Raport Employer Branding w Polsce 2012

HRM Institute
HRM InstituteHRM Institute

Badanie Employer Branding w Polsce, przeprowadzane przez HRM Institute, jest jedynym kompleksowym badaniem, analizującym działania employer brandingowe pracodawców w Polsce. Dzięki odpowiedziom udzielanym przez pracodawców możemy m.in. zobaczyć, jak zmienia się podejście do employer brandingu w polskich organizacjach oraz jakie wyzwania stoją jeszcze przed firmami w tym obszarze. Zapraszamy do lektury I edycji raportu Employer Branding w Polsce 2012!

Employer Branding
w Polsce 2012
Wyzwania | Trendy | Narzędzia
Maj 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012
Anna Macnar
Partner Zarządzający
Employer Branding Expert
HRM Institute
S
zukając przewagi konkurencyjnej, nawet w turbulentnym otoczeniu
gospodarczo-rynkowym, większość pracodawców widzi potrzebę
koncentrowania swoich działań w obszarach takich, jak: kształtowanie
wizerunku pracodawcy, zaangażowanie, przywództwo w organizacji
czy kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie.
Pracodawcy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak skutecznie pozyskiwać, rozwijać
i zatrzymywać kluczowych pracowników, podczas gdy na organizacje czyhają kolejne
wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, spadkiem wskaźnika urodzin,
zmniejszeniem zaangażowania pracowników, spadkiem kompetencji, zwiększoną
mobilnością i migracją talentów. Bez skutecznej polityki kształtowania wizerunku na
zewnątrz i wewnątrz organizacji trudno będzie tym wyzwaniom sprostać. W procesie
kształtowania marki pracodawcy nie bez znaczenia pozostanie znajomość nowych
technologii i mediów społecznościowychych oraz umiejętność zdefiniowania
kluczowych wskaźników ROI dla analizy strategii employer brandingowych.
Najlepsze praktyki pokazują, że zarządzanie wizerunkiem pracodawcy powinno być
strategiczne, proaktywne, bliższe biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunków
zewnętrznych. Firmy skutecznie tworzące interdyscyplinarne zespoły HR, marketingu
i komunikacji, oraz szukające punktów wspólnych między zainteresowaniem
kandydatów, zaangażowaniem pracowników, zadowoleniem klientów a wzrostem
przychodów firmy, mają szansę na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie
konkurencyjnej przewagi na rynku.
Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmują mniej lub bardziej zamierzone
działania, związane ze świadomym kształtowaniem swojego wizerunku jako
pracodawcy. W 2012 r. postanowiliśmy przeprowadzić badanie, które dostarczyło nam
rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest polski rynek pracodawców
w zakresie employer brandingu.
Zapraszamy do lektury raportu„Employer Branding w Polsce 2012”prezentującego
informację w tym obszarze.
3RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Brak budżetów
employer branding
B
adanie EmployerBrandingwPolsce2012r..dostarczyły nam
rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest
polski rynek pracodawców w obszarze employer brandingu.
Wzięło w nim udział 149 pracodawców z całej Polski, z różnych
branż, z czego najliczniej reprezentowane były branże: produkcyjna
(14 proc.), FMCG (13 proc.) i konsultingowa (11 proc.).
Brak budżetów
Nie jest zaskoczeniem, że w 86 proc. badanych firm, to działy
personalne są odpowiedzialne za działania employer brandingowe,
a jedynie w 17 proc. organizacji są to działy marketingu. Natomiast
zaskakująca jest deklaracja 30 proc. ankietowanych pracodawców,
którzy nie znają budżetu employer brandingowego (z pominięciem
budżetu rekrutacyjnego) swojej firmy. Czy to niechęć do ujawniania
wysokości budżetów, czy rzeczywista niewiedza?
54 proc. ankietowanych mówi o budżecie wizerunkowym
na poziomie nie większym niż 100 tys. zł, natomiast tylko
1 proc. respondentów ma budżet powyżej 1 mln zł. Budżety
employer brandingowe oraz rekrutacyjne działów personalnych
niejednokrotnie są połączone lub niejasno powiązane, co daje dość
mętny obraz. Niski poziom budżetów employer brandingowych
powoduje, że niemal jedna czwarta ankietowanych (24 proc.)
mówi, że w planach na najbliższe 12 miesięcy chciałoby zwiększyć
nakłady finansowe i działania w obszarze wizerunkowym. Najwięcej
pracodawców (40 proc.) chciałoby utrzymać wydatki i działania na
obecnym poziomie.
48%pracodawców
uważa, że główne
korzyści z posiadania
długoterminowej
strategii employer
brandingowej, to:
łatwość
w przyciąganiu
talentów
oraz większe
zaangażowanie
pracowników.
4 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Branża (w proc.)
Działy odpowiedzialne za employer
branding w firmach (w proc.)
Niskie budżety employer brandingowe
(w proc.)
Bankowość
Budownictwo
Farmacja
Informatyka i Technologia
Rekrutacja/Agencje doradztwa personalnego
Inna
Consulting
FMCG
Produkcja
Inne
Nie wiem
Dział Komunikacji Wewnętrznej
Dział Zarządzania Talentami
Dział Komunikacji Zewnętrznej
Zarząd
Dział Marketingu
Dział Personalny
Do 100 tys. PLN
Nie wiem
150–200 tys. PLN
200–300 tys. PLN
300–500 tys. PLN
500 tys. –1 mln. PLN
Powyżej 1 mln PLN
6
6
6
6
7
7
11
13
14
2
3
5
5
8
12
17
86
<3
<3
<3
<3
7
30
54
5RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Z
apowiada się, że 2013 r. będzie trudny, przynajmniej w pierwszej,
niepewnej, połowie, stąd zapewne zachowawczość pracodawców.
Na pytanie, czy zmniejszenie budżetu employer brandingowego
spowoduje zwiększenie kosztów rekrutacyjnych, opinie podzieliły się niemal
po połowie. 44 proc. respondentów twierdzi, że tak, a niewiele mniej, bo
39 proc. odpowiedzi, jest negatywnych.
Wydawać by się mogło, że jasno zdefiniowaną strategię employer brandingową
posiada znakomita większość polskich firm. A jednak zaskakuje fakt, że tylko
11 proc. firm, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowało posiadanie strategii
kształtowania wizerunku pracodawcy. Pocieszające jest to, że 37 proc. firm
ma strategię, którą rozbudowuje i dopracowuje, a 28 proc. obecnie pracuje
nad jej kształtem. 21 proc. polskich pracodawców nie ma strategii employer
brandingowej i nie podejmuje w tej chwili działań w tym zakresie.
Mimo wszystko widoczny jest wzrost zainteresowania wśród polskich
pracodawców posiadaniem uporządkowanej strategii employer brandingowej,
co pasjonatów i badaczy tematu kształtowania wizerunku pracodawcy
bardzo cieszy. Tym bardziej, że pracodawcy widzą połączenie pomiędzy
strategicznym kształtowaniem wizerunku pracodawcy, a pozyskiwaniem
najlepszych kandydatów do firmy. A przecież tutaj tkwi jeden z kluczowych
elementów działań employer brandingowych. 50 proc. firm już dziś deklaruje
– co prawda w małym stopniu, ale jednak – problem ze znalezieniem
właściwych kandydatów do pracy, a 25 proc. pracodawców widzi taki problem
w przyszłości. Tylko 24 proc. ankietowanych nie ma z tym kłopotu.
Idąc dalej tym tropem, zachęcam pracodawców do zadania sobie pytania,
czy firma może stracić udziały w rynku, nie mając odpowiednich ludzi.
W analizowanym badaniu aż 49 proc. pracodawców odpowiedziało na to
pytanie, że owszem i to w dużym stopniu, a 38 proc. firm także odpowiedziało
twierdząco, choć uważało, że wpłynie to w niewielkim stopniu na stratę
udziałów w rynku (patrz wykres:„Brak właściwych ludzi może przynieść straty
firmie”). Wielu firmom coraz trudniej jest przyciągać do swojej organizacji
kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami
(52 proc.), pasujących do kultury organizacyjnej firmy (34 proc.), prawdziwie
zaangażowanych w swoją pracę (36 proc.) oraz chcących związać się z firmą
na dłużej (17 proc.).
Brak strategii
employer branding
44%pracodawców
uważa, że główne
korzyści z posiadania
długoterminowej
strategii employer
brandingowej, to:
lepsze dopasowanie
kandydatów
do kultury
organizacyjnej oraz
zwiększenie wiedzy
o rynku talentów
6 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Tak, firma posiada jasno zdefiniowaną strategię
kształtowania wizerunku pracodawcy.
Tak, mamy strategię employer brandingową,
ale musimy ją jeszcze zbudować/dopracować.
Nie posiadamy strategii employer brandingowej,
ale pracujemy nad nią.
Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii
kształtowania wizerunku pracodawcy.
Nie wiem.
Zwiększenie nakładów finansowych i działań
w obszarze employer brandingu.
Utrzymanie poziomu nakładów finansowych
i działań na obecnym poziomie.
Zmniejszenie poziomu nakładów finansowych
w obszarze employer brandingu.
Nie wiem.
11
28
21
3
37
Strategia employer brandingowa
w firmach (w proc.)
Plany firm na najbliższe 12 miesięcy
(w proc.)
24
39
10
26
7RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
D
laczego firmy nie znajdują właściwych kandydatów? Najczęściej
