιύ γιο-θμύιηθμ. Οη μπμοθαμβίιηεξ με θόθθηκα θαη θμύληα άκζε μμμνθαίκμοκ ηηξ αοιέξ μαξ.Σα γενάκηα είκαη ήμενα, άνα δεκ θοηνώκμοκ μόκα ημοξ θαη οπάνπμοκ ζε πμιιάπνώμαηα. Σέιμξ, ημ πημ ζοκεζηζμέκμ, ε παπανμύκα, θοηνώκεη ζοκήζςξ ζε ειηόιμο-ζηα πςνάθηα, είκαη θόθθηκε θαη θαμηά θμνά βγαίκεη θαη ζε άιια πνώμαηα. Λεοηένεξ, Μανία Τζ. Παηνίδα (Λμνέκηδμξ Μαβίιεξ) Πάιε λοπκάεη ηεξ άκμηλεξ η αγένη ζηεκ πιάζε μοζηηθήξ αγάπεξ γιύθα, ζα κύθ ε γε, πόπεη άμεηνα άκζε πνμίθα ιάμπεη εκώ ζβεέηαη ηεξ αογήξ η αζηένη. Πεηαιμύδεξ πεημύκ ηαίνη με ηαίνη, εδώ βμοίδεη μέιηζζα, εθεί ζθήθα. Σε θύζε ζηεκ θαιή ηεξ ώνα εβνήθα, ιαπηανίδεη ε δςή ζ όια ηα μένε. Ηάζε μμζθμβμιηά θαη θάζε πνώμα, θάζε πμοιημύ θειάεδεμα λοπκάεη πόζμ ζηα θοιιμθάνδηα μμο θη ειπίδα κα ζμο λακαθηιήζς η άγημ πώμα, κα λακασδώ θαη ημ δηθό ζμο Μάε, όμμνθή μμο, θαιή, γιοθηά παηνίδα. Κςκζηακηίκμξ
 4. 4. Σειίδα 4 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Τόμμξ 1, ηεύπμξ 125ε Μανηίμο Σεκ 25ε Μανηίμο γημνηάδμομε ηεκ έκανλε ηεξ επακάζηαζεξ ηςκ Γιιήκςκ εκακηίμκ ηςκ Σμύνθςκ. Ο ιαόξ λεζεθώζεθε γηα κα πμιεμήζεη γηα ηεκ ειεο- ζενία ημο. Οη Έιιεκεξ ήηακ ζθιαβςμέ- κμη ζημοξ Σμύνθμοξ πενίπμο 400 πνόκηα. Δεκ άκηεπακ άιιμ ηε ζθιαβηά θαη απμθάζηζακ κα πμιεμήζμοκ ζθιενά ημοξ Σμύν- θμοξ. Αθόμε, ζηηξ 25 Μανηίμο γημν- ηάδμομε θαη ημκ Γοαγγειηζμό ηεξ Θεμηόθμο. Ο άγγειμξ Γα- βνηήι έθενε ζηε Μανία ημ παν- μόζοκμ μήκομα, όηη ζα γεκκήζεη ημ ΢ςηήνα ημο θόζμμο, ημ Υνη- ζηό μαξ. Γηώνγμξ Φ., Γοαγγειία, Σηαονμύια Α. "Η Καηαζηνμθή ηςκ Ψανώκ" ημο ΝηειαθνμοάΗ θονά Σαναθμζηή Ε θονά ΢αναθμζηή ζύμθςκα με ημ ειιεκηθό έζημμ ήηακ έκα αοημζπέδημ εμενμ-ιόγημ πμο μεηνμύζε ηηξ εβδμμάδεξ ηεξ ΢αναθμζηήξ. ΢ηηξ πενηζζόηενεξ πενημπέξήηακ μηα πάνηηκε δςγναθηά ,θαμηά θμνά πανμοζηάδεηαη θαη πάκηκε παναγεμηζμέκεμε πμύπμοια - πμο μμηάδεη με γοκαίθα λεναθηακή, αοζηενή, με ζηαονςμέκα πένηα(ιόγς πνμζεοπήξ), πςνίξ ζηόμα ( γηαηί δεκ πνέπεη κα ηνώεη αθμύ κεζηεύεη), με ε-πηά πόδηα (όζεξ είκαη θαη μη εβδμμάδεξ ςξ ημ Πάζπα). Ηάζε ΢άββαημ πμο πενκμύζε, μεηά ηεκ Ηαζανά Δεοηένα, ηεξ έθμβακ θαη από
