معرفي فايروال پايگاه داده

Hamid Torkashvand
Hamid TorkashvandIT MAN at Police IT Support um Police IT Support

tech

،‫شنبه‬6‫آذر‬138916:25:00
: ‫جاری‬ ‫مسير‬‫اصلی‬ ‫صفحه‬/‫مقاالت‬/‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬/‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫كامپيوتر‬/‫نوﯾسی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬/‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬
،‫شنبه‬6‫آذر‬1389
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬
‫نيا‬ ‫علي‬ ‫نويسنده:احمدشير‬
‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫اجتماعي‬ ‫مختلف‬ ‫نھادھاي‬ ‫وابستگي‬ ‫موجب‬ ،‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫سالھاي‬ ‫طي‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫فضاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گسترش‬
‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫تھديدات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جھت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫متخصصان‬ ،‫شد‬ ‫ظاھر‬ ‫ھا‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫خصوصي‬ ‫حريم‬ ‫به‬ ‫تعرض‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ھا‬ ‫نگراني‬ ‫برخي‬ ‫که‬ ‫زماني‬
‫وجود‬ ‫با‬ ‫بين‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫کمتري‬ ‫آسيب‬ ‫دچار‬ ‫الکترونيکي‬ ‫تبادالت‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫فضاي‬ ‫تا‬ ‫نمودند‬ ‫ساماندھي‬ ‫را‬ ‫ارزشمندي‬ ‫ھاي‬ ‫تالش‬ ‫مختلف‬ ‫ھاي‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫ھا‬ ‫بنگاه‬ ‫خصوصي‬
،‫فايروال‬ ‫نظير‬ ‫متنوعي‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫خوبي‬ ‫رشد‬ ‫شبکه‬ ‫امنيت‬ ‫کارھاي‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫اين‬UTM ،VPN‫سامانه‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫ھاي‬ ‫برنامه‬ ‫امنيت‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ،‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫غيره‬ ‫و‬
‫افشاي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ذخيره‬ ‫آن‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫ارزشمند‬ ‫ھاي‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ھا‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کافي‬ ‫عنايت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬
) ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫وظيفه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ھمراه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫براي‬ ‫ناپذيري‬ ‫جبران‬ ‫آثار‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫از‬ ‫بسياري‬Database Firewall‫کامل‬ ‫کنترل‬ ‫آوردي‬ ‫فراھم‬ ‫و‬ ‫دفاع‬ ‫خط‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫حضور‬ (
. ‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫محتويات‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آنھا‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫مميزي‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫روي‬
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬
‫بيشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امنيتي‬ ‫توان‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫البته‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫ھا‬ ‫تکنولوژي‬ ‫ترين‬ ‫عمومي‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫فايروال‬ ‫محصوالت‬ ،‫اطالعات‬ ‫امنيت‬ ‫ابزارھاي‬ ‫حيطه‬ ‫در‬
‫اولين‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫تکنولوژي‬ .‫گيرند‬ ‫نمي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫امنيت‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫تنھا‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫واقعيت‬ ‫ولي‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شبکه‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫زمينه‬ ‫در‬
‫سال‬ ‫حدود‬ ‫يعني‬ ‫آنھا‬ ‫نسل‬1995. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫طي‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سير‬ ‫تاکنون‬ ‫ميالدي‬
) ‫شبکه‬ ‫فايروال‬ ‫دسته‬ ‫چھار‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫حيطه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فايروال‬ ‫محصوالت‬ .‫نمود‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫کاربردھا‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫قابليت‬ ‫رشد‬ ‫کلي‬ ‫زمينه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫سير‬ ‫اين‬Network
Firewall) ‫شخصي‬ ‫فايروال‬ ،(Personal Firewall) ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫کاربردي‬ ‫برنامه‬ ‫فايروال‬ ،(Web Application Firewall WAF‫ھمانطور‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫و‬
‫بديھي‬ ‫اما‬ ‫برخوردارند‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫در‬ ‫بااليي‬ ‫محبوبيت‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫بين‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ .‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫خاص‬ ‫حيطه‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫،ھرکدام‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مشخص‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫سازند‬ ‫نمي‬ ‫مرتفع‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫مابقي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شخصي‬ ‫فايروال‬ ‫به‬ ‫نيازمندي‬ ‫است‬
‫طرفي‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫پشتيباني‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫ارتباطات‬ ‫محتواي‬ ‫کامل‬ ‫بازرسي‬ ، ‫شبکه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ھاي‬ ‫محدوديت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫دقيق‬ ‫بازرسي‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫سامانه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫نگھداري‬ ‫ھا‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ھايي‬ ‫داده‬ ‫باالي‬ ‫حساسيت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تھديدات‬ ‫افزايش‬
‫ارتباطات‬DBMS. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫ضروري‬ ‫را‬
) ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيتي‬ ‫دروازه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫وظيفه‬ ‫خاص‬ ‫بطور‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ،‫مذکور‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫انواع‬ ‫بين‬ ‫در‬Database
security gateway‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫عمليات‬ ‫ناظر‬ ‫يا‬ ‫و‬ (Activity Monitoring DAM Database‫تکنولوژي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫(نيز‬DAM‫موسسه‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬Gartnet‫گونه‬ ‫اين‬
‫عمليات‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫ويژه‬ ‫تکنولوژي‬ ‫يک‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫عمليات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫»سامانه‬ ‫شد؛‬ ‫تشريح‬DBMS،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫ھرنوع‬ ‫براي‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬
.‫نمايد‬ ‫حفاظت‬ ‫درآن‬ ‫شده‬ ‫ذخير‬ ‫ھاي‬ ‫ازداده‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫درک‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫دانش‬ ‫بايد‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ .‫نمايد‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫عمليات‬
‫مرتبط‬ ‫تحقيقات‬
‫اليه‬ ‫مرجع‬ ‫مدل‬ ‫يک‬ ‫ژيجيانگ‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫محققين‬ ‫از‬ ‫گروھي‬ .‫پردازيم‬ ‫مي‬ ‫ترينشان‬ ‫مھم‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫دراين‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫گوناگوني‬ ‫تحقيقات‬
:‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تقسيم‬ ‫زير‬ ‫اليه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کنترل‬ ‫ريزدانگي‬ ‫و‬ ‫محاسباتي‬ ‫اھداف‬ ، ‫دانش‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫فايروال‬ ‫آنھا‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬
‫سربار‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ،‫ھا‬ ‫بسته‬ ‫سرآيند‬ ‫محتويات‬ ‫و‬ ‫مبادالتي‬ ‫دادھاي‬ ‫قرار‬ ‫براساس‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫فايروال‬ ‫يک‬ ‫معمول‬ ‫وظايف‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :‫شبکه‬ ‫اليه‬
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx
1 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
.‫دارد‬ ‫برسامانه‬ ‫کمي‬
) ‫شماتيک‬ ‫اليه‬Schematic Layer‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ارتباطي‬ ‫قراردادھاي‬ ‫فھم‬ ‫توانايي‬ ‫ھمچنين‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :(DBMS‫را‬
