Anzeige
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Anzeige
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Anzeige
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Anzeige
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Anzeige
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Nächste SlideShare
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Wird geladen in ... 3
1 von 23
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Cat Van Loi(17)

Último(20)

Anzeige

MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel

 1. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HÏå TREO & GIAÁ ÀÚÄ CÚ ÀIÏåN (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) MEP HANGERS & SUPPORTS (Made in Vietnam) CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025
 2. 64 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Àûác DIN 975.  Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn JIS B 1051.  TCCS 01 : 2020/CVL, TCVN 1916 : 1995 do Trung têm Kiïím nghiïåm & Chûáng nhêån Chêët lûúång TQC - Liïn hiïåp caác Höåi Khoa hoåc vaâ Kyä thuêåt Viïåt Nam cêëp.  Thûã taãi an toaân taåi Trung Têm Kyä Thuêåt Tiïu Chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång (QUATEST 3). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Luön cêåp nhêåt caác saãn phêím múái - Giaãi phaáp hïå treo & giaá àúä cho thi cöng MEP theo mêîu cuãa Cöng ty Caddy (Myä) vaâ Negurosu Denko (Nhêåt). 4 Hïå treo öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång Hïå Treo ÖËng Theáp Luöìn Dêy Àiïån laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím hïå treo öëng theáp luöìn dêy àiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021,saãnphêímcöngnghiïåpchuãlûåc-höîtrúåtiïubiïíuTP.HCMgiaiàoaån2021-2025,HaângViïåtNam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. Ty ren theáp maå keäm CVL (Vietnam) DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Ty ren theáp maå keäm nhuáng noáng DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Ty ren Inox 304 DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Tùæc kï àaån/ Tùæc kï tûúâng CVL (Vietnam) TCVN 1916 : 1995 Tùæc kï chuöìn duâng cho bï - töng CVL (Vietnam) TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Keåp xaâ göì HB2/ Keåp xaâ göì D Keåp gaá mùåt phùèng Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån Keåp giûä öëng chûä U Keåp treo öëng kiïíu Clevis Tiïu chuêín aáp duång cho hïå treo öëng theáp luöìn dêy àiïån Lyádosûãduånghïåtreoöëngtheápluöìndêyàiïån HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN TCVN 1916 DIN 975/ JIS B 1051 975 DIN 975 TCCS 01:2020/CVL
 3. 65 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Trong nhaâ Ngoaâitrúâi ÊÍm ûúát Gêìnbiïín /Húimuöëi Ty ren maå àiïån ü Ty ren maå keäm nhuáng noáng ü ü ü ü Ty ren Inox304 ü ü ü ü Ty ren maå àiïån chêët lûúång cao/Bõt àêìu ty ren ( Electro - Galvanized Steel Threaded Rod/Plastic End Cap) Tiïu chuêín (Standard): DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àöå daâi Length (mm) TY06 BTY06 M6 1000/2000/3000 TY08 BTY08 M8 1000/2000/3000 TY10 BTY10 M10 1000/2000/3000 TY12 BTY12 M12 1000/2000/3000 TY16 BTY16 M16 1000/2000/3000 Ty ren maå keäm nhuáng noáng chêët lûúång cao ( Hot - Dip Galvanized Steel Threaded Rod) Tiïu chuêín (Standard): DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) ÀÚN VÕ DUY NHÊËT TAÅI VIÏåT NAM SAÃN XUÊËT TY REN MAÅ KEÄM NHUÁNG NOÁNG CHÊËT LÛÚÅNG CAO DAÂI 3M/CÊY Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àöå daâi Length (mm) TY08NN M8 1000/2000/3000 TY10NN M10 1000/2000/3000 TY12NN M12 1000/2000/3000 Ty ren Inox 304 chêët lûúång cao ( Stainless Steel 304 Threaded Rod) Tiïu chuêín (Standard): DIN 975/ JIS B 1051/ TCVN 1916 Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304) ÀÚN VÕ DUY NHÊËT TAÅI VIÏåT NAM SAÃN XUÊËT TY REN INOX 304 CHÊËT LÛÚÅNG CAO DAÂI 3M/CÊY Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àöå daâi Length (mm) TY08I M8 1000/2000/3000 TY10I M10 1000/2000/3000 TY12I M12 1000/2000/3000 TY BTY giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Khuyïën caáo sûã duång Ty ren HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 4. 