SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SECTOR

EL COST DE LA NO REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Actualment aquest concepte està en boca de tothom. La
gent cada cop és més conscient que els edificis consumeixen
massa energia per a la seva climatització, i això és cert.
Provenim d’uns sistemes constructius on el confort interior
del edificis s’aconsegueix a base de l’aportació de Kilocalories sense
considerar la incidència de l’envolupant i les instal·lacions. Per
tant, ens trobem en un punt on reduir aquest consum suposa
haver d’invertir diners. El parc d’edificis que es troba en
aquesta situació és extens. Fins ven entrats els anys 80a pocs
edificis s’hi posava aïllament i vidre doble. La majoria de gent
té clar que si es fa una rehabilitació energètica consumirà
menys, però el que no es té tan clar, és el temps
d’amortització de la inversió.
En aquest article es donen dades genèriques d’algunes
actuacions que es poden dur a terme i la seva viabilitat
econòmica. Les quantitats reflecteix aquest article es basen
en un clima suau com el de Barcelona, considerant que

l’interior de l’edifici durant tot l’any està a una temperatura
de entre 20 i 23º. El preu de l’energia s’ha calculat a un preu
de 0,075 /kWh (valor aproximat d’un kwh de gas repercutinthi la part fixa i l’IVA, també és un valor semblant al consum
elèctric d’una bomba de calor d’alt rendiment).
Els elements que incideixen d’una manera més directe en el
consum de l’edifici són, els tancaments (façanes, cobertes i
terres), les obertures (considerant l’orientació i la incidència
del sol) i les filtracions d’aire.
TANCAMENTS
Per tal de simplificar els resultats, s’han considerat 5
tancaments diferents en funció del grau d’aïllament
(coeficient de transmissió U). En la segona columna de la
taula hi ha el cost anual previst considerant una superfície de
25 m2. Aquest consum es produeix gairebé en la seva
totalitat durant els mesos d’hivern.

COST ENERGÈTIC ANUAL DE 25M² DE PARET

CONSUM

PARET SIMPLE SENSE AÏLLAMENT (U: 2 W/M²KH)

206,25 €

PARET AMB CÀMERA D’AIRE SENSE AÏLLAMENT (U: 1.1 W/M²KH)

112,50 €

PARET DOBLE AMB 3 CM D’AÏLLAMENT (U: 0.6 W/M²KH)

61,88 €

PARET DOBLE AMB 6 CM AÏLLAMENT (U: 0.4 W/M²KH)

39,38 €

PARET DOBLE AMB 12 CM AÏLLAMENT (U: 0.25 W/M²KH)

24,38 €

OBERTURES
El segon element a considerar són les obertures, on es localitzen quatre punts d’afectació: el marc, el vidre, l’orientació i la
protecció solar.
A grans trets, els marcs són d’alumini amb pont tèrmic o sense, PVC o fusta. En la següent taula comparativa es veu el
percentatge de les pèrdues de transmissió degudes al marc, en comparació amb la superfície total de l’obertura amb doble vidre.

PERCENTATGE DE PÈRDUES DEGUDES AL MARC

OBERTURA 2M2

FINESTRA ALUMINI SENSE PONT TÈRMIC

27%

19%

FINESTRA ALUMINI AMB PONT TÈRMIC

19%

13%

FINESTRA DE PVC

12%

8%

FINESTRA EN FUSTA
16

OBERTURA 1M2

12%

8%
Actualment al mercat hi ha una gran varietat de composició de vidres aquí s’han considerat les que poden ser més
representatives. En la taula següent es troba el tipus de vidre amb les característiques més importants i el cost anual per
l’efecte de la transmissió tèrmica per a una superfície de 10 m2.
U(W/M²KH)*

