Planning Policy

Blagoy Petkov
Blagoy Petkovurban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY

The module gets the students acquainted with the process of shaping and carrying out urban development policies. Abilities of analyzing, assessment, decision making and governance at the time of social transformation are formed. Attitude is shaped towards occurring conflicts among the participants at the different levels of government.

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, гр. София
УРБАНИСТИЧНА ПОЛИТИКА
Студент: Благой Георгиев Петков
Факултетен №: 10047
Специалност: Урбанизъм
Факултет: Архитектурен
Ръководител: проф. арх. Стефчо Димитров
Учебна година: 2006/2007
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
Практика Practice
Сигнатура PLPbCBU
Наименование на дисциплината по учебен план
Урбанистична политика
Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4
ECTS 6.0
СтатутЗадължителен
CodePLPbCBU
Title of the discipline in the academic curriculum
Planning Policy
Starts in semester 4 Ends in semester 4
ECTS6.0
Type Compulsory
30
0
60
120
Анотация
Дисциплината запознава студентите с процеса на формиране и прилагане на
урбанистични политики. Създават се умения за анализ, оценка, вземане на
решение и управление в процеса на промени. Създава се отношение към
възможните конфликти между участниците в различните нива на управление.
Annotation
The module gets the students acquainted with the process of shaping and carrying out
urban development policies. Abilities of analyzing, assessment, decision making and
governance at the time of social transformation are formed.
Attitude is shaped towards occurring conflicts among the participants at the different
levels of government.
30
30
0
60
120
Катедра
Градоустройство
Department
Urban Planning
Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov
Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Самостоятелна
подготовка
Аудиторни часове (общо) Academic hours(total )
Individual
independant study
LecturesЛекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars
Форма на оценяване
Изпит
Form of assessment
Exam
URBPLPbCBU4U.pdf
- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages
Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2426
PLPbCBUUrbanism - bachelor*
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 2
СЪДЪРЖАНИЕ:
Модул 1:
Феноменът град. Алтернативни насоки в еволюцията на селищната мрежа
и населените места в Република България. Постиндустриалното общество
– мит или реалност / стр. 4
TEMA:
„Проектите за моя роден град от преди три десетилетия, пречупени през
призмата на днешния поглед”
ТЕМА:
„Еднофамилната жилищна сграда с дървена носеща конструкция като
алтернатива на бетонните кутии в които живеем”
Модул 2:
Жилищна политика. Алтернатива на прехода / стр. 8
TEMA:
„Дискусия за жилищната политика в първите години на прехода”
ТЕМА:
„Жилищна група The Axis на строително-инвестиционна компания Barratt в
Romford, Източен Лондон, окръг Есекс – пример за жилищна политика със
социален оттенък в условията на свободен пазар. Сравнение с други комплекси
в района”
Модул 3:
Енергия – урбоекология. Енергийният модел и екомоделът – алтернатива
в развитието на града и региона. Технологични паркове – технополиси /
стр. 17
TEMA:
„Пасивната къща – икономия на енергия от проекта и ситуирането в парцела до
избора на цвят за фасадата. Успешни реализации в България и чужбина”
ТЕМА:
„Системи за събиране на дъждовна вода – лукс или необходимост”
ТЕМА:
„Интегрирани системи за енергоефективност, адаптирани за малки по големина
сгради”
ТЕМА:
„Домашни системи за ползване на слънчевата енергия у нас. Начини за
подобряване на вече изграденото”
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 3
Модул 4:
Актуални насоки в подземния урбанизъм / стр. 35
TEMA:
„Спирка на метрото Westminster tube station – най-внушителното подземно
съоръжение в Лондон”
Модул 5:
Градски дизайн / стр. 39
TEMA:
„Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall, Romford,
East London, Essex”
Модул 6:
Архитектурният език на града / стр. 41
TEMA:
„Разходка из старите докове, Isle of Dogs, Лондон”
Есе:
Приоритети в урбанистичната политика на Община Пловдив / стр. 46
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 4
Модул 1:
Феноменът град. Алтернативни насоки в еволюцията на селищната мрежа
и населените места в Република България. Постиндустриалното общество
– мит или реалност
TEMA:
„Проектите за моя роден град от преди три десетилетия, пречупени през
призмата на днешния поглед”
Може би най-добрия начин човек да усети какво представлява урбанистичната
като цяло и значението и за управлението и развитието на един град е да
разгърне проектите от преди няколко десетилетия за своето родно място и да
ги сравни с това което вижда в момента, да осъзнае проблемите, които са били
на дневен ред тогава, как общинските органи са се опитали да се справят с тях,
дали са успели, какво е останало недовършено от заложеното в тези планове.
Внимателното вглеждане и обстойния прочит, освен носталгия могат да бъдат
основа за решаването на проблемите в днешни дни, да не се повтарят
грешките от миналото, ако е имало такива и да не се допускат същите и сега.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Жилищен район „Тракия” в Пловдив, проектанти: арх. Иван Попов –
ръководител на колектива, арх. Веселин Дончев, арх. Антоанета
Топалова, арх. Веселина Панджарова, сп. Архитектура, брой 8-1974
2. Ускорено архитектурно-градоустройствено развитие на Пловдив, Доц.
арх. Матей Матеев, главен архитект на Пловдив, сп. Архитектура, брой 9-
1976
3. Селищната система Пловдив, Арх. Антоанета Топалова, инж. озеленител
Мария Ковачева, сп. Архитектура, брой 9-1976
4. Актуализация на проекта за централната част на Пловдив, Арх. Атанас
Тосев, сп. Архитектура, брой 9-1976
5. Старата архитектура в утрешната панорама на Пловдив, Доц. арх. Матей
Матеев, сп. Архитектура, брой 9-1976
6. Жилищният район „Тракия” в Пловдив, Арх. Анна Бояджиева, сп.
Архитектура, брой 9-1976
7. Нови проучвания за изграждане на централния площад в Пловдив, арх.
Мария Сапунджиева, сп. Архитектура, брой 8-1982
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 5
ТЕМА:
„Еднофамилната жилищна сграда с дървена носеща конструкция като
алтернатива на бетонните кутии в които живеем”
В българските строителни традиции са залегнали сградите с дървена носеща
конструкция върху каменна основа или приземен етаж, като този модел,
комбиниран с един вид импровизирана шумо- и топлоизолация, скрита в
стените и междуетажните конструкции (каратаван) е предотавял изключителен
комфорт на живеене.
Дървото е възобновяем ресурс и в тази логика на мисли строителството на
дървени къщи само по себе си се явява екологично производство, но дървото е
изключително бавно възобновяем ресурс и трябва да се използва
изключително рационално – а именно, само за носещата конструкция, където
могат да се проявят всичките му предимства като строителен материал.
Естествено има някаква граница от три етажа, при която тази конструкция е
икономически ефективна, макар и в държави богати на гори като
скандинавските да има успешни примери за 7-8 етажни сгради и дори спортни
зали, постигнати със съставни слепени сечения на конструктивните елементи.
Практиката показва, че в България дърводобива е един вид незаконен и
престъпен – палят се пожари или умишлено дървения материал се представя
за по-ниско качество и се ползва за такъв, например за кофраж и то за
индивидуален кофраж, като по този начин за една сграда отива повече дърво,
отколкото за толкова на брой еднофамилни къщи, колкото апартаменти побира
тя.
В американските учебници пише, че САЩ няма икономическия потенциал да
предложи на нейните жители сгради със стоманобетонов скелет за домове.
Всичките замъци от мрамор, луксозни апартаментни кондуминиуми са като
холивудски декор – дървена конструкция, като само в някакъв малък процент,
дървото е заменено със стомана в тези конструктивни елементи – ребра,
столици, греди, колони и т.н., и то благодарение на факта, че стоманата държи
много ниска цена в този регион.
Връщаме се и на факта – чисто практически, възможно ли е тези еднофамилни
къщи да заменят или постепенно да подменят бетонните комплекси, моят
отговор е да. Панелното строителство и всички строителни системи като
едроразмерен, едроплощен, пакетоповдигащ кофраж, предстени и предплочи,
ивични панели са свързани с разход на много енергия и са ефективни за бързо
строителство в градските центрове, където земята е ограничена и факторът
време за реализация е оределящ за това дали една инвестиция ще бъде
печеливша. Всички наши комплекси, като по правило са изпълнени с
коефициент на интензивност на застрояването им с 1,0 или по-нисък и това
позволява тази територия да бъде променена в жилищни квартали, съставени
от еднофамилни свободностоящи, редови или къщи близнак. Най-силният
довод за това строителство е, че то също се поддава на индустриализация –
като се започне от отделни елементи и се стигне до цялата сграда, т.е. по-
голяма част от строителните процеси могат да бъдат изпълнени на закрито – в
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 6
цех или вече сглобената сграда. Практиката показва, че в държавите, където
този сектор е силно застъпен, един ден е достатъчен за изграждането, за
сглобяването на една къща върху готов фундамент и след това остават само
довършителните работи, по които клиентът има голяма свобода и място за
избор, за разлика от българския опит, където е възможно да си сбъркаш дома с
този на съседа, защото всичко в него е еднакво. Говорейки за панелните
комплекси от миналоо не трябва да забравяме, че преди в СИВ енергията
нямаше цена, заради редовните доставки от СССР, а в новите условия това
вече не е така и разходите, платени за енергия и разбира се видът и се явяват
основно перо във всеки инвестиционен проект. Индустриалното производство
на сгради от този тип в завод, позволяват по-голям избор на вид енергия и
много от фирмите ползват дървесните отпадъци в горивни камери,
комбинирани с друг вид енергия за по-голяма ефективност и екология. Много
компании ползват тези отпадъци за пълнеж на дървените панели и по този
начин ефективно заместват традиционните материали за топлоизолация.
Не на последно място тези конструкции позволяват безброй планови решения и
постигане на вдъхновяващ архитектурен образ. Това може да бъде открито в
продуктовите каталози на фирмите произвеждащи еднофамилни къщи.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 7
Еднофамилни къщи на фирма kd-haus
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на
еднофамилни къщи arnold-haus
2. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на
еднофамилни къщи davinci-haus
3. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на
еднофамилни къщи flock-haus
4. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на
еднофамилни къщи kd-haus
5. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на
еднофамилни къщи platz
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 8
Модул 2:
Жилищна политика. Алтернатива на прехода
TEMA:
„Дискусия за жилищната политика в първите години на прехода”
Още в първите години на прехода теоретиците, архитектите и въобще цялото
общество поведоха дискусия за жилищната политика, каква трябва да бъде, как
трябва да се променя, като основните и най-разгорещени теми бяха свързани
със следните моменти:
Липса на комунистическа преопределеност
Да бъде адекватна на промените, начало на един преход,
продължителен период от време
Основни белези на прехода: от тоталитаризъм към демокрация, от
централно планиране към пазарна икономика, от монополизъм към
плурализъм, от директивност към предприемачество, от държавна към
частна собственост, от егалитаризъм към социална диференциация
Безконфликтно съжителство на новото и старото
Висока динамика на протичащите промени
Повсеместна криза, отражение на правителствения сектор върху
жилищния сектор
Заимстване на чужд опит
Ценностна система на българина – здравето, децата и къщата на първо
място
Интерес на отделния потребител
Определение на „жилищен проблем”, състояние на жилищния фонд и
брой жилища, отражение върху обществото
Правно регулиране
Конфликт между пазара и планиране
Идеалът за град и обучението по градско управление
В крайна сметка, петнадесетина години по-късно можем да се похвалим с
национална стратегия и не чак толкова ясна и прозрачна политика, но наличие
на воля за решаване на тези проблеми от страна на правителството, като със
задоволство можем да отбележим, че голяма част от гласовете и мненията на
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 9
обществото са чути и заедно с това е отчетена и спецификата на пазара и
неговите динамични промени и тенденции.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Кардиналните промени изискват нова жилищна политика, Никола
Карадимов, списание „Архитектура”, брой 5-6/90
2. Жилищният проблем в преходния период, за същността и развитието му,
Дончо Конакчиев, списание „Архитектура”, брой 5-6/90
3. Жилищен проблем и общество, Светослав Куцаров, списание
„Архитектура”, брой 5-6/90
4. Правно регулиране на новата жилищна политика, Маргарита Янева,
списание „Архитектура”, брой 5-6/90
5. За хората, жилището и града, интервю на Искра Дандолова с Питър
Маркузе, списание „Архитектура”, брой 5-6/90
6. НАЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
проект, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
www.mrrb.government.bg
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 10
ТЕМА:
„Жилищна група The Axis на строително-инвестиционна компания Barratt в
Romford, Източен Лондон, окръг Есекс – пример за жилищна политика със
социален оттенък в условията на свободен пазар. Сравнение с други комплекси
в района”
Ромфорд представлява малко градче в окръг Есекс, което с течение на времето
е било погълнато от Лондон. Има си своя запазена търговска главна улица с
ориентация север-юг, която разбира се завършва с площад и сградата на
кметството, необичайното е, че и там всяка събота се събира пазар със сергии
и се продават стоки без касов апарат или такива забранени за продажба на
открито, да не повярва човек.
Ромфорд е и много близко до околовръстното шосе М25 на Лондон – най-
удобната и търсена автомобилна комуникация.
На юг главната улица завършва с ж.п.гара и автобусна гара на градския
транспорт под нея. Цялото железопътно движение е проведено на второ ниво,
като е много добре шумоизолирано и човек остава с впечетлението, че влака
просто изчезва. Ж.п.гарата е част от националната железопътна мрежа, а
освен това до центъра се стига за не повече от 10 минути. Тази удобна
транспортна връзка прави Ромфорд едно предпочитано място за живеене.
