Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
10101110001010000101011100010101000001111111010101000111101010010100010111101110101010000100010011101101101111010
A£õPì £°...
10101110001010000101011100010101000001111111010101000111101010010100010111101110101010000100010011101101101111010
uSv Áõ#¢...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Indian Abacus tutor opportunity

319 Aufrufe

Veröffentlicht am

Indian Abacus Pvt. Ltd., has launched its newly invented state-of-the-art Indian Abacus devices and the program with international standard course materials to make the children of the age group – 5 to 13 years, benefit much more than ever before. Indian Abacus products and the program are the result of 14 years of background research using which the promoters of the company gained invaluable knowledge and experience. All of these have gone into the development of the devices (Indian Abacus) and the program. We will be happy to serve you with these product-offerings and the program of international standard.

The Indian Abacus is an educational counting tool for learning to do fast and accurate mental arithmetic, more particularly it helps in enhancing their brain skills such as CONCENTRATION, VISUALIZATION (PHOTOGRAPHIC MEMORY) by activating the right brain, the seat of intelligence. The present invention introduces a tool which can display color image representing any value by moving the sliders up and down.

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Indian Abacus tutor opportunity

  1. 1. 10101110001010000101011100010101000001111111010101000111101010010100010111101110101010000100010011101101101111010 A£õPì £°Ø]¯õͺ BÁuØS uSv uSv Áõ#¢u A£õPì £°Ø]¯õͺPÒ u[PÍx E»P uµ Á›øŒø¯ öu›¢xöPõÒÍ C¢v¯ß A£õPì {ÖÁÚzuõÀ |hzu¨£k® E»P uµÁ›øŒ @uºÂÀ (Global Grading Exam) P»¢xöPõÒÍ»õ®. |À» uµ® Áõ#¢u £°Ø]¯õͺP@Í ]Ó¢u øÓ°À SÇ¢øuPÐUS PؤUP EuÄ® GßÓ GsnzuõÀ C¢u @uºÄ |hzu¨£kQÓx. ©õnÁºPÐUPõP E»P uµÁ›øŒ @uºÄPÒ |hzu¨£mk PnUQk® @ÁP® ©ØÖ® xÀ¼¯zøu @Œõv¨£uØPõP E»P uµ Á›øŒ @uºÄPÒ (Global Grading Exam) |hzu¨£kQÓx. E»PÍÂÀ @£õmi°h AÁºPÐUS Cx J¸ A›¯ Áõ#¨£õS®. A£õPì £°Ø]¯õͺ £°Ø] Pmhn® J¨£¢uzvß@£õx wº©õÛzu£i@¯ C¸US®. Bµ®£¨ £°Ø] 3 |õmPÐUS ¤ÓS, Akzu {ø» £°Ø]PÒ u»õ 1 |õÒ Ãu® AÎUP¨£k®. A£õPì £°Ø]¯õͺ £°Ø] izuÄhß, A¢|£›ß PؤUS® uSv ©v¨¥k öŒ#¯¨£mk, ©õnÁºPÐUS PؤUP A[RP›UP¨£kÁº. CÍ[Pø» £mh® ö£ØÓ GÁ¸@© A£õPì £°Ø]¯õͺPÒ BÁuØS uSv¯õÚÁºuõß. uÚx uõ#ö©õÈ°À ŒµÍ©õP Eøµ¯õhÄ®, B[Q»® @£Œ öu›¢v¸UP @Ásk®. £õµ®£›¯©À»õu ¦xø©¯õÚ PؤzuÀ øÓ°À öÁØÔ ö£Ó@Ásk® GßÓ E¢xuÀ ªP UQ¯®. SÇ¢øuPøÍ Â¸®¦® GÁ¸® £°Ø]¯õͺ BP»õ®. @©¾® PØP @Ásk® GßÓ AÁõÄ®, ¦xø©¯õÚ PؤzuÀ øÓPøÍ öPõsk ö©ß@©¾® ußøÚ uSv£kzvU öPõÒÍ Â¸®¦@Áõ¸® £°Ø]¯õͺ BP»õ®. SÇ¢øuPÎß AÔÄ ©ØÖ® BØÓø» vÓ@Úõk öÁÎUöPõnµ @Ásk® GßÓ G[PÎß SÔU@PõÐUS EÖxøn¯õP BºÁz@uõk®, EØŒõPz@uõk® @uõÒöPõkzx SÇ¢øuPÐUS PؤUS® vÓß Áõ#¢uÁºPÍõP C¸UP @Ásk®. ußÛh® EÒÍ ]Ó¢u BØÓÀPøÍ öÁÎUöPõsk Á¸® Ez@ÁPzxhß C¸¨£Á@µ, ©õnÁºPøÍ ]Ó¨£õP ÁÈ|hzu i²®. AzuøP¯ Ez@ÁP® C¸UP @Ásk®. ©õnÁºPÐUS ußÚ®¤UøP Fmi, ÁS¨¤À @©¾® £» ©õnÁºPøÍ öPõsk Á¢x @ŒºUS® vÓß Áõ#¢uÁµõP C¸UP @Ásk®. TM Abacus Tutor Abacus Mental Arithmetic Education Indian AbacusTM Regional off: No.685, 11th Main, 2nd Block, Rajaji Nagar, Bangalore - 560 010, Karnataka. Tel : 080 - 2332 8844 www. .inindianabacus Corporate Office: No. A1-1857, 13th Main Road, 6th Avenue, Anna Nagar West, Chennai - 600 040, Tamilnadu. Tel : 44 - 2618 2577 / 4577, Mob: 7200 227 227, Fax : 44 - 2618 1706 / 0143. Email : admin@ .com, www. .com,indianabacus indianabacus Indian Abacus Pvt. Ltd., £°Ø]¯õͺ £°Ø] ©ØÖ® Pmhn® £°Ø]¯õͺP ÍÐUPõÚ S@ õ£À Q@µi[ GUéõ® (GGE) • • • • • • •¦v¯ uø» øÓ°ß A£õPì @©¾® ÂÁµ[PÐUS:
  2. 2. 10101110001010000101011100010101000001111111010101000111101010010100010111101110101010000100010011101101101111010 uSv Áõ#¢u A£õPì £°Ø]¯õͺ Œ›¯õÚ uSv²hß ¦›¢xöPõÒЮ vÓß, Cß Pzxhß £ÇPUTi¯ £õ[S öPõshÁµõP C¸UP @Ásk®. AzuøP¯Áøµ @uº¢öukzx AÁ›ß Ê vÓøÚ²® öÁÎUöPõnµ @Ásk®. SÇ¢øuPÐUS PؤUS® ªP EßÚu©õÚ £o AÁ›h® J¨£øhUP¨£mkÒÍx. Kº A£õPì £°Ø]¯õͺ £ß P vÓßPøÍ Eøh¯ÁµõP C¸UP@Ásk®. £°Ø]¯õͺ |Àö»õÊUP® Põ¨£ÁµõP, vÓø©¯õP ©ØÖ® uPÁÀPøÍ £›©õÓ öu›¢uÁµõP, Œ›¯õP ©v¨¤hz öu›¢uÁµõP, J¸ ÁS¨£øÓø¯ {ºÁQ¨£ÁµõP, B@»õŒPµõP, Œ©¯zvÀ ö£Ø@ÓõµõPÄ® C¸UPUTi¯ ]Ó¢u uSvPÒ ö£ØÓÁµõP C¸zuÀ @Ásk®. A£õPì ©ØÖ® £°Ø]¯õÍ›ß @Áø» 2 ©o @|µzvÀ, Pؤ¨£@uõk iÁvÀø». @|ºø©¯õÚ £°Ø]¯õͺ £oUS AÁº ußøÚ Aº¨£oUP @Ásk®. ©õnÁºPÐUS EuÄÁx, Ãmk £õh[PøÍ v¸zxÁx, uÚx ÁS¨¤ß uµzøu @©®£kzxÁx, @uºÄ uõÒPøÍ v¸zxÁx, £i¨¤À ¤ßu[Q¯ ©õnÁºPÐUS TkuÀ ÁS¨¦PÒ Gk¨£x, ö£Ø@ÓõºPøÍ Œ¢v¨£x u¼¯ £À@ÁÖ @Áø»PøÍ AÁº öŒ#¯ @Ásk®. uÚx @|µzøu CuØöPÀ»õ® Cß Pzxhß öŒ»Âk£Á@µ ]Ó¢u A£õPì £°Ø]¯õ͵õÁõº. ]Ö SÇ¢øuPÐUS öuÎÁõP ÂÍ[S©õÖ PØÖzuµU Ti¯ vÓß ©ØÖ® ö£õÖø© @Ásk®. A£õPì £°Ø]¯õÍ›ß £[S t C¢v¯ß A£õPì {ÖÁÚzuõÀ £°Ø] AÎUP¨£mk AÁºPÍx £õhzvmh[PøÍ |hzxÁuØS uSv²® @uºa]²® ö£ØÖ C¸UP @Ásk®. t A£õPì £°Ø]¯õͺ Ê @|µ £°Ø]¯õ͵õP öŒ¯À£k@Áõ@µ ¸®£zuUPÁº. t C¢v¯ß A£õPì {ÖÁÚ®, Auß PÁº A£õPì £°Ø]¯õ͸hß J¨£¢u® öŒ#xöPõÒÁº. t £°Ø]¯õͺ £uÂUS Âsn¨¤US® |£º uÚx ¦øP¨£h® ©ØÖ® Bio-data AÎUP@Ásk®. t QøÍ E›ø©¯õͺ ‰»® Âsn¨¤UP @Ásk®. ¤µõßaŒõ°ê ©ØÖ® C¢v¯ß A£õPì ußø© £°ØÖ¨£õͺ @|ºPõnÀ |hzv @uºÄ öŒ#x £°ØÖÂUP¨£kÁõº. t uSv: £mh¨£i¨¦hß B[Q»® ©ØÖ® EÒѺ ö©õÈ°À ŒµÍ©õP Eøµ¯õh @Ásk®. t Fv¯®: J¨£¢u¨£i ©ØÖ®©õnÁ›hª¸¢x Pmhn® ö£ØÓÄhß £°Ø]¯õͺPÎß Fv¯® ÁÇ[P¨£k® t ¤µõߌõ°hª¸¢x £°Ø]¯ÎzuØUS›¯, iÄ öŒ#¯¨£mkÒÍ Âø»¨£mi¯ø» Œõº¢@u, £°Ø]¯õͺ PÐUS Fv¯® (Remuneration) ö£Ó AÔÄÖzu¨£kQÓõºPÒ. t 24 ©õu[PÎÀ 8 {ø»PøÍ J¸ {ø»US 3 ©õu Põ»® £iUPU Ti¯uõP £õh[PÒ Pmhø©UP¨£mkÒÍÚ. ÁõµzvÀ J¸|õÒ 2 ©o @|µ® J¸ ©õnÁß ÁS¨£øÓ £°Ø]US Em£kzu¨£kQÓõß. t JÆöÁõ¸ {ø»°¾® @uºÄPÒ |hzu¨£mk @uºa] ö£Ôß ©õnÁº Akzu {ø»US uSv ö£ÖÁõº. A£õPì £°Ø]¯õͺ Pmhn® ` 10,000` 20,000 ` 7,500` 15,000 ` 5,000` 10,000 ¦x¨¤zuÀ Põ»® 3 Á¸h[PÒ J¨£¢u Põ»® 3 Á¸h[PÒ ø©¯® A£õPì £°Ø]¯õͺ Pmhn £[SPÒ ` 390J¸ {ø» ` 300J¸ {ø» ` 180J¸ {ø» B]›¯›ß Fv¯®/ J¸ ©õnÁ¸US Pmhn ÁøPø©¯® JÆöÁõ¸ ©õnÁÝ® uÛzußø©²øhÁº Gߣøu AÔ¢x øÁzx C¸¨£Áº J¸ |À» £°Ø]¯õͺ. ©õnÁºPÎß @PÒÂPÐUS PÁÚzxhß @Pmk, ö£õÖø©²hß, £vÀ AÎzx AÁºPÎß vÓßPøÍ Áͺ¨£x Phø©¯õS®. Ãmk £õh[PøÍ v¸zxÁx, ©ØÖ® ©õnÁºPÎß PnUQk® @ÁPzøu @©®£kzxÁuØS EuÂh @Ási¯x® A£õPì £°Ø]¯õÍ›ß Phø©¯õS®. A£õPì £°Ø]¯õͺ BÁx G¨£i? £õhzvmh® Pmhø©¨¦ ©ØÖ® {ø»PÒ • • • • • • • • • •

×