Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Projekat dizalice

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MAŠINSKI FAKULTET
U BEOGRADU

PROJEKTOVANJE DIZALICA

Zadatak br. 1

List br. 1

PROJEKTNI ZADATAK

GLAVNI MAŠINSKI PROJEK...
MAŠINSKI FAKULTET
U BEOGRADU

PROJEKTOVANJE DIZALICA

Zadatak br. 1

List br. 2

UVOD

Dvogreda mosna dizalica
Mosna dizal...
MAŠINSKI FAKULTET
U BEOGRADU

PROJEKTOVANJE DIZALICA

Zadatak br. 1

List br. 3

Konstrukcija dvogredne mosne dizalice se ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rezanje testerama
Rezanje testerama
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Projekat dizalice

 1. 1. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 1 PROJEKTNI ZADATAK GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT ELEKTRIČNE DVOGREDE MOSNE DIZALICE ČNE Predmetni nastavnik prof. dr Nenad Zrnić Asistent doc. dr Vlada Gašić Saradnik u nastavi Goran Milojević Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 2. 2. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 2 UVOD Dvogreda mosna dizalica Mosna dizalica može da ima dva glavna nosa a ili jedan glavni nosa (ako je u pitanju nosača nosač jednogreda mosna dizalica). Glavni nosa su vezani za čeone nosač (obično montažnim ). nosači eone nosače vezama). U čeonim nosačima su smešteni to eonim točkovi (pogonski i slobodni). To Točkovi omogućavaju translatorno kretanje mosnog krana po kranskim šinama. Vertikalni točkovi su obično sa obodima (ako nisu ugrađeni horizontalni to no eni točkovi). Horizontalni točkovi primaju horizontalne sile, pa se tada ugra kovi ugrađuju vertikalni točkovi bez oboda. kovi Po glavnim nosačima mosno dizalice se kreću kolica (obično po gornjem pojasu). Glavni a mosnoe no nosači mogu biti limene i rešetkaste konstrukcije. Nosa i rešetkaste konstrukcije se i Nosači upotrebljavaju za veće raspone, jer su tada ekonomi niji. Limeni nosač su obično sandučasti e ekonomičniji. nosači (formirani obično zavarivanjem) ili valjani profili. no Kolica se kreću translatorno po glavnim nosa ima i na njima su smešteni mehanizmi za u nosačima dizanje i kretanje kolica. Često postoji i glvno i pomo esto pomoćno dizanje. Duž glavnih nosača su postavljene staze, koje služe za smeštanje pogona i trolnih vodova a a takođe predstavljaju ukrućennje strukture mosta u horizontalnoj ravni. Struktura mosne ćennje ennje dizalice može dobro da prihvata i horizontalna i vertikalna optere opterećenja.Čeoni nosači su optereć snabdeveni sa odbojnicima koji u slu slučaju otkazivanja krajnjih isključivač stupaju u dejstvo. čivača e Ako je upravljanje mosne dizalice sa poda (brzine tanslatornog kretanja dizalice ne treba da su veće od 30) onda u sklopu krana nije ugra ena kabina. U suprotnom je izgra e ugrađena izgrađena kabina u sklopu krana. Vertikalna optere alna opterećenja primaju točkovi kolica. Sile od uticaja momenta kovi ekscentriteta od težine kolica i korisnog tereta primaju horizontalni točkovi ili tako vertikalni točkovi takođe točkovi. Zbog ekscentričnosti kolica sa teretom, glavni nosa je optereć na uvijanje. nosti nosač opterećen Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 3. 3. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 3 Konstrukcija dvogredne mosne dizalice se sastoji iz slede ih elemenata: sledećih • • • • • • • • • • Reduktor Doboš za dizanje Kočiona spojnica mehanizma za dizanje iona EM mehanizma za dizanje EM pogona za kretanje Spojnica Reduktor pogona kretanja Koturača Pogonski točak Slobodni točak Noseća čelična konstrukcija mosnih kranova se sastoji od glavnih i čeonih nosača. Po na sastoji glavnim nosačima se kreću kolica, a na čeonim nosačima je montiran mehanizam za kretanje u ima dizalice. Glavni nosači se izvode kao kutijaste konstrukcije. i osne Mosne dizalice se dele u dve opšte klase : • Mosne dizalice opšte namene • Mosne dizalice specijalne namene Uobičajena klasa mosnih dizalica opšte namene se izra uju za nosivosti masa od ajena izrađuju Q=5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80 i 100. Uobičajeno je da se mosne dizalice e opšte namene projektuju za pogonsku klasu II. Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 4. 4. