Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentació Comunicació Empresarial

 1. 1. Comunicació EmpresarialAna CucalaRocaLingüística Aplicada Catalana30/05/2013
 2. 2. Comunicació EmpresarialPreguntes inicials● Què és la Comunicació Empresarial?● De què socupa i quina utilitat té?● És una disciplina independent o tévinculacions amb altres camps?● Quina mena de treball pràctic duen a termeels professionals daquesta àrea?1
 3. 3. 1. La Informació i la Comunicació en lesorganitzacions al llarg de la Història● S. IX: Sorgeixen els gremis; primeres relacions entrepersones (consumidors) i organitzacions.● S. XV: Aparició de la impremta; les relacionscomercials es poden difondre més àmpliamentmitjançant publicacions impreses.El lligam entre els mitjans de comunicació i lesorganitzacions continua eixamplant-se fins al S.XX.Amb laparició dels suport digitals, aquestes relacionssautomatitzen i esdevenen globals.2
 4. 4. 1.1 Primers estudis i aplicacions pràctiquesde la Comunicació Empresarial● 1906: Ivy Ledbetter Lee (periodista icomunicador americà); va canviar la malaimatge pública del grup Rockefeller gràcies alseu “enfocament informatiu”.Sel considera el “pare” de laComunicació en les organitzacions.“La tasca que desenvolupem en nom de lesempreses i les institucions consisteix en facilitar a lapremsa i al públic matèria informativa, ràpida iprecisa sobre tota mena dassumptes que valgui lapena que coneguin.”3
 5. 5. 1.1 Primers estudis i aplicacions pràctiquesde la Comunicació Empresarial● Als anys 50, les estratègies de MàrquetingEmpresarial revolucionen el món de la Publicitat i elde la Comunicació Empresarial.● Thedore Levitt: orienta el producte cap al seu grupde compradors potencial i crea estratègies dirigidesal consum massiu.● Philip Kotler: considerat “el pare del Màrqueting”als EUA.“Tècnica empresarial que permet anticipar lestructurade demanda del mercat escollit per promocionar idistribuir productes que agradin al consumidor”.4
 6. 6. 1.2 Evolució del tractament acadèmic de laInformació i la Comunicació● Fins 1930: la Informació sestudiava científicamentdes dels sabers humanístics (Història, Filosofia,Literatura, Política, Dret).● Des dels anys 30 als 50: es comença a estudiar elfenòmen amb mètodes empírics i quantitatius,propis de la Sociologia.● Després dels anys 50: sinicia la recerca de laciència propia de la Informació/ la Comunicació,basada en els corrents integradors dEuropa i elsEUA.5
 7. 7. 1.3 Teories i aproximacions a laComunicació Empresarial● Tesis Clàssiques: sistema organitzacional; moltlinial i descendent.● Tesis Humanístiques: major participació delempleats, es potencien les comunicacions obertesen un clima de confiança entre tots els componentsde lempresa o la institució.● Aquestes dues visions van generar dos models deComunicació Empresarial en relació als empleats:el sistema descendent clàssic i lascendenthumanístic.6
 8. 8. 2. Comunicació en les organitzacions,Relacions Públiques i Imatge● La Comunicació és necessària per establir unvincle entre els productes o serveis que unaempresa ofereix amb el client o usuari que elsconsumirà.● Sense aquesta comunicació, el client/ usuari noentrendria la Cultura ni la Personalitat delorganització.● Cultura dempresa o organitzacional- Programa dactuació intern i extern-Tècniques publicitàries i Relacions Públiques.- Exterioritzar lestructura emocional delorganització o empresa per fer arribar el seumissatge al públic.7
 9. 9. 2.1 Relacions Públiques● “Conjunt dactivitats dissenyades per crear imantenir bones relacions entre lempresa i elseus diferents públics i projectar una Imatgefavorable”. (ANDRADE, Horacio; Hacia una definición de laComunicación organizacional, en La Comunicación en... pp. 32-333).● Cal oferir una Imatge de lempresa o institucióajustada a la seva realitat i al paper querepresenta en la societat.● Cal distingir el tipus dinformació que es dona enfunció del públic que lha de rebre.8
 10. 10. 2.3 Publicitat i publicity● Publicitat: servei remunerat per fer públicalexistència i la qualitat dun producte o serveique ofereix una empresa.● Publicity: informació dinterés que emetlempresa cap als seu públic sense cap menade cost.● La publicitat se centra en la venda del producteo servei; la publicity només busca transmetreuna opinió positiva del producte i de la marcacorporartiva que el distribueix.9
