Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

7.nodaļa "VALSTS ATTĪTĪBAS PLĀNOŠANA UN MĒRĶI"

986 Aufrufe

Veröffentlicht am

Vai Latvijai ir mērķis? Kas nepieciešams mērķa sasniegšanai? Kas ir Latvija2030?

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

7.nodaļa "VALSTS ATTĪTĪBAS PLĀNOŠANA UN MĒRĶI"

 1. 1. VALSTS ATTĪSTĪBASPLĀNOŠANA UN MĒRĶI1. Vai Latvijai ir mērķis?2. Kas nepieciešams mērķa sasniegšanai?3. Kas ir Latvija2030? Jauniešu Saeima Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju!
 2. 2. MĒRĶU DAŽĀDĪBA Piemēram, lai radītu konkurētspējīgu vidiValsti, kurai ir skaidri komercdarbībai un valstī būtu vairāk inovāciju,izvirzīti mērķi un visi spēki Ekonomikas ministrija 2007.gadā noteica, ka ir svarīgi nodrošināt finanšu atbalsta pakalpojumu/pielikti to instrumentu pieejamību gan esošajiemsasniegšanai, visticamāk, v komersantiem, gan arī komercdarbības uzsācējiem.ispasaules ekonomiskā Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. – 2013.gadam.krīze skar mazāk. Apstiprināta ar Ministru kabineta rīkojumu 28.06.2007.Latvijā šobrīd vairākāsnozarēs, piemēram, veselī Savukārt, Labklājības ministrija 2011.gadā noteikusi, ka valstij ir jāveicina ģimeņu nodibināšana,bas aprūpē, vides stabilitāte, labklājība un dzimstības sekmēšana, kāaizsardzībā, izglītībā un arī laulības institūciju un tās vērtību stiprināšana sabiedrībā.tautsaimniecībā, ir Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–izstrādāti un tiek īstenoti 2017.gadam. Apstiprinātas ar Ministru kabinetadažādi mērķi. rīkojumu 18.02.2011.
 3. 3. POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTISaskaņā ar Politikas plānošanas dokumentu datu bāzesdatiem, šobrīd ir spēkā vairāk kā 270 politikas dokumenti. Tievisi ietver vairākus mērķus, kas valstī sasniedzami tuvākajā laikā.Jāatzīmē, ka valsts politikas dokumentiem Latvijas valstsattīstības plānošanā ir jābūt savstarpēji saistītiem ar vienugalveno dokumentu.Neskatoties uz minēto mērķu un dokumentu dažādību, iratsevišķi dokumenti, kas īpašu uzmanību pievērš tieši jūsu –jauniešu - jautājumiem.
 4. 4. POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU DATU BĀZE polsis.mk.gov.lv Apskaties pats! Spied uz zilās saites!
 5. 5. JAUNATNES POLITIKASPAMATNOSTĀDNESLatvijas valsts atzinusi, ka ir nepieciešams pielikt īpašas pūles,lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arīatbalstīt darbu ar jaunatni un nodrošināt jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu.Lai sasniegtu šādu mērķi, ir izstrādāts dokuments Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam. Apstiprinātas ar Ministru kabineta rīkojumu 20.04.2009.
 6. 6. LATVIJAS GALVENAIS MĒRĶIS I Svarīgākais dokuments Latvijas attīstības plānošanāir šobrīd spēkā esošais Latvijas Nacionālais attīstībasplāns 2007 – 2013. Nacionālajā attīstības plānā (turpmākNAP) noteikts, ka valsts stratēģiskais mērķis ir izglītība unzināšanas, kas nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmi untehnoloģisku izcilību. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešams veiktdarbības, kuru rezultātā Latvijā būtu:• radoši un izglītoti cilvēki,• tehnoloģiski attīstīti un elastīgi uzņēmumi,• attīstīta zinātne un pētniecība. Mērķa sasniegšanai paredzēts īstenot vismaz 224aktivitātes, kas noteiktas plānā.
 7. 7. LATVIJAS GALVENAIS MĒRĶIS IILai pietuvotos valsts galvenajam mērķim, NAP ietvertāsaktivitātes veicamas sešu gadu laikā. Stratēģiskudokumentu izstrādē īpaši nozīmīga ir ministriju un cituvalsts iestāžu sadarbība, kā arī sabiedrības, tajā skaitānevalstisko organizāciju, un jūsu - jauniešu - iesaistīšanavisās aktivitātēs.Tomēr, par spīti plaši izvērstam dažādu institūciju darbam,2010.gadā eksperti secināja, ka NAP ieviešana saskaras arvairākām grūtībām un pastāv bažas par stratēģiskā mērķaieviešanu. Viens no šķēršļiem ir tas, ka NAP ir iekļautasaktivitātes, ko veic vairākas iestādes vienlaikus. Sadarbībastarp tām ir vāja un nauda netiek izmantota tā, lai kopīgādarbā sasniegtu labus rezultātus.
