Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska

Geokomunita
GeokomunitaGeoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills um Geokomunita
Miroslav Kožuch, Martin Ferčík
Prehľad dostupných
mikrovlnných satelitných
záznamov z územia Slovenska
Aktívne systémy
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Radar v DPZ
- RAdio Detection And Ranging
- aktívny snímač, digitálny, obrazový snímač
- snímanie kolmo na smer letu
- nevadí tma, dážď, sneh, ľad, smog
- λ od 1 do 800 mm - mikrovlny
pásmo λ f [MHz]
X 2,4 - 3,8 cm 8000 - 12500
C 3,8 – 7,5 cm 4000 – 8000
L 15 – 30 cm 1000 - 2000
c = f. λ
Hĺbka prieniku závisí od vlnovej dĺžky a
vodivostných parametrov objektu
vlnová dĺžka: X-band: 3 cm
C-band: 6 cm
L-band: 23 cm
X-Band
λ=3 cm
C-Band
λ=6 cm
L-Band
λ=23 cm
X C L
vegetácia
suchá pôda
ľadovec
© DLR
Radar v DPZ
Radar v DPZ
šikmé snímanie do strany (vpravo)
Radarový záznam
- po odraze zaznamenané 2 zložky:
1. amlitúda (intenzita odrazu) – pre aplikácie využívajúce obraz
2. fáza (fázové oneskorenie) – určovanie vzdialenosti družica-objekt
amplitúda fáza
Radarový obraz
- nezvyklý obraz – ako LMS s
nízkou výškou slnka
- stupne šede
- jas obrazu podľa odraznosti
objektov a plôch v teréne
- svetlé – dobrý odraz (hrany,
kúty, budovy, mosty, múry)
- tmavšie – čiastočné
vyrušenie (vegetácia, les)
- tmavé – minimálny odraz
(voda)/bez odrazu (tieň)
- geometrické skreslenie
- šum –> filtrácia
Radarové tiene
Radarový obraz
Rwanda
Na porovnanie Landsat
Rwanda
Spracovaný radarový obraz
Bratislava 19.3.2019
Výhody/nevýhody radarového snímania
- nezávislý od dennej doby, počasia
- obmedzená životnosť
- scéna – niekoľko typov polarizácií
- prienik pod zem – dlhšie vlnové dĺžky –
mapovanie pôdnej vlhkosti, hrúbky
zvetranín, prienik snehom/ľadom
- potrebný vlastný zdroj energie
- potreba spracovania a filtrácie
Prvé využitie radaru v DPZ
- územie nemožné mapovať konvenčne =
neustála oblačnosť
- letecké mapovanie Panama (1967) a
Venezuela (1971)
- upresnenie štátnych hraníc, mapovanie
vodných zdrojov, objav nových riek,
kvalitatívne lepšie geologické mapovanie
- v kozme – Seasat (1978)
Dostupné snímače SAR,
portály a dáta z územia Slovenska
Japonský JERS-1
JERS-1
(Japanese Earth Resources Satellite-1)
– japonská družica (agentúra pre výskum vesmíru JAXA)
- 1992 až 2001
G-Portal
https://gportal.jaxa.jp
G-Portal
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Veľmi podrobná príručka G-portálu, 157 strán
Príručka k získaniu dát
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Level 0 (Unprocessed/Raw Data)
Level 1 (Partially Processed Signal Data)
Level 2 (Bulk Image Product)
Level 2.1 (Standard Geocoded Product)
Level 3 (Precise Corrected Image Product)
Level 4 (Geocodet with Terrain Correction)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Spolu 86 záznamov L0 a L2.1
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Spolu 16 záznamov od 1.1.1993 do 31.12.1993 (L0 a L2.1)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
formát štandartu CEOS (Committee on Earth Observation Satellites)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Formát CEOS -> TIFF
L-band, len jedna polarizácia (HH)
18 m (range) x 18 m (azimuth)
Európske ERS-1 a ERS-2
European Remote-Sensing Satellite-1
European Remote-Sensing Satellite-2
– 1. európske
družice SAR
- prevádzkovateľ ESA
- ERS-1 (1991-2000) RS
10 m
- ERS-2 (1995-2011) RS
10 m
- prístroj AMI (Active
Microwave
Instrumentation)
pracujúci v 3 módoch
(SAR IMAGE, SAR WAVE,
WIND SKATTEROMETER)
ESA Online Dissemination
https://esar-ds.eo.esa.int/oads/access/
• ERS-1 SAR Image Mode: SAR_IMS_1P, SAR_IMP_1P, SAR_IMM_L1P*
• ERS-2 SAR Image Mode: SAR_IMS_1P, SAR_IMP_1P, SAR_IMM_L1P*
• ENVISAT ASAR Image Mode: ASA_IMS_1P, ASA_IMP_1P
• ENVISAT Alternating Polarization Mode: ASA_APS_1P, ASA_APP_1P
• ENVISAT Wide Swath Mode: ASA_WSS_1P
Podrobná príručka portálu Data Dissemination, 24 strán
Príručka k získaniu dát
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
IMS - Single Look Complex
IMP - Precision image
IMM - Medium Resolution
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Spolu 405 záznamov z ERS-1 a ERS-2
ERS-1 (2.9.1992)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
C-band, len jedna polarizácia (VV)
po úprave 30 x 30 m
Európsky ENVISAT
Envisat
