Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

вебліографія

Вебліографія як засіб орієнтування читачів бібліотеки в ресурсах Інтернету

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

вебліографія

 1. 1. Вебліографія як засіб орієнтування читачів бібліотеки в ресурсах Інтернету Підготувала Мовчан Н. І., бібліотекар НВК № 12 м. Токмак
 2. 2. Сьогодні неможливо уявити життя без комп’ютеризації та інтернетизації всіх його сфер. Молодь уже переконалась: хто не володіє комп’ютером, не вміє «ходити» по Інтернету, той зупинився у своєму розвитку у вчорашньому дні і не має перспективи повної самореалізації в майбутньому. Навчитися працювати в мережі Інтернет – це завдання №1 для сучасних бібліотекарів, що обслуговують сучасних користувачів! Сьогодні Інтернет — важлива складова інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Бібліотека, на додаток до друкованих ресурсів, надає доступ до електронних інформаційних ресурсів і, що дуже важливо, допомагає орієнтуватися в них.
 3. 3. Інтернет сьогодні став невід'ємною глобальною складовою бібліотечних ресурсів і сервісів: залучення віддалених користувачів значно розширило коло потенційних споживачів бібліотечних послуг, каталогізація веб-ресурсів підвищила інформаційний потенціал бібліотечного фонду. Вебліографія — це бібліографічні підходи до організації ресурсів Інтернету для спрощення пошукової діяльності користувачів мережі. Термін "вебліографія" вперше був використаний американськими бібліотекарями в 1990 році в газеті «НьюЙорк-Таймс». У європейській пресі цей термін зустрічається трохи пізніше - з середини 90-х років, а в російській та українській — починаючи з початку 2000 року.
 4. 4. Вебліографіѐ це список бібліографічних описів Інтернет сайтів з короткоя анотаціюя, ретельно відібраних з конкретної тематики і певним параметрам.
 5. 5. Вебліографія Вебліографічний посібник Віртуальна довідкова служба Вебліографічний огляд Віртуальні виставки
 6. 6. Вебліографічний посібник являє собою впорядковану множину бібліографічних записів джерел Інтернет, об'єднаних за певною ознакою. Методика підготовки вебліографічного посібника складається з 4 етапів: підготовчого - аналітичного - синтетичного – заключного Приклади опису електронних ресурсів віддаленого доступу Web - сайт: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : web-сайт. - Електрон. дані та прогр. - К.: НБУВ, 1997.- 2007. Режим доступу : http :// nbuv . gov . ua / . - Назва з екрану. Бібліографічна база даних: Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [Електронний ресурс] . - Електронні дані. - К.: Нац. д. б-ка України, 19952007. - Режим доступу : http :// catalogue . nplu . org /. - Назва з екрану. Інтернет-портал: Ukr . net [Електронний ресурс] : інтернет-портал. - Електрон. дан. і прогр. К.: Український Інтернет холдинг ТОВ «Укрнет», 1998 - 2007. - Режим доступу : http :// www . ukr . net /. - Назва з екрану.
 7. 7. Вебліографічний огляд - зв'язна розповідь про електронні ресурси віддаленого доступу, об'єднані загальною ознакою. Бібліографічний огляд веб-ресурсів є однією з ефективних форм доведення інформації до користувача. Огляди різноманітні за формами видань: • усний рекомендаційний огляд; • друковані огляди (виходять окремим виданням)
 8. 8. Віртуальна книжкова виставка - виставка передбачає віртуальну презентацію видань, розкриває їх зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного, фактографічно го, енциклопедичного характеру, що існують в електронному вигляді і доступним через Інтернет.
 9. 9. Віртуальні виставки. Електронна виставка є синтезом традиційного (книжкового) і новітнього (електронного) способів надання інформації. Мета такої віртуальної виставки — публічне інтернет-представлення різних документів з фондів бібліотеки. Ця виставка мобільна, компактна, змістовна і є актуальним оперативним провідником у великому потоці інформації. Під поняттям "електронної книжкової виставки" різні фахівці розуміють і презентацію книг в електронному форматі PowerPoint, і електронну виставку повністю цифрованих видань, і повні цифрові авторські колекції творів. Виставка передбачає віртуальну презентацію видань, що розкриває їхній зміст, а також доступ до матеріалів бібліографічного, фактографічного, енциклопедичного характеру, що існують в електронному вигляді та з якими можна ознайомитись в Інтернеті.
 10. 10. Дані про видання :  візуальні  бібліографічні дані  аналітична інформація  оцифровані частини книги  посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в бібліотеці або в мережі Інтернет Додаткові матеріали по темі виставки, існуючі в мережі • посилання на Інтернет-ресурси • відомості про наявність книг в інших бібліотеках, Інтернетмагазинах та ін. • зображення: портрети, ілюстрації, фотографії тематичного характеру