COST ENERGÈTIC ANUAL DE 10M² DE VIDRE

AIRE

FS** CALEFACCIÓ CONDICIONAT

VIDRE SENZILL

6,90

0,98

240,00 €

12,00 €

VIDRE DOBLE

2,70

0,75

115,00 €

6,00 €

VIDRE DOBLE AMB UN LÀMINA BAIX EMISSIVA ***

1,40

0,61

77.00 €

3.75 €

VIDRE DOBLE AMB UN LÀMINA BAIX EMISSIVA I UNA REFLECTORA ****

1,30

0,44

73,00 €

3,75 €

*U: coeficient de transmissió tèrmica, quantitat de calor que es capaç de passar el vidre per unitat de temps.
**FS: factor solar, percentatge de la radiació solar que passa pel vidre.***Lamina Baix Emissiva ajuda a la càmera d’aire a augmentar l’aïllament.
****Capa reflectora o selectiva redueix l’entrada de radiació solar

És clar que no és el mateix una finestra a cara sud assolellada,
que la mateixa finestra a cara nord. En una finestra orientada
al sud durant un dia de sol a l’hivern es poden obtenir fins a
2700 Wh per m² (energia equivalent a tenir oberta una estufa
elèctrica de 1000 W durant quasi 3 hores). En el cas que
durant l’estiu no estigui protegida, entraran 2000 Wh si és
cara sud, i 2300 Wh si és una orientació Est o Oest.
En un habitatge en el que hi hagi 10 m² d’obertures
orientades a Sud, Est o Oest, el fet de no disposar de

proteccions solar durant l’estiu pot representar un increment
de consum en aire condicionat de l’ordre de 150 a 200 € per
any. En cas de no disposar d’un sistema d’aire condicionat,
repercutirà en un increment de la temperatura de l’habitació.
En canvi, a l’hivern disposar d’aquesta radiació, suposa
estalviar de l’ordre de 300 a 450€ de consum de calefacció a
cara Sud, i uns 200 € a cara Est o Oest.
Si tenim present tant l’aïllament com les proteccions solars,
ens trobem amb els costos representats a la següent taula.

COST ENERGÈTIC DE 10M² A L’ESTIU
Pèrdues a través del vidre
Aportacions per la radiació solar (Sud)
Aportacions per la radiació solar(Est/Oest)

SIMPLE
240 €
486 €
185 €

DOBLE
114 €
372 €
199 €

BAIX EMISSIU
76 €
303 €
162 €

SELECTIU
73 €
219 €
117 €

COST ENERGÈTIC DE 10M² A L’ESTIU
Aportacions a través del vidre
Aportacions per radiació solar (Sud)
Aportacions per radiació solar (Est/Oest)

SIMPLE
12 €
192 €
198 €

DOBLE
6€
147 €
151 €

BAIX EMISSIU
3,75 €
120 €
123 €

SELECTIU
3,75 €
87 €
89 €

Si per exemple tenim 10m2 de finestres amb vidre doble
orientats al sud, assolellats a l’hivern i protegits del sol a
l’estiu, s’aconsegueix un estalvi teòric de 251€ (114-372+6).
En canvi, si el vidre es simple però està situat en un lloc no
assolellat, a l’hivern i sense protecció solar a l’estiu comporta
un cost teòric de 444€ (240+12+192). Si bé aquests són dos
casos extrems, ens donen una idea de la importància
d’aquests elements en les obertures.
Amb aquests valors és fàcil poder tenir una idea del que es
pot tardar a amortitzar una actuació energètica. De forma
orientativa podem donar els següent valors.
Dos anys en el cas de protegir una finestra a cara sud, est o
oest amb un tipus econòmic de persiana, cortina o tendal
d’un cost al voltant dels 50€/m².
Cinc anys si es substitueix un vidre simple per un de doble
sense canviar la fusteria. S’ha de tenir en compte que les
finestres de fusta en moltes ocasions es poden adaptar per
encabir-hi un vidre més gruixut fent algunes adaptacions.

