Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Речник на музикалните термини

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Речник на музикалните термини

 1. 1. А капела Акомпанимент Артист
 2. 2. ММузикален съпроводузикален съпровод
 3. 3. Човек, който се занимава сЧовек, който се занимава с творческа дейност.творческа дейност.
 4. 4. Пеене без съпроводПеене без съпровод
 5. 5.  БалетБалет  БасБас  БаритонБаритон  БаладаБалада  БалалайкаБалалайка  БарабанБарабан
 6. 6. Музикално-сценичноМузикално-сценично произведение, което съчетавапроизведение, което съчетава театър, музика, хореография итеатър, музика, хореография и изобразително изскуство.изобразително изскуство.
 7. 7. Най-ниския мъжкиНай-ниския мъжки гласглас Борис ХристовБорис Христов
 8. 8. Средно-висок мъжки гласСредно-висок мъжки глас
 9. 9. Песен с лирично съдържаниеПесен с лирично съдържание
 10. 10. Руски народен инструмент с триРуски народен инструмент с три струниструни
 11. 11. Ударен музикален инструментУдарен музикален инструмент
 12. 12. Вариации Вокал
 13. 13. Солово, хорово или ансамбловоСолово, хорово или ансамблово пеенепеене
 14. 14. Музикална форма, която съдържаМузикална форма, която съдържа тема и нейните вариантитема и нейните варианти
 15. 15. Гайда
 16. 16. Духов народен инструмент вДухов народен инструмент в България, Сърбия, Франция иБългария, Сърбия, Франция и ШотландияШотландия
 17. 17. Дует Диригент Дискант
 18. 18. Човек, който ръководи хорЧовек, който ръководи хор или оркестърили оркестър
 19. 19. Състав от двамаСъстав от двама изпълнителиизпълнители
 20. 20. Висок момчешки гласВисок момчешки глас
 21. 21. Жанр
 22. 22. Вид изкуство, на което саВид изкуство, на което са присъщи специфични изразниприсъщи специфични изразни стредствастредства Музикален жанр – вид музикални произведения, на които са присъщи музикално-изразните средства
 23. 23. Интервал Инструменти
 24. 24. Разстоянието между два тонаРазстоянието между два тона
 25. 25. Музикални инструменти, на които сеМузикални инструменти, на които се възпроизвежда звук.възпроизвежда звук.
 26. 26. Квартет Квинтет Концерт
 27. 27. Публична изява на музиканти певци,Публична изява на музиканти певци, инструменталисти и танцьориинструменталисти и танцьори
 28. 28. Състав от четиримаСъстав от четирима изпълнители - певци илиизпълнители - певци или инструменталистиинструменталисти
 29. 29. Състав от петимаСъстав от петима изпълнители – певци илиизпълнители – певци или инструменталистиинструменталисти
 30. 30. Легато Лайтмотив
 31. 31. Запомняща се мелодия,Запомняща се мелодия, музикален образмузикален образ
 32. 32. Музикален щрих, който се изразява вМузикален щрих, който се изразява в плавно и свързано изпълнение наплавно и свързано изпълнение на тоновететоновете
 33. 33. Марш Мелодия
 34. 34. Редица от различни поРедица от различни по височина тонове,височина тонове, организирани ритмичноорганизирани ритмично
 35. 35. Музикален жанр с отчетлив ритъмМузикален жанр с отчетлив ритъм
 36. 36. Ноти
 37. 37. Графични символи, музикалниГрафични символи, музикални буквибукви
 38. 38. Оркестър
 39. 39. Колектив от музиканти, коитоКолектив от музиканти, които свирят на различни инструментисвирят на различни инструменти
 40. 40. Пиеса Песен Полифония
 41. 41. Вокално музикално призведение, вВокално музикално призведение, в което има текст и музикакоето има текст и музика
 42. 42. Неголямо музикалноНеголямо музикално инструментално произведениеинструментално произведение
 43. 43. Вид многоглас – канон, фугаВид многоглас – канон, фуга
 44. 44. Реприза Романс
 45. 45. Повторение, трети дял вПовторение, трети дял в сонатната формасонатната форма
 46. 46. Музикално призведение – инструменталноМузикално призведение – инструментално или вокално, с лиричен характерили вокално, с лиричен характер
 47. 47. Симфония Соната Сопран
 48. 48. Висок женски гласВисок женски глас РайнаРайна КабаиванскаКабаиванска
 49. 49. Музикално произведение заМузикално произведение за симфоничен оркестър, обикновеносимфоничен оркестър, обикновено в четири частив четири части
 50. 50. Музикално призведение заМузикално призведение за един или два инструментаедин или два инструмента
 51. 51. Темпо Танц
 52. 52. Бързината, с която се изпълняваБързината, с която се изпълнява музикатамузиката
 53. 53. Вид изкуство, в което движението иВид изкуство, в което движението и музиката са основни изразнимузиката са основни изразни средствасредства
 54. 54. Форма
 55. 55. Плана на музикалното произведение –Плана на музикалното произведение – едноделна, двуделна, триделна,едноделна, двуделна, триделна, рондо, вариации и др.рондо, вариации и др.

×