Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

L'organització dels éssers vius

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

L'organització dels éssers vius

 1. 1. L’ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS
 2. 2. Tema 1 L’organització dels éssers vius 1. Bioelements i biomolècules La matèria viva de la qual estan fets els éssers vius està formada per elements químics anomenats bioelements. Menys d’un 0,01% Elements constitutius del cos humà BIOELEMENTS ESSENCIALS OLIGOELEMENTS OXIGEN CARBONI HIDROGEN NITROGEN Altres menys abundants CALCI FÒSFOR POTASSI … FERRO FLUOR COURE …
 3. 3. Els bioelements es combinen per formar biomolècules. BIOMOLÈCULES INORGÀNIQUES Compostos químics de Diversos elements ORGÀNIQUES Compostos químics de carboni i altres elements AIGUA SALS MINERALS GLÚCIDS LÍPIDS PROTEÏNES ÀCIDS NUCLEICS Sal comuna (NaCl) ADN Glucosa (C 6 H 12 O 6 ) Colesterol Hemoglobina
 4. 4. 2. Tipus d’organismes segons les seves cèl·lules La cèl·lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius. Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules . Aquestes poden ser de dos tipus: procariotes o eucariotes ; així, els éssers vius s’engloben en dos grans grups segons es trobin formats per un tipus o altre de cèl·lules: - Organismes eucariotes: Poden ser unicel·lulars, com els protozous, o pluricel·lulars (formats per moltes cèl·lules). - Organismes procariotes: Són sempre unicel·lulars (formats per una sola cèl·lula) i constitueixen el nombrosíssim grup dels bacteris. Bacteri espiril Parameci Granota
 5. 5. <ul><li>3. La teoria cel·lular </li></ul><ul><li>Tots els éssers vius estan formats per una o més cèl·lules (és la unitat estructural dels éssers vius) </li></ul><ul><li>La cèl·lula és l’estructura més senzilla capaç de dur a terme les funcions pròpies dels éssers vius: </li></ul><ul><li>Qualsevol cèl·lula prové d’una altra cèl·lula </li></ul>Éssers unicel·lulars Éssers pluricel·lulars <ul><ul><li>NUTRICIÓ : intercanvi de matèria i energia de les cèl·lules amb el medi que les envolta </li></ul></ul><ul><ul><li>RELACIÓ : capacitat d’una cèl·lula per a captar a un estímul i elaborar una resposta </li></ul></ul><ul><ul><li>REPRODUCCIÓ : capacitat de formació de cèl·lules filles a partir d’una cèl·lula mare </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>CÈL·LULA PROCARIOTA: </li></ul><ul><li>Material genètic (ADN) està lliure al citoplasma </li></ul><ul><li>Amb paret cel·lular </li></ul><ul><li>Membrana plasmàtica amb uns replecs anomenats mesosomes </li></ul><ul><li>CÈL·LULA EUCARIOTA: </li></ul><ul><li>Nucli ben diferenciat que conté l’ADN </li></ul><ul><li>Diversos orgànuls cel·lulars: mitocondris, aparell de Golgi, reticle endoplasmàtic, ... </li></ul>4. Tipus de cèl·lules i la seva estructura Nucli
 7. 7. <ul><li>CÈL·LULA ANIMAL: </li></ul><ul><li>Amb centríols </li></ul><ul><li>Si té vacúols aquests són de petit tamany </li></ul>CÈL·LULA VEGETAL: - Amb paret cel·lular - Amb uns vacúols de gran tamany - Amb cloroplasts LA CÈL·LULA EUCARIOTA:
 8. 8. Estructura de la cèl·lula eucariota - Nucli Conté la informació genètica en forma de cromatina. Abans de la divisió cel·lular la cromatina s’espiralitza formant els cromosomes. Té una membrana amb porus a través de la qual intercanvia substàncies amb el citoplasma. També conté una regió més fosca anomenada nuclèol. - Membrana plasmàtica Està formada bàsicament per lípids i proteïnes i la seva funció principal és regular l’intercanvi de substàncies. - Citoplasma És la part existent entre la membrana cel·lular i el nucli. Conté els orgànuls cel·lulars i és on tenen lloc les reaccions químiques de la cèl·lula. Cromosoma
