Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Update personenbelasting Aanslagjaar 2012

2.410 Aufrufe

Veröffentlicht am

24 May 2012
Antwerp office

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Update personenbelasting Aanslagjaar 2012

 1. 1. Update personenbelasting Aanslagjaar 2012 Steven Van Laer
 2. 2. Indeling – twee luiken► Aangifte inkomsten 2011 – aanslagjaar 2012 ► Beperkte wijzigingen ► Overlopen van aftrekposten► Wijzigingen inkomsten 2012 – aanslagjaar 2013 ► Impact van wetswijzigingen op netto inkomsten ► Nieuwe formaliteiten te vervullen in 2012 ► Mogelijke acties om impact te beïnvloeden
 3. 3. Aangifte inkomsten 2011formulier / procedure / praktisch
 4. 4. Overzicht aangifteproces 2011 2012 2013 Individu aangifte Binnen tweeInkomstenjaar via Tax on Web  maand na 17 juli 2012 ontvangst Mandataris via Tax aanslag: on web  31 betaling of oktober 2012 teruggave Papieren Aanslag aangifte voor uiterlijk op 30 28 juni 2012 juni 2013 Scannings- (minimum 6 centrum Gent maanden na of Namen (of aangifte) lokaal kantoor)
 5. 5. Tax-on-Web (TOW)► Gebruik TOW is tot op heden uitgesloten voor de belastingplichtige die: ► niet over een nationaal – of bisnummer in België beschikt. ► niet in het bezit is van een e-ID of token. ► Nadeel e-ID: ID-kaartlezer nodig ► Token kan online aangevraagd worden en wordt per post verzonden ► in 2011 of 2012 overleden is; ► in 2011 of 2012 weduwnaar of weduwe is geworden; ► op 01.01.2012 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte willen indienen; ► een aangifte speciaal dienen in te dienen.
 6. 6. Tax-on-Web (TOW)► Voordelen? ► Meer tijd om aangifte in te dienen (tot 17 juli 2012) ► Uitstel mandataris: tot 31 oktober 2012 ► Aanslag mogelijks sneller (terugbetaald) ► Vooringevulde informatie ► Helpfunctie en meest voorkomende fouten worden herkend ► Raming van berekening van belasting ► Automatisch bericht van ontvangst door de FOD Financiën.► Indien TOW indienen: geen papieren aangifte meer in de toekomst tenzij uitdrukkelijk wordt aangevraagd.
 7. 7. Ingevulde aangifte: “witte envelop”► KB 23 maart 2011► 2011: 724.019 eenvoudige aangiften, 87,08 % aanvaard► 2012: verdubbeling► Doelgroep = “stabiele belastingplichtigen”: indien niet akkoord, mogelijk volgend jaar terug formulier► Witte envelop: ► Brief met uitleg ► Belastingberekening ► Antwoordformulier (te gebruiken bij „niet akkoord‟)Indien akkoord: niets doen – aanslag in septemberIndien niet akkoord: reactie vereist via formulier of TOW
 8. 8. Opmerking► Let op! Zowel bij vooringevulde aangifte als TOW: ► Vergetelheden inzake aftrekposten ► Vergetelheden inzake inkomsten ► Ook al is veel informatie al ingevuld, belastingplichtige blijft verantwoordelijk voor juistheid aangifte. ► Vergeten melden buitenlandse bankrekening = foute aangifte (strijdig met rechtspraak)
 9. 9. Wat als geen aangifte is ontvangen?► Belastingplichtigen die geen aangifte hebben ontvangen ► Zelf aanvragen voor 1 juni ► Bij controlekantoor (woonplaats op 1 januari AJ) ► Activeren tax on web ► Uitzondering: belastingplichtigen van aangifteplicht vrijgesteld of Tax on web via mandataris ► “Vrijgestelde belastingplichtigen” : geen beroepsinkomsten en belastbaar inkomen < € 6.430,00 (belastingvrije som)
 10. 10. Aangifte: 2 delen Deel 1: steeds invullen  Onroerende inkomsten, Beroepsinkomsten, Pensioenen, Aftrekbare bestedingen, Intresten en kapitaalaflossingen, Belastingverminderingen Deel 2: voor bedrijfsleiders, vrije beroepen en personen die inkomsten van kapitalen, roerende goederen en/of diverse inkomsten verkregen hebben.  Te verkrijgen op aanvraag (of opvolging vorig jaar)  Onderdelen:  Roerende inkomsten, Diverse inkomsten, Bezoldigingen bedrijfsleiders, Winsten & baten