‫بين‬ ‫ترافيک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دارد‬DBMS‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫ريزدانگي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کنترل‬ ‫ريزدانگي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫آنھا‬ ‫تحليل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استخراج‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫خصوصياتشان‬ ‫و‬ ‫اشياء‬ ‫نام‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫اشياء‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬
)‫معنايي‬ ‫اليه‬Semantic layer‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫.درکنار‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ ‫از‬ ‫ھرکدام‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :(
‫بين‬ ‫ارتباطي‬ ‫ترافيک‬ ‫معناي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫داند‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫معنايي‬DBMS‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫صفات‬ ‫خاص‬ ‫مقادير‬ ‫برطبق‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ .‫کند‬ ‫تحليل‬ ‫را‬ ‫کارگزار‬ ‫و‬
‫دربند‬ ‫محدوديت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (‫صفات‬ ‫ورودي)مقادير‬ ‫ترافيک‬ ‫معنايي‬ ‫.اطالعات‬ ‫است‬ ‫زياد‬ ‫بسيار‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫ھزينه‬ ‫اما‬ ،‫دھد‬ ‫تغيير‬ ‫را‬ ‫ترافيک‬ ‫شفاف‬WHERE‫تابع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬
‫معنايي‬ ‫اطالعات‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫ھاي‬ ‫بسته‬ ‫درون‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫ھمچنين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ھا‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫آنھا‬ ‫استخراج‬ ‫مسئول‬ ‫معنايي‬ ‫تجزيه‬
. ‫است‬ ‫ورودي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫موثرتر‬ ‫بسيار‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫امنيتي‬ ‫توابع‬ ‫اعمال‬ ‫بنابراين‬ ‫و‬ ‫ھستند‬
:‫باشد‬ ‫زير‬ ‫مولفه‬ ‫سه‬ ‫شامل‬ ‫بايد‬ ‫حداقل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫ھر‬ ،‫آنھا‬ ‫ارائه‬ ‫طبق‬ .‫اند‬ ‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫از‬ ‫معماري‬ ‫يک‬ ‫پنسيلوانيا‬ ‫ايالتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫گروھي‬
) ‫صحت‬ ‫تخمينگر‬Integrity estimator‫حمله‬ ‫ھنگام‬ ‫داده‬ ‫صحت‬ ‫تخمين‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫مدل‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ (
‫کارايي‬ ‫و‬ ‫امنيت‬ ‫بين‬ ‫رقابت‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫فايروال؛‬ ‫مدير‬
) ‫دسترسي‬ ‫مشي‬ ‫مديرخط‬Manager Access policy‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ‫قواعد‬ ‫مجموعه‬ ‫تشکيل‬ ‫براي‬ ‫(؛‬
‫در‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫آنھا‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫خرابي‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫شامل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫دروازه‬ ‫ايجاد‬ ‫اھداف‬ ‫تبيين‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫اين‬
)‫نفوذ‬ ‫تشخيص‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫برشمرده‬ ‫را‬ ‫اھداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫جھت‬Intrusion Detection system‫ديگر‬ ‫.اقدام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫اقدام‬ ‫اولين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (
) ‫شکست‬ ‫اداره‬Failure Handling‫صحت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫تضمين‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫بودن‬ ‫اتميک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ (Integrity.‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫ھاي‬ ‫داده‬ (
) ‫وارسي‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ھمچون‬ ‫ھايي‬ ‫روش‬Checkpoint‫پاک‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫باشند)اگرچه‬ ‫مي‬ ‫دسته‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫نقطه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫کل‬ ‫بازگرداندن‬ ‫براي‬ (
.(‫روند‬ ‫مي‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫مخرب‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫ھمراه‬ ‫نيز‬
) ‫حمله‬ ‫ترميم‬ ‫ديگر‬ ‫روش‬Attack recovery‫ايراد‬ ‫بزرگترين‬ .‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫که‬ ‫مخربي‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫اھدافي‬ ‫که‬ ‫است‬ (
. ‫است‬ ‫اصالح‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫خدمت‬ ‫توقف‬ ‫لزوم‬ ‫روش‬ ‫اين‬
،‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫سنج‬ ‫اعتبار‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫اصلي‬ ‫مولفه‬ ‫چھار‬ ‫آنھا‬ .‫اند‬ ‫نموده‬ ‫بررسي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫جوھا‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫چگونگي‬ ‫اي‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫محققين‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫گروھي‬
‫توجه‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫وجوي‬ ‫پرس‬ ‫آيا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫بررسي‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫اعتبارسنج‬ ‫آنھا‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫اند‬ ‫برشمرده‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫صافي‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫،مبدل‬ ‫وجو‬ ‫مولدپرس‬
‫با‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫تطابق‬ ‫بررسي‬ ‫براي‬ ‫گر‬ ‫تجزيه‬ ‫يک‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ .‫خير‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫معتبر‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شمال‬ ‫به‬SQL‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫ھا‬ ‫درخواست‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫مولد‬ .‫دارد‬ ‫درخود‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬
‫فراخواني‬ ‫شکل‬API‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫يک‬ ‫تبديل‬ ‫وظيفه‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫مبدل‬ .‫فرستد‬ ‫مي‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫ازآن‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫مناسب‬ ‫جوي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دريافت‬
) ‫انتزاعي‬ ‫شماي‬ ‫روي‬Abstract-schema) ‫منطقي‬ ‫شماي‬ ‫داخل‬ ‫اشيا‬ ‫نام‬ ‫حاوي‬ ‫معادل‬ ‫وجوي‬ ‫پرس‬ ‫يک‬ ‫به‬ (Logical-schema‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫.صافي‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ (
) ‫مسند‬ ‫يک‬ ‫الحاق‬ ‫ھمچون‬ ‫عملياتي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فايروال‬ ‫مولفه‬predicate‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫صافي‬ .‫آورد‬ ‫مي‬ ‫فراھم‬ ‫را‬ ‫جاري‬ ‫کاربر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬ ‫ھاي‬ ‫ستون‬ ‫ارائه‬ ‫تنھا‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫به‬ (
.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫عھده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ستوني‬ ‫و‬ ‫سطري‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫به‬ ‫تصفيه‬ ‫وظيفه‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سرپرستي‬ ‫امنيتي‬ ‫مدير‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫ازخط‬
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫قابليت‬
‫پذيري‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫فرآيندھا‬ ‫يا‬ ‫اطالعات‬ ‫غيرمجاز‬ ‫افشاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫محرمانگي‬ .‫شمردند‬ ‫برمي‬ ‫امنيت‬ ‫مقوله‬ ‫در‬ ‫اھداف‬ ‫ترين‬ ‫اصلي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پذيري‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫،صحبت‬ ‫محرمانگي‬
‫به‬ ‫قسمت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫امنيتي‬ ‫اھداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫ھايي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نيازمند‬ ‫داده‬ ‫کند.پايگاه‬ ‫مي‬ ‫بحث‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫نادرست‬ ‫منع‬ ‫مورد‬ ‫در‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫اشاره‬ ‫آنھا‬ ‫از‬ ‫برخي‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫محدوديت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ (‫)معنايي‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫مقادير‬ ‫و‬ ‫ورودي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ :‫دسترسي‬ ‫کنترل‬