wymienianą przez ankietowanych przyczyną jest wynagrodzenie
i możliwości awansu w firmie, które nie są wystarczająco konkurencyjne
(41 proc.). Jednak w drugiej kolejności polscy pracodawcy widzą problem w tym,
że kandydaci nie zdają sobie sprawy z ich oferty jako pracodawcy (24 proc.),
a reputacja i wizerunek firmy nie są wystarczająco atrakcyjne (23 proc.). 16 proc.
polskich pracodawców upatruje przyczynę trudności w pozyskaniu właściwych
kandydatów w niewystarczająco atrakcyjnej kulturze organizacyjnej firmy.
W badaniu zadaliśmy także pytanie o przyczyny odejścia najlepszych
pracowników z firmy. Na pierwszym miejscu znalazły się oczywiście pieniądze.
Pracownicy chcą zarabiać więcej (30 proc.). Nowe wyzwania jako przyczynę
odejścia pracowników, wybrało 22 proc. respondentów. Pracownicy chcą rozwijać
swoje umiejętności, poszerzać doświadczenie i podejmować nowe wyzwania.
14 proc. ankietowanych uważa, że rozbieżność w oczekiwaniach ma
w tym wypadku duże znaczenie. Istotne różnice powstają we wzajemnych
oczekiwaniach pracownika oraz firmy i z tego powodu pracownicy decydują
się na zmianę pracy. Wszyscy znamy powiedzenie, że przychodzimy do
firmy, a odchodzimy od szefa. Przełożeni to kolejny powód rezygnacji z pracy
najlepszych pracowników (11 proc.).
Warto także, szczególnie w dzisiejszych czasach, zwrócić uwagę na dopasowanie
wartości ważnych dla pracodawców i pracowników. Dla pokolenia Y, coraz liczniej
wchodzącego na rynek pracy, jest to bardzo ważny aspekt pracy zawodowej.
W tym roku 4 proc. ankietowanych uznało, że istotne różnice pomiędzy systemem
wartości pracownika i firmy są przyczyną odejść z firmy.
Kandydaci
na wagę złota
41%pracodawców
uważa, że
główne korzyści
z posiadania
długoterminowej
strategii employer
brandingowej,
to: uznanie firmy
jako idealnego
pracodawcy oraz
spójna
komunikacja
8 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Nie
Tak, ale w niewielkim stopniu
Tak, w dużym stopniu
Nie wiem
Kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami.
Kandydatów prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę.
Kandydatów pasujących do naszej kultury organizacyjnej.
Kandydatów chcących związać się z naszą firmą na dłużej.
Pieniądze
Nowe wyzwania
Przełożeni
Oczekiwania
Wartości
Nie tracimy najlepszych
pracowników
Kandydaci nie zdają sobie sprawy z naszej oferty jako pracodawcy.
Kultura organizacyjna w firmie nie jest wystarczająco atrakcyjna.
Nasza reputacja i wizerunek pracodawcy nie są wystarczająco atrakcyjne.
Nasze wynagrodzenie i możliwości awansu nie są wystarczająco konkurencyjne.
Nie dotyczy mojej firmy.
Nie wiemy jak i gdzie szukać najlepszych kandydatów.
Brak właściwych ludzi może
przynieść firmie straty (w proc.)
Najtrudniej przyciągnąć do firmy...
Dlaczego trudno znaleźć
odpowiednich kandydatów?
Przyczyny odejścia
pracowników z firmy (w proc.)
30
38
76
49
2211
19
4
57
37
17
35
25
27
5
15
23
40
9RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Organizacje widzą, że badania w obszarze
wizerunku firmy jako pracodawcy pozwalają na
poznanie swoich mocnych stron oraz zmierzenie
się ze słabościami. Rośnie więc zainteresowanie
badaniami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne.
Do najczęściej wybieranych należą ex aequo (po 34 proc.) Universum
oraz portal Pracuj.pl, a trzecie miejsce zajmuje AIESEC.
Co czwarty pracodawca nie bierze udziału w żadnym rankingu,
ale równocześnie wielu pracodawców decyduje się na udział w kilku
konkursach jednocześnie. To jeden z nielicznych wskaźników, których
firmy używają do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) w strategię
i działania employer brandingowe. 23 proc. pracodawców sprawdza
swoją pozycję rankingową w badaniach/rankingach najlepszych
pracodawców, 30 proc. ankietowanych deklaruje, że jeszcze nie ma
żadnych zdefiniowanych wskaźników, a jedynym, którego używa
39 proc. pracodawców, to liczba składanych aplikacji na oferowane
stanowisko.
Rankingi
i wskaźniki
10 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Rankingi i badania, w których
pracodawcy biorą udział
Wskaźniki używane do mierzenia
zwrotu z inwestycji (ROI) w strategię/
działania employer branding
Great Place to Work
Aon Hewitt
Top Employers
Żadne
AIESEC
Universum
Pracuj
Koszt zatrudnienia pracownika.
Pozycja rankingowa w badaniach/
rankingach najlepszych pracodawców.
Poziom zaangażowania pracowników.
Jakość składanych aplikacji.
Poziom rotacji w firmie.
Żadnych, jeszcze nie ma
zdefiniowanych wskaźników.
Liczba składanych aplikacji na
oferowane stanowisko.
10
13 14
20 21
34 34
39
3029
26
2323
20
11RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
P
rzed polskimi pracodawcami stoi jeszcze wiele wyzwań w obszarze
kształtowania wizerunku pracodawcy. Wyzwania związane z employer
brandingiem, które stać będą przed firmami w ciągu najbliższych
12 miesięcy, wskazali sami pracodawcy.
44 proc. ankietowanych uznało, że bycie kreatywnym i innowacyjnym
w wyróżnieniu ofert zatrudnienia firmy jako pracodawcy, to wyzwanie numer
jeden. Kolejne wyzwania wiążą się z uzyskaniem zaangażowania menedżerów firmy
(41 proc.) i uzyskaniem odpowiedniego budżetu na działania employer
brandingowe (35 proc.). Komunikowanie kluczowych przesłań marki pracodawcy
do kandydatów wskazało 33 proc. badanych. Nie bez znaczenia jest fakt, że
jedna trzecia pracodawców (31 proc.) widzi potrzebę większej współpracy
i komunikowania marki pracodawcy pomiędzy działami w firmie. Do rzadziej
wymienianych, choć równie ważnych wyzwań, należą aspekty, takie jak: uzyskanie
zaangażowania CEO i zarządu firmy w działania employer brandingowe,
wykorzystanie zewnętrznych dostawców w celu rozwoju strategii marki
pracodawcy, czy też jeszcze lepsze dostosowanie strategii i działań employer
brandingowych do potrzeb biznesu i zmieniającej się sytuacji na rynku.
Polscy pracodawcy coraz częściej zadają sobie pytania:„Dlaczego nie przyciągają
ważnych dla firmy kandydatów?”,„Co powinni zrobić, aby być bardziej skutecznym?”,
„Jak te działania przekładają się na ich firmę?”. Stąd prosta droga do wniosku,
że strategia kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa dla sukcesu firmy,
ponieważ ludzie są strategicznym zasobem firmy i bez strategii employer
brandingowej, coraz trudniej będzie firmom przyciągać, angażować, motywować
i zatrzymywać kluczowych pracowników.
Największym
wyzwaniem,
według samych
pracodawców,
jest kreatywność
i innowacyjność,
w wyróżnieniu
oferty
zatrudnienia
pracodawcy.
Wyzwania
employer brandingu
12 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Sześć głównych wyzwań employer brandingowych
stojących przed polskimi firmami (w proc.)
Bycie kreatywnym i innowacyjnym, aby wyróżnić naszą ofertę zatrudnienia.
Uzyskanie zaangażowania menedżerów firmy.
Uzyskanie odpowiedniego budżetu.
Komunikowanie kluczowych przesłań marki pracodawcy do kandydatów.
Współpraca i komunikowanie marki pracodawcy pomiędzy działami w firmie.
Uzyskanie zaangażowania CEO i zarządu firmy.
44
41
35 33 31
29
13RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
EmployerValue Proposition
(EVP) – czyli jak się wyróżnić?
Organizacje, chcąc świadomie kształtować swoją markę
jako pracodawcy, powinny określić unikalne wartości marki
pracodawcy (EVP), czyli duszę employer brandingu.
A
naliza status quo organizacji pozwoliła spojrzeć
na nią z trzech ważnych perspektyw: kandydata,
pracownika firmy i kierunku, w którym firma
chce się rozwijać. Poznaliśmy organizm firmy, sposób
jego funkcjonowania, najsłabsze i najmocniejsze organy.
Już wiemy, gdzie wymagana jest interwencja lekarska,
a gdzie mechanizmy działają bardzo dobrze. Aby móc
ruszyć w dalszą trasę modelowego employer brandingu,
trzeba poznać duszę organizacji, czyli unikalne wartości
pracodawcy (Employer Value Proposition).
Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy (EVP)
to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które
pozytywnie oddziałują na grupę docelową kandydatów,
co w efekcie powoduje wybór tego, a nie innego
pracodawcy. W EVP do głosu dochodzą zarówno
cechy wizerunku, jak i wartości, które pozytywnie
kojarzą się najbardziej pożądanym przez pracodawcę
kandydatom. EVP jednakże nie jest jedynie wizualną
ekspresją. To leżąca u podstaw kwintesencja wartości
organizacji, którą prezentuje się przy pomocy strategii
wizualnych i komunikacyjnych kierowanych do
różnych grup odbiorców. Dobór słów, grafiki i kanałów
komunikacyjnych może się różnić w zależności od grupy
docelowej oraz rynku, na którym jest stosowany.
Unikalne elementy wartości pracodawcy (EVP) powinny
być oparte na pięciu filarach, którymi są:
TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI
Jaka organizacja jest naprawdę
Wizerunek, możliwości ścieżki roz-
woju i kariery, które firma może
zaoferować.
IDEALNY PROFIL
Jaka organizacja chce być
Co firma próbuje komunikować.
WIZERUNEK
Jak organizacja jest postrzegana
przez ludzi
Zewnętrzny wizerunek i pozycja,
jaką zajmuje firma.
TOŻSAMOŚĆ PROFIL
WIZERUNEK
EVP
1. Prawdziwy
2. Stabilny
5 FILARÓW EVP:
14 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
1.	Prawdziwość. Prawdziwa informacja jest kluczem
do komunikacji EVP. I kandydaci, i pracownicy
weryfikują informacje podawane przez pracodawcę.
2.	Stabilność. Kluczowym czynnikiem decydującym
o atrakcyjności pracodawcy jest stabilność
organizacji.
3.	Wiarygodny. Unikalne wartości pracodawcy (EVP)
powinny być wiarygodne.
4.	Atrakcyjność. Oczywiste jest także, że EVP, które
ma pozytywnie oddziaływać na kandydatów, musi
być atrakcyjne.
5.	Niepowtarzalność. Ostatni, kluczowy filar, który
wyróżnia pracodawcę spośród wielu ofert.
Wartości te powinny z jednej strony spójnie
współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną
firmy, a z drugiej – być zauważalne w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa. Z wartości tych wynikają zarówno
emocjonalne (czuję się dobrze, pracując tutaj), jak
i realne korzyści (tę organizację obchodzi mój rozwój
zawodowy) dla obecnych i przyszłych pracowników.
EVP to wizytówka firmy odzwierciedlająca
wizerunek, który organizacja chce zaprezentować
pracownikom i wszystkim zainteresowanym poza
firmą. Marka pracodawcy powinna być widoczna
także w działaniach oraz zachowaniach liderów firmy
i być włączona do polityki, postępowania i praktyk
przedsiębiorstwa.
Rodzi się pytanie, czy brak jasno sprecyzowanych
unikalnych wartości pracodawcy (EVP), niesie ze sobą
ryzyko dla marki pracodawcy? A i owszem. Warto
pochylić się nad argumentami za i przeciw. Korzyści
wypracowania EVP już poznaliśmy, a jakie jest ryzyko?
Po pierwsze, można stracić czas i pieniądze, jeżeli rzeczy,
o których pracodawca chce opowiedzieć, są mało
atrakcyjne dla grupy docelowej. Po drugie, komunikacja
z odbiorcą będzie osłabiona, jeżeli informacje w niej
zawarte są sprzeczne lub zbliżone do tych u konkurencji.
Trzeci argument dotyka ludzi w organizacji. Brak jasno
sprecyzowanego EVP może spowodować trudności
z rekrutacją właściwych kandydatów do zespołu.
Warto pamiętać i o takim ryzyku: jeśli sama organizacja
nie zadba o komunikację swojego EVP, inni zrobią to za
nią, co nie zawsze może być dla pracodawcy korzystne.
O higienę swojej duszy firmowej powinni zadbać sami
zainteresowani. Gorąco do tego zachęcam.
Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy (EVP)
to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które pozytywnie
oddziałują na grupę docelową kandydatów, co w efekcie
powoduje wybór tego, a nie innego pracodawcy.
EVP to leżąca u podstaw kwintesencja wartości organizacji,
którą prezentuje się przy pomocy strategii wizualnych
i komunikacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców.
5. Wyróżniający się
3. Wiarygodny
4. Atrakcyjny
15RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Tylko silni liderzy przyciągną
kluczowych pracowników
Największy
wpływ na
powodzenie
programu
employer
brandingowego
będzie miał
poziom siły
przywództwa
w organizacji na
wszystkich jej
poziomach.
Silne przywództwo ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy,
bezpośrednio wpływając na kluczowe obszary organizacji: poziom innowacyjności
organizacji, jej reputację korporacyjną, poziom wydajności, finansową stabilność i relacje
z klientami. Rola przywództwa jest kluczowa, lecz często niedoceniana, choć wiąże się
z rozwojem i realizacją strategii marki pracodawcy.
Patrząc na najlepszych globalnych pracodawców, niejednokrotnie widzimy stojących
na ich czele charyzmatycznych przywódców, którzy mimo gospodarczych kryzysów
zbudowali międzynarodowe imperia, wykorzystując różne aspekty swoich zdolności
przywódczych. Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania i często konieczne są zmiany
strategii działania. Organizacjom posiadającym mocny poziom przywództwa łatwiej jest
sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.
Czołowe światowe firmy stoją przed podobnymi wyzwaniami, z których kluczowe są
motywowanie i angażowanie pracowników oraz utrzymanie ludzi zaangażowanych
w zmieniającym się klimacie. Fakt ten potwierdza badanie Best Companies for Leadership
(realizowane przez Hay Group), z którego wynika, że zaangażowanie pracowników
i rozwój organizacji jako całości, są ściśle uzależnione od jakości przywództwa i postaw
liderów.
Poziom przywództwa w organizacji przekłada się również na lepsze wyniki biznesowe
w dłuższej perspektywie czasowej. Z badania Best Companies for Leadership wynika,
że przygotowanie przywódców przyszłości jest postrzegane jako element decydujący
o sukcesie przez nieco ponad osiem na dziesięć firm (82 proc.) w grupie 10 najwyżej
sklasyfikowanych spółek europejskich, które dają pracownikom na wszystkich szczeblach
możliwość rozwijania i wprowadzania w praktyce umiejętności niezbędnych do
kierowania innymi ludźmi. Dla całej grupy respondentów wskaźnik ten wynosi tylko
69 proc. Obiecujące, że 73 proc. organizacji w grupie 10 najwyżej sklasyfikowanych
spółek europejskich stwierdziło, że ich przywódcy (zajmujący wyższe stanowiska)
osobiście i w aktywny sposób pracują nad rozwojem innych osób, co można porównać
do 59 proc. w grupie wszystkich respondentów. Status rozwoju przywództwa w Polsce
plasuje się na poziomie wyników globalnych1
.
Jack Welch, były CEO General Electric, powiedział:„Każda firma chcąca konkurować
z innymi, musi odnaleźć sposób na zaangażowanie umysłu niemal każdego pracownika”.
Dlatego firmy, takie jak GE, kładą duży nacisk na wybór, rozwój i utrzymanie silnych
przywódców na każdym poziomie swoich organizacji. Co więcej, nie chodzi im tylko
o nacisk na wysoki poziom przywództwa w organizacji, ale również na to, w jaki sposób
są wdrażane mechanizmy przywódcze, jak starannie dopasować rozwój liderów do
unikalnej kultury organizacyjnej i strategii biznesowej firmy.
Strategia świadomego kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa i dotyka serca
organizacji, czyli jej unikalnej kultury organizacyjnej. Rola przywództwa w rozwoju
i realizacji strategii marki pracodawcy jest kluczowa. Tylko silni liderzy procesów employer
brandingowych w firmie są w stanie przyciągnąć, angażować, motywować i zatrzymać
kluczowych pracowników – liderów organizacji.
Przypis:
1
Więcej: http://haygroup.pl.
16 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
Raport Employer Branding w Polsce 2012
● Analizy i badania wizerunku
pracodawcy w organizacji.
● Tworzenie i wdrażanie strategii
employer brandingowych.
● Doskonalenie komunikacji
wewnętrznej.
● Programy budowania
zaangażowania pracowników.
● Doradztwo organizacyjne.
● Tworzenie i prowadzenie
kampanii wizerunkowych
i rekrutacyjnych,
skierowanych zarówno do
studentów i absolwentów,
jak i doświadczonych
kandydatów.
● Szkolenia HR (employer
branding, personal
branding, zaangażowanie
pracowników, kultura
organizacyjna).
Human
Resources
Management
Talent
Management
Marketing
Rekrutacyjny
HR
Employer
Branding
Zapraszamy do współpracy!
KONTAKT:
Anna Macnar
Partner Zarządzający | Employer Branding Expert | HRM Institute
anna.macnar@hrminstitute.pl
tel.: +48 500 041 562
www.hrminstitute.pl
AlmanachAlmanachAlmanach
rynek pracy Istudenci Iprofesjonaliśc
i
czołowi pracodawcy w Polsce
rynek pracy 2013
kandydat student
kandydat profesjonalista
2013
PracoPracoPraco
AlmanachAlmanachAlmanach
Praco
AlmanachAlmanachAlmanach
Praco
AlmanachAlmanachAlmanach
Praco
AlmanachAlmanachAlmanach
DDDawcawcawcYYY
kandydat student
kandydat profesjonalista
www.almana
chpracodawc
y.plpracodawcy.
pl
pracodawcy.
pl
pracodawcy.
pl
AlmanachAlmanachAlmanach
awcawcawcYYYYYY
Almanach
Almanach
Almanach
czolowipracodawcyPrezentac
ja czołowych
polskichpracodaw
ców
praktykii stazePrzewodn
ik po ofertachpraktyk i staży dla studentów
praca
studentaPrzewodn
ik po rynku pracydla wchodząc
ych pacjentów
oczekiwania(od) kandydataPrezentac
ja oczekiwaństudentów
i pracodaw
cówwobec siebie nawzajem
www.alm
anachpra
codawcy.
pl
2013
studentIpraktykiIstazeIpracaPrzewodn
ik po rynku pracy dla studentów
i absolwent
ów
pracodawcyrezentacja
czołowych
polskich
praktyk i staży dla studentów
oczekiwania(od) kandydata
pracodaw
cy.pl
praktykiIstazeIpracapracaPrzewodn
ik po rynku pracy dla studentów
i absolwent
ów
Ipracapraca Almanach.Pracodawcy
rynek pracy
Istudenci
Iprofesjon
aliści
Czołowi
pracoda
wcy w PolsceRynek pracy 2013
Kandyd
at STUDEN
TKandyd
at PROFES
JONALI
STA
2013