66 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Khúáp nöëi ty ren daång troân (RoundThreadCouplingNut) Khúáp nöëi ty ren daång luåc giaác (Hexagon Thread Coupling Nut) Kñchthûúác tyren Thread Rod Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Àöådaâi Length(mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Àöådaâi Length(mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Àöådaâi Length(mm) KNT06 30 M6 KNT08 35 KNT08LG28 28 KNT08LG30 30 M8 KNT10 40 KNT10LG33 33 KNT10LG40 40 M10 KNT12 45 KNT12LG38 38 KNT12LG50 50 M12 KNT16 65 KNT16LG49 49 KNT16LG60 60 M16 Khúáp nöëi ty ren daång troân/Daång luåc giaác ( Round/Hexagon Thread Coupling Nut) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel),Inox304(StainlesssteelSUS304) TK TKT Tùæc - kï àaån/Tùæc - kï tûúâng ( Drop In Anchor/Bolt Anchor) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 1916 : 1995, Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel),Inox304(StainlesssteelSUS304) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñchthûúáctyren ThreadRodSize(mm) TK06 TKT06 M6 TK08 TKT08 M8 TK10 TKT10 M10 TK12 TKT12 M12 TK16 TKT16 M16 Höåp nöëi ty ren ( Thread Coupling Box) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) HNT06 M6 HNT12 M12 HNT08 M8 HNT16 M16 HNT10 M10 Tùæc kï chuöìn duâng cho bï - töng - Loaåi chõu taãi nùång ( Heavy Duty Concrete Insert) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size(mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size(mm) TKC08 M8 TKC16 M16 TKC10 M10 TKC20 M20 TKC12 M12 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 5. 67 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 3.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm Maä saãn phêím PTTN Product Code (***) Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) PTTN10/12/16/20 M10/M12/M16/M20 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 úã 6 võ trñ (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel), Gang (Malleable iron) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.5 mm, 3.0 mm Maä saãn phêím PTT Product Code (***) Maä saãn phêím PTT - T Product Code (***) Maä saãn phêím PTT(L) Product Code (***) Maä saãn phêím PTTG Product Code (***) Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) PTT08 PTT08 - T PTT08L PTTG08 M8 PTT10 PTT10 - T PTT10L PTTG10 M10 PTT12 PTT12 - T PTT12L PTTG12 M12 PTT16 PTT16 - T PTT16L M16 PTT-T PTTG PTT(L) Caách lùæp àùåt KEÅP XAÂ GÖÌ PTT vaâ PTT - T Caách lùæp àùåt KEÅP XAÂ GÖÌ PTTG PTT Patte àöìng Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) PT7614 76 x 14 2000N ~ 200kg 2000N ~ 200kg 2500N ~ 250kg 700N ~ 70kg 800N ~ 80kg 950N ~ 95kg (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 6. 68 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Àöå daây theáp xaâ göì (mm) PTD6 20 Keåp xaâ göì C - Keåp giûä öëng theáp luöìn dêy àiïån CR ( Applicable Hanger/C - Clamp - CR Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) CR KC2 KC1 PTD6 Maä saãn phêím Product Code (***) KC1 KC2 KC3 KC4 Khoaãng caách keåp xaâ göì Gap For Beam Clamp (mm) 25 20 45 14 Ghi chuá (Note) - 1 löî duâng cho keåp CR treo öëng - 1 löî sûã duång vúái keåp CR àïí treo öëng & 1 löî treo ty ren M8 - 1 löî sûã duång vúái keåp CR àïí treo öëng & 1 löî treo ty ren M10 -1löîsûãduångvúái keåpCRàïítreo öëng&1löîtreoty renM10 -1löîduângcho treo tyrenM6 Maä saãn phêím CR sûã duång cho öëng IMC/ RSC/BS 4568/JISC 8305 Product Code (***) Maä saãn phêím CR sûã duång cho öëng EMT Product Code (***) Kñch thûúác öëng Conduit Size inch (mm) CR21 CRE12 1/2’’ (21) CR27 CRE34 3/4’’ (27) CR34 CRE100 1’’ (34) CR42 CRE114 1 1/4’’ (42) CR49 CRE112 1 1/2’’ (49) CR60 CRE200 2’’ (60) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KC4 KC3 Keåp treo höåp ( Box Hanger) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) KTH602321 60 x 23 x 21 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 7. 69 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM D1 D2 D3 Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) PTTH10 M10 PTTH12 M12 PTTH16 M16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh D1 D2 D3 Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm Maä saãn phêím Keåp D Product Code (***) Goác nghiïng Angle (Àöå) D1 00 D2 150 D3 3450 (-150 ) (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 8. 