Това странно за нас съоръжение - автобусна гара на градския транспорт,
позволява на човек да си изчака автобуса на спокойствие, скрит от капризите
на лошото време, без да се притеснява, че ще го изпусне и да се озърта
постоянно, защото е обграден от динамични информационни табла (между
другото в Лондон автобусите са толкова на често, че човек не си хвърля
цигарата, когато му дойде автобуса, а изчаква следващия), да си закупи билет
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 11
или абонаментна карта и да се информира за всичко, което го интересува, за
всичко, което му е необходимо за спокойното му и комфортно пътуване.
Ромфорд е известен с нощния си живот, многото заведения, ресторанти,
дикотеки и в петък вечер улиците на градчето са като изложение за луксозни
лимозини.
Главната улица е пресечена с друга, почти напълно покрита, която води до мол
Brewery, обграден с още няколко супермаркета на изток и един внушителен
атриум с няколко етажа малки магазини на запад.
Жилищната група The Axis представлява система от високи жилищни сгради,
около вътрешно озеленено пространство. Намира се северозападно от
центъра, като има топла връзка с търговския атриум и по този начин с целия
център.
Под емблематичната елипсовидна сграда в план е разположен супермаркет
ASDA, който е пуснат в експлоатация много по-рано от жилищата над него.
Основните моменти, по които този комплекс се различава от тези, с които сме
свикнали, освен луксозните материали разбира се, са:
Все пак е част от някаква жилищна политика, защото едната сграда е
изцяло резервирана за социални жилища
Цялата инфраструктура, включително и търговската е изградена преди
да се предаде и един апартамент, като това включва различни луксове,
включително безплатен фитнес за обитателите
Жилищата се предават напълно обзаведени, дори и с прибори за
хранене, като всичко е по избор от обширен каталог и клиентът винаги
има право, може да избере друг производител, т.е. можем да се нанесем
само с едни пантофи…
Всяко жилище е обезпечено с паркомясто като повечето са подземни,
има предвидени и такива за гости както и за инвалиди, които са с лесен
достъп
Строително-инвестиционна компания Barratt е една от най-стабилните във
Великобритания и перфектната локализация на техните комплекси, контакта с
градския център, е напълно разбираем.
Но хубавите гледки и доброто разположение си имат и своята цена – 200-250
хиляди паунда за двустайно жилище (и то в комплекс все пак).
За сравнение съм поместил информация за две жилищни групи от друг тип:
редови жилища, които се намират още по-близко до М25 и нискоетажни
жилищни блокове в паркова среда в Илфорд, съседния квартал на Лондон, но
те са по-атрактивни, защото са по-близко до градския център. И в двата случая
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 12
цените са по-ниски и това е показателно, че англичанина е склонен да замени
двора и свободните зелени пространсва за удобства и бърза връзка.
Местоположение
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 13
Типичен интериор на апартамент
Компютърно генерирано изображение на вътрешния двор
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 14
Подход от изток
Съседните търговски площи,
обединени около атриум
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 15
Подход от юг
Поглед от североизток
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 16
Поглед от север Подход от изток
Снимки: Barratt и личен архив
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна
компания Barratt
2. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна
компания Bryant
3. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна
компания Croudace
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 17
Модул 3:
Енергия – урбоекология. Енергийният модел и екомоделът – алтернатива
в развитието на града и региона. Технологични паркове – технополиси
TEMA:
„Пасивната къща – икономия на енергия от проекта и ситуирането в парцела до
избора на цвят за фасадата. Успешни реализации в България и чужбина”
Определението за пасивна къща включва в себе си сложни топлотехнически
данни и изчисления за разход на енергия за отопление и климатизация, които
трябва да бъдат постигнати, но в крайна сметка идеята е да се построи сграда,
която не изразходва енергия или количеството да е нищожно. В този ред на
мисли традиционната африканска колиба, индианската шатра и ескимоското
иглу са най-близко до пасивната къща, но хората не могат да живеят без да
изразходват енергия и още огънят в първобитната пещера е доказателство за
това.
При проектирането на такива сгради трябва да се спазват много правила, като
голяма част от тях не са от вчера. Направи ми силно впечатление, че в
германия стигат до прозорци с размери 50/100 см в спалните помещения, които
има функция само проветрение. В комбинация с новите технологии и модерни
строителни материали може да се постигне изумителен резултат.
Представям Ви един български проект и една успешна реализация от
Германия.
I. Проектът „Моята къща”, www.myhouse.bg
Проектът представя първите пасивни къщи в България
Във вилна зона Симеоново-север на град София стартира изграждането на
първите в България пасивни къщи по проект на архитект Иглика Ничева с
разгъната застроена площ от 441 кв.м. всяка, в парцел с площ 1 090 кв.м. и
озеленяване от 700 кв.м. Жилищните сгради са решени на три основни нива и
подпокривно ниво. Сутеренът поема обслужващите функции и гараж за две
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 18
коли, етаж 1 – дневния тракт, етаж 2 – спалните помещения, а подпокривното
ниво – ателие-кабинет.
ПРОЕКТЪТ
Общи положения
Проектът е разработен на основание издадената от район Витоша виза за
проектиране за две жилищни сгради на 2 етажа с кота корниз до 7.00м, вилна
зона Симеоново-север, кв.28. Подходът към парцелите е от югоизточна страна,
а сградите са разположени възможно най-близо до северо-западните граници
на парцелите, като така се осигурява оптимално изложение на прилежащите
дворове, както и добро изложение на основните жилищни групи на къщите.
Архитектурно и функционално решение
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 19
Жилищните сгради са решени на три основни нива и подпокривно ниво.
Сутеренът поема обслужващите функции, етаж 1 – дневния тракт, етаж 2 –
спалните помещения, а подпокривното ниво – ателие-кабинет. Вертикалната
комуникация, свързваща всички нива е решена под формата на двураменна
стълба и хидравличен асансьор.
Сутеренът е полувкопан като се наддава над терена на 1,20 м. В сутерена
намират място гараж за две коли, достъпен посредством рампа, котелно,
перално помещение със санитарен възел, стая, осигуряваща място за всички
системи за сигурност, склад и машинно помещение за хидравличен асансьор.
Хидроизолацията под фундаментната плоча и по сутеренните стени е
еднопластова мостова битумна мембрана ЕсхаПруф СП. Топлоизолацията до
кота +1,00 м е от 10см плочи XPS Фибран Еко залепени към хидроизолацията
със студено битумно лепило ЕсхаСийлър No1.
На ниво първи етаж е главния вход на всяка къща. Подходът е откъм улицата,
през стъпалата за терасата, покрай рампата за гаража. На това ниво се
разполагат входно антре със санитарен възел и дрешник към него, както и
дневна, столова и кухня, решени като преливащо се пространство, от което се
осъществява излизането на терасата. В пространството на дневната намира
място кът с камина. На ниво втори етаж се разполагат родителска спалня със
самостоятелна баня и дрешник, две детски спални, дневна/стая за гости и
втора баня. На нивото има и балкон с изглед към планината. На ниво
подпокривен етаж намира място ателие-кабинет със санитарен възел,
кухненски кът, малък склад и голяма тераса с изглед към Витоша. От
североизточната страна на сградата покривът се прибира под ъгъл от 45o, а
после продължава като дъга. Така се осигурява отварянето на подпокривния
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 20
етаж на югозапад с изглед към планината. Хидроизолацията на терасата и
покрива е битумна двуслойна система ЕсхаГум.
Външните стени са от газобетонови блокчета Итонг с дебелина 20 см и
топлоизолация от минерална вата (над кота +1,00 м) Изовер с дебелина 14 см
от външната страна. От вътрешната страна има втори пласт с дебелина 3см
минерална вата Изовер Изокомфорт с кашировка алуминиево фолио и
предстенна обшивка от гипсокартон Кнауф. По този начин се осигурява
коефициент на топлопреминаване к=0,15 W/m2oC или повече от три пъти по-
добър от сега действащия в България к=0,5 W/m2oC.
Вътрешните стени са от два пласта гипсокартон Кнауф и пълнеж от минерална
вата Изовер Акусто 10.
Топлоизолацията на терасата е от полиуретанови плоскости Вапотерм с обща
дебелина 16см, а на дъговидния покрив – от един слой минерална вата Изовер
Ролино 16см и два слоя по 7см каменна вата Рокуул Дахрок, осигуряващи
коефициент на топлопреминаване к=0,13 W/m2oC върху ОСБ плоскости.
Подовете на трите жилищни етажа са от ламиниран паркет върху ОСБ
плоскости, под които има 2см каменна вата Рокуул за звукоизолация от ударен
шум.
Вертикалната комуникация, състояща се от стълбищна клетка и асансьор
излиза под формата на кула, която се надава над равнината на покрива.
Цокълът на сградата до кота 0.00 ще бъде обработен с мозаична мазилка, а
фасадите - с цветна силиконова мазилка Максит.
Дограмата е от петкамерен PVC профил Рехау и трислоен стъклопакет,
включващ нискоемисийни стъкла с общ коефициент на топлопреминаване к<0,9
W/m2oC.
Балконът на ниво втори етаж ще бъде с видима метална конструкция и метален
парапет, което ще бъде използвано като технологичен акцент. Парапетите на
терасите на кота –0.18 и +5.70 ще бъдат отново метални. Технологично звучене
се търси и при изпълнението на комините като някои от тях завършват с
хромирани тръби, а на останалите шапките се изработват от метал.
Проектирани са всички необходими инсталации за помещение за охрана на
границата на двата парцела.
Конструкция
Конструкцията на сградата до кота е скелетна: греди, колони и
стоманобетонови стени (шайби). Междуетажните стоманобетонни плочи над
първи и втори етаж са безгредови с дебелина 18см. Стълбите са решени като
конзоли към шайбите. В подпокривния етаж конструкцията става смесена, със
стоманобетонни и стоманени елементи. Покривната конструкция е решена със
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 21
стоманени греди 2Т16 по наклона (дъгата) на покрива и дървени ребра 14/12см
с OSB обшивка.
Сградата е фундирана с обща фундаментна плоча.
Инсталации
ОВ
Сградата е проектирана според правилата за “пасивна” (нискоенергийна) къща
и поради тази причина отоплението се осъществява с относително малък брой
отоплителни тела, захранвани с полипропиленови тръби с алуминиева вложка
от газово отоплително котле. Освен принудителна вентилация на котелно и
гараж, в сградата е предвидена рекуператорна (приточно-смукателна)
вентилационна система с дебит 190 куб.м./час, осигуряваща отличен
микроклимат и хигиенни условия за живущите. Рекуператорната система
вкарва с много бавна скорост (<3м/сек) свеж въздух в основните жилищни
помещения през стенни вентилационни решетки, а през санитарните възли и
кухните се изкарва вече използвания въздух. Кратността на въздухообмен е
0,25, осигурения свеж въздух е 15куб.м. на човек. В котелното се намира
високоефективен рекуператорен топлообменник с КПД>80%, в който през
отоплителния сезон (около 170 дни за град София) използваният топъл въздух
затопля влизащия свеж въздух. По този начин има нужда само от леко
дозатопляне на въздуха до желаната от живущите температура. Допълнително
е предвиден подземен топлообменник на дълбочина 1,5м с дължина над 30м, в
който влизащия въздух се темперира от постоянната температура от 12оС на
почвата. В рекуператора има филтри, недопускащи прах и алергенни частици.
За осигуряване на топла вода е предвиден комбиниран бойлер с връзка към
слънчев колектор.
Проектирането и изпълнението на отоплителната и вентилационна инсталации
е на фирма Атаро Клима.
ВиК
Предвидено е използване на дъждовната вода чрез резервоар с потопена
помпа.
Електроинсталация
Освен задължителната електроинсталация, в сградата е предвидена и
сигналноохранителна инсталация и видеонаблюдение, външно градинско
осветление, подгряване на рампата и на улуците, за да се избегне заледяване
и заснежаване през зимния сезон. Към слаботоковата инсталация са
предвидени изводи за телефон, кабелна телевизия, интернет и компютърна
мрежа във всяко жилищно помещение.
Предвиден е дизелагрегат, захранващ част от консуматорите на обекта.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 22
Информация за проектанта и показатели за застрояване
Проектант: арх. Иглика Ничева
Площ на парцелите: 550 и 540 кв.м.
Застроена площ: 110 и 108 кв.м.
Разгъната застроена площ без площта на сутерена: 316 и 325 кв.м.
Разгъната застроена площ с площта на сутерена: две по 441 кв.м.
Плътност на застрояване: 20 %
Коефициент на интензивност: 0.58
Процент на озеленяване: 64 %
Детайл покрив
ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ПОКРИВ
1. Пожароустойчив гипсокартон Кнауф
2. Пароизолация
3. Стъклена вата Изовер Ролино, 16см
4. ОСБ/ПДЧ
5. Каменна вата Рокуул Руфрок, 8 см
6. Каменна вата Рокуул Дахрок, 6 см
8. Първи хидроизолационен слой ЕсхаГум, 4,0 кг./кв.м.
9. Втори хидроизолационен слой ЕсхаГум с посипка, 4,0 кг./кв.м.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 23
Детайл стени
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ФАСАДА
1. Гипсокартон Кнауф
2. Стъклена вата Изовер Изокомфорт, 3см
3. Газобетон Итонг, 20см
4. Циментово лепило Максит Серпо 405
5. Каменна вата Изовер Фасотерм, 14 см
6. Циментова шпакловка Максит Серпо 410
7. Армировъчна мрежа
8. Циментова шпакловка Максит Серпо 410
9. Силиконова мазилка Максит Силко А
Местоположение
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 24
Къщите се намират в гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, вилна зона
Симеоново-север, кв.28, ул. 82, No31 и 33.
До центъра на София с кола може да се стигне за 15 минути, до центъра на кв.
Симеоново – за 4 минути, до началната станция на лифт Симеоново – за 4
минути.