També és el moment d’aprofitar per fer-hi manteniment i
ajustos per reduir les possibles filtracions d’aire.
Set anys si s’injecten6cm aïllament dins la càmera d’aire, i 16
anys en cas d’aïllar per dins amb 3cm de material aïllant i una
placa de cartró guix.
Com s’ha dit anteriorment aquests valors són per un clima
suau. Per climes més severs, aquests valors es redueixen
substancialment. També s’han de considerar actuacions
sense cost o amb poc cost, encara que siguin obvies com
reduir les temperatures de consigna, programar la calefacció
el més ajustat possible a les necessitats reals i reduir al màxim
les filtracions d’aire exterior, això si, tenint present que és
imprescindible ventilar per tenir aire interior saludable.
Per acabar m’agradaria proposar una petita reflexió a
l’entorn dels costos de la rehabilitació energètica. Quan es
reforma un bany o una cuina ningú es qüestiona que la
inversió hagi de ser amortitzable. En canvi, quan es rehabilita
energèticament és un requisit imprescindible.
Jordi Corominas. Arquitecte Tècnic. www.oogwy.com
17

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationbruno moreira
 
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...Ann Stanley
 
不妥協的河蟹之道
不妥協的河蟹之道不妥協的河蟹之道
不妥協的河蟹之道Ken Kuan
 
Veckobrev klass 3 a vecka 16
Veckobrev klass 3 a vecka 16Veckobrev klass 3 a vecka 16
Veckobrev klass 3 a vecka 16camekh
 
Mainidea 090331120112-phpapp01
Mainidea 090331120112-phpapp01Mainidea 090331120112-phpapp01
Mainidea 090331120112-phpapp01Mohsen Adel
 
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung BộLinh Nguyễn
 
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residencia
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residenciaEjercicio 5.2 de estadística personas en una residencia
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residenciasolemo
 
P308 presentprogressive 1
P308 presentprogressive 1P308 presentprogressive 1
P308 presentprogressive 1ssimon825
 
Amenazas contra victima ee
Amenazas contra victima eeAmenazas contra victima ee
Amenazas contra victima eeCoeuropa Cceeu
 

Andere mochten auch (18)

TaskTrak
TaskTrakTaskTrak
TaskTrak
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...
What’s New in Google & How Should Companies Really Use Search? CIM Conference...
 
Peribahasa
PeribahasaPeribahasa
Peribahasa
 
不妥協的河蟹之道
不妥協的河蟹之道不妥協的河蟹之道
不妥協的河蟹之道
 
Bea cadenas marko (1)
Bea cadenas marko (1)Bea cadenas marko (1)
Bea cadenas marko (1)
 
Veckobrev klass 3 a vecka 16
Veckobrev klass 3 a vecka 16Veckobrev klass 3 a vecka 16
Veckobrev klass 3 a vecka 16
 
Mainidea 090331120112-phpapp01
Mainidea 090331120112-phpapp01Mainidea 090331120112-phpapp01
Mainidea 090331120112-phpapp01
 
Best photos so far
Best photos so farBest photos so far
Best photos so far
 
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ
6. Thông tin tuyển sinh Đại học - Cao Đẳng Vùng Nam Trung Bộ
 
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residencia
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residenciaEjercicio 5.2 de estadística personas en una residencia
Ejercicio 5.2 de estadística personas en una residencia
 
resume
resumeresume
resume
 
P308 presentprogressive 1
P308 presentprogressive 1P308 presentprogressive 1
P308 presentprogressive 1
 
Mary Fisher Portfolio
Mary Fisher PortfolioMary Fisher Portfolio
Mary Fisher Portfolio
 
Simce 5
Simce 5Simce 5
Simce 5
 
el arte de vivir
 el arte de vivir el arte de vivir
el arte de vivir
 
Lesson 5
Lesson 5Lesson 5
Lesson 5
 
Amenazas contra victima ee
Amenazas contra victima eeAmenazas contra victima ee
Amenazas contra victima ee
 

Ähnlich wie Article " El cost de la no rehabilitació energètica"

Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeTecno-Lògics Bellvitge
 
Energies Renovables 2 (Girasol)
Energies Renovables 2 (Girasol)Energies Renovables 2 (Girasol)
Energies Renovables 2 (Girasol)virusdenespola
 
Arquitectura sostenible
Arquitectura sostenibleArquitectura sostenible
Arquitectura sostenibleAnnaMaillo
 
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!Parc d'Aro
 
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítim
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítimDisseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítim
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítimJoaquim
 