 11. 11. Afwijkingen: afzonderlijke aangifte/taxatie► Jaar van huwelijk (uitz. reeds wettelijke samenwoning) of aanvang van wettelijke samenwoning► Jaar na aanvang feitelijke scheiding► Jaar van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging wettelijke samenwoning► Jaar overlijden van echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : keuze
 12. 12. Laattijdige aangifte► Administratieve sanctie ► Boete of belastingverhoging► Goede reden? ► Contact lokaal belastingkantoor & leg situatie uit ► Meestal „speciaal vergund uitstel‟ - 1 maand► Op tijd en toch beboet? ► Voorbeeld: probleem met handtekening ► Niet-ondertekende aangifte = niet-ingevulde aangifte
 13. 13. Niet akkoord met de aanslag► In principe altijd bezwaarschrift maar rechtzetting bij eenvoudige fout kan ook.► Bezwaarschrift ► Binnen 6 maanden na derde werkdag na datum van verzending ► Schriftelijk en ondertekend ► Ontvangstbewijs► Vraag om ontheffing van ambtswege ► Binnen 3 jaar, begindatum afhankelijk van geval. ► Mogelijk bij: ► Overbelasting; vb. dubbelbelasting ► Overschot voorheffing werd niet verrekend ► Bepaalde vermindering niet toegekend
 14. 14. Vraag om inlichtingen► Mogelijk tot ► twee jaar na het indienen van uw aangifte (normale termijn) ► vier jaar als er aanwijzingen zijn van fraude ► twee jaar, verlengd met zes maanden bij bezwaar► Bewijsstukken bijhouden► Binnen 30 dagen antwoorden► Gevolg: ► Aanslag van ambtswege ► Rechtzetting van de aangifte (akkoord of niet)► Bericht van wijziging► Nieuwe aanslag
 15. 15. Aangifte inkomsten 2011Beroepskosten
 16. 16. Beroepskosten► Definitie : kosten gemaakt om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden► Keuze tussen forfaitaire of werkelijke beroepskosten ► Werkelijke beroepskosten: ► Alle kosten gemaakt tijdens inkomstenjaar ► Om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden ► Forfaitaire beroepskosten: ► Automatisch indien werkelijke kosten lager zijn dan forfait ► Bepaald % van beroepsinkomsten (hoe hoger inkomsten, hoe lager %) ► Niet van toepassing voor belastingplichtigen die winsten ontvangen ► Maximum € 3.670,00 per inkomstencategorie
 17. 17. Forfaitaire beroepskosten werknemers &vrije beroepen Berekeningsbasis % van de beroepskosten 0,00€ - 5.300 € 28,70 % (1.521,10) 5.300 € - 10.530 € 10 % (523,00) 10.530 € – 17.530 € 5 % (350,00) 17.530 € - 60.060 € 3 % (1.275,90) Maximum = 3.670 €
 18. 18. Werkelijke beroepskosten► Voorwaarden aftrek: 1. Verband met beroepsactiviteit 2. Om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden 3. Werkelijk gedaan en bedragen bewezen ► Facturen, rekeninguittreksels, ontvangstbewijzen, fiches, … ► Soms bewijsstuk niet gebruikelijk (vb. parkeergeld) forfait inschatten ► Brussel 20 mei 1999: Kosten advocaat voor fiscaal advies : aftrekbaar als fiche 281.50! ► Fiche 281.50 verplicht indien - makelaars-, ere- of commissieloon wordt uitgekeerd - aan verkrijger die geen factuur opmaakt 4. In 2011 „gedaan of gedragen‟: voor loontrekker kasprincipe (datum betaling telt) 5. In 2011 „gedaan of gedragen‟: voor belastingplichtigen die een boekhouding bijhouden  kosten werkelijk betaald of gedragen zijn  karakter van een zekere & vaststaande schuld of verlies & geboekt zijn tijdens inkomstenjaar
