Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Day 3 week 1.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Day 3 week 1.docx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Day 3 week 1.docx

  1. 1. I. Learning Objectives: At the end of the module, you are expected to:  Identify the procedures or steps in decision-making;  Identify the factors that affect decision-making;  Explain the importance of procedures in decision making;  Exercise personal experiences in decision-making; and  Appreciate effective personal decision-making. II. Content: My Responsible Decisions Materials: Activity Sheets, Paper, Pen/Pencil III. Learning resources Homeroom Guidance – Grade 6 Quarter 3 - HGIPS-IVc-8 IV. Procedure: Ask: 1. What did you consider in making the law? 2. What would happen in this country if the law will be implemented? Let them do this work On a separate sheet of paper, draw a tree just like the one presented here. On a short bond paper, draw the things that you can associate with decision-making. These things would serve as your reminder that you are doing the decision-making process properly. Draw as many as you can and color them as desired. At the back, explain your drawings. 1 What is the problem? 2 & 3 What are the choices you have? 4 & 6 What are the positive outcomes (consequences) of your choices? 5 & 7 What are the negative consequences of your choices? 2. Decide on one common problem that you have encountered as a learner. The problem might be in school, at home or in the community. 3. Fill in the boxes to be able to come up with a solution. 4. Write it down on the boxes of the chart following the assigned numbers. 5. In this activity, you will try to make a decision and come up with the best solution to solve the problem using the Decision-Making Tree Chart. 6. After narrowing down your choices, give at least 3 best solutions for the problem. Write these down on three separate circles in the trunk of the tree. 7. An example has been provided as your guide. 8. Answer the Processing Questions after. IV. Evaluation: 1. What do you notice with your answers? 2. How is the tree chart helpful to you? 3. Why is it important to understand well any decision that you make? E. Assignments: Assessing yourself as a teacher and analyzing the students’ progress this week. V. Reflections Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class Grade Level: VI-2 Date January 25, 2023 Learning Area: Homeroom Guidance Time 7:30 – 8:00
  2. 2. I. Layunin:  Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa bansa at pandaigdigang pagkakaisa tungo sa isang maunlad, mapayapa at mapagkalingang pamayanan  Naipakikita ang mga gawaing tumutugon sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok na may dedikasyon at integridad  Nabibigyang-halaga ang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon II . Nilalaman Mga Sanggunian Mapanagutang Pamamahayag: Isasabuhay ko III. Mga Sanggunian Kalayaan sa pamamahayag Pagbibigay ng sariling opinyon, ideya o pananaw Code: EsP6PPP- IIIa-c–34 Iba pang Kagamitan: K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016, pahina 83 Manwal ng Guro-Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, pahina 15-16 Batayang Aklat: Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, mga pahina 61-67 IV. Pamamaraan Magsagawa ng interview sa inyong campus journalist. Maaaring gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa paggawa ng panayam. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang gamit sa pagbabalita gaya ng radio broadcasting ay mula sa mga nakalimbag na pahayag at binasa ng mga mamahayag Hayaang magbalitaan ang mga bata gamit ang script. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan Ano ang inyong nararamdaman pagkatapos ninyong isinagawa ang balitaan Ano ang inyong nararamdaman pagkatapos ninyong isinagawa ang balitaan Paglalahat ng aralin Iguhit ang iyong kanang kamay sa malinis na papel at isulat ang mga Mapanagutang Pamamahayag na nasa kahon sa limang daliri ng inyong kamay upang maging mabisa ang pakikipagtalastasan o paglalathala. Ang katotohanan ng impormasyon Ang taong pinanggalingan ng impormasyon Antas ng Wikang ginagamit Daluyan ng Impormasyon Layunin sa Pakikipagtalastasan o paglalathala -Grade Level: VI-2 Date January 25, 2023 Learning Area: ESP Time 8:00 – 8:30
  3. 3. Pagtataya ng aralin Ibigay ang sariling kahulugan ng bawat letra sa salitang PAMAMAHAYAG PAMAMAHAYAG Takdang Aralin: Magdala ng gadget gaya ng camera o cellphone kung mayroon kayo sa bahay para sa gagawing photo journ bukas. V. Pagninilay Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class I. Objective:  Naipamamalas ang pang-unawa sa batayan konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan  Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan  Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos II. Content: NAISASAGAWA ANG TUNGKULIN SA SARILI EPP6HE-Oa-1 III. Learning Resources A. References K to 12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4, pahina 68-69 B. Other Learning Resources Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (Kagamitan ng Mag-aaral) 4, pahina 208-210 Mga larawan ng pangangalaga sa sarili, cartolina strips, pentel pen, manila paper, LCD projector IV. Procedures A. Preparatory Activity Ipaawit sa mga bata ang awiting: “GANITO MAGHUGAS” Tono: Mulberry Bush Ganito maghugas ng mukha Maghugas ng mukha Maghugas ng mukha Ganito maghugas ng mukha Tuwing umaga (Palitan ang parte ng katawan) Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 25, 2023 Learning Area: TLE Time: 8:30 – 9:20 VI-2 10:25 – 11:15 VI-1
  4. 4. Maghugas ng paa - Magsuklay ng buhok - Magsipilyo ng ngipin - Magpalit ng damit Itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa ng bata sa kanyang sarili ayon sa awit. Simulan ang aralin sa pamamagitan ng pansilid - aralang timpalak para sa pinakamalinis at pinakamaayos na bata. Pumili ng ilang mag-aaral na maglalaban-laban sa gagawaing patimpalak, Ipaliwanag ang pamantayang susundin. Gamitin ang sumusunod na pamantayan sa pagpili ng panalo. a. Pinakamaayos na buhok b. Pinakamalinis at malusog na mga ngipin c. Pinakamalinis na mga kamay d. Pinakamalusog na katawan e. Pinakamaayos sa pananamit Magbigay ng ilang katanungan tungkol sa kanilang ginagawang pag aalaga sa kanilang sarili. Bigyan ng munting gantimpala ang mananalo sa ginawang patimpalak.. B. Establishing a purpose for the lesson Ano ang karaniwang ginagawa ng mga bata bago pumasok sa paaralan? Bago pumasok sa paaralan, anu- anong paghahanda sa sarili ang ginagawa mo? Ipabasa ang magandang kaugaliang kaugnay ng pansariling kalinisan at kaayusan. Ano - ano ang mga pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili na dapat ugaliin ng isang bata ayon sa inyong binasa? C. Presenting examples/instances of new lesson Sa pamamagitan ng mga nakikitang larawan ipatala ang mga pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili na dapat sundin o gawin ng isang bata. D. Presenting examples/instances of new lesson Suriin ang pansariling kalinisan at kaayusan, gumawa ng pansariling talaan ng mga gawain sa paglilinis at pag-aayos ng katawan.