Presentació Projectefinal
Presentació ProjectefinalPresentació Projectefinal
Presentació Projectefinalskyhell
 
Habitatges ecològics
Habitatges ecològicsHabitatges ecològics
Habitatges ecològicsSergi995
 
Arquitectura sostenible
Arquitectura sostenibleArquitectura sostenible
Arquitectura sosteniblelauramusales
 
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIM
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIMDISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIM
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIMJoaquim
 
Vi. cas practic rehabilitacio energetica
Vi. cas practic rehabilitacio energeticaVi. cas practic rehabilitacio energetica
Vi. cas practic rehabilitacio energeticagremicons
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Ppt energia
Ppt energiaPpt energia
Ppt energiandarder
 
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere GarauPresentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere GarauTomeu Duran Gelabert
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 

Ähnlich wie Article " El cost de la no rehabilitació energètica" (20)

Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge
 
Energies Renovables 2 (Girasol)
Energies Renovables 2 (Girasol)Energies Renovables 2 (Girasol)
Energies Renovables 2 (Girasol)
 
Arquitectura sostenible
Arquitectura sostenibleArquitectura sostenible
Arquitectura sostenible
 
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!
Catàleg AKI Novembre - Les temperatures baixen, i els preus també!
 
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítim
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítimDisseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítim
Disseny d'una vivenda ecològica usant contenidors de transport marítim
 
Presentació Projectefinal
Presentació ProjectefinalPresentació Projectefinal
Presentació Projectefinal
 
Habitatges ecològics
Habitatges ecològicsHabitatges ecològics
Habitatges ecològics
 
Arquitectura sostenible
Arquitectura sostenibleArquitectura sostenible
Arquitectura sostenible
 
La Nostra Meta
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Meta
 
CSPT
CSPTCSPT
CSPT
 
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIM
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIMDISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIM
DISSENY D'UNA VIVENDA ECOLÒGICA USANT CONTENIDORS DE TRANSPORT MARÍTIM
 
2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB
 
Energia EóLica
Energia EóLicaEnergia EóLica
Energia EóLica
 
Vi. cas practic rehabilitacio energetica
Vi. cas practic rehabilitacio energeticaVi. cas practic rehabilitacio energetica
Vi. cas practic rehabilitacio energetica
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Clima i cultura
Clima i culturaClima i cultura
Clima i cultura
 
Ppt energia
Ppt energiaPpt energia
Ppt energia
 
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere GarauPresentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
 
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 

Mehr von Efienar Eficiencia Energética

20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAENEfienar Eficiencia Energética
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.Efienar Eficiencia Energética
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)Efienar Eficiencia Energética
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.Efienar Eficiencia Energética
 
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.Efienar Eficiencia Energética
 

Mehr von Efienar Eficiencia Energética (14)

20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
 
Congrès Energia Catalunya programa_181113
Congrès  Energia Catalunya programa_181113Congrès  Energia Catalunya programa_181113
Congrès Energia Catalunya programa_181113
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ResidencialEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO ENERGÉTICO. Sistemas supervisión.
 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
 
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
EFIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Análisis termográfico HT.
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAENEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
 
2013 06 principals indicadors energètics 20130820
2013 06 principals indicadors energètics 201308202013 06 principals indicadors energètics 20130820
2013 06 principals indicadors energètics 20130820
 
CTE DB HE SEP 2013
CTE DB HE SEP 2013CTE DB HE SEP 2013
CTE DB HE SEP 2013
 
CTE DB HE 2009 (anterior)
CTE DB HE 2009 (anterior)CTE DB HE 2009 (anterior)
CTE DB HE 2009 (anterior)
 

Article " El cost de la no rehabilitació energètica"

