Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Foretagare Och Mamma Hur Fungerar Det

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Foretagare Och Mamma Hur Fungerar Det (20)

Anzeige

Foretagare Och Mamma Hur Fungerar Det

 1. 1. Att vara företagare och mamma - hur fungerar det? En rapport från Driftig.nu som är Sveriges största nätverk för kvinnor som driver företag eller vill starta företag. 1 Mars 2010
 2. 2. Innehåll Sammanfattning ........................................................................................ 3 Svårt att hitta de första kunderna ................................................................ 4 Eget företag ett sätt att lösa livspusslet? ....................................................... 5 Höga skatter, tung byråkrati och tidsbrist för tidigare och framtida företagare ... 7 Svårare för kvinnor att få ihop alla delar ....................................................... 8 Vilka åtgärder kan gynna kvinnors företagande? ............................................ 9 Bakgrundsfakta om undersökningen ........................................................... 11 Driftig.nu är Sveriges största mötesplats för kvinnliga företagare, ledare och kvinnor som vill starta företag. I nätverket finns idag över 8000 medlemmar. Medlemskapet på Driftig.nu är gratis och på webbplatsen har medlemmarna möjlighet att marknadsföra sina företag, diskutera i forum, ta hjälp av experter och inspireras av varandra. Driftig.nu arrangerar även event och föreläsningar. Allt med företagande och business i fokus. Driftig.nu grundades år 2007 och drivs av Beautiful Business AB. 2 Mars 2010
 3. 3. Sammanfattning Byråkrati, tidsbrist och rädsla för att inte få ihop livspusslet, är några av de faktorer som gör att kvinnor idag inte startar företag. Det framgår av den undersökning som Driftig.nu genomfört bland mer än 900 företagarkvinnor som är medlemmar i nätverket. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur företagande och föräldraskap fungerar för kvinnor och hur företagarmammor ser på det svenska trygghetssystemet. Frågor har ställts till medlemmar i Driftig.nu, som är Sveriges största mötesplats för kvinnor som vill starta eller driver företag idag. Totalt har 923 personer deltagit i enkäten. Av dessa driver 78 procent företag idag. Respondenterna driver främst små- eller enmansföretag där 68 procent arbetar själva i företaget, lika många procent uppger att deras företag omsätter 500.000 kr eller mindre per år. När företagarkvinnorna tillfrågas om vad de upplevde som mest besvärligt när de startade företag så svarar 31 procent att det svåraste var att hitta de första kunderna. På andra plats hamnar problematiken kring att få tiden att räcka till. Av företagarkvinnorna med barn i undersökningen var det 21 procent som startade verksamheten under sin föräldraledighet. Av dessa angav 35 procent att de länge funderat och nu kände att tiden fanns att påbörja det. Ungefär lika många kvinnor har därefter svarat att de upptäckte ett behov av en vara eller tjänst och bestämde sig själva för att lösa problemet (17 procent), samt att det var ett bra sätt att få ihop familjepusslet (16 procent). Då barnet/barnen är sjuka väljer mer än hälften (53 procent) av företagarmammorna att inte anmäla vård av sjukt barn (VAB) till Försäkringskassan. För att förenkla sin livssituation hemma använder sig 12 procent av respondenterna av det så kallade ”RUT- avdraget” för hushållsnära tjänster. Närmare 20 procent anger även att de planerar att använda det. Då man frågar kvinnorna själva om orsaken till att så många fler män än kvinnor driver företag i Sverige idag, hamnar svårigheten att få ihop livspusslet på en klar första plats med 67 procent. När deltagarna får chansen att peka ut vilken enskild åtgärd de tror skulle gynna kvinnors företagande bäst förespråkar 65 procent generellt förbättrade trygghetssystem för företagare och 55 procent vill att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks. Närmare 46 procent av deltagarna tror även att kvinnor är räddare för att ta den risk som det innebär att starta företag och 30 procent svarar att kvinnor är mer oroliga för att tappa skyddet från socialförsäkringen. 3 Mars 2010