Recomendados

Magazyn Employer Branding Q2 2014 von
Magazyn Employer Branding Q2 2014Magazyn Employer Branding Q2 2014
Magazyn Employer Branding Q2 2014MJCC
2.7K views34 Folien
Employer branding od_wymagamy_pl_2013 von
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Monika Walczak
1K views26 Folien
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC von
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCStrategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCMJCC
7.5K views36 Folien
Magazyn Employer Branding Q3 2013 von
Magazyn Employer Branding Q3 2013Magazyn Employer Branding Q3 2013
Magazyn Employer Branding Q3 2013MJCC
4K views32 Folien
Magazyn Employer Branding Q4 2015 von
Magazyn Employer Branding Q4 2015Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015MJCC
1.1K views56 Folien
Magazyn Employer Branding Q1 2015 von
Magazyn Employer Branding Q1 2015Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015MJCC
5.6K views38 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Magazyn Employer Branding Q4 2013 von
Magazyn Employer Branding Q4 2013Magazyn Employer Branding Q4 2013
Magazyn Employer Branding Q4 2013MJCC
2.4K views36 Folien
Trendy Employer Branding 2016 by HRM Institute von
Trendy Employer Branding 2016 by HRM InstituteTrendy Employer Branding 2016 by HRM Institute
Trendy Employer Branding 2016 by HRM InstituteHRM Institute
1.5K views27 Folien
Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015KarieraPlus.pl
3.1K views56 Folien
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy von
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyKursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyCOGNITY Szkolenia
852 views18 Folien
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania von
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązaniaPKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązaniaMarta Wasilewska
155 views32 Folien

Was ist angesagt?(20)

Magazyn Employer Branding Q4 2013 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q4 2013Magazyn Employer Branding Q4 2013
Magazyn Employer Branding Q4 2013
MJCC2.4K views
Trendy Employer Branding 2016 by HRM Institute von HRM Institute
Trendy Employer Branding 2016 by HRM InstituteTrendy Employer Branding 2016 by HRM Institute
Trendy Employer Branding 2016 by HRM Institute
HRM Institute1.5K views
Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von KarieraPlus.pl
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
KarieraPlus.pl3.1K views
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy von COGNITY Szkolenia
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyKursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
COGNITY Szkolenia852 views
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania von Marta Wasilewska
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązaniaPKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania
PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania
Marta Wasilewska155 views
W erze człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu von eprpl
W erze człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesuW erze człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu
W erze człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu
eprpl559 views
Magazyn Employer Branding Q4 2015 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q4 2015Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015
MJCC1.7K views
Magazyn Employer Branding Q3 2015 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q3 2015Magazyn Employer Branding Q3 2015
Magazyn Employer Branding Q3 2015
MJCC2.7K views
Magazyn Employer Branding Q4 2014 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q4 2014Magazyn Employer Branding Q4 2014
Magazyn Employer Branding Q4 2014
MJCC2.6K views
Magazyn Employer Branding Q2 2015 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q2 2015Magazyn Employer Branding Q2 2015
Magazyn Employer Branding Q2 2015
MJCC2K views
Magazyn EB Q1 2016 von MJCC
Magazyn EB Q1 2016Magazyn EB Q1 2016
Magazyn EB Q1 2016
MJCC690 views
Marka pracodawcy a rozwój biznesu von UMCS
Marka pracodawcy a rozwój biznesuMarka pracodawcy a rozwój biznesu
Marka pracodawcy a rozwój biznesu
UMCS1.1K views
Wizerunek pracodawcy: jakościowy, czy jakiś? von Ula Płosarek
Wizerunek pracodawcy: jakościowy, czy jakiś?Wizerunek pracodawcy: jakościowy, czy jakiś?
Wizerunek pracodawcy: jakościowy, czy jakiś?
Ula Płosarek956 views
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014 von Monika Walczak
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
RAPORT REKRUTACJA EMPLOYER BRANDING 2014
Monika Walczak 6.7K views
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com von Anna Piekart
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.comMarketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Marketing w wyszukiwarkach 2015 - raport Interaktywnie.com
Anna Piekart4.2K views
Raport strategia marketingowa w polskim biznesie 2019 von Premium Consulting
Raport strategia marketingowa w polskim biznesie 2019Raport strategia marketingowa w polskim biznesie 2019
Raport strategia marketingowa w polskim biznesie 2019
Premium Consulting32.9K views
Raport strategie marketingowe 2014 - marketingprogress.pl von Dawid Borciuch
Raport strategie marketingowe 2014 - marketingprogress.plRaport strategie marketingowe 2014 - marketingprogress.pl
Raport strategie marketingowe 2014 - marketingprogress.pl
Dawid Borciuch1.8K views

