Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ДАНЪЦИ 2015
Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО,
ЗАДС
www.news.inbalance.bg
Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
Основните промени в Закона за данъка върху
добавената стойност, които влизат в сила в началото
на 2015 година, са:
• Промя...
Промени в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г. обобщено:
• Отменено е данъчното облекчение за доходи, непривишаващи минималнат...
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Основните промени в ЗКПО за 2015 г. са:
• Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви, авторски и
...
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Основните промени в ЗАДС за 2015 година:
• Прецизирано е определението за "частни развлекателни полети и плаване".
Промени...
www.news.inbalance.bg
InBalance News
Сайт за счетоводство и данъци в помощ на
бизнеса
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Данъци 2015 г. Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС

849 Aufrufe

Veröffentlicht am

Промените в данъчното законодателство през 2015 година са свързани с реализирането на законодателни мерки по приоритетите на данъчната политика и с усъвършенстване на законодателството за улесняване на практическото му прилагане и привеждане в съответствие с правото на ЕС.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Login to see the comments

Данъци 2015 г. Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС

 1. 1. ДАНЪЦИ 2015 Промени в ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС www.news.inbalance.bg
 2. 2. Промени в Закона за данъка върху добавената стойност
 3. 3. Основните промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила в началото на 2015 година, са: • Промяна в облагането на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. От 1 януари 2015 г. влиза в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“ или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). • Нови условия за минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Новият регламент въвежда съществени изменения в условията, в сравнение с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (Регламент (ЕО) № 1998/2006). • Синхронизиране на националното законодателство с европейското по отношение на френските „най-отдалечени региони“ в съответствие с изискванията на Директива 2013/61/ЕС. По отношение на облагането с ДДС Майот придобива статут като на останалите френски най- отдалечени региони: Гваделупа, френска Гвиана, Мартиника, Реюнион и Сен Мартен, които са изключени от териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО. • Усъвършенстван е контролът върху доставките и движението на течни горива. Приети са промени в чл. 118 с цел осъществяването на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. www.news.inbalance.bg
 4. 4. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 5. 5. Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г. обобщено: • Отменено е данъчното облекчение за доходи, непривишаващи минималната работна заплата. Отпада въведеното през 2014 г. данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата - разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ е отменена. Облекчението за пръв и последен път ще се ползва за доходи, реализирани през 2014 г. • Въведени са нови данъчни облекчения за деца. Въведени се две нови данъчни облекчения за деца с цел осигуряване на финансови стимули от страна на държавата за подпомагане отглеждането на деца в България и увеличаване участието на жените с деца на пазара на труда. • Разширява се данъчната основа за данъка върху доходите от лихви. От 1 януари 2015 г. се разширява данъчната основа за облагане с данък върху доходите от лихви, като с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви не само по депозитни, а по всички банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни. • Освобождават се от облагане лихвите по облигации или други дългови ценни книжа. • Променени са условията, при които може да се ползва отстъпка при подаване на годишната данъчна декларация по електронен път. • Удържане на авансов данък за четвърто тримесечие. Предоставена е възможност за физическите лица да изберат да им бъде удържан авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината, ако преценят, че това ще ги улесни при годишното облагане и деклариране на доходите. www.news.inbalance.bg
 6. 6. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
 7. 7. Основните промени в ЗКПО за 2015 г. са: • Освобождават се от облагане с данък при източника доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица. Промяната е наложена от изтичането на преходния период от 8 години, през който страната ни има право да не прилага Директива 2003/49/ЕО. • Разширен е обхватът на освобождаването от данъчно облагане за доходи от лихви по облигации и лихви по заем. С изменението в чл. 195 се освобождават от облагане с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. • Приети са промени, свързани с данъчни облекцения, представляващи минимална или държавна помощ. Измененията са наложени от изискванията за привеждане в съответствие данъчното законодателство с новите европейски правила за минимални и държавни помощи. • Въведен е нов данък върху допълнителните разходи на народните представители. От 1 януари 2015 г. допълнителните разходи на народните представители, регламентирани в чл.12 от приложение "Финансови правила по бюджета на народното събрание" и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ще се облагат 10% данък. • Автоматичен обмен на информация За да се уеднакви редът за подаване на информация по ЗКПО с реда по ЗДДФЛ, е въведен срок за подаване на информация за доходите, за които се извършва автоматичен обмен на информация, в случаите на прекратяване на данъчно задълженото лице. www.news.inbalance.bg
 8. 8. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 9. 9. Основните промени в ЗАДС за 2015 година: • Прецизирано е определението за "частни развлекателни полети и плаване". Промените са във връзка със запитване от страна на Европейската комисия за допълнителна информация за прилагането на чл. 14, параграф 1, букви „б“ и „в" от Директива 2003/96/ЕО • Изменен и допълнен е чл.12 от ЗАДС с цел създаване на ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване. Целта е улесняване на контрола на митническите органи по правилното проследяване на отпадъците от тютюн. • Прието е поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите и график за осъществяването му • Намаляване на административната тежест при издаване на лиценз за управление на данъчен склад Отменено е изискването за прилагане на годишните финансови отчети за предходните три години. • Отменено е изискването за поставяне на акцизен бандерол за малки опаковки. Приета е промяна в чл. 64, съгласно която за хранителни добавки, съдържащи етилов алкохол, за който е платен акциза, не е задължително да се поставя акцизен бандерол ако са опаковани в малки опаковки (до 50 мл). • Ограничена е възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива. Приета е промяна в чл. 94, съгласно която се ограничава възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление. • Усъвършенстван е митническият контрол върху акцизните стоки. • Предоставяне на информация на НАП за издадените ревизионни актове от митническите органи. www.news.inbalance.bg
 10. 10. www.news.inbalance.bg InBalance News Сайт за счетоводство и данъци в помощ на бизнеса

×