 19. 19. Werkelijke beroepskosten► Voorbeelden courante beroepskosten ► Beroepslokalen, al dan niet in privé woning (huur of afschrijving en kosten inrichting, verwarming, electriciteit, water, kosten lening) ► Vervoerkosten ► Kantoorkosten, computer, telecom, …. ► Opleidingskosten, studiereizen en congressen, vakliteratuur ► Specifieke beroepskledij ► Relatiegeschenken ► Representatiekosten en restaurantkosten ► Niet door werkgever terugbetaalde beroepsmatige uitgaven
 20. 20. Gebruik woning voor beroepsdoeleinden► Rechtspraak aanvaardt aftrek, zelf als geen verplichting door WG om deel woning beroepsmatig te gebruiken► Enkel voor beroepsgedeelte (vb. oppervlakte, inclusief gemene delen en garage)► Allocatie gemeenschappelijke delen► Geen dubbel gebruik met kostenvergoeding door werkgever► Voorbeelden ► Afschrijving (grond vs gebouw) : 3% per jaar ► Inrichtingskosten (10% per jaar) ► Meubilair ► Nutsvoorzieningen ► Onroerende voorheffing ► Interesten lening voor beroepsgedeelte ► Kosten verbouwingswerken ► Uitgaven tuinaanleg : afschrijven op 10 jaar
 21. 21. Kantoor - afschrijvingen Afschrijvings- percentage Goodwill 20 % Kantoor en gebouwen 3% Industriële gebouwen 5% Rollend materieel 20 % Meubilair, machines & materieel 10 % Klein materieel en computermateriaal 33 % Oprichtingskosten 100 % of 20 %
 22. 22. Gehuurde woning► Aftrek huur 2e verblijf dichtbij werkplaats - voorwaarden ► Vermijden lange en moeilijke pendel ► WG verplicht om dichtbij werkplaats te wonen ► Hoofdverblijfplaats elders behouden► Let op: verhuurder riskeert extra belasting (werkelijke huur ipv KI) – kans op discussie met verhuurder ► Let op clausules in huurcontract
 23. 23. Vervoerskosten► Kostenaftrek voor gebruik van wagen voor beroepsverplaatsingen inclusief woon-werk verkeer► Wagen moet ofwel ► Eigendom zijn ► Op naam ingeschreven zijn bij DIV ► Bestendig of gewoonlijk ter beschikking zijn op grond van huur- of leaseovereenkomst ► Toebehoren aan werkgever mits belasting op voordeel voor privé- gebruik► Aftrek beperkt van 0,15 EUR per kilometer► Niet combineerbaar met forfaitaire kostenaftrek
 24. 24. Vervoerskosten► Alternatieve regeling: niet met eigen wagen (<100 km): 0,15 EUR per km ► = carpoolen ► = ook indien echtgenoot met tweede bedrijfswagen woon- werkverkeer aflegt ► Beperkingen? ► Enkel beperking <100 km bij alternatieve regeling► Kilometervergoeding ► Niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan WG ► Mag niet hoger zijn dan kilometertarieven van ambtenaren ► 1/7/2011 tot 30/06/2012: 0,3352 EUR/km
 25. 25. Vervoerskosten► Bedrijfsfiets ► Niet-belastbaar, ook al wordt fiets ook voor privédoeleinden gebruikt. ► Cumuleerbaar met kilometervergoeding (0,21 EUR/km) ► Cumuleerbaar met vrijstellingsregeling van de werkgeverstussenkomst in de kosten van woon-werkverkeer. (vb. gemeenschappelijk vervoer)
 26. 26. Parkeerkosten► Boetes: niet fiscaal aftrekbaar► Retributie: wel aftrek (als u geen ticketje koopt en „kiest‟ voor dagticket) ► Voorwaarden: ► In kader van uitoefening beroepswerkzaamheid ► Betalingsbewijs bijhouden ► Gelimiteerd tot 75 % (niet op basis van CO2)
 27. 27. Opleidingskosten► Kosten voor ontwikkeling huidig beroep ► Rechtstreekse band met reeds uitgeoefende werkzaamheid (geen toekomstig beroep) ► Opleiding, seminarie, studiedagen, … ► Kosten terugbetaald door WG : niet aftrekbaar: geen dubbel gebruik► Voorbeeld (Rb. Hasselt 29/11/ 2006) ► Notarisklerk: postgraduaat bedrijfskunde ► Fiscus: verband met uitgeoefende beroepsactiviteit? ► Rechter: verband beroepsactiviteit niet bewezen + geen bewijs dat uitgaven om belastbare inkomsten te behouden  Niet aftrekbaar!