Destacado

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS) von
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)Martyna Tarnawska
11.2K views53 Folien
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12 von
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12Budowa marki - Young Starter 2012-11-12
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12Lech C. Król
1.7K views41 Folien
Magazyn Employer Branding Q2 2013 von
Magazyn Employer Branding Q2 2013Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013MJCC
2.8K views30 Folien
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten proces von
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten procesBudowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten proces
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten procesLukasz Szymanski
1.1K views128 Folien
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej von
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowejKomunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowejNOBILI
2.3K views21 Folien
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics von
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive LinguisticsVariable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive LinguisticsShirley Veniegas
10.3K views28 Folien

Destacado(18)

Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS) von Martyna Tarnawska
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)
Employer branding w dobie millenialsów (#EBMASTERS)
Martyna Tarnawska11.2K views
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12 von Lech C. Król
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12Budowa marki - Young Starter 2012-11-12
Budowa marki - Young Starter 2012-11-12
Lech C. Król1.7K views
Magazyn Employer Branding Q2 2013 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q2 2013Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013
MJCC2.8K views
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten proces von Lukasz Szymanski
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten procesBudowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten proces
Budowa relacji z klientami i narzędzia wspomagające ten proces
Lukasz Szymanski1.1K views
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej von NOBILI
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowejKomunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej
Komunikacja wewnętrzna w spółce i grupie kapitałowej
NOBILI2.3K views
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics von Shirley Veniegas
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive LinguisticsVariable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics
Variable competence model(Filipino 203)Introduction to Descriptive Linguistics
Shirley Veniegas10.3K views
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami von Ideo Sp. z o.o.
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami
Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami
Ideo Sp. z o.o.538 views
Skuteczny employer branding von Anna Myslinska
Skuteczny employer brandingSkuteczny employer branding
Skuteczny employer branding
Anna Myslinska3.7K views
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka. von Paweł Tkaczyk
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.
Jak wybudować silną markę? Spraw, by konsument zabrał Cię do łóżka.
Paweł Tkaczyk1.6K views
Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż... von Bartłomiej Juszczyk
Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...
Komunikacja wewnętrzna w firmie, PR niedoceniany. Narzędzia, przykłady, poraż...
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji? von Jadwiga Nowak
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jak przygotować dobrą strategię komunikacji?
Jadwiga Nowak2.4K views
Promar Standard September 2015 von John Giles
Promar Standard September 2015Promar Standard September 2015
Promar Standard September 2015
John Giles148 views
Omni-channel Talent Application von Jonathan Wilson
Omni-channel Talent Application Omni-channel Talent Application
Omni-channel Talent Application
Jonathan Wilson338 views

Similar a Raport Employer Branding w Polsce 2012

Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute von
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteHRM Institute
1K views26 Folien
Przyszłość rynku pracy von
Przyszłość rynku pracyPrzyszłość rynku pracy
Przyszłość rynku pracyUMCS
668 views27 Folien
Zarządy przyszłości von
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłościGrant Thornton
532 views7 Folien
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe von
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweRaport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweMorrisMarlowe
2.5K views29 Folien

Similar a Raport Employer Branding w Polsce 2012(20)

Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute von HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
HRM Institute1K views
Przyszłość rynku pracy von UMCS
Przyszłość rynku pracyPrzyszłość rynku pracy
Przyszłość rynku pracy
UMCS668 views
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe von MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweRaport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
MorrisMarlowe2.5K views
Strategiczna rola działów personalnych von Lukasz Szymula
Strategiczna rola działów personalnychStrategiczna rola działów personalnych
Strategiczna rola działów personalnych
Lukasz Szymula3K views
Magazyn Employer Branding Q1 2014 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q1 2014Magazyn Employer Branding Q1 2014
Magazyn Employer Branding Q1 2014
MJCC3.5K views
Y-greki wierzą korporacjom von BPSC
Y-greki wierzą korporacjomY-greki wierzą korporacjom
Y-greki wierzą korporacjom
BPSC91 views
Praca i edukacja von poranny24
Praca i edukacjaPraca i edukacja
Praca i edukacja
poranny246.2K views
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR von Y-Consulting
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting798 views
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it von Barbara Kowalewska
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Barbara Kowalewska534 views
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.” von Deloitte Polska
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Deloitte Polska18.1K views
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian von zarzadzanie
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
zarzadzanie511 views
Trendy HR oczami BPSC von BPSC
Trendy HR oczami BPSCTrendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSC
BPSC493 views
Transition Talent Newsletter LHH DBM wydanie specjalne październik 2014 von LHHPolska
Transition Talent Newsletter LHH DBM wydanie specjalne październik 2014Transition Talent Newsletter LHH DBM wydanie specjalne październik 2014
Transition Talent Newsletter LHH DBM wydanie specjalne październik 2014
LHHPolska957 views
Po pierwsze smartfon von BPSC
Po pierwsze smartfonPo pierwsze smartfon
Po pierwsze smartfon
BPSC204 views
Employer branding w rekrutacji von Sandra Kluza
Employer branding w rekrutacjiEmployer branding w rekrutacji
Employer branding w rekrutacji
Sandra Kluza387 views