 9. 9. <ul><ul><li>Mitocondris : Orgànuls energètics que s’encarreguen de la respiració cel·lular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisosomes : Vesícules amb enzims digestius que s’encarreguen de la digestió cel·lular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ribosomes : Orgànuls lliures al citoplasma o units a la membrana del reticle endoplasmàtic (REr) responsables de la síntesi proteïnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparell de Golgi : Conjunt de cisternes encarregades de la de secreció cel·lular i la fabricació de vesícules com ara els lisosomes. </li></ul></ul>Reticle endoplasmàtic : Xarxa complexa de membranes interconnectades on té lloc la síntesi i el transport de lípids i proteïnes
 10. 10. Centríols : Cilindres formats per tubs paral·lels relacionats amb la funció de reproducció de les cèl·lules animals i amb el moviment de la cèl·lula. Vacúols : Vesícules que en les cèl·lules vegetals són de gran tamany i acumulen substàncies i en algunes cèl·lules animals eliminen l’excés d’aigua. Paret cel·lular : Capa que protegeix la cèl·lula vegetal i li dóna forma i rigidesa. Cloroplasts : Orgànul propi de les cèl·lules vegetals que conté la clorofil·la, el pigment que permet realitzar la ssssssssss fotosíntesi.
 11. 11. 5. Nivells d’organització
 12. 12. <ul><li>- TEIXIT </li></ul><ul><li>Agregat de cèl·lules ordenades regularment, amb un comportament fisiològic coordinat i un origen embrionari comú. </li></ul><ul><li>Els organismes pluricel·lulars tenen diferents tipus de teixits. A continuació veurem els tipus de teixit animal que podem trobar: </li></ul><ul><li>Teixit muscular </li></ul><ul><li>Teixit nerviós </li></ul>Txt. musc. llis (musculatura de les vísceres) Txt. musc. estriat (músc. de moviment voluntari) Txt. musc. cardíac (cor) Cèls de la glia: astrocit, oligodendrocit, microglia (són cèls no nervioses que acompanyen a les neurones) Neurones (cèls nervioses)
 13. 13. <ul><li>Teixit epitelial </li></ul><ul><li>Teixit conjuntiu </li></ul>Txt. epitelial simple (de revestiment) Txt. epitelial estratificat (amb diverses capes de cèls) Txt. glandular Txt. adipós Txt. ossi Txt. cartilaginós Txt. sanguini Txt. connectiu dens (lligament) Txt. connectiu laxe (dermis)
 14. 14. <ul><li>ÒRGAN </li></ul><ul><li>Estructura amb una determinada funció formada a partir de diversos teixits. </li></ul><ul><li>En aquesta imatge apareixen alguns dels òrgans que formen part del cos humà: </li></ul>COR FETGE PULMÓ INTESTÍ RONYÓ
 15. 15. - APARELL Conjunt d’òrgans diferents en estructura que contribueixen a realitzar la mateixa funció. Aparell digestiu + excretor Aparell reproductor (femení i mascuí) Aparell locomotor (muscular + ossi)
 16. 16. - SISTEMA Conjunt d’òrgans amb la mateixa estructura i el mateix origen embrionari. Sistema cardiovascular (circulatori + respiratori) Sistema limfàtic Sistema nerviós Sistema endocrí
 17. 17. <ul><li>POBLACIÓ </li></ul><ul><li>Conjunt d’organismes o individus de la mateixa espècie que coexisteixen en un mateix espai i temps i que comparteixen certes propietats biològiques, les quals produeixen una elevada cohesió reproductiva i ecològica del grup. </li></ul><ul><li>ECOSISTEMA </li></ul><ul><li>Unitat formada per factors biòtics (éssers vius) i abiòtics (components inorgànics, sense vida) en què existeixen interaccions vitals, flueix l’energia i circula la matèria. </li></ul>
 18. 18. Repàs
 19. 19. <ul><li>Podeu visitar les següents pàgines: </li></ul><ul><li>Unitat didàctica sobre els éssers vius (del Ministeri d’Educació i Ciència) amb activitats interactives </li></ul><ul><li>http ://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm </li></ul><ul><li>Activitats interactives sobre la cèl·lula http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1063 </li></ul><ul><li>Hipertextos sobre la cèl·lula (triga molt en carregar-se) </li></ul><ul><li>http ://www.biologia.edu.ar/cel_euca/index.htm </li></ul><ul><li>- Presentació molt interessant sobre l’ADN </li></ul><ul><li>http ://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/dna/dna.swf </li></ul>Per anar més enllà…

×