 5. 5. Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Σειίδα 5έκα πόδη θαη με ηα οπόιμηπα... πνμπςνμύζε μ πνόκμξ πνμξ ημ Πάζπα. Σμ Μεγάιμ΢άββαημ έθμβακ θαη ημ ηειεοηαίμ ηεξ πόδη θαη ημ έβαδακ μέζα ζε λενό ζύθμ απόαοηά πμο είπακ απμλενάκεη ημ θαιμθαίνη ή ζημ ρςμί πμο έρεκακ γηα ημ βνάδο ηεξΑκάζηαζεξ. Όπμημξ ημ έβνηζθε ζηε θέηα ημο ρςμημύ πμο ημο ακαιμγμύζε ή ζημ ζύ-θμ πμο έπηακε από ημ θαιάζη, ζα ημο έθενκε ηύπε. ΢ημκ Πόκημ έπαηνκακ μηα παηάηα ρεμέκε ή έκα θνεμμύδη, έμπεγακ επηά θηενάθόηαξ, ημ έδεκακ ζημ ηαβάκη θαη θνεμόηακ όιε ηε ΢αναθμζηή. Ηάζε βδμμάδαέβγαδακ θαη έκα θηενό. Ο "θμοθμονάξ", έηζη ημ έιεγακ θαη ήηακ μ θόβμξ ηςκ παη-δηώκ. Άιιμηε, πάιη, θη αιιμύ,ηεκ θονά ΢αναθμζηή ηεκέπιαζακ με δομάνη, γη’ αοηόθαη μαξ έπεη δηαζςζεί ημηναγμοδάθη: Σεκ Ηονά ΢αναθμζηή πμο είκαη έζημμ παιηόμη γηαγηάδεξ μαξ ηε θηηάπκακ με αιεύνη θαη κενό! Γηα ζημιίδη ηεξ θμνμύζακ ζημ θεθάιη ηεξ ζηαονόθαη ημ ζηόμα ηεξ λεπκμύζακ γηαηί κήζηεοε θαηνό! Ηαη μεηνμύζακ ηηξ εμένεξ με ηα πόδηα ηεξ ηα εθηά θόβακ έκα ηε βδμμάδα,μέπνη κα ‘νζεη ε Παζπαιηά! Ακηώκεξ, Ανηέμεξ
 6. 6. Σειίδα 6 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1Σοκέκηεολε από ηε γηαγηά - Γιαγιά θα μοσ πεις πώς περμούσατε το Πάστα στο τωριό στημ Εύβοια; - Και βέβαια θα σοσ πω καλή μοσ! Στημ Εύβοια τη Μεγάλη Παρασκεσή τα μικράπαηδηά έβγαηκακ έλς με ηα μηθνά ημοξ θαιαζάθηα θαη γύνηδακ όιμ ημ πςνηό δεηώ-κηαξ κα ημοξ θόρμοκ ιμοιμύδηα γηα ημκ επηηάθημ, πμο ημκ ζημιίδμοκ μη μεγαιύηενεξθμπέιεξ. Σμ Μεγάιμ ΢άββαημ πμο πήγαηκε όιμ ημ πςνηό ζηεκ Ακάζηαζε, μη άκζνςπμηθναημύζακ από έκα θόθθηκμ αβγό θαη όηακ μ παπάξ έιεγε ημ «Υνηζηόξ Ακέζηε»,άνπηδακ κα ηα ηζμογθνίδμοκ θαη κα δίκμοκ θηιηά αγάπεξ. Όηακ ηειεηώκεη ε εθθιεζίαμη πηζημί δε θεύγμοκ από αοηήκ κα πάκε ζηα ζπίηηα ημοξ, αιιά μέκμοκ ζηεκ εθθιε-ζία θαη γημνηάδμοκ όιε ηε κύπηα ηεκ Ακάζηαζε ημο Υνηζημύ. Σέιμξ, ηεκ Ηονηαθή ημο Πάζπα έρεκακ ημ ανκί, ζηηξ γεηημκηέξ ακηάιιαζζακ εο-πέξ θαη γιεκημύζακ όιε μένα. - Εσταριστώ πολύ γιαγιά!!! Σηαονμύια Π.Σοκηαγή γηα θαιό μβειίαΤιηθά: · 1 ανκί μιόθιενμ · Αιάηη—Πηπένη—Ρίγακε · ΢πάγθμ θαη ζαθμνάθαΓθηέιεζε: Ηαζανίδμομε ημ ανκί θαη ημ πενκάμε ζηε ζμύβια από ηα πίζς πόδηα πνμξ ημ θε-θάιη. Βάδμομε ηα μπαπανηθά ζηεκ θμηιηά ημο ανκημύ θαη ελςηενηθά. Ράβμομε ηεκθμηιηά με ηε ζαθμνάθα θαη ημ ζπάγθμ. Έημημμ γηα ρήζημμ. Σμ βάδμομε ρειά ζηεκ ανπή θαη μεηά ημ παμειώκμομε θαη ημγονίδμομε ζηγά ζηγά. Ηαιή ζαξ όνελε!!!! Ακαζηαζία