 4. 4. Svårt att hitta de första kunderna När de kvinnor i undersökningen som driver företag idag tillfrågas om vad de upplevde som mest besvärligt då de startade företag svarar 31 procent att det svåraste var att hitta de första kunderna. På andra plats hamnar problematiken kring att få tiden att räcka till. Graf: Vad upplevde du som svårast när du startade ditt företag? De öppna svaren speglar många tankar kring att prioritera sin tid och kraft, att sälja aktivt och att ta rätt betalt av sina kunder. En kvinna svarar ”Svårast att handskas med var min egen bekvämlighetszon”. En tredjedel planerar att anställa Ungefär 68 procent av företagarkvinnorna i undersökningen har inga fler anställda än sig själva i företaget. Två tredjedelar har heller inga planer på att utöka antalet anställda i företaget eftersom man anser att det är lagom stort. I de öppna svaren framkommer dock att många istället för anställning jobbar med underkonsulter vid behov. Många jobbar aktivt och strategiskt i nätverk och samverkar kring större projekt. En kvinna skriver ”Efter många år som chef/ledare ser jag det som en förmån att inte ha anställda utan istället anlita andra konsulter vid behov”. I de öppna svaren kan man också se att många av respondenterna befinner sig i en tillväxtfas och vill främst se hur firman utvecklas den närmaste tiden. 4 Mars 2010
 5. 5. Eget företag ett sätt att lösa livspusslet? Av företagarkvinnorna med barn i undersökningen var det 21 procent som startade sin verksamhet under sin föräldraledighet. Av dessa startade flest sitt företag under sin första föräldraledighet (43 procent). Anledningen till att starta företaget under just denna period i livet, angav 35 procent, var att de länge funderat och nu kände att tiden fanns för att påbörja det. Ungefär lika många kvinnor har därefter svarat att de upptäckte ett behov av en vara eller tjänst och bestämde sig själva för att lösa problemet (17 procent), samt att det var ett bra sätt att få ihop familjepusslet (16 procent). Graf: Varför startade du företaget under just denna perioden? En kvinna säger i de öppna svaren ”Det var ett bra tillfälle att hinna reflektera över livet i helhet och vad man vill göra i framtiden. Att fixa en flexibel men intressant inriktning var målet”. Av kvinnorna som redan drev företag när de fick barn (17 procent) svarade 36 procent att företaget gick på halvfart under föräldraledigheten. Nästan lika många fortsatte driva verksamheten som vanligt. 5 Mars 2010
 6. 6. Graf: Vad hände med företaget under din föräldraledighet? Ingen av dessa respondenter svarade att de lade ner sin verksamhet under eller efter föräldraledigheten, men 18 procent svarade att de fick så gott som börja om från början igen när de kom tillbaka till arbetet. Dryga 68 procent av de tillfrågade företagarkvinnorna med barn var föräldralediga mer än 9 månader på heltid och lite mer än hälften (54 procent) svarar att de var nöjda med tidslängden. Notera att 62 procent av företagarkvinnorna med barn varken drev företaget när de gick på föräldraledighet eller startade det under tiden. 75 procent av de tillfrågade kvinnorna svarade att de tog ut den mesta av föräldraledigheten medan endast 19 procent delade på den. En tredjedel av mammorna kommer inte att använda några av sina så kallade ”lägstanivådagar”, de 90 dagar á 180 kronor som alla, oavsett sjukpenningsgrundande inkomst får. Då barnet/barnen är sjuka väljer mer än hälften (53 procent) av företagarmammorna att inte anmäla vård av sjukt barn (VAB) till Försäkringskassan. Cirka 13 procent av respondenterna i undersökningen känner sig inte stressade, medan majoriteten pekar på en ekonomisk stress (62 procent) och tidsbrist (51 procent). Graf: Känner du stress över något av följande? Flera svar möjliga. För att förenkla sin livssituation hemma använder sig 12 procent av respondenterna av det så kallade ”RUT-avdraget” för hushållsnära tjänster. Närmare 20 procent anger även att de planerar att göra det. 6 Mars 2010
 7. 7. Höga skatter, tung byråkrati och tidsbrist för tidigare och framtida företagare Bland de undersökningsdeltagare som inte driver något företag idag (22 procent) har 16 procent drivit företag tidigare och 69 procent allvarligt övervägt att starta företag. När de tidigare företagarna tillfrågas om vilka problem de upplevde då de drev företag hamnar höga skatter och avgifter samt tung byråkrati och administration båda över 50 procent. Att få tiden att räcka till och otrygghet anses också vara stora problem med företagandet. Av de som allvarligt har övervägt att starta företag är tidsfaktorn den viktigaste orsaken till varför de inte är företagare idag. 24 procent säger att de planerar men ännu inte har hunnit starta företaget medan 23 procent menar att de just nu inte har möjlighet att lägga ned den tid som krävs. Graf: Varför är du inte företagare idag? Även i de öppna svaren är det brist på tid som lyfts fram. Rädsla för att hamna utanför socialförsäkringen och att avstå från en fast inkomst nämns också. Väldigt många av respondenterna som bär på företagsplaner har dock ännu inte hittat ”sin” affärsidé eller en hållbar affärsidé, och anger det som den främsta orsaken till att de inte har startat företag. Av de deltagare som inte driver något företag idag anger 63 procent att de skulle starta företag om de blev arbetslösa. 7 Mars 2010
