ir r "
: r*t?
' .'i{:Je'
jjfr.ilir-
v.A'.tI.i:' ,^ a.a e
t?rtr??1 4y ?|flnfl
v a-dar
?l{Ol?tgru7r 5 ilntlnil
,aflYlFf mrir...
:#a?n 49 fl?nd
vaai
TuorfrnEri 5 lJfl:lnil 2557
r,lrlr 3
t?at I3.3Ft5-00 [
l. A, B, C r{luqouuttu??{nar.rYsfi fi'lu:vurud'...
:#a?m 49
I
v^d<
?uo1lt9rgYt
flcrnfl
5 ilR5lnil 2557
vlFl vrrir 4
ffiffiIlffiH#ffi:, r?at r3.30-1s.00 u.
2. firdsilaruru^on...
:tYaivr 49 Sl?nd
vaai
Tuorfrnt Yr 5 ilntlfllJ 2557
ufir 5
t?a] 13.3G15.00 u.
3. lu:vuuunuf,-tfl OxYzfiouur'lv'lillr E lnut...
:fr'o?tr 49 fl?nd
u ^ lA
iuorrinrlYr 5 iln:lflil 2557
urir 6
l?at 13.30-15.00 tJ.
- 9) t i las a 4l I A.A 6l t v
4. fluJdi...
:fr'oitr 49 fl?n&
u a aA
Tuarfrndri 5 iln:lnlJ 2557
9)s
fiul I
r?at 13.30-15.00 u.
, rJ:vq +q rndoudfirrurlurierirrtdsvrvq...
:fioim 49
v a ai
?uolmngm
ufivldnd
5 iln:ln?J 2557 #@edt@rdryk&P*oaffil
mrir 8
r?a] 13.30-15.00 u.
6. or?il?a rw fft m oqj...
:frairt 49
u a e)
?1{Olylglull 5 rJfl:]nil 2557
v{cna
r'rril 9
r?at 13.30-15.00 u.
7. 1rllffnqrorgao*rilu*uu 7 = -!fl2 ^ r...
:fio?vr 49
v a tA
?uotll9luvt
?'1flnfl
5 iln:tail 2557
vtfrNIETS
anluilnnaaunNotsfnEhrrurlo ioltnEUnr!u,
:ir4 sr :F.d rt$....
:faisr 49
il a ai
?uo11l9lu11
Y{6TNCT
5 iln:]nil 2557
YtfrNIETsanrmoaunNn rsdna!trlud 16 iounnEmuui
s?d *ne." d tea-:.e' l...
r 49 ?l?nd'
v a tA
?uolYtgruYr 5 iln:tnlJ 2_s57
NIETsanriunoauunrsinuwirar6 iaonnuuluut
'i6 him! d r.krFd r-r.4 Sr& iF& o&...
:fiaiur 49
v ^ aA
?uolll9luYl
vldnfl
5 ilni]nil 2557
^ v d .l e-:..^^.
lZ. arm5l nr : [aU?[U ull dafl B ttau nl:*11: RaO O...
:rTa?rr 49
v a a"i
?uolTt9tu?l
Tldnf,
5 ,Jn:]nil 2557 @uH#-rrr;r#i*::
nilt 14
t?at 13.30-15.00 u.
13. viou'l#l'no*i',,ouur...
-I
:#airr 49 fl?n*
iuorfisrdd s Nn:lotr 2ss7
?1U] 15
r?al 13.30-15.00 U.
14. N?a
M
j -ufiauail3udfiri-,n1fi t uaun?1ilu-l?...
:n"a?rr 49
v a eA
?uorYt9tuYt
?lflncr
5 iln:tnil 2557
{e&wlGI=NTETSE- anlqn@rynDnlsfrroEnoJld (oumrsruui
-
uf.+ilni!&dli44...
:fraim 49
tA
iuorrnnuYt
ildnd
5 iln:lnil 2557
' nrir l7
r?ar 13.30-15.00 u.
li . utrci.t,rit rfi orfi u l ur^ierfi u,?o. u...
1 49 fil?nd'
a, a e4
?uolYtgtuYt 5 iln:]ail 2557
NIETS
anrd@o&stolsi&rxro6l6 ioDanrsuhEui
rqat *rfrs r! r##, !:rr4 h{e ,M ...