 7. 7. Τόμμξ 1, ηεύπμξ 1 Τα ζαΐκηα γνάθμο κ Σειίδα 7Καηαζθεοή ιαμπάδαξ Γηαηί κα αγμνάζεηε θέημξ ιαμπάδεξ; Γδώ ζα βνείηε μδεγίεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή πακέμμνθςκ ιαμπάδςκ. Τιηθά:  1 θενί - Μηθνέξ πάκηνεξ - Ημνδέια - ΢ύνμα Ηαηαζθεοή: 1) Ηόβς ημ ζύνμα ζε δώδεθα ίζα θμμμάηηα. 2) Πενκάς ηνεηξ πάκηνεξ ζε θάζε ζύνμα. 3) Δηπιώκς ημ ζύνμα ζηε μέζε θαη ημ ζηνίβς, ώζηε κα βνεζμύκ μη πάκηνεξ ζηεκ θμνοθή. 4) Παίνκς ηνία ζύνμαηα μα- δί, ηα ζηνίβς θαη δεμημον- γώ έκα θιαδάθη. 5) Παίνκς ηνία θιαδάθηα θαη ηα ζηνίβς, ώζηε κα δεμη- μονγήζς έκα δεκηνάθη. 6) Με ημκ ίδημ ηνόπμ θηηά- πκς έκα πημ μηθνό δεκηνά- θη. 7) Σέιμξ, ηα ζηενεώκς όια πάκς ζηε ιαμπάδα μμο, ηο- ιίγμκηάξ ηα με ηεκ θμνδέ- ια. Ηαιή επηηοπία!!! Μονηώ Μ., Σμθία, Δέζπμηκα
 8. 8. Οηθμιμγηθό βάρημμ αβγώκ Ε βαθή ηςκ θόθθηκςκ αβγώκ γίκεηαη ηε Μεγάιε Πέμπηε θαη ηα αθήκμομε μέπνη ημ βνάδο ηεξ Ακά- ζηαζεξ, γηα κα ηα ηζμογθνίζμομε με ηα αγαπεμέκα μαξ πνόζςπα. Αθμύ, πιεζηάδεη ημ Πάζπα γηα ημ βάρημμ ηςκ αβγώκ ζα ζαξ πνμηείκμομε μηθμιμγη- θμύξ ηνόπμοξ. Σα παιηόηενα πνόκηα πμο δεκ οπήνπακ πεμηθά πνώμαηα, μη κμηθμθονέξ πνεζημμπμημύζακ βαθέξ από ηε θύζε. Ε θμοδίκα είκαη γεμάηε με θοηηθέξ βαθέξ. Ηάπμηεξ είκαη θνομμέκεξ ζηηξ θιμύδεξ ηςκ θνεμμοδηώκ,ζηα πακηδάνηα, ζημ θόθθηκμ ιάπακμ θ.α. Έηζη ζα πνεηαζημύμε θνεμμύδηα γηα πμνημθαιί πνώμα, πακηδάνηα γηα θόθθηκμ,θιμύδεξ πμνημθαιημύ ή ιεμμκημύ γηα θίηνηκμ, θύιια από ζπακάθη ή μασκηακό γηαπνάζηκμ, θόθθηκμ ιάπακμ γηα μμβ-μπιε θαη θμονθμομά γηα βαζύ θίηνηκμ. Γηα θάζε θοηηθή βαθή βνάζηε κενό γηα μηζή ώνα με ηα οιηθά πμο έπεηε. ΢ηναγγί-λεηε ημ ογνό θαη βάιηε ημ πάιη ζηεκ θαηζανόια. ΢ηε ζοκέπεηα βνάζηε ηα αβγά γηαέκα ηέηανημ. Μπμνμύμε κα θηηάλμομε θαη ζπέδηα πάκς ζηα αβγά βάδμκηαξ θοιια-νάθηα θαη ηοιίγμκηαξ ηα με θαιζόκ. Σέιμξ, με έκα πακάθη πμηηζμέκμ με ιάδη γοαιίζηε ηα πνςμαηηζηά πιέμκ αβγά. Γηάκκεξ, Μονηώ Γ., ΦακήΜακηηκάδεξ Πανμημίεξ Ε κηόηε με ηεκ άκμηλε Ηάιιημ Μάνηεξ ζηηξ γςκηέξ πανά Μάνηεξ ζηηξ ζ’ έκα δε μμηάδμοκ μόκμ αοιέξ. έπμομε κηόηε μηα θμνά Μάνηεξ βνέπεη, πμηέ μεκ πάρεη. θη άκμηλε θάζε πνόκμ. Ο Απνίιεξ έπεη η όκμμα θη μ Μάεξ ηα ιμοιμύ- δηα. Μανία Ψ., Μειίκα Χ.Ήζεια μεξ ζηηξ πμύθηεξ μμο πανέξ πηιηάδεξ κα ‘πα Αηκίγμαηα κα ηηξ μμηνάζς απιόπενα Ηόθθηκμ μεδέκ πνςμαηηζηό θη όηακ ημ ζπάμε έκα ζημοξ θίιμοξ μμο ημ Πάζπα. Χνύζα πάιη γίκεηαη. Ση είκαη; Μειίκα Α.

×