Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Immonen_Tourism_in_Kuusamo

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
ASDC 2014
ASDC 2014
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Immonen_Tourism_in_Kuusamo

 1. 1. Henri  Immonen  9.12.2014   1  
 2. 2. Esityksen  sisältö   •  Tutkimuksen  tarkoitus   •  Maakunta-­‐  ja  paikallistason  aineistojen  esi;ely   •  Pää;äjien  näkemykset  matkailuelinkeinosta  Kuusamossa   •  Yhteenveto  ja  pohdinta   2   Henri  Immonen  9.12.2014  
 3. 3. Tutkimuksen  tarkoitus   SelviteEin  Pohjois-­‐Pohjanmaan  viran-­‐/toimenhalGjoiden  ja  Kuusamon   kaupunginvaltuute;ujen,  keskeisten  johtohenkilöiden  sekä  kaupungin   tytäryhGöiden  toimitusjohtajien  näkemyksiä  Kuusamon   matkailuelinkeinon  ja  muiden  elinkeinojen  suhteista,   matkailuelinkeinon  vaikutuksista  sekä  Rukan  palvelutarjonnasta   seuraavien  tutkimuskysymysten  avulla:     1)  Mikä  on  matkailuelinkeinon  ja  muiden  elinkeinojen  välisten   suhteiden  merki;ävyys  ja  rooli  Kuusamossa?   2)  Mikä  on  matkailuelinkeinon  vaikutus  Kuusamon  aluekehitykseen?   3)  Millaisia  toimintoja  Rukalla  on  tulevaisuudessa?   4)  Millaiset  ovat  Rukan  matkailukeskuksen  vaikutukset  Kuusamon   aluekehitykseen?       3   Henri  Immonen  9.12.2014  
 4. 4. Tutkimusaineistot   4   Henri  Immonen  9.12.2014  
 5. 5. Maakuntatason  aineisto   •  KeräEin  haasta;eluiden  avulla  matkailun  parissa   työskenteleviltä  Pohjois-­‐Pohjanmaan  liiton  sekä  ELY-­‐ keskuksen  viran-­‐/  toimenhalGjoilta   •  13  haasta;elua  toukokuussa  2014   •  6  Pohjois-­‐Pohjanmaan  liiton  edustajaa   •  7  Pohjois-­‐Pohjanmaan  ELY-­‐keskuksen  edustajaa   •  Haasta;elut  nauhoiteEin  yhtä  haasta;elua  lukuun  o;ama;a   •  Kaikki  haasta;elut  li;eroiGin  ja  analysoiGin  sisällönanalyysin   avulla   5   Henri  Immonen  9.12.2014  
 6. 6. Paikallistason  aineisto   •  PosGkysely  posGteEin  Kuusamon  kaupunginvaltuutetuille,   keskeisille  johtohenkilöille  sekä  kaupungin  tytäryhGöiden   toimitusjohtajille   •  Yhteensä  51  vastaano;ajaa   •  Lopullinen  aineisto  koostui  31  vastauksesta,  vastausprosenGn   ollessa  60,8  prosenEa   •  Aineisto  keräEin  heinä-­‐elokuun  aikana   6   Henri  Immonen  9.12.2014  
 7. 7. Paikallistason  aineisto   vastaajien  taustatietoja   7   Henri  Immonen  9.12.2014  
 8. 8. Tulokset   8   Henri  Immonen  9.12.2014  