  5. 5. E. Making generalizations and abstractions Bakit dapat ninyong isagawa ang mga paraan upang mapangalagaan ang iyong katawan nang naaayon sa takdang oras? F. Evaluating learning Gumawa ng poster tungkol sa wastong pag-aalaga ng sarili. G. Assignment/Agreement Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Itala sa inyong sulatang kwaderno V. Reflections: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class I. Layunin:  Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones  Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at pagpapahalaga sa konteksto, dahlan, epekto at pagbabago sa lipunan ng panahon ng mga Hapones.  Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones II. Nilalaman: Ang Pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas Mga Sanggunian Iba Pang Kagamitang Panturo Yaman ng Lahing Pilipino 6 pahina 183 Ang Bayan Kong Mahal 5 pahina 162 Kasaysayan 1 pahina 213 AP6KDP-IIG-7 Iba Pang Kagamitang Panturo Mga larawan , Laptop, tsart, activity card, meta card IV. Pamamaraan: Talakayin muli ang nakaraang paksang aralin A. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Magpakita ng mga larawan ng mga kagamitan ng mga Hapones na kanilang ginamit sa Pamamahala nila sa Pilipinas. Pag-usapan ang mga ito. B. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pangkatang Gawain Buuin ang mga titik sa loob ng envelop upang makabuo ng salita. (Maaring magbigay ng ‘clue’) C. Paglalapat ng aralin sa pang – araw araw na buhay Ang bawat grupo ay magtalakayan sa kanilang ideya tungkol sa nabuong salita. Ipepresenta nila ito sa malikhaing pamamaraan a.Ibigay ang kahulugan ng salitang nabuo. b. Magbigay ng sariling ideya sa salitang nabuo. Pilipinas. (Art of Questioning – HOTS) D. Paglalahat ng aralin Grade Level: VI-2 Date: January 25, 2023 Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Time: 9:35 – 10:25
  6. 6. Strategy: Carousel Ipapaskil ng guro ang mga paraan sa pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas at bibigyang pagkakataon ang bawat pangkat nag pag-usapan ang tugnkol dito. Pagkatapos, iikot ang mga bata hangang mapag-usapan ang mga paraan nakapaskil sa bubong. Tanong: Sa inyong palagay, nakabubuti ba ito sa mga Pilipino? Ipaliwanag ang sagot. Ano ang naidudulot nito sa mga Pilipino? E. Pagtataya ng aralin Gagawa ng balangkas o chart tungkol sa epekto ng Pamamahala ng Hapones sa Pilipinas. (Maganda at Di-magandang epekto) V. Takdang Aralin: Ipagpalagay mo na nabuhay ka sa panahon ng Hapon. Batay sa iyong napag-aralan, maituturing mo bang tapat ang kanilang layunin sa ating bansa. Pangatwiranan ang iyong sagot. Pagninilay: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class P.E. I. Objective:  The learner demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and physical fitness.  The learner participates and assesses performance in physical activities and assesses physical fitness.  Explains the nature/background of the games. Values: Observing politeness at all times II. Content: MELODY 1. Major Scales III. Learning resources K to 12 Curriculum Guide 2016 Melcs - PE6Gs – Ilb – 1 Textbook Pages: Enjoying Life Through Music, Arts, Physical Education and Health 6 Pages 286 – 287 Other Learning Materials: Assessment of Physical Activities and Physical Fitness IV. Procedures: What is the importance of constructing your own physical activity pyramid? -How this activity help you? -Show pictures of net and wall games. -Let the pupils identify the games presented in the pictures. Let the pupils read the information about these games presented. A. Presenting Examples/ Instances of the new lesson. -What is net and wall games? -How can the team defend their space and return the ball to the other side of the court? -What is one of the famous net and wall games in the country? Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 25, 2023 Learning Area: MAPEH Time: 11:15 – 11:55 VI-1 3:00 – 3:50 VI-2
  7. 7. Finding practical application of concepts and skills in daily living What is the message of the song in connection with our daily life? -What are the skills involved in volleyball? Group Activity -Divide the class into three groups. -Set the standards before giving the task. Group 1 Explain how the net and wall games played. Group 2 Give examples of net and wall games. Group 3 Identify the skills involved in volleyball game. What are the skills in playing net and wall games that you can apply in daily situation? B. Making generalizations and abstractions about the lessons -What is net and wall games? -How is net and wall games played? D. Evaluation: Explain the nature/background of the following net and wall games. 1. Volleyball 2. Badminton 3. Table Tennis 4. Lawn Tennis 5. Sepak Takraw E. Assignments: What is your favorite net and wall game? Explain its nature/background. V. Reflections: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class

×