  • 1. SECTOR EL COST DE LA NO REHABILITACIÓ ENERGÈTICA Actualment aquest concepte està en boca de tothom. La gent cada cop és més conscient que els edificis consumeixen massa energia per a la seva climatització, i això és cert. Provenim d’uns sistemes constructius on el confort interior del edificis s’aconsegueix a base de l’aportació de Kilocalories sense considerar la incidència de l’envolupant i les instal·lacions. Per tant, ens trobem en un punt on reduir aquest consum suposa haver d’invertir diners. El parc d’edificis que es troba en aquesta situació és extens. Fins ven entrats els anys 80a pocs edificis s’hi posava aïllament i vidre doble. La majoria de gent té clar que si es fa una rehabilitació energètica consumirà menys, però el que no es té tan clar, és el temps d’amortització de la inversió. En aquest article es donen dades genèriques d’algunes actuacions que es poden dur a terme i la seva viabilitat econòmica. Les quantitats reflecteix aquest article es basen en un clima suau com el de Barcelona, considerant que l’interior de l’edifici durant tot l’any està a una temperatura de entre 20 i 23º. El preu de l’energia s’ha calculat a un preu de 0,075 /kWh (valor aproximat d’un kwh de gas repercutinthi la part fixa i l’IVA, també és un valor semblant al consum elèctric d’una bomba de calor d’alt rendiment). Els elements que incideixen d’una manera més directe en el consum de l’edifici són, els tancaments (façanes, cobertes i terres), les obertures (considerant l’orientació i la incidència del sol) i les filtracions d’aire. TANCAMENTS Per tal de simplificar els resultats, s’han considerat 5 tancaments diferents en funció del grau d’aïllament (coeficient de transmissió U). En la segona columna de la taula hi ha el cost anual previst considerant una superfície de 25 m2. Aquest consum es produeix gairebé en la seva totalitat durant els mesos d’hivern. COST ENERGÈTIC ANUAL DE 25M² DE PARET CONSUM PARET SIMPLE SENSE AÏLLAMENT (U: 2 W/M²KH) 206,25 € PARET AMB CÀMERA D’AIRE SENSE AÏLLAMENT (U: 1.1 W/M²KH) 112,50 € PARET DOBLE AMB 3 CM D’AÏLLAMENT (U: 0.6 W/M²KH) 61,88 € PARET DOBLE AMB 6 CM AÏLLAMENT (U: 0.4 W/M²KH) 39,38 € PARET DOBLE AMB 12 CM AÏLLAMENT (U: 0.25 W/M²KH) 24,38 € OBERTURES El segon element a considerar són les obertures, on es localitzen quatre punts d’afectació: el marc, el vidre, l’orientació i la protecció solar. A grans trets, els marcs són d’alumini amb pont tèrmic o sense, PVC o fusta. En la següent taula comparativa es veu el percentatge de les pèrdues de transmissió degudes al marc, en comparació amb la superfície total de l’obertura amb doble vidre. PERCENTATGE DE PÈRDUES DEGUDES AL MARC OBERTURA 2M2 FINESTRA ALUMINI SENSE PONT TÈRMIC 27% 19% FINESTRA ALUMINI AMB PONT TÈRMIC 19% 13% FINESTRA DE PVC 12% 8% FINESTRA EN FUSTA 16 OBERTURA 1M2 12% 8%
  • 2. Actualment al mercat hi ha una gran varietat de composició de vidres aquí s’han considerat les que poden ser més representatives. En la taula següent es troba el tipus de vidre amb les característiques més importants i el cost anual per l’efecte de la transmissió tèrmica per a una superfície de 10 m2. U(W/M²KH)* COST ENERGÈTIC ANUAL DE 10M² DE VIDRE AIRE FS** CALEFACCIÓ CONDICIONAT VIDRE SENZILL 6,90 0,98 240,00 € 12,00 € VIDRE DOBLE 2,70 0,75 115,00 € 6,00 € VIDRE DOBLE AMB UN LÀMINA BAIX EMISSIVA *** 1,40 0,61 77.00 € 3.75 € VIDRE DOBLE AMB UN LÀMINA BAIX EMISSIVA I UNA REFLECTORA **** 1,30 0,44 73,00 € 3,75 € *U: coeficient de transmissió tèrmica, quantitat de calor que es capaç de passar el vidre per unitat de temps. **FS: factor solar, percentatge de la radiació solar que passa pel vidre.