‫از‬ ‫فايروال‬ ‫اطالع‬ ‫لزوم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫جمله‬ ‫ازآن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ھمراه‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫ايراداتي‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ .‫نمود‬ ‫اعمال‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫تارسازي‬ ‫يا‬ ‫،رمزگذاري‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫شکل‬
.‫کرد‬ ‫(اشاره‬ ‫شفافيت‬ ‫)عدم‬ ‫نگاشت‬ ‫ھمچون‬ ‫توابعي‬ ‫اعمال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ديد‬ ‫از‬ ‫فايروال‬ ‫شفافيت‬ ‫عدم‬ ‫نيز‬ ‫و‬ (‫دانش‬ ‫به‬ ‫)وابستگي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬
‫يا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ھاي‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫جستجوي‬ ‫با‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروري‬ ‫و‬ ‫مھم‬ ‫بسيار‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫استانداردھاي‬ ‫رعايت‬ ‫براي‬ ‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مميزي‬ :‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مميزي‬
.‫پرداخت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫ترافيک‬ ‫تحليل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫رفتاري‬ ‫الگوي‬ ‫از‬ ‫غيرعادي‬ ‫ھاي‬ ‫فعاليت‬
.‫شود‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫بسيار‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫بجا‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنيت‬ ‫تأمين‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ابزارھاي‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يکي‬ ‫نيز‬ ‫رمزنگاري‬ ‫رمزنگاري؛‬
‫آسيب‬ ‫پويش‬ ‫ابزارھاي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫سرپرست‬ .‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ھايي‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫يافتن‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ،‫ھا‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫ارزيابي‬
‫منظور‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫سازي‬ ‫محکم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫ھا‬ ‫پويش‬ ‫اين‬ ‫نتايج‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ھاي‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫با‬ ‫ھمراه‬ ‫ناصحيح‬ ‫ھاي‬ ‫پيکربندي‬ ‫کشف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پذيري‬
.‫شود‬ ‫واقع‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تھديدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
‫قابل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫يک‬ ‫براي‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫رساني‬ ‫خدمت‬ ‫قطع‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫ديگري‬ ‫ھرحادثه‬ ‫يا‬ ‫امنيتي‬ ‫حادثه‬ ‫يک‬ ‫وقوع‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫سوانح‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫سوانح؛‬ ‫ترميم‬
‫توقف‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫موجود‬ ‫ھاي‬ ‫شيوه‬ ‫معايب‬ ‫ترين‬ ‫بزرگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫حمله‬ ‫ترميم‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫اداره‬ ‫ھاي‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صحت‬ ‫.حفظ‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫بسيار‬ ‫اعتماد‬
.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫پاک‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫برخي‬ ‫حذف‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫خدمت‬
‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫اصلي‬ ‫کاربردھاي‬
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx
2 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
‫اين‬ ‫که‬ ‫کاربردھايي‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫منظور‬ ‫اين‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نقش‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫امنيتي‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫آورده‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫خواھد‬ ‫سازمان‬ ‫يک‬ ‫براي‬ ‫محصول‬
‫ضروري‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫رخدادھا‬ ‫مميزي‬ ‫و‬ ‫پيگيري‬ ‫براي‬ ‫کاربران‬ ‫ھاي‬ ‫دسترسي‬ ‫تمامي‬ ‫:ثبت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫برعملکرد‬ ‫نظارت‬
‫نظير‬ ‫کاربراني‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ .‫است‬DBA‫و‬root‫نظارتي‬ ‫تدابير‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫اطمينان‬ ‫بنابراين‬ .‫نمايند‬ ‫غيرفعال‬ ‫رخدادھا‬ ‫ثبت‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫امکانات‬ ‫توانند‬ ‫مي‬
DBMS.‫کند‬ ‫نمي‬ ‫کفايت‬
‫از‬ ‫بھتري‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ارتباطات‬ ‫کامل‬ ‫تحليل‬ ‫قابليت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬
‫ھاي‬ ‫سامانه‬IPS.‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬
‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫مديريت‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫شبکه‬ ‫مدير‬ ‫بنابراين‬ .‫نمود‬ ‫بازرسي‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫چندين‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫با‬ :‫مرکزي‬ ‫مديريت‬
‫امکان‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫تعريف‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫بديھي‬ .‫دھد‬ ‫انجام‬ ‫ھرکارگزار‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫متمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬
.‫دھد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫مخاطرات‬ ‫ردگيري‬
‫محصول‬ ‫استقرار‬ ‫ھاي‬ ‫روش‬
‫چندين‬ ‫سازمان‬ ‫دريک‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫استقرار‬ ‫براي‬ ‫.بطورکلي‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫بازرسي‬ ‫ميزان‬ ‫ھمچنين‬ ‫و‬ ‫بازرسي‬ ‫اعمال‬ ‫چگونگي‬ ‫کننده‬ ‫توصيف‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫استقرار‬ ‫نحوه‬
. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راھکارھاي‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫استقرار‬INline‫شبکه‬ ‫در‬
‫از‬ ‫وقبل‬ ‫درشبکه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫روش‬ ‫دراين‬DBMS‫که‬ ‫درصورتي‬ .‫نمايد‬ ‫وبازرسي‬ ‫دريافت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫ارسالي‬ ‫ترافيک‬ ‫تمامي‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬
.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ناحيه‬ ‫اين‬ ‫لبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫کارگزاران‬ ‫قرارگيري‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫ناحيه‬ ‫سازمان‬ ‫درشبکه‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫قرارگيري‬Inline‫خواھد‬ ‫کامل‬ ‫اطمينان‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫مدير‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بازرسي‬ ‫ميزان‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ ‫مھم‬ ‫نکته‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫داشت‬Single point of Failure‫فايروال‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫ھرگونه‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬
.‫شد‬ ‫خواھد‬ ‫قطع‬ ‫ارتباطات‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬
‫شبکه‬ ‫ناظر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استقرار‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫اين‬ ‫براي‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شفاف‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫دراين‬Minitor port‫مزاياي‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫از‬ . ‫است‬ ‫روش‬ ‫ترين‬ ‫معمول‬ ‫ھا‬ ‫سوييچ‬ ‫در‬
‫تجھيزات‬ ‫افزايش‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫پيکربندي‬ ‫در‬ ‫خرابي‬ ‫عدم‬ ،‫سريع‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫کامل‬ ‫شفافيت‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫اين‬Inline‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ،‫روش‬ ‫اين‬ ‫سادگي‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬
‫ترافيک‬ ‫نمودن‬ ‫بالک‬ ‫عمليات‬ ‫نتواند‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نظارت‬ ‫درشرايط‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫.بايد‬ ‫است‬ ‫مديريت‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫براي‬ ‫اطمينان‬ ‫عدم‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬
.‫نمايد‬ ‫اعمال‬ ‫امنيتي‬ ‫سياست‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکوک‬
‫کارگزار‬ ‫روي‬ ‫استقرار‬
‫اين‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بديھي‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫محلي‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫کنسول‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عملياتي‬ ‫بازرسي‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫برعمليات‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫مھم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫يکي‬
‫رفع‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫يک‬ .‫نمايد‬ ‫نظارت‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫عمليات‬ ‫تواند‬ ‫نمي‬ ،‫کند‬ ‫مي‬ ‫بازرسي‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫محصولي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمي‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫روي‬ ‫عمليات‬ ‫شرايط‬
) ‫ھايي‬ ‫عامل‬ ‫نصب‬ ،‫مذکور‬ ‫مشکل‬Agents‫داشت‬ ‫خواھند‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫وظيفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫روي‬ (
.‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫ھر‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫کنندگان‬ ‫توليد‬ ‫توسط‬ ‫ھا‬ ‫عامل‬ ‫.اين‬
‫جاري‬ ‫محصوالت‬
‫شرکت‬Forrester‫توسط‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫توليدکننده‬ ‫ھاي‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫گزارشي‬ ‫در‬116‫ھاي‬ ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ‫گزارش‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابي‬ ‫مورد‬ ‫معيار‬
Gardium‫و‬Impreva‫امنيتي‬ ‫دروازه‬ ‫نظير‬ ‫ھايي‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ھمگي‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫اعالن‬ ‫برتر‬ ‫محصوالت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬DAM. ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫براي‬
SQL Gaurd
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx
3 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
) ‫شرکت‬http://www .guardium
Gardium(.com‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصوالت‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫بھترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تحليل‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اين‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫فعاليت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫تخصصي‬ ‫بطور‬
‫از‬ ‫بيش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اين‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصوالت‬ ‫موجود‬ ‫مستندات‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ . ‫است‬350.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫درحال‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬
‫شرکت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصول‬Gardium‫عنوان‬ ‫با‬SQL Guard‫صورت‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫درشبکه‬ ‫استقرار‬ ‫براي‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫مھم‬ ‫ھاي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬
Inline‫و‬Offline‫با‬ ‫ترکيب‬ ‫امکان‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬LDAP‫و‬Kerberos‫از‬ ‫،پشتيباني‬ ‫کاربران‬ ‫ھويت‬ ‫تشخيص‬ ‫براي‬SNMP ،SMTP‫و‬Syslog‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫و‬ ‫ديگر‬ ‫تجھيزات‬ ‫با‬ ‫يکپارچگي‬ ‫براي‬
RSA SecurID.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫قوي‬ ‫ھويت‬ ‫تشخيص‬ ‫براي‬
secureSphere
) ‫شرکت‬http://www.imperva.Imperva/com‫ھاي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫ھاي‬ ‫برنامه‬ ‫امنيت‬ ‫روي‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنيتي‬ ‫محصوالت‬ ‫توليدکنندگان‬ ‫از‬ ‫يکي‬ (
‫محصوالت‬ ‫اصلي‬SecureSphere‫محصوالت‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫پشتيباني‬SecureSphere‫نظير‬ ‫حمالتي‬ ‫دربرابر‬ ‫حفاظت‬ ‫قابليت‬Data Theft,
privilege‫و‬DATA Destruction.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫را‬
DB INSIGHT SG
‫جوھاي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫يادگيري‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ھا‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خودکار‬ ‫توليد‬ ‫وتوانايي‬ ‫شده‬ ‫توليد‬ (‫سفيد‬ ‫)ليست‬ ‫مثبت‬ ‫امنيتي‬ ‫مدل‬ ‫براساس‬ ‫محصول‬ ‫اين‬SQL‫اين‬ ‫افزار‬ ‫.سخت‬ ‫داراست‬ ‫را‬
‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫وبررسي‬ ‫،ثبت‬ ‫رسيده‬ ‫جوھاي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ‫وظايفي‬ ،‫فايروال‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫بدون‬ ‫محصول‬
.‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫تجاري‬ ‫ھاي‬ ‫فعاليت‬ ‫بر‬ ‫قانوني‬ ‫نظارت‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ھاي‬
GreenSQL
‫محصول‬GreenSQL(http://www.greensql./net‫دستورات‬ ‫ارزيابي‬ ‫براساس‬ ‫آن‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫عمل‬ ‫پراکسي‬ ‫يک‬ ‫ھمانند‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫عنوان‬ ‫با‬SQL‫راھبري‬ ‫دستورات‬ ‫و‬
‫)ھمچون‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬CREATE‫و‬DROP‫.محصول‬ ‫است‬ ‫مخاطرات‬ ‫امتيازبندي‬ ‫ماتريس‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ (GreenSQL‫ھاي‬ ‫الگوريتم‬ ‫و‬ (‫امضا‬ )‫الگو‬ ‫شناسايي‬ ‫تکنيک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،
) ‫اکتشافي‬Heuristic.‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تھاجمات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ (‫انسداد‬ )‫فعال‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫يادگيري‬ ،‫سازي‬ ‫شبيه‬ ‫مدھاي‬ ‫در‬ (‫مخاطره‬ ‫)محاسبه‬ (
‫محصول‬ .‫اجراست‬ ‫قابل‬ ‫منفي‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫فايروال‬ ‫اين‬GreenSQL‫منفي‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫يادگيري‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫سفيد‬ ‫ليست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫در‬
.‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تھاجمات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫اکتشاقي‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫شناسايي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫بندي‬ ‫جمع‬
.‫شد‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محصول‬ ‫يک‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫محصول‬ ‫چندين‬ ‫ھمچنين‬ .‫شد‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫محصول‬ ‫مستند‬ ‫اين‬ ‫در‬
‫شماره‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫کامپيوتر‬ ‫دنياي‬ ‫منبع:نشريه‬83
http://rasekhoon.net/article/show/165407/‫/معرفي-فايروال-پايگاه-داده‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫خيرﯾه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫راسخون‬ ‫نور‬ ‫ھنری‬ ‫و‬ ‫فرھنگی‬ ‫موسسه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫پاﯾگاه‬ ‫اﯾن‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx
4 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬

Recomendados

مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص... von
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص...Aidin NaseriFard
228 views9 Folien
Red team von
Red teamRed team
Red teamAidin Naserifard
80 views23 Folien
MikroTik Firewall : Securing your Router with Port Knocking von
MikroTik Firewall : Securing your Router with Port KnockingMikroTik Firewall : Securing your Router with Port Knocking
MikroTik Firewall : Securing your Router with Port KnockingAkbar Azwir, MM, PMP, PMI-SP, PSM I, CISSP
26K views28 Folien
FireWall von
FireWallFireWall
FireWallrubal_9
25.9K views15 Folien
Firewall von
Firewall Firewall
Firewall Amuthavalli Nachiyar
41K views19 Folien
Firewall presentation von
Firewall presentationFirewall presentation
Firewall presentationAmandeep Kaur
146.4K views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a معرفي فايروال پايگاه داده

1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران von
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهرانFarafekr Technology
2.2K views81 Folien
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز von
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازMobin Ranjbar
511 views79 Folien
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
طراحی شبکه های کامپیوتری von
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
61 views116 Folien
Keydoc presentation (1) von
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)danesh hamara
66 views15 Folien

Similar a معرفي فايروال پايگاه داده(20)

1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران von Farafekr Technology
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Farafekr Technology2.2K views
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز von Mobin Ranjbar
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar511 views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
طراحی شبکه های کامپیوتری von tarasad
