Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

OFERTA SZKOLEŃ GEPOL

513 Aufrufe

Veröffentlicht am

Firma GEPOL serdecznie zaprasza do udziału w specjalistycznych szkoleniach z zakresu: planowania przestrzennego; fotogrametrii (przy użyciu dronów); programów GIS: MapInfo, QGIS na różnych poziomach zaawansowania oraz z tworzenia i zarządzania bazami danych.

Veröffentlicht in: Serviceleistungen
  • Als Erste(r) kommentieren

OFERTA SZKOLEŃ GEPOL

  1. 1. QGIS – szkolenie podstawowe QGIS jest darmowym i intuicyjnym dla użytkownika programem Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Działa na systemach Linux, Unix, Mac OSX, Windows i Android. Obsługuje wiele funkcji i formatów: wektorowych, rastrowych i bazodanowych. Funkcjonalność programu można rozbudowywać, poprzez instalację dodatkowych wtyczek, tworzonych przez ciągle rozwijającą się społeczność użytkowników programu QGIS. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę z systemami informacji geograficznej jak i chcących poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Program został opracowany z myślą o osobach chcących opanować posługiwanie się programem QGIS, poznać zasady rysowania map i wykonywania podstawowych analiz przestrzennych. Z map korzystają już nie tylko geografowie, ale specjaliści z różnych dziedzin, coraz częściej marketingowiec czy urzędnik spotyka się z wymogiem wzbogacenia raportu o wizualizację danych. Cel szkolenia: Pozyskanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi i metod GIS. Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się terminologią z zakresu kartografii oraz GIS. Efektywne wykorzystanie programu QGIS do pracy z danymi przestrzennymi. Zakres szkolenia:  Wprowadzenie do środowiska GIS  Poznanie programu QGIS  Konfiguracja programu  Praca z plikami rastrowymi  Praca z plikami wektorowymi  Posługiwanie się tabelą atrybutów  Zapytania do baz danych za pomocą języka SQL  Wczytywanie serwerów WMS  Korzystanie z narzędzi geoprocesingu  Zapoznanie ze standardami kartograficznymi  Wizualizacja danych, nadawanie symbolizacji  Tworzenie kartogramów i kartodiagramów  Generowanie wydruków GEPOL wspiera inicjatywę programu QGIS
  2. 2. QGIS – szkolenie średniozawansowane QGIS jest darmowym i intuicyjnym dla użytkownika Systemem Informacji Geograficznej (GIS), rozwijanym już od czternastu lat. Może być instalowany na platformach Linux, Unix, Mac OSX, Windows i Android. Obsługuje wiele funkcji i formatów: wektorowych, rastrowych i bazodanowych. Funkcjonalność programu można rozbudowywać, poprzez instalację dodatkowych wtyczek, tworzonych przez ciągle rozwijającą się społeczność użytkowników programu QGIS. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę z użytkowania programu QGIS. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach mających zamiar opanować sprawne posługiwanie się programem QGIS i wykonywanie analiz przestrzennych. Cel szkolenia: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność skutecznego posługiwania się programem QGIS w zakresie przetwarzania danych, pozwalającą na kompetentną pracę z danymi przestrzennymi. Zakres szkolenia:  Korzystanie z zaawansowanych funkcji geoprocesingu  Tworzenie zapytań przestrzennych  Posługiwanie się zapytaniami do baz danych za pomocą języka SQL  Importowanie zewnętrznych danych tabelarycznych do QGIS, geokodowanie, praca na tabelach  Wykorzystanie wtyczek do QGIS w przetwarzaniu danych  Przygotowanie i przetwarzanie rastrów  Wykonywanie analiz przestrzennych  Tworzenie map  Układanie kompozycji mapowych  Generowanie wydruków map do formatów zewnętrznych GEPOL wspiera inicjatywę programu QGIS
  3. 3. Analizy przestrzenne w QGIS QGIS jest darmowym i intuicyjnym dla użytkownika Systemem Informacji Geograficznej (GIS), rozwijanym już od czternastu lat. Procedura wykonywania analiz przestrzennych złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. pokaż obszary położone w odległości większej od 100 metrów od linii brzegowej, których wartość jest mniejsza niż X złotych za metr kwadratowy. Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym nabrać biegłości w wykonywaniu analiz przestrzennych. Cel szkolenia: Zwiększenie zdolności w zakresie posługiwania się narzędziami przydatnymi w opracowywaniu danych przestrzennych. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do rozwiązywania zadań problemowych wymagających wykorzystania analiz przestrzennych. Zakres szkolenia:  Pozyskanie i przygotowanie danych  Definiowanie zapytań w języku SQL  Wykonywanie analiz wektorowych z wykorzystaniem narzędzi geoprocesingu  Tworzenie analiz sieciowych  Korzystanie z narzędzia „Optymalna droga”  Posługiwanie się statystykami przestrzennymi a) Podstawowe statystyki b) Macierz odległości zbiorcza c) Analiza najbliższego sąsiada d) Środek ciężkości
