Anzeige

Budowlani 11/2021

BiuroOPZZ
17. Jan 2022
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Anzeige
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Anzeige
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Anzeige
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Nächste SlideShare
Budowlani 8/2021Budowlani 8/2021
Wird geladen in ... 3
1 von 16
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Budowlani 11/2021

 1. 1 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 11 (166) listopad 2021 r. str. 5 str. 8-9 str. 4 Pierwsze seminarium regionalne SRKB: Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno- zawodowych w budownictwie na Śląsku Związki w trudnym czasie i na trudny czas Z sekretarzem generalnym Euro- pejskiej Federacji Pracowników Bu- downictwa i Drze- wiarstwa Tomem Deleu rozmawia Jakub Kus. Nowa kadencja Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie str. 11 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Górnicy Zbliża się Dzień Górnika - stare, uświęcone tradycją święto gwarków, w tym pracowników przemysłu cementowego, wapienniczego, kruszyw i innych wyrobów budowlanych. To ważne święto także dla naszego Związku. W imieniu własnym i Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” składam wszystkim Górnikom serdeczne życzenia pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z trudnej i odpowiedzialnej pracy. To kolejny rok, w którym Barbórka obchodzona będzie w czasie pandemii, w czasie obostrzeń i ograniczeń. Nie wszędzie uda się nam spotkać na tradycyjnych karczmach, ale zawsze zachowamy poczucie tej szczególnej więzi i wspólnoty. To bardzo ważne dla pra- cowników i ważne dla naszego Związku. Tylko wspólnie przezwyciężymy niepew- ność, obawy o przyszłość i zagrożenia, z którymi wcześniej się nie spotykaliśmy. Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, przede wszystkim doskonałego zdrowia, bezpiecznej i godnej pracy, siły w zmaganiach z przeciwnościami i nadziei na dobrą przyszłość. Życzę też chwili zasłużonego odpoczynku i radości w dniu Waszego Święta. Przewodniczący ZZ „BUDOWLANI” Stara Strzecha
 2. 2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Stanowisko ws. nakładów na opiekę zdrowotną Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia podpisałporozumieniedotyczącezwiększenianakładówna systemopiekizdrowotnejinawynagrodzenia.Porozumienie jednogłośnie podpisali zarówno przedstawiciele pracowni- ków,jakipracodawcyorazstronarządowa.Sygnatariuszami uzgodnień z ramienia OPZZ byli Urszula Michalska i dr Tomasz Dybek. Jak powiedział minister Adam Niedzielski, szacunkowy koszt przyjętej propozycji to mniej więcej 6,5 mld zł. Taka kwota oznacza realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego. Uzgodnienia zawarte w Stanowisku otwierają drugi etap prac dotyczących wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Strona rządowa musi teraz przygotować nowelizację ustawy zakładającej znaczne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. „Cieszę się, że mogę zako- munikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa ministra Niedzielskiego po zakończonym posiedzeniu. Uzgodnione w Zespole zmiany zakładają: 1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r., załącznikowi do ustawy nowego brzmienia. Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższo- nymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. 2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych. Wprowadzenie w znoweli- zowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowejześrednimwynagrodzeniemwdanympodmiocieleczniczym,wtakisposób, abywynagrodzenietychosóbzapewniaływysokośćodpowiadającąadekwatnemuśredniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”. To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw. niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ domagałosięodpoczątkupracnadnowelizacjąustawy.Nowyprzepisjestkrokiemwdobrym kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym. JesttojednakczęściowespełnieniepostulatuOPZZ.OPZZdomagałosięwprostwłącze- niadotabeliustawygruppracownikówadministracyjnych,ekonomicznych,technicznych i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony pracodawców.Biurolegislacyjnestronyrządowejpodtrzymujejednakopinię,żeokreślenie wprostwskaźnikówdlatejgrupyniejestmożliwe.Zapisywobecpracownikówniemedycz- nych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż obowiązujące,bojakpokazałapraktyka,obecne-wiązałysięzuznaniowościąpracodawców w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania. 3)dodaniedoustawyprzepisuzobowiązującegopodmiotleczniczybędącypracodawcą dookreśleniawumowieopracękażdegopracownikaobjętegozakresemustawyinformacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finan- sowe na coroczny wzrost wynagrodzeń. Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjamifinansowymiiprzeznaczeniemwlatach2023–202750proc.wzrostuwysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wyni- kającychzustawyzdnia8czerwca2017r.osposobieustalanianajniższegowynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę zdrowiawkolejnychlatachpowinienprzełożyćsięnazwiększeniedostępnościdoświadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 paź- dziernikadanegoroku,wszczególnościbiorącpoduwagęrealiaspołeczno-ekonomiczne,ze szczególnymuwzględnieniemdostępnościdoświadczeńopiekizdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych. Ankieta pracownicza na temat sytuacji w ZUS Nadmierneobciążenie pracą, konieczność pozo- stawania po godzinach, nieprawdziwe informacje cd. na str. 4 Przegląd związkowych wydarzeń w Polsce Spotkanie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szkolenie zachodniopomorskiego OPZZ w Pogorzelicy W siedzibieMinisterstwaRozwoju i Technologii, 19 listopada br. odbyło się spotkanie Prezy- dium Zespołu Trójstronnego ds. Budownic- twa i Gospodarki Komunalnej z udziałem współprzewodniczących Zespołu: ministra Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu odpowie- dzialnego za budownictwo, Zbigniewa Janow- skiego, przewodniczącego ZZ „Budowlani” i Krzysztofa Baranowskiego, prezesa KBiN. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Skarżycka, koordynującapraceZespołu(DAB)iJakubKus, wiceprzewodniczącyZZBudowlani. Omówiono tematykę kolejnego posie- dzenia plenarnego. Wiodącym tematem tego posiedzeniabędą„Perspektywyrynkupracyw budownictwie do 2027 roku”. Omówione zo- stanąpotrzebybudownictwawzakresienowych kwalifikacji i specjalności (z wykorzystaniem analiz Sektorowej Rady ds. kompetencji w bu- downictwie) i działania na rzecz podniesienia atrakcyjnościpracywsektorzebudowlanym. Zespół skoncentruje się także na potrze- bachzatrudnieniapracownikówmigracyjnych z krajów trzecich w polskim budownictwie, rzeczywistej skali zjawiska, problemie ich asymilacji,regulacjachdotyczącychrozpozna- wania kwalifikacji pracowników migrujących, możliwościichkształceniaiszkolenia. Omówiona zostanie rola partnerów społecznych w kreowaniu rozwiązań stabi- lizujących rynek pracy w budownictwie i wypracowywaniu rozwiązań mających na celu wypełnienie luki w zakresie kompetencji iumiejętnościpracowników. Kontynuowany będzie temat czasu pracy wkontekściebezpieczeństwapracynaposzcze- gólnych stanowiskach, zasady nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy i czasu pracypracownikówmigracyjnych,zgodnośćz polskimiprzepisamiprawapracy. WtrakciespotkaniaministerPiotrUściń- skipoinformowałopracachnadplanowanymi zmianamiwprawiebudowlanymdotyczącymi obszaru odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego za bezpie- czeństwopracy. Dyskusja dotyczyła także dalszych dzia- łań związanych z polityką klimatyczną UE (CBAM, EU ETS), a także nowych inicjatyw w zakresie budownictwa mieszkaniowego (koncepcjenadbudowyistniejącychzasobów). (red) W dniach 15-17 października br., wPogorzelicyodbyłosięszko- lenie zachodniopomorskiej RadyOPZZ .Wtymrokuwszkoleniuwzięli udział członkowie organizacji zakładowych ZZ „Budowlani” z Okręgu Zachodniopo- morskiego,zBorneFurnitureBarlinek,IKEA Stepnica i Barlinek Inwestycje. Tematy tegorocznego szkolenia to: • „Prawopracowniczewokresiepandemii – działania Inspekcji Pracy. Prowadze- nie okręgowy inspektor pracy Konrad Pachciarek. • Polski ład – realizacja postulatów, czy jedynie rozwinięty klientelizm? Prowa- dzenie - posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorka i Katarzyna Kotula. • Problemyruchuzwiązkowegowzachod- niopomorskim. Prowadzenie - Jacek DubińskiiStanisławBarylukZPOPZZ. • DziałaniaOPZZwnowejrzeczywistości pandemiczno–ekonomicznej.Prowadze- nie - przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. • Bezpieczeństwopracy–pandemiacovid. Prowadzenie - Renata Górna OPZZ. • Związki zawodowe w okresie pandemii – pułapki prawne. Prowadzenie - Paweł Galec, prawnik OPZZ. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń. Elżbieta Dziedzic Członkowie ZZ „Budowlani” na szkoleniu w Pogorzelicy
