Convenio de colaboración entre la Administración General de la CAE y el Consejo de la Juventud de Euskadi

Irekia - EJGV
Irekia - EJGVIrekia - EJGV

Hitzarmena, EAEko administrazio orokorraren eta Euskadiko Gazte Kontseiluaren artekoa

1
HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA
ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO
OROKORRAREN ETA EUSKADIKO GAZTE
KONTSEILUAREN ARTEKOA, EUSKADIKO
2013-2016KO BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA
GARATZEKO GAZTERIAREN ETA HEZIKETA
EZ-FORMALAREN JARDUERA-LERRO
ESPEZIFIKOAK PARTEKATU, DISEINATU,
GARATU ETA GAUZATZEKO DENA.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y EL
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
PARA COMPARTIR, DISEÑAR, Y
DESARROLLAR LOS EJES DE ACTUACIÓN DEL
PLAN VASCO DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-
2016 EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD Y EN
LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 6an En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014
PARTE HARTU DUTE INTERVIENEN
Iñigo Urkullu Renteria jauna, Eusko
Jaurlaritzako lehendakaria, EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO
OROKORRAREN izenean eta haren ordezkari.
D. Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari del
Gobierno Vasco, en nombre y representación
de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
Itsaso Andueza Fernández andrea,
EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUko
presidente gisa, Q-9850001-J zenbakidun IFK
duena eta helbide soziala Bilboko Autonomia
kaleko 44 zenbakiko beheko solairuan duena.
Dña. Itsaso Andueza Fernández en calidad de
Presidenta del CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EUSKADI, con C.I.F. número Q-9850001-J y
domicilio social en c/ Autonomía, 44, bajo,
Bilbao.
ADIERAZI DUTE EXPONEN
Eusko Jaurlaritzak 2013ko azaroaren 27an
2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana
onartu zuen.
Que el 27 de noviembre de 2013 el Gobierno
Vasco aprobó el Plan de Paz y Convivencia
2013-2016- un objetivo de encuentro social.
Plan honen 17. ekintza-programak, duten Que por su importancia, el Programa de
2
garrantziagatik, gazteriaren, kulturaren eta
arautu gabeko hezkuntzaren arloetara
bideratzen ditu ekimenak, gazteek bakea
finkatzeko orduan partaide direla senti
dezaten.
Batzar Orokorrean onartutako 2014rako lan-
planean jasota dagoen moduan, Euskadiko
Gazteriaren Kontseiluak gazteak, gizarte
osoaren kide aktiboak izanik, oraingo
errealitatearen protagonista ere izatea du
helburutzat, eta horregatik beren esparrua
edukitzea esperientziak, beharrak eta
interesak entzunarazi ahal izateko, baita
bakearen eta bizikidetzaren arloan ere.
actuación nº 17 de este Plan centra sus
iniciativas en el ámbito de la juventud, la
cultura y la educación no formal, con el
objetivo de lograr que las personas jóvenes se
sientan copartícipes del esfuerzo de
consolidar la paz.
Que, tal y como se recoge en su plan de
trabajo 2014 aprobado en Asamblea General,
el Consejo de la Juventud de Euskadi tiene
como objetivo que la juventud, por su
pertenencia activa al conjunto de la sociedad,
sea también protagonista de la realidad actual
y por ello tenga un espacio propio mediante el
cual expresar y hacer oír sus experiencias,
necesidades e intereses, también en el ámbito
de la paz y la convivencia.
Horregatik, Eusko Jaurlaritzak, Gazteria eta
Kirol Zuzendaritzaren eta Bakegintza eta
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren bidez,
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin batera
lan egin nahi du 2013-2016rako Bake eta
Bizikidetza Plana garatzeko partaidetza-
esparruak ezartzeko, oinarritzat konpromiso
etikoa, politikoa zein gizarte eta
hezkuntzakoa hartuta, era horretan ulertuz
gazteak beren garaiaren protagonista izan
direla, direla eta izango direla.
Hitzarmen honen bitartez lankidetza-esparru
Que, por esos motivos, el Gobierno Vasco, a
través de la Dirección de Juventud y Deportes
y la Secretaría General para la Paz y la
Convivencia tienen la voluntad de trabajar
conjuntamente con el Consejo de la Juventud
de Euskadi para establecer ámbitos de
coparticipación en el desarrollo del Plan de
Paz y Convivencia 2013-2016, tomando como
base los compromisos ético, político y socio-
educativo, entendiendo así que las personas
jóvenes han sido, son y serán protagonistas de
su tiempo.
Por medio de este Convenio se establece un
3
bat ezarriko da, Euskadiko Gazteriaren
Kontseiluaren eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioaren artean, lehen
azaldutako eginkizuna gauzatzeko, eta finkatu
egingo dira alde bakoitzak honako ekintza
hauetara bideratu beharreko baliabideak
egoki koordinatzeko oinarriak:
 Gazteek bakearen eta bizikidetzaren
gainean dituzten iritziak eta esperientziak
entzun eta erantzutea.
 Gazteriaren eremuan bakearen,
bizikidetzaren, kulturartekotasunaren eta
giza eskubideen aldeko gizarte eta
hezkuntza arloko konpromisoa
partekatzea.
 Bizikidetza-gatazken tratamendu
eraikitzailerako tresnak banatzea gazteen
artean.
 Bizikidetzako eta gizartea elkartzeko
kultura lortzeko baliabide eta aplikazio
sortzaileen eta artistikoen funtsa sortzea.
 Sormena, ekintzailetza eta berrikuntza
soziala sustatzea gazteen artean
bizikidetza-proiektuei dagokienez.
marco de colaboración entre el Consejo de la
Juventud de Euskadi y la Administración
General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, en orden a la consecución del
cometido descrito, fijando las bases de una
adecuada coordinación de los recursos que
cada una de las partes destinará a:
-
 Atender y escuchar las opiniones y
experiencias de las personas jóvenes en
torno a la paz y la convivencia.
 Compartir en el ámbito de la juventud el