 28. 28. Voorbeelden► Vakliteratuur : aftrekbaar als verband met beroep ► Rechtspraak : Hoogleraar literatuur : kosten aankoop boeken aftrekken (zelfs indien universiteit bibliotheek heeft)► Erelonen: bijvoorbeeld advocaat bij arbeidsgeschil of fiscaal raadgever of notaris. Let op: indien geen BTW - plichtige leverancier: fiche 281.50 te maken (tegen 30 juni)► Motorkledij : Voorwaarden ► In motorspeciaalzaak gekocht ► Specifieke en beschermende motoruitrusting (helm, vest, broek, handschoenen, schoenen, onderhoudsproducten, …) ► Factuur vereist (met detail merk, model én omschrijving)
 29. 29. Voorbeeld: HuwelijksreceptieHuwelijksreceptie dochter notarisHof van Beroep Gent, 2/2/2010► Huwelijk in principe privé, doch beroepskost mogelijk► Receptie middel om klanten te behouden / te verwerven► Bewijs via lijst genodigden (met aantal bevestigingen)► Geen lijst effectief aanwezigen► 50% kosten aanvaard (plus wettelijke begrenzing 50% hierop)
 30. 30. Voorbeeld: Tegemoetkoming ingezinsvakantieVoorafgaande beslissing, 23/4/2011 Voorwaarden:► Aantal overnachtingen: ► Min. 2 en max. 7 opeenvolgende dagen► Elke WN heeft er slechts 1 maal per jaar recht op► Uitgesloten: ► Gepensioneerde werknemers ► Gezamenlijk belastbaar inkomen > EUR 32.400,00 (alleenstaande) ► Gezamenlijk belastbaar inkomen > EUR 47.600,00 (gezin) ► Per kind: Belastbaar inkomen verminderen met EUR 1.000,00
 31. 31. Voorbeeld: Tegemoetkoming ingezinsvakantie► Tegemoetkoming komt in aanmerking als sociaal voordeel► Gevolg: Niet belastbaar bij de WN► Maximumbedrag: ► Totale bijdrage van de WG mag maximum 80% bedragen van de reële kostprijs ► Absoluut maximum: ► Gezin: EUR 203,00 ► Alleenstaande: EUR 119,00
 32. 32. Aangifte inkomsten 2011Diverse aftrekposten
 33. 33. Energiebesparende investeringenAanslagjaar 2012► 40 % belastingvermindering Aanslagjaar 2012► Geldig voor bestaande Vervanging en onderhoud van stookketel woningen Waterverwarming dmv zonne-energie *► * = ook voor Plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen * nieuwbouwwoningen Andere geothermische energieopwekking (vb.► Maximumbedrag zonneboiler) * ► 2830 EUR Hoogrendementsbeglazing ► 850 EUR (voor zonnepanelen) Dakisolatie ► Telt per woning, per belastbaar Warmteregeling dmv thermostatische kranen tijdperk Energie-audit► Gezamelijke aangifte: omdeling tussen echtgenoten op basis van belastbaar inkomen
 34. 34. Energiebesparende investeringenBestaande woning► Meer dan 5 jaar in gebruik.► Wat is vijf jaar? ► Na parlementaire vraag: het volstaat dat de woning voor het eerst in gebruik werd genomen in de loop van het vijfde kalenderjaar dat voorafgaat aan de aanvang van de werken die verband houden met energiebesparende investeringen. ► Indien hierdoor gedane investering nu wel in aanmerking komen: bezwaar (geldt ook voor overdraagbaarheid er van) ► Voorbeeld: ► Ingebruikname oktober 2005 – dubbele beglazing in feb 2010 ► Normaal niet, volgens tolerantie wel ► Procedure van ontheffing van ambtswege mogelijk: overbelasting melden binnen 5 jaar vanaf 1 januari van jaar waarin belasting gevestigd is.
