Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Self Managing Leadership (SML)
Ch ng trình Phát tri n b n thân và kĩ năng Lãnh đ oươ ể ả ạ
dành cho các nhà Lãnh đ oạ
H c ...
sáng l p và phát tri n gi ng d y t i Trung tâm UNESCO giáo d c qu c tậ ể ả ạ ạ ụ ố ế (www.ucie-life.com) t năm 2006 t i Hà...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

13 march 2012_self_managing_leadership_seminar_16-18_mar_2012.vn_

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

13 march 2012_self_managing_leadership_seminar_16-18_mar_2012.vn_

  1. 1. Self Managing Leadership (SML) Ch ng trình Phát tri n b n thân và kĩ năng Lãnh đ oươ ể ả ạ dành cho các nhà Lãnh đ oạ H c cách T n d ng L i th c a B n và nh ng Ng i quanh b nọ ậ ụ ợ ế ủ ạ ữ ườ ạ Self Managing Leadership (SML) là m t trong nh ng khoá đào t o v kĩ năng lãnh đ o thành công nh t trên thộ ữ ạ ề ạ ấ ế gi i dành cho các nhà Lãnh đ o, Quan ch c Chính ph và nh ng Chuyên gia trên toàn c u. Đã có trên 100,000ớ ạ ứ ủ ữ ầ h c viên và 20,000 lãnh đ o c p cao t i 56 n c đã tham gia h c cách đánh giá l i ph ng th c qu n lí c a họ ạ ấ ạ ướ ọ ạ ươ ứ ả ủ ọ thông qua khóa h c SML.ọ Khóa h c nh n m nh các khía c nh v cá nhân và gi a các cá nhân v i nhau c a vi c lãnh đ o và cung c p m tọ ấ ạ ạ ề ữ ớ ủ ệ ạ ấ ộ khuôn kh cho vi c phát tri n nh ng k ho ch ho t đ ng cá nhân đ nâng cao ch t l ng công vi c và phátổ ệ ể ữ ế ạ ạ ộ ể ấ ượ ệ tri n kh năng lãnh đ o.ể ả ạ Nh ng nguyên t c chính c a khoá h c:ữ ắ ủ ọ - Đi u c t y u là ph i h c cách qu n lí b n thân chúng ta - nh ng suy nghĩ, thái đ , c m xúc và hành vi c aề ố ế ả ọ ả ả ữ ộ ả ủ chính ta đ có th lãnh đ o ng i khác m t cách đáng tin c y;ể ể ạ ườ ộ ậ - Kh năng lãnh đ o ng i khác c a chúng ta tuỳ thu c vi c chúng ta hi u rõ bao nhiêu v nh ng ng i đó;ả ạ ườ ủ ộ ở ệ ể ề ữ ườ - Kh năng th u hi u và d n d t ng i khác ph thu c tr c ti p vào vi c chúng ta hi u rõ b n thân và có khả ấ ể ẫ ắ ườ ụ ộ ự ế ệ ể ả ả năng t p trung t t đ n m c nào.ậ ố ế ứ M c đích và m c tiêu -ụ ụ giúp các nhà lãnh đ o:ạ - H c cách tr thành nhà lãnh đ o sáng su t h n qua vi c nâng cao hi u bi t v ng i khác và chính b n thânọ ở ạ ố ơ ệ ể ế ề ườ ả mình; - Hi u đ c nh ng nguyên t c chính và th c ti n trong vi c phát tri n văn hoá có ch t l ng và đ i m i trongể ượ ữ ắ ự ễ ệ ể ấ ượ ổ ớ t ch c c a h ;ổ ứ ủ ọ - Phát huy kh năng suy nghĩ b ng cách nâng cao nh ng kĩ năng ch ch