 3. 3 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Nagrody Głównego Inspektora Pracy za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy N aZamkuKrólewskimwWarsza- wie, 18 listopada 2021 r. odbyła sięuroczystośćwręczenianagród GłównegoInspektoraPracyim.HalinyKrahel- skiej oraz nagród w XXVIII edycji konkursu „Pracodawca–organizatorpracybezpiecznej”. WręczonotakżenagrodyGłównegoInspektora Pracywkonkursie„NajaktywniejszySpołeczny InspektorPracy”. Na wniosek przewodniczącego ZZ Bu- dowlani Zbigniewa Janowskiego nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymał Jakub Kus, wiceprzewodniczącyZZ„Budowlani”. W uroczystości wzięli udział przedstawi- cieleprezydenta,parlamentu,rządu,organów nadzoruikontroliwarunkówpracy,środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacjipracodawców.Wuroczystościwziął udziałZbigniewJanowski,zastępcaprzewodni- czącegoRadyOchronyPracy,przewodniczący ZZ„Budowlani”. Okolicznościowe listy do laureatów i uczestnikówuroczystościskierowaliPrezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także Minister Rodziny i Polityki SpołecznejMarlenaMaląg. – Mam dzisiaj zaszczyt uhonorować osoby, którym bliskie jest bezpieczeństwo człowiekawśrodowiskupracy.Todzieńważny także dlatego, że rok temu nie mogliśmy się spotkać ze względów bezpieczeństwa. Jestem dumna,żewłaśnieteraz,jakogłównyinspektor pracy, w imieniu całej Państwowej Inspekcji Pracy,mogęuhonorowaćludzi,którymleżyna sercubezpieczeństwopracy–powiedziałaKata- rzynaŁażewska-Hryckoidodała,żezkażdym rokiem w społeczeństwie rośnie świadomość, jak ważna jest szeroko pojęta działalność na rzeczbezpieczeństwapracy. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia w środowiskupracyzrąkKatarzynyŁażewskiej- -HryckoiwicemarszałekSejmuRPMałgorzaty Gosiewskiejotrzymali:ElżbietaDobrowolska, prof. Urszula Jackowiak, Jakub Kus, prof. Jacek Męcina, Urszula Michalska, Barbara Anna Miszczuk, Marek Mnich, prof. Michał Seweryński, dr Beata Świątkowska, dr Piotr Wojtacha. Podczasuroczystościuhonorowanotakże laureatów XXVIII konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Laureatom nagrodywręczaligłównyinspektorpracywraz zGabrieląMorawską-Stanecką,wicemarszałek Senatu RP, Bogną Janke, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Pawłem Wdó- wikiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie RodzinyiPolitykiSpołecznej. Wkategoriimałychpracodawcównagro- dzono firmy: IBOMBO, OLMEX KMB sp. z o.o,,RODOWITAZROZTOCZAsp.zo.o. W kategorii form zatrudniających od 50 do 249 pracowników nagrodzono firmy: APERAMSTAINLESSSERVICES&SOLU- TIONS POLAND sp. z o.o., FORMASTER S.A.,MONDIBAGSŚWIECIEsp.zo.o. W kategorii firm zatrudniających po- wyżej 249 pracowników nagrodzono firmy: LUMILEDS POLAND S.A., SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC sp. z o.o., WODOCIĄGI CHRZANOWSKIEsp.zo.o. KatarzynaŁażewskaHryckoiposełJanusz Śniadek,przewodniczącyRadyOchronyPracy, wręczyli nagrody i wyróżnienia najaktywniej- szymspołecznyminspektorompracy. Wyróżnienizostalispołeczniinspektorzy pracy: Andrzej Cieślik, Marcin Dymus, Piotr Fabiański,KazimierzMicał,ZbigniewPalacz, Janina Rożenko, Piotr Szwancarz, Stanisław Taube, Krzysztof Urzędowicz, Zbigniew Judasz,PawełSzmigorazKrzysztofŚliwa. Nagrodygłównewkonkursie„Najaktyw- niejszySpołecznyInspektorPracy”otrzymali: Michał Chochołowicz, Barbara Złotucha, GrzegorzKępczyński. Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetusmyczkowegoAltraVolta. Źródło: PIP zdjęcia: GIP/ZJ (red) Jakub Kus, Grzegorz Kępczyński, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Andrzej Radzikowski, Urszula Michalska Najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy Laureaci nagrody im Haliny Krahelskiej Jakub Kus_nagroda im. Haliny Krahelskiej
 4. 4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 na temat zarobków – takie opinie docierały do Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Związkowcy uznali, że trzeba przeprowadzić wśród pracowników ankietę, której wyniki pokażąjakrzeczywiściewyglądasytuacjawZakładzie.Wbadaniuwzięłoudział3398osób z 35 oddziałów ZUS – informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Z ankiety wynika, że wynagrodzenie 60,7 proc. pracowników mieści się w przedziale 3410–4600złbrutto.15,1procotrzymujewynagrodzeniezasadnicze2800–3400zł,corówna sięwynagrodzeniuminimalnemubądźwykraczaniewieleponadnie.Powyżej5010złzarabia jedynie 5,1 proc. - w większości to osoby na kierowniczych stanowiskach. Informacja kierownictwa ZUS o tym, że przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. to 5844 złniezgadzasięzwynikamiankiety.Tyleotrzymujetylkoniewielkagrupazatrudnionych. Niepokojące jest – jak informuje Związek – że w ZUS pracują osoby z długim stażem pracy, a ich wynagrodzenie oscyluje wokół wynagrodzenia minimalnego. Ponadto płace są niewspółmierne w stosunku do ilości, terminowości, odpowiedzialności i wagi wyko- nywanych zadań. Ankietowani podkreślali często, że liczba pracowników ZUS jest niedostosowana do liczbyprzydzielanychzadań.Toprowadzidopracywnadgodzinach-83,9proc.responden- tów uważa, że nie powinno tak być. Za mała liczba zatrudnionych, nadmierne obciążenie zadaniami prowadzą do pogarszania się jakości świadczonych usług. Wpodniesieniujakościpomogłabylepszaorganizacjazajęćorazwyposażeniestanowisk urzędników w odpowiedni sprzęt. Pracownicy zwracali również uwagę na brak uznania od pracodawcy za zaangażowanie w wykonywaną pracę. Ciągłe pretensje to demotywacja do pracy. Protest górników w Warszawie Górnicy protestowali w Warszawie w obronie miejsc pracy i przeciwko wyso- kim cenom energii i ciepła. Manifestację zorganizował Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Spółek Energe- tyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych. OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin – informuje OPZZ „Nie ma zgody na likwidację miejsc pracy!” „Nie pozwolimy na drastyczny wzrost cen ogrzewania i energii elektrycznej!” Te hasła było słychać w sobotę (6 listopada br.) pod Przedstawicielstwem UE w Warszawie. Organizacje związkowe w spółkach energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych zebrały się w stolicy, by pokazać swoje niezadowolenie z podnoszenia cen energii, ale też z powodu obaw o przyszłość swoją i rodzin. Związkowcy uważają, że bez stabilnego systemu energetycznego i ciepłowniczego, opartego na krajowych zasobach, uzależnieni będziemy od dostaw węgla i gazu z krajów sąsiednich. I to ich gospodarki będą się rozwijać, a Polska będzie tylko rynkiem zbytu. ZwiązkowcyprzekazalinaręceWitoldaNaturskiego,p.o.dyrektoraPrzedstawicielstwa KEwPolscepetycjęzpostulatami.WitoldNaturskizobowiązałsiędoprzekazaniapetycji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Petycjazawieram.in.wniosekorozpoczęciedialogu,któryjestpotrzebny,bywskazywać realia i możliwości przemysłu wydobywczego. Pracownicy Izby Skarbowej domagają się podwyżek Jak informuje OPZZ, 23 października w Warszawie manifestowali pracownicy skarbówki. Demonstrację zorganizował Komitet Protestacyjny Związków Zawodo- wychdziałającychwKrajowejAdministracji Skarbowej. Obecni byli także członkowie i władze Związku Zawodowego Skarbowców, wspie- raniprzezpracownikówsądów,prokuratur, urzędów wojewódzkich, funkcjonariuszy celno-skarbowych, funkcjonariuszy służby więziennejorazpolicji.ProtestującyprzeszliulicamistolicypodgmachKancelariiPrezesa Rady Ministrów. Tam domagali się: • 12% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika KAS, w celu zapewnienia realnego poziomu otrzymywanej pensji, która zniweluje skutki wzrasta- jącej inflacji; • rzetelnego i całkowitego wywiązania się z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustano- wienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”; • przywrócenia3%funduszunagródprzyznawanychwgzasadokreślonychwregulami- nach nagród w poszczególnych jednostkach KAS; • proporcjonalnegoisukcesywnegopodwyższaniakwotybazowej,stanowiącejpodstawę wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej przy każdej zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia corocznie ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów. Zebrał: Tomasz Nagórka cd. ze str. 2 Nowa kadencja Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. N apoczątkulistopada,wsiedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyłosiępierwszeoddwóchlat posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy dosprawBezpieczeństwaPracywBudownictwie. W posiedzeniu uczestniczył Tomasz Nagórka - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Rada jest organem opiniodawczo-dorad- czym Głównego Inspektora Pracy. Jej celem jest formułowanie opinii i wniosków w zakresie ochronypracy.Radępowołałgłównyinspektor pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko. Na prze- wodniczącego Rady został powołany Jarosław Leśniewski – zastępca głównego inspektora pracy.FunkcjęwiceprzewodniczącegoRadypełni Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Członkami Rady są przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawców,związkówzawodowych,izb,stowa- rzyszeńiurzędówzwiązanychześrodowiskiem budowlanym. Członkiem Rady jest Tomasz Nagórka–wiceprzewodniczącyZwiązku. DozadańRadynależywszczególności: • wyrażanie opinii i formułowanie wnio- sków, dotyczących inicjowania przedsię- wzięćwzakresieochronypracywsektorze budowlanym, • organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i organizacji zaintere- sowanych problematyką ochrony pracy w sektorzebudowlanym, • konsultowanie i opiniowanie spraw pre- zentowanych przez Przewodniczącego i WiceprzewodniczącegoRady. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia aktów powołania członkom Rady przez prze- wodniczącegoRadyJarosławaLeśniewskiego. JakubChojnicki–dyrektorDepartamentu NadzoruiKontroliwGłównymInspektoracie Pracyzaprezentowałpodsumowanieczerwcowej akcji PIP: „Kontrole na małych budowach” oraz kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji tematu: „Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi”. W ramach akcji: „Kontrole na małych budowach” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili 648 kontroli na 438 budowach. Jak zaznaczył Jakub Chojnicki, zatrudnieni na kontrolowanych budowach często wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, głównie hełmówochronnychorazśrodkówchroniących przed upadkiem z wysokości. Powodem było niewyposażaniewteśrodkizatrudnionychbądź ichniestosowanie. Najczęściej ujawnianym bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia zatrudnionych osób było przysypanie pracujących ziemią. Zagrożenie to występowało podczas wykony- waniapracwwykopachościanachpionowych nieumocnionych,bezrozparcialubpodparcia, gdzieczęstourobekbyłskładowanyprzykrawę- dzi wykopu, wzdłuż którego niejednokrotnie odbywałsięruchpojazdówkołowych. PaństwowaInspekcjaPracyprzeprowadziła w sumie 261 kontroli żurawi wieżowych i szyb- komontujących,zczego154kontroledotyczyły żurawiwieżowych.Skontrolowanychzostało225 podmiotów,dlaktórychpracęwykonywało245 operatorów żurawi, z czego 157 zatrudnionych było na umowie o pracę, 44 miało podpisane umowy cywilnoprawne a 44 było osobami samozatrudnionymi. Mówiąc o czasie wyko- nywaniaobowiązkówprzezoperatorówżurawi Jakub Chojnicki zwrócił uwagę na problem braku książek dyżuru oraz na problem braku możliwości weryfikacji prawidłowości wpisów dotakiejksiążki. W tej części posiedzenia głos zabrał repre- zentant Związku Zawodowego „Budowlani” Tomasz Nagórka, który zapytał o stosowanie pomostów i wind na żurawiach powyżej 80 metrów wysokości. W szczególności na budo- wach warszawskich drapaczy chmur. Odniósł się do kwestii czasu wykonywania czynności przezoperatorażurawiawieżowegowkontekście czynnościwejściaizejściaoperatorazwysokich żurawi. Dyrektor Jakub Chojnicki przedstawił również plany organizacji 3-letniej kampanii kontrolno-prewencyjnej,poświęconejpodniesie- niupoziomubezpieczeństwapracynapolskich budowach–wzakresiedziałalnościkontrolnej. Odziałalnościprewencyjnejwramach3-letniej kampanii wypowiedział się Artur Sobota, dyrektorDepartamentuPrewencjiiPromocji. Od stycznia 2022 roku Państwowa In- spekcja Pracy rozpocznie planowe kontrole w sektorzebudowlanym,wynikającezprzyjętego programu działania PIP na lata 2022-2024. Zgodnie z planem w 2022 r. skontrolowanych zostanie1000placówbudów. Równolegle z działaniami kontrolnymi przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona kampania prewencyjno-promocyjna, skiero- wana do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Na zakończenie posiedzenia Joanna Pło- chocka – główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji przedstawiła regulamin konkursu„Bezpiecznabudowa”.Celemkonkur- sujestpromowaniepracodawców,wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, partnerem - Poro- zumieniedlaBezpieczeństwawBudownictwie. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap wojewódzki – na szczeblu okręgowych inspektoratówpracy(etapzakończony).IIetap krajowy – na szczeblu głównego inspektoratu pracy. W konkursie doceniane są ponadstan- dardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnymobiekciebudowlanych,wskazanym wzgłoszeniu.Upowszechnianebędąszczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, orga- nizującychpracęwsposóbbezpieczny. Red/PIP
 5. 5 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 W Gliwicach,naWydziale Mechanicznym Tech- nologicznym Politech- niki Śląskiej, 28 października 2021 r. odbyłosiępierwszeseminariumregio- nalnent.identyfikacjiiprognozowania potrzebkwalifikacyjno-zawodowychw budownictwie, zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w BudownictwiewewspółpracyzeŚląską IzbąPracodawców.Celemseminarium byławymianadoświadczeńkrajowych i regionalnych w zakresie identyfi- kowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracywbudownictwie. Przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie zaprezentowali rezultaty niektórych działań Rady, związanych z identyfi- kacją potrzeb rynku budowlanego w obszarze kwalifikacji, barier edukacyj- nych, prac zmierzających do opisania i włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifika- cji. Prezentowano także inicjatywy i narzędzia opisu kwalifikacji i kom- petencji zawodowych, wspierające pracodawców, pracowników i służby zatrudnienia. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z rezultatami pierwszej edycji Branżowego Badania KapitałuLudzkiegowBudownictwie. Zaprezentowano także regionalne, śląskieinicjatywy,mającenaceluupo- wszechnienie nowych umiejętności i kompetencji,niezbędnychwobszarze budownictwaniskoenergetycznego. W seminarium udział wzięli przedstawiciele śląskich pracodaw- ców budownictwa, regionalnych izb gospodarczych i zawodowych, Okrę- gu Śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, przedstawiciele władz Wydziałów Budownictwa i Architek- turyistudenciPolitechnikiŚląskiej. Uczestników seminarium po- witali: prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznegodrhab.inż.Damian Gąsiorek, prof. PŚ, prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców Tomasz Golis i wiceprzewodniczący Rady ds. KompetencjiJakubKus. Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształceniazawodowegodlabudownic- twawPolscewkontekściepotrzebzgła- szanychprzezpracodawcówiśrodowi- skaedukacyjne sektorazaprezentowali prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocławskiej,liderGrupy roboczejSRKB,iczłonekRadydrZofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej PolitechnikiWarszawskiej. O kwalifikacjach szczególnie potrzebnych w budownictwie w per- spektywie najbliższych lat, zwłaszcza w kontekście potrzeb budownictwa niskoemisyjnego, cyfryzacji i gospo- darkioobieguzamkniętymmówił dr Krzysztof Symela, kierownik Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawo- dowej Centrum Badań Edukacji Za- wodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom. Dr Krzysztof Symela zaprezentował także rezultaty projektu i platformę INFODORADCA+ O szkoleniach w budownictwie w kontekście rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS w świetle prac nad kwalifikacjami rynkowymi włączanymidoZSK,mówiłaAgniesz- kaSzymczak,ekspertInstytutuBadań Edukacyjnych. Andrzej Żurawski – Instytut BadańEdukacyjnych–omówiłzakres i kierunki prac nad kwalifikacjami rynkowymiwZSK. Robert Zakrzewski, główny spe- cjalista w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówił cele i najważniejsze rezultaty Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL)dlabranżybudowlanej. Cele,zrealizowaneiprzewidywane rezultatymiędzynarodowegoprojektu „Construction Blueprint. Skills Blu- eprint dla Przemysłu Budowlanego” omówił Jakub Kus, wiceprzewodni- czącySektorowejRadyds.Kompetencji w Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”, członek konsorcjum projektu. W bloku: Regionalne i lokalne inicjatywy w zakresie odpowiadania na potrzeby pracodawców dotyczące kapitałuludzkiegoikształtowaniarów- nowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w sektorze budownictwa wystąpili: dr inż. Dorota Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekolo- gicznego–zprezentacją:Promowaniei wdrażaniedziałańwkierunkurozwoju budownictwazrównoważonego,wtym rozwoju audytu środowiskowego i po- trzebkompetencyjnychwtymzakresie; AnnaSiwiec,reprezentującaAPA- Group – z prezentacją: Efektywność energetyczna i cyfrowe zarządzanie budynkami,oraz mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, z prezentacją:Zwiększenieefektywności energetycznej w budynkach mieszka- niowych. We wszystkich z prezentacji re- gionalnych zwracano uwagę na nowe obszarypotrzebkompetencyjnych. Po każdej z prezentacji odbywała się sesja pytań, odpowiedzi i komen- tarzy. Przedstawicielefirmbudowlanych obecninaseminariumwypełniliankie- tę „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwzbranżybudowlanej”, mającą na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych rozpo- znawanych przez przedsiębiorców działającychwsektorzebudownictwa. Rezultaty tego badania analizowane będą przez Radę ds. Kompetencji po przeprowadzeniu pełnego cyklu seminariów regionalnych. Uczestnicy śląskiego seminarium wysoko ocenili poziommerytorycznyspotkania. (red) Pierwsze seminarium regionalne SRKB: Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno- zawodowych w budownictwie na Śląsku Agnieszka Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych Jakub Kus, wiceprzewodniczący Rady i Andrzej Żurawski IBE Dr Zofia Kozyra, Politechnika Warszawska Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prof. Jerzy Hoła, lider Grupy ds barier edukacyjnych Dr inż. Dorota Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Dr Krzysztof Symela, Sieć Łukasiewicz ITeE Robert Zakrzewski, Departament Strategii i Analiz PARP Otwarcie seminarium Rady - prof. Damian Gąsiorek, Tomasz Golis , Jakub Kus, Artur Pollak
 6. 6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu oprzyjęcieDługoterminowej Strategii Renowacji - Apel poparł Związek Zawodowy „Budowlani” 16 listopada,dopremieraMateuszaMora- wieckiegotrafiłapel,wystosowanyprzez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, który to poparło 19 organizacji - o jak najszybsze przyjęcie Długoter- minowej Strategii Renowacji. Nieprzyjęcie Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planuwdziedzinieenergiiiklimatu.Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Długoterminowa Strategia Renowacji powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępnośćśrodkówfinansowychUniiEuropejskiej wramachperspektywynalata2021-2027.Jejgłównym celem jest stworzenie warunków pozwalających w sposóbdługofalowyzmodernizowaćbudynkiwPol- sce-zgodnieztransformacjąwkierunkugospodarki neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana przezMinisterstwoRozwojuiTechnologii,wskazuje napotrzebępromocjigłębokiejtermomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu. Jak wynika ze Strategii, skutkiem opłacalnej pod względem ekonomicznym termomodernizacji ma być oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnychwynosząca147TWh,coodpowiada75 proc.obecnegopoziomuzapotrzebowanianaenergię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to rów- nowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce. „Przyjęta i efektywnie wdrażana Długotermi- nowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiskanaturalnegownaszymkraju.Jejrealizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców - producen- tów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych go- spodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Informacja prasowa Związek Pracodawców Producentów Materia- łów dla Budownictwa (red) Warszawa, 16 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Apel o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji Szanowny Panie Premierze, Apelujemy do Pana i Pańskiego rządu o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Zgodnie z art. 2a ust. 8 dyrektywy 2010/31 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Strategia powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Długoterminowa Strategia Renowacji przygotowana profesjonalnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zawiera niezbędne analizy i obliczenia. Zwraca uwagę na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu. Wspieranie termomodernizacji krajowych zasobów budowlanych niesie ze sobą wiele korzyści: • ogranicza niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii, • zmniejsza negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, • podwyższa jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji, • pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju. Przyjęta i efektywnie wdrażana Strategia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców - producentów wyrobów budowalnych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowalnego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski. Mając na uwadze te wszystkie korzyści jeszcze raz apelujemy do Pana Premiera i Pańskiego rządu o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Z poważaniem Szymon Firląg Prezes Związku PracodawcówProducentów Materiałów dla Budownictwa Lista organizacji popierających apel: 1. Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK) 2. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 3. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI) 4. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR) 5. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) 6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) 7. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV) 8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) 9. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO) 10. Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE) 11. Miesięcznik IZOLACJE 12. Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna 13. CEMEX Polska 14. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD) 15. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) 16. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) 17. Konfederacja Lewiatan 18. Związek Zawodowy "Budowlani" 19. Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW) J akinformujeGłównyUrządStatystyczny,w okresietrzechkwartałów2021rokuoddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na którychbudowęwydanopozwolenialubdokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Według wstępnych danych Urzędu, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oddano do użytkowania 164,4 tys. mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 97,3 tys. mieszkań – o 3,8% mniej niż w analo- gicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni–63,8tys.mieszkań,tj.21,3%więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałychformachbudownictwa,tj.spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 318 mieszkań (2 567 przed rokiem). Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosła 15,4 mln m2 , czyli o 11,0% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,7 m2 . Wtrzechpierwszychkwartałach2021r.rozpo- czętobudowę216,4tys.mieszkań,tj.o29,3%więcej niżprzedrokiem.Deweloperzyrozpoczęlibudowę 128,0 tys. mieszkań (o 36,5% więcej), a inwestorzy indywidualni 84,6 tys. (o 19,5% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3 795 mieszkań (wobec 2 730 w roku poprzednim). Szacuje się, że na koniec września 2021 r. w budowie pozostawało 880,6 tys. mieszkań, tj. o 5,3 % więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020. W okresie I-IX 2021 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań którychbudowęrozpoczętooraznaktórychbudowę wydanopozwolenialubdokonanozgłoszeniazpro- jektembudowlanym,odnotowanowwojewództwie mazowieckim (odpowiednio 30,0 tys., 39,8 tys. i 45,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (19,8 tys., 23,7tys.i27,0tys.)orazdolnośląskim(18,6tys.,18,3 tys. i 21,4 tys.). Źródło danych GUS GUS o budownictwie mieszkaniowym
 7. 7 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Fala renowacji na potrzeby Europy Wpaździerniku2020r.opublikowanyzostałprzezKomisjęEuropejską KomunikatFalarenowacjinapotrzebyEuropy–ekologizacjabudynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia.Jesttonowastrategi,która ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w Europie. Wskazuje ona na kluczowy - 40-procentowy udział zasobów budowlanych w całkowitym zużyciu energii w UE. Co ważne, zasoby te są stare - 85% ma ponad 20 lat, około 90% istniejących obecnie budynków będzie nadal stać w 2050 r. Ich odnawianie przebiega zbyt wolno, aby realne stało się osiągnięcie celów klimatycznych na rok 2030, w tym zmniejszenie gazów cieplarnianych o co najmniej 55% (w porównaniu z rokiem 1990). Dlatego też Fala Renowacji skupia się na działaniach sprawiających, aby nasze budynki stały się bardziej energooszczędne, mniej emisyjne w całym cyklu życia i bardziej zrównoważone, by nawet stare domy spełniały minimalne standardy efektywności energetycznej. Niestety,aktualniewUniiEuropejskiejtylko1%istniejącychzasobów budowlanychcorokuprzechodzitermomodernizację.Głębokierenowacje (czyli takie, które zmniejszają zużycie energii o co najmniej 60 %), są przeprowadzane tylko na 0,2 % zasobów, a w niektórych regionach - wcale. W wyniku Fali Renowacji, wskaźnik termomodernizacji ma się podwoić. Szacuje się, że do 2030 r. można by odnowić 35 mln budynków. Jak zapisano w strategii, stawką jest nie tylko obniżenie rachunków za energię i ograniczenie emisji. Renowacja może otworzyć wiele możliwości i przynieść dalekosiężne korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Budynkimogąstaćsięmiedzyinnymizdrowsze,łatwiejdostępne,odporne na ekstremalne zjawiska przyrodnicze, mogą zostać wyposażone w punkty ładowania na potrzeby elektromobilności. Idąc dalej, inteligentne budynki mogądostarczaćniezbędnychdanych,zgodniezzasadąochronyprywatno- ści, na potrzeby planowania przestrzennego i usług miejskich. Gruntowna renowacjamożezmniejszyćpresjęnazabudowęterenówniezagospodarowa- nych, przyczyniając się do ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i zapewnienia żyznych gruntów rolnych. Długoterminowa Strategia Renowacji - rekomendowany scenariusz rozwoju Inwestowanie w budynki to niewątpliwie szansa rozwoju dla branży budowlanej. Procesy renowacyjne generują popyt na nowoczesne materiały i urządzenia, wspierają rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych np. z energetyką,elektromobilnością,czyzarządzaniempracamiremontowo-bu- dowlanymiwoparciuinteligentnesystemyinformatyczne.Zapisyprojektu krajowej Długoterminowej Strategii Renowacji (luty 2021) wskazują, że w Polsce dostrzega się tę szansę dla branży budowlanej i wspiera rozwój inteli- gentnychtechnologiiorazbudynków.Wedługscenariuszarekomendowanego do 2050 r. 66% budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasyw- nego, a 21% do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13% budynków, którychzprzyczyntechnicznychbądźekonomicznychniedasiętakgłęboko zmodernizować,trafidoprzedziałuefektywności90-150kWh/(m2·rok).W scenariuszu tym średnie roczne tempo renowacji wynosi około 4%, przy czym tempo głębokiej termomodernizacji do najwyższego standardu nie przekracza istotnie 3%, a ten poziom jest osiągany dopiero po roku 2035. Zapewniatowystarczającyczasdozbudowaniaodpowiednichkompetencji i potencjału wśród dostawców niezbędnych rozwiązań technologicznych. InteligentneienergooszczędnebudownictwojestteżjednązKrajowych InteligentnychSpecjalizacji.Projektyzzakresuwdrażanianp.inteligentnych liczników, rozwiązań „smart city” oraz pozostałych innowacji w zakresie inteligentnegobudownictwasąrealizowanezewsparciemśrodkówunijnych i krajowych. W prace te włącza się między innymi Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, skupiająca potencjał ponad 30 instytutów badawczych z całej Polski. Realizując prace badawcze z obszarów inteligentnej i czystej mobilności, transformacji cyfrowej, czy zrównoważonej gospodarki i energii, dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. An- gażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skalikrajuaparaturęnaukową.Conajważniejsze–przedsiębiorcanieponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu. Umiejętności dla renowacji - potrzeby i wyniki badań Istotnym wyzwaniem dla powodzenia renowacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu umiejętności i wysokiej jakości kształcenia w sektorzebudownictwaiefektywnościenergetycznej.Służyćtemumająm.in. opublikowane w 2017 r. Sektorowe Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. Z kolei Długoterminowa Strategia Renowacji, wśród działań dotyczących wsparciarenowacjibudynkówwPolscewobszarzeumiejętnościikształcenia, zakłada m.in: •Wprowadzeniepodziałunazatrudnionychprzybudowieiprzyreno- wacji budynków według poziomu kwalifikacji w statystyce zatrudnionych w budownictwie; • Przebudowę systemu szkolnictwa w kierunku ustawicznego kształce- nia - tak, aby wzmocnić kompetencje pracowników sektora budowlanego w zakresie parametrów cieplnych budynków, techniki instalacyjnej oraz źródeł ciepła; • Opracowanie i monitorowanie regionalnych i krajowych bilansów podaży i popytu na pracujących przy renowacji budynków; • Budowa kompetencji na rzecz innowacji systemowych. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju kompetencji w zakresie planowania,wdrażaniaikierowaniainnowacyjnymiprojektamidotyczącymi głębokiej modernizacji budynków. Prace renowacyjne są pracochłonne, tworzą miejsca pracy zarówno w samym sektorze budowlanym, jak i w sposób pośredni we wszystkich sektorachdostarczającychmumateriałyiusługi.Szacujesię,żedo2030 r., dzięki fali renowacji, w unijnym sektorze budowlanym możliwe jest utworzenie160000zielonychmiejscpracy.NatomiastszacunkidlaPolski wskazują,żewperspektywie30-letniej,kompleksowatermomodernizacja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych da w naszym kraju około 100 tysięcy etatów w samym sektorze budownictwa. Będą to miejsca wyma- gające zarówno kwalifikacji niskich (pracownicy budowlani), średnich (np. technicy/inżynierowie o określonych specjalnościach, instalatorzy OZE), jak i wysokich (np. audytorzy energetyczni, inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne świadczący kontrolę wykonawstwa i/lub nadzór inwestorski). Pracownicy ci będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami natury tech- nicznej, prawnej i organizacyjnej. Jak pokazał Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży budowlanej do najważniejszych wyzwań w perspek- tywie zaledwie 5 lat należeć będą: powszechna obsługa systemów BIM, automatyzacja,aletakżecorazszerszezastosowanietechnologiizwiązanejz wykorzystaniemenergiiodnawialnejwbudownictwie,renesanstechnologii budowy z wykorzystaniem prefabrykatów. Konsekwencją tej ewolucji jest przewidywany w perspektywie 5 lat wzrost udziału nowych stanowisk w strukturzezatrudnieniawbranżybudowlanej,tj.:projektantówwizualizacji 3D,inżynierówds.BIM,specjalistówds.ochronyśrodowiskaorazserwisan- tówmaszynnowejtechnologii.Obokpojawiającychsięnowychstanowisk, również te dotychczasowe wymagają rozwoju kompetencji zajmujących je pracowników, którym niestety brakuje przekonania o konieczności stałego podnoszenia kompetencji oraz poczucia odpowiedzialności za warunki pracy. Wyzwaniem jest także zapewnienie rzeczowych i bezstronnych szko- leń, a w przypadku absolwentów – zwiększenie nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych. Warto zaznaczyć, że jak wykazały badania międzynarodowego part- nerstwa (Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska) projektu RenovUp -Professionalisingsitemanagersandteamleadersinthespecificmanagement of building renovation sites in Europe (www.renovup.eu) realizowanego z udziałem Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, w programieErasmus+lukakompetencyjnawśródpracownikówbudowlanych specjalizujących się w pracach remontowych, wykazuje pewną specyfikę. Dotyczy ona przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, zaskakujących, nieprzewidzianych (związanych np. z rzeczy- wistymstanemtechnicznymremontowanegoobiektu,zmiennościądecyzji klienta, ograniczeniami w możliwości zastosowania wybranej technologii czy materiału). Działania przewidziane w ramach strategii Fala renowacji powoduje, iż ta grupa pracowników sektora budowlanego powinna być mocniej dostrzeżona, głównie w aspekcie potrzeb rozwoju kompetencji. Znaczącym utrudnieniem jest brak w naszym kraju branżowych centrów szkoleniowych, które zapewniałyby profesjonalną, opartą o rzeczywiste potrzeby ofertę edukacyjną, realizowaną w rzeczywistych warunkach pracy (Work-Based-Learning), z systemem potwierdzania i certyfikacji efektów uczenia się, który wzmocni tożsamość zawodową pracowników sektora budownictwa niezbędną dla budowania poczucia przynależności do okre- ślonej społeczności zawodowej. Falarenowacjiiidącazaniąefektywnośćenergetycznabudynkówtworzy nowyrynek,kreujezarównowyzwania,jakiszanserozwoju.Czyjewykorzy- stamy,zależyodsamychpracownikówipracodawcówsektorabudownictwa, ale i od uwarunkowań organizacyjno-prawnych stworzonych w kraju. FALA RENOWACJI - CO Z NIEJ WYNIKA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWNICTWA (komentarz ekspercki) dr Jolanta Religa Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksplo- atacji Kierownik projektu Erasmus+ RenovUp dr inż. Krzysztof Symela Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksplo- atacji Kierownik Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawodowej
 8. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 8 ZWIĄZKI W TRUDNYM CZ Konferencja „Pande wyzwania w śro n  Jakub Kus: Od początku 2020 roku funkcjo- nujemy w stanie pandemii COVID-19. To wpływa na nasze życie prywatne, na funkcjonowanie gospodarki, ale też na działalność organizacji związkowych. Czy i jakpandemiawpłynęłana zmianyworganizacjipracy EFBWW? I czego nas nauczyła pandemia? Tom Deleu:COVID-19wpłynąłnafunkcjonowanie całego społeczeństwa, również EFBWW. Przede wszystkim wepchnął nas w „tryb cyfrowy”. EFBWW przeszedł na cyfryzację z prędkością światła. Wielesiędowiedzieliśmyomożliwościach,aletakżeogra- niczeniach pracy i spotkań online. Technologia cyfrowa pozostanie kluczowym składnikiem tego, jak będziemy pracować w przyszłości, ale nie jest odpowiednia dla wszystkich spotkań. Musimy podsumować wyciągnięte wnioski w dobry sposób, aby uczynić nas bardziej sku- tecznymi i silniejszymi. COVID-19 nauczył nas również koncentrowania się na kluczowych kwestiach dla naszej pracy. Te kwestie to: • silna gospodarka, która działa dla wszystkich, po- przez bezpośrednie, godne miejsca pracy; • postęp społeczny dla pracowników w całej Europie, ale zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschod- niej; • walka z prekaryzacją i wyzyskiem na rynku pracy; • walka o silne prawodawstwo BHP i egzekwowanie go w terenie; • jasne zasady dla korporacji wielonarodowych; • wzmocnienienaszychorganizacjipoprzezzwiększe- nie liczby członków. Aby odnieść sukces, potrzebujemy większej i lepszej współpracy na szczeblu unijnym i globalnym. n   Pandemia skomplikowała naszą pracę na szczeblueuropejskimikrajowym.Jednocześnieposze- rzyła spektrum wyzwań stawianych przed związkami zawodowymi. Jakie są, według Ciebie, najważniejsze obszary,wktórychzwiązkizawodowenaszychsektorów powinny być dzisiaj szczególnie aktywne? Popierwsze-BHP,bomabezpośredniwpływnażycie naszych pracowników, szczególnie w naszych branżach, które mają bardzo specyficzne profile ryzyka. Po drugie - bezpośrednie, przyzwoite miejsca pracy z dobrymi zarobkami, ograniczenie podwykonawstwa, lepsza ochrona pracowników mobilnych i migrujących. Po trzecie - organizowanie i edukowanie członków / mężów zaufania, aby byli bardziej zaangażowani. n  EFBWW koordynuje politykę europejską naszych związków zawodowych, przedstawia stano- wiska w najistotniejszych sprawach dla pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłudrzewnego,meblarskiegoileśnictwa.Które obszary działalności Federacji są najważniejsze dziś i w perspektywie kilku kolejnych lat? Co jest głównym wyzwaniem dla EFBWW? To sprawiedliwy rynek wewnętrzny, promujący postępspołeczny;rynekwewnętrznypowinienprzynosić korzyści wszystkim pracownikom. Obecnie zbyt często pracodawcyipośrednicydziałającywzłejwierzewykorzy- stująrynekwewnętrznyjakorezerwędlataniej,elastycznej i możliwej do wykorzystania siły roboczej. Potrzebujemy konwergencji wzrostowej w całej Europie, zapewniającej dobre miejsca pracy z dobrymi warunkami pracy, dobry- mi zarobkami i dobrą ochroną socjalną. Potrzebujemy nowych i silniejszych przepisów regulujących rynek. Potrzebujemy protokołu postępu społecznego. Musimy również przyjrzeć się sobie i ciężko praco- wać, aby stać się silniejszymi związkami zawodowymi w budownictwie,drzewiarstwieileśnictwiewcałejEuropie, jest to kluczowe, jeśli chcemy pozostać odpowiednio skuteczni w przyszłości. n   Dla budownictwa, wśród inicjatyw euro- pejskich, szczególnie istotne są plany odbudowy i programy związane z Falą renowacji. To szansa dla przemysłu budowlanego. Ale nas w tych programach interesująprzedewszystkimwarunkipracyiprzyszłość rynku pracy w budownictwie. Na co przede wszystkim my,związkowcypowinniśmyzwrócićuwagęwnaszych działaniach, stanowiskach i opiniach, w lobbingu na rzecz rozwiązań korzystnych dla pracowników? Przede wszystkim musimy upewnić się, że jesteśmy przy stole, przy którym omawia się i podejmuje decyzje w sprawie tych polityk. Dlatego musimy współpracować z tymi, którzy mają podobne cele, czasem mogą to być nasze konfederacje, organizacje pozarządowe, sojusze, ale czasem także branżowe federacje pracodawców. Jeśli partnerzy społeczni mówią jednym głosem, to rząd po- winien uważnie słuchać i wspierać te wspólne inicjatywy. Jeśli chodzi o zasady, powinny być „dobre” dla na- szych członków. Oznacza to, że powinny przyczyniać się dopostępuspołecznego.Jeślichcemyzobaczyćprawdziwą zmianę, musimy również nalegać, aby polityka miała jasne cele, jasny harmonogram i wystarczające zasoby. I musimynalegaćnaudziałwrealizacji.Aktywnarolawtym obszarzemożebyćrównieżnarzędziemdoorganizowania prezentacjipracownikomtego,comożemyimdostarczyć jako związki. n  KomisjaEuropejskaprzedstawiłanoweprogra- my i propozycje w ramach „Green Deal”. Dotyczy to, między innymi, strategii bioróżnorodności, nowych mechanizmów ograniczania emisji, zmian w systemie EU ETS, CBAM… EFBWW popiera kierunek prze- budowy gospodarki dla ochrony klimatu. Znamy cele, mówimyoszansachrozwojowych,aleznacznierzadziej ozagrożeniachdlarynkuiprzyszłościpracywnaszych sektorach. O ucieczce „przemysłów emisyjnych” z Europy, o problemach z przekwalifikowaniem pra- cowników, o przewidywanych problemach przemysłu drzewnego i meblarskiego. Czy to realne zagrożenia? Czy jest się czego bać? EFBWWwspierawalkęzezmianamiklimatycznymi. Przyjęliśmy z zadowoleniem Zielony Ład, ponieważ daje on wiele możliwości dla branży budowlanej. Wiele inwestycji będzie dotyczyło nowej infrastruktury, modernizacji istniejących zasobów budowlanych oraz O kręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii,PrawaiNaukMedycz- nychwKielcachzorganizował 22października 2021 r. konferencję nt. „Pandemia COVID-19 nowe wyzwania w środowisku pracy”. W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał Adam Derza okręgowy inspektor pracy w Kielcach, który odczytał przygotowanynatąokolicznośćlistKatarzyny Łażewskiej - Hrycko - Głównego Inspektora Pracy oraz dr Krzysztof Wątorek - prorektor WSEPiNM. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawicielezwiązkówzawodowychBożena Czupryńska, wiceprzewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Kazimierz Pasternak, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza podkreślił szczególny charakter spotkania w okresie pandemii, a także wielo- letnią współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel- cach,szczególniezdziekanemWydziałuPrawa iBezpieczeństwa,drWaldemaremCisowskim orazdziekanemWydziałuNaukMedycznych dr Łukaszem Baratyńskim. Oficjalną część konferencji rozpoczął wykład dr hab. Barbary Błaszczyk, prof. w WSEPiNM nt. „WpływpandemiiCOVID–19 na zdrowie i życie człowieka”. Kolejne wykłady wygłosili: • Kamila Pawłowska, inspektor pracy OIP w Kielcach, nt. „Pandemia COVID-19 jako czynnik stresowy w środowisku pracy–nowezagrożeniapsychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi”, • drŻanetaGrygiel-Kaleta,adiunktwWSE- PiNM w Kielcach, nt. „Prawne aspekty pracy zdalnej”, • Tomasz Barański, nadinspektor pracy OIP w Kielcach, nt. „Wypadki w czasie pracy zdalnej”. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego głos zabrali: Kazimierz Mą- dzik-świętokrzyskikuratoroświaty,Kazimierz Pasternak-zastępcaprzewodniczącegoRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Marcin Fornalski - przewodniczący Ogólno- polskiegoStowarzyszeniaPracownikówSłużby BHP o/Kielce, Andrzej Lis - przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowni- ków Służby BHP o/Końskie. Trwającaodponadpółtorarokuepidemia wirusaSARS-CoV-2wpłynęłanawszystkiesfery naszego życia, w tym również na środowisko pracy.Zdnianadzieńpracodawcyipracownicy zostalizmuszenidozmianyswoichzachowańi nawykóworazporadzeniasobiezwyzwaniami, których charakteru i skali jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał. Zachowanie dystansu fizycznego, praca w maseczkach, dezynfekcja rąk i pomieszczeń, praca zdalna, lockdown i związane z nim obostrzenia, problemy ekonomiczne to tylko część  trudności, przed którymi stanęło środowisko pracy. Uczestnicy konferencji podkreślali, że dane medyczne wskazują na to, że wirus SARS-CoV-2 może infekować nie tylko układ oddechowy, ale też układ nerwowy i mięśnie szkieletowe. Co więcej, trzeba mieć świado- mość, że u pacjentów z cięższym przebiegiem COVID-19 nagłe pogorszenie stanu zdrowia może mieć związek z wystąpieniem tak poważnego zdarzenia neurologicznego, jakim jest udar mózgu i potem zgon chorego. Nowe realia życia w dobie pandemii niosą poważne zagrożenia dla samopoczucia i zdrowia psychicznego. Nowością jest praca czy naukaw domu,zagrożenieutratypracylub przymustymczasowegobezrobocia,ograniczo- ne kontakty przyjaciółmi i współpracownika- mi,a nawetczłonkamirodziny.Cierpipoczucie wolności, niezależności i wpływu na sytuację.   Sposób funkcjonowania uczniów i na- uczycieli również zmienił się diametralnie. Takie czynniki jak niewychodzenie z domu, praca zza biurka, wielogodzinne przebywanie przed ekranem komputera mają negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizycz- ne dzieci i dorosłych. Aktualnie trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy, w którym przewi- duje się wprowadzić regulacje dotyczące pracy Z sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa Tomem Deleu rozmawia Adam Derza - okręgowy inspektor pracy w Kielcach odczytuje list Głównego In
 9. 9 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 ZASIE I NA TRUDNY CZAS emia COVID-19 nowe odowisku pracy” nowych mieszkań. Przyniesie to wiele nowych miejsc pracy w budownictwie, ale także w przemyśle drzewnym imeblarskim.Musimynalegać,abytenowemiejscapracy były również przyzwoitymi miejscami pracy. Musimy nalegaćnapostępowezamówieniapubliczneiupewnićsię, żepieniądzepublicznetrafiajątylkodoprzyzwoitychfirm, firm, które naprawdę angażują się w negocjacje zbiorowe i dialog społeczny. Dlatego popieramy Zielony Ład, ponieważ jest on konieczny i stwarza wiele możliwości dla niektórych z naszych sektorów. Ale zawsze nalegamy, aby Zielony Ład był inkluzywny, sprawiedliwy i społeczny. Oznacza to, że muszą być zaangażowane związki zawodowe. Dziś tak nie jest. I krytykujemy to, kiedy tylko możemy. Mówimy też bardzo wyraźnie, że wierzymy w świetlaną przyszłość dla przemysłu cementowego i innych materiałów budowlanych w Europie. Jednak branże te muszą zinten- syfikować inwestycje w innowacje i czystą technologię. Aby chronić te inwestycje i dobre miejsca pracy w tych branżach, potrzebujemy silnego i skutecznego CBAM przeciwkoucieczceemisjidwutlenkuwęgla.Byłobyniedo przyjęcia, żebyśmy osiągnęli cele klimatyczne, ponieważ zanieczyszczające części przemysłu po prostu przenoszą się za granicę, a dobre miejsca pracy są tracone w UE. Będziemy walczyć o miejsca pracy w cementowniach w Europie, ale duże międzynarodowe firmy z tego sektora równieżmusząsięzaangażować.Wtejchwilirozmawiamy o tym z ich reprezentacją Cembureau. n  Nie jest tajemnicą, że EFBWW zrzesza orga- nizacje z krajów o różnych systemach rynku pracy i różnympoziomierozwoju.Towpływanazróżnicowane stanowiskaposzczególnychorganizacjiczłonkowskich wróżnych,częstokluczowychsprawach,choćbytakich jakeuropejskapłacaminimalna.Jakgodzićtestanowi- ska, czy zawsze udaje się (i czy zawsze trzeba) znaleźć platformę porozumienia? EFBWWzrzeszawieleróżnychorganizacjiobardzo różnym pochodzeniu, wszystkie mają swoje specyficzne potrzebyispecyficzneoczekiwania.Musimyznaleźćspo- soby na zbudowanie wspólnych platform. Widzieliśmy, że kiedy jesteśmy w stanie dojść do silnych, wspólnych stanowisk, możemy być bardzo silnym graczem i mo- żemy odnosić duże sukcesy. Niedawnym przykładem są akty prawne dotyczące azbestu, które zostały prawie jednogłośnie zatwierdzone przez Parlament Europejski. EFBWW powinna koncentrować się na podstawo- wych,sektorowychsprawach,któresąistotnedlanaszych organizacji krajowych. Niektóre sprawy powinniśmy pozostawićEKZZ,ponieważonajestwłaściwymmiejscem do dyskusji. I na odwrót. Mamy ograniczone zasoby i powinniśmy skupić się na tym, co możemy dostarczyć jako EFBWW. n  Siłą ruchu związków zawodowych była zawsze solidarność.Alezwiązkireprezentujągłównieinteresy pracowników swoich krajów. Czy w EFBWW zdajemy egzamin z solidarności, czy wciąż w naszych działa- niach jest bardzo dużo narodowego protekcjonizmu? EFBWW to europejska federacja organizacji krajo- wych.Tonormalne,żeteorganizacjeprzyłączająsięzmy- śląoichnarodowyminteresie.Musimyprzekonaćnaszych członków,żewprzypadkuniektórychtematówkonieczne jest europejskie rozwiązanie. Szczególnie w tematach związanychzrynkiemwewnętrznymczykwestiamiBHP jesttobardzooczywiste.Aleniewszystkodasięrozwiązać na szczeblu UE. Musimy wspierać naszych partnerów w przenoszeniu tematów na poziom krajowy i rozliczaniu wyników na poziomie krajowym, sektorowym lub na poziomie firmy. To tam są nasi członkowie i potencjalni członkowie. Musimy zmaterializować skomplikowane sprawy w konkretnych rozwiązaniach dla pracowników. Środowisko polityczne jest dziś bardziej złożone i mniejsprzyjającesolidarnościiinternacjonalizmowi,ale musimy nadal bardzo ciężko pracować, aby to zmienić. Bardzo specyficzną i bardzo pozytywną wizytówką EFBWWjestaktywnezaangażowaniejejorganizacjiczłon- kowskichwkonkretnąpracę,wlobbing.Możemyliczyćna wsparcie wielu naszych członków, a to również powinno dać nam nadzieję. n  Ruch związkowy, nie tylko w Polsce działa w trudnych warunkach. Mamy problemy z nowymi członkami, z utrzymaniem i rozwojem organizacji związkowych.Niemachybauniwersalnychrozwiązań dlawszystkich.Aleruchzwiązkowymusisięzmieniać, żeby być skuteczny w swych działaniach. Co, Twoim zdaniem, przede wszystkim powinniśmy zmienić? Naszą mentalność. Powinniśmy być otwarci na zmiany i zawsze szukać nowych możliwości. Nic nie jest wieczne,apracazwiązkowazawszejesttrudna.Jestbardzo wymagająca. Podstawy pozostają te same: czy możemy przekonaćpracownikówdowstąpieniadozwiązkuzawo- dowegoiwspólnejwalkiopostępspołeczny?Czymożemy przekonać pracowników o naszej „wartości dodanej”? Dlatego musimy wyjść i spotkać się z pracownikami na hali produkcyjnej i przedyskutować z nimi: czego chcą, co chcą zrobić, jak osiągamy te cele? W związku z tym musimy przyjrzeć się również możliwościom, na przykład w zakresie cyfrowych narzędzi do organizo- wania i mobilizowania. Świat się zmienia i jeśli chcemy nadalodgrywaćważnąrolę,musimyznaleźćodpowiedzi, rozwiązaniaktóredziałająnanasząkorzyśćidostosować się do tych zmian. n  Inakoniecpytanietrochęfuturystyczne.Gdzie będziemy,jakoEFBWW,za10-20lat?Jakabędzienasza rola,naszasiła,naszemożliwościwpływunaeuropejski rynek pracy? To bardzo trudne pytanie. W ruchu związkowym jesteśmy przyzwyczajeni do reagowania na doraźne zmiany i wyzwania. Nie zawsze mamy na uwadze per- spektywę długoterminową. EFBWW przechodzi okres przejściowy. Na wiele z naszych oddziałów ma wpływ rosnący trend prekaryzacji w naszych branżach. Bardzo trudno jest zorganizować takich pracowników i tracimy wielu członków. Naszym głównym wyzwaniem jest to, czymożemyodwrócićtentrend.Czymożemyregulować rynek pracy na korzyść postępu społecznego, na korzyść gospodarki, która działa dla wszystkich pracowników? Nasi pracownicy, pracownicy budowlani, pracownicy przemysłu materiałów budowlanych, drzewiarstwa i leśnictwasąniezbędnidorealizacjiZielonegoŁadu.Nasi pracownicysąniezbędnymipracownikami.Jednocześnie nie będzie możliwe osiągnięcie celu, jeśli będziemy zmierzać w kierunku coraz bardziej rozdrobnionego, nisko wykwalifikowanego i nisko opłacanego przemysłu. Już teraz widzimy ogromne niedobory siły roboczej i luki w kwalifikacjach w naszych branżach. Musimy to wyjaśnić decydentom i pracodawcom. Musimy umieścić atrakcyjność branży wysoko w programie politycznym. I musimy mieć jasność, że w tym celu musimy również oczyścićprzemysł.Musimyograniczyćpodwykonawstwo i pozbyć się pośredników, agencji pracy tymczasowej, agencji pośrednictwa pracy, firm przykrywek itp., które wyzyskują pracowników i nie angażują się w dialog społeczny. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy dotegonaszychczłonków.Potrzebujemywięcejczłonków. Aby się tam dostać, musimy pracować niezwykle ciężko, na poziomie firmy i sektora, na poziomie krajowym i europejskim. Jeśli nam się to uda, wierzę, że czeka nas świetlana przyszłość. n  Tom, bardzo dziękuję za rozmowę. zdalnej.Ważnymaspektemtychzmianbędzie wprowadzenieobowiązkuuwzględnieniaprzez pracodawców uwarunkowań psychospołecz- nychpracyzdalnejwocenieryzykazawodowe- go. Jak sugeruje uzasadnienie projektu, należy tuwziąćpoduwagęm.in.alienacjępracownika w zespole spowodowaną brakiem kontaktu z pozostałymi współpracownikami, w tym ze zwierzchnikami.  W ramach realizacji programu prewen- cyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skut- kom stresu w miejscu pracy” OIP Kielce w 2021 r. przeprowadził cykl szkoleń online pt.: „Pandemia COVID-19 jako czynnik stre- sowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi”.Szkoleniaspotkałysięzbardzodużym zainteresowaniem,łączniewzięłownichudział ok 130 osób. Byli to pracodawcy, pracownicy, służba bhp reprezentujący różne branże i środowiskazawodowezterenuwoj.świętokrzy- skiegoinietylko.Wtrakcieszkoleńporuszono problematykę obciążeń psychicznych, jakie pojawiły się w związku z pandemią, oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracodawców i pracowników. Omawiano kwestię izolacji kontaktów społecznych, utraty kontroli nad procesempracy,utrudnionejkomunikacjizpra- cownikami wreszcie pracy zdalnej pod kątem jej wydajności i ergonomii, tj. dostosowania domowego środowiska do wymogów pracy. Konferencja była z jednej strony pod- sumowaniem cyklu szkoleń, a z drugiej propozycją podjęcia dyskusji dotyczącej tego w jakim momencie się aktualnie znajdujemy jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne. Czy wypracowaliśmyskutecznerozwiązania,które pozwalają nam funkcjonować w erze „nowej normalności”?.Cojeszczemożemyzrobićina cozwrócićuwagę,żebypracowałosięnamlepiej a przede wszystkim bezpieczniej? Konieczne jest kompleksowe zdiagnozowanie sytuacji i wypracowanie skutecznych działań. W konferencji można było wziąć udział osobiście w auli WSEPiNM w Kielcach lub obserwować jej przebieg on - line. Głos w trakcie konferencji zabrała tak- że Bożena Czupryńska, wiceprzewodni- cząca ZO Świętokrzyskiego ZZ „Budow- lani”. W swoim wystąpieniu podkreśliła m.in.: „…Związek Zawodowy „Budowlani” wyraża podziękowanie Państwowej Inspekcji Pracy za dotychczasową wieloletnią współpra- cę,którąsobiebardzocenimy,zaotrzymywaną zawsze pomoc i radę. PIP jest zawsze otwarta nanaszezgłaszanesprawy,zapytania idzielisię swojąwiedzą.Bardzochętnieuczestniczymyw organizowanych konferencjach, szkoleniach dla działaczy naszego związku, a także szkole- niachspołecznychinspektorówpracyiinnych spotkaniach, co jest bardzo ważne i pomocne w zakładach pracy. (…)Zarząd Krajowy Związku Zawodowe- go „Budowlani” (…) jak i Zarząd Okręgowy z przewodniczącą Anną Bujnowską - w tym trudnym czasie pandemii starają się być w kontakciezzakładamipracy,rozmawiaćzpra- cownikami - przewodniczącymi danej organi- zacji związkowej o występujących problemach wzakładachpracyipomagaćwrozwiązywaniu trudnychspraw.Aproblemywystępują,bonie można powiedzieć, że ich niema - COVID-19 zrobiłirobinadalswoje.Pracazdalnaijejdobre izłestrony:chorobapracowników,zwolnienia lekarskie pracowników, a co skutkuje również zwolnieniami z pracy. (…) Pandemia COVID -19,stanowiącpoważnezagrożeniedlazdrowia obywatelimaistotnywpływnażyciespołeczne wPolsceidezorganizujeżyciegospodarcze.W kryzysieznajdująsięjużsektoryusług,których działalność została czasowo wstrzymana, zakłócone zostały też procesy produkcji w sektorach przemysłowych. Rynek budowlany boryka się obecnie z wieloma problemami. W budownictwie ponad 60% firm ma problemy, których źródłem są zatory płatnicze, częste są upadłości firm jednoosobowych (…). Ze względu na obecną sytuację epidemiczną na pracodawcy ciąży obowiązek podjęcia wszel- kich możliwych działań mających na celu ochronę pracowników przed możliwością za- rażeniasięwirusemSARS-CoV2.Zastosowane środki profilaktyczne winny być dostosowane dopotrzebkonkretnegozakładupracy.Winna byćwprowadzonatakaorganizacjapracy,która będzie miała na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, jak również pracownikami i klientami. W poro- zumieniu z przedstawicielami pracowników i specjalistów ds. BHP trzeba przygotować odpowiednie instrukcje, wytyczne i zalecenia wskazujące jak pracować i postępować w sytu- acji zarażenia wirusem COVID-19. (…) Kończąc, pozwolę sobie zacytować słowa ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka” – dbajmy więc wzajemnieo naszezdrowie,naszeżycie,które jest bezcenne i niepowtarzalne, a będziemy mogli pracować”. Barbara Kaszycka okręgowy inspektorat pacy w Kielcach red/BCZ a Jakub Kus. nspektora Pracy
 10. 10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Podsumowanie działalności prewencyjnej PIP w Świętokrzyskiem w 2021r. W Filharmonii Świętokrzyskiej, 17 listopada 2021 r. odbyła się gala z udziałem przedsiębior- ców,pracodawców,stowarzyszeń,instytucjiz województwa świętokrzyskiego, zaangażowa- nychwdziałaniainformacyjno-prewencyjne, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Adam Derza, okręgowy inspektor pracy w Kielcach powitał zebranych gości, wśród których oprócz kierownictwa PIP byli także: senatorRPKrzysztofSłońorazwicewojewoda świętokrzyski Piotr Nowak. Na uroczystości nie zabrakło przed- stawicieli lokalnych władz, administracji państwowejorazorganówkontroli,pracodaw- ców, organizacji pracodawców, stowarzyszeń i przedstawicieli związków zawodowych. W tym przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”: wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego„Budowlani”OkręgŚwiętokrzy- ski Bożena Czupryńska, Julian Budziński. Bożena Czupryńska przekazała okolicz- nościowylistprzewodniczącejOkręguAnny Bujnowskiej skierowany do Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach i uczestników uroczystości. Okręgowy Inspektor Pracy wręczył okolicznościowe grawertony i podziękował za szczególne zaangażowanie we współpracę wprowadzonychprzezOIPwKielcachdziała- niachprewencyjnychnastępującymosobom: Annie Mikołajczyk dyrektorowi Wojewódz- kiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, drTadeuszowiDziekanowi,rektorowiWyższej SzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznych w Kielcach, dr Waldemarowi Cisowskiemu, dziekanowiWydziałuPrawaiBezpieczeństwa WSEPiNM, dr Łukaszowi Baratyńskiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM, Andrzejowi Ziółkowskiemu, prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego, ArturowiRozlachowi,dyrektorowiOddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie, dr Anecie Pierścińskiej – Maruszewskiej, dyrektorowi Centrum KształceniaUstawicznegowOstrowcuŚwięto- krzyskim,HalinieKołodziejczyk,dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Najlepsi przedsiębiorcy i pracodawcy z województwa świętokrzyskiego na zakończe- nieroku2021r.zostalinagrodzenizawysokie standardypracyorazwyróżnienizapracęnad kolejnymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy, bowiem dla nich najważniejszą wartością jest życie i zdrowie ludzi pracujących. Rozstrzygnięto konkursy PIP zorgani- zowane na terenie województwa świętokrzy- skiego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcachw2021r.:PRACODAWCA–ORGA- NIZATORPRACYBEZPIECZNEJ,BUDUJ BEZPIECZNIE i NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY. Konkurs„PRACODAWCA–ORGANI- ZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” promuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspiruje pracodawców dotworzeniabezpiecznychiergonomicznych miejsc pracy. Laureatami w 2021r w poszczególnych grupach zakładów zostali: ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU DO 49 PRACOWNIKÓW: I miejsce: PW „ELMAX” Renata Loręc- ka, ul. Partyzantów 167, 29-100 Włoszczowa Wyróżnienia: FUH „AUTO-AGRO- -SERWIS”ZdzisławNasternak,Koprzywnica i Q-SERWICE Starzyński Łukasz; Jurkowice ZAKŁADYOZATRUDNIENIU50– 249 PRACOWNIKÓW: I miejsce: FORMASTER S.A. Kielce (wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim) II miejsce: CAFFARO S.p. z o.o. Sp. Komandytowa, Słonowice ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU POWYŻEJ 249 PRACOWNIKÓW: I miejsce: Okręgowa Spółdzielnia Mle- czarska Włoszczowa Wyróżnienie w Konkursie – BUDUJ BEZPIECZNIE otrzymał wykonawca budo- wy: Budowa przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym, Firma: KROBEL Sp. z o.o., sp. komandytowa. Laureatami Konkursu – NAJAKTYW- NIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY zostali: Andrzej Cieślik - SIP w zakładzie: GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL”, ZbigniewPalacz-SIPwzakładzie:MAN BUS Sp. z o.o. Oddział Starachowice, Marian Staniek - SIP w zakładzie: LAFARGECEMENTS.A.MAŁOGOSZCZ Wyróżnienie otrzymali: Cezary Ko- łomański – SIP w zakładzie: MESKO S.A. SKARŻYSKO – KAMIENNA oraz Daniel Woźniak - SIP w zakładzie: CEMENT OŻA- RÓW S.A. Wtrakcieuroczystościwręczono:dyplo- myPIP-14zakładom,wtym5zakładomzaj- mującymsięprodukcjąwyrobówtartacznych iwyrobówzdrewna;zaświadczeniaoudziale w programie prewencyjnym: „Prewencja wypadkowa”-5zakładom,zaświadczenia–dla 6zakładówbiorącychudziałwprogramiepre- wencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsnym” – III edycja: Dobry przepis na bezpieczeństwo. Udziałwgaliwzięliuczestnicyprogramu edukacyjnego„KulturaBezpieczeństwa”–w programie zaangażowano 61 nauczycieli z 16 szkół średnich (lekcje dla 1.796 uczniów) oraz Wydział Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Barbara Kaszycka nadinspektor pracy (red) T ymrazemtobyłytylkoćwiczenia. 