?tfuanl 49 fl?nd
@#-&*-***-
nrir 19
[?at 13.30-15.00 u.
iuorfisrtifi s ilnilnil 2ss7
tull
20. n?lil9ll{lrlnun:oil
t9
o dd ...
ivt 49 fl?n* nrir 20
r?a] 13.30-15.00 U.
v a tA
?uotYtgluYr 5 lJn:rnil 2557
21. n:vrlcr I =2A'lnaeJrua?flrirn?ulYoud.rfrn?...
a d-l
iuorflfluYl
T{dNCI
5 iln:]fl?J 2557
iryr 49
nrir 2l
t?at 13.30-15.00 U.
: y fi'urrufi's{ tu ro{orsroxlalo: touel-lll...
1 49
iuorfisrdd
?lcrn6t
5 iln:]flil 2557
mr?r 22
t?at t3.30_15.00 u.
2s' uoaauornrsiou ilirurEr: z rirff.rsJn6'aro.rog.ruo...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Phy2557

303 Aufrufe

Veröffentlicht am

Phy2557

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Phy2557

 1. 1. ir r " : r*t? ' .'i{:Je' jjfr.ilir- v.A'.tI.i:' ,^ a.a e t?rtr??1 4y ?|flnfl v a-dar ?l{Ol?tgru7r 5 ilntlnil ,aflYlFf mrir 2 zss: Wffifu,r"*l*", raar r3.30-rs.oo u. $: i l .:..i ji::1.:Jjn D7::;'. 'f. ri rm u olfi'lfi ri r si ohj fi aiur Yr n : fi d fr o u,,o t tirfi'a to t 9.8 m/s2 3.14159 180" = n t:tfiuil O= b 7t- sin30' = vve dflanuor .6 2 sin60" = I ,, Iog a4 3 a Gro lulonrir ln ila o R r?nng ]uaryfi :anililR1t luo ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 2. 2. :#a?n 49 fl?nd vaai TuorfrnEri 5 lJfl:lnil 2557 r,lrlr 3 t?at I3.3Ft5-00 [ l. A, B, C r{luqouuttu??{nar.rYsfi fi'lu:vurud'r qor A d"tg, rravqo B oqilu:v6'urdulffuffuqogud nal{?{lnail sr:q firilGiouil?a ,, 01a?t{Grd'rorn B l#tsra'hJtYlqo Cq fi:o iltnn?r n5o rrirfrun'unl:nn6o:vornmqourolnEo A oqig.rgo ?n C ad BC rflu:rudt uu= 619, ly t ovtTr?atuoun?l odrrir'la A *tu??{nail:fl 6tr B o e, , , (4R)j uou.n?rog = [s j e, r , t'zn)juoun?log : [?J t v t v (dn t?llflultovtYllnu [; fi ^Rtu:vuru6s 1. 3. f. 2. rurnniroqj 4. urnn-lroqi I =[T)' I =[?)' I )' 1t'4 :*L..* rri t '.. 'i - i''.k € ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 3. 3. :#a?m 49 I v^d< ?uo1lt9rgYt flcrnfl 5 ilR5lnil 2557 vlFl vrrir 4 ffiffiIlffiH#ffi:, r?at r3.30-1s.00 u. 2. firdsilaruru^on A nau.uiarrirlo ,1 l. -v3 4. 2v t, e, sd 1) 3 -Y-tt, 4 {-v-- siasnarrur5ailruro v nouiltfiun W qyrcoul,ufl?u fiqfion r5: v I 2.v 2 5. 3r, 3.v -s t., ', -P-. ! * r& .q*. ;".. 1 ,f4 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 4. 