 11. 11. 2.4 Propaganda● Servei remunerat per fer pública lexistència iles qualitats duna ideologia concreta.● Diferència amb la Publicitat i la PublicityLa propaganda es fa servir per difondreconceptes i idees abtsractes (polítiques,religioses), no per vendre un producte o afavorirlopinió del client.Tot i així, la propaganda ajuda a modificar laconducta de la gent, com també fa la Publicitat ila Publicity.10
 12. 12. 2.5 Màrqueting● Investigació comercial que busca vendre productesmitjançant la Comunicació.● Màrqueting lingüístic: considera la llengua com unproducte de mercat, de manera que els parlants sónconsumidors daquest “producte lingüístic”.La llengua es pot servir per estratègies de màrqueting;al mateix temps, el màrqueting comercial pot ajudar apotenciar lús de la llengua com a producte de consum.● Màrqueting lingüístic i consum; Franquesa/ Sabatéhttp://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_603.pdf11
 13. 13. 2.5 Màrqueting● Exemple de màrqueting amb la llenguacom a mitjà per vendre el producte:Mad Men; Don Draper munta una campanya pelpropietari de la cadena dhotels Hilton.http://youtu.be/LUDmutJVjV8● Exemple de màrqueting per fomentar lúsduna llengua:Campanya “Dona corda al català”; Generalitat deCatalunya (2005). http://youtu.be/ETBWgoaMGuY12
 14. 14. 2.6 Responsabilitat social i llenguaLa incorporació daltres llengües a lempresa (creantun espai multilingüe) és una decisió que comportabeneficis:●Marca la diferència i augmenta la qualitat del servei. Unaempresa multilingüe està més preparada per atendrecorrectament els seus clients i més capacitada per relacionar-seamb el seu entorn.● Acomplir l’estratègia empresarial de la gestió lingüística milloraràla qualitat de l’empresa i la competència lingüística de la gentque hi treballa.● Les tecnologies faciliten la gestió de les llengües d’una manerainnovadora i senzilla.(Extret de GENCAT.CAT) 13
 15. 15. 2.7 Protocol● Conjunt lògic i normalitzat de símbols queestableixen un ordre en les nostres relacionssocials.● Les relacions protocolaries senllacen ambles estatègies de Màrqueting i amb laResposabilitat Social i Lingüística delempresa.● Presentació sobre protocol empresarialhttp://www.slideshare.net/PRESENTACTS/protocolo-empresarial-926056814
 16. 16. 2.8 Comunicació Empresarial● Sistema que aporta una sèrie deconeixements interns i externs de lempresao organització al seu públic o grup dinterés.● Aquesta Comunicació no ha dinfluir en elsdecisions del públic, però sí ha daportar lamajor quantitat dinformació possible per serun bon referent social de lorganització enla seva relació amb els consumidors.15
 17. 17. 2.9 Identitat corporativa i Imatge● “Sistema de signes que transmet idees iimpresions psicològiques sobre la realitat i lapersonalitat duna empresa o duna organització”.● “Percepció o reflex daquesta Identitat corporativaque es transmet per mitjà de la ComunicacióEmpresarial”. (COSTA, Joan. La identidad Corporativa. 1990, pp.5-9).● Lobjectiu de totes dues es crear una personalitatdiferenciada, exclusiva i global per cadaempresa o organització, mitjançant els mitjans decomunicació externa (premsa, ràdio, televisió).16
 18. 18. 3.Comunicació Interna iComunicació Externa● Comunicació Interna: Activitats efectuades en unaorganització per crear i mantenir les bones relacionsentre els seus membres . Lobjectiu és que elstreballadors se sentin motivats i integrats en el seuambient de treball per aconseguir les fitesorganitzacionals de lempresa.● Comunicació externa: Conjunt de missatgesemesos per una organització cap als seus públics; ambells es pretén millorar les relacions de lempresaamb els consumidors i projectar una imatgepositiva que ajudi a promoure els productes o serveisque ofereix.17
 19. 19. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Creació de la Informació: es produeixquan hi ha alguna noticia quetransmetre.● El DirCom (Director de Comunicacions)ha de tenir clar el to i la manera degenerar aquesta Comunicació, diferentde lexterior.● Ha de fer denllaç entre tots dos nivellsperquè la informació flueixi.18