Автори
Архитектура
Архитектурния проект на къщите е дело на архитект Иглика Ничева. Проекти на
архитект Ничева:
Административна сграда, ул. Княз Борис I 95, гр. София
Реконструкция на сграда на БНТ, гр. София
Жилищна сграда, кв. Драгалевци, гр. София
Жилищен блок, кв. Мотописта, гр. София
12 интериорни проекта на къщи, офиси и магазини в България и Гърция
За контакти: гр. София 1408, ул. Деде Агач 40, тел. (02) 958 68 05, факс: (02)
958 68 05, мобилен: +359 888 539 441, info@myhouse.bg,
iglikanitcheva@hotmail.com
Конструкции
Конструктивния проект е дело на фирма Бета Конст ООД, гр. София с главен
проектант инж. Георги Колчаков.
Проекти на фирмата:
Техномаркет "Европа" Бургас
Хладилен склад на NESTLE София
София Tokushukai Болница, 48 000 кв.м.
Пълна конструктивна документация за MALL of Sofia, 88 000 кв.м.
Административен център и складове за “ОЛИНЕЗА”
Конструкция за Техномаркет Европа във Варна
Църква “Св. Паисий Хилендарски” във Възраждане, София - дарение.
Складове Willi Betz
Складове AvtoTrans на Враждебна, София
Стоманена конструкция за Хотел “София” в “Златни пясъци”
Хипермаркети за EuroBILLA (София I и София II, София - Младост, Пазарджик,
София III, Сливен, Шумен и Вургас)
Конструктивна документация за Хипермаркети METRO C&C (София I, София II,
Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.
Част Конструктивна документация за METRO C&C, Русия, Москва I и II и
METRO, Загреб)
Повече от 20 нови жилищни сгради
13 проекта за ресторанти за McDonald’s.
Над 40 фамилни къщи в градовете и предградията.
Хотел ХРАНКОВ "Хавай” - Драгалевци, София; Хотел Одажийски, Драгалевци
Конструктивна документация за Български павилион на Световното
селскостопанско изложение в Китай
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 25
За контакти: София 1000, ул. Г. С. Раковски 85, тел: + 359 2 983 66 63, + 359 2
983 99 34, факс: + 359 2 983 27 92.
Управител: Георги Колчаков, мобилен телефон:+ 359 897 96 22 77
Повече за фирма Бетаконст ООД - www.betaconst.com
Отопление и вентилация
Проектът по част ОВ е дело на фирма Атаро Клима ООД, гр. Пловдив с
проектант инж. Невена Иванова.
За контакти: София 1113, ул. Тинтява 15-17, тел: + 359 2 962 83 39, факс: + 359
2 962 50 22.
Управител: инж. Рогачев
Повече за фирма Атаро Клима ООД - www.ataro.bg
Електроинсталация
Проектът по част Електро е дело на фирма Мария Попова 99 ЕООД, гр. София
с главен проектант инж. Мария Попова.
За контакти: София 1463, ул. Адриана Будевска 4, тел: + 359 2 953 33 89, факс:
+ 359 2 952 56 68, mpopova@omega.bg.
Управител: инж. Мария Попова
Водопровод и канализация
Проектът по част ВиК е дело на фирма ЕТ Любка Босилкова, гр. София с
главен проектант инж. Любка Босилкова.
За контакти: София 1000, ул. Юри Венелин 1, тел./факс: + 359 2 980 92 91,
bosilkova@abv.bg
Управител: инж. Любка Босилкова.
Материали
Хидроизолации: Битумни хидроизолационни мембрани от ЕСХА
ЕСХА България ООД, гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров
50, тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, info@esha.bg
Топлоизолации - Покрив и подове: Каменна вата Рокуул
Рокуул България ЕООД, гр. София, ул. Цар Иван Асен II 83, тел.: +359 2 943 95
60, мобилен: +359 888 145 322, rockwool@mail.orbitel.bg,
www.rockwool.bg.www.esha.bg
Топлоизолации - Стени и покрив: Минерална вата Изовер/Орсил
Търговско представителство Изовер, гр. София 1000, ул. Гурко 74, тел.: +359 2
988 90 40, факс: +359 2 988 90 41, office@isover.bg, www.isover.bg
Пенополиуретанови плоскости Вапотерм
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 26
ЕСХА България ООД, гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров
50, тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, info@esha.bg, www.esha.bg
Топлоизолации - Сутерен и фундаменти: Екструдиран пенополистирол Фибран
Фибран България ООД, гр. София, тел.: +359 2 958 99 09, www.fibran.bg
Фасадно покритие: Максит, Строителна химия, продукти за бетон, подови
покрития
Максит предлага широка гама съвременни висококачествени и дълготрайни
благородни и финишни мазилки за външно и вътрешно приложение.
Многостранните възможности за оформление посредством различни структури,
както и широката гама от цветове, дават възможност за индивидуални решения
при ново строителство и реновиране.
Максит България ЕООД, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ
Център, офис 407, тел.: +359 2 965 85 88, факс: +359 2 965 85 98, www.maxit.bg
Външни стени: Газобетонови блокчета Итонг
Ксела България ЕООД, гр. София 1870, пром. зона Кремиковци, тел.: +359 2
994 35 24, факс: +359 2 945 10 85, www.xella.bg
Система за сухо строителство: Кнауф
Със системите за сухо строителство и фасадни изолации, машинните мазилки
и продуктите на строителна химия с марка Кнауф се постигат всички
необходими строително-технически показатели като шумоизолация,
пожарозащита и топлоизолация, като те се постигат при минимални дебелини и
собствени тегла на преградните и таванските конструнции.
Кнауф ЕООД, гр. София 1618, ул. Ангелов връх 27, тел.: +359 2 917 89 10,
info@knauf.bg, www.knauf.bg
Какво е пасивна къща? (според Немския Passivhaus Institut)
Пасивната къща е сграда, в която комфортния климат се постига без активни
отоплителни и охладителни системи (Adamson 1987 и Feist 1988). Къщата се
топли и охлажда сама, оттам и термина “пасивна”.
За Европейските пасивни конструкции, предпоставка за това е годишното
отоплително потребление да бъде по-малко от 15 kWh/(m2a). Освен това,
комбинираната консумация на енергия за жилищна площ не трябва да
превишава 120 kWh/(m2a) за отопление, топла вода и домакинските
електроуреди.
Всички допълнителни енергийни нужди тряба да се покриват с възстановими
енергийни източници – слънце, вятър и енергия на почвата.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 27
Това означава, че комбинираната енергийна консумация на пасивната къща е
по-малко отколкото средния нов Европейски дом използва само за домакински
електроуреди и топла вода и е повече от четири пъти по-малко консумацията
на енергия на средна Европейска нова къща, отговаряща на съответните
национални енергийни изисквания.
Основните принципи на пасивната къща са:
1. Суперизолация и компактна форма: Всички компоненти на външната
обшивка на къщата са топлоизолирани с цел постигане на коефициент на
топлопреминаване к<0.15 W/m2oC.
2. Южна ориентация и липса на засенчване: Пасивното използване на
слънчевата енергия е задължителен фактор в проектирането на пасивна къща.
3. Енергийноефективни профили за дограма и стъклопакет: Прозорците
(комбинирано профили и стъклопакет) имат общ коефициент на
топлопреминаване к<0.80 W/m2oC и соларен фактор около 50%.
4. Плътност на строителната обшивка: Изтичането на въздух през неуплътнени
пролуки не надвишава 0.6 пъти вътрешния обем на къщата на час.
5. Пасивно предварително затопляне на свежия въздух: Свежия въздух преди
влизане в къщата преминава през подземни тръби, където обменя топлина с
почвата. Това води до затопляне до над 5°C, дори в студени зимни дни.
6. Високоефективно използване на топлия отработен въздух чрез топлобменник
(рекуператор): Голяма част от топлината на използвания в къщата въздух се
предава на влизащия свеж въздух (к.п.д. над 80%).
7. Доставка на топла вода чрез използване на възобновяеми източници:
Слънчеви колектори или термопомпи доставят енергия за топла вода.
8. Енергоспестяващи домакински уреди: Нискоенергийни хладилници, печки,
лампи, миялни машини, сушилни и др. са задължителни в пасивната къща.
Повече за пасивните къщи:
www.passiv.de
www.passivhaus.de
www.passivehouse.at
www.passivehouse.com
Въпроси и оттговори
Къде се намират къщите?
Къщите се намират в гр. София, кв. Симеоново, вилна зона Симеоново-север,
ул. 82, No 31 и No 33.
Има ли наблизо училища, детски градини и поликлиники?
От кв. Симеоново в рамките на 1 км са разположени 3 училища, 2 детски
градини и 1 поликлиника.
На колко етажа са къщите?
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 28
3 надземни нива – ниво 1 с дневна група, ниво 2 с нощна група, ниво 3 със
самостоятелно ателие, и 1 подземено ниво – със сервизни помещения, паник-
стая и гараж за две коли.
Има ли прокарани телефон, кабелна телевизия и интернет?
Да. За дневните, кабинетите, спалните и детските стаи са осигурени телефонни
изходи, вътрешно окабеляване за интернет и окабеляване за кабелна
телевизия.
Лесно ли се стига до центъра?
Къщите се намират до основни транспортни артерии на София - бул.
Симеоновско шосе и Околовръстен път, които осигурява бърз достъп до
централната част на града.
Има ли паркинг?
Предвидени са подземни гаражи за две коли, разположени в сутерена на всяка
къща. Отделно на рампата на всеки гараж може да паркират 2 коли.
Какви са възможностите за плащане?
Можете да платите Вашата къща както в брой така и чрез разсрочено плащане.
За конкретни информация и помощ се свържете с нас.
Може ли да се вземе къща под наем?
Възможен е само дългосрочен наем със сериозен наемател.
Колко струва една къща?
Конкретна цифра не можем да посочим, защото са възможни комбинации на
материали, врати, санитарно обзавеждане и довършителни работи. За
конкретна информация относно цената се свържете с нас.
Какви материали се използват при изпълнение на къщите?
Избраните материали са на световно ниво. Строгият контрол гарантира
качествен резултат.
Работим с материали и продукти на утвърдени доставчици като Esha, Rehau,
Maxit, Isover, Rockwool, Fibran, Vapotherm, Ytong, Knauf, Атаро Клима, Идеал
Стандарт и други.
Контакти
Главен проектант - архитект Иглика Ничева:
гр. София 1408, ул. Деде Агач 40, тел. (02) 958 68 05, факс: (02) 958 68 05,
мобилен: +359 888 539 441, info@myhouse.bg, iglikanitcheva@hotmail.com
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 29
Ръководител проект - инженер Орлин Илиев:
гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров 50,
тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, мобилен: +359 888 706 841,
info@myhouse.bg, orliniliev@hotmail.com
Ситуация
Изглед на терена
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 30
Изглед към витоша
II. Демонстрационна пасивна къща на фирма Hebel Haus в Алзенау,
Германия, www.hebelhaus.de
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 31
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Брошура за пасивни къщи, извадка от каталога на фирма Hebel Haus,
Германия, производител на еднофамилни жилищни сгради
www.hebelhaus.de
ТЕМА:
„Системи за събиране на дъждовна вода – лукс или необходимост”
Системите за събиране на дъждовна вода са много добри за България, която е
бедна на водни ресурси, особено в планинските райони, където няма изградена
канализационна инсталация и жителите са длъжни да изграждат извземни ями,
заедно с това могат да изградят и резервоар, като по този начин спестяват
разходи.
Ефектът от дъждовната вода се засилва и от факта, че по закон природните
богатства са собственост на държавата и за всеки кладенец и сондаж се
заплаща.
Дъждовната вода може да се използва за поливане в двора, за тоалетните,
пералните, а във Великобритания дори е ползват за миене, след третиране с
филтър.
В чужбина заводите за готови стоманобетонови елементи от години са създали
своя номенклатура за евтини резервоари.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извадка от продуктовия каталог на унгарската фирма Szebeton за готови
стоманобетонови елементи
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 33
ТЕМА:
„Интегрирани системи за енергоефективност, адаптирани за малки по големина
сгради”
Енергоефективност може да се търси в инсталациите за отопление, вентилация
и затопляне на вода за една сграда, като от части се ползват естествени
източници. Такива системи са свързани с:
Слънчеви колектори за затопляне на вода, която може да се ползва и за
отопление и соларни панели за производство на електроенергия
Дълбочинни системи за ползване на температурата на почвата,
топлообмен с помощта на вода, ползват се за отопление и за охлаждане,
температурата на почвата е относително постоянна през цялата година,
могат да бъдат дълбоки тръби или хоризонтално развита система
Използване на дървени въглища произведени от отпадъци от мебелна и
дървообработваща промишленост
Камини с горивни камери, ползването на комбинация от дървен материал
и конвенционално гориво като газ или дизел води до пълно изгаряне и
многократно подобряване на ефективността
Събиране на дъждовна вода
Вентилационна система
Голяма част от тези системи са приложими е ефективни дори и за малка
сграда, но никой от алтернативните източници на енергия сам по себе си не е
достатъчен за решението на проблемите на една индивидуална къща за това
се налага комбинирането на няколко системи или комбинирането с
традиционен източник, като това може да стане с помощта на съвременен
компютъризиран модул за контрол, така че обитателите да не усещат тази
система като тежест.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извадка от брошура за интегрирани енергоспестяващи системи за
индивидуален дом и малки сгради на ZWS, Германия
www.zws.de
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 34
ТЕМА:
„Домашни системи за ползване на слънчевата енергия у нас. Начини за
подобряване на вече изграденото”
Българина има много голям опит в изграждането на самоделни системи за
ползването на слънчевата енергия и е нужно само малко тези съоръжения да
се превърнат в наистина ефективни.
