Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kuiz sepontan anti dadah

4.923 Aufrufe

Veröffentlicht am

soalan mudah tahun 1 - tahun 6

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Kuiz sepontan anti dadah

 1. 1. KUIZ SEPONTAN ANTI DADAH 1. Berikahsatujenisdadah? Heroin,morfin,candu,ganja,kokain,syabu 2. Berikansatucontoh cara penyalahgunaandadah? - Melalui suntikan - Dihidu - Dimakan(pil,serbu) - Diminum 3. Apakahkesanpenyalahgunaandadah? - Tubuhmenjadi lemah - Mudah marah - Sukamenjauhkandiri - Sukamelakukanperbuatandangayayang pelik-pelik(dipengaruhi olehkhayalankesan dadah) - Selalumengantuk,hilangkonsenterasi,hilangkawalandiri danpertimbanganakal 4. Apakahfaktorpenyalahgunaandadah? - Kurangdidikan agama - Pengaruhrakan - Perasaaninginmencuba - Terlalumengikutperasaan 5. Cara mengelakkandiri daripadapengaruhdadah? - Mendekatkandiri kepadatuhan(berdoa,sembahyang,belajaragama) - Menggunakanmasalapangdenganbaik - Melakukanperkaraberfaedah (bersukan,menyanyi,menari,membacabukudll) - Memilihkawanyangbaik - Mengawal diri 6. Apakahyang akanberlakujikaseseorangdidapatimenagihdadah? - Ditahan - Dipenjara - dihantarke pusat pemulihan - Disebat(jikaberulang) 7. Apakahciri-ciri penagihdadah? - Turun beratbadan
 2. 2. - Kuat mengantuk - Muka cengkungdanmata seringberair - Malas mandi,gosokgigi - Sukamenyendiri - Kuat marah secaratiba-tiba 8. Apakahpenyakityangdisebabkanolehpenyalahgunaandadah? - Aids - Kerosakkanotak - Penyakittibi - Sawan - Hepatitis 9. Apakahhukumanberatkepadapengedardadah? - Bolehdihukumgantungsampai mati 10. Apakahyang perludilakukansekiranyaandadapati rakananda terjebakdengandadah? - Bagi nasihat - Beritahuguru - Beritahuibubapa 11. Apakahyang perludilakukansekiranyaterjebakdenganpenyalahgunaandadah? - Mendapatkanrawatandi pusatpemulihandadah. 12. Apakahperbezaanantaraubat dan dadah? - Ubat memberikanmanfaat(menyembuhkanpenyakit) - Dadah memberikanmudarat(mendatangkanpenyakit 13. Apakahciri-ciri ketagihandadah? - Merasa sangat gianuntukmenagihdadah - Tidakdapat mengawal diri untukmenagihdadah 14. Dadah olehdidapati dalambentukserbukdan_______? - Pil 15. Apakahperkaraburukyang akan dilakukanolehpenagihyangterdesak? - Mencuri - Meragut - Perasugut (dll)
 3. 3. 16. Apakahyang akanberlaku kepadadiri seorangpenagih? - Berbaubusuk - Kusutmasai - Tidakterurus 17. Apakahtanggungjawabandasebagai rakansebayaagar rakan anda tidakterlibatdengan dadah? - Membimbingrakantentangbahayadadah - Mengajakmelakukanperkaraberfaedah - Membimbingrakan memilihrakan-rakanyangbaik - Dll 18. Apakahperanananda sebagai abangbagi memastikanadikandatidakterlibatdengandadah? - Sama jawapandi atas 19. Apakahyang perluandalakukansekiranyaterdapatkeluargaandayangterlibatdengan penyalahgunaandadah? - Beritahu(abang,kakak,ibu,bapa) - Beri nasihat - Dll 20. Apakahyang perluandalakukansekiranyatedapatrakan(oranglain) yanginginmempengaruhi anda untukmelakukanpenyalahgunaandadah? - Katakantidakdengantegasdan segeraberedardaripadatempatkejadian - Beritahuorangyang sesuai (gurudanibubapa)

×