Anzeige

Drejtori si lider pedagogjik

Teacher at High School for Teaching and The Professions um High School for Teaching and The Professions
13. Feb 2019
Drejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjik
Nächste SlideShare
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe ShqipeLetersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Drejtori si lider pedagogjik

  1. Ese:”Drejtori si lider pedagogjik” Viteve të fundit, ka pasur interes të konsiderueshëm në rëndësinë e lidershipit në fushën e të nxënit. Nga përvojat e së përditshmes, kemi arritur të kuptojmë se puna më e rëndësishme që mund të bëjë një lider në këtë fushë është të mbështesë dhe të promovojë mjediset cilësore të të nxënit për nxënësit. Mirëpo, përtej udhëheqjes administrative, kjo kërkon lidership pedagogjik. Pedagogjia mund të përkufizohet si filozofi e praktikë që mbështet të kuptuarit se si zhvillohet mësimi dhe të mësuarit. Në thelb ajo është studimi i procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit. Udhëheqja është përcaktuar shpesh si akti i drejtimit të individëve apo grupeve. Në qoftë se ne kombinojmë këto të dyja, ne në fakt jemi duke ofruar nocionin e udhëheqjes pedagogjike si udhëheqje ose drejtim i studimit të procesit të të nxënit. Çdo person i cili ka një kuptim të thellë të të nxënit mund të marrë rolin e liderit pedagogjik. Këta individë e shohin veten si partnerë, lehtësues, vëzhgues,dhe më e rëndësishmja, drejtuesit pedagogjikë e shohin veten si hulumtues në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit,duke ndërtuar një kulturë të reflektimit . Udhëheqja pedagogjike kërkon të rimendojmë mënyrën se si ne , punojmë dhe mësojmë së bashku me të rriturit e tjerë. Ne e dimë se rritja dhe zhvillimi merr kohë. Ashtu si fëmijët, të rriturit mësojnë më mirë kur ata janë të interesuar dhe të angazhuar. Lideri pedagogjik ushqen dispozitat që janë të dobishme për mësuesit në praktikën e tyre të përditshme.Dispozitat janë qëllimplota dhe ndihmojnë për të krijuar një kulturë, ku ka më shumë fokusim mbi atë si kryhet mësimi për të dy së bashku, fëmijë dhe të rritur(nxenes dhe mesues). Udhëheqësit pedagogjikë sigurohen se mësuesit kanë edhe kohë, edhe metoda për të reflektuar mbi praktikat e tyre, si dhe shqyrtojnë perspektiva të shumta. Ata bëjnë pyetje që i angazhojnë mësuesit si intelektualisht dhe emocionalisht dhe kërkojnë të marrin parasysh se si teoria dhe praktika informojnë njëra-tjetrën.Një udhëheqës pedagogjik mund të përdorë idenë e të bërit pyetje për të frymëzuar veten dhe të tjerët për të zhvilluar praktikat e qëllimshme që sjellin në jetë parimet e Kornizës Kurrikulare.Pyetjet mund të jenë të tilla, si: 1. Si mund t’u japin dukshmëri kompetencave të fëmijëve në një mënyrë për të lëvizur përtej tradicionales? 2. Si mund të thellojmë angazhimin me familjet, si partnerë në mësimin e fëmijëve të tyre? 3. Si mund të vlerësojmë, promovojmë respektimin e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes? 4. Si mund të angazhohen mesuesit në të menduarit në lidhje me mjediset, përvojat dhe jetën e përditshme të klasës në mënyrë që të sfidojnë dhe të takohen me mendjet krijuese të fëmijëve? 5. Si mund të lidhim lojën dhe hetimin si mësim?(si të përdorim situatat e të nxënit) 6. Si mund të zhvillojmë një kulturë të praktikës reflektuese në mënyrë që zhvillimi professional të ndodhë ditë pas dite në klasë ,ndërsa ne punojnë me fëmijët dhe njëri-tjetrin? Këto lloje të pyetjeve mund të ndihmojnë edhe liderët dhe mesuesit për të bërë lidhjet në mes praktikës së tyre dhe llojit të bashkësisë që ata duan të ushqejnë me të nxënë.
  2. Një pjesë e rolit të liderit pedagogjik është për të krijuar sisteme dhe struktura që mbështesin vlerat dhe vizionin që ata kanë për rritjen e një ambienti cilësor të të nxënit.. Vendimet që janë marrë rreth organizimit të kohës, se si të ngrenë mjedise dhe të mbështesin suksesin e të tjerëve, vijnë nga vizioni i gjere që ata kanë për fëmijët, familjet dhe veten e tyre. Udhëheqësit pedagogjikë krijojnë një infrastrukturë që mbështet procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit.Udhëheqësit pedagogjikë përcaktojnë vizionin dhe vlerat që janë në qendër të programit të tyre. Ata fuqizojnë mësuesit të shohin veten e tyre si studiues, ku ata të bëhen përkthyes, dhe jo zbatues të thjeshtë të një kornize të kurrikulumit. Udhëheqësit pedagogjike angazhohen për përdorimin e praktikave dhe shpërndarjen e burimeve që ndërtojnë një kulturë të qëllimshme , ku të mësuarit dhe rritja ndodh në marrëdhënie me të tjerët. Kjo qasje e udhëheqjes nuk është gjithmonë e lehtë. Kjo merr kohë dhe investime të vazhdueshme. Megjithatë, kur udhëheqësit investojnë për veten e tyre dhe të tjerët rreth tyre, ajo mund të transformojë praktikën dhe të ndërtojë programe me cilësi të lartë e të qëndrueshme. EDLIRA EKMEKҪIU Tetor 2016.
Anzeige