 35. 35. Energiebesparende investeringenOverdraagbaarheid► T.e.m. aanslagjaar 2012 zijn belastingverminderingen overdraagbaar indien de belastingvermindering (40 % van de gedane uitgaven) groter zijn dan de maximale vermindering en indien het uitgaven voor een bestaande woning betreft.► Vanaf aanslagjaar 2013 wordt dit afgeschaft. Het is enkel nog van toepassing indien het uitgaven betreft waarvan het contract dateert van vóór 28 november 2011. (Dit zijn de uitgaven die nog 40 % belastingvermindering genieten)
 36. 36. Energiebesparende investeringen“Groene lening”► Uitsluitend voor financiering energiebesparende uitgaven ► Interestkorting van 1,5%  rechtstreeks bij kredietgever ► + Belastingvermindering betaalde interesten (geen max.) ► 40 % (AJ 2012) ► 30 % (AJ 2013) ► Aparte code (1143) in aangifte► Voorwaarden ► Geregistreerd aannemer ► Geleend bedrag tussen € 1 250,00 & € 15 000 per persoon ► Enkel voor privé-doeleinden ► Voor zover geen interestaftrek / aftrek enige eigen woning ► Combinatie met belastingvermindering energiebesparing mogelijk► Afgeschaft vanaf 1 januari 2012
 37. 37. Energiebesparende investeringen► Gesplitste factuur: wat wel, wat niet als belastingvermindering kan ingebracht worden apart weergeven. Indien niet gebeurd: bericht tot wijziging = maand tijd om alsnog verbeterde factuur op te vragen bij installateur► Belastingkrediet ► Blijft behouden ► In 2012 dus enkel voor dakisolatie
 38. 38. Hypothecaire aftrek► Januari 2012: mediastorm► Hypothecaire aftrek zou in 2014 worden overgeheveld van Federaal naar Vlaams niveau.► Mogelijk systeem via belastingkrediet of –korting► Niet concreet► AJ 2012: ► 2.120 euro ► verhoogd met 710 euro, de eerste 10 belastbare tijdperken ► verhoogd met 70 euro, indien u op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u uw hypothecaire lening sluit minstens 3 kinderen ten laste heeft.
 39. 39. Persoonlijke bijdragen ter uitvoering van desociale wetgeving (AJ 2012)Ziekenfonds Algemene Zelfstandi regeling genLandsbond der Christelijke Mutualiteiten 0,00 EUR 0,00 EURLandsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 0,00 EUR 0,00 EURNationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 1,20 EUR 1,20 EURLandsbond van Liberale Mutualiteiten 0,00 EUR 0,00 EURLandsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 3,00 EUR 3,00 EURHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 0,00 EUR 0,00 EURKas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS 18,00 EUR -Vlaamse zorgverzekering is niet aftrekbaar
 40. 40. Grensbedragen inkomstenjaar 2011► Pensioensparen: max. 880 EUR► Levensverzekering: max. 2.120 EUR► PWA en / of dienstencheques: 2.560 EUR► Beveiliging van woningen (brand en diefstal): 50 %, max. 710 EUR► Vrijgestelde inkomsten op spaarboekje: 1.770 EUR
 41. 41. Wijzigingen inkomsten 2012Voordelen alle aard(vanaf AJ 2013)
 42. 42. Woning► Onroerende goederen (KI > 745 EUR) ► Vroeger: KI X 100/60 X 2 ► Vanaf AJ 2013: I X 100/60 X 3,8► Elektriciteit en verwarming (leidinggevend personeel en bedrijfsleiders) ► Vroeger: resp 820 en 1.640 EUR (te indexeren) ► Vanaf AJ 2013: resp. 910 en 1.820 EUR► Elektriciteit en verwarming (voor andere verkrijgers) ► Ongewijzigd: resp. 410 en 820 EUR
 43. 43. Aandelenopties► Wet van 26 maart 1999► Belastbare grondslag van stock options ► Van 15 % naar 18 % ► Van toepassing op de aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 2012