***Lamina Baix Emissiva ajuda a la càmera d’aire a augmentar l’aïllament. ****Capa reflectora o selectiva redueix l’entrada de radiació solar És clar que no és el mateix una finestra a cara sud assolellada, que la mateixa finestra a cara nord. En una finestra orientada al sud durant un dia de sol a l’hivern es poden obtenir fins a 2700 Wh per m² (energia equivalent a tenir oberta una estufa elèctrica de 1000 W durant quasi 3 hores). En el cas que durant l’estiu no estigui protegida, entraran 2000 Wh si és cara sud, i 2300 Wh si és una orientació Est o Oest. En un habitatge en el que hi hagi 10 m² d’obertures orientades a Sud, Est o Oest, el fet de no disposar de proteccions solar durant l’estiu pot representar un increment de consum en aire condicionat de l’ordre de 150 a 200 € per any. En cas de no disposar d’un sistema d’aire condicionat, repercutirà en un increment de la temperatura de l’habitació. En canvi, a l’hivern disposar d’aquesta radiació, suposa estalviar de l’ordre de 300 a 450€ de consum de calefacció a cara Sud, i uns 200 € a cara Est o Oest. Si tenim present tant l’aïllament com les proteccions solars, ens trobem amb els costos representats a la següent taula. COST ENERGÈTIC DE 10M² A L’ESTIU Pèrdues a través del vidre Aportacions per la radiació solar (Sud) Aportacions per la radiació solar(Est/Oest) SIMPLE 240 € 486 € 185 € DOBLE 114 € 372 € 199 € BAIX EMISSIU 76 € 303 € 162 € SELECTIU 73 € 219 € 117 € COST ENERGÈTIC DE 10M² A L’ESTIU Aportacions a través del vidre Aportacions per radiació solar (Sud) Aportacions per radiació solar (Est/Oest) SIMPLE 12 € 192 € 198 € DOBLE 6€ 147 € 151 € BAIX EMISSIU 3,75 € 120 € 123 € SELECTIU 3,75 € 87 € 89 € Si per exemple tenim 10m2 de finestres amb vidre doble orientats al sud, assolellats a l’hivern i protegits del sol a l’estiu, s’aconsegueix un estalvi teòric de 251€ (114-372+6). En canvi, si el vidre es simple però està situat en un lloc no assolellat, a l’hivern i sense protecció solar a l’estiu comporta un cost teòric de 444€ (240+12+192). Si bé aquests són dos casos extrems, ens donen una idea de la importància d’aquests elements en les obertures. Amb aquests valors és fàcil poder tenir una idea del que es pot tardar a amortitzar una actuació energètica. De forma orientativa podem donar els següent valors. Dos anys en el cas de protegir una finestra a cara sud, est o oest amb un tipus econòmic de persiana, cortina o tendal d’un cost al voltant dels 50€/m². Cinc anys si es substitueix un vidre simple per un de doble sense canviar la fusteria. S’ha de tenir en compte que les finestres de fusta en moltes ocasions es poden adaptar per encabir-hi un vidre més gruixut fent algunes adaptacions. També és el moment d’aprofitar per fer-hi manteniment i ajustos per reduir les possibles filtracions d’aire. Set anys si s’injecten6cm aïllament dins la càmera d’aire, i 16 anys en cas d’aïllar per dins amb 3cm de material aïllant i una placa de cartró guix. Com s’ha dit anteriorment aquests valors són per un clima suau. Per climes més severs, aquests valors es redueixen substancialment. També s’han de considerar actuacions sense cost o amb poc cost, encara que siguin obvies com reduir les temperatures de consigna, programar la calefacció el més ajustat possible a les necessitats reals i reduir al màxim les filtracions d’aire exterior, això si, tenint present que és imprescindible ventilar per tenir aire interior saludable. Per acabar m’agradaria proposar una petita reflexió a l’entorn dels costos de la rehabilitació energètica. Quan es reforma un bany o una cuina ningú es qüestiona que la inversió hagi de ser amortitzable. En canvi, quan es rehabilita energèticament és un requisit imprescindible. Jordi Corominas. Arquitecte Tècnic. www.oogwy.com 17