 11. 11. Віртуальна довідкова служба (ВДС) - це довідкова служба, яка функціонує за допомогою електронних технологій, часто в реальному масштабі часу. ВДС є частиною інформаційного сервісу бібліотеки . Віртуальна довідка - це відповідь на разовий запит віртуального користувача, який вміщує бібліографічну або фактографічну інформацію і виконується в інтерактивному режимі.
 12. 12. Віртуальні довідкові служби. Нині система інформаційного обслуговування віддалених користувачів увібрала:  інформування про бібліотеку, її послуги через сайт, включно з описами фондів і колекцій, інформацію про послуги, віртуальні виставки тощо;  доступ до електронного каталогу як основного бібліографічного ресурсу;  забезпечення доступу до електронних ресурсів власної генерації бібліотеки (локальні бібліографічні БД, бібліографічні покажчики та списки, фактографічні дані);  доступ до повних текстів документів, що становлять електронні колекції бібліотеки;  інтернет-навігатори;  ДБО віддалених користувачів;  перенаправлення (переадресування) запиту в інші віртуальні довідкові служби, які можуть виконати запит більш оперативно і якісно.
 13. 13. За формою надання відповідей віртуальні довідкові служби поділяють на типи:  інтернет-орієнтовані служби — користувачі отримують готову інформацію у відповідь на запити, їх переадресовують до мережних ресурсів, аудиторія, орієнтована на одержання лише повнотекстової інформації, в якості основної та єдиної форми відповіді на запит виступають гіперпосилання на розміщені в мережі ресурси, а основним інструментом знаходження необхідної інформації є пошукові служби Інтернету;  бібліографічно-орієнтовані служби — орієнтовані на надання не тільки повнотекстової, а й бібліографічної інформації, форми відповідей на запит у таких службах різноманітніші й можуть бути представлені у вигляді готових тематичних бібліографічних списків, посилань на електронні адреси повнотекстових мережних документів, комбінацій списку і адрес посилань, користувачі можуть отримати уточнений бібліографічний опис із зазначенням місця зберігання, відповіді на запити фактографічного характеру можуть містити факти і дані з обов'язковим зазначенням джерела інформації, під час виконання запитів використовується електронний каталог не тільки власної бібліотеки, а й інших, складовою частиною ресурсної бази є як он-лайнові БД, режим доступу до яких вільний, так і закуплені бібліотекою за передплатою.
 14. 14. Представлення Інтернет-ресурсів в електронних каталогах бібліотеки може реалізовуватись двома основними способами: - створення мультиформатних бібліографічних колекцій, де поряд з бібліографічними описами друкованих документів каталогізовано Інтернетджерела; - формування окремих каталогів, де подані лише он-лайнові ресурси. Важливим напрямом упорядкування ресурсів Інтернету є проекти створення інтернет-навігаторів відповідно до тематичних рубрик бібліотечних класифікацій З метою освоєння нових форм роботи з Інтернет-ресурсами складається спеціалізована база даних (БД) для проведення вебліографічної роботи та каталогізації ресурсів Інтернету, яка уможливлює введення необхідних атрибутів інформаційного веб-ресурсу в стандартному бібліографічному інтерфейсі: країна, мови, назва, автор, організація (установа), URL-адреса, тематичний рубрикатор, предметна рубрика, анотація, паралельна назва, її переклад тощо. У БД інтернет-навігатора реалізована можливість корпоративного ведення каталогу віддалених ресурсів, кожен із спеціалізованих підрозділів має можливість відбирати та описувати онлайнові інформаційні джерела за своїм профілем: юридичним, музичним, картографічним, образотворчим, бібліотекознавчим, кн игознавчим тощо.
 15. 15. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що віртуальна бібліографія вже стала одним з важливих напрямків роботи бібліотеки. Використання в інформаційній роботі віртуальних технологій надає користувачам бібліотеки необмежені можливості в отриманні актуальною та оперативною інформацією.
 16. 16. ВИКОИСТАНІ РЕСУРСИ: •Абраменко, А. А. Виртуальнаѐ библиографиѐ как новый вид оперативного продвижениѐ информации [Электронный ресурс] / А. А. Абраменко. – Режим доступа : http://www.slideshare.net/olenabashun/ss10215637. - Название с экрана. •Бондаренко, Я. Л. Веблиографиѐ как средство ориентации читателей детской библиотеки в ресурсах Интернет [Электронный ресурс] / Я. Л. Бондаренко. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2005/disk/13.pdf. - Название с экрана. •Лобухіна, К. Шлѐхи інтеграції бібліотечної діѐльності до онлайнового середовища [Електронний ресурс] / К. Лобухіна. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/2012_7/st_9_7.pdf. - Назва з екрану.

×