 20. 20. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Creació dun banc de dades: la quantitatdinformació que rep una empresa ésimmensa; cal compartimentar-la en un bancde dades, dividit en categories segons elstipus dinformació.● Creació dun presupost de Comunicació:sha de saber prèviament quina quantitateconòmica es necessita per dur a terme elprograma comunicatiu de lempresa.19
 21. 21. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Dossier de Productivitat (tracking):per comprovar leficàcia de laComunicació Interna, es fa una anàlisiperiòdica de la seva rentabilitat.● Com en tota mena dactivitatempresarial, cal saber si el programa ésrendible i aconsegueix motivar alstreballadors.20
 22. 22. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Anàlisi o seguiment de mitjans (clipping):tasca que el DirCom fa a linici de cadajornada per destriar la informació mésrellevant sobre lempresa i transmetre-la atots els empleats perquè estiguin al correntde la Imatge i lopinió externa que es té della.● Exemple duna falta dinformació interna que potderivar en una mala imatge externa.The West Wing; la secretària de premsa nega unainformació que és certa: http://youtu.be/HQdCfx-1NeU.21
 23. 23. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● Si la Comunicació Interna aconsegueix un bonclima organitzacional en lempresa, aquest ajudaràa que la projecció exterior sigui també positiva.● La relació amb els mitjans de comunicació ha deser estreta, professional i transparent perquèlempresa pugui transmetre missatges als seusdiversos públics.● El DirCom ha daconseguir que els mitjansacudeixin a la informació facilitada per lempresa i laconsiderin com a font dinvestigació fiable.22
 24. 24. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● Quines eines es fan servir per establir aquestaComunicació amb els mitjans?- Nota de premsa: la genera el DirCom; sha de deixar clarquina és la noticia perquè la informació resulti ràpida iprecisa.- Roda de premsa: sha de dissenyar una estratègia perdur-la a terme, convocar els mitjans i assegurar-se que eltema que es tractarà queda clar davantmà.- Organització desdeveniments i actes públics: actes enels quals els Protocol i les Relacions Púliques són crucials:si es realitza una bona tasca en aquests dos aspectes, laInformació que es vol transmetre arribarà als mitjans; sinó,derivarà en una mala Imatge de lempresa o organització.23
 25. 25. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● El paper dels portals web i les xarxessocials en la Comunicació Externa:Són eines cada cop mé emprades per donar unaImatge externa de lempresa o lorganització.Lobjectiu daquestes plataformes ha de ser informar demanera gratuïta, professional i especialitzada als seuspúblics.El missatge ha de ser unificat i amb un llenguatgedivulgatiu.Exemple: perfil oficial de loperadora Vodafone a Facebook.https://www.facebook.com/vodafoneES?fref=ts24
 26. 26. ConclusionsComunicació Empresarial● Sistema que permet conèixer aspectes interns i externsde lempresa o organització al seu públic.● Tracta de condensar aquests aspectes interns delempresa en una Imatge externa que el públic potassociar a una Identitat Corporativa determinada.● És una disciplina molt associada a la Publicitat, alMàrqueting i a les Relacions Públiques.● Els professionals daquesta àrea han de saberinterioritzar la cultura pròpia de lempresa per projectar-ne després una bona Imatge externa.25
 27. 27. Bibliografia● Comunicación Empresarial e InstitucionalMARTÍN MARTÍN, Fernando (Editorial Universitas, S.A; 6a edició, 2012).● Definició de Publicitat, “Publicity”, “Propaganda”, “Promoció” i “RelacionsPúbliques”.http://cursospublicitarios.blogspot.com.es/2010/08/diferencia-entre-publicidad-propaganda.ht● Història del Màrqueting.http://www.slideshare.net/jimenaja/historia-del-marketing● Màrqueting lingüístic i consum; FRANQUESA, Ester; SABATÉ, Joan (coord).http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_603.pdf● Presentació sobre protocol empresarialhttp://www.slideshare.net/PRESENTACTS/protocolo-empresarial-9260568● Responsabilitat social i llengua; Generalitat de Catalunyahttp://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/vgnextchannel=06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Lingüística Catalana Aplicada; PAC3

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

385

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×