Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Fizikandrtimore 140518042513-phpapp01

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Fizikandrtimore 140518042513-phpapp01

 1. 1. VEDAT RAMADANI FIZIKA NDËRTIMORE Mënyra “GLASER” sipas DIN 4108-3 FAZA I 1. Renditja e shtresave të konstruksionit të dhënat klimatike. 2. Përcaktimi të koeficientit të përçueshmërisë termike. λ ( W m*K ) 3. Llogaria e rrezistences se kalimitë të nxehtësisë nëpër shtresa të konstruksionit. Rt ( m2 *K W ) Rt > Rt lej=1.2 m2 *K W për muret sipas DIN Rt > Rt lej=0.9 m2 *K W për pllakat sipas DIN 4. Sasinë e nxehtësisë. q ( W m2 ) 5. Koeficientin e kalimit të nxehtësisë U ( W m2 *K ) => EN=0.5 ; DIN=0.4 6. Prezantimi I ndryshimitë të temperaturave në prerje tërthore FAZA II Llogarija higrike (difuzioni) 1. Llogaria e presionit të avullit Ps 2. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e ngopjesë 3. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e thithjesë 4. Llogaria e sasisë së ngopjesë 5. Llogaria e sasisë së thithjesë
 2. 2. VEDAT RAMADANI d1 d2 d3 d4 DETYRA 1 1. Të dhënat • θi=20 o C ; θe=-10 o C • Rsi=0.013 ; Rse=0.04 2. Karakteristikat e shtresave 1. Suvatim I brenshëm d1=15mm λ=0.7 ( W m*K ) 2. Blloqe d1=300mm λ=0.24 ( W m*K ) 3. Izolim(styropor I shtypur) d1= ? mm λ= ? ( W m*K ) 4. Suvatim I jashtem d1=20mm λ=0.87 ( W m*K ) 3. Llogaria e rrezistences se kalimitë të nxehtësisë nëpër shtresa të konstruksionit. Rt Rsi=0.13 m2 *K W R1= d1 λ1 = 0.015 0.7 = 0.021 m2 *K W R2= d2 λ2 = 0.3 0.24 = 1.25 m2 *K W R4= d4 λ4 = 0.02 0.87 = 0.022 m2 *K W Rse=0.04 m2 *K W Rt= Rsi+Σ Ri + Rse=1.46 m2 *K W d.m.th Rt=1.46 >Rt lej=1.2 m2 *K W
 3. 3. VEDAT RAMADANI 4. Sasinë e nxehtësisë. q ( W m2 ) q= θi−θe Rt = 30-(-10) 1.46 = 20.55 W m2 kjo sasi është e llogaritur pa shtresen izoluese 5. Koeficientin e kalimit të nxehtësisë U ( W m2 *K ) U = 1 Rt = 1 1.46 = 0.68 W m2 *K > U=0.4 sipas DIN nevoitet shtresa izoluese RDIN = 1 0.4 = 2.05 m2 *K W R3= Rdin-Rt =2.5-1.46=1.04 d3=1.04*0.04=0.0416 përvetësojmë stiropor tështypur 4cm U = 1 R3+Rt = 1 0.04 0.04 +1.46 = 0.38 W m2 *K < U=0.4 sipas DIN Llogarisim sasinë e nxehtësisë q= θi−θe R3+Rt = 30-(-10) 0.04 0.04 +1.46 = 12.19 W m2 6. Prezantimi I ndryshimitë të temperaturave në prerje tërthore θ=θi-(Ri*q) θi=20 o C θsi=20-(0.13*12.19)=18.41 o C θ1=18.41-(0.021*12.19)=18.15 o C θ2=18.15-(1.25*12.19)=2.91 o C θ3=2.91-(1.0*12.19)= -9.28 o C θ4=-9.28-(0.022*12.19)= -9.55 o C θse=-9.55-0.04= -10 o C θse=-10o C
 4. 4. VEDAT RAMADANI DIAGRAMI I NDRYSHIMIT TË TEMPERATURËS 15 300 40 15 d1 d2 d3 d4
 5. 5. VEDAT RAMADANI DETYRA 2 FAZA II Llogarija higrike (difuzioni) Llogaria e presionit të avullit Ps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SHTRESA dn λn µn Rn=dn/λn Sd.n= θ= θ ps Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse µn*dn Ri*(θI-θe)*U [ o C ] [Pa] [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] [m] [K] 20 2340 0 ZONA E BRENDSHME - - - 0.13 - 1.34 18.7 2039 1 SUVATIM I BRENDSHEM 0.010 0.510 10 0.020 0.100 0.20 18.5 2132 2 SILKA BLLOQE "KSL 8" 0.240 0.700 5 0.343 1.200 3.52 14.9 1695 3 LESH QELQI 0.080 