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 4 Projektni zadatak Prema važećim standardima i propisima uraditi glavni mašinski projekat elektri im električne dvogrede mosne dizalice sledećih karakteristika : ih 1. Nosivost dizalice: Q = 6300 kg 2. Raspon: L = 23,5 m mf ff ff f 3. Brzina dizanja: V diz = 4 ffff z min mf ff ff f 4. Brzina kretanja dizalice: V kd = 20 ffff min 5. Visina dizanja: H = 10 m 6. Pogonska klasa: 1 Am (FEM) 7. Težina kolica: m kol = 395 kg 8. Rastojanje šina: l = Spw = 2240 mm 9. Prečnik točkova dizalice: Dt = 200 mm kova 10. Širina šine kranske staze: bš ks = 40 mm (40 x 40) 11. Osno rastojanje toč astojanje točkova čeonog nosača: Lt = 4700 mm Dizalica se postavlja na postoje u kransku stazu u objektu korisnika. Glavni nosa mosne postojeću nosači dizalice su limeni nosači kutijaste konstrukcije. Elektromotorno vitlo i čeone nosa dizalice i nosače potrebno je usvojiti iz standardnog programa proizvo proizvođača STAHL (www.stahlcranes.com www.stahlcranes.com). Za nosivost dizalice 6300 kg usvajam vit SH 4016 – 16 4/1 iz STAHL kataloga. vitlo V diz = 0,6 mfb fff fff ff f min c fina , 4 mfb fff fff ff f min c gla avna Razmak između šina: L f 23,5f ff ff f ff ff l = ff= ffff 235 cm [ Sw = 1 = 1800 mm 10 10 Spw = 2240 mm L fff 23,5f ff f ff f ff f f Lt = fffff ffff 4,7 m = ff= 5@7 5 Prikaz razmaka izme šina, rastojanja između točkova i raspon dizalice između kova Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 5. 5. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 5 DIMENZIONISANJE GLAVNOG NOSA NOSAČA Izbor geometrije glavnog nosač dizalice (kutijasta konstrukcija) nosača Kutijasti nosač Određivanje orjentacionih vrednosti dimenzija nosa ivanje nosača: H= fffff fffff fffff fL fff f 14 @ 20 23,5f ff ff ff H = ffff 1,38 m = 138 cm = 17 Hff 138f Hff ff f f ff f ff f ff f8 f f [ [ = D = fffff D = fff D = ffff 55,2 cm 2,5 5 2@3 2,5 D = 55 cm Lf 23,5f ff ff f ff D min = fff ffff = ff 50 50 D min = 47 cm Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 6. 6. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 6 Preporučene debljine lima u zavisnosti od pogonske klase ( tab. 4.6 Metalne konstrukcije 1) ene Prepo reporučene debljine vertikalnih limova Preporu reporučene debljine pojasnih limova Debljina limova: Za H (1000mm ÷ 1600mm) ⇒ δ1 = 6mm; δ 2 = 8mm Gde je: • δ1 - debljina vertikalnih limova • δ 2 - debljina pojasnih limova Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 7. 7. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 7 Proračun opterećenja točkova čkova Određivanje pritiska po točku, na osnovu formula iz kataloga. čku, Ulazni podaci: • O2 = 800 mm • O10 = 316 mm • z1 = 1048 mm • e4 = 110 mm • mL = 6300 kg • mKa = 395 kg • R11max = S PW − z1 O10 ⋅ ⋅ mL + 0, 4 ⋅ mKa S PW O2 2240 − 1048 316 ⋅ ⋅ 6300 + 0.4 ⋅ 395 = 14,82kN 2240 800 S − z O 2 − O10 = PW 1 ⋅ ⋅ mL + 0, 2 ⋅ mKa S PW O2 R11max = R12 max 2240 − 1048 800 − 316 ⋅ ⋅ 6300 + 0.2 ⋅ 395 = 21kN 2240 800 z + e O10 = 1 4⋅ ⋅ mL + 0, 25 ⋅ mKa Spw O 2 1048 + 110 316 = ⋅ ⋅ 6300 + 0, 25 ⋅ 395 = 13,85kN 2240 800 z + e O 2 − O10 = 1 4⋅ ⋅ mL + 0,15 ⋅ mKa Spw O2 1048 + 110 800 − 316 = ⋅ ⋅ 6300 + 0,15 ⋅ 395 = 20,3kN 2240 800 R12 max = R21max R21max R22 max R22 max Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 8. 8. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 8 Faktori φ Za srednju pogonsku klasu usvajamo φ1=1.05. Vrednosti za srednju pogonsku klasu rednosti ϕ1 = 1.05 ϕ 2 = ϕ 2 min + β 2 ⋅ vh vh = 0, 067 m sec β 2 = 0.34 ϕ 2 min = 1.1 ( HC 2) ϕ 2 = 1.1 + 0, 34 ⋅ 0.067 = 1.12 Proračun sila koje opterećuju nosa ćuju nosač Prikaz sila koje opterećuju nosač F 2 = ϕ 2 A 13,24 + ϕ 1 A 1,58 = 1,12 A 13,24 + 1,05 A 1,58 = 16,52 kN 2 F 1 = ϕ 2 A 20,2 + ϕ 1 A 0,79 = 1,12 A 20,2 + 1,05 A 0,79 = 23,45 kN R = F1 + F 2 R = 16,52 + 23,45 R = 39,97 kN Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 9. 9. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 9 Rastojanje od ose točka do mesta dejstva rezul ka rezultujuće sile Fffff 16,52ffffff f2 ff ffff ff f f Af f fff f800f f ff fff A f f fb ffff ff = = 330,65 mm = 33,07 cm 5 R 39,97 b = O2 = 800 mm ex = Određivanje potrebne visine nosa prema kriterijumu čvrstoće ivanje nosača c b c a ` a Rfb 40 f f f f ffff fff ` ff f ff A L @ ex A 0,5 A L @ ex = 0,5 A A 2350 @ 33 A 0,5 A 2350 @ 33 L 2350 M F = 22 844 kNcm M f = 0,5 A Određivanje potrebne visine nosa prema kriterijumu ugiba ivanje nosača vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwcwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwb wwwww www w w w h wwwwwwwwwwwwwwwwwwww u 2 u u 1 + α A 1@ 6Aβ l u ff ff ff ff ff ff ff ff ff f f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f b c H = ulF 1 A L 3 A fffffffffffffffffffffffffffff 3 j t 48 A E A 0,166 A δ + 0,2 A δ A f 1 2 max b = O2 = 800 mm L = 23500 mm kNf fff fff ff f E = 21000 2 cm Fff 16,52f f f ff ff ff 2 α = fff fffff= 0,7 = f ff F 1 23,45 bf ffffff f ff ff f f ff f f 800 f ff β= = = 0,034 L 23500 Lf ff ff f f max = ffff 4,7 cm = 500 vwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w h wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww b c u u u 1fffffffffffffffffffffffffff +ffffffffffffffffffffffffff 0,7 ffffffffffffffffffffff A 1 @ 6 A 0,034 2 f l u ffffff f f fffff f f f fffff f fffff b c H = ul23,45 A 2350 3 A 3 j t 48 A 21000 A 0,166 A 0,6 + 0,2 A 0,8 A 4,7 0 H = 62,63 cm H= 3 3⋅ M f 2 ⋅ [σ ] ⋅ δ1 = 3 3 ⋅ 22844 = 75cm 2 ⋅ 10 ⋅ 0.6 kN cm 2 H = 75cm [σ ] = 10 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 10. 10. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 10 Usvaja se: H1 = 100cm D = 40cm D1 = 35cm Momenti inercije preseka nosa nosača Aksijalni momenti inercije preseka nos nosača IX = 2⋅ 2  D ⋅ δ 23 H13 ⋅ δ1  H +δ   + 2⋅ + D ⋅ δ2 ⋅  1 2   12  2    12   2  40 ⋅ 0.83 1003 ⋅ 0.6  100 + 0.8   4 IX = 2⋅ + 2⋅ + 40 ⋅ 0.8 ⋅    = 262563cm 12 2     12   2  H1 ⋅ δ13 D3 ⋅ δ 2  D1 + δ1   IY = 2 ⋅ + 2⋅ + H1 ⋅ δ1 ⋅    12  2    12   2 100 ⋅ 0.63 403 ⋅ 0.8  34 + 0.6   4 IY = 2 ⋅ + 2⋅ + 100 ⋅ 0.6 ⋅    = 46557cm 12 2     12   Otporni momenti inercije preseka nosa nosača WX = IX 262563cm 4 = = 5169cm 3 ymax 50,8cm IY 46557cm 4 WY = = = 2328cm 3 xmax 20cm Presek glavnog nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 11. 11. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 11 Statički moment odsečaka konture: ka 1-2 b c S 2 0 @ 1,9 y1.2 = 50,4 cm δ = 0,8 cm 3-2 b 12 S x = 76,61 c 3 cm c S 2 0 @ 17,8 y3.2 = 50,4 cm δ = 0,8 cm S x32 = 717,69 c 3 cm 2 2-4 76,61 + 717,69 = 794,3 cm³ b c S 2 0 @ 50,4 y2.4 = 50,4 @ S δ = 0,6 cm 4-5 b S x24 = 1556,3 cm 3 c c S 2 0 @ 50,4 y4.5 = 0 δ = 0,6 cm S x45 = 794,3 c 3 cm Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 12. 12. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 12 Dijagram statičkih momenta odsečaka konture Sx aka Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 13. 13. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 13 DOKAZ NAPONA U PRESEKU I - I Prikaz delovanja opterećenja na nosač enja A = 2 ⋅ H1 ⋅ δ1 + 2 ⋅ D ⋅ δ 2 = 2 ⋅ 100 ⋅ 0.6 + 2 ⋅ 40 ⋅ 0.8 = 184cm 2 ρ = 0,00785 kg cm 3 q* = A ⋅ 7.85 × 10−5 q = q* ⋅ 1.2 = 184 ⋅ 1.2 ⋅ 7.85 × 10 −5 = 0.0173 kN cm Moment u vertikalnoj ravni MV 1 = R L2 39, 97 23502 2 2 ⋅ ( L − ex ) + φ1 ⋅ q ⋅ = ⋅ ( 2350 − 33,07 ) + 1.05 ⋅ 0.0173 ⋅ = 35365, 65kNcm 4L 8 4 ⋅ 2350 8 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 14. 14. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 14 Moment u horizontalnoj ravni k a = 0,1 F 1H = F 1 A k a = 23,45?,1 = 2,345 k kN F 2H = F 2 A k a = 16,52 A 0,1 = 1,652 kN 2 RH = F 1H + F 2H = 3,997 kN M H1 = RH L2 3,997 23502 2 2 ⋅ ( L − ex ) + φ1 ⋅ q ⋅ ⋅ K a = ⋅ ( 2350 − 33, 07 ) + 1.05 ⋅ 0.0173 ⋅ 33,07 ⋅ 0.1 = 3535, 42kNcm 4⋅L 8 4 ⋅ 2350 8 Moment torzije D1f δff 35ffffff f f f 1 f + 0,6 x1 = fff ff ffffffff 17,8 cm + f= fffffff = m 2 2 2 Hff f1 f f y1 = fff 4 = 54 cm + 2 M t1 = F 1 A x1 + F 1H A y1 = 23,45 A 17 + 2,345 A 54 = 544,04 kNcm 7.8 M t2 = F 2 A x1 + F 2H A y1 = 16,52 A 17 + 1,652 A 54 = 383,27 kNcm 7.8 b c L@e b c 2350 @ 33,07 ff ff f ff ffx f ff ff ff ff f ff ff ff f ff ff ff ff M tA = M t1 + M t2 A ffffffL = 5 A 544,04 + 383,27 A ffffffffffff= 457,13 kN Ncm 2 c 2cA 2350 b b M tB = M tA @ M t1 + M t2 = 457, @ 544,04 + 383,27 = @ 470,18 kNcm ,13 Reakcije oslonaca ΣM a = 0 F1 h i h f g f g 2350f fff fff ff ff f ff f f50f ff f j ffff@ 0,5 A exk+j 235ff + A 2 2 b c b i 0,5 A exk+ F 2 c h f g ffff fff fff ff j 2350f + A 2 b i O2 @ 0,5 A exk@ F B A l c 23,45 A 1175 @ 16,54 + 39,97 A 1175 + 16,54 + 16,52 A 1175 + 80 @ 16,54 @ F B A 2350 = 0 F B = 40,53 kN Σyi = 0 F A @ F1@ R @ F 2 + F B = 0 F A @ 23,45 @ 39,97 @ 16,52 + F B = 0 F A + F B = 79,94 F A = 79,94 @ 40,53 F A = 39,41 kN b c b M I = F A A 0,5 A l @ ex = 39,41 A 0 A 2350 @ 33,07 0,5 M I = 45 666,7 kNcm c Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 15. 15. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU d b c PROJEKTOVANJE DIZALICA e Zadatak br. 1 List br. 15 1 M II = F A A 0,5 A l @ ex + b @ F 1 A b d b c e c e M = 39,41 A 0,5 A 2350 @ 33,0 + 80 @ 23,45 A 80 07 1 II 1 M II = 46 932 kNcm d b c e M = F B A 0,5 A l + ex @ b 2 II d b 2 M II = 40,53 A 0,5 A 2350 + 33,07 @ 80 7 2 M II = 45 050,5 kNcm Uticaj loklnog pritiska točka na vertikalni lim čka Površina merodavna za prora proračun koraka ukrućenja ćenja A = 10.2 ⋅ 0.8 + 4 ⋅ 4 = 24.16cm 2 Y= (10.2 ⋅ 0.8) ⋅ 0.4 + 4 ⋅ 4 ⋅ 2.8 = 1.99cm 24.16 (10.2 ⋅ 0.8) ⋅ 5.1 + 4 ⋅ 4 ⋅ 8 = 7.02cm X= 24.16 3 10.2 ⋅ 0.8 4 ⋅ 43 2 IY = + 10.2 ⋅ 0.8 ⋅ 1.6 + + 4 ⋅ 4 ⋅ 0.82 = 52.9cm 4 12 12 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 16. 16. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 16 Za tačku 1 σ ZV 1 = M VI 35365.65 kN ⋅ y1 = ⋅ 50.8 = 6.84 2 IX 262563 cm σ ZH 1 = M HI kN 3535.42 ⋅ x1 = ⋅ 20 = 1.52 2 IY 46557 cm σ U 1 = σ ZV + σ ZH = 6.84 + 1.52 = 8.36 kN cm 2 kN cm 2 kN σ U 1 = 8.36 2 ≤ σ d cm σ d = 16 Dijagram napona u vertikalnoj i horizontalnoj ravni Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 17. 17. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 17 Za tačku 2 σ ZV 2 = M VI H1 35365, 65 100 kN ⋅ = ⋅ = 6,73 2 IX 2 262563 2 cm kN D  3535, 42  35  ⋅  1 + δ2  = ⋅  + 0.6  = 1.37 2 cm  2  46557  2  F ⋅S 20 ⋅ 806, 4 kN τ 2 = tr X 2 = = 0.102 2 I X ⋅ δ1 262563 ⋅ 0, 6 cm σ ZH 2 = M HI IY D ⋅ δ 2 H1 + δ 2 40 ⋅ 0.8 100 + 0.8 ⋅ = ⋅ = 806.4cm 3 2 2 2 2 Ftr ≅ 0.5R = 0.5 ⋅ 39, 97 ≅ 20kN SX 2 = ,, τ2 = M tA kN 457,13 = = 0.106 2 * 2 ⋅ A ⋅ δ1 2 ⋅ 3588, 48 ⋅ 0.6 cm A* = ( H − δ 2 ) ⋅ ( D1 − δ1 ) = (101.6 − 0.8 ) ⋅ ( 35 − 0.6 ) = 3588, 48cm 2 σU 2 = 2 (σ ZV 2 + σ ZH 2 ) + σ y2 − (σ ZV 2 + σ ZH 2 ) ⋅ σ y + 3 ⋅ (τ 2,, + τ 2 ) σU 2 = ( 6.73 + 1.37 ) 2 2 2 + 2.24 2 − ( 6.73 + 1.37 ) ⋅ 2.24 + 3 ⋅ ( 0.102 + 0.106 ) = 7.25 kN cm 2 Za tačku 3 σ ZH 3 = σ ZH 2 = 1.37 kN cm2 kN cm2 H H 100 100 Sx 3 = Sx 2 + 1 ⋅ 1 ⋅ δ1 = 806.4 + ⋅ ⋅ 0.6 = 1556.4cm4 2 4 2 4 F ⋅S 20 ⋅1556.4 kN τ 3 = tr x 3 = = 0.2 2 I x ⋅ δ1 262563 ⋅ 0.6 cm ,, ,, τ 3 = τ 2 = 0.106 2 2 ,, σU 3 = σ ZH 3 ⋅ 3 ⋅ (τ 3 + τ 3 ) = 1.372 ⋅ 3 ⋅ ( 0.2 + 0.106) = 1.47 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. kN cm2 Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 18. 18. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 18 DOKAZ NAPONA U PRESEKU III Prikaz sila koje opterećuju nosač er = 1m = 100cm ekol = er + ex = 100 + 33,07 = 133, 07cm FA ⋅ L = F1 ⋅ ( L − er ) + F2 ⋅ ( L − er − b ) L − er L − er − b + F2 ⋅ L 2 L − ekol 2350 − 133, 07 133,07 FA = R ⋅ = 39, 97 ⋅ = 37, 7kN 37,7 L 2350 1 1 FTIII = FA + φ1 ⋅ ⋅ q ⋅ L = 37, 7 + 1, 05 ⋅ ⋅ 0,0173 ⋅ 2350 = 59, 05kN 0, 0173 2 2 L − ekol 2350 − 133,07 M TIII = ( M t1 + M t 2 ) ⋅ = ( 544, 04 + 383, 27 ) ⋅ = 877kNcm L 2350 FA = F1 ⋅ • Moment savijanja u preseku III e3 = 128 − 25 = 103mm = 10.3cm M VIII = FA max ⋅ e3 = 59.05 ⋅ 10.3 = 608.22kNcm FA max = FTIII = 59.05kN Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 19. 19. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 19 L − ( er + ex ) 1 + φ1 ⋅ ⋅ q ⋅ L L 2 2350 − (100 + 33,07 ) 1 FHIII = ( 2,345 + 1,652 ) ⋅ + 1.05 ⋅ ⋅ 0,0173 ⋅ 2350 = 25,11kN 2350 2 M HIII = FHIII ⋅ e3 = 25,11 ⋅ 10,3 = 258,63kNcm FHIII = ( F1H + F2 H ) ⋅ Izgled profila u preseku III • Moment inercije za profil u preseku III IX3 = 2⋅ 2 1 1 3 H δ   H 3 ⋅ δ1 + 2 ⋅  δ 23 ⋅ D + D ⋅ δ 2  3 + 2   12 2   2 12   IX3 2  40 ⋅ 0.83 0.6 ⋅ 503  50 0.8   4 = 2⋅ + 2⋅ + 40 ⋅ 0.8 ⋅  +   = 53793.64cm 12 2    2  12   IY 3 2 1 1 3  D1 δ1   3 = 2 ⋅ D ⋅ δ 1 + 2 ⋅  H 3 ⋅ δ1 + H 3 ⋅ δ 1  +   12 2   2  12   IY 3 2  50 ⋅ 0.63 403 ⋅ 0.6  35 0.6   4 = 2⋅ + 2⋅ + 50 ⋅ 0.6 ⋅  +   = 25412.2cm 12 2    2  12   Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 20. 20. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 20 Otporni moment inercije za presek III • WXIII = I X 3 53793, 64 = = 2117, 46cm 3 ymax 25.4 WYIII = IY 3 25412, 2 = = 1270,61cm 3 xmax 20 Za tačku 1 • III σU1 = M VIII M HIII + ≤ σ dop WX WY kN cm 2 608, 22 258,63 kN = + = 0, 49 2 2117.46 1270, 61 cm σ dop = 16 III σU1 III σ U 1 ≤ σ dop • Za tačku 2 A* = ( D1 + δ1 ) ⋅ ( H 3 + δ 2 ) = ( 35 + 0.6 ) ⋅ ( 50 + 0.8 ) = 1808.48cm 2 , τ3 = M tAIII 877 kN = = 0.404 2 * 2 ⋅ A ⋅ δ1 2 ⋅ 1808.48 ⋅ 0.6 cm III FtIII ⋅ S X 3 59.05 ⋅ 593.85 kN = = 1.39 2 τ3 = I X 3 ⋅ δ1 53793.64 ⋅ 0.6 cm 2 σ III U3 2 M  kN 2  258.63  , 2 =  HIII  + 3 ⋅ (τ 3 + τ 3 ) =   + 3 ⋅ (1.39 + 0.404 ) = 3.11 2 cm  1270.61   WY  Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 21. 21. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 21 Statički moment odsečaka konture: aka 1-2 b c S 2 0 @ 1,9 y1.2 = 25,4 cm δ = 0,8 cm 3-2 b 12 S x = 38,60 c 3 cm c S 2 0 @ 17,8 y3.2 = 25,4 cm δ = 0,8 cm S x32 = 361,7 c 3 cm 2 2-4 38,60 38,6 + 361,7 = 400,3 cm³ b c S 2 0 @ 25,4 y2.4 = 25,4 @ S δ = 0,6 cm 4-5 b S x24 = 593,85 cm 3 5 c S 2 0 @ 25,4 y4.5 = 0 δ = 0,6 cm S x45 = 400,3 c 3 cm Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 22. 22. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 22 Dijagram stat tatičkih momenta odsečaka konture Sx za pre presek III DOKAZ DEFORMACIJE GLAVNOG NOSA NOSAČA Šema optere opterećenja glavnog nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 23. 23. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU f = PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 23 F1* ⋅ L3 21 ⋅ 23503 2   ⋅ 1 + α ⋅ (1 − 6 ⋅ β 2 ) =   48 ⋅ 21000 ⋅ 262563 ⋅ 1 + 0.71 ⋅ (1 − 6 ⋅ 0.034 ) = 1.76cm 48 ⋅ E ⋅ I X F1* = R12 = 14.82kN F1* = R11 = 21kN L = 23.5m = 2350cm I X = 262563cm 4 b = O 2 = 80cm α= 14.82 F2* <1⇒α = = 0.71 < 1 * F1 21 β= b 80 = = 0.034 L 2350 f dop = k ⋅ L = 1 ⋅ 2350 = 4.7cm 500 1 500 f dop = 4.7cm k= Dokaz dinamičke krutosti glavnih nosa dizalice ke nosača Prikaz amplitude oscilovanja Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 24. 24. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 24 m1 = 0.5 ( mQ + mkol ) + 0.486 ⋅ mnos = 0.5 ( 6300 + 395) + 0.486 ⋅ 3394.34 = 4997.15kg mQ = Q = 6300kg mkol = 395kg kg ⋅ 0.0184 ⋅ 23.5 = 3394.34kg m3 A = 2 ⋅ H1 ⋅ δ1 + 2 ⋅ D ⋅ δ 2 = 2 ⋅ 100 ⋅ 0.6 + 2 ⋅ 40 ⋅ 0.8 = 184cm 2 = 0.0184m 2 mnos = ρ ⋅ A ⋅ L = 7850 T = 3⋅ τ ≤ Td γ 0.3109 = 7.77 s < Td = 12 − 15s 0.12 τ − period oscilovanja [s] T = 3⋅ (tab. γ = 0.12 − logaritamski dekrament prigušenja (t 7.18; 251str. Dizalice) τ = 2 ⋅ π ⋅ δ11 ⋅ m1 = 2 ⋅ π ⋅ 4.9 ⋅ 10−7 ⋅ 4997.15 = 0.3109 δ11 = 1.0 ⋅ L3 1.0 ⋅ 23503 m = = 4.9 ⋅ 10−7 48 EI X 48 ⋅ 21000 ⋅ 262563 N Dokaz stabilnosti Prikaz polja 1 i polja 2 glavnog nosa nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 25. 25. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU SV = R= H1 δ1 = PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 25 100 Tabela 5 = 166.667 → Kriterijum 3 ⇒ 160 R < SV < 265 R 0.6 Re 23.5 = =1 R ei 23.5 Položaj horizontalnih ukrućenja Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 26. 26. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 26 Vertikalno ukrućenje Kratko vertikalno ukrućenje Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 27. 27. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 27 I R = 3 ⋅ H1 ⋅ δ13 = 3 ⋅ 100 ⋅ 0.63 = 64.8cm 4 Usvojeno: I R = 73cm 4 ⇒ L50x50x5 (tab. 4.16; 191str. MK1) b r = 5cm A1 = 4.8cm 2 e1 = 1.4cm I1 = 11cm 4 AU = A1 + (18 ⋅ δ1 ) ⋅ δ1 = 4.8 + (18 ⋅ 0.6 ) ⋅ 0.6 = 11.28cm 2 e= A1 ⋅ ( br − e1 + 0.5 ⋅ δ1 ) 4.8 ⋅ ( 5 − 1.4 + 0.5 ⋅ 0.6 ) = = 1.65cm AU 11.28 Površina merodavna za proračun dimenzija horizontalnog ukrućenja dimen Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 28. 28. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA IU = 1.5 ⋅ δ14 + 18 ⋅ δ12 ⋅ e2 + I1 + A1 ⋅ ( br − e1 + 0.5δ1 − e ) Zadatak br. 1 List br. 28 2 IU = 1.5 ⋅ 0.64 + 18 ⋅ 0.62 ⋅ 1.652 + 11 + 4.8 ⋅ ( 5 − 1.4 + 0.5 ⋅ 0.6 − 1.65) 2 IU = 53.13cm 4 IU 53.13 = = 2.17cm AU 11.28 iu = λ= − λ= a 200 = = 92.16 iu 2.17 li = a = 200cm λ 92.16 = = 0.99 λv 92.9 kriva B → α = 0.339 λv = 92.9 a1 ≤ 6 ⋅ Wšin ⋅ [σ šin ] 6 ⋅ 44 ⋅ 15.66 = = 176.6cm F1 55.81 σ šin = Re 23.5 kN = = 15.66 2 1.5 1.5 cm − −  β = 1 + α  λ − 0.2  + λ 2 = 1 + 0.339 ( 0.99 − 0.2 ) + 0.992 = 2.24    2 2 χ= = = 0.6 − 2.24 2.24 2 − 4 ⋅ 0.99 2 2 2 β β − 4λ σ 2 ≤ σ KR Iyfff 52,9f ff f f ff f ff sin W sin = ffff ffff= 44 cm 3 = ff xmax 1,2 xmax = 2 A δ1 M V 1  1  35365  1 kN  ⋅  H1  = ⋅  ⋅ 100  = 3.37 2 I X  4  262563  4 cm  M kN  D  3535  35  = H 1 ⋅  1 δ1  = ⋅  ⋅ 0.6  = 1.37 2 IY  2  46557  2 cm  σ ZV 2 = σ ZH 2 σ = γ (σ ZV 2 + σ ZH 2 ) = 1.5 ⋅ ( 3.37 + 1.37 ) = 7.11 σ KR = χ ⋅ Re = 0.6 ⋅ 23.5 = 14.1 kN cm 2 kN cm 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 29. 29. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 29 Rastojanja izme vertikalnih i kratkih vertikanih ukruć između ukrućenja Dijagram normalnih napona Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 30. 30. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 30 Provera vertikalnih limova na izbo izbočavanje σ ZV 2 = − M X H1 35365 100 kN ⋅ =− ⋅ = −6.73 2 IX 2 262563 2 cm 3535  35 kN D   ⋅  1 + δ1  = − ⋅  + 0.6  = −1.37 2 46557  2 cm  2   kN σ 1 = −γ (σ ZV 2 + σ ZH 2 ) = −1.5 ⋅ ( −6.73 − 1.37 ) = 12.15 2 cm 0.25H1 0.25 ⋅ 100 kN     σ 2 = −γ  σ ZV 2 ⋅ + σ ZH 2  = −1.5  −6.73 ⋅ − 1.37  = 7.02 2 0.5H 0.5 ⋅ 101.6 cm     σ3 = σ2 σ ZH 2 = − MY IY σ 4 = γ ( σ ZV 2 − σ ZH 2 ) = 1.5 ( 6.73 − 1.37 ) = 8.04 kN cm 2 Dijagram normalnih napona merodavnih kod provere na izbo izbočavanje Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 31. 31. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 31 Polje 1 α= a1 85 = = 3.4 0.25H1 0.25 ⋅ 100 ψ= σ 2 7.02 = = 0.57 σ 1 12.15 2 2  δ1  kN  0.6  σ E = 18980   = 18980   = 10.93 2 cm  0.25 ⋅ 100   0.25H1  8.4 Za α > 1 ; ψ < 1 ⇒ Kσ = tab.1 245str. prilog, MKM1 ψ + 1.1 8.4 Kσ = = 5.029 0.57 + 1.1 kN σ KR = Kσ ⋅ σ E = 5.029 ⋅ 10.93 ≅ 55 2 cm 2 2 Kσ ⋅ α = 5.029 ⋅ 3.4 > 2 ⇒ 58.14 > 2 ⇒ f = 0 − λp = χp = Re σ KR = 23.5 = 0.64 55.76 0.6 − 2 λ p − 0.13 = 0.6 0.64 2 − 0.13 = 1.17 − σ uz = χ p = 1.17 • Granični napon: Cσ = 1.25 − 0.25ψ = 1.25 − 0.25 ⋅ 0.57 = 1.11 − σ uz = Cσ ⋅ σ uz ⋅ Re = 1.11 ⋅ 1.17 ⋅ 23.5 = 30.51 • kN cm 2 Kontrola stabilnosti polja I: 2 2 σ  10.93  σ =  1  ≤1;    = 0.128 < 1  30.51   σ uz  − 2 Stabilnost polja I je obezbeđena. đena. Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 32. 32. