Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Primer sveske deo

13.211 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Primer sveske deo

 1. 1. 1      _________________________________________________________________  (школа) ____________________________________ (место) Школска година 201_ /201_ .     ПЕДАГОШКА СВЕСКА ЗА ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Разред и одељење_______ НАСТАВНИК: _____________________
 2. 2. 2    ЗАШТО ПЕДАГОШКА СВЕСКА? Сумативно оцењивање је прављење биланса у завршној фази учења,а функције сумативног оцењивања су окренуте одређивању статуса ученика и примењује се на крају образовног процеса.И формативно и сумативно оцењивање се заснивају на циљевима који су садржани у школском програму.Када се сумативно оцењивање примењује у току једној фазе школовања(полугодишње или годишње),оно је повезано са формативним оцењивањем на два начина: -сумативне оцене су делом исход формативних оцена -уз сумативну оцену дају се образложења која имају функцију унапређења учења у наредној фази(следећем полугодишту или школској години). Формативно оцењивање је подстицајно и усмеравајуће јер се одвија у процесу учења и омогућава планирање наредних корака у учењу и тиме утиче битно на развој ученика. Формативно оцењивање има првенствену улогу да благовремено спречи појаву неуспеха и представља кључни елемент успешног управљања процеса наставе и учења. Оцене добијене сумативним оцењивањем по правилу су бројчане и уносе се у прописану евиденцију,док је формативно оцењивање редовно проверавање постигнућа ученика током школске године. Педагошка свеска која је пред Вама првенствено је намењена наставницима а основни смисао је да олакша процес оцењивања и праћења постигнућа и напредовања ученика током једне фазе,односно током читаве школске године.Примењује се током читаве школске године а смисао је да наставници перманентно прате напредовање ученика и благовремено утичу на бољитак процеса учења у наредној фази.Педагошка свеска пружа континуирани увид не само у успех ученика из одређених предмета већ пружа потпуну слику о ученику(начин како учи и репродукује научено,однос према учењу и раду како у оквиру наставе тако и ван ње,односу према успеху и према другима- вршњацима,показује склоности ученика,његово присуство у свим активностима школе и ван ње-дакле пружа рефлексију образовно васпитног рада у целини). Педагошка свеска је важна јер пружа целовиту информацију о ученику,нивоу остварености стандарда наставних предмета и најзначајније од свега као таква даје препоруку за даље напредовање и усмеравање ученика. Аутор Оливера Илић,дипломирани педагог.
 3. 3. 3    Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савладав . Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причање, преприч. и описива ње Уредн ост Степен самостал ности Квалитет говора, комуник ације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексикол огија Књижев ност Писано изражава ње (правопи с) Писан о изража вање (креат ивно изража вање) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене   Ликовна култура Цртање Сликање Сам ост алн ост Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 4. 4. 5    Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савладав . Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причање, преприч. и описива ње Уредн ост Степен самостал ности Квалитет говора, комуник ације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексикол огија Књижев ност Писано изражава ње (правопи с) Писан о изража вање (креат ивно изража вање) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене Ликовна култура Цртање Сликање Сам ост алн ост Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 5. 5. 7    Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савладав . Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причање, преприч. и описива ње Уредн ост Степен самостал ности Квалитет говора, комуник ације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексикол огија Књижев ност Писано изражава ње (правопи с) Писан о изража вање (креат ивно изража вање) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене   Ликовна култура Цртање Сликање Сам ост алн ост Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 6. 6. 9    Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савлада в. Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причањ е, преприч . и описива ње Уредн ост Степен самоста лности Квалите т говора, комуни кације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексико логија Књижев ност Писано изражав ање (правоп ис) Писан о израж авање (креат ивно израж авање ) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене Ликовна култура Цртање Сликање Са мос тал нос т Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 7. 7. 11      Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савладав . Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причање, преприч. и описива ње Уредн ост Степен самостал ности Квалитет говора, комуник ације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексикол огија Књижев ност Писано изражава ње (правопи с) Писан о изража вање (креат ивно изража вање) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене   Ликовна култура Цртање Сликање Сам ост алн ост Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 8. 8. 19        Ученик: Разред: Предмети Српскијезик Савладавaње Читања Савладав . Писања штамп. слова Писање по диктату Самоста лно причање, преприч. и описива ње Уредн ост Степен самостал ности Квалитет говора, комуник ације Домаћи задаци Активност на часу А ПА С А Вештина читања и разумевања прочитаног Грамати ка и лексикол огија Књижев ност Писано изражава ње (правопи с) Писан о изража вање (креат ивно изража вање) ПЛАНИРАНЕ ПРОВЕРЕ Писмене Усмене   Ликовна култура Цртање Сликање Сам ост алн ост Уредност Доношење прибора Активност на часу А ПА С А Музичка култура Певање Тактирање Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Свет око нас Жива и нежива природа Где живи човек Људске делатности Доношење прибора Ативност на часу А ПА С А Друштво Кретање у простору и времену Материјали Провере Домаћи задаци Математика Линија и област Скуп Бројање, бројеви Мерење и мере Домаћи задаци Ативност на часу А ПА С А Сабирање и одузимање Множење и дељење Текстуални задаци Ра зл ом ци Више рачунске операције Провере Физичко васпитање Моторичке способности Активност на часу Сарадња у групи Поштовање правила игре Доношење опреме
 9. 9. 24    ВРЕМЕ I клас.период II клас.период III клас.период IV клас.период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч - учествује у разговору -учествује у раду групе -припрема се за рад на часу -самостално решава задато -труди се да исправи грешке -тражи потребна објашњења -пише домаће задатке ПОНАШАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч - поштује радну атмосферу на часу -поштује договорена правила рада -пажљиво слуша друге -договара се у току рада -правилно реагује на указану грешку ВРЕМЕ I полугодиште II полугодиште НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊЕ О ПОСТИГНУЋИМА ПРЕПОРУКЕ Потребноједа: -вежба читање -побољша рукопис -учествује у разговору -редовно пише дом.задатке -прати рад на часу -даје потпуне одговоре - научи о служби и врсти речи - научи правописна правила - самостално решава задато -контролише свој рад -пажљиво чита текст задатка -завршава започет рад -пажљиво слуша композиције -зна текстове песама -доноси потребну опрему -__________________________ -вежба читање -побољша рукопис -учествује у разговору -редовно пише дом.задатке -редовно учи -прати рад на часу -даје потпуне одговоре - научи о служби и врси речи - научи правописна правила - самостално решава задато -даје потпуне одговоре -редовно доноси прибор -брине о квалитету рада -правилно реалиѕује вежбе -________________________ -________________________   Р – ретко, П – повремено, Ч - често
 10. 10. 75    ДОПУНСКА НАСТАВА Име и презиме ученика Српски језик (опис напредовања и постигнућа ученика) Математика (опис напредовања и постигнућа ученика)                                                                                                                            

×