SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
Politiikan ja hallinnon
rajapinnoilla
Jussi Seppälä & Tommi Sankelo
2
Alkusanat: Mitä ajatuksia
haluamme esityksen herättävän?
▪ Onko hallinnolla ja politiikalla selkeää rajaa?
▪ Täytyykö politiikka ja hallinto erottaa toisistaan?
▪ Mitä hyötyjä ja haittoja rajojen hälveneminen saa aikaan?
3
Politiikan ja hallinnon raja
• Politiikan ja hallinnon selkeää rajaamista toisistaan perustellaan usein sillä, että
poliitikot valitaan tehtäviinsä vaaleilla, kun taas hallintoa pyörittävät viranhaltijat
valitaan asiantuntemuksen mukaan
• Toisena perusteena käytetään hallinnon ammattilaisten ja poliitikkojen
tehtävänjakoa. Poliitikoille kuuluu päätöksenteko ja hallinnon ammattilaisille
valmistelu ja toimeenpano
• Eroja on myös vastuissa. Poliitikot ovat vastuussa pääsääntöisesti äänestäjilleen
sekä kannattajilleen ja viranhaltijoiden vastuu on lakisäänteistä
• Harold D. Lasswellin (1936) mukaan poliitikkojen tehtävänä on päättää siitä, kuka
(who) saa milloin (when) mitäkin (what), kun taas viranhaltijoiden vastuulla on se,
kuinka (how) tämä tapahtuu
4
Politiikan ja hallinnon suhde
▪ Politiikan ja hallinnon dikotomia perustuu vanhaan weberiläiseen ja osittain byrokraattiseen
ajatteluun
▪ Dikotomia / Kahtiajako ---> Jatkumoajattelu
▪ Poliittinen päätöksenteko yhdistettynä hallinnon valmistelu ja täytäntöönpanotyöhön on
prosessi, jossa osapuolet sekoittuvat keskenään
5
- Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2017). Into the purple zone: Deconstructing the
politics/administration distinction.
6
Politiikan ja hallinnon hälventynyt
raja Suomessa
▪ Pormestarimallin yleistyminen Suomen kunnissa ja kaupungeissa on osakseen
murentanut politiikan ja hallinnon dikotomiaa
▪ Kriiseissä, kuten koronapandemiassa, viranhaltijat sekä hallinnon edustajat ovat
ottaneet myös poliittista roolia
▪ Asiantuntijatiedon arvostuksen kasvu -> poliitikot nojaavat siihen useammin
▪ Poliittiset virkanimitykset
▪ Valtuutettujen kiinnostus valmisteluun kunnissa
7
Käytännön esimerkki: Valmistelu –
Risto Harisalo
▪ Poliittiset päättäjät ovat erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia asioita tulee
valmisteluun, millaisia päätösehdotuksia valmistelusta syntyy, mitä ehtoja
täytäntöönpanossa tapahtuu ja siitä, kuinka päätösten vaikutuksia arvioidaan.
▪ Kiinnostus ja vaikuttaminen on luonnollista, sillä poliitikot ovat lopullisessa
vastuussa päätöksistä
8
Yksinkertaistettu jatkumo
päätöksenteosta - Missä raja?
9
Poliittinen etu vs kunnan
kokonaisetu – Risto Harisalo
▪ Valmistelun paheenkehä: Poliitikot eivät välttämättä ymmärrä hallinnon ammattilaisia,
eivätkä viranhaltijat poliitikkoja.
- Tarpeeton vastakkainasettelu, joka saattaa haitata kunnan kokonaisetua
▪ Tavoitteena on saada poliittiset päättäjät ja hallinnon ammattilaiset toimimaan yhdessä
kunnan kokonaisedun – strategian – eteen.
▪ Poliittisiin päättäjiin, jotka toimivat yli puolue –ja poliittisten rajojen luotetaan
äänestäjien, viranhaltijoiden ja muiden poliittisten toimijoiden keskuudessa eniten
(Harisalo & Stenvall 2002)
▪ Kunnan kokonaisedun tunnistaminen, jatkumokäsityksen ymmärtäminen ja kunnan
sisäisten verkostojen vahvistaminen ovat edellytys kunnan kokonaisetua ja yhteistä
tarinaa rakentavalle kuntaorganisaatiolle.
10
Kunnan yhteinen tarina
• Kokko, Sajasalo, Takala & Auvinen (2017) ovat tutkineet kuntien viranhaltijoiden ja poliitikkojen
välisiä jännitteitä:
• “Toimimattoman päätöksenteon ongelmat saattavat johtua esimerkiksi viranhaltijoiden ja