 9. 9. Elinkeinojen  merkitys,   yhteistyö  ja  alueellisuus     ”...ei  mikään  elinkeino  tai  yhdistelmä  ole  toistaan  merki3ävämpi,  vaan   kaikki  on  tasavertasessa  asemassa  kaikkialla  tällä  alueella.”     ”[Elinkeinojen  ja  elinkeinoyhdistelmien  suosimisesta  kysy;äessä]  Sen   kaltasia  jotka  perustuu  luontaisiin  yhteyksiin  ja  mahdollisuuksiin.   Matkailun  yhteydessä  nää  elintarviketuotantoon  lii3yvät  asiat,  ehkä   laajemmin  o3aen  muukin  tämmönen  käsityönäkö-­‐  kulma,  esimerkiksi   Pen>k.”       ”Se  [matkailuelinkeino]  on  sellanen  selkeä,  joka  voi  kasvaa.  -­‐-­‐   mahdollisuuksia  lisätä  kesämatkailussa.  On  paljon  >laa.  Investoinnit  on   vajaakäytöllä”       ”...olen  sitä  mieltä,  e3ä  luonnon  hyödyntämiseen  on  elinkeinoilla   etuoikeus,  mu3a  se  pitää  tehdä  luontoa  vahingoi3ama3a  ja  toinen  ei   saa  syrjäy3ää  toista.”       9   Henri  Immonen  9.12.2014  
 10. 10. Elinkeinojen  merkitys,   yhteistyö  ja  alueellisuus   10   Henri  Immonen  9.12.2014  
 11. 11. Elinkeinojen   merkitys,   yhteistyö  ja   alueellisuus   11   Henri  Immonen  9.12.2014  
 12. 12. Elinkeinojen  merkitys,   yhteistyö  ja  alueellisuus   12   Henri  Immonen  9.12.2014  
 13. 13. Elinkeinojen   merkitys,   yhteistyö  ja   alueellisuus   13   Henri  Immonen  9.12.2014  
 14. 14. Elinkeinojen   merkitys,   yhteistyö  ja   alueellisuus   14   Henri  Immonen  9.12.2014   Kaikki elinkeinot poisluettuna kaivosala Kaikki elinkeinot Matkailu Matkailu, luonnon- tuoteala, poro- ja maatalous
 15. 15. Kansainvälistyvän  matkailun   piirteet  Kuusamossa   ”Eli  se  [matkailun  merkitys]  näkyy  monessa,  Kuusamo  on  tullu  Rukan  kanssa   merki3äväksi  keskukseksi,  vaikka  siellä  on  melko  vähän  asukkaita.  Sil>  siel  on   palvelutaso  eri3äin  korkea.  Kuusamon  kaupungin  vetovoimalle  matkailu  on  eri3äin   tärkeä,  e3ä  myös  ne  muut  elinkeinot  saa  työvoimaa  ja  ne  noteerataan  alueen   ulkopuolella  paremmin.  Ja  onhan  matkailulla  merki3ävä  työllistävä  vaikutus,  moni   saa  elantonsa  siitä.”       ”Kansainvälisen  merkitys  on  täällä  kasvanu  ja  yks  tärkeä  syy  on  se,  e3ä  siinä  se   ulkomaan  valuu3a  tulee  tänne  paikanpäälle.”       ”Suomalaiset  viihtyy  yksin  mökillä,  mu3a  kansainväliset  matkailijat  tarvii  ja  käy3ää   enemmän  palveluita.  He  haluaa  helpos>  saatavia  ja  järjeste3yjä  palveluita.”      ”Mut  kyllä  mä  melkein  sanoisin,  e3ä  näistä  kuntayksiköistä  [Kuusamo]  tässä   mielessä  on  vahvin.  Se  on  kaikkein  pisimmällä.”       ”Mut  meiän  pitää  tää  kokonaissaavute3avuus  ja  muut  kansainväliset   informaa>onlähteet,  hakukoneet,  tähän  meiän  pitäs  päästä  kiinni.”         15   Henri  Immonen  9.12.2014  