- prevádzkovateľ ESA (2002), najväčšia družica (8217 kg)
- najkomplexnejší satelit na pozorovanie Zeme s bohatým vedeckým
vybavením
- základ služby Globálneho monitorovania bezpečnosti životného
prostredia (súš, atmosféra, oceán, ľadovce)
- satelit prekonal plánovanú životnosť
- ukončenie činnosti 2012 (porucha)
ESA Online Dissemination
https://esar-ds.eo.esa.int/oads/access/
• ERS-1 SAR Image Mode: SAR_IMS_1P, SAR_IMP_1P, SAR_IMM_L1P*
• ERS-2 SAR Image Mode: SAR_IMS_1P, SAR_IMP_1P, SAR_IMM_L1P*
• ENVISAT ASAR Image Mode: ASA_IMS_1P, ASA_IMP_1P
• ENVISAT Alternating Polarization Mode: ASA_APS_1P, ASA_APP_1P
• ENVISAT Wide Swath Mode: ASA_WSS_1P
Image mode – VV or HH, 30 x 30 m
Alternatinig polarization – VV or
VH alebo HH/HV, 30 x 30 m
IMS - Single Look Complex
IMP - Precision image
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Spolu 160 záznamov
ENVISAT (27.5.2009)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
C-band, jedna polarizácia (VV)
po úprave 30 m x 30 m
Európsky Sentinel-1A/B
Sentinel-1
- ESA ako komponent GMES/Copernicus
- Sentinel-1A (2014) , Sentinel-1B (2016)
- monitorovanie zemského povrchu
- RS 4 až 40 m
Copernicus Open Access Hub
https://scihub.copernicus.eu/
https://scihub.copernicus.eu/
https://scihub.copernicus.eu/userguide/
Príručka k získaniu dát
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
nevyhnutná registrácia
Požiadavka 8.7.2020 čas 9:27 – 2 záznamy z 8.7.2020 05:01
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
najstaršie záznamy z 2014
najstaršie záznamy z 2014
najstaršie záznamy z 2014
Alaska Satelitte Facility
https://asf.alaska.edu/
archív niekoľkých SAR systémov
https://asf.alaska.edu/
No nie všetky sú aj z Európy...
užívateľská príručka na stránke ASF
Príručka k získaniu dát
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
k 8.7.2020 – 11 072 067 záznamov z celého sveta
Vertex – The ASF Data Search portal
k 8.7.2020 – 5 826 záznamov z vybraného územia
84 záznamov z vybraného územia, rok 2014
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
najstarší záznam z 5.10.2014
najstarší záznam z 5.10.2014
najstarší záznam z 5.10.2014
C-band, 2 polarizácie (VV, VH), 10 x 10 m
Japonský ALOS-1
Advanced Land Observing Satellite
(ALOS, "DAICHI")
- družica JAXA, nástupca JERS-1
- 2006 až 2011
- zariadenia pre PAN, MS a SAR snímanie
- Phased Array type L-band SAR - 4 až 40 m podľa módu polarizácie
ESA - Third Party Missions
https://earth.esa.int/web/guest/missions/3rd-party-missions/overview
rýchla registrácia, dáta do 2 dní
Získanie dát ALOS PALSAR
https://alos-palsar-ds.eo.esa.int/oads/access/
Príručka k získaniu dát
https://earth.esa.int/eogateway/documents/20142/376
27/ALOS-PALSAR-On-The-Fly-User-Manual.pdf
https://alos-palsar-ds.eo.esa.int/oads/access/collection
4 módy snímania / 4 úrovne spracovania, rozdielne polarizácie a
rozlíšenie
• RAW (level 1.0): Raw data generated
• SLC (level 1.1): Slant range single look complex
• GDH (level 1.5): Ground range Detected
• GEC (level 1.5): Geocoded product
mód Polarimetry mode (4 polarisation)
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
6 záznamov – 21.4.2007, 6.6.2007, 26.4.2009
ALOS1, 21.4.2007, 4 polarizácie – HH, HV, VH, VV
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
ALOS1, 21.4.2007, mód PLR, L-kanál, cca 30 x 30 m,
4 polarizácie – HH, HV, VH, VV
mód Fine Beam Single polarisation
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
10 záznamov – 29.1.2007, 1.2.2008, …. až 23.1.2011
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
ALOS1, 21.1.2007, mód FBS, L-band, cca 6 x 6 m, 1 polarizácia (HH)
Katalóg ESA SAR satelitov
ESA – EO Cataloque application
https://eocat.esa.int
Archív ESA od 16.12.2019 – aj produkty tretích strán
ESA – EO Cataloque application
https://eocat.esa.int/sec/help.html
HTML užívateľská príručka
ESA – EO Cataloque application
https://eocat.esa.int
Archív ENVISAT, ERS, JERS-1 na jednom mieste
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska
Dostupnosť satelitov SAR
Satelity JAXA
JERS-1 (1993-1999) G-Portal
ALOS-1 (2006-2011) ESA-Third Party Mission
Satelity ESA
ERS-1/2 (1991-2011) ESA Online Dissemination
ESA – EO Cataloque
ENVISAT (2002-2012) ESA Online Dissemination
ESA – EO Cataloque
Sentinel-1 (2014-) Copernicu Open A H
Alaska Satelitte Facility
Ďakujeme za pozornosť.
1 von 127