 44. 44. Bedrijfswagen► Impact ► VAA zal in veel gevallen stijgen (niet altijd) ► Meer belasting te betalen op wagen = lager netto op loonfiche ► Maar in aangifte AJ 2013: aftrek als beroepskost► Componenten berekening VAA ► Cataloguswaarde ► CO2-uitstoot ► Diesel of benzine ► Datum van eerste inschrijving
 45. 45. Cataloguswaarde► Catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier► Inclusief opties► Geen rekening houden met kortingen, vermindering, rabat of restorno► Inclusief werkelijk betaalde BTW► 6/7 van cataloguswaarde
 46. 46. CO2-uitstoot► Referentie-uitstoot ► Diesel: 95 gr/km ► Benzine: 105 gr/km► = 5,5 %► Per gram meer of minder stijgt of daalt % met een procentpunt► Min. 4 %, max. 18 %
 47. 47. Datum inschrijving► Daling van cataloguswaarde met 6 % per jaar► Max. tot 70 %► Vanaf 1 mei 2012 Periode verstreken sinds eerste Percentage van inschrijving van het voertuig cataloguswaarde (een begonnen maand telt als een volledige maand) 0 tot 12 maanden 100 % 13 tot 24 maanden 94 % 25 tot 36 maanden 88 % 37 tot 48 maanden 82 % 49 tot 60 maanden 76 % Vanaf 61 maanden 70 %
 48. 48. Eigen bijdrage► Persoonlijke bijdragen mogen in mindering gebracht worden van VAA.► Zelf betaalde opties, extra‟s en hogere klasse tellen niet mee ► Vb. Winterbanden, carwash ► ≠ door WG ter beschikking gesteld
 49. 49. Varia bedrijfswagen► Administratie publiceerde „FAQ‟ en regelmatig updates► Minimum VAA: 1.200 EUR (AJ 2013)► Meerdere wagens = meervoud VAA► Pro rata temporis ► Dag van inlevering telt niet mee ► Dag van verkrijging telt wel mee
 50. 50. Voorbeeld VAA bedrijfswagen► Cataloguswaarde 45.000 EUR► CO2-uitstoot: 152 gr/km► Diesel► Datum eerste inschrijving: 10/5/2010Berekening voor payroll mei 2012: Percentage CO2: 5,5 % + 5,7 % = 11,2 % Waarde: 45.000 X 6/7 X 88 %= 33.942,86 EUR VAA: 3801,60 EUR per jaar = 316,80 EUR per maandIndien nieuwe wagen (bvb: inschrijving 10/5/2012)VAA: 4.319,99 EUR per jaar = 359,99 EUR per maand
 51. 51. Wijzigingen inkomsten 2012Roerende inkomsten (vanaf AJ 2013)
 52. 52. Algemeen► Situatie inkomsten 2011 ► Principe : geen aangifteplicht ► Bevrijdende roerende voorheffing ► Met uitzonderingen► Situatie inkomsten 2012 ► Principe : aangifteplicht ► Verhoging tarieven roerende voorheffing ► Solidariteitsbijdrage ► Verplichte melding aan centrale informatiedienst
 53. 53. Roerende voorheffing IJ 2011 IJ 2012Interest 15 % 21 %Dividenden (op „nieuwe‟ aandelen) 15 % 21 %Interest op gereglementeerde spaarboekjes (boven het 15 % 15 %vrijgestelde bedrag) (1.770 EUR) (1.830 EUR)Interest op schuldinstrumenten die vóór 1 maart 1990 25 %zijn uitgegevenRoyalties en diverse inkomsten van roerende aard 15 %Liquidatieboni 10 % met uitzondering van boni uitgekeerd door obligatiefondsen met EU paspoort 21 %
 54. 54. Roerende voorheffing IJ 2011 IJ 2012Inkoop van eigen aandelen 21 % voor inkopen ter beurze 0% inkopen door beleggingsfondsen 0% zonder EU paspoort en die voor meer dan 40% in 21 % schuldvorderingen beleggenUitkeringen door buitenlandse gemeenschappelijke 25 %beleggingsfondsen die niet voorzien in de ventilatie vande uitgekeerde inkomstenDividenden van residentiële vastgoedbevaks 0%Andere dividenden dan 25 % dividenden op VVPR-aandelen dividenden van Belgische beleggingsvennootschapInterest op de Staatsbons die tussen 24 november 2011 15 %en 2 december 2011 zijn uitgegeven en onderschreven