 16. 16. Kansainvälistyvän  matkailun   piirteet  Kuusamossa   16   Henri  Immonen  9.12.2014   0  %   20  %   40  %   60  %   80  %   100  %   Kuusamon  kaupunki  ei  huomioi  kaavoituksessaan   matkailuelinkeinon  tarpeita  riittävän  hyvin   Rukan  matkailukeskuksen  ulkopuolella  luontoa  tulee  kaavoittaa   enemmän  matkailuelinkeinon  kuin  muiden  luontoon   perustuvien  elinkeinojen  käyttöön   Kunnan  ulkopuoliset  tahot  (mm.  ELY-­‐keskus  ja  maakuntaliitto)   ohjaavat  liikaa  Kuusamon  matkailun  kehittämistä   Julkisia  palveluita  (esim.  kirjasto,  nuorisotila  ja  terveyspalvelut)   täytyy  tarjota  enemmän  Rukan  matkailukeskuksessa   Kuusamon  matkailun  kehittäminen  on  keskittynyt  liikaa  Rukan   matkailukeskukseen   Matkailuelinkeinon  keskittyminen  ohjaa  Kuusamon  kaupungin   kehittämistoimia  samoille  alueille   Matkailuelinkeinon  harjoittamisen  edellytyksiä  tulee  lisätä   muillakin  Kuusamon  alueilla  kuin  Rukan  matkailukeskuksessa   Täysin  samaa  mieltä   Samaa  mieltä   Ei  samaa  eikä  eri  mieltä   Eri  mieltä   Täysin  eri  mieltä  
 17. 17. Kansainvälistyvän   matkailun  piirteet   Kuusamossa   17   Henri  Immonen  9.12.2014  
 18. 18. Kansainvälistyvän  matkailun   piirteet  Kuusamossa   18   Henri  Immonen  9.12.2014   0  %   20  %   40  %   60  %   80  %   100  %   Matkailun  kehittämisessä  tulee  huomioida  enemmän   kansainvälisten  kuin  kotimaisten  matkailijoiden  tarpeet   Charter-­‐lennot  ovat  reittilentoja  tärkeämpiä  Kuusamon   kansainvälisen  matkailun  saavutettavuuden  kannalta   Kuusamon  kansainvälistä  matkailua  tulee  edistää  Rukan   matkailukeskusvetoisesti   Venäläisten  matkailijoiden  tarjoama  kasvupotentiaali  on   parempi  kuin  muiden  alueiden  (esim.  Keski-­‐Eurooppa  tai  Aasia)   vuoteen  2020  mennessä   Viennan  Karjalan  vetovoimaa  on  hyödynnettävä  enemmän   Kuusamon  kansainvälisen  matkailun  edistämisessä   Matkailuelinkeinon  sekä  poro-­‐  ja  kalatalouden  välinen  yhteistyö   parantaa  Kuusamon  erottumista  kansainvälisillä   matkailumarkkinoilla   Kansainväliset  matkailijat  ovat  paras  keino  lisätä  alueen   matkailutuloja   Lappi-­‐yhteistyö  kasvattaa  huomattavasti  Kuusamon  vetovoimaa   kansainvälisillä  matkailumarkkinoilla   Täysin  samaa  mieltä   Samaa  mieltä   Ei  samaa  eikä  eri  mieltä   Eri  mieltä   Täysin  eri  mieltä  
 19. 19. Kansainvälistyvän   matkailun  piirteet   Kuusamossa   19   Henri  Immonen  9.12.2014  
 20. 20. Kansainvälistyvän  matkailun   piirteet  Kuusamossa   20   Henri  Immonen  9.12.2014   0  %   20  %   40  %   60  %   80  %   100  %   Kuusamon  kaupungin  on  panostettava  enemmän   matkailuelinkeinoon  kuin  muihin  elinkeinoihin   Kuusamon  kaupunki  ei  ole  edistänyt  riittävästi  elinkeinojen   välistä  vuoropuhelua   Muiden  elinkeinojen  tulee  huomioida  matkailuelinkeino   suunnitelmissaan   Kuusamon  kaupunki  pitää  matkailua  tärkeimpänä  yksittäisenä   elinkeinona   Vapaa-­‐ajan  asukkaita/mökkiläisiä  huomioidaan  riittävästi   Kuusamon  kaupungin  päätöksenteossa   Kuusamon  kaupunki  on  luonut  matkailuelinkeinon   kehittymiselle  vakaat  toimintaedellytykset   Kuusamon  matkailun  kautta  tuotettu  imago  edistää   aluekehitystä   Matkailuelinkeinon  tulee  huomioida  muut  elinkeinot   suunnitelmissaan   Täysin  samaa  mieltä   Samaa  mieltä   Ei  samaa  eikä  eri  mieltä   Eri  mieltä   Täysin  eri  mieltä  