t nh quan sát và phân tích, t p trungả ằ ữ ủ ố ư ậ và ra quy t đ nh, và gi i quy t v n đ m t cách tích c c/sáng t o;ế ị ả ế ấ ề ộ ự ạ - Phát tri n t m nhìn t ng th h n v tình th hi n t i và hi u rõ h n m c đích công vi c c a h ;ể ầ ổ ể ơ ề ế ệ ạ ể ơ ụ ệ ủ ọ - Hi u rõ h n cách th c làm th nào đ phát tri n, đ ng viên, và đánh giá nhân viên;ể ơ ứ ế ể ể ộ - Làm rõ đi m tr ng tâmể ọ c a h trong cu c s ng, m c đích và giá tr c a h , và tr nên ‘kiên đ nh n i t i’;ủ ọ ộ ố ụ ị ủ ọ ở ị ộ ạ - Ki m soát t t h n cuể ố ơ c s ng c a h và thôi không đ l i cho ng i khác ho c cho hoàn c nh;ộ ố ủ ọ ổ ỗ ườ ặ ả - Hài hoà và cân b ng nh ng u tiên và trách nhi m khác nhau trong cu c s ng.ằ ữ ư ệ ộ ố - Có đ c m t ph ng pháp t duy h u hi u trong m i đ a h t c a đ i s ngượ ộ ươ ư ữ ệ ọ ị ạ ủ ờ ố Gi ng viên: Frederic Labartheả Ông Frederic Labarthe là chuyên gia giáo d c v các lĩnh v c tinh th n và phát tri n con ng i, k năng s ng,ụ ề ự ầ ể ườ ỹ ố ngh thu t s ng…, là gi ng viên duyệ ậ ố ả nh t đ c H c vi n lãnh đ o Oxford c p gi y phép gi ng d y khoá h c vấ ượ ọ ệ ạ ấ ấ ả ạ ọ ề k năng lãnh đ o SML t i Vi t Nam. Ông cóỹ ạ ạ ệ h n 15 năm kinh nghi m nghiên c u và gi ng d y trong lĩnh v cơ ệ ứ ả ạ ự Qu n lí B n thân, Phát tri n Con ng i, Kĩ năng Lãnh đ o, ngh thu t S ng, kĩ năng Giao ti p, kĩ năng Làm vi cả ả ể ườ ạ ệ ậ ố ế ệ nhóm, K năng qu n lý th i gian. Ông có nhi u năm kinh nghi m làm vi c t i nhi u n c trên th gi i, bao g mỹ ả ờ ề ệ ệ ạ ề ướ ế ớ ồ Anh, Pháp, Th Nhĩ Kỳ, Kuwait, Sri Lanka, n Đ và h n 10 năm kinh nghi m t i Vi t nam. Ông là ng i đ ngổ Ấ ộ ơ ệ ạ ệ ườ ồ
  2. 2. sáng l p và phát tri n gi ng d y t i Trung tâm UNESCO giáo d c qu c tậ ể ả ạ ạ ụ ố ế (www.ucie-life.com) t năm 2006 t i Hàừ ạ n i.ộ Th i gian:ờ 3 ngày: 16,17 và 18 tháng 3, t 8h30 đ n 17h30ừ ế Đ a đi mị ể d ki n:ự ế Công ty VietnamBiz, C7 Lô D6 khu ĐTM C u Gi y, Đ ng Tr n Thái Tông (Nguy n Phong S cầ ấ ườ ầ ễ ắ kéo dài cũ), C u Gi y, Hà N iầ ấ ộ Chi phí cho khóa h cọ : US$ 200 (3.990.000 vnd) cho 15 thành viên đăng ký đ u tiên;ầ US$ 230 (4.500.000vnd) cho 15 thành viên đăng ký sau Đăng ký: b ng cách đi n theo form đ ng link d i đây ho c g i sằ ề ở ườ ướ ặ ọ ố 0973929950 (V ng)ươ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZIbW5QcVVQS3kwd1VyRy1sNk9idUE6MQ Đ đ m b o ch t l ng c a khóa h c, chúng tôi ch gi i h nể ả ả ấ ượ ủ ọ ỉ ớ ạ t i đa 30 h c viênố ọ cho m i khóa h cỗ ọ

×