compromiso socioeducativo por la paz, la
convivencia, la interculturalidad y los
derechos humanos.
 Extender entre la juventud herramientas
para el tratamiento constructivo de los
conflictos de convivencia.
 Crear un fondo de recursos y aplicaciones
creativos y artísticos para una cultura de
convivencia y encuentro social.
 Promover la creatividad, el
emprendimiento y la innovación social
entre los jóvenes en relación con
proyectos de convivencia.
Adierazitakoaren bidetik, aldeek
lankidetzarako oinarrizko hitzarmen hau
sinatzea erabaki dute, honako klausulen
arabera:
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir
el presente Convenio con arreglo a las
siguientes
4
KLAUSULAK CLÁUSULAS
LEHENENGOA.- Xedea
Hitzarmen honek lankidetza-esparru bat
ezartzea du helburutzat 2013-2016rako Bake
eta Bizikidetza Planaren 17. ekintza-programa
garatzeko.
BIGARRENA.- Proiektuen definizioa
Proiektu hauek zehaztu dira helburu hori
lortzearren:
 Bizikidetzaren, giza eskubideen eta
gatazkak konpontzearen arloko
gazteentzako berariazko prestakuntza-
programa bat garatzea.
 Espazio ireki bat martxan jartzea, gazteek
eta gazte taldeek beren testigantza,
esperientzia eta ikuspegiak bidaltzeko
aukera izan dezaten euskarri
desberdinetan (argazkiak, bideoak,
marrazkiak, audioa, ipuinak, poesiak,
eskultura…), eta horien berri ematea.
 Elkarte eta gazteen topaketa bat
antolatzea, bakearen eta bizikidetzaren
gaineko ikuspegiak elkar trukatzeko eta
iraganeko esperientziak, gaur egun
garatzen ari diren proiektuak eta
etorkizunerako ideiak partekatzeko.
 Literaturako, antzerkiko, zinemako eta
PRIMERA.- Objeto
El objeto del presente Convenio es establecer
un marco de colaboración para el desarrollo
del programa de actuación nº 17 del Plan de
Paz y Convivencia 2013-2016.
SEGUNDA.- Definición de los proyectos
Para la consecución de este objeto se han
definido los siguientes proyectos:
 El desarrollo un programa de formación
específica en materia de convivencia,
derechos humanos y resolución de
conflictos dirigido a las personas jóvenes.
 La puesta en marcha de un espacio abierto
en el que las personas jóvenes y colectivos
juveniles puedan enviar sus testimonios,
experiencias y puntos de vista en distintos
formatos (fotografía, video, dibujo, audio,
relato, poesía, escultura…) y una primera
difusión de los mismos.
 La celebración de un encuentro de
asociaciones y personas jóvenes para
intercambiar puntos de vista en torno a la
paz y la convivencia, y para compartir
experiencias del pasado, proyectos que se
están desarrollando actualmente e ideas
para el futuro.
 La realización del proyecto para la creación
5
beste diziplina artistiko batzuetako lanei
buruzko erreferentzia-funtsa sortzeko
proiektu bat egitea; ikuspegi
pedagogikotik begiratuta bakea eta
bizikidetza oinarri dituen kulturari
ekarpena egiteko erabilgarriak izan
daitezkeen eta gazteen elkarteen sare
osoarentzat eskuragarri egongo diren
lanak.
de un fondo de referencias de obras
literarias, teatrales, cinematográficas y de
otras disciplinas artísticas, que puedan
resultar útiles desde un punto de vista
pedagógico para su contribución a una
cultura de paz y convivencia y que se
pondrán a disposición de toda la red
asociativa juvenil.
HIRUGARRENA.- Aldeen konpromisoak
1.- Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak
honako hauek egiteko konpromisoa hartu
du:
 Gazteen elkarte-sarean «Gizalegez
gizartearen eta hezkuntzaren arloko
konpromisoa»ri buruzko akordioa
zabaltzea, eta haren edukiei buruzko parte
hartzeko eta adosteko prozesu bat
sustatzea.
 Bizikidetzaren, giza eskubideen eta
gatazkak konpontzearen arloko berariazko
prestakuntzarako urteko programa, Bonos
Elkarrekin Programarekin lotutakoa,
gazteen elkarte-sarean dinamizatzea.
 Askotariko sentsibilitateko gazteen arteko
topaketak antolatzen laguntzea,
erabakitzen den moduan.
 Bakearen eta bizikidetzaren kultura bat
lagun dezaketen esperientziak,
lekukotasunak eta ikuspegiak biltzea
TERCERA.- Compromisos de las partes
1.- El Consejo de la Juventud de Euskadi se
compromete a:
 Difundir en la red asociativa juvenil el
acuerdo sobre el “Compromiso socio-
educativo GIZALEGEZ” y promover un
proceso de participación y acuerdo sobre
sus contenidos.
 Dinamizar en la red asociativa juvenil el
programa anual de formación específica en
materia de convivencia, derechos
humanos y resolución de conflictos,
asociado al Programa de Bonos Elkarrekin.
 Colaborar, en los términos en que se
acuerde, en la organización de encuentros
entre jóvenes de sensibilidades diferentes.
 Recabar entre las personas jóvenes
experiencias, testimonios y puntos de vista
en distintos formatos que puedan ser
6
gazteen artean, hainbat euskarritan.
 Bakearen eta bizikidetzaren kultura bat
laguntzeko ikuspegi pedagogikotik
baliagarriak izan litezkeen literaturako,
antzerkiko, zinematografikoa eta
bestelako arte-diziplinetako lanen funts
bat sortzeko proiektua diseinatzen
laguntzea Jarraipen Batzordean,
erabakitzen den moduan.
 Baliabide material eta pertsonal egokiak
bideratzea konpromiso horiek
dinamizatzeko eta garatzeko.
2.- Euskal Autonomia Erkidegoaren
Administrazio Orokorrak honako hauek
egiteko konpromisoa hartu du:
 Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin
elkarlanean aritzea azaldutako proiektuak
garatzeko.
 65.000 euro bideratzea lankidetza hori
garatzeko. Zenbateko hori honela
ordainduko da:
 Zenbatekoaren % 40 hitzarmen hau
sinatzen denean.
 Beste % 40 bat topaketen proiektua,
prestakuntzako proiektua eta
lekukotasunak biltzeko espazio irekiko
proiektua egin ondoren; lehen bi
útiles para su contribución a una cultura de
paz y convivencia.
 Colaborar, en los términos, en que se
acuerde, en la Comisión de Seguimiento,