poliitikkojen välillä käytävästä valtakamppailusta.”
• Tutkimusta varten haastateltiin viranhaltijoita ja poliitikkoja. Haastatteluista kävi ilmi esimerkkejä
osapuolten välisistä jännitteistä, kuten epäilyjä salaisista sopimuksista tai jopa uhkailusta
• Kunnan viranhaltijat näkevät itsensä tietyssä määrin erilaisten voimien ja jännitteiden armoilla
olevana joukkona, mahdollisesti jopa uhrina, mikä on omiaan luomaan jännitteitä poliitikkojen ja
viranhaltijoiden välille sekä kuntaorganisaatioon kokonaisuudessaan
• Narratiivinen näkökulma tai ajatus kunnan yhteisestä tarinasta on yksi mahdollisuus
pyrkimykseen sidosryhmien välisten jännitteiden purkamisessa tai vähentämisessä. Tarkoitus on
pyrkiä näkemään kunta yhtenäisenä toimijana, jossa kaikki tunnustavat yhteiset pelisäännöt ja
tavoitteet
• Yhteistyön lisääminen poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä voi auttaa kunnan yhteisen tarinan
rakentamisessa
11
Väärinkäytökset
▪ Poliittiset virkanimitykset
▪ Pimittäminen
▪ Oman tai oman ryhmän edun laittaminen kokonaisedun edelle
▪ Liiallinen poliittinen vaikuttaminen saattaa heikentää hallinnollisen työn laatua
▪ Ilman selkeitä rajoja, myös väärinkäytökset ovat tulkintakysymyksiä
12
Kontrolli
▪ Vaikka poikkihallinnollinen yhteistyö poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä onkin hyvästä,
on hyvä muistaa, että siinä on kuitenkin rajoitteita:
▪ Hallintosääntö, toimii yhtenä tärkeimmistä vallankäytön rajoittimista, sillä se jakaa
julkisen vallan käyttöä ja päätöksentekovaltaa organisaatiossa.
▪ Hallinnollisiin virkoihin liittyvä lainsäädäntö puolestaan sääntelee etenkin
viranhaltijoiden toimintaa. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, hallintolaki)
▪ Viime kädessä äänestäjillä on vastuu päättää siitä, luottavatko he luottamushenkilön
toimintaan. (myös luottamushenkilöt ovat virkavastuun alaisia)
▪ Muita poliittisia kontrollin keinoja ovat poliittiset epäluottamuskeinot.
▪ Paradoksi: jatkumoajattelu vaikeuttaa tulkintaa ja mahdollistaa väärinkäytöksiä,
mutta liian selkeät rajat ja kontrolli eivät ole kunnan yhteisen edun mukaista.
13
Yhteenveto
▪ Vaikka hallinnolla ja politiikalla on omat tehtävänsä ja toiminta-alueensa, niiden
välillä ei ole selkeää tai yksiselitteistä rajaa
▪ Poliitikko voi toimia sekä vaikuttaa hallinnon alueella ja viranhaltija voi toimia ja
vaikuttaa politiikan alueella
▪ Toiminnassa politiikan ja hallinnon rajapinnoilla on huomioitava väärinkäytöksien
riskit
▪ Parhaassa tapauksessa rajapinnoilla vaikuttaminen edistää organisaation
kokonaisetua
14
Lähteet
• Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2017). Into the purple zone: Deconstructing the
politics/administration distinction. The American Review of Public Administration
• Harisalo, R, Stenvall, J. (2002) Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Helsinki:
Suomen kuntaliitto.
• Harisalo, R. (2022) Politiikan ja hallinnon yhteistyö – yhteensovittaminen päätösten valmistelussa.
Videotallenne, Eduhouse: Helsinki.
• Jalonen, H. (2022). Hallinnon ja politiikan rajapinnalla. Hallinnon Tutkimus, 41(3), 183-185.
• Laswell, H. (1936). Politics: Who Gets What, When and How. McGraw Hill, New York, NY.
• Keränen, M. (2014). Onko politiikkaprosessi politiikkaa vai hallintoa?. Tulkinnan mahti: johdatus tulkitsevaan
politiikka-analyysiin.
• Kokko, T., Sajasalo, P., Takala, T., & Auvinen, T. (2017). Kuntajohtamisen jännitteet viranhaltijoiden ja
politiikkojen välillä. Tiedepolitiikka 42 (2017): 1.
Kiitos!