 8. 8. Svårare för kvinnor att få ihop alla delar Om man frågar kvinnorna själva om orsaken till att så många fler män än kvinnor driver företag i Sverige, hamnar svårigheten att få ihop livspusslet på en klar första plats med 67 procent. Närmare 46 procent av deltagarna tror även att kvinnor är räddare för att ta den risk som det innebär att starta företag och 30 procent svarar att kvinnor är mer oroliga för att tappa skyddet från socialförsäkringen. Att det finns för få kvinnliga förebilder som kan visa vägen för andra anses också vara en stor orsak till att färre kvinnor än män driver företag. Graf: Vad tror du att det beror på att det är så många färre kvinnor än män som driver företag i Sverige? Flera svar möjliga. I de öppna svaren framkommer många åsikter om att kvinnor förväntas ta på sig familjeansvaret. En person skriver ”Bilden av företagande är något som män ägnar sig åt. Och män har lättare att låta någon annan sköta hem och hushåll åt dem.” Påfallande många skriver även om kvinnors dåliga självförtroende och att ”jantelagen” är starkare bland kvinnor än män. Här noteras även att många av kvinnorna saknar ett eget nätverk och starka kvinnliga förebilder. 8 Mars 2010
 9. 9. Vilka åtgärder kan gynna kvinnors företagande? Regeringen har satsat 100 miljoner kronor per år under perioden 2007 till 2010 för att främja kvinnors företagande. Medlen går bland annat till medfinansiering av projekt som erbjuder kvinnor rådgivning, utbildning och andra verktyg för att starta eller utveckla företag. Majoriteten av kvinnorna i undersökningen ser dock hellre generella förbättringar av det svenska företagsklimatet än särskilda satsningar på kvinnors företagande, men det är en betydande andel som tror att det sistnämnda ändå behövs. Graf: Tycker du att det behövs särskilda satsningar på kvinnors företagande eller är det bättre med generella förbättringar av förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige? När deltagarna får chansen att peka ut vilken enskild åtgärd de tror skulle gynna kvinnors företagande bäst förespråkar 65 procent förbättrade trygghetssystem för företagare och 55 procent vill att arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks. 9 Mars 2010
 10. 10. Graf: Vilka av nedanstående alternativ gällande åtgärder som kan gynna kvinnors företagande tror du är bäst? Flera svar möjliga. Bland de öppna svaren ser man många kommentarer som handlar om en önskan att få möjligheter till skattelättnader under uppstartstiden samt vid låg omsättning. En kvinna skriver ”Det är ingen konst att starta ett företag idag, men desto svårare att driva företag. Det är när företaget har varit igång ett tag som alla frågor kommer”. En annan skriver ”En mer fördelaktig SGI-uträkning som kan vara till hjälp för företagare att kombinera familj och företag. Så att vi får yngre personer att våga starta företag men som samtidigt, inom kort kan ha familj”. I de öppna svaren ses även önskan om att fler kvinnliga förebilder synliggörs i affärslivet men även i rollen som företagare och förälder. En kvinna menar på att det handlar om att vi måste ändra föreställningen om kvinnors företagande och våra egna möjligheter till framgång. Många känner även att för att uppnå jämlikhet måste det ske på en samhällelig nivå, och inte bara i affärslivet. ”Jämställda män”, ”Jämställt föräldraskap” och ”Lika ansvar i hemmet” är några av svaren. 10 Mars 2010
 11. 11. Bakgrundsfakta om undersökningen Urval: Medlemmar i Driftig.nu, Sveriges största mötesplats för kvinnor som vill starta eller som driver företag idag. Datainsamlingsmetod: Webbenkät Fältperiod: 19-25 februari 2010 Antal svar: 923 Bakgrundsfakta om deltagarna: • 78 % driver företag idag. Av de som driver företag idag bedriver 64 % sitt företag på heltid. 20 % har en fast anställning vid sidan om. • 75 % av de svarande har startat företaget själva, 21 % har grundat företaget med någon/några andra. 2 % har köpt företaget och 2 % har tagit över företaget från sina föräldrar. • 69 % driver ett tjänsteföretag, 16 % verkar inom handel och 7 % inom tillverkning. • 62 % har en enskild firma och 30 % ett aktiebolag. • 68 % ingen anställd i sitt företag, mer än sig själva. 21 % har 1-5 anställda. • 68 % av de tillfrågade har idag en omsättning på under 500.000 kr, 14 % har en omsättning på mellan 500.000 och 1 miljon kr. • 43 % är mellan 35-44 år, 27 % mellan 25-34 år och 20 % mellan 45-64 år. • 76 % har barn och av dessa har 50 % två barn och 28 % ett barn. • 24 % har en SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) mellan 300.000 – 400.000 kr och 21 % har en SGI under 150.000 kr. För mer information Frida Haavisto, grundare Driftig.nu Tfn: 031-780 32 15 / 0733-44 65 60 frida@driftig.nu 11 Mars 2010
 12. 12. 12 Mars 2010

×