en el diseño del proyecto para la creación
de un fondo de referencias de obras
literarias, teatrales, cinematográficas y de
otras disciplinas artísticas, útiles desde un
punto de vista pedagógico para su
contribución a una cultura de paz y
convivencia.
 Destinar los medios materiales y
personales adecuados para la dinamización
y desarrollo de estos compromisos.
2.- La Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, se
compromete a:
 Colaborar con el Consejo de la Juventud de
Euskadi en el desarrollo de los proyectos
descritos.
 Dotar a esta colaboración con 65.000
euros para su desarrollo. Las cantidades se
abonarán en las siguientes fases e
importes:
 Abono del 40% del importe, a la firma del
presente Convenio.
 Abono de otro 40%, tras la realización de
el proyecto de los Encuentros, el Proyecto
de Formación y el Proyecto de Espacio
abierto para recabar testimonios, previa
7
ordainketei dagozkien gastuak justifikatu
behar dituzte aurretik, nolanahi ere.
 Gainerako % 20, aipatutako proiektuak
bukatu eta literaturako, antzerkiko,
zinematografiako zein bestelako arte-
diziplinetako lanen funtsaren proiektua
aurkeztu ondoren, eta aldez aurretik gastu
guztiak justifikatu ostean.
justificación de los gastos
correspondientes a los dos primeros
pagos.
 El restante 20%, tras la finalización de los
citados proyectos y la presentación del
proyecto de un fondo de referencias de
obras literarias, teatrales,
cinematográficas y de otras disciplinas
artísticas, previa justificación de todos los
gastos.
LAUGARRENA.- Jarrraipen Batzordea
1.- Batzorde honi dagokio:
- Hitzarmen honen barruan gauzatu
beharreko proiektuak onartzea.
- Proiektu bakoitzaren garapenaren
jarraipena egitea.
- Hitzarmen honen jarraipena egitea, baita
interpretazioa ere, eta aplikatzeko orduan
sor litezkeen zalantzak argitzea.
2.- Jarraipen Batzordeak hiru kide izango ditu:
- Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza
Nagusiak izendatutako pertsona bat.
- Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzak
izendatutako pertsona bat.
- Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak
CUARTA.- Comisión de Seguimiento
1.- Corresponde a esta Comisión:
- Aprobar los proyectos a llevar a cabo en el
marco de este Convenio.
- Realizar el seguimiento del desarrollo de
cada proyecto.
- Realizar el seguimiento del presente
Convenio, así como su interpretación y la
resolución de las dudas que puedan surgir
de su aplicación.
2.- La Comisión de Seguimiento estará
integrada por tres personas.
- Una persona designada por la Secretaria
General para la Paz y la Convivencia.
- Una persona designada por la Dirección de
Juventud y Deportes.
- Una persona designada por el Consejo de
8
izendatutako pertsona bat.
3.- Batzordeko burua izango da Bakegintza
eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak
izendatutako kidea, eta idazkaria Batzordeak
berak kideen artean hautatutakoa.
la Juventud de Euskadi.
3.- Actuará como Presidente de la Comisión la
persona designada por la Secretaria General
para la Paz y Convivencia, y de Secretario/a la
persona elegida por la propia Comisión de
entre sus miembros.
4.- Jarraipenerako batzordearen araubide
juridikoa Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
II. tituluko II. kapituluan bildutako kide
anitzeko organoei buruzko arauetara
egokituko da.
4.- El régimen jurídico de la Comisión se
ajustará a las normas sobre Órganos
Colegiados contenidos en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
BOSTGARRENA.- Iraupena QUINTA.- Duración
1.- Hitzarmena sinatzen denetik 2014ko
abenduaren 31ra egongo da indarrean.
2.- Luzatu ahal izango da, bi aldeek hala
erabakitzen badute, eta idatziz jasotzen
badute, betiere horretarako aurrekonturik
badago. Horrela gertatuz gero, Jarraipen
Batzordeak luzapen-aldirako ekintza-
programa onartuko du, baita dagokion diru-
zenbatekoa ere. Hitzarmen honi erantsiko
zaio programa hori.
1.- El presente Convenio estará vigente desde
su firma hasta el 31 de diciembre de 2014.
2.- Podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo
de las partes formalizado por escrito, siempre
que exista disposición presupuestaria. En este
supuesto, la Comisión de Seguimiento
aprobará el Programa de actuación para el
periodo de prórroga y su cuantificación
económica. Dicho Programa se anexará a este
Convenio.
9
SEIGARRENA.- Hitzarmena baliogabetzea SEXTA.- Resolución
1.- Hitzarmena amaituko da aurreko
klausulan ezarritako epea bukatzen denean,
edota, bestela, bi aldeek idatziz horrela
erabakitzen dutenean.
1.- El presente Convenio podrá terminarse por
el transcurso del plazo establecido en la
cláusula anterior o por acuerdo de todas las
partes manifestado por escrito.
2.- Nolanahi ere, aldeek jarduerak amaitu
arte jarraitu beharko dute, baldin eta
jardueraren bat egiteko bidean badago edo
hirugarrenekin hitzartuta badago, eta
hitzarmen honen arabera dagokion
zenbatekoa ordaindu bada.
2.- En cualquier caso, las actividades que se
encuentren en curso de realización o
comprometidas con terceros, para las cuales
se haya abonado la correspondiente dotación
económica, contemplada en este Convenio,
vincularán a las partes hasta la culminación de
las mismas.
Azaldutako guztiarekin adostasuna adieraziz,
alde biek hitzarmen honen bi ale sinatu
dituzte, orrialde guztietan, goiburuan
adierazitako tokian eta egunean
Y en prueba de conformidad, las partes firman
dos ejemplares del presente Convenio, en
todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO
OROKORRA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EUSKADI
Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakaria
EUSKADIKO GAZTE KONTSEILUA
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI
Itsaso Andueza Fernández
Presidentea/Presidenta