0.040 1 2.000 0.080 20.56 -5.6 382 4 HAPSIRE AJRORE 0.040 0.222 1 0.180 0.040 1.85 -7.5 315 5 SILKA BLLOQE "KSVm" 0.115 0.560 10 0.205 1.150 2.11 -9.6 269 6 ZONA EJASHTME - - - 0.040 - 0.41 -10.0 260 0.475 Rt= 2.918 -10.0 U=1/Rt 0.343 Sasia e ujitë të ngopjesë (dhjetorë-shkurt) Koha e ngopjesë tT=1440 h Sasia e ujitë të thithjesë (qershore-gusht) Koha e thithjesë tT=2160h PERIODE KLIMA E BRENDSHME KLIMA E JASHTME i Psi Φi Pi=Φ* e Pse Φe Pi=Φ* [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ] [ o C ] [ Pa ] [ % ] [ Pa ] DIMER (koha e ngopjes) 20 2340 50 1170 -10 260 80 208 VERA (koha e thithjes) 12 1403 70 982.1 12 1403 70 982.1 ZONA KONDENZUSE 12 1403 100 1403 12 1403 100 1403
 6. 6. VEDAT RAMADANI 2. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e ngopjesë 3. Konstruktimi I nje Diagrame për kohën e thithjesë 200200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 p (Pa) Pi=2340Pi=2340 Psi=2158 P1=2130 P2=1695 Pi=1170 Pi=982.1 Pe=208 Pe=260 Pe=269 Pi=982.1 Pi=324 P3=382 Pi=1170Pi=1170Pi=1170 Tw=1403 sd1 sd2 sd3 sd4 sd5 sdi sde Tw=1403 m(th)=1.039kg/m2 m(n)=0.47kg/m2
 7. 7. VEDAT RAMADANI 4. Llogaria e sasisë së ngopjesë (mn) mn= 1440 1.5*106 =*( Pi-Psw sd1+sd2+sd3+sd4 - Psw-Pe sd5 ) mn= 1440 1.5*106 =*( 1170-324 0.10+1.20+0.08+0.04 - – 324-208 1.15 )=0.476 kg/m2 mn=0.476 < mlej=1.0 kg/m2 5. Llogaria e sasisë së thithjesë (mth) mth= 2160 1.5*106 =*( Pi-Psw sd1+sd2+sd3+sd4 - – Psw-Pe sd5 ) mth= 2160 1.5*106 =*( 982.1-1403 0.10+1.20+0.08+0.04 - – 208-1403 1.15 )=1.039 kg/m2 mth=1.3039 > mn= 0.476kg/m2
 8. 8. VEDAT RAMADANI USHTRIMI 2 TEMA: SPECIFIKACIONI I HUMBJES SE NXEHTESISE TRANSIMISIONALE EnEV 2002 Qëllimi—Vertetimi për objekte H’T=W/m2 K Bazat të të dhënave klimatike për vërtetim transmisional janë 1. Për objekte me temp. normale të brendshme => 12 o C koha e ngrohjesë th > 4 muajë/vjetë 2. Për objekte me temp. të ulta të brenshme min 12 o C < i +19o C Me përjashtim të • Objekte për bujqësi • Puntori që janë në përdorim me sipërfaqe të mëdha dhe të hapura • Objekte prej qelqi – plantazhe etj • Cadra dhe objekte që janë me interval të caktuara kohore që ndërtohen dhe largohen • Objekte të vogla nëse vëllimi ii nxemjese (bruto) nuk e tejkalon cifrën 100 m3 dhe e plotësojne koeficientin e nemjese te muret e jashtme për objekte të vjetra Vërtetimi sipas EnEV 2002 për objekte të reja ,kërkesat lidhen me të dhënat • Ngrohja vëllimore e objektit [ Ve ] – kjo është zona e objektit që ngorhet sipas DIN dhe EN 832-1998-12 dhe është në kufirin sistemor sipas DIN ISO 1999-10 • Sipërfaqja e mbulesës [ A ]–mbështjellja e objektit që përbëhet prej shumë sipërfaqe integrale të pjesës së jashtme • Sipërfaqja përdoruese [ An ]- kjo sipas EnEV 2002 llogaritet An=0.32m-1 *Ve EnEV 2002 formulon për objekte banuese vlera maksimale që janë te caktura për: • Sipërfaqen përdoruese—në lidhje të nevojës energjetike primar vjetor Qp=kWh/m2 *a