 55. 55. Solidariteitsbijdrage► Bijkomende heffing van 4% (geen aanvullende gemeentebelastingen)► Van toepassing op het netto-bedrag van interesten en dividenden boven EUR 20.020 (in 2012), met uitzondering van ► Dividenden en interesten die onderworpen zijn aan een RV van 10% of 25% ► Interest op de Staatsbons die tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 zijn uitgegeven en onderschreven; ► Interest op gereglementeerde spaarboekjes
 56. 56. Toepassing solidariteitsbijdrage► Naar keuze van de verkrijger: ► Aan de bron ► 4% op het hele bedrag ► Via aangifte ► Na mededeling van de informatie aan een dienst van de FOD Financiën die afgescheiden is van de fiscale administraties ► „Voordeel‟ van inhouding aan de bron: ► Geen mededeling aan centraal meldingspunt
 57. 57. Berekening van de EUR 20.020-grens► Rekening houden met alle interesten en dividenden, met uitzondering van ► De liquidatieboni in artikel 171, 2°, f) WIB 92 ► Interest op de Staatsbons die tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 zijn uitgegeven en onderschreven ► Interesten en dividenden die in artikel 21 WIB 92 vermeld worden► Er moet op jaarbasis bekeken worden of de grens overschreden is► Bij overschrijding van de grens wordt eerst rekening gehouden met de interesten en dividenden waarop de 4%-heffing niet van toepassing is
 58. 58. Voorbeeld inkomstenjaar 2012 ► Geen inhouding van de 4 %-heffing aan de bron ► Totaal inkomsten: 100.000 EUR ► Totaal roerende voorheffing: 22.924,70 EUR (voorheen: 18.725,50 EUR)Inkomen Belastbare basis RV-tarief Bijkomende Bedrag RV heffing?Interesten op 10.000 EUR – 1.830 15 % N/A 1.225,50spaarboekjes EUR vrijgesteld = EUR 8.170 EURAndere 20.000 EUR 21 % 4 % op totaal 4.200 EURinteresten (voorheen: 15 %) gedeelte boven (voorheen: 20.020 EUR = 3.000 EUR)Dividenden aan 30.000 EUR 21 % 1.199,20 EUR 6.300 EURverlaagd tarief (voorheen: 15 %) (voorheen: 4500 EUR)Andere 40.000 EUR 25 % N/A 10.000 EURdividenden
 59. 59. Voorbeeld inkomstenjaar 2012► Opmerking bij voorbeeld: ► Let wel: „andere dividenden‟ (RV = 25 %) worden ook in rekening gebracht voor de bepaling van het grensbedrag, maar niet in rekening gebracht voor de berekening van de 4% - heffing► Inwerkingtreding ► Voor inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 ► Geen regeling voor interest die voordien is aangegroeid ► Bijv. zerobond uit 2002 die in 2012 vervalt: het volledige bedrag van de interest is onderworpen aan de nieuwe regels
 60. 60. Wijzigingen inkomsten 2012Diverse wijzigingen
 61. 61. Diverse wijzigingen► Aangifte buitenlandse bankrekeningnummers ► In aangifte: melden indien u in belastbaar tijdperk titularis was + melding bevestigen ► + nummers melden aan centraal aanspreekpunt ► Inwerkingtreding: ► AJ 2012: aanmelding ► AJ 2013: bevestiging► Opheffing van „bankgeheim‟ bij ► Aanwijzingen belastingontduiking ► Intentie tot toepassing „tekenen en indiciën‟► Effecten aan toonder: ► Omzetting in 2012: 1 % ► Omzetting in 2013: 2 %
 62. 62. Diverse wijzigingen► Terugvordering van voorheffingen en voorafbetalingen► Bij indiening van tijdige en correcte belastingaangifte► Bij afwezigheid van inkohiering► Vermindering van verjaringstermijn van 10 jaar naar 5 jaar voor terugvordering van onverschuldigde RV en BV► Toepasselijk op betalingen vanaf 1 januari 2011 (retroactief)