70 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM KeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVC Conduit Snap Clip) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) Àöå daây xaâ göì Thickness Of Beam (mm) KGXG19 19 5 - 8 KGXG25 25 Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger ) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) PTDN015 PTDNT015 PTDNQ015 PTDNC015 PTDNM015 21 PTDN020 PTDNT020 PTDNQ020 PTDNC020 PTDNM020 26.1 PTDN025 PTDNT025 PTDNQ025 PTDNC025 PTDNM025 32.7 PTDN032 PTDNT032 PTDNQ032 PTDNC032 PTDNM032 42 PTDN040 PTDNT040 PTDNQ040 PTDNC040 PTDNM040 49 PTDN050 PTDNT050 PTDNQ050 PTDNC050 PTDNM050 60 PTDN065 PTDNT065 PTDNQ065 PTDNC065 PTDNM065 76 PTDN080 PTDNT080 PTDNQ080 PTDNC080 PTDNM080 90 PTDN100 PTDNT100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114 PTDN125 PTDNT125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140 PTDN150 PTDNT150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168 PTDN200 PTDNT200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216 (Saãn xuêët theo yïu cêìu cuãa khaách haâng) PTDN giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh PTDNC PTDNM Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån daång K ( K Clip) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) KKC19 19 KKC25 25 KKC31 31 PTDNT PTDNQ HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 9. 71 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip) Tiïuchuêín(Standard):TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác keåp Size (mm) KFC24 24 Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger) Tiïuchuêín(Standard):TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) PBDN015 21 PBDN065 76 PBDN020 27 PBDN080 90 PBDN025 34 PBDN100 114 PBDN032 42 PBDN125 140 PBDN040 49 PBDN150 168 PBDN050 60 PBDN200 216 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Clamp/Conduit Hanger) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng luöìn dêy àiïån Size (mm) KTOD15 21 KTOD20 27 KTOD25 34 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 10. 72 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) PODN015 PODNTC015 21 PODN020 PODNTC020 27 PODN025 PODNTC025 34 PODN032 PODNTC032 42 PODN040 PODNTC040 49 PODN050 PODNTC050 60 PODN065 PODNTC065 76 PODN080 PODNTC080 90 PODN100 PODNTC100 114 PODN125 PODNTC125 140 PODN150 PODNTC150 168 PODN200 PODNTC200 216 Keåp giûä öëng chûä U ( U Bolt) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) UBL015 UBB015 UB015 21 UBL020 UBB020 UB020 27 UBL025 UBB025 UB025 34 UBL032 UBB032 UB032 42 UBL040 UBB040 UB040 49 UBL050 UBB050 UB050 60 UBL065 UBB065 UB065 76 UBL080 UBB080 UB080 90 UBL100 UBB100 UB100 114 UBL125 UBB125 UB125 140 UBL150 UBB150 UB150 168 UBL200 UBB200 UB200 216 UB UBB UBL giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh PODNTC (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 11. 73 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) KCL025 34 KCL125 140 KCL032 42 KCL150 168 KCL040 49 KCL200 216 KCL050 60 KCL250 270 KCL065 76 Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp) Vêåt liïåu (Material): Nhöm (Aluminum), Inox 304 (Stainless steel SUS304) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác 1 caáp Size (mm) K3C44 44 K3C48 48 Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support) Vêåt liïåu (Material): Nhûåa Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác thanh àöìng Copper Tape Size (mm) SB02 5 x 50 Keåp treo duâng cho treo öëng theáp luöìn dêy àiïån vaâ ty ren ( Conduit Clamps With Thread Rod) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Size (mm) PTO19 19 PTO25 25 PTO31 31 PTO39 39 PTO51 51 PTO63 63 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS
 12. 74 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL do Trung têm Kiïím nghiïåm & Chûáng nhêån Chêët lûúång TQC - Liïn hiïåp caác Höåi Khoa hoåc vaâ Kyä thuêåt Viïåt Nam cêëp & theo quy àõnh Hiïåp Höåi nhaâ saãn xuêët khung treo - giaá àúä Myä (Metal Framing Manufactures Association - MFMA).  Tiïu chuêín ASTM A123 cho àöå daây lúáp maå keäm nhuáng noáng.  Thûã taãi troång an toaân taåi Trung Têm Kyä Thuêåt Tiïu Chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång (QUATEST 3). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Thanh chöëng àa nùng & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Thanh chöëng àa nùng àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Thanh chöëng àa nùng àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 SaãnphêímthanhchöëngàanùngvaâphuåkiïånCaátVaånLúåiàaåtdanhhiïåuThûúngHiïåuVaângTP.HCM 2021, saãn phêím cöng nghiïåp chuã lûåc - höî trúå tiïu biïíu TP.HCM giai àoaån 2021 - 2025, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. Unistrut/ C-Channel/ Strut Profile (41 x 41 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000) (41 x 21 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000) CVL (Vietnam) BS 6946 TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Tay àúä CVL (Vietnam) BS 6946 Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng CVL (Vietnam) Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng cho thanh chöëng àa nùng Àêìu gaâi loâ xo Tiïu chuêín aáp duång cho thanh chöëng àa nùng Unistrut & Phuå kiïån Lyá do sûã duång thanh chöëng àa nùng THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN TCCS 01:2020/CVL
 13. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) UNISTRUT/C - CHANNEL & FITTINGS (Made in Vietnam) CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025
 14. 76 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp treo thanh chöëng àa nùng kiïíu Clevis ( Clevis Unistrut Hanger) Tiïuchuêín(Standard):TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác thanh Unistrut Unistrut Size (mm) KCLU4141 41 x 41/41 x 21 UCS UC Thanh chöëng àa nùng/Àêìu chuåp thanh chöëng àa nùng ( Slotted UniStrut/Double UniStrut/Universal Channel) Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 theo baãng tra taãi troång töëi àa trang 79 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.5 mm, 2.6 mm (Theáp) - 2.0 mm (Inox 304) Maä saãn phêím (Coá àuåc löî) Product Code (***) Maä saãn phêím (Khöng àuåc löî) Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) UCS4141 UC4141 41 x 41 x 3000/6000/(*) UCS4121 UC4121 41 x 21 x 3000/6000/(*) DUCS4141 DUC4141 82 x 41 x 3000/6000/(*) DUCS4121 DUC4121 42 x 41 x 3000/6000/(*) BUCS4141/BUCST4141 41 x 41 BUCS4121/BUCST4121 41 x 21 NUC4141 41 x 12 x 3000 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (*) Chiïìu daâi thanh Unistrut àûúåc cùæt theo yïu cêìu cuãa khaách haâng vúái khöëi lûúång àùåt haâng lúán NUC4141 (Nùæp àêåy thanh Unistrut) BUCS4121 BUCST4121 BUCS4141 BUCST4141 DUCS/DUC (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 15. 77 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM TDD SPAN (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 Max allowable uniform load (KN) UC412125 2.7 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 - - - - - DUC412125 7.6 5.1 3.8 3.0 2.5 2.2 1.9 1.7 1.5 - - - - - UC414125 7.6 5.0 3.8 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.4 4.8 4.3 3.6 3.1 2.7 2.4 2.1 uniform load (KN) UC412125 7 10 14 20 26 35 44 54 61 - - - - - DUC412125 3 5 7 10 13 17 22 27 32 - - - - - UC414125 5 7 9 12 16 20 25 31 37 50 71 86 107 146 DUC414125 3 4 5 7 9 10 14 17 21 29 39 51 64 76 Uniform load at SPAN/200 UC412125 2.7 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - - DUC412125 7.6 5.1 3.8 2.6 1.8 1.4 1.0 0.8 0.7 - - - - - UC414125 7.6 7.6 4.2 2.7 1.9 1.4 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.3 4.2 3.4 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9 UNBRACED HEIGHT (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 Max allowable lateral load (KN) UC412125 9.4 8.0 6.2 4.8 3.8 - - - - DUC412125 18.3 17.0 15.4 13.7 10.0 - - - - UC414125 15.1 13.3 11.4 9.9 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7 DUC414125 28.3 27.5 26.6 25.3 23.8 22.1 20.1 17.9 16.1 BEAM LOADING DATA COLUMN LOADING DATA Tay àúä ( Cantilever Arm) Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL ThûãtaãiantoaânQUATESTNo.3theobaãngtrataãitroångtöëiàabïntrïn Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.6 mm Maä saãn phêím Tay àúä àún 41x21 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àún 41x41 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àöi 