 9. 9. VEDAT RAMADANI Dhe për objekte tjera me nxemje në lidhje me ngrohjen vëllimore të oobjektit së nevojës energjetike primate Qp Tab 01 Kërkesa mvaret nga kompaktitetit se objektit A/Ve që d.m.th raporti në mes sipërfaqes së mbulesës objekiy me vëllimin e objektit. Kjo table jep vlerat maksimale EnEV 2002 për objekte të reja DETYRE FORMULAT AAW=sip. e dritareve AW= mureve Përe dritare fw= AW AW+AAW - kontroolla e % dritares HT=Ai*Ui*Fx H’T= HT A H’T=specifikacioni I humbjesë së energjisë transparente Nëse sip. e dritareve është për objektet banuese dhe jobanuese fw ≤ 0.30 atëherë H’T= 0.30+0.15 A/Ve Nëse fw ≥ 0.30 atëherë H’T= 0.30+0.24 A/Ve Kërkesat e EnEV 2002 për objekte të reja H’T ≤ 0.5 W m2 *K Për objektet e vjetra nevojat enerfjetike primare [ Qp ] për objekte ekzistuese të banimit nuk guzon të tejkalon 40%
 10. 10. VEDAT RAMADANI ` PJESET E JASHTME SIPERFAQET U ENTROPIJA TRA- FAKTORI FX TE TRANSMISIONI SPECIFIK A [m2] W/m2*K NSPARENTE [ q ] TEMP. SIPERFAQ. HUMBJA E ENERGJ [ HT ] 1 2 3 4 5 6 1 MURET E JASHTME 272.8 0.34 1 92.75 PERHDES, KAT , MBIKULM 2 PLLAKA BODRUMI 297.9 0.25 0.6 44.69 3 PLLAKA NENKULM 252.7 0.18 0.8 36.39 4 SIP. E KULMIT 81.5 0.18 1 14.67 5 GOUBAT- KULMET SHTESE 21.6 0.27 1 5.83 6 DRITARET E HAPSIRES BANIMI VERI 50.2 1.3 1 65.26 LINDOR 35.2 1.3 1 45.76 JUGOR 118.9 1.3 1 154.57 PERENDIMOR 35.2 1.3 1 45.76 7 KORIDORI NE VERI QELQI VERTIKAL 15.4 1.3 20.02 ME 20 O QELQ MBULES 5 1.3 6.50 HUMBJA PREJ QELQI 2.6 1.8 4.68 8 URA TERIMKE 0.05 59.45 ΣA= 1189 ΣHT= 596.33
 11. 11. VEDAT RAMADANI USHTRIMI 04 Situacioni Pllaka meskatëshe Në form tabelare të gjenden 1. Vlera [ U ] 2. Vlera [ RT ] 3. Sa kW/h energji harxhon brenda një dite,që tejkalonprej një zone të banimit në atë të bodrumit nëse sip. është 65 m2 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.17 1 ESTRIH 0.055 1.400 0.039 2 TERMOIZOLIM 0.035 0.040 0.875 3 PLLAKA E BETONIT 0.200 2.300 0.087 4 PLAKA PREJ LESH DRURI 0.050 0.070 0.714 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.520 0.029 ZONA EJASHTME - - 0.17 0.300 Rt= 2.084 U=1/Rt 0.480 Ash= 65 m2 i=20 o C e= 7 o C Qsh=U* Ash*( i- e ) * 24= 0.480*65*13*24=9734.4 kWh
 12. 12. VEDAT RAMADANI Të dhënat për objektin Zona b Zona a Koeficientet e përcueshmërisë se nxemjesë te një ku e ajrosje të larte RT≤ 1.2 W m2 *K 1. Letve konta 2.55cm dhe mbulesa me tjegulla 2. Brinjake 80*160 mm λ=0.13 W m*K 3. Shtresa ajrore 4. Izolim mineral 120 mm λ=0.04 W m*K 5. Gips karton 15 mm λ=0.25 W m*K • Raporti fa= Aa A = 0.60 0.68 = 0.882 : fb= Ab A = 0.08 0.68 = 0.118 • Për zonen a 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.13 1 LETVE - - 0.000 3 SHTRESA AJRORE - - 0.000 4 IZOLIM MINERAL 0.120 0.04 3.000 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.25 0.060 ZONA EJASHTME - - 0.13 0.135 Rt= 3.320 U=1/Rt 0.301
 13. 13. VEDAT RAMADANI Për zonën b 1 2 3 5 SHTRESA dn λn Rn=dn/λn Nr E KONSRUKSIONIT Rsi,Rse [m] [W/(m*K)] [m2 *K/W] ZONA E BRENDSHME - - 0.13 1 LETVE - - 0.000 2 BRINJAKE 0.160 0.13 1.231 5 RIGIPS KARTON 0.015 0.25 0.060 ZONA EJASHTME - - 0.13 0.175 Rt= 1.551 U=1/Rt 0.645 U’=Ua*fa+Ub*fb=0.301+0.645=0.345 W m2 *K RT= 1 0.345 =2.898 >1.2 m2 *K W

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

389

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

10

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×