4. :tYaivr 49 Sl?nd vaai Tuorfrnt Yr 5 ilntlfllJ 2557 ufir 5 t?a] 13.3G15.00 u. 3. lu:vuuunuf,-tfl OxYzfiouur'lv'lillr E lnutiudlufiorrnto{ltnu X ua;ii aurruurltudn B 4nuriudlufieu:nto.tttnu Y ' ' -^ ufflfr) zuuro q qnEsr{r'lrfluu3rlsuaurudasouffnil?a m tJzzl(u?nfi:oaunlo) l,ulel 4 gnt na6rt5rfiuog.lufiauantolttnu Z rJ:rngdroqo'.ru,udurdoiultnrruu' e' '- tttflu Z aaoatilurlll orurnfi'l':ruoa{toruqo-tudrfru9l:{1,u1u r 1r'2. -ml - | 2 Bi r. L*( L 2 B/ r (n' s. -ml - | 2 E/ r (r) 4. -ml-l2 Ei -{ & .:'. i-J tdl "i' j *-.1 t s. LmEB 2 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 5. 5. :fr'o?tr 49 fl?nd u ^ lA iuorrinrlYr 5 iln:lflil 2557 urir 6 l?at 13.30-15.00 tJ. - 9) t i las a 4l I A.A 6l t v 4. fluJdilnt:{rscirsfrrrflo{ilAn:u'1il?rniiu:Tofir-t{cu{ttilutlma{?{a{{lullo{l9ll? 'dl^d . qnu rtu o?{lo1119lu in + in -+ lu + e* + v + ilfi'lqru in + ln -> lH. + r + uff.rnu lu" + ]ue -+ lu" + lH + iu + ilffsqru .T B{ e* ,v, / rfluIn?n:ou fiantlu rravYtfiufltJtJl nrruaird't #*oluoun',, jdcta ual ru r : n ttu u t ?tJ tljudlJ Rll tqu? r 4 lH -+ (........) + 2e* + 2v + 2r + nffqlru oqnrilBrursuluaudu (.......) iH iH )1. 4. t :'j -.. ::" 8 i s !;,** ,fd g" -"& # th& ln 1u. + iH 3. in" * ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 6. 6. :fr'oitr 49 fl?n& u a aA Tuarfrndri 5 iln:lnlJ 2557 9)s fiul I r?at 13.30-15.00 u. , rJ:vq +q rndoudfirrurlurierirrtdsvrvq#rarnuua MN t#r 'lrJluu3,r*dfiourruurirmdnood B oqnrnil'ta m dortffrlaroqilu auruuritufinururrirlo fiauruurirmdn B d9t sooflotn?{ulfliu9llu 1 qB TM 7fm qB 4trm 2rm 2trm N l. 4. qB qB 3. qB o, .,4 -. 1 '{r/ .ini ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 7. 7. :fioim 49 v a ai ?uolmngm ufivldnd 5 iln:ln?J 2557 #@edt@rdryk&P*oaffil mrir 8 r?a] 13.30-15.00 u. 6. or?il?a rw fft m oqjrix fru o uaysirofiIno::ou?afludnarruaa O rituq{ uu ? ? {i no il n r ut fr r r : q}iru ri a.r o { ?n a r u fl o r n r :In o : 3.l. 5.4. JG* Dl-2tr ," ,itlGm z. JGr,r Di 2r '" o* Jcu 3 pi2r G.(M + *) ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 8. 8. :frairt 49 u a e) ?1{Olylglull 5 rJfl:]nil 2557 v{cna r'rril 9 r?at 13.30-15.00 u. 7. 1rllffnqrorgao*rilu*uu 7 = -!fl2 ^ r.iioirn:rvdt,ilfrq*ufrndtvlil' 4teor' r?trton:vuurJ:vq 3 rl:;1 6a +Q'- Q uav +2 firrrfr-ltirrffurrirfi',uu rlu??{nailYefi n +Q Irux?{nail Ysfi n +Q-0 _Q, 4"tr6n +2Q' i;ffi 1. 4. 2. 5. +Q' 4ren^,13 R -Jle' Aren R _20, --J. 4re n,'13 R "'r'^; ':-* a,- i- -id f ,t-:' ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 9. 