Recomendados

Bakegintza eta bizikidetza arloan Eusko Jaurlaritzaren eta EITB-ren arteko hi... von
Bakegintza eta bizikidetza arloan Eusko Jaurlaritzaren eta EITB-ren arteko hi...Bakegintza eta bizikidetza arloan Eusko Jaurlaritzaren eta EITB-ren arteko hi...
Bakegintza eta bizikidetza arloan Eusko Jaurlaritzaren eta EITB-ren arteko hi...Irekia - EJGV
411 views10 Folien
Euskadiko Demokraziari eta Herritarren parte-Hartzeari Buruzko Liburu Zuria. ... von
Euskadiko Demokraziari eta Herritarren parte-Hartzeari Buruzko Liburu Zuria. ...Euskadiko Demokraziari eta Herritarren parte-Hartzeari Buruzko Liburu Zuria. ...
Euskadiko Demokraziari eta Herritarren parte-Hartzeari Buruzko Liburu Zuria. ...Irekia - EJGV
435 views181 Folien
Semanario / País Interior 05-12-2016 von
Semanario / País Interior 05-12-2016Semanario / País Interior 05-12-2016
Semanario / País Interior 05-12-2016Adrian Ramirez
916 views5 Folien
Semanario / País Interior 28-11-2016 von
Semanario / País Interior 28-11-2016Semanario / País Interior 28-11-2016
Semanario / País Interior 28-11-2016Adrian Ramirez
516 views6 Folien
Udaberri 2024. Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad von
Udaberri 2024. Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad Udaberri 2024. Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad
Udaberri 2024. Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad Irekia - EJGV
69 views54 Folien
PLAN DE GOBIERNO PERÚ LIBERTARIO-LINCE von
PLAN DE GOBIERNO PERÚ LIBERTARIO-LINCEPLAN DE GOBIERNO PERÚ LIBERTARIO-LINCE
PLAN DE GOBIERNO PERÚ LIBERTARIO-LINCEMichael Machacuay Baquerizo
124 views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Plan de Gobierno Miguel Velez Garcia von
Plan de Gobierno Miguel Velez GarciaPlan de Gobierno Miguel Velez Garcia
Plan de Gobierno Miguel Velez GarciaJordan Huerta
102 views33 Folien
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO von
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADOESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADOCynthia Jmn
4.9K views20 Folien
PLAN DE GOBIERNO APP-LINCE von
PLAN DE GOBIERNO APP-LINCEPLAN DE GOBIERNO APP-LINCE
PLAN DE GOBIERNO APP-LINCEMichael Machacuay Baquerizo
485 views37 Folien
Diapositivas plan nacional para el buen vivir von
Diapositivas plan nacional para el buen vivirDiapositivas plan nacional para el buen vivir
Diapositivas plan nacional para el buen vivirFanny Garzón Córdova
27K views15 Folien
Mesa de concertacion von
Mesa de concertacionMesa de concertacion
Mesa de concertacionJOSE NEVADO NEVADO TORRES
378 views12 Folien
Plan nacional del buen vivir 2013 2017 von
Plan nacional del buen vivir 2013 2017Plan nacional del buen vivir 2013 2017
Plan nacional del buen vivir 2013 2017heleanazambonino
8.9K views98 Folien

Was ist angesagt?(19)

Plan de Gobierno Miguel Velez Garcia von Jordan Huerta
Plan de Gobierno Miguel Velez GarciaPlan de Gobierno Miguel Velez Garcia
Plan de Gobierno Miguel Velez Garcia
Jordan Huerta102 views
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO von Cynthia Jmn
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADOESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
Cynthia Jmn4.9K views
Plan nacional del buen vivir 2013 2017 von heleanazambonino
Plan nacional del buen vivir 2013 2017Plan nacional del buen vivir 2013 2017
Plan nacional del buen vivir 2013 2017
heleanazambonino8.9K views
Líneas estratégicas de atención sociosanitaria para Euskadi von Irekia - EJGV
Líneas estratégicas de atención sociosanitaria para EuskadiLíneas estratégicas de atención sociosanitaria para Euskadi
Líneas estratégicas de atención sociosanitaria para Euskadi
Irekia - EJGV1.4K views
Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos... von Irekia - EJGV
Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos...Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos...
Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos...
Irekia - EJGV87 views
En Junta Directiva regional, autoridades indígenas del Cauca proyectan el cam... von Crónicas del despojo
En Junta Directiva regional, autoridades indígenas del Cauca proyectan el cam...En Junta Directiva regional, autoridades indígenas del Cauca proyectan el cam...
En Junta Directiva regional, autoridades indígenas del Cauca proyectan el cam...
Sistematizacion idhuca von fodm
Sistematizacion idhucaSistematizacion idhuca
Sistematizacion idhuca
fodm760 views
Anexos que resumen el sentido del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017... von Irekia - EJGV
Anexos que resumen el sentido del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017...Anexos que resumen el sentido del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017...
Anexos que resumen el sentido del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017...
Irekia - EJGV1.1K views
Propuestas de la sociedad civil para planes de gobierno von Erbol Digital
Propuestas de la sociedad civil para planes de gobiernoPropuestas de la sociedad civil para planes de gobierno
Propuestas de la sociedad civil para planes de gobierno
Erbol Digital615 views
Plan Nacional para la Sostenibilidad del Proceso de Pacificación: “El Salvado... von EUROsociAL II
Plan Nacional para la Sostenibilidad del Proceso de Pacificación: “El Salvado...Plan Nacional para la Sostenibilidad del Proceso de Pacificación: “El Salvado...
Plan Nacional para la Sostenibilidad del Proceso de Pacificación: “El Salvado...
EUROsociAL II1.1K views
Adelaida programa de gobierno 2020 2023 enviado adelaida von Jesús Navarro
Adelaida programa de gobierno 2020 2023 enviado adelaidaAdelaida programa de gobierno 2020 2023 enviado adelaida
Adelaida programa de gobierno 2020 2023 enviado adelaida
Jesús Navarro167 views
Visión y plan de nacion 2010 2038 von Ricardo Tapia
Visión y plan de nacion 2010 2038Visión y plan de nacion 2010 2038
Visión y plan de nacion 2010 2038
Ricardo Tapia519 views

Destacado

Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z... von
Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...
Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...Irekia - EJGV
60 views2 Folien
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur von
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur Irekia - EJGV
96 views2 Folien
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita von
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita Irekia - EJGV
160 views3 Folien
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena von
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena Irekia - EJGV
70 views2 Folien
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces von
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces Irekia - EJGV
133 views2 Folien
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv... von
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...Irekia - EJGV
2K views126 Folien

Destacado(6)

Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z... von Irekia - EJGV
Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...
Lehendakariaren hitzalida - Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ematen z...
Irekia - EJGV60 views
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur von Irekia - EJGV
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur
Discurso del lehendakari - XXV aniversario de Nekatur
Irekia - EJGV96 views
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita von Irekia - EJGV
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita
Lehendakariaren hitzaldia - Gautena zentrura bisita
Irekia - EJGV160 views
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena von Irekia - EJGV
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena
Lehendakariaren hitzalida - Betania-ren XXV.urteurrena
Irekia - EJGV70 views
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces von Irekia - EJGV
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces
Discurso del lehendakari - Visita al angiógrafo del Hospital de Cruces
Irekia - EJGV133 views
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv... von Irekia - EJGV
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...
¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóv...
Irekia - EJGV2K views