  4. 4. Fotogrametria z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Szkolenie skierowane jest do osób chcących tworzyć ortofotomapy oraz cyfrowe modele powierzchni terenu (DSM) przy pomocy UAV. W szkoleniach udział mogą brać zarówno osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO), jak i te nie mające wcześniejszej styczności z UAV. Cel szkolenia: Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania nalotów fotogrametrycznych oraz procesu przetwarzania pozyskanych danych do postaci produktu końcowego. Zakres szkolenia:  Poznanie podstaw fotogrametrii i planowania nalotów  Kontrola materiału zdjęciowego  Wprowadzenie do programu Agisoft PhotoScan  Przygotowanie oraz wykonanie przykładowego nalotu z użyciem UAV *  Przetwarzanie materiału zdjęciowego  Metody zwiększenia dokładności georeferencji  Generowanie ortofotomap  Generowanie modeli terenu  Modelowanie budynków  Przegląd dodatkowych funkcji programu PhotoScan * w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych odbędzie się symulacja nalotu
  5. 5. MapInfo – szkolenie podstawowe MapInfo Professional jest przyjaznym programem klasy GIS, pozwalającym na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane systemy informacji przestrzennej. Szkolenie skierowanie jest dla osób rozpoczynających korzystanie z systemów informacji geograficznej (GIS) oraz chcących poznać możliwości użytkowania programu MapInfo, w szczególności metody prezentacji kartograficznej. Cel szkolenia: Uporządkowanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi i metod GIS. Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się terminologią z zakresu kartografii i GIS oraz sprawnego korzystania z programu MapInfo. Zakres szkolenia:  Wprowadzenie do GIS (Systemów Informacji Geograficznej)  Poznanie środowiska programu MapInfo  Zarządzanie plikami i zbiorami  Tworzenie warstw oraz struktury atrybutowych baz danych, definiowanie odwzorowań  Nadawanie georeferencji, właściwości map rastrowych  Zasady edycji danych graficznych wektorowych i opisowych  Tworzenie wydruków z MapInfo - wizualizacja danych, tworzenie i modyfikacja map tematycznych, etykietowanie, tworzenie legendy  Korzystanie z baz danych, operacje arytmetyczne na danych, analizy  Wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów z wykorzystanie SQL  Tworzenie prezentacji graficznych: kartogramów, kartodiagramów i wykresów  Import i eksport danych między formatami: tab, shp, dbf i xls  Geokodowanie i jego zastosowanie  Korzystanie z usług WMS  Rejonizacja i jej zastosowanie
  6. 6. ArcGIS – szkolenie podstawowe czas trwania 1 dzień (opcjonalnie 2 dni) Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z systemami informacji geograficznej, chcących zapoznać się z możliwościami pakietu ArcGIS w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych. Szkolenie trwa jeden dzień z możliwością przedłużenia do dwóch. Drugi dzień w całości poświęcony jest na zajęcia praktyczne, podczas których rozwiązywane będą konkretne problemy zastosowania systemów informacji geograficznej. Cel szkolenia: Zapoznanie się z programami wchodzącymi w skład pakietu ArcGIS. Poznanie możliwości pakietu w zakresie przetwarzania danych wektorowych i rastrowych oraz tworzenia kompozycji mapowych. Zakres szkolenia:  Zapoznanie z aplikacjami pakietu (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe)  Interfejs graficzny, zarządzanie danymi  Przetwarzanie danych wektorowych (dodawanie i edycja obiektów, kontrola topologiczna, geobaza)  Selekcje atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel, kalkulator pól  Przetwarzanie danych rastrowych (algebra map, reklasyfikacja, kalibracja)  Wybrane narzędzia ArcToolbox  Zewnętrzne źródła danych (usługi przeglądania i pobierania danych)  Wizualizacja danych na mapie (etykietowanie, symbolizacja jakościowa i ilościowa)  Kompozycja mapowa, przygotowanie wydruku