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Politiikan ja hallinnon rajapinnoilla.pdf

Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Demos Helsinki
 
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998Olli Riikonen
 
Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013SDP
 
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainenSDP
 

Ähnlich wie Politiikan ja hallinnon rajapinnoilla.pdf (8)

Kuntalaki sihteerille
Kuntalaki sihteerilleKuntalaki sihteerille
Kuntalaki sihteerille
 
Avoimuus kunnallisessa päätöksenteossa
Avoimuus kunnallisessa päätöksenteossaAvoimuus kunnallisessa päätöksenteossa
Avoimuus kunnallisessa päätöksenteossa
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998
Virkanimitysten poliittisuus... pro gradu, OR, kevät 1998
 
Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013
 
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
■Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen
 
Demokratiatrendit
DemokratiatrenditDemokratiatrendit
Demokratiatrendit
 
2019 05-27 demokratiakokeilut-backman
2019 05-27 demokratiakokeilut-backman2019 05-27 demokratiakokeilut-backman
2019 05-27 demokratiakokeilut-backman
 

Mehr von Hallintoakatemia

muutoksenhaku_kunnassa.pptx
muutoksenhaku_kunnassa.pptxmuutoksenhaku_kunnassa.pptx
muutoksenhaku_kunnassa.pptxHallintoakatemia
 
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptx
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptxHyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptx
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptxHallintoakatemia
 
Muutoksenhaku Kunnassa.pptx
Muutoksenhaku Kunnassa.pptxMuutoksenhaku Kunnassa.pptx
Muutoksenhaku Kunnassa.pptxHallintoakatemia
 
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessaWilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessaHallintoakatemia
 
Kunnat ja startupit -webinaari
Kunnat ja startupit -webinaariKunnat ja startupit -webinaari
Kunnat ja startupit -webinaariHallintoakatemia
 
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihin
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihinTutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihin
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihinHallintoakatemia
 
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössä
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössäStrategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössä
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössäHallintoakatemia
 
Sähköiset kokoukset -koulutus
Sähköiset kokoukset -koulutusSähköiset kokoukset -koulutus
Sähköiset kokoukset -koulutusHallintoakatemia
 
Koulutus whistleblower-direktiivistä
Koulutus whistleblower-direktiivistäKoulutus whistleblower-direktiivistä
Koulutus whistleblower-direktiivistäHallintoakatemia
 
Esittelijän riippumattomuus
Esittelijän riippumattomuusEsittelijän riippumattomuus
Esittelijän riippumattomuusHallintoakatemia
 
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntö
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntöOpetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntö
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntöHallintoakatemia
 
Asian riittävä selvittäminen
Asian riittävä selvittäminenAsian riittävä selvittäminen
Asian riittävä selvittäminenHallintoakatemia
 
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussa
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussaVelvollisuudet kunnan asiakaspalvelussa
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussaHallintoakatemia
 
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.Hallintoakatemia
 
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspaketti
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspakettiAsian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspaketti
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspakettiHallintoakatemia
 