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
tarasad61 views
Bi and data mining with Oracle von ghanadbashi
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
ghanadbashi227 views
cloud computing , رایانش ابری von vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K views
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL von SeyedMasoudMousavi
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFULلحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
امنیت شبکه von arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K views
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه von tarasad
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
tarasad114 views
Data Fusion model for web analytics von Mahdi Sayyad
Data Fusion model for web analyticsData Fusion model for web analytics
Data Fusion model for web analytics
Mahdi Sayyad204 views
Web Application Security Test von Saeid Sadeghi
Web Application Security TestWeb Application Security Test
Web Application Security Test
Saeid Sadeghi127 views
کلان داده کاربردها و چالش های آن von Hamed Azizi
کلان داده کاربردها و چالش های آنکلان داده کاربردها و چالش های آن
کلان داده کاربردها و چالش های آن
Hamed Azizi10.9K views
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices von Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 views

معرفي فايروال پايگاه داده

 • 1. ،‫شنبه‬6‫آذر‬138916:25:00 : ‫جاری‬ ‫مسير‬‫اصلی‬ ‫صفحه‬/‫مقاالت‬/‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬/‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫كامپيوتر‬/‫نوﯾسی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬/‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬ ،‫شنبه‬6‫آذر‬1389 ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫معرفي‬ ‫نيا‬ ‫علي‬ ‫نويسنده:احمدشير‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫اجتماعي‬ ‫مختلف‬ ‫نھادھاي‬ ‫وابستگي‬ ‫موجب‬ ،‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫سالھاي‬ ‫طي‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫فضاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گسترش‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫تھديدات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫جھت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫متخصصان‬ ،‫شد‬ ‫ظاھر‬ ‫ھا‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫خصوصي‬ ‫حريم‬ ‫به‬ ‫تعرض‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ھا‬ ‫نگراني‬ ‫برخي‬ ‫که‬ ‫زماني‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫بين‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫کمتري‬ ‫آسيب‬ ‫دچار‬ ‫الکترونيکي‬ ‫تبادالت‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫فضاي‬ ‫تا‬ ‫نمودند‬ ‫ساماندھي‬ ‫را‬ ‫ارزشمندي‬ ‫ھاي‬ ‫تالش‬ ‫مختلف‬ ‫ھاي‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫ھا‬ ‫بنگاه‬ ‫خصوصي‬ ،‫فايروال‬ ‫نظير‬ ‫متنوعي‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫خوبي‬ ‫رشد‬ ‫شبکه‬ ‫امنيت‬ ‫کارھاي‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫اين‬UTM ،VPN‫سامانه‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫ھاي‬ ‫برنامه‬ ‫امنيت‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ،‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫افشاي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ذخيره‬ ‫آن‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫ارزشمند‬ ‫ھاي‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫اين‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ھا‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کافي‬ ‫عنايت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ) ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫وظيفه‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ھمراه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫براي‬ ‫ناپذيري‬ ‫جبران‬ ‫آثار‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫از‬ ‫بسياري‬Database Firewall‫کامل‬ ‫کنترل‬ ‫آوردي‬ ‫فراھم‬ ‫و‬ ‫دفاع‬ ‫خط‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ( . ‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫محتويات‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫آنھا‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫مميزي‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫روي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫بيشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امنيتي‬ ‫توان‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫البته‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫ھا‬ ‫تکنولوژي‬ ‫ترين‬ ‫عمومي‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫فايروال‬ ‫محصوالت‬ ،‫اطالعات‬ ‫امنيت‬ ‫ابزارھاي‬ ‫حيطه‬ ‫در‬ ‫اولين‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫تکنولوژي‬ .‫گيرند‬ ‫نمي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شبکه‬ ‫امنيت‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ‫تنھا‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫واقعيت‬ ‫ولي‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شبکه‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫حدود‬ ‫يعني‬ ‫آنھا‬ ‫نسل‬1995. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫طي‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫ويژه‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سير‬ ‫تاکنون‬ ‫ميالدي‬ ) ‫شبکه‬ ‫فايروال‬ ‫دسته‬ ‫چھار‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫حيطه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫فايروال‬ ‫محصوالت‬ .‫نمود‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫کاربردھا‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫قابليت‬ ‫رشد‬ ‫کلي‬ ‫زمينه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫سير‬ ‫اين‬Network Firewall) ‫شخصي‬ ‫فايروال‬ ،(Personal Firewall) ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫کاربردي‬ ‫برنامه‬ ‫فايروال‬ ،(Web Application Firewall WAF‫ھمانطور‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫و‬ ‫بديھي‬ ‫اما‬ ‫برخوردارند‬ ‫سازي‬ ‫امن‬ ‫در‬ ‫بااليي‬ ‫محبوبيت‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫بين‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ .‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫خاص‬ ‫حيطه‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫،ھرکدام‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مشخص‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫سازند‬ ‫نمي‬ ‫مرتفع‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫مابقي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شخصي‬ ‫فايروال‬ ‫به‬ ‫نيازمندي‬ ‫است‬ ‫طرفي‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫نمي‬ ‫پشتيباني‬ ‫ھا‬ ‫فايروال‬ ‫اين‬ ‫توسط‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫ارتباطات‬ ‫محتواي‬ ‫کامل‬ ‫بازرسي‬ ، ‫شبکه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ھاي‬ ‫محدوديت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دقيق‬ ‫بازرسي‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫سامانه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫نگھداري‬ ‫ھا‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ھايي‬ ‫داده‬ ‫باالي‬ ‫حساسيت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تھديدات‬ ‫افزايش‬ ‫ارتباطات‬DBMS. ‫است‬ ‫نموده‬ ‫ضروري‬ ‫را‬ ) ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيتي‬ ‫دروازه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫وظيفه‬ ‫خاص‬ ‫بطور‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ،‫مذکور‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫انواع‬ ‫بين‬ ‫در‬Database security gateway‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫عمليات‬ ‫ناظر‬ ‫يا‬ ‫و‬ (Activity Monitoring DAM Database‫تکنولوژي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫(نيز‬DAM‫موسسه‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬Gartnet‫گونه‬ ‫اين‬ ‫عمليات‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫ويژه‬ ‫تکنولوژي‬ ‫يک‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫عمليات‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫»سامانه‬ ‫شد؛‬ ‫تشريح‬DBMS،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫ھرنوع‬ ‫براي‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫نمايد‬ ‫حفاظت‬ ‫درآن‬ ‫شده‬ ‫ذخير‬ ‫ھاي‬ ‫ازداده‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫درک‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫دانش‬ ‫بايد‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ .‫نمايد‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫عمليات‬ ‫مرتبط‬ ‫تحقيقات‬ ‫اليه‬ ‫مرجع‬ ‫مدل‬ ‫يک‬ ‫ژيجيانگ‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫محققين‬ ‫از‬ ‫گروھي‬ .‫پردازيم‬ ‫مي‬ ‫ترينشان‬ ‫مھم‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫دراين‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫گوناگوني‬ ‫تحقيقات‬ :‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تقسيم‬ ‫زير‬ ‫اليه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کنترل‬ ‫ريزدانگي‬ ‫و‬ ‫محاسباتي‬ ‫اھداف‬ ، ‫دانش‬ ‫براساس‬ ‫را‬ ‫فايروال‬ ‫آنھا‬ .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫بندي‬ ‫سربار‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ،‫ھا‬ ‫بسته‬ ‫سرآيند‬ ‫محتويات‬ ‫و‬ ‫مبادالتي‬ ‫دادھاي‬ ‫قرار‬ ‫براساس‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫فايروال‬ ‫يک‬ ‫معمول‬ ‫وظايف‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :‫شبکه‬ ‫اليه‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx 1 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