9. :fio?vr 49 v a tA ?uotll9luvt ?'1flnfl 5 iln:tail 2557 vtfrNIETS anluilnnaaunNotsfnEhrrurlo ioltnEUnr!u, :ir4 sr :F.d rt$.u*,' mrir 10 r?a1 13.30-15.00 u. 8. ABC rflu:r.rfiafrulfr{rfluciaulfrrroqa.:nailYsfi n lu:yuruA{ A otilu vdvl^9., :vd'utdseffugurinars O r#u OC drruru 60" fi'uuuefir ruaa rn gnrJciouornorr- fiuofiqornoa A rruooru?a - r(uoer C uffafioyrnaooufiuuulu:ronnlnd oq'sosr o d,tfi: v ffu o O,r rrr ro, n'r.,ril1, I.0 ./3 8 4. ) 5.ft 1ft 8 lft 8 s. 1a 4 r4 .L""i i'f, -" r'-it* ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 10. 10. :faisr 49 il a ai ?uo11l9lu11 Y{6TNCT 5 iln:]nil 2557 YtfrNIETsanrmoaunNn rsdna!trlud 16 iounnEmuui s?d *ne." d tea-:.e' ls!i{ 9,.e lFe oPia ilfii ll r?al 133$-15.00 tL 9. ririnqruraoulurotu,la?n?lilfiururiu p 1,o{tfia?Qninqrlnufirilurl?urnt Z n a ru fruoasrd flufi ro gu n'i',,doEro u'hi fi ior qa o u o qi rri rtlor ti'tn"ari"d nrnfiotalqtalfiaum:{n5ruofl fiJu A 1.0 I 4. ps(A)1 - pgv J. A il6'{otnffua?vr{ sw utfi'uq|ufr' rnr frr r r ufrn dlYlill rrlo { : uuila o a {l rJ o r nt6u rfl url?rur ourirlo A lpgv, --2A I s. ps(v)1 lo. zci 1. 3. Crq'o C rqi, z(c,+c,)c, 1 ^ Lr4o ,- 2C: 2 , LrQo 4' ,Crcjd i:. ri - fn'j - :=-* t* *: -:5 { ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 11. 11. r 49 ?l?nd' v a tA ?uolYtgruYr 5 iln:tnlJ 2_s57 NIETsanriunoauunrsinuwirar6 iaonnuuluut 'i6 him! d r.krFd r-r.4 Sr& iF& o&utu nrir 12 t?alt I3.30-15.00 T{. mfi' I l. lugrJ n. eiruaQUurur{rfir:yuurau*hJlylffafiqo dr) rA - -i- oauo ,: q ra u ir 5r fl r 6 ru sa'u vr fru r{ rl fi ai lra.r'hJlyl ffofi Q a B A B lumri?urryufirrrm: -10 cm l-10 cm +10 cm -10 cm 2.5 5. 30 A lugrJ v. rau*guffu s { ?t I : y us rir r ra.rr#urj :y 3. l0 I 0 20 t. 4. ' ,.i ,i .;l. ,,.{ -' allt6r.:1,u1U ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 12. 12. :fiaiur 49 v ^ aA ?uolll9luYl vldnfl 5 ilni]nil 2557 ^ v d .l e-:..^^. lZ. arm5l nr : [aU?[U ull dafl B ttau nl:*11: RaO Ouusr nri rsoo nlrj f fl o{ltldil i - oq9a --^.-:- s n?t?JUt?n au,L rirl#rfi o qaadr sd'u6'ufr 1 {olasio'ftJfi g nfi ol ! ood2l.1 ilufi'u I "!i {rf-ol2 1. D: !' 3. D= ! 2. D= ! daflFl :vuvfil{ a 1 ,EF; 4. D=yE s. n= t'(*r .. :,-. . ,* t'!.1 *i g"* .!'" "+ . Y,'4 -(; n-l )" ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 13. 13. :rTa?rr 49 v a a"i ?uolTt9tu?l Tldnf, 5 ,Jn:]nil 2557 @uH#-rrr;r#i*:: nilt 14 t?at 13.30-15.00 u. 13. viou'l#l'no*i',,ouur",urlarsuufirrilnorod'u rJa-rucir.roqiuurnrduflofifirurJ:r?yrG nrriltfis,ovtruffuvioul flflu p owrrirror g fiInfi qofi riou'hifi ,roqjldl'ou 'hllaaar l. arctanp I arctan- 2p 2. arctan?p I 3. arctan- p s. arctan (r.;) * i'e'z*tl I 'q11 w ' '. _ -q! ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 14. 