 8. 8. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAVienlaikus ar valsts attīstības plānošanu notiek arīreģionālās attīstības plānošana, lai panāktu labvēlīgaspārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā visā valststeritorijā vai atsevišķās tās daļās.Lai šis darbs varētu notikt efektīvāk, ir izveidoti pieciplānošanas reģioni – Kurzemes, Latgales, Vidzemes,Zemgales un Rīgas plānošanas reģions.
 9. 9. LATVIJAS PLĀNOŠANAS REĢIONI Avots: http://www.raplm.gov.lv/pub/print.php?id=52
 10. 10. LATVIJA 2030Lai nodrošinātu to, ka mēs - Latvijas cilvēki - dzīvotu labi, būtuveseli un izglītoti arī pēc 2013.gada, 2010.gada jūnijā Saeimāar likuma spēku tika pieņemts dokuments Latvijas ilgtspējīgasattīstības stratēģija (Latvija2030). Latvija2030 ir kļuvis parsvarīgāko valsts attīstības plānošanas dokumentu, kurampakļauti pārējo nozaru politikas dokumenti. Tasnepieciešams, lai rīcības politikas, kas tiek izstrādātas nozaruministrijās, savā starpā nekonfliktētu un būtu pieejamipietiekami resursi mērķu sasniegšanai. Noskaties video lekciju par «Latvija 2030» SPIED UZ http://www.latvija2030.lv/upload/lekcija/index.html
 11. 11. LATVIJA2030: STRATĒĢIJAS PAMATUZSTĀDĪJUMI laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs unveselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
 12. 12. LATVIJA 2030 VAR LASĪT, KA...«2030.gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņuvalsts. Ikviens varēs justies drošs un piederīgs Latvijai, šeitkatrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosiesmantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajāsvērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu valodu zināšanā.Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamuvērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kurasnovērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. Rīga būs nozīmīgskultūras, tūrisma un biznesa centrs Eiropā. Pilsētu un laukupartnerība nodrošinās augstu dzīves kvalitāti visā Latvijasteritorijā. Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša unērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīguattīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā.»
 13. 13. LATVIJA 2030 VAR LASĪT, KA...Līdzīgi kā citos plānošanas dokumentos, arī stratēģijā irnoteiktas aktivitātes, lai sasniegtu mērķi. Tā, piemēram, laiskolās plaši izmantotu tehnoloģijas, viena no aktivitātēm irmācību grāmatu un materiālu ievietošana un pieejamība e-vidē.Latvija2030 pauž: mērķa sasniegšanai ir nepieciešamasadarbība starp valsti, uzņēmējiem, nevalstiskajāmorganizācijām un cilvēkiem. Turklāt ir nepieciešams dalīties arkapitālu, kas tiem pieder – cilvēku zināšanām, spējām,talantiem un arī dabas resursiem. Dalīšanās un sadarbība irnepieciešamas, lai sasniegtu Latvija2030 mērķus. Pretējāgadījumā var atkārtoties situācija, kas notikusi ar citiemdokumentiem, kad labie nodomi – paliek vien uz „papīra”.
 14. 14. MĒS LATVIJAI 2030Tādēļ mūsu visu aktivitāte savāskolā, ciemā vai pilsētā, kā arīsavstarpēja sadarbība undalīšanās ir vienīgais veids, kāīstenot minētos mērķus untādējādi kopā būvēt labklājīgusabiedrību.
 15. 15. Jauniešu SaeimaNodaļu sagatavoja: Gribi būt viens no 100 jaunajiem deputātiem – kandidē ar savu ideju! Biedrība «Latvijas Pilsoniskā alianse» Tālrunis: 67846464 E-pasts: alianse@nvo.lv Internetā: www.alianse.lv

×