Muistilista pöytäkirjanpitäjille
Muistilista pöytäkirjanpitäjilleMuistilista pöytäkirjanpitäjille
Muistilista pöytäkirjanpitäjilleHallintoakatemia
 
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssä
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssäKunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssä
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssäHallintoakatemia
 

Mehr von Hallintoakatemia (20)

Elinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissaElinvoimatekoja kunnissa
Elinvoimatekoja kunnissa
 
muutoksenhaku_kunnassa.pptx
muutoksenhaku_kunnassa.pptxmuutoksenhaku_kunnassa.pptx
muutoksenhaku_kunnassa.pptx
 
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptx
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptxHyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptx
Hyvät kokoukset kunnassa luottamushenkilönä.pptx
 
Muutoksenhaku Kunnassa.pptx
Muutoksenhaku Kunnassa.pptxMuutoksenhaku Kunnassa.pptx
Muutoksenhaku Kunnassa.pptx
 
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessaWilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa
Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa
 
Hyvä kirjaamisprosessi
Hyvä kirjaamisprosessiHyvä kirjaamisprosessi
Hyvä kirjaamisprosessi
 
Kunnat ja startupit -webinaari
Kunnat ja startupit -webinaariKunnat ja startupit -webinaari
Kunnat ja startupit -webinaari
 
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihin
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihinTutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihin
Tutustu marraskuussa alkaviin verkkokursseihin
 
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössä
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössäStrategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössä
Strategiaprosessi käytännössä - luottamushenkilö strategiatyössä
 
Sähköiset kokoukset -koulutus
Sähköiset kokoukset -koulutusSähköiset kokoukset -koulutus
Sähköiset kokoukset -koulutus
 
Koulutus whistleblower-direktiivistä
Koulutus whistleblower-direktiivistäKoulutus whistleblower-direktiivistä
Koulutus whistleblower-direktiivistä
 
Esittelijän riippumattomuus
Esittelijän riippumattomuusEsittelijän riippumattomuus
Esittelijän riippumattomuus
 
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntö
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntöOpetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntö
Opetustoimen hallinnon keskeinen lainsäädäntö
 
Asian riittävä selvittäminen
Asian riittävä selvittäminenAsian riittävä selvittäminen
Asian riittävä selvittäminen
 
Kuntalain muutokset
Kuntalain muutoksetKuntalain muutokset
Kuntalain muutokset
 
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussa
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussaVelvollisuudet kunnan asiakaspalvelussa
Velvollisuudet kunnan asiakaspalvelussa
 
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
Korjasiko sattuma satoa, vai oletko huippuaineista - Sihteeripäivä 15.6.
 
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspaketti
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspakettiAsian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspaketti
Asian elinkaari ja käsittely - Arkistoasioiden perehdytyspaketti
 
Muistilista pöytäkirjanpitäjille
Muistilista pöytäkirjanpitäjilleMuistilista pöytäkirjanpitäjille
Muistilista pöytäkirjanpitäjille
 
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssä
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssäKunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssä
Kunnat ja huomioitavat säädökset tartuntatautien ehkäisyssä
 