14. -I :#airr 49 fl?n* iuorfisrdd s Nn:lotr 2ss7 ?1U] 15 r?al 13.30-15.00 U. 14. N?a M j -ufiauail3udfiri-,n1fi t uaun?1ilu-l?5::trs1fi z ura M ilu m ltotJfll{91?uctu:{rllJ?l l?l{rr ^ r6brurr d rNu r o $ay m gnrJeiouotnnq"iiun*rdoqirir.rfru ZZ 0{r4l{ulotolnarrutEe ffr.rr&'vrd:yndr{ M ily m tarudofiurirfi'lo$rir'lfru Z (rirtusrjr M>m) t ir-: + ;J"o .*j; lt =: . i+"'' i.,' " * * M*t, mM) ( *M *r: m+M) ( * - *on, (.Mm) *M *r' M-*) ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 15. 15. :n"a?rr 49 v a eA ?uorYt9tuYt ?lflncr 5 iln:tnil 2557 {e&wlGI=NTETSE- anlqn@rynDnlsfrroEnoJld (oumrsruui - uf.+ilni!&dli445I+J4kr..PdGB.iM' urir 16 t?41 13.30-15.001{. 15. nffiornffuaivrd SW a{uruuffa rvfrrj:vood"lu c r{JurjBruraurirlo 1. 4. Lc, 6 Lc, 2 '2. Lcv 4 5. CV 120 360 3. Lcn 3 I 6. n',rffunuur.,armfi ufi nr: n:yfi'oi,i,ru., ( z)^ d 4' , -i I r+- I ?UlYt Ouilfl]il]flfl?tmt?at I l' 2) ,a. -.* "i a r*:L r rflu *(l): Acos'3t r4 ouno{lflt '14 NtJtl^l6tm[?at I 5. 90 270 3. 180 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 16. 16. :fraim 49 tA iuorrnnuYt ildnd 5 iln:lnil 2557 ' nrir l7 r?ar 13.30-15.00 u. li . utrci.t,rit rfi orfi u l ur^ierfi u,?o. u. nrjarj r rau o4 nfi n rl nYl l {l sio ilrfillir rtr^i u u 4 irduu'lrJarqmrsfirudrufio{oqr*neilrirrfiotfiuqrfioavfiourduqoyrloutott{loluuil lu-J litrl r'rvr I e , nfrurj vr r s 6 n m r u u o fr v:k o v vr u : v 6',u o I ur t {:Jtfi u fl fi il { ufi to 6 tu a uncirrilfisrt?ul l. l0log'o 2 4. 20log,o 3 Yqt 9.1?'l{ 3. 20log,r 2 2. 10log,o 3 s. l0log,n Q") 4 - - -'i- - ^ s ^ ^ r ru s r a o 6u r{J u rri r1 o fi fi u fr o I ilu ffu fi a o s ffu ri o rl a r ufl a n d I {r q 18. nauldu{Nn2' rrrbt h'rvrv travfrnrrru u-tt L "l^.o,?l,a ilarutflo f- iL 4.2L 3:L?.L s. 3.L * ft'i#? e? "l@. d; at 9",a- i6 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 17. 17. 1 49 fil?nd' a, a e4 ?uolYtgtuYt 5 iln:]ail 2557 NIETS anrd@o&stolsi&rxro6l6 ioDanrsuhEui rqat *rfrs r! r##, !:rr4 h{e ,M @r.,e nrir 18 t?at 13.30-15.00 u. YIFI 19. qn{ruruea m.il11 / ttu?usrnrnolru rr rirfrqrnaooufinlrutlu??{nail1u v - ..4-- e ^ --_-- _d A ;Svulu:vou ilavlton?lltJtJ A niltlu?9i{Ifl aoot?at 0{?nFnul,o{nt:lnAoufr I. 2r 2. 2n 3. 2n 4. Ztr 5. 2r :t .::iI L-1 i'';*"4 t*'' -..:,. uu??n fl ail'lu:vu tl:y6',u Io6 { g cos? Lcos0 o 6 {.sin0 o 6 I gsin 6 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 18. 