Всеки е страдал, когато е бил на къмпинг и се прибере късно от плажа, и водата
в черните варели на откритата баня е свършила. Ако само имаше един
проточен бойлер да дозагрява водата при нужда…
ПРИЛОЖЕНИЕ:
„Слънчеви инсталации на принципа направи си сам”, брошура издание на
Екологично сдружение „За земята”, София, 2006, Хинрих Волфганг и
Божил Кондев, техническа редакция: Тодор Славов
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 35
Модул 4:
Актуални насоки в подземния урбанизъм
TEMA:
„Спирка на метрото Westminster tube station – най-внушителното подземно
съоръжение в Лондон”
Метрото в Лондон е с дължина на маршрутите над 400 мили, като по-малко от
50% са всъщност подземни, тъй като през 30-те и 40-те то е било разширявано
надземно към предградията. По-голяма част от подземната му дължина е
съставена от тунели – 140 мили, като само 32 мили са били изградени по
открития способ – прокопаване и закриване (по данни от 1999, преди откриване
на юбилейната линия).
Станцията Уестминстър попада в 1-ва зона на Лондонското метро и обслужва
линиите Кръгова, Дистрикт и Юбилейна. Първоначално е открита през 28
декември 1868 година.
След реконструкцията и за да поеме юбилейната линия е открита на 22
декември 1999 година, смятана е за най-сложното и комплексно съоръжение на
метрото, макар и да не е най-голямата станция (Бейкър стрийт и Муургейт с по
10 платформи спорят за най-голяма, а най-натоварени са Виктория и Оксфорд
с 85 милиона пътници годишно, следвани от Кингс Крос със 75).
През 2001 година печели наградата на кралският институт на британските
архитекти (RIBA).
Слизането до платформите става през едно огромно отворено пространство с
внушителни хоризонтални колони, които поддържат вертикалните стени.
Станцията все още не е напълно завършена, в момента се изграждат нови
допълващи ескалатори, които да улеснят огромния поток от пътници.
Схема на метрото в Лондон (част от схема)
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 36
Указателна табела в метрото Платформа на Дистрикт
Платформа на Юбилейна линия
Ескалаторите на станция Уестминстър
Снимки: Уикипедия
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 37
Снимки: личен архив
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 38
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Статия за станция на метрото Уестминстър в Уикипедия, “Westminster
tube station”, http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_tube_station
2. Статия “Underground Facts & Figures” в интернет,
www.londonrailways.net/facts.htm
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 39
Модул 5:
Градски дизайн
TEMA:
„Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall, Romford,
East London, Essex”
Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall в
Ромфорд освен да разнообразяват фасадата на едно производствено хале
като архитектура и да нарушават асфалтовия пейзаж на открития паркинг имат
и една много важна задача – да скрият минувачите от честите, но краткотрайни
Лондонски дъждове.
Хората се шегуват, че тези навеси са направени с останалите от
строителството на мола материали.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 40
Снимки: личен архив
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 41
Модул 6:
Архитектурният език на града
TEMA:
„Разходка из старите докове, Isle of Dogs, Лондон”
Isle of Dogs е полуостров във Лондон, около който река Темза обикаля и в
последствие се е превърнал в остров след прекарването на водни канали и
строителството на докове.
Те вече не функционират и спомена за тях е в няколкото останали като
туристическа атракция и заведения кораби, както и индустриални паметници
копие на оригинален кран от ерата на индустриалната революция.
Доковете са превърнати в една от най-привлекателните жилищни територии в
света, с изключително благоустроена и поддържана среда. Цените на
апартаментите минават милион.
В северната част се намира Канари Уарф, новия финансово-административен
център, със сгради пробиващи облаците, а в южната част, заобиколен от
жилищни квартали изниква парк, който е като продължение на Гринуич, до
където се стига по пешеходен тунел под реката.
Живописна лека градска железница, линия на метрото, прорязва острова на
второ ниво в посока север-юг.
След разходка на подобно място човек може да забрави всичките си грижи и
проблеми.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 42
Схема на транспорта в Лондон
(извадка от карта на автобусен
транспорт, интермодална карта и
схема на метрото)
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 43
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 44
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 45
Снимки: личен архив
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 46
Есе:
Приоритети в урбанистичната политика на Община Пловдив
1 – р. Марица в посока изток
2 – поглед от Центъра към Стария
град
3, 4 и 7 – поглед от Стария град на
север
5 и 6 – мястото, където се е зародил
градът
1 | 2
3 | 4
5 | 6
7
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 47
Централни градски части
Международен панаир Пловдив – поглед от юг, централен вход при IX-та
палата
Античен амфитеатър
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 48
1 | 2
| 3
1 – скалисти форми с издълбани през вековете форми – част от градския
пейзаж
2 и 3 – фонтанът пред сградата на Община Пловдив
Пловдив често е описван като перлата на Тракия, не само в днешни дни, но и в
миналото, заради невероятния си пейзаж и природа, но едновременно с това
градът притежава огромен икономически потенциал, във връзка и с неговото
централно разположение, но благоденствието на неговите жители, може да
бъде гарантирано само от една урбанистична политика с ясни цели и
приоритети от страна на общинската управа. Едновременно с това тази
политика трябва да бъде прозрачна, отворена към бизнеса, насочена към
хората и също така много динамична, да отчита всички промени в условията на
силна вътрешна и външна конкуренция и динамична среда.
В последните години Община Пловдив проявява силен характер, желание за
постигане на устойчивост и просперитет, което може да се открие във всички
нейни инициативи. Администрацията мисли конструктивно и далеч напред във
времето. Доказателство за това са общата стратегия за развитие, както и тези
свързани с туризма, здравеопазването, екологията и културния живот.
Всички тези моменти са отразени в Общия Устройствен План, който се изготвя
по задание на общината, но на базата на сътрудничество и изработена
стратегия за развитие.
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 49
Основното предизвикателство пред бъдещето на Община Пловдив, отчетено и
от авторите на Общия Устройствен План и силно застъпено в идеологията му, е
свързано с развитието на база местни материални и човешки ресурси, като
разбира се трябва да се спазват принципите за възстановимост и да се
провеждат навременни проактивни действия за развитие на тези ресурси,
включително и човешките. Да се изготвят правила и създадат традиции за
пестеливото, но едновременно с това и ефективно използване на местните
ресурси.
Развитието на Пловдив може да се разгледа в няколко аспекта:
o Автономна градска структура
o Център на дисперсна структура, „урбанизирано гравитационно поле”,
обхващащо близките селища, чието развитие е обвързано с това на
Пловдив, общо управление на базата на тези общи традиции
o Консолидирано развитие, самостоятелно управление, но с обща
политика, взаимно обвързани проекти, на базата на общи интереси, с
тези близки селища
Третата насока изглежда най-реалистична, предвид факта че Пловдив
функционира от години като една урбанистична структура, заедно със
съседните общини, но едновременно с това те са извоювали своята
независимост, чрез силни лобита и дори протести, градят свои планове за
развитие и не рядко се явяват пряка конкуренция на града, не само при
локализацията на икономически обекти, но и при нашия личен избор на
жилище. Първото населено място до Пловдив, може да се окаже по-близко до
новото ни работно място, от колкото сегашното ни жилище.
Въпросът за автономността на тези селища е безспорен, според мен, макар и
често да е подлаган на съмнение от много управници и специалисти по
регионално и териториално планиране, но истинските проблеми и нуждата от
обща политика, са свързани с факта че голяма част от инфраструктурата на
Пловдив попада извън границите на общината – пътища, проводи, сметище,
заедно с бъдещия завод за преработка на отпадъци, както и много
производствени мощности.
Урбанистичната политика на Община Пловдив трябва да бъде разработена,
съобразно положението на града и възможностите, които се откриват пред
него, а именно – политика на развитие на следните нива:
o Административен център на Област Пловдив
o Център на Южен Централен Регион за планиране
o Интегрална част от националното, балканско и европейско географско,
политическо, икономическо и културно пространство
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 50
За провеждането на успешна политика е много важно да се направи реална
оценка на ресурсите. Ще започна с това какво Община Пловдив няма:
o Полезни изкопаеми и суровини, които да захранват развитата добивна и
преработваща промишленост – от тук следва, че е много важно
политиката на общината да бъде силно обвързана с условията в
областта, България като цяло и световната икономическа обстановка;
Едновременно с това тя трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да може
във всеки момент да се възползва от различните възможности за
ползване на ресурси, които предлагат различните нива – регионално,
национално и международно
o Земеделски земи, гори и пасища – още една причина за тясно
сътрудничество с общините от „урбанистичното гравитационно поле”
o Площни ресурси за разширяване на урбанизираната територия:
o Територията на Община Пловдив възлиза на 10 188 ха, като 5 411
ха попадат в регулационните граници на града
o Така поднесени цифрите привидно показват наличие на ресурс за
разширяване на урбанизираната територия, но тук трябва да се
приспаднат сервитутите на съществуващата транспортна
инфраструктура, всички инженерни мрежи и съоръжения, както и
да се отчете, че новите квартали изискват и нови мрежи
o Бъдещото разширение би било за сметка на изключително
качествени, плодородни земи
o Ресурси, свързани с транспортната и инженерна инфраструктура:
o На практика транспортните евро коридори не минават през
територията на общината
o Само 11,5% от трасетата на регионалния и локален транзит са в
общината
o Само 24% от дължината на околовръстния път попадат в
територията на Община Пловдив
o Въздушен транспорт – летище Крумово (гражданско) и летище
Граф Игнатиев, които обслужват Пловдив, са в други общини
o Трасетата на съществуващите проводи на инфраструктурни мрежи
(електропроводи, газопровод, магистрален водопровод,
канализация и техните съоръжения, ниско волтови,
комуникационни мрежи и др.) заемат 4,5% от земеделската, при
това плодородна територия, а те подлежат на разширяване,
Благой Георгиев Петков УРБ 10047
Урбанистична Политика стр. 51
реконструкция и модернизация, дори и без да се отчита бъдещата
експанзия на града
o Теренни ресурси, в близост до или в очертанията на самия град, за:
o Среда за обитаване, подобряване качествата на съществуващата
с благоустрояване, доизграждане на социалната инфраструктура,
развитие на нови комплекси
o Промишлено развитие, едновременно с това западане на
промишлените зони, проблеми с реституция и приватизация,
остарели комуникации, изпразнени от съдържание производствени
сгради. Липсата на терени и желанието за инвестиции „на зелено”,
карат производителите да се насочат към съседните общини
(проблемите на традиционните производствени зони в прехода към
пазарна икономика съм разгледал в ПРИЛОЖЕНИЕ №1, като съм
направил подробен анализ на всички производствени зони на град
Пловдив, заедно с това съм включил и състоянието на Малкитете и
Средни предприятия, а всички специфични условия, свързани с
ограничената територия на общината съм представил в
ПРИЛОЖЕНИЕ №2, като там съм обърнал внимание на определянето на
активната зона на влияние и урбанизираното гравитационно поле на
Пловдив)
o Образование; 5000 ученика от съседни населени места ползват
гимназиите и средните училища на град Пловдив
Проблемът със сградите и терените за образование е идентичен на този в
много други населени места – при бурното развитие през 80-те години на
миналия век се допусна съвместно ползване на една сграда от две училища,
или от едно, но също на смени. Съвременните тенденции в тази сфера са
младите хора да открият база за ползване цял ден в лицето на своето училище
– за извънкласни дейности, допълнителна подготовка (не наложилата се
практика на частни уроци) и дори приятно прекарване на свободното време.
Пловдив може да се похвали с реализиран експериментален проект на 60
класно училище, с две отделни сгради за малките ученици и горния курс, чиято
планова схема е съобразена с новите тенденции, свързани със средата за
образование – класните стаи са организирани около свободно амфитеатрално
пространство.
