Anzeige

портфолио

urban planner um PLOVDIV MUNICIPALITY
21. Nov 2015
Anzeige

портфолио

 1. Благой Георгиев ПетковБлагой Георгиев Петков petkovstudio.competkovstudio.com
 2. Жилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВЖилищна сграда в Пловдив, за „БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООДИНЖЕНЕРИНГ” ООД
 3. Жилищна сграда в кв. Виница, Варна заЖилищна сграда в кв. Виница, Варна за „ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив„ТЕКТОС СТИЛ” ООД, гр. Пловдив
 4. Проект за малкоПроект за малко селище - ПУПселище - ПУП с. Пожаревос. Пожарево
 5. Божурище - жилищна структураБожурище - жилищна структура
 6. Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”,Изменение на План за регулация и застрояване на кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”, гр. Софиягр. София
 7. План за регулацияПлан за регулация План за застрояванеПлан за застрояване
 8. Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, СофияСтратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в кв. 254, ЦГЧ, София
 9. Проект по модула Жилищна политика - ПРЗПроект по модула Жилищна политика - ПРЗ на жилищна група в Бистрицана жилищна група в Бистрица
 10. Проект за градско развитие на КостинбродПроект за градско развитие на Костинброд
 11. Проект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. СофияПроект за градско обновяване – реконструкция на Сточна гара, гр. София
 12. ЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАДЕКСПОНИРАНЕ НА К.И.Н. НА ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ.ЦЕНТРАЛЕН В ГР. ПЛОВДИВ. УРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИУРБАНИСТИЧНИ АСПЕКТИ Дипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб наДипломна работа, удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза на архитектите в Българияурбанистите при Съюза на архитектите в България
 13. Концепция за Общ устройствен план наКонцепция за Общ устройствен план на ХасковоХасково
 14. Интегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СОИнтегрирана оценка на потенциала на Район „Красно село”, СО
 15. Концепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови ИскърКонцепция за изграждане на нов градски център в кв. Кумарица, Нови Искър
 16. Драгалевци – периферията като връзка на София с ВитошаДрагалевци – периферията като връзка на София с Витоша Дипломна работаДипломна работа
 17. Участие в над 20 консервационно-Участие в над 20 консервационно- реставрационни проекта зареставрационни проекта за финансиране по Оперативна програмафинансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.,„Регионално развитие“ 2007-2013 г., приоритетна ос „Устойчиво развитиеприоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма“, операция „Подобряванена туризма“, операция „Подобряване на туристическите атракции“на туристическите атракции“
 18. Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието! Изготвяне и процедиране наИзготвяне и процедиране на мотивирани предложения имотивирани предложения и проекти за изменение напроекти за изменение на план за регулация иплан за регулация и застрояванезастрояване
Anzeige