Anzeige

AW_Leaflet A4_Raptor 4p_VN_OK.pdf

21. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

AW_Leaflet A4_Raptor 4p_VN_OK.pdf

  1. Ranger Raptor Thế hệ Mới
  2. A reinforced chassis, new shock tower mounts, unique upper and lower control arms and a refined Watts link rear end allows Next-Gen Raptor to handle Tột cùng phấn khích Được cấu tạo bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa sức mạnh nguyên thủy cùng với những tính toán chính xác của công nghệ và kỹ thuật, Ranger Raptor Thế hệ Mới sẵn sàng đem đến sự phấn khích tột cùng cho người lái. Hệ thống khung gầm mới được gia cố vững chắc hơn. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước cùng hệ thống treo sau với thanh ổn định liên kết kiểu Watts được cải tiến giúp Ranger Raptor Thế hệ Mới nhẹ nhàng vượt qua các địa hình off-road khắc nghiệt nhất. Động cơ Bi-Turbo 2.0L Thế hệ Mới Được phát triển bởi đội ngũ Ford Performance nhằm chinh phục mọi điều kiện địa hình, Ranger Raptor Thế hệ Mới được trang bị động cơ 2.0L Bi-Turbo cải tiến, giúp mang đến cảm giác lái đầy phấn khích và khả năng vượt qua mọi giới hạn trên cả đường bằng phẳng lẫn địa hình off-road. 7 Chế độ lái tùy chọn Cần số điện tử Thiết kế cửa thùng hàng ấn tượng
  3. Blending raw power with mechanical and technical precision, Next-Gen Ranger Raptor delivers pure exhilaration. A reinforced chassis, new Thiết kế nội thất đầy sức mạnh Ghế ngồi thể thao thiết kế hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu phản lực, mang đến sự thoải mái và hỗ trợ người ngồi trong những hành trình đầy phấn khích. Khóa/ Mở khóa xe từ xa Tình trạng xe Xác định Vị trí xe START Khởi động/Dừng động cơ với tính năng Làm mát trước khoang xe từ xa Sạc không dây Đường chỉ màu cam đặc trưng, đậm chất thể thao Bộ giảm xóc Fox 2.5" tối tân Với ứng dụng FordPass™ cài đặt trên điện thoại, bạn có thể xác định được vị trí xe, khởi động, mở/khóa xe, làm mát hoặc làm ấm trước khoang xe từ xa. Ford Ranger Raptor được trang bị một modem với tên gọi FordPass™ Connect, cho phép bạn có thể kết nối với chiếc xe mọi lúc, mọi nơi. Kết nối mọi lúc, mọi nơi