41 x 21 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àöi 41x41 Product Code Àöå daâi tay àúä (mm) TD21150NN TD41150NN TDD21150NN TDD41150NN 150 TD21200NN TD41200NN TDD21200NN TDD41200NN 200 TD21250NN TD41250NN TDD21250NN TDD41250NN 250 TD21300NN TD41300NN TDD21300NN TDD41300NN 300 TD21400NN TD41400NN TDD21400NN TDD41400NN 400 TD21450NN TD41450NN TDD21450NN TDD41450NN 450 TD21550NN TD41550NN TDD21550NN TDD41550NN 550 TD21600NN TD41600NN TDD21600NN TDD41600NN 600 TD21650NN TD41650NN TDD21650NN TDD41650NN 650 TD21700NN TD41700NN TDD21700NN TDD41700NN 700 TD21750NN TD41750NN TDD21750NN TDD41750NN 750 TD giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BAÃNG TRA TAÃI TROÅNG TÖËI ÀA CUÃA THANH CHÖËNG ÀA NÙNG UNISTRUT 41 x 41 x 2.5/41 x 21 x 2.5 THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 16. 78 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng cho thanh chöëng àa nùng ( One Piece Strut Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) PTU19 19 PTU25 25 PTU31 31 PTU39 39 PTU51 51 PTU63 63 PTU75 75 PTU90 90 PTU114 114 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån SKI duâng cho thanh chöëng àa nùng ( SKI Clip/Universal Clamp/Conduit Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím sûã duång cho öëng ren IMC/RSC/BS 4568/ BS 31/JIS C 8305 Product Code (***) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng trún EMT Product Code (***) Kñch thûúác öëng Conduit Size Inch (mm) SKI015 SKE12 1/2’’ (21) SKI020 SKE34 3/4’’ (27) SKI025 SKE100 1’’ (34) SKI032 SKE114 1 1/4’’ (42) SKI040 SKE112 1 1/2” (49) SKI050 SKE200 2” (60) SKI065 2 1/2” (76) SKI080 3” (90) SKI100 4” (114) (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 17. 79 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àêìu gaâi loâ xo duâng cho thanh chöëng àa nùng ( Long Spring Nut) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel),Inox304(StainlesssteelSUS304) Maä saãn phêím Theáp maå àiïån Product Code Maä saãn phêím Maå keäm nhuáng noáng Product Code Maä saãn phêím Inox 304 Product Code Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) DGLX06 DGLX06NN DGLX06I M6 DGLX08 DGLX08NN DGLX08I M8 DGLX10 DGLX10NN DGLX10I M10 DGLX12 DGLX12NN DGLX12I M12 DGLX16 DGLX16NN DGLX16I M16 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt àêìu gaâi loâ xo vaâo thanh chöëng àa nùng Unistrut giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Bu - löng ( Hex Bolt) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àai chùån vïnh/Àai chùån daây/Àai öëc ( Spring Washer/Fender Washer/Hex Nut) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size LDV06 LD06 TAN06 M6 LDV08 LD08 TAN08 M8 LDV10 LD10 TAN10 M10 LDV12 LD12 TAN12 M12 LDV16 LD16 TAN16 M16 LD TAN LDV Maä saãn phêím Product Code (***) BLO6 BL08 BL10 BL12 BL16 Kñch thûúác Size M6 M8 M10 M12 M16 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS Bu - löng cöí vuöng Bu - löng thûúâng
 18. 80 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Theáp V (V Shaped Steel) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Chiïìu cao H (mm) Chiïìu ngang B (mm) Àöå daây t (mm) Chiïìu daâi L (m) V05003 50 50 3 3/6 V05004 50 50 4 3/6 V05005 50 50 5 3/6 V06005 60 60 5 3/6 V06304 63 63 4 3/6 V06305 63 63 5 3/6 V06306 63 63 6 3/6 V06506 65 65 6 3/6 V07005 70 70 5 3/6 V07006 70 70 6 3/6 V07506 75 75 6 3/6 V07508 75 75 8 3/6 V08006 80 80 6 3/6 V08007 80 80 7 3/6 V08008 80 80 8 3/6 V09008 90 90 8 3/6 V10007 100 100 7 3/6 V10008 100 100 8 3/6 V10010 100 100 10 3/6 V10012 100 100 12 3/6 V12008 120 120 8 3/6 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh H B t t 9 0 o Theáp U (Channel Section) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Chiïìu cao H (mm) Chiïìu ngang B (mm) Àöå daây t (mm) Chiïìu daâi L (m) U0502028 50 20 2.8 3/6 U0803930 80 39 3 3/6 U1004534 100 45 3.4 3/6 U1205039 120 50 3.9 3/6 U1405550 140 55 5 3/6 U1507365 150 73 6.5 3/6 U1600052 160 56 5.2 3/6 U1807051 180 70 5.1 3/6 U2006954 200 69 5.4 3/6 U2007590 200 75 9 3/6 U2007652 200 76 5.2 3/6 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 19. 