Similar a Convenio de colaboración entre la Administración General de la CAE y el Consejo de la Juventud de Euskadi

Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz... von
Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...
Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...Irekia - EJGV
245 views8 Folien
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon... von
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...Irekia - EJGV
254 views3 Folien
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakari von
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakariFirma memorando con OEI - Discurso del lehendakari
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakariIrekia - EJGV
81 views3 Folien
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid... von
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...Irekia - EJGV
184 views3 Folien
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope... von
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...Irekia - EJGV
114 views32 Folien
gabrielagroba.pdf von
gabrielagroba.pdfgabrielagroba.pdf
gabrielagroba.pdfYasnaParra4
1 view42 Folien

Similar a Convenio de colaboración entre la Administración General de la CAE y el Consejo de la Juventud de Euskadi(20)

Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz... von Irekia - EJGV
Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...
Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitateen arteko Bake eta Bizikidetza sustatz...
Irekia - EJGV245 views
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon... von Irekia - EJGV
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...
Lehendakaritzaren hitzaldia - Bake eta bizikidetza hitzarmena Gazteriaren Kon...
Irekia - EJGV254 views
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakari von Irekia - EJGV
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakariFirma memorando con OEI - Discurso del lehendakari
Firma memorando con OEI - Discurso del lehendakari
Irekia - EJGV81 views
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid... von Irekia - EJGV
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...
Lehendakariaren hitzaldia - Jaurlaritzak eta unibertsitateak Bake eta Bizikid...
Irekia - EJGV184 views
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope... von Irekia - EJGV
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...
Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Coope...
Irekia - EJGV114 views
HACIA UNA SOCIEDAD INTERGENERACIONAL: ¿CÓMO IMPULSAR PROGRAMAS PARA TODAS LAS... von Fundación Adsis
HACIA UNA SOCIEDAD INTERGENERACIONAL: ¿CÓMO IMPULSAR PROGRAMAS PARA TODAS LAS...HACIA UNA SOCIEDAD INTERGENERACIONAL: ¿CÓMO IMPULSAR PROGRAMAS PARA TODAS LAS...
HACIA UNA SOCIEDAD INTERGENERACIONAL: ¿CÓMO IMPULSAR PROGRAMAS PARA TODAS LAS...
Fundación Adsis1.6K views
Acuerdos de convivencia von myelitz
Acuerdos de convivenciaAcuerdos de convivencia
Acuerdos de convivencia
myelitz9.4K views
Discurso del Lehendakari - Acuerdo SEGIB Gobierno Vasco von Irekia - EJGV
Discurso del Lehendakari - Acuerdo SEGIB Gobierno VascoDiscurso del Lehendakari - Acuerdo SEGIB Gobierno Vasco
Discurso del Lehendakari - Acuerdo SEGIB Gobierno Vasco
Irekia - EJGV327 views
Plan de gobierno Partido Frente Amplio - Max Ávila von jaguardP
Plan de gobierno Partido Frente Amplio - Max ÁvilaPlan de gobierno Partido Frente Amplio - Max Ávila
Plan de gobierno Partido Frente Amplio - Max Ávila
jaguardP204 views
Full Informatiu (Cast) von ProjecteICI
Full Informatiu (Cast)Full Informatiu (Cast)
Full Informatiu (Cast)
ProjecteICI278 views
Observatorio de infancia y adolescencia von omar8at
Observatorio de infancia y adolescenciaObservatorio de infancia y adolescencia
Observatorio de infancia y adolescencia
omar8at1K views
ProgramacióN Por Competencias Proyecto De InnovacióN von colegioalarcos
ProgramacióN Por Competencias Proyecto De InnovacióNProgramacióN Por Competencias Proyecto De InnovacióN
ProgramacióN Por Competencias Proyecto De InnovacióN
colegioalarcos1.1K views
Lehendakariaren hitzaldia - ICOT 2015 kongresuaren inaugurazioa von Irekia - EJGV
Lehendakariaren hitzaldia - ICOT 2015 kongresuaren inaugurazioaLehendakariaren hitzaldia - ICOT 2015 kongresuaren inaugurazioa
Lehendakariaren hitzaldia - ICOT 2015 kongresuaren inaugurazioa
Irekia - EJGV210 views

Más de Irekia - EJGV

Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak von
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Irekia - EJGV
3 views11 Folien
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ... von
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Irekia - EJGV
6 views48 Folien
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf von
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfIrekia - EJGV
4 views179 Folien
II Plan Estratégico de Servicios Sociales von
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios SocialesIrekia - EJGV
12 views170 Folien
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero von
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroIrekia - EJGV
7 views171 Folien
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak von
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakIrekia - EJGV
3 views171 Folien

Más de Irekia - EJGV(20)

Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak von Irekia - EJGV
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Elecciones Autonómicas / Hauteskunde Autonomikoak
Irekia - EJGV3 views
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ... von Irekia - EJGV
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Irekia - EJGV6 views
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf von Irekia - EJGV
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Irekia - EJGV4 views
II Plan Estratégico de Servicios Sociales von Irekia - EJGV
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios Sociales
Irekia - EJGV12 views
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero von Irekia - EJGV
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Irekia - EJGV7 views
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak von Irekia - EJGV
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Irekia - EJGV3 views
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023 von Irekia - EJGV
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Irekia - EJGV7 views
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023 von Irekia - EJGV
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Irekia - EJGV24 views
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera von Irekia - EJGV
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabileraConsumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera
Irekia - EJGV4 views
Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v... von Irekia - EJGV
 Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v... Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v...
Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v...
Irekia - EJGV7 views
Elecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak von Irekia - EJGV
Elecciones Generales / Hauteskunde OrokorrakElecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak
Elecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak
Irekia - EJGV11 views
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n von Irekia - EJGV
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-nAtzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n
Irekia - EJGV13 views
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE von Irekia - EJGV
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAEPoblación de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE
Irekia - EJGV4 views
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022 von Irekia - EJGV
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022
Irekia - EJGV2 views
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022 von Irekia - EJGV
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022
Irekia - EJGV7 views
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S... von Irekia - EJGV
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...
Irekia - EJGV8 views
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana von Irekia - EJGV
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana
Irekia - EJGV14 views
Plan del Sistema Universitario 2023-2026 von Irekia - EJGV
Plan del Sistema Universitario 2023-2026Plan del Sistema Universitario 2023-2026
Plan del Sistema Universitario 2023-2026
Irekia - EJGV41 views