  4. J>áD=IˇA˙JKʣJ%IF;9??97J?EDI H7D=;HH7FJEH($B*M:7J Ğːd]Y˨J‡d^dľd]Lʤd^}d^%Fem[hWdZF[hehcWdY[ Ğʉd]Yʡ%;d]_d[Jof[ 8_JkhXe:_[i[b($B_*J:9_ JhʋYYWcaƒfYŒb}cc|ja^‡dɑf%:E9m_j^?dj[hYeeb[h :kd]j‡Y^n_bWd^%:_ifbWY[c[djYY 1996 9Žd]ikɕjYʵYńɑ_FI%ld]%f^‘j%CWnFem[hFi%hfc (''+*$+AM%)-+ CŽc[dneɟdYʵYńɑ_Dc%ld]%f^‘j%CWnJehgk[Dc%hfc +%'-+#( ɷj^ʁd]jhkoɱdńʉd]%:h_l[jhW_d W_YɗkY^ʍńʉd]je}dj^ʥ_]_Wdl}X|dj^ʥ_]_Wd%*M: =}_Yɗkń_ɷd%I^_ø#ed#óo 9Œ%M_j^ A_ɳcie|jńʠʥd]ńɻW^ˆd^%J[hhW_dCWdW][c[djIoij[c 9Œ%M_j^ A^ŒWl_iW_YɗkiWk%H[Wh[#beYa_d]:_ô[h[dj_Wb 9Œ%M_j^ ʉfiʁ%JhWdic_ii_ed Iʁjʵńʉd]'Yɕfń_ɷdjʱ%'if[[Zi7J;#I^_ø[h BɛoY^koɳdiʁj^ɳj^We%FWZZb[I^_ø 9Œ%M_j^ JhʫbʵYb|_%7ii_ij[ZIj[[h_d] JhʫbʵYb|_ń_ɷd%;F7I A‡Y^j^˧˪Y%:_c[di_edi :}_nHʉd]n9We%B[d]j^nM_Zj^n[_]^jcc +).'n((.n'/(( A^eɓd]i|d]]ɗcn[%=hekdZ9b[WhWdY[cc ()) 9^_ɱkZ}_Yʡiʧ%M^[[bXWi[cc )(- 8|da‡d^ld]gkWojʁ_j^_ɳk%C_dJkhd_d]HWZ_kicc ,, :kd]j‡Y^j^’d]d^_ db_ɷk%k[bJWda9WfWY_job .b ʾj^ˈd]jh[e%Ikif[di_edIoij[c ɷj^ʁd]jh[ejhʠʣY%hedjIkif[di_ed ĞʉYbɝfjWońdaƒf]_ɓcnŒYj^ɳj^Wel}j^Wd^Y~dXɡd]%?dZ[f[dZ[dj ifh_d]ijkXkbWhZekXb[WYj_d]i^eYaWXiehX[hiWdj_#hebbXWh ɷj^ʁd]jh[eiWk%H[WhIkif[di_ed =_ɓcnŒYj^ɳj^Wel}j^Wd^ʅdńɻd^b_ daɯja_ɳkMWjjiB_daW][%H[Wh Ikif[di_edm_j^f[hehcWdY[i^eYaWXiehX[hiWdZMWjjib_da ʾj^ˈd]f^Wd^%8hWa[Ioij[c F^Wd^jhʠʣY%hedj8hWa[ F^Wd^ĞȹW%:_iY8hWa[ F^Wd^iWk%H[Wh8hWa[ F^Wd^ĞȹW%:_iY8hWa[ 9ʩbʁf%Joh[I_p[ BJ(.+%-H'- 8|d^n[%M^[[b L}d^^ʫfa_cd^Žcń‘Y'-%7bbeo'- JhWd]j^_ʶjX˂Wdje}d%IW[jo[Wjkh[i J‘_a^‡f^‡WjhʠʣY%:h_l[hFWii[d][h7_hXW]i 9Œ%M_j^ J‘_a^‡X d%I_Z[7_hXW]i 9Œ%M_j^ J‘_a^‡h„cZɽY^W_X djhɗdn[%9khjW_d7_hXW]i 9Œ%M_j^ J‘_a^‡ńɗk]ʁ_d]ʠʥ_b|_%Ad[[7_hXW] 9Œ%M_j^ 9Wc[hW 9Wc[hW), 9ɓcX_ɯd^ʇjhʫńʇn[%FWha_d]7_ZI[dieh 9ɓcX_ɯdjhʠʣYiWk%hedjH[WhI[dieh ʇjhʫńʇn[jʵńʉd]%7kjecWj[ZFWha7ii_ij 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9^ʁd]XŒYʭd]f^Wd^F^~df^ʁ_bʵYf^Wd^ń_ɷdjʱ%78I;8: 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9~dXɡd]ń_ɷdjʱ%;b[Yjhed_YIjWX_b_joFhe]hWc;IF 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]A_ɳcie|jY^ʁd]bɝjn[%HebbEl[hFhej[Yj_edIoij[c 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]ʇjhʫa^ʧ_^}d^d]Wd]ZʁY%_bbBWkdY^7ii_ij 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]A_ɳcie|j^}d^jhˆd^jh dńʠʥd]ńɻW^ˆd^%JhW_b9edjheb 