Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

resume

  1. 20062005200420032002200120001999199819971996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Auto CAD Участие в VI-та научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ Дипломна работа на тема „Експониране на КИН на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти“, удостоена с награда на Националния клуб на урбанистите при Съюза на архитектите в България petkovstudio.com/plovdiv.html Участие в проект „Стратегия за обществените пространства на София – създаване на места (PLACEMAKING) – пространство НДК“ petkovstudio.com/placemaking.html Фактори, определящи развитието на материалната база на средата за млади хора files.petkovstudio.com/factors.pdf ОКС Магистър и ОКС Бакалавър Урбанизъм Университет по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет • Общо и подробно устройствено планиране • Анализ на градската среда • Базови икономически познания и ръководни умения • Изграждане и утвърждаване на социални политики Септември 2003 – Февруари 2011 (6 годишно обучение) Семестриално завършена магистърска програма Социология / Градски изследвания Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Философски факултет • История на града • Урбанизъм и визуална култура • Емпирични социологически изследвания • Свобода и регулация в градската икономика Октомври 2010 (2 годишно обучение) Редовен докторант Научна специалност „Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство“ Университет по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет катедра Градоустройство Тема: Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора Април 2014 (3 годишно обучение) Семестриално завършено обучение ОКС Магистър Строителство на сгради и съоръжения Профил Конструкции Университет по архитектура, строителство и геодезия Строителен факултет Обучение за проектиране и строителство с YTONG ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК „АССИСТ“ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Дирекция „Спорт и младежки дейности“ Февруари 2016 (настояща длъжност) СТАРШИ ЕКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Дирекция „Устройствено планиране на територията“ Ноември 2013 – Декември 2014 (1 година и 2 месеца) УРБАНИСТ „ФЪРСТ ИСТЕЙТС“ ООД СТАРШИ ЕКСПЕРТ / ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ / ЧЕРТОЖНИК СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“ Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“ Отдел „Кадастър и регулация“ Ноември 2008 – Септември 2012 (3 години и 10 месеца) СПЕЦИАЛИСТ ГРАДОУСТРОЙСТВО „ИМОТИ ДОВЕРИЕ“ ООД Стаж в дирекция „Устройство на територията“ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза “ Март 2015 – Януари 2016 (10 месеца) Стаж в дирекция „Устройствено планиране, общ устройствен план, архитектура и благоустройство и инвестиционно планиране“ Проектант на свободна практика – участие в над 20 проекта за консервация, реставрация и адаптация на недвижимо културно- историческо наследство Доброволец в социален център Romford, London, UK Сертификат по програмата Millennium Volunteers Сертификат по програма V1 КНАУФ РАДИКА, Дебър, Македония Обучение за работа с AQUAPANEL Организатор строителство „ТЕКТОС СТИЛ“ ЕООД, Пловдив Технически ръководител (стажант) „Т.Н.Н. – 97“ ЕООД, Пловдив Удостоверение за придобиване на квалификация Брокер недвижими имоти Брокер недвижими имоти (стажант) КАВАС КОНСУЛТ, София Въвеждащо обучение в института по публична администрация и обучение на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“ БЛАГОЙ ПЕТКОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПИСАНЕ С2 ГОВОРЕНЕ РАЗБИРАНЕ С1Слушане С1 Четене С2 В2 Участие в разговор Майчин език: Български език Други езици: Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене C1/C2: Свободно ниво на владеене - Обща европейска езикова рамка europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr Професионално обучение в средно образование Оператор на ПК Компютърна графика и дизайн ОМГ „Акад. К. Попов“ Пловдив Други компютърни умения CAD/CAM MS Office GIS SPSS Autodesk Revit КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ Решаване на проблеми Свободно ниво Сигурност Самостоятелно ниво Създаване на съдържание Свободно ниво Обработка на информацията Свободно ниво Комуникация Свободно ниво Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене Дигитални компетенции - Матрица за самооценка europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences petkovstudio.com автобиография: files.petkovstudio.com/cv-bg.pdf 088 974 58 07 mail@petkovstudio.com Свидетелство за управление на МПС Категория В Самостоятелно устно изложение linked .com/in/petkovstudio/xx / petkovstudio / user / petkovstudio