Като наложил се образователен център Пловдив привлича ученици и студенти
от други населени места и предвид относително стабилната демографска
характеристика на региона, се предполага че образователният сектор ще
претърпи развитие и за в бъдеще – такова, каквото търпи и в момента. Но за
съжаление анализаторите отчитат, че градът не може да предложи ресурс, по
отношение на терени. Според мен новата частна езикова гимназия, финансово
училище и селскостопански колеж се помещават в неподходящи, пригодени
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy
Planning Policy

Recomendados

Social Policy von
Social PolicySocial Policy
Social PolicyBlagoy Petkov
544 views52 Folien
Tourism Planning von
Tourism PlanningTourism Planning
Tourism PlanningBlagoy Petkov
1.9K views82 Folien
Integrated Planning Project von
Integrated Planning ProjectIntegrated Planning Project
Integrated Planning ProjectBlagoy Petkov
787 views140 Folien
Dubai - Globalization and Urban Development von
Dubai - Globalization and Urban DevelopmentDubai - Globalization and Urban Development
Dubai - Globalization and Urban DevelopmentBlagoy Petkov
991 views40 Folien
Contemporary Europe von
Contemporary EuropeContemporary Europe
Contemporary EuropeBlagoy Petkov
346 views13 Folien
Housing Policy von
Housing PolicyHousing Policy
Housing PolicyBlagoy Petkov
2K views364 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Environmental Policy and Sustainability 2 von
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2Blagoy Petkov
545 views62 Folien
Project Management 2 von
Project Management 2Project Management 2
Project Management 2Blagoy Petkov
415 views11 Folien
Environmental Impact Assessment von
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact AssessmentBlagoy Petkov
626 views40 Folien
EU Urban Policy and Programmes von
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and ProgrammesBlagoy Petkov
465 views64 Folien
Regulation and Economy von
Regulation and EconomyRegulation and Economy
Regulation and EconomyBlagoy Petkov
713 views50 Folien
Methods of Statistic von
Methods of StatisticMethods of Statistic
Methods of StatisticBlagoy Petkov
836 views24 Folien

Destacado(20)

Environmental Policy and Sustainability 2 von Blagoy Petkov
Environmental Policy and Sustainability 2Environmental Policy and Sustainability 2
Environmental Policy and Sustainability 2
Blagoy Petkov545 views
Environmental Impact Assessment von Blagoy Petkov
Environmental Impact AssessmentEnvironmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment
Blagoy Petkov626 views
EU Urban Policy and Programmes von Blagoy Petkov
EU Urban Policy and ProgrammesEU Urban Policy and Programmes
EU Urban Policy and Programmes
Blagoy Petkov465 views
Theory of Urban Planning 2 von Blagoy Petkov
Theory of Urban Planning 2Theory of Urban Planning 2
Theory of Urban Planning 2
Blagoy Petkov722 views
Vitosha District Strategic Management Report von Blagoy Petkov
Vitosha District Strategic Management ReportVitosha District Strategic Management Report
Vitosha District Strategic Management Report
Blagoy Petkov361 views
Haskovo Comprehensive Town Development Plan von Blagoy Petkov
Haskovo Comprehensive Town Development PlanHaskovo Comprehensive Town Development Plan
Haskovo Comprehensive Town Development Plan
Blagoy Petkov1.4K views

Más de Blagoy Petkov

projects preview von
projects previewprojects preview
projects previewBlagoy Petkov
366 views28 Folien
development plans map von
development plans mapdevelopment plans map
development plans mapBlagoy Petkov
109 views2 Folien
development register von
development registerdevelopment register
development registerBlagoy Petkov
240 views22 Folien
petkovstudio.com von
petkovstudio.competkovstudio.com
petkovstudio.comBlagoy Petkov
318 views4 Folien
портфолио von
портфолиопортфолио
портфолиоBlagoy Petkov
384 views27 Folien
First Estates von
First EstatesFirst Estates
First EstatesBlagoy Petkov
200 views48 Folien

Más de Blagoy Petkov(20)

Spatial Development Training Report Plovdiv von Blagoy Petkov
Spatial Development Training Report PlovdivSpatial Development Training Report Plovdiv
Spatial Development Training Report Plovdiv
Blagoy Petkov779 views
Bakyrdjiev Residential Building von Blagoy Petkov
Bakyrdjiev Residential BuildingBakyrdjiev Residential Building
Bakyrdjiev Residential Building
Blagoy Petkov299 views
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project von Blagoy Petkov
Dragalevci - Master's Degree Diploma ProjectDragalevci - Master's Degree Diploma Project
Dragalevci - Master's Degree Diploma Project
Blagoy Petkov615 views
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model von Blagoy Petkov
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale ModelPlovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Plovdiv - Bachelor's Degree Diploma Project Scale Model
Blagoy Petkov219 views
Bistrica Detailed Development Plan von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development PlanBistrica Detailed Development Plan
Bistrica Detailed Development Plan
Blagoy Petkov357 views
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model von Blagoy Petkov
Bistrica Detailed Development Plan Scale ModelBistrica Detailed Development Plan Scale Model
Bistrica Detailed Development Plan Scale Model
Blagoy Petkov250 views
Bojurishte Housing Project von Blagoy Petkov
Bojurishte Housing ProjectBojurishte Housing Project
Bojurishte Housing Project
Blagoy Petkov650 views
Pojarevo Small Settlement Project von Blagoy Petkov
Pojarevo Small Settlement ProjectPojarevo Small Settlement Project
Pojarevo Small Settlement Project
Blagoy Petkov968 views

Planning Policy

 • 1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, гр. София УРБАНИСТИЧНА ПОЛИТИКА Студент: Благой Георгиев Петков Факултетен №: 10047 Специалност: Урбанизъм Факултет: Архитектурен Ръководител: проф. арх. Стефчо Димитров Учебна година: 2006/2007
 • 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура PLPbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Урбанистична политика Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4 ECTS 6.0 СтатутЗадължителен CodePLPbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Planning Policy Starts in semester 4 Ends in semester 4 ECTS6.0 Type Compulsory 30 0 60 120 Анотация Дисциплината запознава студентите с процеса на формиране и прилагане на урбанистични политики. Създават се умения за анализ, оценка, вземане на решение и управление в процеса на промени. Създава се отношение към възможните конфликти между участниците в различните нива на управление. Annotation The module gets the students acquainted with the process of shaping and carrying out urban development policies. Abilities of analyzing, assessment, decision making and governance at the time of social transformation are formed. Attitude is shaped towards occurring conflicts among the participants at the different levels of government. 30 30 0 60 120 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov Водещ преподавател проф. д-р арх. Стефчо Димитров Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBPLPbCBU4U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2426 PLPbCBUUrbanism - bachelor*
 • 3. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 2 СЪДЪРЖАНИЕ: Модул 1: Феноменът град. Алтернативни насоки в еволюцията на селищната мрежа и населените места в Република България. Постиндустриалното общество – мит или реалност / стр. 4 TEMA: „Проектите за моя роден град от преди три десетилетия, пречупени през призмата на днешния поглед” ТЕМА: „Еднофамилната жилищна сграда с дървена носеща конструкция като алтернатива на бетонните кутии в които живеем” Модул 2: Жилищна политика. Алтернатива на прехода / стр. 8 TEMA: „Дискусия за жилищната политика в първите години на прехода” ТЕМА: „Жилищна група The Axis на строително-инвестиционна компания Barratt в Romford, Източен Лондон, окръг Есекс – пример за жилищна политика със социален оттенък в условията на свободен пазар. Сравнение с други комплекси в района” Модул 3: Енергия – урбоекология. Енергийният модел и екомоделът – алтернатива в развитието на града и региона. Технологични паркове – технополиси / стр. 17 TEMA: „Пасивната къща – икономия на енергия от проекта и ситуирането в парцела до избора на цвят за фасадата. Успешни реализации в България и чужбина” ТЕМА: „Системи за събиране на дъждовна вода – лукс или необходимост” ТЕМА: „Интегрирани системи за енергоефективност, адаптирани за малки по големина сгради” ТЕМА: „Домашни системи за ползване на слънчевата енергия у нас. Начини за подобряване на вече изграденото”
 • 4. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 3 Модул 4: Актуални насоки в подземния урбанизъм / стр. 35 TEMA: „Спирка на метрото Westminster tube station – най-внушителното подземно съоръжение в Лондон” Модул 5: Градски дизайн / стр. 39 TEMA: „Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall, Romford, East London, Essex” Модул 6: Архитектурният език на града / стр. 41 TEMA: „Разходка из старите докове, Isle of Dogs, Лондон” Есе: Приоритети в урбанистичната политика на Община Пловдив / стр. 46
 • 5. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 4 Модул 1: Феноменът град. Алтернативни насоки в еволюцията на селищната мрежа и населените места в Република България. Постиндустриалното общество – мит или реалност TEMA: „Проектите за моя роден град от преди три десетилетия, пречупени през призмата на днешния поглед” Може би най-добрия начин човек да усети какво представлява урбанистичната като цяло и значението и за управлението и развитието на един град е да разгърне проектите от преди няколко десетилетия за своето родно място и да ги сравни с това което вижда в момента, да осъзнае проблемите, които са били на дневен ред тогава, как общинските органи са се опитали да се справят с тях, дали са успели, какво е останало недовършено от заложеното в тези планове. Внимателното вглеждане и обстойния прочит, освен носталгия могат да бъдат основа за решаването на проблемите в днешни дни, да не се повтарят грешките от миналото, ако е имало такива и да не се допускат същите и сега. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Жилищен район „Тракия” в Пловдив, проектанти: арх. Иван Попов – ръководител на колектива, арх. Веселин Дончев, арх. Антоанета Топалова, арх. Веселина Панджарова, сп. Архитектура, брой 8-1974 2. Ускорено архитектурно-градоустройствено развитие на Пловдив, Доц. арх. Матей Матеев, главен архитект на Пловдив, сп. Архитектура, брой 9- 1976 3. Селищната система Пловдив, Арх. Антоанета Топалова, инж. озеленител Мария Ковачева, сп. Архитектура, брой 9-1976 4. Актуализация на проекта за централната част на Пловдив, Арх. Атанас Тосев, сп. Архитектура, брой 9-1976 5. Старата архитектура в утрешната панорама на Пловдив, Доц. арх. Матей Матеев, сп. Архитектура, брой 9-1976 6. Жилищният район „Тракия” в Пловдив, Арх. Анна Бояджиева, сп. Архитектура, брой 9-1976 7. Нови проучвания за изграждане на централния площад в Пловдив, арх. Мария Сапунджиева, сп. Архитектура, брой 8-1982
 • 6. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 5 ТЕМА: „Еднофамилната жилищна сграда с дървена носеща конструкция като алтернатива на бетонните кутии в които живеем” В българските строителни традиции са залегнали сградите с дървена носеща конструкция върху каменна основа или приземен етаж, като този модел, комбиниран с един вид импровизирана шумо- и топлоизолация, скрита в стените и междуетажните конструкции (каратаван) е предотавял изключителен комфорт на живеене. Дървото е възобновяем ресурс и в тази логика на мисли строителството на дървени къщи само по себе си се явява екологично производство, но дървото е изключително бавно възобновяем ресурс и трябва да се използва изключително рационално – а именно, само за носещата конструкция, където могат да се проявят всичките му предимства като строителен материал. Естествено има някаква граница от три етажа, при която тази конструкция е икономически ефективна, макар и в държави богати на гори като скандинавските да има успешни примери за 7-8 етажни сгради и дори спортни зали, постигнати със съставни слепени сечения на конструктивните елементи. Практиката показва, че в България дърводобива е един вид незаконен и престъпен – палят се пожари или умишлено дървения материал се представя за по-ниско качество и се ползва за такъв, например за кофраж и то за индивидуален кофраж, като по този начин за една сграда отива повече дърво, отколкото за толкова на брой еднофамилни къщи, колкото апартаменти побира тя. В американските учебници пише, че САЩ няма икономическия потенциал да предложи на нейните жители сгради със стоманобетонов скелет за домове. Всичките замъци от мрамор, луксозни апартаментни кондуминиуми са като холивудски декор – дървена конструкция, като само в някакъв малък процент, дървото е заменено със стомана в тези конструктивни елементи – ребра, столици, греди, колони и т.н., и то благодарение на факта, че стоманата държи много ниска цена в този регион. Връщаме се и на факта – чисто практически, възможно ли е тези еднофамилни къщи да заменят или постепенно да подменят бетонните комплекси, моят отговор е да. Панелното строителство и всички строителни системи като едроразмерен, едроплощен, пакетоповдигащ кофраж, предстени и предплочи, ивични панели са свързани с разход на много енергия и са ефективни за бързо строителство в градските центрове, където земята е ограничена и факторът време за реализация е оределящ за това дали една инвестиция ще бъде печеливша. Всички наши комплекси, като по правило са изпълнени с коефициент на интензивност на застрояването им с 1,0 или по-нисък и това позволява тази територия да бъде променена в жилищни квартали, съставени от еднофамилни свободностоящи, редови или къщи близнак. Най-силният довод за това строителство е, че то също се поддава на индустриализация – като се започне от отделни елементи и се стигне до цялата сграда, т.е. по- голяма част от строителните процеси могат да бъдат изпълнени на закрито – в
 • 7. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 6 цех или вече сглобената сграда. Практиката показва, че в държавите, където този сектор е силно застъпен, един ден е достатъчен за изграждането, за сглобяването на една къща върху готов фундамент и след това остават само довършителните работи, по които клиентът има голяма свобода и място за избор, за разлика от българския опит, където е възможно да си сбъркаш дома с този на съседа, защото всичко в него е еднакво. Говорейки за панелните комплекси от миналоо не трябва да забравяме, че преди в СИВ енергията нямаше цена, заради редовните доставки от СССР, а в новите условия това вече не е така и разходите, платени за енергия и разбира се видът и се явяват основно перо във всеки инвестиционен проект. Индустриалното производство на сгради от този тип в завод, позволяват по-голям избор на вид енергия и много от фирмите ползват дървесните отпадъци в горивни камери, комбинирани с друг вид енергия за по-голяма ефективност и екология. Много компании ползват тези отпадъци за пълнеж на дървените панели и по този начин ефективно заместват традиционните материали за топлоизолация. Не на последно място тези конструкции позволяват безброй планови решения и постигане на вдъхновяващ архитектурен образ. Това може да бъде открито в продуктовите каталози на фирмите произвеждащи еднофамилни къщи.