Raport Employer Branding w Polsce 2012

 • 1. Employer Branding w Polsce 2012 Wyzwania | Trendy | Narzędzia Maj 2012
 • 3. Anna Macnar Partner Zarządzający Employer Branding Expert HRM Institute S zukając przewagi konkurencyjnej, nawet w turbulentnym otoczeniu gospodarczo-rynkowym, większość pracodawców widzi potrzebę koncentrowania swoich działań w obszarach takich, jak: kształtowanie wizerunku pracodawcy, zaangażowanie, przywództwo w organizacji czy kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie. Pracodawcy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak skutecznie pozyskiwać, rozwijać i zatrzymywać kluczowych pracowników, podczas gdy na organizacje czyhają kolejne wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, spadkiem wskaźnika urodzin, zmniejszeniem zaangażowania pracowników, spadkiem kompetencji, zwiększoną mobilnością i migracją talentów. Bez skutecznej polityki kształtowania wizerunku na zewnątrz i wewnątrz organizacji trudno będzie tym wyzwaniom sprostać. W procesie kształtowania marki pracodawcy nie bez znaczenia pozostanie znajomość nowych technologii i mediów społecznościowychych oraz umiejętność zdefiniowania kluczowych wskaźników ROI dla analizy strategii employer brandingowych. Najlepsze praktyki pokazują, że zarządzanie wizerunkiem pracodawcy powinno być strategiczne, proaktywne, bliższe biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunków zewnętrznych. Firmy skutecznie tworzące interdyscyplinarne zespoły HR, marketingu i komunikacji, oraz szukające punktów wspólnych między zainteresowaniem kandydatów, zaangażowaniem pracowników, zadowoleniem klientów a wzrostem przychodów firmy, mają szansę na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku. Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmują mniej lub bardziej zamierzone działania, związane ze świadomym kształtowaniem swojego wizerunku jako pracodawcy. W 2012 r. postanowiliśmy przeprowadzić badanie, które dostarczyło nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest polski rynek pracodawców w zakresie employer brandingu. Zapraszamy do lektury raportu„Employer Branding w Polsce 2012”prezentującego informację w tym obszarze. 3RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 4. Brak budżetów employer branding B adanie EmployerBrandingwPolsce2012r..dostarczyły nam rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest polski rynek pracodawców w obszarze employer brandingu. Wzięło w nim udział 149 pracodawców z całej Polski, z różnych branż, z czego najliczniej reprezentowane były branże: produkcyjna (14 proc.), FMCG (13 proc.) i konsultingowa (11 proc.). Brak budżetów Nie jest zaskoczeniem, że w 86 proc. badanych firm, to działy personalne są odpowiedzialne za działania employer brandingowe, a jedynie w 17 proc. organizacji są to działy marketingu. Natomiast zaskakująca jest deklaracja 30 proc. ankietowanych pracodawców, którzy nie znają budżetu employer brandingowego (z pominięciem budżetu rekrutacyjnego) swojej firmy. Czy to niechęć do ujawniania wysokości budżetów, czy rzeczywista niewiedza? 54 proc. ankietowanych mówi o budżecie wizerunkowym na poziomie nie większym niż 100 tys. zł, natomiast tylko 1 proc. respondentów ma budżet powyżej 1 mln zł. Budżety employer brandingowe oraz rekrutacyjne działów personalnych niejednokrotnie są połączone lub niejasno powiązane, co daje dość mętny obraz. Niski poziom budżetów employer brandingowych powoduje, że niemal jedna czwarta ankietowanych (24 proc.) mówi, że w planach na najbliższe 12 miesięcy chciałoby zwiększyć nakłady finansowe i działania w obszarze wizerunkowym. Najwięcej pracodawców (40 proc.) chciałoby utrzymać wydatki i działania na obecnym poziomie. 48%pracodawców uważa, że główne korzyści z posiadania długoterminowej strategii employer brandingowej, to: łatwość w przyciąganiu talentów oraz większe zaangażowanie pracowników. 4 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 5. Branża (w proc.) Działy odpowiedzialne za employer branding w firmach (w proc.) Niskie budżety employer brandingowe (w proc.) Bankowość Budownictwo Farmacja Informatyka i Technologia Rekrutacja/Agencje doradztwa personalnego Inna Consulting FMCG Produkcja Inne Nie wiem Dział Komunikacji Wewnętrznej Dział Zarządzania Talentami Dział Komunikacji Zewnętrznej Zarząd Dział Marketingu Dział Personalny Do 100 tys. PLN Nie wiem 150–200 tys. PLN 200–300 tys. PLN 300–500 tys. PLN 500 tys. –1 mln. PLN Powyżej 1 mln PLN 6 6 6 6 7 7 11 13 14 2 3 5 5 8 12 17 86 <3 <3 <3 <3 7 30 54 5RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 6. Z apowiada się, że 2013 r. będzie trudny, przynajmniej w pierwszej, niepewnej, połowie, stąd zapewne zachowawczość pracodawców. Na pytanie, czy zmniejszenie budżetu employer brandingowego spowoduje zwiększenie kosztów rekrutacyjnych, opinie podzieliły się niemal po połowie. 44 proc. respondentów twierdzi, że tak, a niewiele mniej, bo 39 proc. odpowiedzi, jest negatywnych. Wydawać by się mogło, że jasno zdefiniowaną strategię employer brandingową posiada znakomita większość polskich firm. A jednak zaskakuje fakt, że tylko 11 proc. firm, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowało posiadanie strategii kształtowania wizerunku pracodawcy. Pocieszające jest to, że 37 proc. firm ma strategię, którą rozbudowuje i dopracowuje, a 28 proc. obecnie pracuje nad jej kształtem. 21 proc. polskich pracodawców nie ma strategii employer brandingowej i nie podejmuje w tej chwili działań w tym zakresie. Mimo wszystko widoczny jest wzrost zainteresowania wśród polskich pracodawców posiadaniem uporządkowanej strategii employer brandingowej, co pasjonatów i badaczy tematu kształtowania wizerunku pracodawcy bardzo cieszy. Tym bardziej, że pracodawcy widzą połączenie pomiędzy strategicznym kształtowaniem wizerunku pracodawcy, a pozyskiwaniem najlepszych kandydatów do firmy. A przecież tutaj tkwi jeden z kluczowych elementów działań employer brandingowych. 50 proc. firm już dziś deklaruje – co prawda w małym stopniu, ale jednak – problem ze znalezieniem właściwych kandydatów do pracy, a 25 proc. pracodawców widzi taki problem w przyszłości. Tylko 24 proc. ankietowanych nie ma z tym kłopotu. Idąc dalej tym tropem, zachęcam pracodawców do zadania sobie pytania, czy firma może stracić udziały w rynku, nie mając odpowiednich ludzi. W analizowanym badaniu aż 49 proc. pracodawców odpowiedziało na to pytanie, że owszem i to w dużym stopniu, a 38 proc. firm także odpowiedziało twierdząco, choć uważało, że wpłynie to w niewielkim stopniu na stratę udziałów w rynku (patrz wykres:„Brak właściwych ludzi może przynieść straty firmie”). Wielu firmom coraz trudniej jest przyciągać do swojej organizacji kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami (52 proc.), pasujących do kultury organizacyjnej firmy (34 proc.), prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę (36 proc.) oraz chcących związać się z firmą na dłużej (17 proc.). Brak strategii employer branding 44%pracodawców uważa, że główne korzyści z posiadania długoterminowej strategii employer brandingowej, to: lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej oraz zwiększenie wiedzy o rynku talentów 6 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 7. Tak, firma posiada jasno zdefiniowaną strategię kształtowania wizerunku pracodawcy. Tak, mamy strategię employer brandingową, ale musimy ją jeszcze zbudować/dopracować. Nie posiadamy strategii employer brandingowej, ale pracujemy nad nią. Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii kształtowania wizerunku pracodawcy. Nie wiem. Zwiększenie nakładów finansowych i działań w obszarze employer brandingu. Utrzymanie poziomu nakładów finansowych i działań na obecnym poziomie. Zmniejszenie poziomu nakładów finansowych w obszarze employer brandingu. Nie wiem. 11 28 21 3 37 Strategia employer brandingowa w firmach (w proc.) Plany firm na najbliższe 12 miesięcy (w proc.) 24 39 10 26 7RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 8. D laczego firmy nie znajdują właściwych kandydatów? Najczęściej wymienianą przez ankietowanych przyczyną jest wynagrodzenie i możliwości awansu w firmie, które nie są wystarczająco konkurencyjne (41 proc.). Jednak w drugiej kolejności polscy pracodawcy widzą problem w tym, że kandydaci nie zdają sobie sprawy z ich oferty jako pracodawcy (24 proc.), a reputacja i wizerunek firmy nie są wystarczająco atrakcyjne (23 proc.). 