18. ?tfuanl 49 fl?nd @#-&*-***- nrir 19 [?at 13.30-15.00 u. iuorfisrtifi s ilnilnil 2ss7 tull 20. n?lil9ll{lrlnun:oil t9 o dd I (lufrfrmurutloq R R fi t urErlnrfl udrdr,,o{ll,u1o1' alq aruair lfrndn t o u C rflulotiu uavnriauflo't C rilu v{riol ---UtL1- 1,,sinl CR 2. 2n 5. CR 3. rCR l. ZtCR CR 4. fi -:-i.i6; ,.{ 1-- t - v.-( ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 19. 19. ivt 49 fl?n* nrir 20 r?a] 13.30-15.00 U. v a tA ?uotYtgluYr 5 lJn:rnil 2557 21. n:vrlcr I =2A'lnaeJrua?flrirn?ulYoud.rfrn?tilfrtuynu ,l?= 105 Q luni frilrirfi{frilroq} t.o kg ffuJciosn:vuanlv'lilr'luaoqiuru 5 urfi qanrqfito.rrir ovrfr rutuno ro r rryar6ao (rirfi ri ra1 ril ?n ?rru 5ou'i-ttlnl-tv 4200 Jkg-' K -' Ill r9l o d d Y Y Y v I o ttav-lrunorri rurasnrtilqn?rN:oulJo{t6rua?nn?tNgltuYt t1{llavn?nlnNul) 1.5 2. 10 3. t5 4. 2t s. 30 22. nfruds'uurr*ri,iuii,.o-r I = 0 iurfi finr:n:v6'odti'turnriu -r ttJel:1o1 rflu != Asinx ud'urrrurduaffufrfir:arfrourrfinrios r =+ ?urfi finr:n:v 3 /6S?i.Fltf,.L€NIETs S# anru-mdmrootsikrorr.odr6 iolon*ffi w) - u,*B'FdfffiErr64tuiFeE*tu. v d, ( 1) i e t ffarfl u -/ :,4 sin [, - ; J n frutu aufr fi nrnrr5rtfl uErrusr: sioiurfflufi nmrs -da4 Yl -r tYl?{lJU' I 1. +- 6 ) 2. +- 3 3 4. +- 2 3 5. 2 3. 2 3 ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 20. 20. a d-l iuorflfluYl T{dNCI 5 iln:]fl?J 2557 iryr 49 nrir 2l t?at 13.30-15.00 U. : y fi'urrufi's{ tu ro{orsroxlalo: touel-lllttuu'6rao 'r1,o qlui fiufiri rtiJu E,, : -1 d. , arrur:srfirirrflu I ,2,3'' "' ttar C r{Jurirnud"n fi-' n fi a q n r:10 oo ulud oy sr o ru r o rol aI n : to u o, nu n ", u, du o v fi o r tfi il vl fiq s r ut# rvrr'la r- l!6 16 4.c or:ffr.r:iunYsfi e finarnisfiln T^ fiuiruaufis du zlun frraarn6sfiiel rr{rffurnrod (rirruo'lr TB <TA) fi drurufi'sfiu I{,, cieuor:ffrufiusrYsfr n ru fr raar rvr r'lool: fr'r uu ud6 u'n a^orJi rur str 96 9 -C 36 z. To-T, 3. 1g 4 ) 5. 24. 1. To+Tu ^ TnT, *' To*Tu . TnTu J' Tn -Tu _ To+Tu 5.2 ,: -it " L*- q" *; ,, :'} ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร
 21. 21. 1 49 iuorfisrdd ?lcrn6t 5 iln:]flil 2557 mr?r 22 t?at t3.30_15.00 u. 2s' uoaauornrsiou ilirurEr: z rirff.rsJn6'aro.rog.ruornrn6{firi*.raalruraqu,odo fiJu u ruugrdo',u",rorn#r14u-nTn:qsyrl:aru#runr:y,rdrurngorvirra (rir nuol# r? rilu nirnr.r pta r o.rufla) rl otnlftfltuuon garu4fi Tu{7, n?ruo-u p rio{rilrornrnyourrlr t. ptutvr(r, _ To) 2. pIWVg(f, - Zr) 4. RT,r, PIUIVg RTn 2RTtTo s. !Yk. RT, 5. I I J i i I i I f i I I i i .i . .,'-} i..".- " ra q*j "*, tr '{"":n ใช้เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นห้ามนำไปใช้แสวงกำไร

×