 • 8. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 7 Еднофамилни къщи на фирма kd-haus ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на еднофамилни къщи arnold-haus 2. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на еднофамилни къщи davinci-haus 3. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на еднофамилни къщи flock-haus 4. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на еднофамилни къщи kd-haus 5. Извадка от продуктовия каталог на фирма за производство на еднофамилни къщи platz
 • 9. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 8 Модул 2: Жилищна политика. Алтернатива на прехода TEMA: „Дискусия за жилищната политика в първите години на прехода” Още в първите години на прехода теоретиците, архитектите и въобще цялото общество поведоха дискусия за жилищната политика, каква трябва да бъде, как трябва да се променя, като основните и най-разгорещени теми бяха свързани със следните моменти: Липса на комунистическа преопределеност Да бъде адекватна на промените, начало на един преход, продължителен период от време Основни белези на прехода: от тоталитаризъм към демокрация, от централно планиране към пазарна икономика, от монополизъм към плурализъм, от директивност към предприемачество, от държавна към частна собственост, от егалитаризъм към социална диференциация Безконфликтно съжителство на новото и старото Висока динамика на протичащите промени Повсеместна криза, отражение на правителствения сектор върху жилищния сектор Заимстване на чужд опит Ценностна система на българина – здравето, децата и къщата на първо място Интерес на отделния потребител Определение на „жилищен проблем”, състояние на жилищния фонд и брой жилища, отражение върху обществото Правно регулиране Конфликт между пазара и планиране Идеалът за град и обучението по градско управление В крайна сметка, петнадесетина години по-късно можем да се похвалим с национална стратегия и не чак толкова ясна и прозрачна политика, но наличие на воля за решаване на тези проблеми от страна на правителството, като със задоволство можем да отбележим, че голяма част от гласовете и мненията на
 • 10. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 9 обществото са чути и заедно с това е отчетена и спецификата на пазара и неговите динамични промени и тенденции. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Кардиналните промени изискват нова жилищна политика, Никола Карадимов, списание „Архитектура”, брой 5-6/90 2. Жилищният проблем в преходния период, за същността и развитието му, Дончо Конакчиев, списание „Архитектура”, брой 5-6/90 3. Жилищен проблем и общество, Светослав Куцаров, списание „Архитектура”, брой 5-6/90 4. Правно регулиране на новата жилищна политика, Маргарита Янева, списание „Архитектура”, брой 5-6/90 5. За хората, жилището и града, интервю на Искра Дандолова с Питър Маркузе, списание „Архитектура”, брой 5-6/90 6. НАЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, проект, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството www.mrrb.government.bg
 • 11. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 10 ТЕМА: „Жилищна група The Axis на строително-инвестиционна компания Barratt в Romford, Източен Лондон, окръг Есекс – пример за жилищна политика със социален оттенък в условията на свободен пазар. Сравнение с други комплекси в района” Ромфорд представлява малко градче в окръг Есекс, което с течение на времето е било погълнато от Лондон. Има си своя запазена търговска главна улица с ориентация север-юг, която разбира се завършва с площад и сградата на кметството, необичайното е, че и там всяка събота се събира пазар със сергии и се продават стоки без касов апарат или такива забранени за продажба на открито, да не повярва човек. Ромфорд е и много близко до околовръстното шосе М25 на Лондон – най- удобната и търсена автомобилна комуникация. На юг главната улица завършва с ж.п.гара и автобусна гара на градския транспорт под нея. Цялото железопътно движение е проведено на второ ниво, като е много добре шумоизолирано и човек остава с впечетлението, че влака просто изчезва. Ж.п.гарата е част от националната железопътна мрежа, а освен това до центъра се стига за не повече от 10 минути. Тази удобна транспортна връзка прави Ромфорд едно предпочитано място за живеене. Това странно за нас съоръжение - автобусна гара на градския транспорт, позволява на човек да си изчака автобуса на спокойствие, скрит от капризите на лошото време, без да се притеснява, че ще го изпусне и да се озърта постоянно, защото е обграден от динамични информационни табла (между другото в Лондон автобусите са толкова на често, че човек не си хвърля цигарата, когато му дойде автобуса, а изчаква следващия), да си закупи билет
 • 12. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 11 или абонаментна карта и да се информира за всичко, което го интересува, за всичко, което му е необходимо за спокойното му и комфортно пътуване. Ромфорд е известен с нощния си живот, многото заведения, ресторанти, дикотеки и в петък вечер улиците на градчето са като изложение за луксозни лимозини. Главната улица е пресечена с друга, почти напълно покрита, която води до мол Brewery, обграден с още няколко супермаркета на изток и един внушителен атриум с няколко етажа малки магазини на запад. Жилищната група The Axis представлява система от високи жилищни сгради, около вътрешно озеленено пространство. Намира се северозападно от центъра, като има топла връзка с търговския атриум и по този начин с целия център. Под емблематичната елипсовидна сграда в план е разположен супермаркет ASDA, който е пуснат в експлоатация много по-рано от жилищата над него. Основните моменти, по които този комплекс се различава от тези, с които сме свикнали, освен луксозните материали разбира се, са: Все пак е част от някаква жилищна политика, защото едната сграда е изцяло резервирана за социални жилища Цялата инфраструктура, включително и търговската е изградена преди да се предаде и един апартамент, като това включва различни луксове, включително безплатен фитнес за обитателите Жилищата се предават напълно обзаведени, дори и с прибори за хранене, като всичко е по избор от обширен каталог и клиентът винаги има право, може да избере друг производител, т.е. можем да се нанесем само с едни пантофи… Всяко жилище е обезпечено с паркомясто като повечето са подземни, има предвидени и такива за гости както и за инвалиди, които са с лесен достъп Строително-инвестиционна компания Barratt е една от най-стабилните във Великобритания и перфектната локализация на техните комплекси, контакта с градския център, е напълно разбираем. Но хубавите гледки и доброто разположение си имат и своята цена – 200-250 хиляди паунда за двустайно жилище (и то в комплекс все пак). За сравнение съм поместил информация за две жилищни групи от друг тип: редови жилища, които се намират още по-близко до М25 и нискоетажни жилищни блокове в паркова среда в Илфорд, съседния квартал на Лондон, но те са по-атрактивни, защото са по-близко до градския център. И в двата случая
 • 13. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 12 цените са по-ниски и това е показателно, че англичанина е склонен да замени двора и свободните зелени пространсва за удобства и бърза връзка. Местоположение
 • 14. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 13 Типичен интериор на апартамент Компютърно генерирано изображение на вътрешния двор
 • 15. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 14 Подход от изток Съседните търговски площи, обединени около атриум
 • 16. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 15 Подход от юг Поглед от североизток
 • 17. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 16 Поглед от север Подход от изток Снимки: Barratt и личен архив ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна компания Barratt 2. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна компания Bryant 3. Брошури и информация от интернет сайта на строително-инвестиционна компания Croudace
 • 18. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 17 Модул 3: Енергия – урбоекология. Енергийният модел и екомоделът – алтернатива в развитието на града и региона. Технологични паркове – технополиси TEMA: „Пасивната къща – икономия на енергия от проекта и ситуирането в парцела до избора на цвят за фасадата. Успешни реализации в България и чужбина” Определението за пасивна къща включва в себе си сложни топлотехнически данни и изчисления за разход на енергия за отопление и климатизация, които трябва да бъдат постигнати, но в крайна сметка идеята е да се построи сграда, която не изразходва енергия или количеството да е нищожно. В този ред на мисли традиционната африканска колиба, индианската шатра и ескимоското иглу са най-близко до пасивната къща, но хората не могат да живеят без да изразходват енергия и още огънят в първобитната пещера е доказателство за това. При проектирането на такива сгради трябва да се спазват много правила, като голяма част от тях не са от вчера. Направи ми силно впечатление, че в германия стигат до прозорци с размери 50/100 см в спалните помещения, които има функция само проветрение. В комбинация с новите технологии и модерни строителни материали може да се постигне изумителен резултат. Представям Ви един български проект и една успешна реализация от Германия. I. Проектът „Моята къща”, www.myhouse.bg Проектът представя първите пасивни къщи в България Във вилна зона Симеоново-север на град София стартира изграждането на първите в България пасивни къщи по проект на архитект Иглика Ничева с разгъната застроена площ от 441 кв.м. всяка, в парцел с площ 1 090 кв.м. и озеленяване от 700 кв.м. Жилищните сгради са решени на три основни нива и подпокривно ниво. Сутеренът поема обслужващите функции и гараж за две
 • 19. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 18 коли, етаж 1 – дневния тракт, етаж 2 – спалните помещения, а подпокривното ниво – ателие-кабинет. ПРОЕКТЪТ Общи положения Проектът е разработен на основание издадената от район Витоша виза за проектиране за две жилищни сгради на 2 етажа с кота корниз до 7.00м, вилна зона Симеоново-север, кв.28. Подходът към парцелите е от югоизточна страна, а сградите са разположени възможно най-близо до северо-западните граници на парцелите, като така се осигурява оптимално изложение на прилежащите дворове, както и добро изложение на основните жилищни групи на къщите. Архитектурно и функционално решение
 • 20. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 19 Жилищните сгради са решени на три основни нива и подпокривно ниво. Сутеренът поема обслужващите функции, етаж 1 – дневния тракт, етаж 2 – спалните помещения, а подпокривното ниво – ателие-кабинет. Вертикалната комуникация, свързваща всички нива е решена под формата на двураменна стълба и хидравличен асансьор. Сутеренът е полувкопан като се наддава над терена на 1,20 м. В сутерена намират място гараж за две коли, достъпен посредством рампа, котелно, перално помещение със санитарен възел, стая, осигуряваща място за всички системи за сигурност, склад и машинно помещение за хидравличен асансьор. Хидроизолацията под фундаментната плоча и по сутеренните стени е еднопластова мостова битумна мембрана ЕсхаПруф СП. Топлоизолацията до кота +1,00 м е от 10см плочи XPS Фибран Еко залепени към хидроизолацията със студено битумно лепило ЕсхаСийлър No1. На ниво първи етаж е главния вход на всяка къща. Подходът е откъм улицата, през стъпалата за терасата, покрай рампата за гаража. На това ниво се разполагат входно антре със санитарен възел и дрешник към него, както и дневна, столова и кухня, решени като преливащо се пространство, от което се осъществява излизането на терасата. В пространството на дневната намира място кът с камина. На ниво втори етаж се разполагат родителска спалня със самостоятелна баня и дрешник, две детски спални, дневна/стая за гости и втора баня. На нивото има и балкон с изглед към планината. На ниво подпокривен етаж намира място ателие-кабинет със санитарен възел, кухненски кът, малък склад и голяма тераса с изглед към Витоша. От североизточната страна на сградата покривът се прибира под ъгъл от 45o, а после продължава като дъга. Така се осигурява отварянето на подпокривния
 • 21. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 20 етаж на югозапад с изглед към планината. Хидроизолацията на терасата и покрива е битумна двуслойна система ЕсхаГум. Външните стени са от газобетонови блокчета Итонг с дебелина 20 см и топлоизолация от минерална вата (над кота +1,00 м) Изовер с дебелина 14 см от външната страна. От вътрешната страна има втори пласт с дебелина 3см минерална вата Изовер Изокомфорт с кашировка алуминиево фолио и предстенна обшивка от гипсокартон Кнауф. По този начин се осигурява коефициент на топлопреминаване к=0,15 W/m2oC или повече от три пъти по- добър от сега действащия в България к=0,5 W/m2oC. Вътрешните стени са от два пласта гипсокартон Кнауф и пълнеж от минерална вата Изовер Акусто 10. Топлоизолацията на терасата е от полиуретанови плоскости Вапотерм с обща дебелина 16см, а на дъговидния покрив – от един слой минерална вата Изовер Ролино 16см и два слоя по 7см каменна вата Рокуул Дахрок, осигуряващи коефициент на топлопреминаване к=0,13 W/m2oC върху ОСБ плоскости. Подовете на трите жилищни етажа са от ламиниран паркет върху ОСБ плоскости, под които има 2см каменна вата Рокуул за звукоизолация от ударен шум. Вертикалната комуникация, състояща се от стълбищна клетка и асансьор излиза под формата на кула, която се надава над равнината на покрива. Цокълът на сградата до кота 0.00 ще бъде обработен с мозаична мазилка, а фасадите - с цветна силиконова мазилка Максит. Дограмата е от петкамерен PVC профил Рехау и трислоен стъклопакет, включващ нискоемисийни стъкла с общ коефициент на топлопреминаване к<0,9 W/m2oC. Балконът на ниво втори етаж ще бъде с видима метална конструкция и метален парапет, което ще бъде използвано като технологичен акцент. Парапетите на терасите на кота –0.18 и +5.70 ще бъдат отново метални. Технологично звучене се търси и при изпълнението на комините като някои от тях завършват с хромирани тръби, а на останалите шапките се изработват от метал. Проектирани са всички необходими инсталации за помещение за охрана на границата на двата парцела. Конструкция Конструкцията на сградата до кота е скелетна: греди, колони и стоманобетонови стени (шайби). Междуетажните стоманобетонни плочи над първи и втори етаж са безгредови с дебелина 18см. Стълбите са решени като конзоли към шайбите. В подпокривния етаж конструкцията става смесена, със стоманобетонни и стоманени елементи. Покривната конструкция е решена със
 • 22. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 21 стоманени греди 2Т16 по наклона (дъгата) на покрива и дървени ребра 14/12см с OSB обшивка. Сградата е фундирана с обща фундаментна плоча. Инсталации ОВ Сградата е проектирана според правилата за “пасивна” (нискоенергийна) къща и поради тази причина отоплението се осъществява с относително малък брой отоплителни тела, захранвани с полипропиленови тръби с алуминиева вложка от газово отоплително котле. Освен принудителна вентилация на котелно и гараж, в сградата е предвидена рекуператорна (приточно-смукателна) вентилационна система с дебит 190 куб.м./час, осигуряваща отличен микроклимат и хигиенни условия за живущите. Рекуператорната система вкарва с много бавна скорост (<3м/сек) свеж въздух в основните жилищни помещения през стенни вентилационни решетки, а през санитарните възли и кухните се изкарва вече използвания въздух. Кратността на въздухообмен е 0,25, осигурения свеж въздух е 15куб.м. на човек. В котелното се намира високоефективен рекуператорен топлообменник с КПД>80%, в който през отоплителния сезон (около 170 дни за град София) използваният топъл въздух затопля влизащия свеж въздух. По този начин има нужда само от леко дозатопляне на въздуха до желаната от живущите температура. Допълнително е предвиден подземен топлообменник на дълбочина 1,5м с дължина над 30м, в който влизащия въздух се темперира от постоянната температура от 12оС на почвата. В рекуператора има филтри, недопускащи прах и алергенни частици. За осигуряване на топла вода е предвиден комбиниран бойлер с връзка към слънчев колектор. Проектирането и изпълнението на отоплителната и вентилационна инсталации е на фирма Атаро Клима. ВиК Предвидено е използване на дъждовната вода чрез резервоар с потопена помпа. Електроинсталация Освен задължителната електроинсталация, в сградата е предвидена и сигналноохранителна инсталация и видеонаблюдение, външно градинско осветление, подгряване на рампата и на улуците, за да се избегне заледяване и заснежаване през зимния сезон. Към слаботоковата инсталация са предвидени изводи за телефон, кабелна телевизия, интернет и компютърна мрежа във всяко жилищно помещение. Предвиден е дизелагрегат, захранващ част от консуматорите на обекта.