Politiikan ja hallinnon rajapinnoilla.pdf

 • 2. 2 Alkusanat: Mitä ajatuksia haluamme esityksen herättävän? ▪ Onko hallinnolla ja politiikalla selkeää rajaa? ▪ Täytyykö politiikka ja hallinto erottaa toisistaan? ▪ Mitä hyötyjä ja haittoja rajojen hälveneminen saa aikaan?
 • 3. 3 Politiikan ja hallinnon raja • Politiikan ja hallinnon selkeää rajaamista toisistaan perustellaan usein sillä, että poliitikot valitaan tehtäviinsä vaaleilla, kun taas hallintoa pyörittävät viranhaltijat valitaan asiantuntemuksen mukaan • Toisena perusteena käytetään hallinnon ammattilaisten ja poliitikkojen tehtävänjakoa. Poliitikoille kuuluu päätöksenteko ja hallinnon ammattilaisille valmistelu ja toimeenpano • Eroja on myös vastuissa. Poliitikot ovat vastuussa pääsääntöisesti äänestäjilleen sekä kannattajilleen ja viranhaltijoiden vastuu on lakisäänteistä • Harold D. Lasswellin (1936) mukaan poliitikkojen tehtävänä on päättää siitä, kuka (who) saa milloin (when) mitäkin (what), kun taas viranhaltijoiden vastuulla on se, kuinka (how) tämä tapahtuu
 • 4. 4 Politiikan ja hallinnon suhde ▪ Politiikan ja hallinnon dikotomia perustuu vanhaan weberiläiseen ja osittain byrokraattiseen ajatteluun ▪ Dikotomia / Kahtiajako ---> Jatkumoajattelu ▪ Poliittinen päätöksenteko yhdistettynä hallinnon valmistelu ja täytäntöönpanotyöhön on prosessi, jossa osapuolet sekoittuvat keskenään
 • 5. 5 - Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2017). Into the purple zone: Deconstructing the politics/administration distinction.
 • 6. 6 Politiikan ja hallinnon hälventynyt raja Suomessa ▪ Pormestarimallin yleistyminen Suomen kunnissa ja kaupungeissa on osakseen murentanut politiikan ja hallinnon dikotomiaa ▪ Kriiseissä, kuten koronapandemiassa, viranhaltijat sekä hallinnon edustajat ovat ottaneet myös poliittista roolia ▪ Asiantuntijatiedon arvostuksen kasvu -> poliitikot nojaavat siihen useammin ▪ Poliittiset virkanimitykset ▪ Valtuutettujen kiinnostus valmisteluun kunnissa
 • 7. 7 Käytännön esimerkki: Valmistelu – Risto Harisalo ▪ Poliittiset päättäjät ovat erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia asioita tulee valmisteluun, millaisia päätösehdotuksia valmistelusta syntyy, mitä ehtoja täytäntöönpanossa tapahtuu ja siitä, kuinka päätösten vaikutuksia arvioidaan. ▪ Kiinnostus ja vaikuttaminen on luonnollista, sillä poliitikot ovat lopullisessa vastuussa päätöksistä
 • 9. 9 Poliittinen etu vs kunnan kokonaisetu – Risto Harisalo ▪ Valmistelun paheenkehä: Poliitikot eivät välttämättä ymmärrä hallinnon ammattilaisia, eivätkä viranhaltijat poliitikkoja. - Tarpeeton vastakkainasettelu, joka saattaa haitata kunnan kokonaisetua ▪ Tavoitteena on saada poliittiset päättäjät ja hallinnon ammattilaiset toimimaan yhdessä kunnan kokonaisedun – strategian – eteen. ▪ Poliittisiin päättäjiin, jotka toimivat yli puolue –ja poliittisten rajojen luotetaan äänestäjien, viranhaltijoiden ja muiden poliittisten toimijoiden keskuudessa eniten (Harisalo & Stenvall 2002) ▪ Kunnan kokonaisedun tunnistaminen, jatkumokäsityksen ymmärtäminen ja kunnan sisäisten verkostojen vahvistaminen ovat edellytys kunnan kokonaisetua ja yhteistä tarinaa rakentavalle kuntaorganisaatiolle.