  7. 7. SAGA GIS – szkolenie podstawowe (czas trwania 1 dzień) SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) – w pełni darmowa aplikacja open source udostępniona na zasadach licencji GNU (General Public License), której najistotniejszym elementem jest szeroki zestaw narzędzi do analizy danych przestrzennych w tym głównie rastrowych. Program służy również do przetwarzania danych wektorowych i tabelarycznych. SAGA udostępnia około 120 modułów, które służą do do analizy terenu, symulacji procesów dynamicznych, interpolacji i analiz geostatystycznych, przetwarzania i analizy obrazów rastrowych, transformacji odwzorowań, importu, eksportu i konwersji danych oraz ich wizualizacji. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu systemów informacji geograficznej oraz analiz przestrzennych. Zostało opracowane z myślą o specjalistach różnych dziedzin, którzy przetwarzają dane przestrzenne i wykorzystują analizy przyrodnicze, chcących poszerzyć swoje umiejętności o obsługę nowego oprogramowania. Cel szkolenia: Zapoznanie się z oprogramowaniem SAGA GIS (interfejs graficzny, ustawienia, funkcje) oraz jego możliwościami z zakresu przetwarzania danych i analiz przestrzennych (podstawowe moduły rastrowe i wektorowe) Zakres szkolenia: • Czym jest SAGA GIS • Interfejs graficzny • Konfiguracja programu • Praca z plikami rastrowymi • Praca z tabelami • Praca z plikami wektorowymi • Przygotowywanie wydruków • Kalibracja obrazów rastrowych • Podstawowe moduły rastrowe • Podstawowe moduły wektorowe • Import i eksport danych w różnych formatach
  8. 8. SAGA GIS – analiza geomorfometryczna (czas trwania 1 dzień) Szkolenie przeznaczone dla osób z doświadczeniem w praktycznym użytkowaniu systemów informacji geograficznej oraz wykonywaniu analiz przestrzennych, posiadających podstawy teoretyczne z zakresu geomorfologii i geomorfometrii. Cel szkolenia: Zapoznanie się z możliwościami oprogramowania SAGA GIS w przeprowadzaniu analizy geomorfometrycznej wybranego obszaru na podstawie numerycznego modelu wysokościowego. Przedstawienie geomorfometrii i możliwości jej zastosowania. Poznanie parametrów wykorzystywanych w ilościowej i jakościowej charakterystyce powierzchni terenu. Zakres szkolenia: • Geomorfometria i jej zastosowania • Cyfrowy model wysokościowy, pozyskanie danych i interpolacja, gotowe zbiory danych • Parametry geomofrometryczne i klasyfikacje powierzchni terenu • Omówienie wybranych parametrów geomorfometrycznych generowanych w SAGA GIS ◦ Spadki, ekspozycja, krzywizny ◦ Cieniowany relief i topolineamenty ◦ Topograficzny wskaźnik wilgotności ◦ Indeks siły spływu ◦ Współczynnik zdolności transportowania osadu ◦ Otwarcie topograficzne ◦ Topograficzny indeks pozycji ◦ Indeks szorstkości terenu ◦ Wskaźnik płaskości dna dolin oraz grzbietów • Klasyfikacje nadzorowane i nienadzorowane
  9. 9. Wykorzystanie baz BDOT10k i innych zasobów CODGiK Baza danych obiektów topograficznych to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych. Zasób BDOT10k jest tworzony w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary bezpośrednie, wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT. Szkolenie skierowanie jest dla osób chcących wykorzystywać w praktyce publiczne bazy danych w szczególności BDOT10k jak i chcących poznać możliwości korzystania z innych darmowych danych znajdujących się w zasobie (PZGiK). Cel szkolenia: Wzrost kompetencji w zakresie posługiwania się danymi przestrzennymi. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania danych z zasobu CODGIK. Zakres szkolenia:  Zapoznanie ze strukturą bazy BDOT10k  Wykorzystanie bazy BDOT10k do analiz przestrzennych z użyciem darmowego oprogramowania  Praca z darmowymi danymi z zasobu CODGiK: BDOO, PRG, PRNG, NMT_100  Wykorzystanie geoportal.gov.pl  Wczytywanie powiązania xlink zawartych w danych XML/GML BDOT10k i BDOO z użyciem programu QGIS  Przygotowanie kompozycji mapowych do różnych celów z wykorzystaniem BDOT10k, enviDMS, darmowych zasobów CODGiK oraz geoportalu  Zaprezentowanie możliwości korzystania z bazy danych o środowisku enviDMS (HYDRO10k i HYDRO50k), Map Hydrograficznych oraz Sozologicznych wykonanych wg. instrukcji GIS-4, GIS- 3 lub WT- K 3.4

×