Recomendados

Sborník studentské konference GISáček 2023 von
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023Geokomunita
38 views25 Folien
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Geokomunita
162 views82 Folien
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaGeokomunita
10 views18 Folien
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieGeokomunita
15 views41 Folien
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaGeokomunita
128 views17 Folien
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochGeokomunita
766 views82 Folien

Más contenido relacionado

Más de Geokomunita

GIS v archeológii von
GIS v archeológiiGIS v archeológii
GIS v archeológiiGeokomunita
159 views163 Folien
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ... von
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Geokomunita
206 views59 Folien
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe von
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeGeokomunita
152 views44 Folien
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaGeokomunita
137 views33 Folien
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? von
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Geokomunita
96 views9 Folien
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží von
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíGeokomunita
135 views7 Folien

Más de Geokomunita(20)

GIS v archeológii von Geokomunita
GIS v archeológiiGIS v archeológii
GIS v archeológii
Geokomunita159 views
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ... von Geokomunita
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Geokomunita206 views
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe von Geokomunita
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Geokomunita152 views
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von Geokomunita
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita137 views
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? von Geokomunita
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Geokomunita96 views
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží von Geokomunita
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Geokomunita135 views
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov... von Geokomunita
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Geokomunita73 views
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy von Geokomunita
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školyVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Geokomunita96 views
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS von Geokomunita
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGISVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Geokomunita101 views
Novinky v QGIS 3.18 von Geokomunita
Novinky v QGIS 3.18Novinky v QGIS 3.18
Novinky v QGIS 3.18
Geokomunita149 views
Výzvy polohového priradenia letového plánu von Geokomunita
Výzvy polohového priradenia letového plánuVýzvy polohového priradenia letového plánu
Výzvy polohového priradenia letového plánu
Geokomunita76 views
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje von Geokomunita
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj fungujeCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Geokomunita106 views
Vývoj Missing Maps mapathonov na Slovensku k 3.11.2019 von Geokomunita
Vývoj Missing Maps mapathonov na Slovensku k 3.11.2019Vývoj Missing Maps mapathonov na Slovensku k 3.11.2019
Vývoj Missing Maps mapathonov na Slovensku k 3.11.2019
Geokomunita324 views
Pozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave von Geokomunita
Pozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v BratislavePozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Pozvánka GIS Day 2017 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Geokomunita202 views
Historické mapy 2017 – 2. cirkulár von Geokomunita
Historické mapy 2017 – 2. cirkulárHistorické mapy 2017 – 2. cirkulár
Historické mapy 2017 – 2. cirkulár
Geokomunita335 views
Historické mapy 2017 – 1. cirkulár von Geokomunita
 Historické mapy 2017 – 1. cirkulár Historické mapy 2017 – 1. cirkulár
Historické mapy 2017 – 1. cirkulár
Geokomunita143 views
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave von Geokomunita
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v BratislavePozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Pozvánka GIS Day 2016 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Geokomunita290 views
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém... von Geokomunita
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...
Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systém...
Geokomunita459 views
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova... von Geokomunita
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...
Geokomunita238 views
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016 von Geokomunita
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Prezentácia projektu WebMap na podujatí OSS Víkend Bratislava 2016
Geokomunita581 views

Prehľad dostupných mikrovlnných satelitných záznamov z územia Slovenska