Último

La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdf von
La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdfLa montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdf
La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdfavitiadgo
24 views91 Folien
Fallo La Rioja Telecomunicaciones von
Fallo La Rioja TelecomunicacionesFallo La Rioja Telecomunicaciones
Fallo La Rioja TelecomunicacionesEduardoNelsonGerman1
14 views2 Folien
Avales para endeudamiento de SAPEM Setiembre 2023 von
Avales para endeudamiento de SAPEM Setiembre 2023Avales para endeudamiento de SAPEM Setiembre 2023
Avales para endeudamiento de SAPEM Setiembre 2023Eduardo Nelson German
5 views1 Folie
Discrepan en torno a la competencia por adolescente von
Discrepan en torno a la competencia por adolescente Discrepan en torno a la competencia por adolescente
Discrepan en torno a la competencia por adolescente Eduardo Nelson German
13 views5 Folien
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange Española von
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange EspañolaTopología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange Española
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange EspañolaJulio Otero Santamaría
6 views15 Folien
Vientos de Arauco SAU contra la provincia de La Rioja von
Vientos de Arauco SAU contra la provincia de La RiojaVientos de Arauco SAU contra la provincia de La Rioja
Vientos de Arauco SAU contra la provincia de La RiojaEduardo Nelson German
5 views5 Folien

Último(20)

La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdf von avitiadgo
La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdfLa montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdf
La montaña de las ilusiones. Historia del Cerro de Mercado.pdf
avitiadgo24 views
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange Española von Julio Otero Santamaría
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange EspañolaTopología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange Española
Topología del discurso joseantoniano en los inicios de Falange Española
RESOLUCION APELACION PARTIDO NACIONAL.pdf von Tu Nota
RESOLUCION APELACION PARTIDO NACIONAL.pdfRESOLUCION APELACION PARTIDO NACIONAL.pdf
RESOLUCION APELACION PARTIDO NACIONAL.pdf
Tu Nota640 views
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_26_DE_NOVIEMBRE_AL_02_DE_DICIEMBRE_DE_2023.pdf von redaccionxalapa
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_26_DE_NOVIEMBRE_AL_02_DE_DICIEMBRE_DE_2023.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_26_DE_NOVIEMBRE_AL_02_DE_DICIEMBRE_DE_2023.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_26_DE_NOVIEMBRE_AL_02_DE_DICIEMBRE_DE_2023.pdf
redaccionxalapa44 views
Incidencia de las transferencias nacionales no automáticas en el gasto públi... von Eduardo Nelson German
Incidencia de las transferencias nacionales no automáticas en el gasto públi...Incidencia de las transferencias nacionales no automáticas en el gasto públi...
Incidencia de las transferencias nacionales no automáticas en el gasto públi...

Convenio de colaboración entre la Administración General de la CAE y el Consejo de la Juventud de Euskadi