 63. 63. Diverse wijzigingen► Centraal aanspreekpunt ► Opgericht binnen de FOD ► Financiële instellingen moeten rekeningnummer kenbaar maken bij dit aanspreekpunt► Wanneer melden? ► Indien er geen solidariteitsbijdrage ingehouden is. ► Melding moet gebeuren door schuldenaar van de RV► Belastingdienst kan info opvragen indien nodig om solidariteitsbijdrage juist te berekenen
 64. 64. Diverse wijzigingenGemeentebelasting op buitenlandse roerende inkomsten► Onderscheid roerende inkomsten ontvangen via Belgische of buitenlandse financiële instelling: ► Belgische instelling: bevrijdende roerende voorheffing + geen aangifteplicht + geen gemeentebelasting ► Buitenlandse instelling: geen roerende voorheffing + aangifteplicht + gemeentebelasting► Veroordeling door Hof van Justitie► Geen automatische terugbetaling► Bezwaar of ambtshalve ontheffing
 65. 65. Managementvennootschappen
 66. 66. Algemeen Onderneming Onderneming Management- vennootschap Kaderlid Kaderlid
 67. 67. Algemeen► Persoonlijke vennootschap► Diensten leveren► Doel: uitoefening professionele activiteit► Overeenkomst tussen mgtvennootschap en onderneming ► Effectieve leiding ► Vergoeding► ≠ arbeidsovereenkomst► Dus geen sociale zekerheid, dus hoger nettoloon
 68. 68. Algemeen► Geen gezagverhouding ► Geen vaste werkuren ► Gepresteerde uren goed bijhouden ► Vergoeding factureren o.b.v. prestaties en niet op basis van tijd► Duidelijk onderscheid tussen twee „vermogens‟ – vennootschap versus individu► Belastingheffing: twee niveaus ► Vennootschap: vennootschapsbelasting ► Planningmogelijkheden voor uitkering Vb bezoldiging, dividend, interest, voordelen, liquidatie ► Individu: personenbelasting
 69. 69. Impact wetswijzigingen► Idem als hiervoor► Verworpen uitgaven bedrijfswagen ► 1/7 van voordeel zoals bepaald voor individu ► Geen kostenaftrek of verliesaanrekening► Melden van roerende inkomsten► Verlaging van percentage risicokapitaal tot 3% (3,5% voor kleine vennootschappen) – “notionele interestaftrek
 70. 70. Krachtig wapen Administratie► Als fiscus meent dat het hoofddoel van de vennootschap belastingvermijding is = vermoeden van fraude: ► Herkwalificatie ► Mogelijkheid om feiten waarop belastingen te heffen zelf hertekenen ► Maar beperkingen door strikte wetgeving en rechtspraak ► Recht van „keuze van de minst belaste weg‟► Bewijslast bij de onderneming
 71. 71. Aandachtspunten fiscus► Schijnzelfstandigen ► Weerlegbaar vermoeden van ondergeschiktheid ► Criteria om economische afhankelijkheid aan te tonen► Vruchtgebruikconstructies ► Meer controle ► Regelgevend initiatief dat de waarde van het voordeel in natura moet bepalen ► Zie ook hogere multiplicator bij bepaling VAA kosteloze beschikking onroerend goed► Focus vooral op ► Turbovruchtgebruik ► Oneigenlijke management companies
 72. 72. Ernst & Young Steven Van Laer Tel.: +32 2 774 93 39Assurance | Tax | Transactions | Advisory Email: steven.van.laer@be.ey.com 2012 Ernst & Young Transaction Advisory Services All rights reserved. Evelien Vermandere About Ernst & Young Tel.: +32 3 270 14 69Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, Email: evelien.vermandere@be.ey.comtransaction and advisory services. Worldwide, our 152,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential.Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK companylimited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit www.ey.com/be. Follow us: twitter.com/EY_Belgium

×