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]A_ɳcie|j^}d^jhˆd^j^‡Y^ʭd]%7ZWfj_l[9hk_i[9edjheb 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9ɓd^X|eń_ɳcc’aɯj^ʫfYɓd^X|en[Yɟjd]Wd]%8B?Im_j^9heiiJhWõY7b[hj 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9ɓd^X|ebɷY^b}dl}ʇjhʫZkojhˆb}dńʠʥd]%B:MWdZBA7 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9ɓd^X|elWY^ɑcl}ʇjhʫf^Wd^a^ədYɕfa^_]ɧfY^ʠʣd]d]ɑ_lɝj%9MWdZ7;8 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]A_ɳcie|j|fikɕjbʁf%JFCI 9Œ%M_j^ ɷj^ʁd]9^ʁd]jhʉc%7dj_J^[øIoij[c 9Œ%M_j^ JhWd]j^_ʶjX˂d]eʘ_j^ʜj%;nj[h_eh Ğ„df^‡WjhʠʣY%[WZbWcf B;:CWjh_njʵńʉd]Xɝjń„djʵńʉd]Xɝjń„dY^_ɯk]ŒY% B;:CWjh_n7kje[WZbWcf7kje9ehd[h[WZbWcf Ğ„df^WY^ʁd]Y^Œ_jʵńʉd]%7kje_]^8[WcIoij[c 9Œ%M_j^ Ğ„dY^ɑoXWdd]}o%:Woj_c[Hkdd_d]BWcf 9Œ%M_j^ =ɑjcʠWjʵńʉd]%7kjeHW_dM_f[h 9Œ%M_j^ Ğ„diʠʡd]c’%hedje]BWcf 9Œ%M_j^ =ʠʡd]Y^_ɯk^ɝkX dd]e}_%I_Z[C_hheh Ğ_ɱkY^ɹd^ń_ɷd]ɝfń_ɷd%Fem[hWZ`kijebZ JhWd]j^_ʶjX˂X djhed]n[%?dj[h_eh A^ʧ_ńʉd]Xɡd]d‘jXɕc%Fem[hFki^IjWhj 9Œ%M_j^ 9^ˆWa^ŒWj^Žd]c_d^%IcWhjA[ob[ii;djho 9Œ%M_j^ Ğ_ɱk^e}d^_ɷjńʉ%7_h9edZ_j_ed_d] Jʵńʉd](l’d]%:kWb;b[Yjhed_Y7J9 Lɝjb_ɷk]^ɯ%I[WjCWj[h_Wb :WYWeYɕf%Fh[c_kcB[Wj^[h JWob|_%Ij[[h_d]M^[[b 8ɽYZW%B[Wj^[h }d]]^ɯjhʠʣY%:h_l[hFWii[d][hI[Wj 9^ɹd^ń_ɷd'^ʠʣd]%'#mWoFem[h =ʠʡd]Y^_ɯk^ɝkjhed]%H[WhL_[mC_hheh Jʵńʉd]ń_ɱkY^ɹd^(Y^ɯńʉd]}o%ń c% ;b[YjheY^hecWj_YH[WhL_[mC_hheh 9ʱWa‡d^ń_ɱka^_ɳdń_ɷd%Fem[hM_dZem 9Œ'Y^ɑcb dnkʁd]j‡Y^^ʫfY^ʭYdľd]Y^ʁd]aɩjY^e^}d]]^ɯjhʠʣY% M_j^ed[#jekY^KF:EMDedhedji[WjWdZm_j^Wdj_f_dY^ ɷj^ʁd]~cj^Wd^%7kZ_eioij[c 7C%CCF)KI88bk[jeej^,beWif[Wa[hi ɷj^ʁd]IOD9® %IOD9® Ioij[c Ğ_ɱka^_ɳd]_ɽd]dŒ_IOD9® *7%Le_Y[9edjhebIOD9® *7 C}d^ˆd^JJYɓcʭd]'(%'(JJJekY^IYh[[d 8ɓd]ńʃd]^ʃjʁYńʉ%?dijhkc[dj9bkij[h C}d^ˆd^'($*%'($*IYh[[d IɑYa^Žd]Z~o%M_h[b[ii9^Wh]_d] 9Œ%M_j^ Ğ_ɱka^_ɳd~cj^Wd^jh djWob|_%7kZ_e9edjhebedIj[[h_d]m^[[b 9Œ%M_j^ Trải nghiệm Chủ sở hữu Thế hệ Mới Family Guarantee Dịch vụ Hỗ trợ Cứu hộ Ford 24/7 Dịch vụ Nhận Giao xe tận nơi Dịch vụ Cho mượn xe Giá dịch vụ tham khảo trước khi đưa xe vào đại lí Bảo dưỡng Nhanh 60 phút Đặt lịch Dịch vụ Trực tuyến Chuyên gia Sản phẩm Ford Mộtsốdịchvụchỉápdụngvớinhữngđiềukiệnnhấtđịnh.VuilòngliênhệvớiĐạilýđểbiếtthêmchitiết. Trắng Xanh Dương Xám Đen Cam Các màu cơ bản
Anzeige