 • 2. .‫دارد‬ ‫برسامانه‬ ‫کمي‬ ) ‫شماتيک‬ ‫اليه‬Schematic Layer‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ارتباطي‬ ‫قراردادھاي‬ ‫فھم‬ ‫توانايي‬ ‫ھمچنين‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :(DBMS‫را‬ ‫بين‬ ‫ترافيک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دارد‬DBMS‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫ريزدانگي‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کنترل‬ ‫ريزدانگي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫آنھا‬ ‫تحليل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استخراج‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫خصوصياتشان‬ ‫و‬ ‫اشياء‬ ‫نام‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫اشياء‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ )‫معنايي‬ ‫اليه‬Semantic layer‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫.درکنار‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫اقالم‬ ‫از‬ ‫ھرکدام‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ :( ‫بين‬ ‫ارتباطي‬ ‫ترافيک‬ ‫معناي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫داند‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫معنايي‬DBMS‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫صفات‬ ‫خاص‬ ‫مقادير‬ ‫برطبق‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫دسترسي‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ .‫کند‬ ‫تحليل‬ ‫را‬ ‫کارگزار‬ ‫و‬ ‫دربند‬ ‫محدوديت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ (‫صفات‬ ‫ورودي)مقادير‬ ‫ترافيک‬ ‫معنايي‬ ‫.اطالعات‬ ‫است‬ ‫زياد‬ ‫بسيار‬ ‫اليه‬ ‫اين‬ ‫ھزينه‬ ‫اما‬ ،‫دھد‬ ‫تغيير‬ ‫را‬ ‫ترافيک‬ ‫شفاف‬WHERE‫تابع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫معنايي‬ ‫اطالعات‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫کاربرد‬ ‫سطح‬ ‫ھاي‬ ‫بسته‬ ‫درون‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫ھمچنين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ھا‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫آنھا‬ ‫استخراج‬ ‫مسئول‬ ‫معنايي‬ ‫تجزيه‬ . ‫است‬ ‫ورودي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫موثرتر‬ ‫بسيار‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫امنيتي‬ ‫توابع‬ ‫اعمال‬ ‫بنابراين‬ ‫و‬ ‫ھستند‬ :‫باشد‬ ‫زير‬ ‫مولفه‬ ‫سه‬ ‫شامل‬ ‫بايد‬ ‫حداقل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫ھر‬ ،‫آنھا‬ ‫ارائه‬ ‫طبق‬ .‫اند‬ ‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫از‬ ‫معماري‬ ‫يک‬ ‫پنسيلوانيا‬ ‫ايالتي‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫گروھي‬ ) ‫صحت‬ ‫تخمينگر‬Integrity estimator‫حمله‬ ‫ھنگام‬ ‫داده‬ ‫صحت‬ ‫تخمين‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫مدل‬ ‫تعيين‬ ‫براي‬ ( ‫کارايي‬ ‫و‬ ‫امنيت‬ ‫بين‬ ‫رقابت‬ ‫مديريت‬ ‫براي‬ ‫فايروال؛‬ ‫مدير‬ ) ‫دسترسي‬ ‫مشي‬ ‫مديرخط‬Manager Access policy‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ‫قواعد‬ ‫مجموعه‬ ‫تشکيل‬ ‫براي‬ ‫(؛‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫آنھا‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫خرابي‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫شامل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫دروازه‬ ‫ايجاد‬ ‫اھداف‬ ‫تبيين‬ ‫به‬ ‫ديگري‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫اين‬ )‫نفوذ‬ ‫تشخيص‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫برشمرده‬ ‫را‬ ‫اھداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫جھت‬Intrusion Detection system‫ديگر‬ ‫.اقدام‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫اقدام‬ ‫اولين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ( ) ‫شکست‬ ‫اداره‬Failure Handling‫صحت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫تضمين‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫بودن‬ ‫اتميک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ (Integrity.‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫ھاي‬ ‫داده‬ ( ) ‫وارسي‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ھمچون‬ ‫ھايي‬ ‫روش‬Checkpoint‫پاک‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫باشند)اگرچه‬ ‫مي‬ ‫دسته‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫معين‬ ‫زماني‬ ‫نقطه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫کل‬ ‫بازگرداندن‬ ‫براي‬ ( .(‫روند‬ ‫مي‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫مخرب‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫ھمراه‬ ‫نيز‬ ) ‫حمله‬ ‫ترميم‬ ‫ديگر‬ ‫روش‬Attack recovery‫ايراد‬ ‫بزرگترين‬ .‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫که‬ ‫مخربي‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫اھدافي‬ ‫که‬ ‫است‬ ( . ‫است‬ ‫اصالح‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫خدمت‬ ‫توقف‬ ‫لزوم‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ،‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫سنج‬ ‫اعتبار‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫اصلي‬ ‫مولفه‬ ‫چھار‬ ‫آنھا‬ .‫اند‬ ‫نموده‬ ‫بررسي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫جوھا‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫چگونگي‬ ‫اي‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫محققين‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫گروھي‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫وجوي‬ ‫پرس‬ ‫آيا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫بررسي‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫اعتبارسنج‬ ‫آنھا‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫اند‬ ‫برشمرده‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫صافي‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫،مبدل‬ ‫وجو‬ ‫مولدپرس‬ ‫با‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫تطابق‬ ‫بررسي‬ ‫براي‬ ‫گر‬ ‫تجزيه‬ ‫يک‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ .‫خير‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫معتبر‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شمال‬ ‫به‬SQL‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫ھا‬ ‫درخواست‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫مولد‬ .‫دارد‬ ‫درخود‬ ‫را‬ ‫استاندارد‬ ‫فراخواني‬ ‫شکل‬API‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫يک‬ ‫تبديل‬ ‫وظيفه‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫مبدل‬ .‫فرستد‬ ‫مي‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫مبدل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫ازآن‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫مناسب‬ ‫جوي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دريافت‬ ) ‫انتزاعي‬ ‫شماي‬ ‫روي‬Abstract-schema) ‫منطقي‬ ‫شماي‬ ‫داخل‬ ‫اشيا‬ ‫نام‬ ‫حاوي‬ ‫معادل‬ ‫وجوي‬ ‫پرس‬ ‫يک‬ ‫به‬ (Logical-schema‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫.صافي‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ( ) ‫مسند‬ ‫يک‬ ‫الحاق‬ ‫ھمچون‬ ‫عملياتي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فايروال‬ ‫مولفه‬predicate‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫صافي‬ .‫آورد‬ ‫مي‬ ‫فراھم‬ ‫را‬ ‫جاري‬ ‫کاربر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬ ‫ھاي‬ ‫ستون‬ ‫ارائه‬ ‫تنھا‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫پرس‬ ‫به‬ ( .‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫عھده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ستوني‬ ‫و‬ ‫سطري‬ ‫صورت‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫به‬ ‫تصفيه‬ ‫وظيفه‬ ‫مولفه‬ ‫اين‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سرپرستي‬ ‫امنيتي‬ ‫مدير‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫امنيتي‬ ‫مشي‬ ‫ازخط‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫قابليت‬ ‫پذيري‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫فرآيندھا‬ ‫يا‬ ‫اطالعات‬ ‫غيرمجاز‬ ‫افشاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫محرمانگي‬ .‫شمردند‬ ‫برمي‬ ‫امنيت‬ ‫مقوله‬ ‫در‬ ‫اھداف‬ ‫ترين‬ ‫اصلي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پذيري‬ ‫دسترس‬ ‫و‬ ‫،صحبت‬ ‫محرمانگي‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫امنيتي‬ ‫اھداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫ھايي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نيازمند‬ ‫داده‬ ‫کند.پايگاه‬ ‫مي‬ ‫بحث‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫نادرست‬ ‫منع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫اشاره‬ ‫آنھا‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ھا‬ ‫محدوديت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫خروجي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ (‫)معنايي‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫مقادير‬ ‫و‬ ‫ورودي‬ ‫ترافيک‬ ‫روي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شماي‬ ‫سطح‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ :‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫فايروال‬ ‫اطالع‬ ‫لزوم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫جمله‬ ‫ازآن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ھمراه‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫ايراداتي‬ ‫دسترسي‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ .‫نمود‬ ‫اعمال‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫تارسازي‬ ‫يا‬ ‫،رمزگذاري‬ ‫دسترسي‬ ‫عدم‬ ‫شکل‬ .‫کرد‬ ‫(اشاره‬ ‫شفافيت‬ ‫)عدم‬ ‫نگاشت‬ ‫ھمچون‬ ‫توابعي‬ ‫اعمال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ديد‬ ‫از‬ ‫فايروال‬ ‫شفافيت‬ ‫عدم‬ ‫نيز‬ ‫و‬ (‫دانش‬ ‫به‬ ‫)وابستگي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ساختار‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ھاي‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫جستجوي‬ ‫با‬ ‫رسد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروري‬ ‫و‬ ‫مھم‬ ‫بسيار‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫استانداردھاي‬ ‫رعايت‬ ‫براي‬ ‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مميزي‬ :‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مميزي‬ .‫پرداخت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫ترافيک‬ ‫تحليل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫رفتاري‬ ‫الگوي‬ ‫از‬ ‫غيرعادي‬ ‫ھاي‬ ‫فعاليت‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫بسيار‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ،‫بجا‬ ‫استفاده‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنيت‬ ‫تأمين‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ابزارھاي‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يکي‬ ‫نيز‬ ‫رمزنگاري‬ ‫رمزنگاري؛‬ ‫آسيب‬ ‫پويش‬ ‫ابزارھاي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫سرپرست‬ .‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ھايي‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫يافتن‬ ‫براي‬ ‫تالش‬ ،‫ھا‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫ارزيابي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫سازي‬ ‫محکم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫ھا‬ ‫پويش‬ ‫اين‬ ‫نتايج‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ھاي‬ ‫پذيري‬ ‫آسيب‬ ‫با‬ ‫ھمراه‬ ‫ناصحيح‬ ‫ھاي‬ ‫پيکربندي‬ ‫کشف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پذيري‬ .‫شود‬ ‫واقع‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫تھديدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫قابل‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫يک‬ ‫براي‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫رساني‬ ‫خدمت‬ ‫قطع‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫ديگري‬ ‫ھرحادثه‬ ‫يا‬ ‫امنيتي‬ ‫حادثه‬ ‫يک‬ ‫وقوع‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫سوانح‬ ‫بازيابي‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫سوانح؛‬ ‫ترميم‬ ‫توقف‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫موجود‬ ‫ھاي‬ ‫شيوه‬ ‫معايب‬ ‫ترين‬ ‫بزرگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫حمله‬ ‫ترميم‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫اداره‬ ‫ھاي‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صحت‬ ‫.حفظ‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫بسيار‬ ‫اعتماد‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫پاک‬ ‫ھاي‬ ‫تراکنش‬ ‫برخي‬ ‫حذف‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫خدمت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫اصلي‬ ‫کاربردھاي‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx 2 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
 • 3. ‫اين‬ ‫که‬ ‫کاربردھايي‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫منظور‬ ‫اين‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نقش‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫حفاظت‬ ‫براي‬ ‫امنيتي‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫آورده‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ‫خواھد‬ ‫سازمان‬ ‫يک‬ ‫براي‬ ‫محصول‬ ‫ضروري‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫رخدادھا‬ ‫مميزي‬ ‫و‬ ‫پيگيري‬ ‫براي‬ ‫کاربران‬ ‫ھاي‬ ‫دسترسي‬ ‫تمامي‬ ‫:ثبت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫برعملکرد‬ ‫نظارت‬ ‫نظير‬ ‫کاربراني‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ .‫است‬DBA‫و‬root‫نظارتي‬ ‫تدابير‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫اطمينان‬ ‫بنابراين‬ .‫نمايند‬ ‫غيرفعال‬ ‫رخدادھا‬ ‫ثبت‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫امکانات‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ DBMS.‫کند‬ ‫نمي‬ ‫کفايت‬ ‫از‬ ‫بھتري‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ھاي‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫ارتباطات‬ ‫کامل‬ ‫تحليل‬ ‫قابليت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫و‬ ‫تشخيص‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬IPS.‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫مديريت‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫شبکه‬ ‫مدير‬ ‫بنابراين‬ .‫نمود‬ ‫بازرسي‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫چندين‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫با‬ :‫مرکزي‬ ‫مديريت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫تعريف‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ‫است‬ ‫بديھي‬ .‫دھد‬ ‫انجام‬ ‫ھرکارگزار‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫متمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ .‫دھد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫مخاطرات‬ ‫ردگيري‬ ‫محصول‬ ‫استقرار‬ ‫ھاي‬ ‫روش‬ ‫چندين‬ ‫سازمان‬ ‫دريک‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫استقرار‬ ‫براي‬ ‫.بطورکلي‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫بازرسي‬ ‫ميزان‬ ‫ھمچنين‬ ‫و‬ ‫بازرسي‬ ‫اعمال‬ ‫چگونگي‬ ‫کننده‬ ‫توصيف‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫استقرار‬ ‫نحوه‬ . ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راھکارھاي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫استقرار‬INline‫شبکه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫وقبل‬ ‫درشبکه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫روش‬ ‫دراين‬DBMS‫که‬ ‫درصورتي‬ .‫نمايد‬ ‫وبازرسي‬ ‫دريافت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫ارسالي‬ ‫ترافيک‬ ‫تمامي‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫قرار‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ناحيه‬ ‫اين‬ ‫لبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫کارگزاران‬ ‫قرارگيري‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫ناحيه‬ ‫سازمان‬ ‫درشبکه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫قرارگيري‬Inline‫خواھد‬ ‫کامل‬ ‫اطمينان‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫مدير‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بازرسي‬ ‫ميزان‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫اينگونه‬ ‫در‬ ‫مھم‬ ‫نکته‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫داشت‬Single point of Failure‫فايروال‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫ھرگونه‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ .‫شد‬ ‫خواھد‬ ‫قطع‬ ‫ارتباطات‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫شبکه‬ ‫ناظر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استقرار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫اين‬ ‫براي‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شفاف‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫دراين‬Minitor port‫مزاياي‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ‫از‬ . ‫است‬ ‫روش‬ ‫ترين‬ ‫معمول‬ ‫ھا‬ ‫سوييچ‬ ‫در‬ ‫تجھيزات‬ ‫افزايش‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫پيکربندي‬ ‫در‬ ‫خرابي‬ ‫عدم‬ ،‫سريع‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫کامل‬ ‫شفافيت‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫اين‬Inline‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫مھم‬ ،‫روش‬ ‫اين‬ ‫سادگي‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫ترافيک‬ ‫نمودن‬ ‫بالک‬ ‫عمليات‬ ‫نتواند‬ ‫محصول‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نظارت‬ ‫درشرايط‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫.بايد‬ ‫است‬ ‫مديريت‬ ‫امنيتي‬ ‫ھاي‬ ‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫براي‬ ‫اطمينان‬ ‫عدم‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫نمايد‬ ‫اعمال‬ ‫امنيتي‬ ‫سياست‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکوک‬ ‫کارگزار‬ ‫روي‬ ‫استقرار‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بديھي‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫محلي‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫کنسول‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عملياتي‬ ‫بازرسي‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫برعمليات‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫مھم‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫رفع‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫يک‬ .‫نمايد‬ ‫نظارت‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫عمليات‬ ‫تواند‬ ‫نمي‬ ،‫کند‬ ‫مي‬ ‫بازرسي‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫محصولي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمي‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫روي‬ ‫عمليات‬ ‫شرايط‬ ) ‫ھايي‬ ‫عامل‬ ‫نصب‬ ،‫مذکور‬ ‫مشکل‬Agents‫داشت‬ ‫خواھند‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫ھا‬ ‫داده‬ ‫آوري‬ ‫جمع‬ ‫وظيفه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫روي‬ ( .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫ھر‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫کنندگان‬ ‫توليد‬ ‫توسط‬ ‫ھا‬ ‫عامل‬ ‫.اين‬ ‫جاري‬ ‫محصوالت‬ ‫شرکت‬Forrester‫توسط‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫توليدکننده‬ ‫ھاي‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫گزارشي‬ ‫در‬116‫ھاي‬ ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ‫گزارش‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ارزيابي‬ ‫مورد‬ ‫معيار‬ Gardium‫و‬Impreva‫امنيتي‬ ‫دروازه‬ ‫نظير‬ ‫ھايي‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ھمگي‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫بايد‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫اعالن‬ ‫برتر‬ ‫محصوالت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬DAM. ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫براي‬ SQL Gaurd ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx 3 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬
 • 4. ) ‫شرکت‬http://www .guardium Gardium(.com‫شده‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصوالت‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫بھترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تحليل‬ ‫گزارشات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اين‬ .‫کند‬ ‫مي‬ ‫فعاليت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫تخصصي‬ ‫بطور‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫اين‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصوالت‬ ‫موجود‬ ‫مستندات‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ . ‫است‬350.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫درحال‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫شرکت‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫امنيت‬ ‫محصول‬Gardium‫عنوان‬ ‫با‬SQL Guard‫صورت‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫درشبکه‬ ‫استقرار‬ ‫براي‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫مھم‬ ‫ھاي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ارائه‬ Inline‫و‬Offline‫با‬ ‫ترکيب‬ ‫امکان‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬LDAP‫و‬Kerberos‫از‬ ‫،پشتيباني‬ ‫کاربران‬ ‫ھويت‬ ‫تشخيص‬ ‫براي‬SNMP ،SMTP‫و‬Syslog‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫و‬ ‫ديگر‬ ‫تجھيزات‬ ‫با‬ ‫يکپارچگي‬ ‫براي‬ RSA SecurID.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫قوي‬ ‫ھويت‬ ‫تشخيص‬ ‫براي‬ secureSphere ) ‫شرکت‬http://www.imperva.Imperva/com‫ھاي‬ ‫قابليت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫و‬ ‫کاربردي‬ ‫ھاي‬ ‫برنامه‬ ‫امنيت‬ ‫روي‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امنيتي‬ ‫محصوالت‬ ‫توليدکنندگان‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ( ‫محصوالت‬ ‫اصلي‬SecureSphere‫محصوالت‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫مديريت‬ ‫ھاي‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫پشتيباني‬SecureSphere‫نظير‬ ‫حمالتي‬ ‫دربرابر‬ ‫حفاظت‬ ‫قابليت‬Data Theft, privilege‫و‬DATA Destruction.‫باشند‬ ‫مي‬ ‫دارا‬ ‫را‬ DB INSIGHT SG ‫جوھاي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫يادگيري‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ھا‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خودکار‬ ‫توليد‬ ‫وتوانايي‬ ‫شده‬ ‫توليد‬ (‫سفيد‬ ‫)ليست‬ ‫مثبت‬ ‫امنيتي‬ ‫مدل‬ ‫براساس‬ ‫محصول‬ ‫اين‬SQL‫اين‬ ‫افزار‬ ‫.سخت‬ ‫داراست‬ ‫را‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫وبررسي‬ ‫،ثبت‬ ‫رسيده‬ ‫جوھاي‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ‫وظايفي‬ ،‫فايروال‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫نصب‬ ‫قابل‬ ‫شبکه‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫بدون‬ ‫محصول‬ .‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫برعھده‬ ‫را‬ ‫تجاري‬ ‫ھاي‬ ‫فعاليت‬ ‫بر‬ ‫قانوني‬ ‫نظارت‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ھاي‬ GreenSQL ‫محصول‬GreenSQL(http://www.greensql./net‫دستورات‬ ‫ارزيابي‬ ‫براساس‬ ‫آن‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مي‬ ‫عمل‬ ‫پراکسي‬ ‫يک‬ ‫ھمانند‬ ،‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫عنوان‬ ‫با‬SQL‫راھبري‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫)ھمچون‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬CREATE‫و‬DROP‫.محصول‬ ‫است‬ ‫مخاطرات‬ ‫امتيازبندي‬ ‫ماتريس‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ (GreenSQL‫ھاي‬ ‫الگوريتم‬ ‫و‬ (‫امضا‬ )‫الگو‬ ‫شناسايي‬ ‫تکنيک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ، ) ‫اکتشافي‬Heuristic.‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تھاجمات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ (‫انسداد‬ )‫فعال‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫يادگيري‬ ،‫سازي‬ ‫شبيه‬ ‫مدھاي‬ ‫در‬ (‫مخاطره‬ ‫)محاسبه‬ ( ‫محصول‬ .‫اجراست‬ ‫قابل‬ ‫منفي‬ ‫امنيت‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫فايروال‬ ‫اين‬GreenSQL‫منفي‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫يادگيري‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫سفيد‬ ‫ليست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫امنيت‬ ‫مدل‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تھاجمات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫به‬ ‫اکتشاقي‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫شناسايي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بندي‬ ‫جمع‬ .‫شد‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محصول‬ ‫يک‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫محصول‬ ‫چندين‬ ‫ھمچنين‬ .‫شد‬ ‫معرفي‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫فايروال‬ ‫محصول‬ ‫مستند‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫کامپيوتر‬ ‫دنياي‬ ‫منبع:نشريه‬83 http://rasekhoon.net/article/show/165407/‫/معرفي-فايروال-پايگاه-داده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫خيرﯾه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫راسخون‬ ‫نور‬ ‫ھنری‬ ‫و‬ ‫فرھنگی‬ ‫موسسه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫پاﯾگاه‬ ‫اﯾن‬ ‫حقوق‬ ‫تمامی‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬‫ﻓﺎﻳﺮوال‬‫ﭘﺎﻳﮔﺎه‬‫داده‬ http://rasekhoon.net/article/print-61497.aspx 4 of 4 06/28/2015 03:22 ‫ب‬.‫ظ‬