 • 1. 1 HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA EUSKADIKO GAZTE KONTSEILUAREN ARTEKOA, EUSKADIKO 2013-2016KO BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA GARATZEKO GAZTERIAREN ETA HEZIKETA EZ-FORMALAREN JARDUERA-LERRO ESPEZIFIKOAK PARTEKATU, DISEINATU, GARATU ETA GAUZATZEKO DENA. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA COMPARTIR, DISEÑAR, Y DESARROLLAR LOS EJES DE ACTUACIÓN DEL PLAN VASCO DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013- 2016 EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD Y EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 6an En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014 PARTE HARTU DUTE INTERVIENEN Iñigo Urkullu Renteria jauna, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN izenean eta haren ordezkari. D. Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari del Gobierno Vasco, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. Itsaso Andueza Fernández andrea, EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUko presidente gisa, Q-9850001-J zenbakidun IFK duena eta helbide soziala Bilboko Autonomia kaleko 44 zenbakiko beheko solairuan duena. Dña. Itsaso Andueza Fernández en calidad de Presidenta del CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, con C.I.F. número Q-9850001-J y domicilio social en c/ Autonomía, 44, bajo, Bilbao. ADIERAZI DUTE EXPONEN Eusko Jaurlaritzak 2013ko azaroaren 27an 2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana onartu zuen. Que el 27 de noviembre de 2013 el Gobierno Vasco aprobó el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016- un objetivo de encuentro social. Plan honen 17. ekintza-programak, duten Que por su importancia, el Programa de
 • 2. 2 garrantziagatik, gazteriaren, kulturaren eta arautu gabeko hezkuntzaren arloetara bideratzen ditu ekimenak, gazteek bakea finkatzeko orduan partaide direla senti dezaten. Batzar Orokorrean onartutako 2014rako lan- planean jasota dagoen moduan, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak gazteak, gizarte osoaren kide aktiboak izanik, oraingo errealitatearen protagonista ere izatea du helburutzat, eta horregatik beren esparrua edukitzea esperientziak, beharrak eta interesak entzunarazi ahal izateko, baita bakearen eta bizikidetzaren arloan ere. actuación nº 17 de este Plan centra sus iniciativas en el ámbito de la juventud, la cultura y la educación no formal, con el objetivo de lograr que las personas jóvenes se sientan copartícipes del esfuerzo de consolidar la paz. Que, tal y como se recoge en su plan de trabajo 2014 aprobado en Asamblea General, el Consejo de la Juventud de Euskadi tiene como objetivo que la juventud, por su pertenencia activa al conjunto de la sociedad, sea también protagonista de la realidad actual y por ello tenga un espacio propio mediante el cual expresar y hacer oír sus experiencias, necesidades e intereses, también en el ámbito de la paz y la convivencia. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzaren eta Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren bidez, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin batera lan egin nahi du 2013-2016rako Bake eta Bizikidetza Plana garatzeko partaidetza- esparruak ezartzeko, oinarritzat konpromiso etikoa, politikoa zein gizarte eta hezkuntzakoa hartuta, era horretan ulertuz gazteak beren garaiaren protagonista izan direla, direla eta izango direla. Hitzarmen honen bitartez lankidetza-esparru Que, por esos motivos, el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Juventud y Deportes y la Secretaría General para la Paz y la Convivencia tienen la voluntad de trabajar conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Euskadi para establecer ámbitos de coparticipación en el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, tomando como base los compromisos ético, político y socio- educativo, entendiendo así que las personas jóvenes han sido, son y serán protagonistas de su tiempo. Por medio de este Convenio se establece un
 • 3. 3 bat ezarriko da, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean, lehen azaldutako eginkizuna gauzatzeko, eta finkatu egingo dira alde bakoitzak honako ekintza hauetara bideratu beharreko baliabideak egoki koordinatzeko oinarriak:  Gazteek bakearen eta bizikidetzaren gainean dituzten iritziak eta esperientziak entzun eta erantzutea.  Gazteriaren eremuan bakearen, bizikidetzaren, kulturartekotasunaren eta giza eskubideen aldeko gizarte eta hezkuntza arloko konpromisoa partekatzea.  Bizikidetza-gatazken tratamendu eraikitzailerako tresnak banatzea gazteen artean.  Bizikidetzako eta gizartea elkartzeko kultura lortzeko baliabide eta aplikazio sortzaileen eta artistikoen funtsa sortzea.  Sormena, ekintzailetza eta berrikuntza soziala sustatzea gazteen artean bizikidetza-proiektuei dagokienez. marco de colaboración entre el Consejo de la Juventud de Euskadi y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en orden a la consecución del cometido descrito, fijando las bases de una adecuada coordinación de los recursos que cada una de las partes destinará a: -  Atender y escuchar las opiniones y experiencias de las personas jóvenes en torno a la paz y la convivencia.  Compartir en el ámbito de la juventud el compromiso socioeducativo por la paz, la convivencia, la interculturalidad y los derechos humanos.  Extender entre la juventud herramientas para el tratamiento constructivo de los conflictos de convivencia.  Crear un fondo de recursos y aplicaciones creativos y artísticos para una cultura de convivencia y encuentro social.  Promover la creatividad, el emprendimiento y la innovación social entre los jóvenes en relación con proyectos de convivencia. Adierazitakoaren bidetik, aldeek lankidetzarako oinarrizko hitzarmen hau sinatzea erabaki dute, honako klausulen arabera: Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
 • 4. 4 KLAUSULAK CLÁUSULAS LEHENENGOA.- Xedea Hitzarmen honek lankidetza-esparru bat ezartzea du helburutzat 2013-2016rako Bake eta Bizikidetza Planaren 17. ekintza-programa garatzeko. BIGARRENA.- Proiektuen definizioa Proiektu hauek zehaztu dira helburu hori lortzearren:  Bizikidetzaren, giza eskubideen eta gatazkak konpontzearen arloko gazteentzako berariazko prestakuntza- programa bat garatzea.  Espazio ireki bat martxan jartzea, gazteek eta gazte taldeek beren testigantza, esperientzia eta ikuspegiak bidaltzeko aukera izan dezaten euskarri desberdinetan (argazkiak, bideoak, marrazkiak, audioa, ipuinak, poesiak, eskultura…), eta horien berri ematea.  Elkarte eta gazteen topaketa bat antolatzea, bakearen eta bizikidetzaren gaineko ikuspegiak elkar trukatzeko eta iraganeko esperientziak, gaur egun garatzen ari diren proiektuak eta etorkizunerako ideiak partekatzeko.  Literaturako, antzerkiko, zinemako eta PRIMERA.- Objeto El objeto del presente Convenio es establecer un marco de colaboración para el desarrollo del programa de actuación nº 17 del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. SEGUNDA.- Definición de los proyectos Para la consecución de este objeto se han definido los siguientes proyectos:  El desarrollo un programa de formación específica en materia de convivencia, derechos humanos y resolución de conflictos dirigido a las personas jóvenes.  La puesta en marcha de un espacio abierto en el que las personas jóvenes y colectivos juveniles puedan enviar sus testimonios, experiencias y puntos de vista en distintos formatos (fotografía, video, dibujo, audio, relato, poesía, escultura…) y una primera difusión de los mismos.  La celebración de un encuentro de asociaciones y personas jóvenes para intercambiar puntos de vista en torno a la paz y la convivencia, y para compartir experiencias del pasado, proyectos que se están desarrollando actualmente e ideas para el futuro.  La realización del proyecto para la creación