81 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) A B CVL1130 168 mm 102 mm CVL1131 219 mm 152 mm CVL1066 CVL1036 CVL1067 CVL1031 CVL1028 CVL1358 Àïåm vuöng - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Bolt Size Kñch thûúác löî Hole (mm) CVL1062 CVL1069 M8 9 mm CVL1063 CVL1010 M10 11 mm CVL1064 CVL1011 M12 14 mm Àïåm hònh - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1065 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1066 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1067 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1036 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1031 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1028 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1358 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1065 CVL1069 CVL1010 CVL1011 LOAÅI CHÖËNG XOAY ANTI-ROTATION CVL1062 CVL1063 CVL1064 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 20. 82 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1068 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1026 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1326 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1325 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1749 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1747 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1359 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1068 CVL1026 CVL1749 CVL1747 CVL1326 CVL1325 CVL1359 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä Saãn Phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1713 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1186 - 450 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1546 - 450 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1033 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1035 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1034 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1331 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1332 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1186 - 450 CVL1713 CVL1033 CVL1035 CVL1034 CVL1331 CVL1332 CVL1546 - 450 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 21. 83 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm chûä U - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “U” Shape Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL4376 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL4376 - A 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4377 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1377 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4047 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1047 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1737 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2346 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4376 CVL4376 - A CVL4377 CVL1377 CVL4047 CVL1047 CVL1737 CVL2346 THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 22. 84 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm chûä Z - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “Z” Shape Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVLZB01 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL4045 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1045 14 40/41 5 ÷ 6 CVLZB04 14 40/41 5 ÷ 6 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1272 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1271 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1796 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1045 CVLZB01 CVLZB04 CVL1272 CVL1271 CVL1796 CVL4045 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 23. 85 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àïåm àïë - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Post Base Plates) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) CVL2072 CVL2072A CVL2073 CVL2073A CVL2074 CVL2073 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CVL1379S CVL1386 CVL2785 CVL2786 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1379S 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1386 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2785 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2786 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2072 CVL2072A CVL2074 CVL2073A (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
Anzeige