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 32 Polje II α= a 170 = = 2.27 0.75H1 0.75 ⋅ 100 ψ= σ 4 8.04 = = −1.14 σ 3 −7.02 2 2  δ1  kN  0.6  σ E = 18980   = 18980   = 1.21 2 cm  0.75 ⋅ 100   0.75H1  Za α > 1 ; ψ ≤ −1 ⇒ Kσ = 23.9 tabela 1 245str. prilog, MKM1 kN cm 2 Kσ ⋅ α 2 = 23.9 ⋅ 2.27 2 = 135.15 > 2 ⇒ f = 0 σ KR = Kσ ⋅ σ E = 23.9 ⋅ 1.21 = 28.91 − λp = χp = Re σ KR = 23.5 = 0.9 28.91 0.6 − 2 λ p − 0.13 = 0.6 0.9 2 − 0.13 = 0.727 − σ uz = χ p = 0.727 • Granični napon Cσ = 1.25 − 0.25ψ = 1.25 − 0.25 ⋅ ( −1.14 ) = 1.54 − σ uz = Cσ ⋅ σ uz ⋅ Re = 1.54 ⋅ 0.727 ⋅ 23.5 = 26.31 • kN cm 2 Kontrola stabilnosti polja II: 2 σ  σ =  3  ≤1;  σ uz  − 2 2  − 7.02    = 0.071 < 1  26.31  Stabilnost polja II je obezbeđena. đena. Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 33. 33. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 33 Provera pojasnog lima na izbo izbočavanje Pojasni lim D1 Sp = ≤ S p max = 65 δ2 23.5 = 65 Re 35 = 43.75 < S p max 0.8 Sp = α= a1 85 = = 2.43 D1 35 ψ= σ2 = 0.57 σ1 2 2 δ  kN  0.8  σ E = 18980  2  = 18980   = 9.91 2 cm  35   D1  8.4 Za α > 1 ; ψ < 1 ⇒ Kσ = tabela 1 245str. prilog, MKM1 ψ + 1.1 8.4 Kσ = = 5.02 0.57 + 1.1 kN σ KR = Kσ ⋅ σ E = 5.02 ⋅ 9.91 = 49.58 2 cm 2 2 Kσ ⋅ α = 5.02 ⋅ 2.43 > 2 ⇒ 29.64 > 2 ⇒ f = 0 − λp = χp = Re σ KR = 23.5 = 0.69 49.58 0.6 − 2 λ p − 0.13 = 0.6 0.69 2 − 0.13 = 1.02 − σ uz = χ p = 1.02 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 34. 34. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 34 Granični napon • Cσ = 1.25 − 0.25ψ = 1.25 − 0.25 ⋅ 0.57 = 1.11 − σ uz = Cσ ⋅ σ uz ⋅ Re = 1.11 ⋅ 1.02 ⋅ 23.5 = 26.6 kN cm 2 Kontrola stabilnosti polja II: • 2 σ  σ =  4  ≤1;  σ uz  − 2 2  8.04    = 0.09 < 1  26.6  Stabilnost polja je zadovoljena. Dimenzije polja uz oslonac H sr = 0.75 ⋅ H1 = 0.75 ⋅ 100 = 75cm τ sr = FTIII 59.05 kN = = 0.66 2 2 ⋅ H sr ⋅ δ1 2 ⋅ 75 ⋅ 0.6 cm , τ = D1 ⋅ (τ sr + τ 3 ) = 35 ⋅ ( 0.66 + 0.27 ) = 32.55 , τ3 = kN cm 2 M tIII 877 kN = = 0.27 2 * 2 ⋅ A ⋅ δ1 2 ⋅ 2698.48 ⋅ 0.6 cm b cb c b cb c AC = H SR + δ2 A D1 + δ1 = 75 + 0,8 A 35 + 0,6 = 2698,48 cm 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 35. 35. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU α= List br. 35 H1 100 = = 1.33 H sr 75 Ψ= PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 ,, τ 3 0.27 = = 0.44 τ SR 0.66 Kσ = 23.9 Kσ ⋅ δ12 ≥ 2 23.9 ⋅ 0.62 ≥ 2 ⇒ 8.6 ≥ 2 ⇒ f = 0 2 2  δ  kN  0.6  σ E = 18980  1  = 18980   = 1.21 2 cm  75   H sr  kN σ KR = Kσ ⋅ σ E = 23.9 ⋅1.21 = 29.03 2 cm Cσ = 1.25 − 0.25ψ = 1.25 − 0.25 ⋅ 0.44 = 1.14 − σ uz = Cσ ⋅ σ uz ⋅ Re = 1.14 ⋅ 0.73 ⋅ 23.5 = 19.56 − λp = χp = Re σ KR 23.5 = 0.9 29.03 = 0.6 = − 2 λ p − 0.13 • 0.6 0.9 2 − 0.13 kτ = 5.34 + λ= χp = = 0.73 Kritični sičući napon τ kr = kτ ⋅ σ E = 7.6 ⋅ 1.21 = 9.2 − kN cm 2 4.0 α = 5.34 + 2 RE = 3 ⋅ τ kr 0.6 −2 τ u = χ p = 0.51 4.0 = 7.6 1.332 23.5 = 1.21 3 ⋅ 9.2 = λ − 0.13 − kN cm 2 0.6 1.212 − 0.13 = 0.51 kN cm 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 36. 36. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU • PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 36 Granični napon smicanja icanja Cτ = 1.25 − τ u = Cτ ⋅τ u ⋅ σ  σ = E   σ uz  2 Re 23.5 kN = 1.25 ⋅ 0.51 ⋅ = 8.64 2 1.73 cm 3 2  1.21  σ =   19.56  σ2 ≤1 2 2 τ  ⋅  ≤1 τu  2 2 kN  32.55  ⋅  = 0.05 2 cm  8.64  Provera stabilnosti glavnog nosa na bočno izvijanje nosača Polupresek glavnog nosača Šema optere opterećenja glavnog nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 37. 37. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU AP = D ⋅ δ 2 + 2 ⋅ PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 37 H1 100 ⋅ δ1 = 40 ⋅ 0.8 + 2 ⋅ ⋅ 0.6 = 92cm 2 2 2 2 2 D3 ⋅ δ 2 H 403 ⋅ 0.8 100  D +δ   35 + 0.6  4 IP = + 2 ⋅ 1 ⋅ δ1  1 1  = + 2⋅ ⋅ 0.6   = 23277.4cm 12 2 12 2 2   2   IP 23277.4 = = 15.9cm AP 92 ip = 1 1 ⋅ L = li → ⋅ 2350 = 1625.5cm 2.09 2.09 l 1625.5 λ= i = = 102.23 ip 15.9 LK = β ⋅ L = λ= λ 102.23 = = 1.1 λv 92.9 • D* = Ekvivalentna sila pritiska M VI 35365 ⋅ S PX = ⋅ 3112.8 = 419.26kN IX 262563 H 100 H δ  H  100 0.8  100 S PX = D ⋅ δ 2  1 + 2  + 1 ⋅ δ1 ⋅ 1 = 40 ⋅ 0.8  + ⋅ 0.6 ⋅ = 3112.8cm 3 + 2 2 2 4 2 2  2 4   • σr = Radni napon usled ekvivalentne sile pritiska D* 1 M R 24 kN ⋅ + 0.9 ⋅ HI ≤ σ k = e = = 16 2 AP χ WY v1 1.5 cm kN cm 2 kriva.izvijanja → C → χ = 0.67 σ dop = 16 σr = 419.26 1 3535.42 kN ⋅ + 0.9 ⋅ = 8.16 2 ≤ σ k 92 0.67 2328 cm Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 38. 38. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 38 Provera veze pojasa sa vertikalnim limom Sile koje deluju na šav kN ≤ σ Šdop ; cm 2 F1 21 kN σ y = V1 = = = 2.42 2 2 ⋅ z1 ⋅ a 2 ⋅ 14.46 ⋅ 0.3 cm σ u = V22 + V12 = 2.952 + 2.422 = 3.82 V2 = σ Šdop = 12 kN cm 2 III FTIII S P 59.05 1612.8 kN ⋅ = ⋅ = 2.95 2 < σ Šdop III I X 2 ⋅ a 53793.64 2 ⋅ 0.3 cm a = δ1 − 3 = 6 − 3 = 3mm = 0.3cm III SP = D ⋅ δ 2 ⋅ H1 + δ 2 100 + 0.8 = 40 ⋅ 0.8 ⋅ = 1612.8cm 3 2 2 vwww wwww wwww wwww www www www g uf u Iff ff α f 3 z 1 = 3,25 A t ff δ1 vwwww wwww wwww wwww wwww wwww wwww wwww g uf u 52,9f fff fff ff f ff 3 t z1 = 3,25 A = 14,46 0,6 I α = 52,9 cm 4 ,δ1 = 0,6 cm, F 1 = F max = R12 = 21 kN Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 39. 39. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 39 Analiza opterećenja usled zakošenja enja Šema optere opterećenja celokupnog krana Šema optere enja kada su kolica u krajnjem položaju opterećenja 1000 9.81 ⋅ = 4.9kN ; L = 2350cm; ekol = 133.07cm; q = 0.0173 2 1000 ΣFi = R11 + R12 = 39.97kN Gi = L − ekol 1 1 2350 − 133.07 1 1 + q ⋅ L + ⋅ Gi = 39.97 ⋅ + 0.0173 ⋅ 2350 + ⋅ 4.9 = 60.48kN L 2 2 2350 2 2 e 1 1 133.07 1 1 FB = ( ΣFi ) ⋅ kol + q ⋅ L + ⋅ Gi = 39.97 ⋅ + 0.0173 ⋅ 2350 + ⋅ 4.9 = 25.04 25.04kN L 2 2 2350 2 2 max R = 2 FA = 120.96kN FA = ( ΣFi ) ⋅ min R = 2 FB = 50.08kN ΣR = 171.04kN Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 40. 40. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 40 Prikaz dimenzija kada su kolica u krajnjem položaju min R 50.08kN = = 0.29 ΣR 171.04kN µ = 1 − µ ' = 1 − 0.29 = 0.71 µ' = 1 1   lS =  µ −  ⋅ L =  0.71 −  ⋅ 2350 = 493.5cm 2 2   Fy = v ⋅ f ⋅ ( ΣR ) v = 1− Σd i L = 1 − t = 0.5 2 ⋅ Lt n   DIN 4132 → f = 0.3 1 − e( −250α )   f = 0.25 Fy = 0.5 ⋅ 0.25 ⋅ 171.04 = 21.38kN d  0.29 ⋅ 0.25 ⋅ 171.04 = 6.2kN ⋅  1 − 1  ⋅ f ⋅ ( ΣR ) = n  n 2 µ 0.71 Fy12 = ⋅ (1) ⋅ f ⋅ ( ΣR ) = ⋅ 0.25 ⋅ 171.04 = 15.18kN n 2 SILE _ ZAKOSENJA : FL = µ ⋅ Fy = 0.71 ⋅ 21.38 = 15.18kN Fy11 = µ'  FD = µ , ⋅ Fy = 0.29 ⋅ 21.38 = 6.2kN FL = Fy12 FD = Fy11 Lt − S PW 470 − 224 = 15.18 ⋅ = 1867.14kNcm 2 2 = 2240mm = 224cm M HZ = FL ⋅ S PW Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 41. 41. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 41 Proračun veze čeonog i glavnog nosa og nosača Prikaz zavrtanjske veze Prirubna ploča Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 42. 42. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 42 a2 = D1 + 2δ1 + 6d = 35 + 2 ⋅ 0.6 + 6 ⋅ 2 = 48.2cm d = 20mm − prečnik zavrtnja a2 = 56cm; Fy 2 AB = FTIII = 59.05kN Fx 2 AB = 0.1 ⋅ FTIII = 0.1 ⋅ 59.05 = 5.905kN Fy1 = Fx1 = Fy 2 AB 4 Fx 2 AB 4 59.05 = 14.76kN 4 5.905 = = 1.48kN 4 = 2 2 2 2  a2   l y   56   28  r1 =   +   =   +   = 31.30cm  2  2  2   2  r 31.30 III Fr1 = M ta ⋅ 1 2 = 877 ⋅ = 7kN 4 ⋅ r1 4 ⋅ 31.302 FR = Fr2 + Fy2 = 7 2 + 14.762 = 16.33kN 1 FZ = M HZ 1 1867.14 1 kN ⋅ = ⋅ = 16.67 2 a2 2 56 2 cm FP = 154kN − SILA _ PRITEZANJA _ VIJKA − MK1_ STR _ 63 _ T .3.2. ` a a1 = a2 + 2 A 3 A d = 56 + 2.3 A 2 = 68 cm Fts = µ ⋅ ( FP − FZ ) V2 ⋅m = 0.71 ⋅ (154 − 16.67 ) ⋅ 1 = 69.65kN 1.4 V2 = 1.4; m = 1 FR < τ dop d 2π 4 F σ Z = Z < σ dop AS τ= τ dop = 22.4 σ dop = 22 kN 16.33 = 5.19 2 < τ dop 2 2π cm 4 16.67 kN σZ = = 6.8 2 < σ dop 2.45 cm τ= kN za zavrtanj kvaliteta 8.8 cm 2 kN za zavrtanj kvaliteta 8.8 cm 2 AS = 2.45cm 2 − ispitna površina zavrtnja Nosivost vijka na smicanje – u slu slučaju da veza “proradi” d e πf 2 πf f f f f f f F τ = d A A τdoz > F R ; 2 2 A A 2 = 70,336 > 16,33 22.4 4 4 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 43. 43. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 43 PRORAČUN ČEONOG NOSAČ EONOG NOSAČA Prikaz optere opterećenja i glavnih dimenzija Šematski prikaz optere opterećenja glavnih i čeonih nosač eonih nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 44. 44. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 44 Moment torzije usled horizontalnih sila Opterećenje čeonog nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 45. 45. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 45 Q 6300 ⋅ g = 1.1 ⋅ ⋅ 9.81 = 17kN 4 4 m 395 F3G = 1.1 ⋅ kol ⋅ g = 1.1 ⋅ ⋅ 9.81 = 1.07kN 4 4 Q 6300 F4Q = 0.95 ⋅ ⋅ g = 0.95 ⋅ ⋅ 9.81 = 14.68kN 4 4 m 395 F4 G = 0.95 ⋅ kol ⋅ 9.81 = 0.95 ⋅ ⋅ 9.81 = 0.92kN 4 4 F3 = F3G ⋅ ϕ1 + F3Q ⋅ ϕ1 ⋅ ϕ 2 = 1.07 ⋅ 1.05 + 17 ⋅ 1.05 ⋅ 1.12 = 21.12kN F3Q = 1.1 ⋅ F4 = F4 G ⋅ ϕ1 + F4Q ⋅ ϕ1 ⋅ ϕ 2 = 0.92 ⋅ 1.05 + 14.68 ⋅ 1.05 ⋅ 1.12 = 18.23kN L − ekol 1 + ϕ1 ⋅ ⋅ q ⋅ L L 2 2350 − 133.07 1 FA max = ( 23.45 + 16.52 ) ⋅ + 1.05 ⋅ ⋅ 0.0173 ⋅ 2350 = 59.04kN 2350 2 L − ekol 1 FC max = ( F3 + F4 ) ⋅ + ϕ1 ⋅ ⋅ q ⋅ L L 2 2350 − 133.07 1 FC max = ( 21.12 + 18.23) ⋅ + 1.05 ⋅ ⋅ 0.0173 ⋅ 2350 = 58.45kN 2350 2 M 3 = M tIII = 877kNcm FA max = ( F1 + F2 ) ⋅ D δ   35 0.6  M t,1 = F3 ⋅  1 + 1  + F3 H ⋅ y1 = 21.12 ⋅  +  + 1.81 ⋅ 54.8 = 475.12kNcm 2 2   2  2 D δ   35 0.6  M t,2 = F4 ⋅  1 + 1  + F4 H ⋅ y1 = 18.23 ⋅  +  + 1.56 ⋅ 54.8 = 409.98kNcm 2 2   2  2 F3 H = ( F3Q + F3G ) ⋅ K a = (17 + 1.07 ) ⋅ 0.1 = 1.81kN F4 H = ( F4Q + F4G ) ⋅ K a = (14.68 + 0.92 ) ⋅ 0.1 = 1.56kN L − ekol 2350 − 133.07 = ( 475.12 + 409.98) ⋅ = 834.65kNcm L 2350 M t 3 = F3 H ⋅ y1 = 1.81 ⋅ 54.8 = 99.18kNcm M 1 = ( M t,1 + M t,2 ) ⋅ M t 4 = F4 H ⋅ y1 = 1.56 ⋅ 54.8 = 85.49kNcm y1 = H + H sin = 50.8 + 4 = 54.8cm 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 46. 46. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 46 Dokaz napona za presek II Mfff Mffff ff f fIIV f ff f fIIH f σ II = fffffA y + fffff A x Ix Iy Lt = 459,6 cm l = 224 cm l1 = 117,8 cm F Amax = 59,04 kN F Cmax = 58,45 kN F z = 16,67 kN @ Sila usled zakos senja d e b c 1f ff f f FD = @ M 1 + M 3 + F Cmax A l + l1 + F Amax A l1 Lt d e b c f1ff f ff f ff f F D = fffff @ 834,65 + 877 + 5 58,45 A 224 + 117,8 + 59,04 A 117,8 = 58,7 kN N 459,6 c b c 1fb f M VII = F D A fA Lt @ l = 58,7 A 0,5 A 459,6 @ 224 = 6914,9 kNcm 5 2 c c 1fb 1fb f f M IIH = F z A fA Lt @ l = 16,67 A fA 459,6 @ 224 = 1963,7 kNcm 2 2 3 4 I x = 53793,64 cm I 3 = 25412,2 cm 4 y 31,4f ff f ff ff y = ffff= 15,7 cm 2 x = 13 cm f f g g 6914,9 f 1963fff ff ff ff f ff ff ff ff ff ff f f f3,7 ff f f σ II = fffffffffA 15,7 + ffffffffA 13 53793,64 2541 12,2 f g f g kNf ff ff f σ II = 3,02 ffff cm 2 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 47. 47. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 47 Dijagram Sx čeonog nosača PRORAČUN POGONSKE GRUPE UN Dt = 20cm Dt = 5cm 4 µ = 0.01 d= f = 0.05cm η = 0.8 β ∈ ( 2 ÷ 4) Usvojeno: β = 3 m m = 0.33 min s L F = FA + FC + GČN = 59.04 + 58.45 + 4.9 = 122.39kN vmosta = 20  µ ⋅d 2⋅ f   0.01 ⋅ 5 2 ⋅ 0.05  FwL = F L ⋅  + +  ⋅ β = 122.39 ⋅   ⋅ 3 = 2.75kN Dt Dt  20   20  L F ⋅v 2.75 ⋅ 0.33 PL = w mosta = = 1.13 1.13kW η 0.8 Potrebna snag elektromotora za kretanje dizalice: PW = 2 A P L u P W = 2 A 1.13 = 2.2 kW 26 Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 48. 48. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 48 Usvajaju se motori za kretanje dizalice: P = 2x1.5kW (STAHL katalog), Motor za pogon dizalice: kolica: P=0.55kW (STAHL katalog). Snaga motora vitla: P = 4kW (STAHL katalog). Pdiz 4 kW Pkol 0.55 kW 2 ⋅ PLdiz 3 kW ΣPinst = 7.55kW Instalisana snaga Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 49. 49. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 49 Rezultati dobijeni u programu KRASTA Rešetkasti model – mreža Definisanje popre poprečnih preseka – izgled modela Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 50. 50. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 50 Prikaz poprečnog preseka glavnog nosača u programu Prikaz k karakteristika glavnog nosača Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 51. 51. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 51 Prikaz opterećenja sa faktorisanim silama Prikaz opterećenja sa nefaktorisanim silama Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 52. 52. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 52 Uticaj sopstvene težine Transverzalne sile u preseku I – I : Prikaz transverzalne sile u preseku I – I sa tabelarnim vrednostima Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 53. 53. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 53 Analiza napona u preseku I – I : Prikaz napona za karakteristične tačke preseka I – I sa tabelarnim vrednostima Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 54. 54. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 54 Moment savijanja: Prikaz momenta savijanja u preseku I – I sa tabelarnim vrednostima Ugib: Prikaz ugiba sa tabelarnim vrednostima Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 55. 55. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 55 Rezultat # 1 2 3 4 5 6 7 Ix Iy Wx Wy 1 MV 1 σ ZV f Proračun 262 563 46 557 5 196 2 328 35 365,65 kNcm 6,84kN/cm2 1,76 cm KRASTA 264 989 46 858 5 257 2 342 32 801,56 kNcm 6,24 kN/cm2 cm2 1,78 cm Razlika (%) -1% -1% -1% -1% +7% +9% -1% Analitički dobijene vrednosti koje su kontrolisane razlikuju se za manje od 10 od vrednosti ki 10% dobijenih pomoću programskog paketa KRASTA, samim tim proračun je zadovoljio. čun Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 56. 56. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 56 LITERATURA 1. Ostrić D., Tošić S.: DIZALICE – Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2005. 2. Petković Z., Ostrić D.: METALNE KONSTRUKCIJE U MAŠINOGRADNJI 1 - Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 1996. 3. Petković Z.: METALNE KONSTRUKCIJE U MAŠINOGRADNJI 2 - Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2005. 4. Zrnić N.: IZVODI SA PREDAVANJA - Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2012. Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao
 57. 57. MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU PROJEKTOVANJE DIZALICA Zadatak br. 1 List br. 57 PRILOG Broj indeksa Ime i prezime Datum 1256/12 Dušan Popovi pović 29.1.2014. Šk. god. 2013/2014 Ocena Pregledao

×