 • 10. 10 Kunnan yhteinen tarina • Kokko, Sajasalo, Takala & Auvinen (2017) ovat tutkineet kuntien viranhaltijoiden ja poliitikkojen välisiä jännitteitä: • “Toimimattoman päätöksenteon ongelmat saattavat johtua esimerkiksi viranhaltijoiden ja poliitikkojen välillä käytävästä valtakamppailusta.” • Tutkimusta varten haastateltiin viranhaltijoita ja poliitikkoja. Haastatteluista kävi ilmi esimerkkejä osapuolten välisistä jännitteistä, kuten epäilyjä salaisista sopimuksista tai jopa uhkailusta • Kunnan viranhaltijat näkevät itsensä tietyssä määrin erilaisten voimien ja jännitteiden armoilla olevana joukkona, mahdollisesti jopa uhrina, mikä on omiaan luomaan jännitteitä poliitikkojen ja viranhaltijoiden välille sekä kuntaorganisaatioon kokonaisuudessaan • Narratiivinen näkökulma tai ajatus kunnan yhteisestä tarinasta on yksi mahdollisuus pyrkimykseen sidosryhmien välisten jännitteiden purkamisessa tai vähentämisessä. Tarkoitus on pyrkiä näkemään kunta yhtenäisenä toimijana, jossa kaikki tunnustavat yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet • Yhteistyön lisääminen poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä voi auttaa kunnan yhteisen tarinan rakentamisessa
 • 11. 11 Väärinkäytökset ▪ Poliittiset virkanimitykset ▪ Pimittäminen ▪ Oman tai oman ryhmän edun laittaminen kokonaisedun edelle ▪ Liiallinen poliittinen vaikuttaminen saattaa heikentää hallinnollisen työn laatua ▪ Ilman selkeitä rajoja, myös väärinkäytökset ovat tulkintakysymyksiä
 • 12. 12 Kontrolli ▪ Vaikka poikkihallinnollinen yhteistyö poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä onkin hyvästä, on hyvä muistaa, että siinä on kuitenkin rajoitteita: ▪ Hallintosääntö, toimii yhtenä tärkeimmistä vallankäytön rajoittimista, sillä se jakaa julkisen vallan käyttöä ja päätöksentekovaltaa organisaatiossa. ▪ Hallinnollisiin virkoihin liittyvä lainsäädäntö puolestaan sääntelee etenkin viranhaltijoiden toimintaa. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, hallintolaki) ▪ Viime kädessä äänestäjillä on vastuu päättää siitä, luottavatko he luottamushenkilön toimintaan. (myös luottamushenkilöt ovat virkavastuun alaisia) ▪ Muita poliittisia kontrollin keinoja ovat poliittiset epäluottamuskeinot. ▪ Paradoksi: jatkumoajattelu vaikeuttaa tulkintaa ja mahdollistaa väärinkäytöksiä, mutta liian selkeät rajat ja kontrolli eivät ole kunnan yhteisen edun mukaista.
 • 13. 13 Yhteenveto ▪ Vaikka hallinnolla ja politiikalla on omat tehtävänsä ja toiminta-alueensa, niiden välillä ei ole selkeää tai yksiselitteistä rajaa ▪ Poliitikko voi toimia sekä vaikuttaa hallinnon alueella ja viranhaltija voi toimia ja vaikuttaa politiikan alueella ▪ Toiminnassa politiikan ja hallinnon rajapinnoilla on huomioitava väärinkäytöksien riskit ▪ Parhaassa tapauksessa rajapinnoilla vaikuttaminen edistää organisaation kokonaisetua
 • 14. 14 Lähteet • Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2017). Into the purple zone: Deconstructing the politics/administration distinction. The American Review of Public Administration • Harisalo, R, Stenvall, J. (2002) Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa. Helsinki: Suomen kuntaliitto. • Harisalo, R. (2022) Politiikan ja hallinnon yhteistyö – yhteensovittaminen päätösten valmistelussa. Videotallenne, Eduhouse: Helsinki. • Jalonen, H. (2022). Hallinnon ja politiikan rajapinnalla. Hallinnon Tutkimus, 41(3), 183-185. • Laswell, H. (1936). Politics: Who Gets What, When and How. McGraw Hill, New York, NY. • Keränen, M. (2014). Onko politiikkaprosessi politiikkaa vai hallintoa?. Tulkinnan mahti: johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. • Kokko, T., Sajasalo, P., Takala, T., & Auvinen, T. (2017). Kuntajohtamisen jännitteet viranhaltijoiden ja politiikkojen välillä. Tiedepolitiikka 42 (2017): 1.