 • 5. 5 beste diziplina artistiko batzuetako lanei buruzko erreferentzia-funtsa sortzeko proiektu bat egitea; ikuspegi pedagogikotik begiratuta bakea eta bizikidetza oinarri dituen kulturari ekarpena egiteko erabilgarriak izan daitezkeen eta gazteen elkarteen sare osoarentzat eskuragarri egongo diren lanak. de un fondo de referencias de obras literarias, teatrales, cinematográficas y de otras disciplinas artísticas, que puedan resultar útiles desde un punto de vista pedagógico para su contribución a una cultura de paz y convivencia y que se pondrán a disposición de toda la red asociativa juvenil. HIRUGARRENA.- Aldeen konpromisoak 1.- Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak honako hauek egiteko konpromisoa hartu du:  Gazteen elkarte-sarean «Gizalegez gizartearen eta hezkuntzaren arloko konpromisoa»ri buruzko akordioa zabaltzea, eta haren edukiei buruzko parte hartzeko eta adosteko prozesu bat sustatzea.  Bizikidetzaren, giza eskubideen eta gatazkak konpontzearen arloko berariazko prestakuntzarako urteko programa, Bonos Elkarrekin Programarekin lotutakoa, gazteen elkarte-sarean dinamizatzea.  Askotariko sentsibilitateko gazteen arteko topaketak antolatzen laguntzea, erabakitzen den moduan.  Bakearen eta bizikidetzaren kultura bat lagun dezaketen esperientziak, lekukotasunak eta ikuspegiak biltzea TERCERA.- Compromisos de las partes 1.- El Consejo de la Juventud de Euskadi se compromete a:  Difundir en la red asociativa juvenil el acuerdo sobre el “Compromiso socio- educativo GIZALEGEZ” y promover un proceso de participación y acuerdo sobre sus contenidos.  Dinamizar en la red asociativa juvenil el programa anual de formación específica en materia de convivencia, derechos humanos y resolución de conflictos, asociado al Programa de Bonos Elkarrekin.  Colaborar, en los términos en que se acuerde, en la organización de encuentros entre jóvenes de sensibilidades diferentes.  Recabar entre las personas jóvenes experiencias, testimonios y puntos de vista en distintos formatos que puedan ser
 • 6. 6 gazteen artean, hainbat euskarritan.  Bakearen eta bizikidetzaren kultura bat laguntzeko ikuspegi pedagogikotik baliagarriak izan litezkeen literaturako, antzerkiko, zinematografikoa eta bestelako arte-diziplinetako lanen funts bat sortzeko proiektua diseinatzen laguntzea Jarraipen Batzordean, erabakitzen den moduan.  Baliabide material eta pertsonal egokiak bideratzea konpromiso horiek dinamizatzeko eta garatzeko. 2.- Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak honako hauek egiteko konpromisoa hartu du:  Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin elkarlanean aritzea azaldutako proiektuak garatzeko.  65.000 euro bideratzea lankidetza hori garatzeko. Zenbateko hori honela ordainduko da:  Zenbatekoaren % 40 hitzarmen hau sinatzen denean.  Beste % 40 bat topaketen proiektua, prestakuntzako proiektua eta lekukotasunak biltzeko espazio irekiko proiektua egin ondoren; lehen bi útiles para su contribución a una cultura de paz y convivencia.  Colaborar, en los términos, en que se acuerde, en la Comisión de Seguimiento, en el diseño del proyecto para la creación de un fondo de referencias de obras literarias, teatrales, cinematográficas y de otras disciplinas artísticas, útiles desde un punto de vista pedagógico para su contribución a una cultura de paz y convivencia.  Destinar los medios materiales y personales adecuados para la dinamización y desarrollo de estos compromisos. 2.- La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se compromete a:  Colaborar con el Consejo de la Juventud de Euskadi en el desarrollo de los proyectos descritos.  Dotar a esta colaboración con 65.000 euros para su desarrollo. Las cantidades se abonarán en las siguientes fases e importes:  Abono del 40% del importe, a la firma del presente Convenio.  Abono de otro 40%, tras la realización de el proyecto de los Encuentros, el Proyecto de Formación y el Proyecto de Espacio abierto para recabar testimonios, previa
 • 7. 7 ordainketei dagozkien gastuak justifikatu behar dituzte aurretik, nolanahi ere.  Gainerako % 20, aipatutako proiektuak bukatu eta literaturako, antzerkiko, zinematografiako zein bestelako arte- diziplinetako lanen funtsaren proiektua aurkeztu ondoren, eta aldez aurretik gastu guztiak justifikatu ostean. justificación de los gastos correspondientes a los dos primeros pagos.  El restante 20%, tras la finalización de los citados proyectos y la presentación del proyecto de un fondo de referencias de obras literarias, teatrales, cinematográficas y de otras disciplinas artísticas, previa justificación de todos los gastos. LAUGARRENA.- Jarrraipen Batzordea 1.- Batzorde honi dagokio: - Hitzarmen honen barruan gauzatu beharreko proiektuak onartzea. - Proiektu bakoitzaren garapenaren jarraipena egitea. - Hitzarmen honen jarraipena egitea, baita interpretazioa ere, eta aplikatzeko orduan sor litezkeen zalantzak argitzea. 2.- Jarraipen Batzordeak hiru kide izango ditu: - Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak izendatutako pertsona bat. - Gazteria eta Kirolak Zuzendaritzak izendatutako pertsona bat. - Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak CUARTA.- Comisión de Seguimiento 1.- Corresponde a esta Comisión: - Aprobar los proyectos a llevar a cabo en el marco de este Convenio. - Realizar el seguimiento del desarrollo de cada proyecto. - Realizar el seguimiento del presente Convenio, así como su interpretación y la resolución de las dudas que puedan surgir de su aplicación. 2.- La Comisión de Seguimiento estará integrada por tres personas. - Una persona designada por la Secretaria General para la Paz y la Convivencia. - Una persona designada por la Dirección de Juventud y Deportes. - Una persona designada por el Consejo de
 • 8. 8 izendatutako pertsona bat. 3.- Batzordeko burua izango da Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak izendatutako kidea, eta idazkaria Batzordeak berak kideen artean hautatutakoa. la Juventud de Euskadi. 3.- Actuará como Presidente de la Comisión la persona designada por la Secretaria General para la Paz y Convivencia, y de Secretario/a la persona elegida por la propia Comisión de entre sus miembros. 4.- Jarraipenerako batzordearen araubide juridikoa Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan bildutako kide anitzeko organoei buruzko arauetara egokituko da. 4.- El régimen jurídico de la Comisión se ajustará a las normas sobre Órganos Colegiados contenidos en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOSTGARRENA.- Iraupena QUINTA.- Duración 1.- Hitzarmena sinatzen denetik 2014ko abenduaren 31ra egongo da indarrean. 2.- Luzatu ahal izango da, bi aldeek hala erabakitzen badute, eta idatziz jasotzen badute, betiere horretarako aurrekonturik badago. Horrela gertatuz gero, Jarraipen Batzordeak luzapen-aldirako ekintza- programa onartuko du, baita dagokion diru- zenbatekoa ere. Hitzarmen honi erantsiko zaio programa hori. 1.- El presente Convenio estará vigente desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2014. 2.- Podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo de las partes formalizado por escrito, siempre que exista disposición presupuestaria. En este supuesto, la Comisión de Seguimiento aprobará el Programa de actuación para el periodo de prórroga y su cuantificación económica. Dicho Programa se anexará a este Convenio.
 • 9. 9 SEIGARRENA.- Hitzarmena baliogabetzea SEXTA.- Resolución 1.- Hitzarmena amaituko da aurreko klausulan ezarritako epea bukatzen denean, edota, bestela, bi aldeek idatziz horrela erabakitzen dutenean. 1.- El presente Convenio podrá terminarse por el transcurso del plazo establecido en la cláusula anterior o por acuerdo de todas las partes manifestado por escrito. 2.- Nolanahi ere, aldeek jarduerak amaitu arte jarraitu beharko dute, baldin eta jardueraren bat egiteko bidean badago edo hirugarrenekin hitzartuta badago, eta hitzarmen honen arabera dagokion zenbatekoa ordaindu bada. 2.- En cualquier caso, las actividades que se encuentren en curso de realización o comprometidas con terceros, para las cuales se haya abonado la correspondiente dotación económica, contemplada en este Convenio, vincularán a las partes hasta la culminación de las mismas. Azaldutako guztiarekin adostasuna adieraziz, alde biek hitzarmen honen bi ale sinatu dituzte, orrialde guztietan, goiburuan adierazitako tokian eta egunean Y en prueba de conformidad, las partes firman dos ejemplares del presente Convenio, en todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Iñigo Urkullu Renteria Lehendakaria EUSKADIKO GAZTE KONTSEILUA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI Itsaso Andueza Fernández Presidentea/Presidenta