16 proc. polskich pracodawców upatruje przyczynę trudności w pozyskaniu właściwych kandydatów w niewystarczająco atrakcyjnej kulturze organizacyjnej firmy. W badaniu zadaliśmy także pytanie o przyczyny odejścia najlepszych pracowników z firmy. Na pierwszym miejscu znalazły się oczywiście pieniądze. Pracownicy chcą zarabiać więcej (30 proc.). Nowe wyzwania jako przyczynę odejścia pracowników, wybrało 22 proc. respondentów. Pracownicy chcą rozwijać swoje umiejętności, poszerzać doświadczenie i podejmować nowe wyzwania. 14 proc. ankietowanych uważa, że rozbieżność w oczekiwaniach ma w tym wypadku duże znaczenie. Istotne różnice powstają we wzajemnych oczekiwaniach pracownika oraz firmy i z tego powodu pracownicy decydują się na zmianę pracy. Wszyscy znamy powiedzenie, że przychodzimy do firmy, a odchodzimy od szefa. Przełożeni to kolejny powód rezygnacji z pracy najlepszych pracowników (11 proc.). Warto także, szczególnie w dzisiejszych czasach, zwrócić uwagę na dopasowanie wartości ważnych dla pracodawców i pracowników. Dla pokolenia Y, coraz liczniej wchodzącego na rynek pracy, jest to bardzo ważny aspekt pracy zawodowej. W tym roku 4 proc. ankietowanych uznało, że istotne różnice pomiędzy systemem wartości pracownika i firmy są przyczyną odejść z firmy. Kandydaci na wagę złota 41%pracodawców uważa, że główne korzyści z posiadania długoterminowej strategii employer brandingowej, to: uznanie firmy jako idealnego pracodawcy oraz spójna komunikacja 8 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 9. Nie Tak, ale w niewielkim stopniu Tak, w dużym stopniu Nie wiem Kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami. Kandydatów prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę. Kandydatów pasujących do naszej kultury organizacyjnej. Kandydatów chcących związać się z naszą firmą na dłużej. Pieniądze Nowe wyzwania Przełożeni Oczekiwania Wartości Nie tracimy najlepszych pracowników Kandydaci nie zdają sobie sprawy z naszej oferty jako pracodawcy. Kultura organizacyjna w firmie nie jest wystarczająco atrakcyjna. Nasza reputacja i wizerunek pracodawcy nie są wystarczająco atrakcyjne. Nasze wynagrodzenie i możliwości awansu nie są wystarczająco konkurencyjne. Nie dotyczy mojej firmy. Nie wiemy jak i gdzie szukać najlepszych kandydatów. Brak właściwych ludzi może przynieść firmie straty (w proc.) Najtrudniej przyciągnąć do firmy... Dlaczego trudno znaleźć odpowiednich kandydatów? Przyczyny odejścia pracowników z firmy (w proc.) 30 38 76 49 2211 19 4 57 37 17 35 25 27 5 15 23 40 9RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 10. Organizacje widzą, że badania w obszarze wizerunku firmy jako pracodawcy pozwalają na poznanie swoich mocnych stron oraz zmierzenie się ze słabościami. Rośnie więc zainteresowanie badaniami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne. Do najczęściej wybieranych należą ex aequo (po 34 proc.) Universum oraz portal Pracuj.pl, a trzecie miejsce zajmuje AIESEC. Co czwarty pracodawca nie bierze udziału w żadnym rankingu, ale równocześnie wielu pracodawców decyduje się na udział w kilku konkursach jednocześnie. To jeden z nielicznych wskaźników, których firmy używają do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) w strategię i działania employer brandingowe. 23 proc. pracodawców sprawdza swoją pozycję rankingową w badaniach/rankingach najlepszych pracodawców, 30 proc. ankietowanych deklaruje, że jeszcze nie ma żadnych zdefiniowanych wskaźników, a jedynym, którego używa 39 proc. pracodawców, to liczba składanych aplikacji na oferowane stanowisko. Rankingi i wskaźniki 10 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 11. Rankingi i badania, w których pracodawcy biorą udział Wskaźniki używane do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) w strategię/ działania employer branding Great Place to Work Aon Hewitt Top Employers Żadne AIESEC Universum Pracuj Koszt zatrudnienia pracownika. Pozycja rankingowa w badaniach/ rankingach najlepszych pracodawców. Poziom zaangażowania pracowników. Jakość składanych aplikacji. Poziom rotacji w firmie. Żadnych, jeszcze nie ma zdefiniowanych wskaźników. Liczba składanych aplikacji na oferowane stanowisko. 10 13 14 20 21 34 34 39 3029 26 2323 20 11RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 12. P rzed polskimi pracodawcami stoi jeszcze wiele wyzwań w obszarze kształtowania wizerunku pracodawcy. Wyzwania związane z employer brandingiem, które stać będą przed firmami w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazali sami pracodawcy. 44 proc. ankietowanych uznało, że bycie kreatywnym i innowacyjnym w wyróżnieniu ofert zatrudnienia firmy jako pracodawcy, to wyzwanie numer jeden. Kolejne wyzwania wiążą się z uzyskaniem zaangażowania menedżerów firmy (41 proc.) i uzyskaniem odpowiedniego budżetu na działania employer brandingowe (35 proc.). Komunikowanie kluczowych przesłań marki pracodawcy do kandydatów wskazało 33 proc. badanych. Nie bez znaczenia jest fakt, że jedna trzecia pracodawców (31 proc.) widzi potrzebę większej współpracy i komunikowania marki pracodawcy pomiędzy działami w firmie. Do rzadziej wymienianych, choć równie ważnych wyzwań, należą aspekty, takie jak: uzyskanie zaangażowania CEO i zarządu firmy w działania employer brandingowe, wykorzystanie zewnętrznych dostawców w celu rozwoju strategii marki pracodawcy, czy też jeszcze lepsze dostosowanie strategii i działań employer brandingowych do potrzeb biznesu i zmieniającej się sytuacji na rynku. Polscy pracodawcy coraz częściej zadają sobie pytania:„Dlaczego nie przyciągają ważnych dla firmy kandydatów?”,„Co powinni zrobić, aby być bardziej skutecznym?”, „Jak te działania przekładają się na ich firmę?”. Stąd prosta droga do wniosku, że strategia kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa dla sukcesu firmy, ponieważ ludzie są strategicznym zasobem firmy i bez strategii employer brandingowej, coraz trudniej będzie firmom przyciągać, angażować, motywować i zatrzymywać kluczowych pracowników. Największym wyzwaniem, według samych pracodawców, jest kreatywność i innowacyjność, w wyróżnieniu oferty zatrudnienia pracodawcy. Wyzwania employer brandingu 12 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 13. Sześć głównych wyzwań employer brandingowych stojących przed polskimi firmami (w proc.) Bycie kreatywnym i innowacyjnym, aby wyróżnić naszą ofertę zatrudnienia. Uzyskanie zaangażowania menedżerów firmy. Uzyskanie odpowiedniego budżetu. Komunikowanie kluczowych przesłań marki pracodawcy do kandydatów. Współpraca i komunikowanie marki pracodawcy pomiędzy działami w firmie. Uzyskanie zaangażowania CEO i zarządu firmy. 44 41 35 33 31 29 13RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 14. EmployerValue Proposition (EVP) – czyli jak się wyróżnić? Organizacje, chcąc świadomie kształtować swoją markę jako pracodawcy, powinny określić unikalne wartości marki pracodawcy (EVP), czyli duszę employer brandingu. A naliza status quo organizacji pozwoliła spojrzeć na nią z trzech ważnych perspektyw: kandydata, pracownika firmy i kierunku, w którym firma chce się rozwijać. Poznaliśmy organizm firmy, sposób jego funkcjonowania, najsłabsze i najmocniejsze organy. Już wiemy, gdzie wymagana jest interwencja lekarska, a gdzie mechanizmy działają bardzo dobrze. Aby móc ruszyć w dalszą trasę modelowego employer brandingu, trzeba poznać duszę organizacji, czyli unikalne wartości pracodawcy (Employer Value Proposition). Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy (EVP) to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które pozytywnie oddziałują na grupę docelową kandydatów, co w efekcie powoduje wybór tego, a nie innego pracodawcy. W EVP do głosu dochodzą zarówno cechy wizerunku, jak i wartości, które pozytywnie kojarzą się najbardziej pożądanym przez pracodawcę kandydatom. EVP jednakże nie jest jedynie wizualną ekspresją. To leżąca u podstaw kwintesencja wartości organizacji, którą prezentuje się przy pomocy strategii wizualnych i komunikacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców. Dobór słów, grafiki i kanałów komunikacyjnych może się różnić w zależności od grupy docelowej oraz rynku, na którym jest stosowany. Unikalne elementy wartości pracodawcy (EVP) powinny być oparte na pięciu filarach, którymi są: TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI Jaka organizacja jest naprawdę Wizerunek, możliwości ścieżki roz- woju i kariery, które firma może zaoferować. IDEALNY PROFIL Jaka organizacja chce być Co firma próbuje komunikować. WIZERUNEK Jak organizacja jest postrzegana przez ludzi Zewnętrzny wizerunek i pozycja, jaką zajmuje firma. TOŻSAMOŚĆ PROFIL WIZERUNEK EVP 1. Prawdziwy 2. Stabilny 5 FILARÓW EVP: 14 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 15. 