 • 23. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 22 Информация за проектанта и показатели за застрояване Проектант: арх. Иглика Ничева Площ на парцелите: 550 и 540 кв.м. Застроена площ: 110 и 108 кв.м. Разгъната застроена площ без площта на сутерена: 316 и 325 кв.м. Разгъната застроена площ с площта на сутерена: две по 441 кв.м. Плътност на застрояване: 20 % Коефициент на интензивност: 0.58 Процент на озеленяване: 64 % Детайл покрив ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ПОКРИВ 1. Пожароустойчив гипсокартон Кнауф 2. Пароизолация 3. Стъклена вата Изовер Ролино, 16см 4. ОСБ/ПДЧ 5. Каменна вата Рокуул Руфрок, 8 см 6. Каменна вата Рокуул Дахрок, 6 см 8. Първи хидроизолационен слой ЕсхаГум, 4,0 кг./кв.м. 9. Втори хидроизолационен слой ЕсхаГум с посипка, 4,0 кг./кв.м.
 • 24. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 23 Детайл стени ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ФАСАДА 1. Гипсокартон Кнауф 2. Стъклена вата Изовер Изокомфорт, 3см 3. Газобетон Итонг, 20см 4. Циментово лепило Максит Серпо 405 5. Каменна вата Изовер Фасотерм, 14 см 6. Циментова шпакловка Максит Серпо 410 7. Армировъчна мрежа 8. Циментова шпакловка Максит Серпо 410 9. Силиконова мазилка Максит Силко А Местоположение
 • 25. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 24 Къщите се намират в гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, вилна зона Симеоново-север, кв.28, ул. 82, No31 и 33. До центъра на София с кола може да се стигне за 15 минути, до центъра на кв. Симеоново – за 4 минути, до началната станция на лифт Симеоново – за 4 минути. Автори Архитектура Архитектурния проект на къщите е дело на архитект Иглика Ничева. Проекти на архитект Ничева: Административна сграда, ул. Княз Борис I 95, гр. София Реконструкция на сграда на БНТ, гр. София Жилищна сграда, кв. Драгалевци, гр. София Жилищен блок, кв. Мотописта, гр. София 12 интериорни проекта на къщи, офиси и магазини в България и Гърция За контакти: гр. София 1408, ул. Деде Агач 40, тел. (02) 958 68 05, факс: (02) 958 68 05, мобилен: +359 888 539 441, info@myhouse.bg, iglikanitcheva@hotmail.com Конструкции Конструктивния проект е дело на фирма Бета Конст ООД, гр. София с главен проектант инж. Георги Колчаков. Проекти на фирмата: Техномаркет "Европа" Бургас Хладилен склад на NESTLE София София Tokushukai Болница, 48 000 кв.м. Пълна конструктивна документация за MALL of Sofia, 88 000 кв.м. Административен център и складове за “ОЛИНЕЗА” Конструкция за Техномаркет Европа във Варна Църква “Св. Паисий Хилендарски” във Възраждане, София - дарение. Складове Willi Betz Складове AvtoTrans на Враждебна, София Стоманена конструкция за Хотел “София” в “Златни пясъци” Хипермаркети за EuroBILLA (София I и София II, София - Младост, Пазарджик, София III, Сливен, Шумен и Вургас) Конструктивна документация за Хипермаркети METRO C&C (София I, София II, Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора. Част Конструктивна документация за METRO C&C, Русия, Москва I и II и METRO, Загреб) Повече от 20 нови жилищни сгради 13 проекта за ресторанти за McDonald’s. Над 40 фамилни къщи в градовете и предградията. Хотел ХРАНКОВ "Хавай” - Драгалевци, София; Хотел Одажийски, Драгалевци Конструктивна документация за Български павилион на Световното селскостопанско изложение в Китай
 • 26. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 25 За контакти: София 1000, ул. Г. С. Раковски 85, тел: + 359 2 983 66 63, + 359 2 983 99 34, факс: + 359 2 983 27 92. Управител: Георги Колчаков, мобилен телефон:+ 359 897 96 22 77 Повече за фирма Бетаконст ООД - www.betaconst.com Отопление и вентилация Проектът по част ОВ е дело на фирма Атаро Клима ООД, гр. Пловдив с проектант инж. Невена Иванова. За контакти: София 1113, ул. Тинтява 15-17, тел: + 359 2 962 83 39, факс: + 359 2 962 50 22. Управител: инж. Рогачев Повече за фирма Атаро Клима ООД - www.ataro.bg Електроинсталация Проектът по част Електро е дело на фирма Мария Попова 99 ЕООД, гр. София с главен проектант инж. Мария Попова. За контакти: София 1463, ул. Адриана Будевска 4, тел: + 359 2 953 33 89, факс: + 359 2 952 56 68, mpopova@omega.bg. Управител: инж. Мария Попова Водопровод и канализация Проектът по част ВиК е дело на фирма ЕТ Любка Босилкова, гр. София с главен проектант инж. Любка Босилкова. За контакти: София 1000, ул. Юри Венелин 1, тел./факс: + 359 2 980 92 91, bosilkova@abv.bg Управител: инж. Любка Босилкова. Материали Хидроизолации: Битумни хидроизолационни мембрани от ЕСХА ЕСХА България ООД, гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров 50, тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, info@esha.bg Топлоизолации - Покрив и подове: Каменна вата Рокуул Рокуул България ЕООД, гр. София, ул. Цар Иван Асен II 83, тел.: +359 2 943 95 60, мобилен: +359 888 145 322, rockwool@mail.orbitel.bg, www.rockwool.bg.www.esha.bg Топлоизолации - Стени и покрив: Минерална вата Изовер/Орсил Търговско представителство Изовер, гр. София 1000, ул. Гурко 74, тел.: +359 2 988 90 40, факс: +359 2 988 90 41, office@isover.bg, www.isover.bg Пенополиуретанови плоскости Вапотерм
 • 27. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 26 ЕСХА България ООД, гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров 50, тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, info@esha.bg, www.esha.bg Топлоизолации - Сутерен и фундаменти: Екструдиран пенополистирол Фибран Фибран България ООД, гр. София, тел.: +359 2 958 99 09, www.fibran.bg Фасадно покритие: Максит, Строителна химия, продукти за бетон, подови покрития Максит предлага широка гама съвременни висококачествени и дълготрайни благородни и финишни мазилки за външно и вътрешно приложение. Многостранните възможности за оформление посредством различни структури, както и широката гама от цветове, дават възможност за индивидуални решения при ново строителство и реновиране. Максит България ЕООД, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ Център, офис 407, тел.: +359 2 965 85 88, факс: +359 2 965 85 98, www.maxit.bg Външни стени: Газобетонови блокчета Итонг Ксела България ЕООД, гр. София 1870, пром. зона Кремиковци, тел.: +359 2 994 35 24, факс: +359 2 945 10 85, www.xella.bg Система за сухо строителство: Кнауф Със системите за сухо строителство и фасадни изолации, машинните мазилки и продуктите на строителна химия с марка Кнауф се постигат всички необходими строително-технически показатели като шумоизолация, пожарозащита и топлоизолация, като те се постигат при минимални дебелини и собствени тегла на преградните и таванските конструнции. Кнауф ЕООД, гр. София 1618, ул. Ангелов връх 27, тел.: +359 2 917 89 10, info@knauf.bg, www.knauf.bg Какво е пасивна къща? (според Немския Passivhaus Institut) Пасивната къща е сграда, в която комфортния климат се постига без активни отоплителни и охладителни системи (Adamson 1987 и Feist 1988). Къщата се топли и охлажда сама, оттам и термина “пасивна”. За Европейските пасивни конструкции, предпоставка за това е годишното отоплително потребление да бъде по-малко от 15 kWh/(m2a). Освен това, комбинираната консумация на енергия за жилищна площ не трябва да превишава 120 kWh/(m2a) за отопление, топла вода и домакинските електроуреди. Всички допълнителни енергийни нужди тряба да се покриват с възстановими енергийни източници – слънце, вятър и енергия на почвата.
 • 28. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 27 Това означава, че комбинираната енергийна консумация на пасивната къща е по-малко отколкото средния нов Европейски дом използва само за домакински електроуреди и топла вода и е повече от четири пъти по-малко консумацията на енергия на средна Европейска нова къща, отговаряща на съответните национални енергийни изисквания. Основните принципи на пасивната къща са: 1. Суперизолация и компактна форма: Всички компоненти на външната обшивка на къщата са топлоизолирани с цел постигане на коефициент на топлопреминаване к<0.15 W/m2oC. 2. Южна ориентация и липса на засенчване: Пасивното използване на слънчевата енергия е задължителен фактор в проектирането на пасивна къща. 3. Енергийноефективни профили за дограма и стъклопакет: Прозорците (комбинирано профили и стъклопакет) имат общ коефициент на топлопреминаване к<0.80 W/m2oC и соларен фактор около 50%. 4. Плътност на строителната обшивка: Изтичането на въздух през неуплътнени пролуки не надвишава 0.6 пъти вътрешния обем на къщата на час. 5. Пасивно предварително затопляне на свежия въздух: Свежия въздух преди влизане в къщата преминава през подземни тръби, където обменя топлина с почвата. Това води до затопляне до над 5°C, дори в студени зимни дни. 6. Високоефективно използване на топлия отработен въздух чрез топлобменник (рекуператор): Голяма част от топлината на използвания в къщата въздух се предава на влизащия свеж въздух (к.п.д. над 80%). 7. Доставка на топла вода чрез използване на възобновяеми източници: Слънчеви колектори или термопомпи доставят енергия за топла вода. 8. Енергоспестяващи домакински уреди: Нискоенергийни хладилници, печки, лампи, миялни машини, сушилни и др. са задължителни в пасивната къща. Повече за пасивните къщи: www.passiv.de www.passivhaus.de www.passivehouse.at www.passivehouse.com Въпроси и оттговори Къде се намират къщите? Къщите се намират в гр. София, кв. Симеоново, вилна зона Симеоново-север, ул. 82, No 31 и No 33. Има ли наблизо училища, детски градини и поликлиники? От кв. Симеоново в рамките на 1 км са разположени 3 училища, 2 детски градини и 1 поликлиника. На колко етажа са къщите?
