Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Aralin 1.1.docx

  1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan: Baitang / Antas: G7 Guro: Asignatura: Filipino Petsa / Oras: Markahan: UNANG MARKAHAN ARALIN 1 I. LAYUNIN Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao. Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao. Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao. Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa mga akdang pampanitikan ng Mindanao. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan F7PN-Ia-b-1 Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kuwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan F7PU-Ia-b-1 Naisusulat ang mga patunay na ang kuwentong-bayan ay salamin ng tradisyon o kaugalian ng lugar na pinagmulan nito F7PB-Ia-b-1 Naiuugnay ang mga pangyayari sa binasa sa mga kaganapan sa iba pang lugar ng bansa F7PS-Ia-b-1 Naibabalita ang kasalukuyang kalagayan ng lugar na pinagmulan ng alinman sa mga kuwentong- bayang nabasa, napanood o napakinggan F7PD-Ia-b-1 Nasusuri gamit ang graphic organizer ang ugnayan ng tradisyon at akdang pampanitikan batay sa napanood na kuwentong- bayan F7PT-Ia-b-1 Naibibigay ang kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng salita ayon sa gamit sa pangungusap F7WG-Ia-b-1 Nagagamit nang wasto ang mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay F7EP-Ia-b-1 Nailalahad ang mga hakbang na ginawa sa pagkuha ng datos kaugnay ng isang proyektong panturismo ) F7PB-Ia-b-1 Naiuugnay ang mga pangyayari sa binasa sa mga kaganapan sa iba pang lugar ng bansa II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng Guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Aralin 1: Kuwentong Bayan: Ang Pilosopo (Kuwentong Maranao) Aralin 1: Kuwentong Bayan: Ang Pilosopo (Kuwentong Maranao) Aralin 1: Kuwentong Bayan: Ang Pilosopo (Kuwentong Maranao) Pangatnig na Panlinaw Aralin 1: Kuwentong Bayan: Ang Pilosopo (Kuwentong Maranao) Pangatnig na Panlinaw ICL/Pagsasaliksik ng mga larawan ng tourist destination sa Mindanao. III. KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t-ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.
  2. A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents,1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents,1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents,1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents,1-5 3. Mga Pahina sa Teksbuk Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 Rex Interactive, The Online Educational for teachers, students and parents, 1-5 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo T Powerpoint presentation, Telebisyon T Powerpoint presentation, Telebisyon T Powerpoint presentation, Telebisyon T Powerpoint presentation, Telebisyon IV. PAMAMARAAN Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin at/o Pagsisimula ng Bagong Aralin Pagpapakilala at Paglalahad ng mga Inaasahan sa Kurikulum ng Filipino 7 Pagbabalik-tanaw sa kahulugan ng kuwentong-bayan. Pagbabalik-tanaw sa mga pangyayari sa binasa Pagbabalik-tanaw sa tinalakay na Pangatnig Panlinaw at Binasang Kuwentong-bayan. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpangkat-pangkatin ang klase sa apat. Mula sa bawat pangkat ay ipasulat sa bawat isa ang mga kababalaghan o mga di- kapani-paniwala (supernatural) na kanilang naranasan. Mga Tanong: (pagkatapos maglahad ng lahat ng pangkat) 1. Mula sa mga impormasyong inilahad ng bawat pangkat, ano ang napansin ninyong pagkakaiba Mula sa sinaliksik ng mga mag- aaral ukol sa mga Maranao.Ilarawan ang mga Maranao. Pagpapalawak ng talasalitaan sa pahina 3. Paggamit sa pangungusap ang mga salitang binigyang kahulugan.
  3. at pagkakapareho ng mga detalye? 2. Bakit mayroong mga hindi naniniwala sa mga ganoong pangyayari? C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Pagbibigay kahulugan ng mga dating kaalaman ukol sa kuwentong-bayan gamit ang “Concept Webbing”.Iproseso ang sagot ng mga mag-aaral. Isa-isahin ang mga pangyayari sa binasang kuwentong-bayan. Pagsasagawa sa gawain sa pahina 3. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Pagtalakay sa kahulugan ng kuwentong bayan. Panonood sa isang halimbawa ng kuwentong bayan(Si Malakas at Si Maganda) Pagtalakay sa Pangatnig panlinaw F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pagbasa sa Kuwentong Bayan: “Ang Pilosopo” (Kuwentong Maranao) Gumawa ng graphic organizer ukol sa ugnayan ng Tradisyon at Akdang Pampanitikan ukol sa napanood na kuwentong bayang Si Malakas at Si Maganda. Gamit ang mga nasaliksik na larawan ng tourist destination sa Mindanao, bumuo ng video presentation na nag-aanyaya sa mga mamamayan na puntahan ang nasabing lugar. Kung walang larawang nagawa, gamit ang inyong mga cellphones, kumuha ng maraming larawan sa ating paaralan at gumawa ng video presentation na mag-aanyaya sa
  4. mga mamamayan o ibang mag- aaral na puntahan an gating paaralan. Itanghal ang ginawang video presentation. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw- araw na Buhay Pagkakatulad at Pagkakaiba ng mga Maranao at Ilokano base sa mga pangyayari sa binasang kuwentong-bayan. Gumamit ng “Venn Diagram” Pangkatang Gawain: Pagpangkat-pangkatin ang klase sa apat na grupo. Bumuo ng isang pagsasadula tungkol sa isang Ilokano na pumunta sa Mindanao at nagkaroon ng pagkagulat sa mga kaugalian at tradisyon(culture shock) ng mga taga-Mindanao. Itanghal sa klase. H. Paglalahat ng Aralin Pagsulat: Sumulat ng sanaysay na nagpapatunay na ang Kuwentong Bayan ay salamin ng tradisyon o kaugalian. Paglalahad sa isinagawang “Venn Diagram”. I. Pagtataya ng Aralin Oral Recitation:Paglalarawan sa mga kaugalian at tradisyon ng mga Maranao batay sa nabasang kuwentong bayan. Pangkatang Gawain: Gumawa ng isang pagbabalita ukol sa kuwentong bayang “Ang Pilosopo”, ilahad ang mensahe, tradisyon,kaugalian,tauhan at iba pang nais ipabatid. Itanghal sa klase. Gawain(indibidwal):Bumuo ng sampung argumento ukol sa tanong na Facebook: Nakabubuti o nakasasama?Gamitin ang mga pangatnig panlinaw sa mga argumentong bubuoin.Ilahad ito sa klase J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin atRemediation Magsaliksik ng mga paglalarawan ukol sa Maranao ayon sa kanilang paniniwala,tradisyon at kaugalian. Magsaliksik ng mga larawan nagpapakita ng kagandahan ng Mindanao. V. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin.
  5. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: VI. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pangtulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba angremedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy saremediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster
  6. ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ______________________________ _____________________ ______________________________ ____ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ______________________________ ____________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ ______________________ ______________________________ _____________________ ______________________________ _____________________ ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ _____________________________ ______________________ _____________________________ _____ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: _____________________________ _____________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ ______________________ _____________________________ ______________________ ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ _____________________________ ______________________ _____________________________ _____ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: _____________________________ _____________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ ______________________ _____________________________ ______________________ ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ _____________________________ ______________________ _____________________________ _____ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: _____________________________ _____________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ ______________________ _____________________________ ______________________ F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor?
  7. G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni: ESTER T. LUCIN FILIPINO TITSER 7
Anzeige