Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació" (20)

Anzeige

Weitere von Congrés Govern Digital (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"

  1. 1. Olga Díaz. Cap de l’Àrea jurídica. Consorci Localret. Ascen Moro. Cap del Departament de Govern Obert. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat La normativa d’administració electrònica: motor de transformació Ordenança tipus de transparència i administració digital
  2. 2. Evolució de l’ordenança tipus d’administració electrònica de Localret  Ordenança tipus d’administració electrònica (2004). Fonament: art. 103 CE; arts. 3 i 45 Llei 30/1992; arts 6 i 70 bis LBRL...  Ordenança tipus d’administració electrònica (2007). Fonament: Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics.  Ordenança tipus d’administració electrònica (2011): text refós per a l’adaptació a les Lleis 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i a l‘Esquema Nacional d’Interoperabilitat.  Ordenança tipus de transparència i administració electrònica (2016): adaptació a les Lleis 39/2015 (LCAPAC) i 40/2015 (LRJSP) i Lleis 19/2013 i 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.  Ordenança tipus de transparència i administració digital (2021): adaptació al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació i Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
  3. 3. Objectiu de l’ordenança tipus: Facilitar l’aplicació de la normativa vigent en matèria de procediment administratiu i de govern obert, tot adaptant-la a la realitat i necessitats de cada ajuntament. Es tracta d’un model d’ordenança que ha de ser adaptada per cada administració. No s’incorporen ni es reprodueix aspectes que la normativa detalla amb precisió. Principals aspectes objecte d’actualització: En matèria de transparència: posada en funcionament de les Unitats d’Informació: accessibilitat; procediment relatiu al dret d’accés a la informació pública... En matèria de procediment administratiu: ampliació dels subjectes obligats; sistemes de signatura; registre electrònic d’apoderaments; actuació administrativa automatitzada... Text de l’ordenança i jornada de presentació: https://www.localret.cat/ordenanca-tipus-de-transparencia-i-administracio-digital-versio-2021- text-definitiu/
  4. 4. Enquesta Localret 2021 (anterior a la nova versió de l’ordenança) Resposta: 464 municipis
  5. 5. • Ordenança de transparència i administració digital (Registre electrònic, expedient electrònic integral, dret d’accés a la informació…) • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya • Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica • Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica • Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic (modificada per Llei 18/2015 + RD-Llei 24/2021, transposició directiva dades obertes i RISP) • Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya • Decret 8/2021 sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública ESTATAL AUTONÒMICA OCAL • Reglament Orgànic Municipal (eGovern + Bon Govern) • Reglament de Participació i Col·laboració • Llei 39/2015 de procediment administratiu comú • Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic • Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic • Reglament (UE) 2016/679 – RGPD i LOPDGDD • RD 1112/2018 accessibilitat llocs web i APP’s • Llei 6/2020 determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança • RDL 28/2020, de treball a distància • RDL 14/2019 Mesures en matèria Adm. Digital • RDL 36/2020 Mesures urgents per a la modernització de l’AP • RD 203/2021 Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics MARC JURÍDIC EUROPEU - NOVETATS COMUNITAT INTERNACIONAL- ONU  AGENDA 2030 – ODS • Reglament (UE) 2018/1726 Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud en l’eu-LISA. • Reglament (UE) 2018/1725, de protecció de les persones en tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió • Reglament (UE) 2018/1724, passarel·la digital única • Reglament (UE) 2016/1191 per facilitar la lliure circulació de la ciutadania simplificant la presentació de documentació a la UE • Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió: transposició abans de desembre de 2021. • Directiva (UE) 2019/1024, dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic: transposició abans 17 juliol 2021 pels Estats membres. Determina llista de categories temàtiques de dades considerades d’alt valor. • Directiva (UE) 2016/2102 de 26/10/2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del SP. • EN TRÀMIT: Directiva de Serveis Digitals • EN TRÀMIT: Reglament ús IA MARC SUPRAESTATAL ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I GOVERN OBERT • 15 Normes Tècniques d’Interoperabilitat + 10 nova elaboració • 4 Instruccions tècniques de seguretat • Guies d’aplicació pràctica, adequacions i auditories
  6. 6. GRÀCIES!!!

×