1. Prawdziwość. Prawdziwa informacja jest kluczem do komunikacji EVP. I kandydaci, i pracownicy weryfikują informacje podawane przez pracodawcę. 2. Stabilność. Kluczowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności pracodawcy jest stabilność organizacji. 3. Wiarygodny. Unikalne wartości pracodawcy (EVP) powinny być wiarygodne. 4. Atrakcyjność. Oczywiste jest także, że EVP, które ma pozytywnie oddziaływać na kandydatów, musi być atrakcyjne. 5. Niepowtarzalność. Ostatni, kluczowy filar, który wyróżnia pracodawcę spośród wielu ofert. Wartości te powinny z jednej strony spójnie współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej – być zauważalne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z wartości tych wynikają zarówno emocjonalne (czuję się dobrze, pracując tutaj), jak i realne korzyści (tę organizację obchodzi mój rozwój zawodowy) dla obecnych i przyszłych pracowników. EVP to wizytówka firmy odzwierciedlająca wizerunek, który organizacja chce zaprezentować pracownikom i wszystkim zainteresowanym poza firmą. Marka pracodawcy powinna być widoczna także w działaniach oraz zachowaniach liderów firmy i być włączona do polityki, postępowania i praktyk przedsiębiorstwa. Rodzi się pytanie, czy brak jasno sprecyzowanych unikalnych wartości pracodawcy (EVP), niesie ze sobą ryzyko dla marki pracodawcy? A i owszem. Warto pochylić się nad argumentami za i przeciw. Korzyści wypracowania EVP już poznaliśmy, a jakie jest ryzyko? Po pierwsze, można stracić czas i pieniądze, jeżeli rzeczy, o których pracodawca chce opowiedzieć, są mało atrakcyjne dla grupy docelowej. Po drugie, komunikacja z odbiorcą będzie osłabiona, jeżeli informacje w niej zawarte są sprzeczne lub zbliżone do tych u konkurencji. Trzeci argument dotyka ludzi w organizacji. Brak jasno sprecyzowanego EVP może spowodować trudności z rekrutacją właściwych kandydatów do zespołu. Warto pamiętać i o takim ryzyku: jeśli sama organizacja nie zadba o komunikację swojego EVP, inni zrobią to za nią, co nie zawsze może być dla pracodawcy korzystne. O higienę swojej duszy firmowej powinni zadbać sami zainteresowani. Gorąco do tego zachęcam. Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy (EVP) to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które pozytywnie oddziałują na grupę docelową kandydatów, co w efekcie powoduje wybór tego, a nie innego pracodawcy. EVP to leżąca u podstaw kwintesencja wartości organizacji, którą prezentuje się przy pomocy strategii wizualnych i komunikacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców. 5. Wyróżniający się 3. Wiarygodny 4. Atrakcyjny 15RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 16. Tylko silni liderzy przyciągną kluczowych pracowników Największy wpływ na powodzenie programu employer brandingowego będzie miał poziom siły przywództwa w organizacji na wszystkich jej poziomach. Silne przywództwo ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy, bezpośrednio wpływając na kluczowe obszary organizacji: poziom innowacyjności organizacji, jej reputację korporacyjną, poziom wydajności, finansową stabilność i relacje z klientami. Rola przywództwa jest kluczowa, lecz często niedoceniana, choć wiąże się z rozwojem i realizacją strategii marki pracodawcy. Patrząc na najlepszych globalnych pracodawców, niejednokrotnie widzimy stojących na ich czele charyzmatycznych przywódców, którzy mimo gospodarczych kryzysów zbudowali międzynarodowe imperia, wykorzystując różne aspekty swoich zdolności przywódczych. Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania i często konieczne są zmiany strategii działania. Organizacjom posiadającym mocny poziom przywództwa łatwiej jest sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Czołowe światowe firmy stoją przed podobnymi wyzwaniami, z których kluczowe są motywowanie i angażowanie pracowników oraz utrzymanie ludzi zaangażowanych w zmieniającym się klimacie. Fakt ten potwierdza badanie Best Companies for Leadership (realizowane przez Hay Group), z którego wynika, że zaangażowanie pracowników i rozwój organizacji jako całości, są ściśle uzależnione od jakości przywództwa i postaw liderów. Poziom przywództwa w organizacji przekłada się również na lepsze wyniki biznesowe w dłuższej perspektywie czasowej. Z badania Best Companies for Leadership wynika, że przygotowanie przywódców przyszłości jest postrzegane jako element decydujący o sukcesie przez nieco ponad osiem na dziesięć firm (82 proc.) w grupie 10 najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich, które dają pracownikom na wszystkich szczeblach możliwość rozwijania i wprowadzania w praktyce umiejętności niezbędnych do kierowania innymi ludźmi. Dla całej grupy respondentów wskaźnik ten wynosi tylko 69 proc. Obiecujące, że 73 proc. organizacji w grupie 10 najwyżej sklasyfikowanych spółek europejskich stwierdziło, że ich przywódcy (zajmujący wyższe stanowiska) osobiście i w aktywny sposób pracują nad rozwojem innych osób, co można porównać do 59 proc. w grupie wszystkich respondentów. Status rozwoju przywództwa w Polsce plasuje się na poziomie wyników globalnych1 . Jack Welch, były CEO General Electric, powiedział:„Każda firma chcąca konkurować z innymi, musi odnaleźć sposób na zaangażowanie umysłu niemal każdego pracownika”. Dlatego firmy, takie jak GE, kładą duży nacisk na wybór, rozwój i utrzymanie silnych przywódców na każdym poziomie swoich organizacji. Co więcej, nie chodzi im tylko o nacisk na wysoki poziom przywództwa w organizacji, ale również na to, w jaki sposób są wdrażane mechanizmy przywódcze, jak starannie dopasować rozwój liderów do unikalnej kultury organizacyjnej i strategii biznesowej firmy. Strategia świadomego kształtowania marki pracodawcy jest kluczowa i dotyka serca organizacji, czyli jej unikalnej kultury organizacyjnej. Rola przywództwa w rozwoju i realizacji strategii marki pracodawcy jest kluczowa. Tylko silni liderzy procesów employer brandingowych w firmie są w stanie przyciągnąć, angażować, motywować i zatrzymać kluczowych pracowników – liderów organizacji. Przypis: 1 Więcej: http://haygroup.pl. 16 RAPORT Employer Branding w Polsce 2012/13
 • 18. ● Analizy i badania wizerunku pracodawcy w organizacji. ● Tworzenie i wdrażanie strategii employer brandingowych. ● Doskonalenie komunikacji wewnętrznej. ● Programy budowania zaangażowania pracowników. ● Doradztwo organizacyjne. ● Tworzenie i prowadzenie kampanii wizerunkowych i rekrutacyjnych, skierowanych zarówno do studentów i absolwentów, jak i doświadczonych kandydatów. ● Szkolenia HR (employer branding, personal branding, zaangażowanie pracowników, kultura organizacyjna). Human Resources Management Talent Management Marketing Rekrutacyjny HR Employer Branding Zapraszamy do współpracy! KONTAKT: Anna Macnar Partner Zarządzający | Employer Branding Expert | HRM Institute anna.macnar@hrminstitute.pl tel.: +48 500 041 562 www.hrminstitute.pl AlmanachAlmanachAlmanach rynek pracy Istudenci Iprofesjonaliśc i czołowi pracodawcy w Polsce rynek pracy 2013 kandydat student kandydat profesjonalista 2013 PracoPracoPraco AlmanachAlmanachAlmanach Praco AlmanachAlmanachAlmanach Praco AlmanachAlmanachAlmanach Praco AlmanachAlmanachAlmanach DDDawcawcawcYYY kandydat student kandydat profesjonalista www.almana chpracodawc y.plpracodawcy. pl pracodawcy. pl pracodawcy. pl AlmanachAlmanachAlmanach awcawcawcYYYYYY Almanach Almanach Almanach czolowipracodawcyPrezentac ja czołowych polskichpracodaw ców praktykii stazePrzewodn ik po ofertachpraktyk i staży dla studentów praca studentaPrzewodn ik po rynku pracydla wchodząc ych pacjentów oczekiwania(od) kandydataPrezentac ja oczekiwaństudentów i pracodaw cówwobec siebie nawzajem www.alm anachpra codawcy. pl 2013 studentIpraktykiIstazeIpracaPrzewodn ik po rynku pracy dla studentów i absolwent ów pracodawcyrezentacja czołowych polskich praktyk i staży dla studentów oczekiwania(od) kandydata pracodaw cy.pl praktykiIstazeIpracapracaPrzewodn ik po rynku pracy dla studentów i absolwent ów Ipracapraca Almanach.Pracodawcy rynek pracy Istudenci Iprofesjon aliści Czołowi pracoda wcy w PolsceRynek pracy 2013 Kandyd at STUDEN TKandyd at PROFES JONALI STA 2013