  2. 20062005200420032002200120001999199819971996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Auto CAD Participate in 6-th Applied Science Conference SPATIAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES Cultural Heritage in Plovdiv Town Centre – Bachelor’s Degree Diploma Project, National Urban Planners Club’s at the Union of the Architects in Bulgaria Award Winner petkovstudio.com/plovdiv.html Participate in Sofia Public Spaces Strategy Project – PLACEMAKING for National Palace of Culture Area petkovstudio.com/placemaking.html YOUTH URBAN AREAS DEVELOPMENT FACTORS files.petkovstudio.com/factors.pdf Master’s and Bachelor’s degree Urban Planning University of Architecture, Civil engineering and Geodesy Faculty of Architecture • General and detailed development planning • Spatial analysis and urban studies • Basic economics knowledge and management skills • Formulate and approve social politics September 2003 – February 2011 (6 years education) Master’s degree in progress Sociology / Urban Studies Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Philosophy • Town Phenomenon History • Urban and Visual Culture • Empirical Sociology Studies • Regulations and Economy October 2010 (2 years education) Ph.D. in progress Spatial Planning, Landscape and Urban Planning University of Architecture, Civil engineering and Geodesy Faculty of Architecture Urban Planning Department Scientific work on Identity and urban problems of the youth centres and areas April 2014 (3 years education) Master’s degree in progress Civil Engineering University of Architecture, Civil engineering and Geodesy Faculty of Structural Engineering YTONG Building Systems Training CHIEF EXPERT PLOVDIV MUNICIPALITY Sport and Youth Activities Directorate February 2016 (current position) SENIOR EXPERT MINISTRY OF INVESTMENT PLANNING Spatial Planning Directorate November 2013 – December 2014 (1 year and 2 months) URBAN PLANNER FIRST ESTATES Ltd. SENIOR EXPERT / CHIEF SPECIALIST / DRAFTSMAN VITOSHA DISTRICT OF SOFIA MUNICIPALITY Spatial development, cadastre, planning regulations and building control department Cadastre and planning regulations department November 2008 – September 2012 (3 years and 10 months) URBAN PLANNER DOVERIE PROPERTIES Ltd. Specific practical training at the Spatial Development Department CHIEF EXPERT MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS Spatial Planning and National Expertise Directorate March 2015 – January 2016 (10 months) Specific practical training at the Spatial Development, Town Plan, Architecture, Public Works and Investment Planning Department Freelancer Designer Participate in over 20 cultural heritage conservation and restoration projects VOLUNTEER ROMFORD YMCA, London, UK Staff of Multi Activity Week Millennium Volunteers Certificate V1 Certificate, KNAUF Radica, Debar, MK AQUAPANEL systems training SITE AND OFFICE MANAGER TEKTOS STYLE Ltd., Plovdiv SITE MANAGER TRAINEE T.N.N. – 97 Ltd., Plovdiv Property Broker Certificate PROPERTY BROKER TRAINEE KAVAS CONSULT, Sofia Teambuilding and leadership training Introduction to public administration training BLAGOY PETKOV ENGLISH WRITING С2 SPEAKINGUNDERSTANDING С1Listening С1 Reading С2 В2 Spoken interaction Mother tongue: Bulgarian Other language: Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user Common European Framework of Reference for Languages europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr High school professional education Computer Operator Computer Graphic and Design Acad. K. Popov Exemplary Mathematic School Plovdiv Other computer skills CAD/CAM MS Office GIS SPSS Autodesk Revit DIGITAL COMPETENCE Problem solving Proficient user Safety Independent user Content creation Proficient user Information processing Proficient user Communication Proficient user Levels: Basic user - Independent user - Proficient user Digital competences - Self-assessment grid europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences petkovstudio.com europass cv: files.petkovstudio.com/cv-en.pdf 088 974 58 07 mail@petkovstudio.com Driving licence В Spoken production linked .com/in/petkovstudio / petkovstudio / user / petkovstudio SALES DEPARTMENT CONSULTANT ASSIST Ltd.
Anzeige