 • 29. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 28 3 надземни нива – ниво 1 с дневна група, ниво 2 с нощна група, ниво 3 със самостоятелно ателие, и 1 подземено ниво – със сервизни помещения, паник- стая и гараж за две коли. Има ли прокарани телефон, кабелна телевизия и интернет? Да. За дневните, кабинетите, спалните и детските стаи са осигурени телефонни изходи, вътрешно окабеляване за интернет и окабеляване за кабелна телевизия. Лесно ли се стига до центъра? Къщите се намират до основни транспортни артерии на София - бул. Симеоновско шосе и Околовръстен път, които осигурява бърз достъп до централната част на града. Има ли паркинг? Предвидени са подземни гаражи за две коли, разположени в сутерена на всяка къща. Отделно на рампата на всеки гараж може да паркират 2 коли. Какви са възможностите за плащане? Можете да платите Вашата къща както в брой така и чрез разсрочено плащане. За конкретни информация и помощ се свържете с нас. Може ли да се вземе къща под наем? Възможен е само дългосрочен наем със сериозен наемател. Колко струва една къща? Конкретна цифра не можем да посочим, защото са възможни комбинации на материали, врати, санитарно обзавеждане и довършителни работи. За конкретна информация относно цената се свържете с нас. Какви материали се използват при изпълнение на къщите? Избраните материали са на световно ниво. Строгият контрол гарантира качествен резултат. Работим с материали и продукти на утвърдени доставчици като Esha, Rehau, Maxit, Isover, Rockwool, Fibran, Vapotherm, Ytong, Knauf, Атаро Клима, Идеал Стандарт и други. Контакти Главен проектант - архитект Иглика Ничева: гр. София 1408, ул. Деде Агач 40, тел. (02) 958 68 05, факс: (02) 958 68 05, мобилен: +359 888 539 441, info@myhouse.bg, iglikanitcheva@hotmail.com
 • 30. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 29 Ръководител проект - инженер Орлин Илиев: гр. София 1592, ж.к. Дружба, ул. Проф. Цветан Лазаров 50, тел.: +359 2 979 42 85, факс: +359 2 979 11 80, мобилен: +359 888 706 841, info@myhouse.bg, orliniliev@hotmail.com Ситуация Изглед на терена
 • 31. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 30 Изглед към витоша II. Демонстрационна пасивна къща на фирма Hebel Haus в Алзенау, Германия, www.hebelhaus.de
 • 32. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 31 ПРИЛОЖЕНИЕ: Брошура за пасивни къщи, извадка от каталога на фирма Hebel Haus, Германия, производител на еднофамилни жилищни сгради www.hebelhaus.de
 • 33. ТЕМА: „Системи за събиране на дъждовна вода – лукс или необходимост” Системите за събиране на дъждовна вода са много добри за България, която е бедна на водни ресурси, особено в планинските райони, където няма изградена канализационна инсталация и жителите са длъжни да изграждат извземни ями, заедно с това могат да изградят и резервоар, като по този начин спестяват разходи. Ефектът от дъждовната вода се засилва и от факта, че по закон природните богатства са собственост на държавата и за всеки кладенец и сондаж се заплаща. Дъждовната вода може да се използва за поливане в двора, за тоалетните, пералните, а във Великобритания дори е ползват за миене, след третиране с филтър. В чужбина заводите за готови стоманобетонови елементи от години са създали своя номенклатура за евтини резервоари. ПРИЛОЖЕНИЕ: Извадка от продуктовия каталог на унгарската фирма Szebeton за готови стоманобетонови елементи
 • 34. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 33 ТЕМА: „Интегрирани системи за енергоефективност, адаптирани за малки по големина сгради” Енергоефективност може да се търси в инсталациите за отопление, вентилация и затопляне на вода за една сграда, като от части се ползват естествени източници. Такива системи са свързани с: Слънчеви колектори за затопляне на вода, която може да се ползва и за отопление и соларни панели за производство на електроенергия Дълбочинни системи за ползване на температурата на почвата, топлообмен с помощта на вода, ползват се за отопление и за охлаждане, температурата на почвата е относително постоянна през цялата година, могат да бъдат дълбоки тръби или хоризонтално развита система Използване на дървени въглища произведени от отпадъци от мебелна и дървообработваща промишленост Камини с горивни камери, ползването на комбинация от дървен материал и конвенционално гориво като газ или дизел води до пълно изгаряне и многократно подобряване на ефективността Събиране на дъждовна вода Вентилационна система Голяма част от тези системи са приложими е ефективни дори и за малка сграда, но никой от алтернативните източници на енергия сам по себе си не е достатъчен за решението на проблемите на една индивидуална къща за това се налага комбинирането на няколко системи или комбинирането с традиционен източник, като това може да стане с помощта на съвременен компютъризиран модул за контрол, така че обитателите да не усещат тази система като тежест. ПРИЛОЖЕНИЕ: Извадка от брошура за интегрирани енергоспестяващи системи за индивидуален дом и малки сгради на ZWS, Германия www.zws.de
 • 35. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 34 ТЕМА: „Домашни системи за ползване на слънчевата енергия у нас. Начини за подобряване на вече изграденото” Българина има много голям опит в изграждането на самоделни системи за ползването на слънчевата енергия и е нужно само малко тези съоръжения да се превърнат в наистина ефективни. Всеки е страдал, когато е бил на къмпинг и се прибере късно от плажа, и водата в черните варели на откритата баня е свършила. Ако само имаше един проточен бойлер да дозагрява водата при нужда… ПРИЛОЖЕНИЕ: „Слънчеви инсталации на принципа направи си сам”, брошура издание на Екологично сдружение „За земята”, София, 2006, Хинрих Волфганг и Божил Кондев, техническа редакция: Тодор Славов
 • 36. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 35 Модул 4: Актуални насоки в подземния урбанизъм TEMA: „Спирка на метрото Westminster tube station – най-внушителното подземно съоръжение в Лондон” Метрото в Лондон е с дължина на маршрутите над 400 мили, като по-малко от 50% са всъщност подземни, тъй като през 30-те и 40-те то е било разширявано надземно към предградията. По-голяма част от подземната му дължина е съставена от тунели – 140 мили, като само 32 мили са били изградени по открития способ – прокопаване и закриване (по данни от 1999, преди откриване на юбилейната линия). Станцията Уестминстър попада в 1-ва зона на Лондонското метро и обслужва линиите Кръгова, Дистрикт и Юбилейна. Първоначално е открита през 28 декември 1868 година. След реконструкцията и за да поеме юбилейната линия е открита на 22 декември 1999 година, смятана е за най-сложното и комплексно съоръжение на метрото, макар и да не е най-голямата станция (Бейкър стрийт и Муургейт с по 10 платформи спорят за най-голяма, а най-натоварени са Виктория и Оксфорд с 85 милиона пътници годишно, следвани от Кингс Крос със 75). През 2001 година печели наградата на кралският институт на британските архитекти (RIBA). Слизането до платформите става през едно огромно отворено пространство с внушителни хоризонтални колони, които поддържат вертикалните стени. Станцията все още не е напълно завършена, в момента се изграждат нови допълващи ескалатори, които да улеснят огромния поток от пътници. Схема на метрото в Лондон (част от схема)
 • 37. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 36 Указателна табела в метрото Платформа на Дистрикт Платформа на Юбилейна линия Ескалаторите на станция Уестминстър Снимки: Уикипедия
 • 38. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 37 Снимки: личен архив
 • 39. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 38 БИБЛИОГРАФИЯ: 1. Статия за станция на метрото Уестминстър в Уикипедия, “Westminster tube station”, http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_tube_station 2. Статия “Underground Facts & Figures” в интернет, www.londonrailways.net/facts.htm
 • 40. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 39 Модул 5: Градски дизайн TEMA: „Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall, Romford, East London, Essex” Причудливите форми в екстериора на търговски център Brewery mall в Ромфорд освен да разнообразяват фасадата на едно производствено хале като архитектура и да нарушават асфалтовия пейзаж на открития паркинг имат и една много важна задача – да скрият минувачите от честите, но краткотрайни Лондонски дъждове. Хората се шегуват, че тези навеси са направени с останалите от строителството на мола материали.
 • 41. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 40 Снимки: личен архив
 • 42. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 41 Модул 6: Архитектурният език на града TEMA: „Разходка из старите докове, Isle of Dogs, Лондон” Isle of Dogs е полуостров във Лондон, около който река Темза обикаля и в последствие се е превърнал в остров след прекарването на водни канали и строителството на докове. Те вече не функционират и спомена за тях е в няколкото останали като туристическа атракция и заведения кораби, както и индустриални паметници копие на оригинален кран от ерата на индустриалната революция. Доковете са превърнати в една от най-привлекателните жилищни територии в света, с изключително благоустроена и поддържана среда. Цените на апартаментите минават милион. В северната част се намира Канари Уарф, новия финансово-административен център, със сгради пробиващи облаците, а в южната част, заобиколен от жилищни квартали изниква парк, който е като продължение на Гринуич, до където се стига по пешеходен тунел под реката. Живописна лека градска железница, линия на метрото, прорязва острова на второ ниво в посока север-юг. След разходка на подобно място човек може да забрави всичките си грижи и проблеми.
 • 43. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 42 Схема на транспорта в Лондон (извадка от карта на автобусен транспорт, интермодална карта и схема на метрото)
 • 44. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 43
 • 45. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 44
 • 46. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 45 Снимки: личен архив
 • 47. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 46 Есе: Приоритети в урбанистичната политика на Община Пловдив 1 – р. Марица в посока изток 2 – поглед от Центъра към Стария град 3, 4 и 7 – поглед от Стария град на север 5 и 6 – мястото, където се е зародил градът 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7
 • 48. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 47 Централни градски части Международен панаир Пловдив – поглед от юг, централен вход при IX-та палата Античен амфитеатър
 • 49. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 48 1 | 2 | 3 1 – скалисти форми с издълбани през вековете форми – част от градския пейзаж 2 и 3 – фонтанът пред сградата на Община Пловдив Пловдив често е описван като перлата на Тракия, не само в днешни дни, но и в миналото, заради невероятния си пейзаж и природа, но едновременно с това градът притежава огромен икономически потенциал, във връзка и с неговото централно разположение, но благоденствието на неговите жители, може да бъде гарантирано само от една урбанистична политика с ясни цели и приоритети от страна на общинската управа. Едновременно с това тази политика трябва да бъде прозрачна, отворена към бизнеса, насочена към хората и също така много динамична, да отчита всички промени в условията на силна вътрешна и външна конкуренция и динамична среда. В последните години Община Пловдив проявява силен характер, желание за постигане на устойчивост и просперитет, което може да се открие във всички нейни инициативи. Администрацията мисли конструктивно и далеч напред във времето. Доказателство за това са общата стратегия за развитие, както и тези свързани с туризма, здравеопазването, екологията и културния живот. Всички тези моменти са отразени в Общия Устройствен План, който се изготвя по задание на общината, но на базата на сътрудничество и изработена стратегия за развитие.
 • 50. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 49 Основното предизвикателство пред бъдещето на Община Пловдив, отчетено и от авторите на Общия Устройствен План и силно застъпено в идеологията му, е свързано с развитието на база местни материални и човешки ресурси, като разбира се трябва да се спазват принципите за възстановимост и да се провеждат навременни проактивни действия за развитие на тези ресурси, включително и човешките. Да се изготвят правила и създадат традиции за пестеливото, но едновременно с това и ефективно използване на местните ресурси. Развитието на Пловдив може да се разгледа в няколко аспекта: o Автономна градска структура o Център на дисперсна структура, „урбанизирано гравитационно поле”, обхващащо близките селища, чието развитие е обвързано с това на Пловдив, общо управление на базата на тези общи традиции o Консолидирано развитие, самостоятелно управление, но с обща политика, взаимно обвързани проекти, на базата на общи интереси, с тези близки селища Третата насока изглежда най-реалистична, предвид факта че Пловдив функционира от години като една урбанистична структура, заедно със съседните общини, но едновременно с това те са извоювали своята независимост, чрез силни лобита и дори протести, градят свои планове за развитие и не рядко се явяват пряка конкуренция на града, не само при локализацията на икономически обекти, но и при нашия личен избор на жилище. Първото населено място до Пловдив, може да се окаже по-близко до новото ни работно място, от колкото сегашното ни жилище. Въпросът за автономността на тези селища е безспорен, според мен, макар и често да е подлаган на съмнение от много управници и специалисти по регионално и териториално планиране, но истинските проблеми и нуждата от обща политика, са свързани с факта че голяма част от инфраструктурата на Пловдив попада извън границите на общината – пътища, проводи, сметище, заедно с бъдещия завод за преработка на отпадъци, както и много производствени мощности. Урбанистичната политика на Община Пловдив трябва да бъде разработена, съобразно положението на града и възможностите, които се откриват пред него, а именно – политика на развитие на следните нива: o Административен център на Област Пловдив o Център на Южен Централен Регион за планиране o Интегрална част от националното, балканско и европейско географско, политическо, икономическо и културно пространство
 • 51. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 50 За провеждането на успешна политика е много важно да се направи реална оценка на ресурсите. Ще започна с това какво Община Пловдив няма: o Полезни изкопаеми и суровини, които да захранват развитата добивна и преработваща промишленост – от тук следва, че е много важно политиката на общината да бъде силно обвързана с условията в областта, България като цяло и световната икономическа обстановка; Едновременно с това тя трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да може във всеки момент да се възползва от различните възможности за ползване на ресурси, които предлагат различните нива – регионално, национално и международно o Земеделски земи, гори и пасища – още една причина за тясно сътрудничество с общините от „урбанистичното гравитационно поле” o Площни ресурси за разширяване на урбанизираната територия: o Територията на Община Пловдив възлиза на 10 188 ха, като 5 411 ха попадат в регулационните граници на града o Така поднесени цифрите привидно показват наличие на ресурс за разширяване на урбанизираната територия, но тук трябва да се приспаднат сервитутите на съществуващата транспортна инфраструктура, всички инженерни мрежи и съоръжения, както и да се отчете, че новите квартали изискват и нови мрежи o Бъдещото разширение би било за сметка на изключително качествени, плодородни земи o Ресурси, свързани с транспортната и инженерна инфраструктура: o На практика транспортните евро коридори не минават през територията на общината o Само 11,5% от трасетата на регионалния и локален транзит са в общината o Само 24% от дължината на околовръстния път попадат в територията на Община Пловдив o Въздушен транспорт – летище Крумово (гражданско) и летище Граф Игнатиев, които обслужват Пловдив, са в други общини o Трасетата на съществуващите проводи на инфраструктурни мрежи (електропроводи, газопровод, магистрален водопровод, канализация и техните съоръжения, ниско волтови, комуникационни мрежи и др.) заемат 4,5% от земеделската, при това плодородна територия, а те подлежат на разширяване,
 • 52. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 Урбанистична Политика стр. 51 реконструкция и модернизация, дори и без да се отчита бъдещата експанзия на града o Теренни ресурси, в близост до или в очертанията на самия град, за: o Среда за обитаване, подобряване качествата на съществуващата с благоустрояване, доизграждане на социалната инфраструктура, развитие на нови комплекси o Промишлено развитие, едновременно с това западане на промишлените зони, проблеми с реституция и приватизация, остарели комуникации, изпразнени от съдържание производствени сгради. Липсата на терени и желанието за инвестиции „на зелено”, карат производителите да се насочат към съседните общини (проблемите на традиционните производствени зони в прехода към пазарна икономика съм разгледал в ПРИЛОЖЕНИЕ №1, като съм направил подробен анализ на всички производствени зони на град Пловдив, заедно с това съм включил и състоянието на Малкитете и Средни предприятия, а всички специфични условия, свързани с ограничената територия на общината съм представил в ПРИЛОЖЕНИЕ №2, като там съм обърнал внимание на определянето на активната зона на влияние и урбанизираното гравитационно поле на Пловдив) o Образование; 5000 ученика от съседни населени места ползват гимназиите и средните училища на град Пловдив Проблемът със сградите и терените за образование е идентичен на този в много други населени места – при бурното развитие през 80-те години на миналия век се допусна съвместно ползване на една сграда от две училища, или от едно, но също на смени. Съвременните тенденции в тази сфера са младите хора да открият база за ползване цял ден в лицето на своето училище – за извънкласни дейности, допълнителна подготовка (не наложилата се практика на частни уроци) и дори приятно прекарване на свободното време. Пловдив може да се похвали с реализиран експериментален проект на 60 класно училище, с две отделни сгради за малките ученици и горния курс, чиято планова схема е съобразена с новите тенденции, свързани със средата за образование – класните стаи са организирани около свободно амфитеатрално пространство. Като наложил се образователен център Пловдив привлича ученици и студенти от други населени места и предвид относително стабилната демографска характеристика на региона, се предполага че образователният сектор ще претърпи развитие и за в бъдеще – такова, каквото търпи и в момента. Но за съжаление анализаторите отчитат, че градът не може да предложи ресурс, по отношение на терени. Според мен новата частна езикова гимназия, финансово училище и селскостопански колеж се помещават в неподходящи, пригодени