 21. 21. Rukan  matkailukeskuksen   palvelutarjonta  tällä  hetkellä  ja   tulevaisuudessa   1)  Tarjonnan,  tuo;eiden  ja  palveluiden  piirteet   ”Hyödyntävät  vaan  en>stä  paremmin  ympärivuo>suu3a,  monipuolisuu3a   ja  ne  luo  mahdollisuuksia  nimenomaan  sekä  kansainvälistymiseen  e3ä   alueen  käy3ö  on  ympärivuo>sta.”     2)  Tuo;eistaminen,  paketoinG  ja  markkinoinG   ”...tuo3eistaminen  joka  on  meillä  strategiassa  hyvin  pienenä  osana,  on   jäänyt  varmaan  Kuusamossakin  pikkusen  lapsipuolen  asemaan.”     ”...meiän  pitää  paljon  paremmin  löytää  palvelutarjonta  ja  kokonaisuuksia   joita  tarjotaan.”     3)  Paikallisuus,  eksoGikka  ja  aitous   ”Pitäs  myös  omaa  profiilia  pystyä  säily3ämään  näissä,  e3ei  kaikista   matkailukeskuksista  tulis  Leviä.”     4)  Kielitaito  ja  kul;uurien  tunteminen   ”...tämmöset  arkeen,  siihen  matkailijan  arkeen  lii3yviä  asioita  täytyy   huomioida,  e3ä  siellä  on  myös  niitä  kansainvälisiä  asiakkaita.  E3ä  on  niinku   kieliversioita  ja  opastusta  ja  kaikkia  tämmösiä...”       21   Henri  Immonen  9.12.2014  
 22. 22. Rukan  matkailukeskuksen   palvelutarjonta  tällä  hetkellä  ja   tulevaisuudessa   ”Ruka  imee  puoleensa  investointeja  ja  kehityspanoksia.   -­‐-­‐  ...matkailu,  vaikka  se  keski3ää  Kuusamon  mitassa,  ni  kyllä  se   tuo  maaseudulle  posi>ivisessakin  mielessä  hajau3avaa  panosta   sinne  syrjäalueiden  aluetalouteen  ja  kehi3ämiseen.”       ”Ja  jos  hai3oja  mie>tään,  >etys>  ne,  jotka  ei  omista  maata   Rukalta  tai  sen  väli3ömästä  läheisyydestä  voivat  kokea,  e3ä   heilläkin  olisi  jotain  anne3avaa,  mu3a  sitä  Rukaa  priorisoidaan   kaikessa  kehi3ämisessä.”     22   Henri  Immonen  9.12.2014  
 23. 23. Rukan  matkailukeskuksen   palvelutarjonta  tällä  hetkellä  ja   tulevaisuudessa   23   Henri  Immonen  9.12.2014   0  %   20  %   40  %   60  %   80  %   100  %   Mökkikapasiteetti   Ravitsemuspalvelut   Majoituspalvelut   Yleisvähittäiskauppa   Omakotitalot  (vuokrattavat)   Rivitaloasunnot  (vuokrattavat)   Rivitaloasunnot  (omistus)   Ohjelmapalvelut   Huoltamopalvelut   Liikennepalvelut   Erikoisvähittäiskauppa   Omakotitalot  (omistus)   Terveyspalvelut   Määrää  tulisi  lisätä   Nykyinen  määrä  on  riittävä   Määrää  tulisi  vähentää  
 24. 24. Rukan  matkailukeskuksen   palvelutarjonta  tällä  hetkellä  ja   tulevaisuudessa   24   Henri  Immonen  9.12.2014   0  %   20  %   40  %   60  %   80  %   100  %   Kirjasto   Elokuvateatteri   Urheilukenttä   Tilaa  harrasteryhmille   Kappeli   Luistinrata/jääkiekkokaukalo   Monitoimihalli   Nuorisotila   Kylpylä   Tarvitaan   Ei  tarvita  
 25. 25. Yhteenveto  ja   pohdinta   25   Henri  Immonen  9.12.2014  
 26. 26. Yhteenveto   1)  Mikä  on  matkailuelinkeinon  ja  muiden  elinkeinojen  välisten  suhteiden   merki;ävyys  ja  rooli  Kuusamossa?   •  Matkailuelinkeinon  rooli  on  merki;ävä,  mu;a  se  ei  saa  kuitenkaan   erityisoikeuksia  suhteessa  muihin  elinkeinoihin.  Yhteistyömahdollisuudet   elinkeinojen  välillä  nähGin  pääosin  hyviksi  ja  niitä  tulisi  hyödyntää  jatkossa   enemmän.  Tarve  elinkeinojen  väliselle  vuoropuhelulle   2)  Mikä  on  matkailuelinkeinon  vaikutus  Kuusamon  aluekehitykseen?   •  Merki;ävä  elinkeino,  jolla  monipuoliset  ja  pääosin  posiGiviset  vaikutukset   Kuusamon  aluekehitykseen.  Ei  erityisoikeuksia  suhteessa  muihin.   3)  Millaisia  toimintoja  Rukalla  on  tulevaisuudessa?   •  Suoraan  matkailijoille  kohdiste;ujen  palveluiden  lisäämiselle  ei  koe;u  juurikaan   tarve;a  Rukan  matkailukeskuksessa.  Muutamia  poikkeuksia  lukuun  o;ama;a   julkisten  palveluiden  lisäämisellekään  ei  koe;u  tarve;a.   •  Kuusamoon  kaivaEin  maakuntatasolta  yleisesG  monipuolisia,  paikallisuuteen  ja   alkuperäisyyteen  perustuvia  palveluita.  Palveluketjuille  ja  -­‐paketeille,   markkinoinnille  ja  tuo;eistamiselle    koeEin  tarve;a.   4)  Millaiset  ovat  Rukan  matkailukeskuksen  vaikutukset  Kuusamon   aluekehitykseen?   •  Pääosin  posiGivisia.  Tuloksissa  havai;avissa  kuitenkin  tarve  kehi;ämistoiminnan   levi;ämiselle  myös  Rukan  matkailukeskuksen  ulkopuolelle.   26   Henri  Immonen  9.12.2014  
 27. 27. Pohdinta   •  Pää;äjien  tavoi;eena  monipuolinen  ja  yhteistyötä  tekevä   elinkeinorakenne   •  Alueen  erikoisuuksien  ja  perinteiden  hyödyntäminen  matkailussa   elinkeinojen  välisen  yhteistyön  kau;a   •  Yhteistyö  myös  yli  kuntarajojen   •  Matkailulla  on  monipuoliset  vaikutukset  Kuusamon  aluekehitykseen   •  Yhteistyön  ja  vuoropuhelun  lisääminen  tulevaisuudessa  useilla  eri   tasoilla   •  Palveluiden  ja  tuo;eiden  paremmalle  ketju;amiselle,   saavute;avuudelle  ja  markkinoinnille  koeEin  tarve;a   tulevaisuudessa   •  Yhteistyön  ja  palveluiden  paketoimisen  kau;a  laaja  ja  helposG   saavute;ava  tarjonta  lisää  alueen  vetovoimaa   •  Rukan  matkailukeskuksen  palvelutarjonta  koeEin  ka;avaksi   •  Jatkossa  vaikutukset  aluekehitykseen  riippuvat  siitä,  tuleeko  alueelle   julkisia  vai  yksityisiä  palveluita   27   Henri  Immonen  9.12.2014  
 28. 28. Kiitos!   28   Henri  Immonen  9.12.2014  

×