28 października br., na odcinku nowo budowanej drogi ekspreso- wejS-19,jeszczeprzedoddaniemdoruchu,w rejoniewęzła„Kamień”odbyłysięćwiczenia pozorowanej katastrofy w ruchu drogowym. Ćwiczeniaratowniczepodnazwą„ESKA 2021” zostały zorganizowane przez Państwo- wą Straż Pożarną oraz wykonawcę inwe- stycji - firmę BUDIMEX S.A. przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Scenariusz zdarzenia zakładał, że w czasie wykonywania prac związanych z utrzymaniem drogi S-19, wskutek niewła- ściwego przygotowania i organizacji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu bu- dowlanegodopracynawysokości,dochodzi dowypadku,wktórymbiorąudziałpojazdy użytkujące drogę, w tym bus z pasażerami. Wskutekzaistniałegozdarzeniawypadkowe- gonajednympasiedrogi,dochodzirównież do drugiego zdarzenia na sąsiednim pasie drogowym, na którym wskutek nieuwagi kierowcy samochodu osobowego dochodzi do zderzenia się jego pojazdu oraz dwóch cystern przewożących kwas azotowy i ben- zynę, co powoduje dodatkowo symulowane zagrożenie chemiczne. W wyniku obydwu zdarzeń obrażenia ponoszą pracownicy budowlani, jak również pasażerowie pojaz- dów biorących udział w zdarzeniu, w tym autobusu z pasażerami. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, które jako pierwszedotarłynamiejscezdarzenia,zastę- py Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, służby ratownictwa medycznegozWojewódzkiejStacjiPogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Policja, wolon- tariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża, a takżemłodzieżzZespołuSzkółTechniczno- -WeterynaryjnychwTrzcianieiZespołuSzkół Licealnych w Leżajsku. Celem ćwiczeń, oprócz doskonalenia sprawności służb ratunkowych, było przed- stawienieuczestnikomprocesubudowlanego skutków złej organizacji stanowisk pracy, które najczęściej doprowadzają do zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków przy pracy. Na ćwiczenia zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Rady ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, działającej przy Okręgowym InspektorzePracywRzeszowie,RadioiTele- wizjaorazZwiązekZawodowy„Budowlani”, reprezentowny przez przewodniczącego Okręgu Podkarpackiego Andrzeja Płonkę. Biorącyudziałwwydarzeniuprzedstawiciele OkręgowegoInspektoratuPracywRzeszowie Aneta Gronowicz i Grzegorz Stęchły - z-cy okręgowego inspektora pracy oraz Tomasz Pietrucha - inspektor pracy udzielali wywia- dów i odpowiadali na pytania redaktorów dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz stanu wypadkowości na budowach realizowanych na Podkarpaciu. UdziałPaństwowejInspekcjiPracywtego rodzaju wydarzeniu wpisuje się w przyjętą przezOkręgowyInspektoratPracywRzeszo- wie strategię ograniczania liczby wypadków przy pracy i posłuży do rozpropagowania dobrych praktyk w zakresie organizacji prac budowlanych podczas realizacji inwestycji drogowych. oip Rzeszów/ap ĆWICZENIA SŁUŻB RATUNKOWYCH NA PODKARPACIU - wypadek na S19 Bożena Czupryńska Służby ratownicze w akcji Ćwiczenia służb ratowniczych Płonące cysterny
 11. 11 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Organizacje sektora budownictwa i nieruchomości, w ramach porozumienia mającego na celu określenie minimalnej stawki roboczogodziny i ułatwienia kalkulacji kosztów pracy w zamówieniach, rekomendują nową stawkę minimalną na rok 2022. Z doświadczenia wiemy, że stawka minimalna wykorzystywana jest w kalkulacjach kosztów zarówno przez firmy wykonawcze, jak i wielu zamawiających. Stawka uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z przepisów prawa. Nie obejmuje jednak kosztów ogólnych związanych z pracą, w tym np. kosztów zarządu. (red) WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE W 2022 ROKU Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla robót budowlano-montażowych w Polsce przyjęto:  obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2022 roku tj. 3.010,00 zł brutto,  średni miesięczny czas pracy dla 2022 roku wynoszący 167 godzin. Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za roboczo- godzinę wynosi 18,0240 zł. Powyższą stawkę uzupełnia się o: 1. narzuty podstawowe:  9,76% ubezpieczenie emerytalne (18,0240 * 0,0976) - 1,7591 zł  6,50% ubezpieczenie rentowe (18,0240 * 0,0650) - 1,1716 zł  2,00% ubezpieczenie wypadkowe (18,0240 * 0,0200) - 0,3605 zł  2,45% Fundusz Pracy (18,0240 * 0,0245) - 0,4416 zł  0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (18,0240 * 0,0100) - 0,0180 zł  1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (18,0240 * 0,0150) - 0,2704 zł  2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności opłacana przez pracodawcę (18,0240 * 0,0283) - 0,5101 zł Razem „1” - 4,5313 zł 2. narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy wynoszącym 167 godzin:  1/11 wymiaru urlopu wypoczynkowego [18,0240+(4,5313-0,5101)] : 11 - 2,0041 zł  1/11 ekwiwalentu za odzież roboczą (734 : 167) : 11 - 0,3996 zł  1/11 ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (472 : 167) : 11 - 0,2569 zł  1/11 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania lekarskiego (185 : 167) : 11 - 0,1007 zł Razem „2” 2,7613 zł Ogółem narzuty na stawkę minimalną (1 + 2) - 7,2926 zł Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót budowlano-montażowych w 2022 roku wynosi: 25,3166 zł = 18,0240 + 7,2926, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest to wartość: 25,32 zł. NOWA MINIMALNA STAWKA KALKULACYJNA ROBOCZOGODZINY W BUDOWNICTWIE I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
 12. 12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P Nigeria Międzynarodowa Organiza- cja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI) zorganizowała na początku listo- pada w Abudży w Nigerii spotkanie na temat zagrożeń związanych z azbestem, w którym wzięli udział przed- stawiciele Kongresu Związków Zawodowych (TUC), Nigeryjskiego Kongresu Pracy (NLC), Stowarzyszenia Seniorów Budownictwa i Inżynierii (CCESSA), Związ- ku Narodowego Inżynierii Budowlanej, Meblarstwa Budowlanego i Pracowników Drewna (NUCECFWW), Ministerstwa Pracy, Federacji Przemysłu Budowlanego (FOCI) i mediów. Podczas spotkania BWI podkreślała, że azbest jest produktem toksycznym stosowanym w wielu inwesty- cjach mieszkaniowych, żegludze i wielu produktach gospodarstwa domowego. Stwierdziła, że jest wysoce ra- kotwórczy,narażającwieleosób,zwłaszczapracowników i użytkowników końcowych. Powołując się na raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), międzynarodowy związek stwierdził, że około 125 milionów ludzi na całym świecie jest nara- żonych na działanie azbestu w miejscach pracy. Szacuje się, że każdego roku 170 000 osób umiera z powodu raka płuczwiązanegozazbestem,międzybłoniakaiazbestozy w wyniku narażenia zawodowego. Na wspomnianym spotkaniu podkreślono trzy kluczowe kwestie: • nigeryjskie dane dotyczące ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem są niewystarczające lub niedostępne; • niewystarczające są informacje na temat rodzajów produktów zawierających azbest, związanych z nimizagrożeńdlazdrowiaiśrodkówkontroliwcelu zminimalizowanianegatywnychskutkówizagrożeń dla użytkowników końcowych; • brakodpowiednichprzepisówdotyczącychstosowa- nia azbestu w Nigerii. Uczestnicy spotkania zaproponowali utworzenie komitetusterującegowceluopracowaniaplanukampanii uświadamiającejmieszkańcomNigeriizagrożenia,które płyną ze stosowania azbestu. Federalne Ministerstwo Pracy i Federalne Biuro Statystyczne zostały również poproszone o utworzenie „punktu informacyjnego” w celu gromadzenia i rozpo- wszechniania informacji na temat azbestu. Zainteresowanestrony,wtymFederalneMinisterstwo Zdrowia,NLC,TUCimedia,zostałyrównieżpoproszone oaktywnyudziałwpodnoszeniuświadomościspołecznej na temat zagrożeń związanych z azbestem. Uczestnicy zidentyfikowali również potrzebę zapewnienia wsparcia technicznego ze strony BWI i MiędzynarodowejOrganizacjiPracy(MOP),abypomóc w zorganizowaniu ogólnopolskiej kampanii na temat azbestu w kraju w 2022 roku. Jeśli chodzi o politykę, zaproponowano utworzenie Krajowego Programu Eliminacji Chorób Azbestowych (NPEAD) w celu wypracowania wspólnego dokumentu politycznego,któryprzedstawiskalęproblemuistrategie eliminacji chorób związanych z azbestem. C40 Cities Podczas Dnia Miast, Re- gionów i Środowiska Zbudo- wanego na COP26, C40 Cities powołano nową koalicję miast i firm z sektora budowlanego, aby stawić czoła wyzwaniu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych z globalnego sektora budowlanego. C40 ogłosiło również wspólne oświadczenie z BWI, którego celem jest zapewnienie sprawiedliwejtransformacjiwdrodzedoniskoemisyjnego budownictwa. Pojęcieśrodowiskazbudowanegoodnosisiędostruk- tur i infrastruktury, które są tworzone przez człowieka. Może to obejmować wszystko, od prostych mieszkań pocałemiasta,anawetsztuczneśrodowiskazewnętrzne. Zbudowane środowiska zapewniają podstawowe potrze- by ludzkiego życia, jakie znamy, i dlatego muszą być funkcjonalne i zdrowe dla wszystkich. Znalezienie tej równowagi jest skomplikowanym i trudnym procesem, który jest stale udoskonalany. Wbudowane środowisko obejmujewszystkiebudowletworzoneprzezludzi,wtym elementy infrastruktury, takie jak ulice, chodniki, linie wodneikanalizacyjneorazurządzeniaelektryczneiinne Nowa Koalicja Działań na rzecz Czystego Bu- downictwa, o której mówiono podczas spotkania, jest skierowana do kluczowego, ale rozdrobnionego sektora, który odpowiada za prawie jedną czwartą (23%) świa- towych emisji gazów cieplarnianych i zużywa ponad połowę wszystkich wydobytych światowych zasobów. Tylkowspólnedziałaniamiast,przemysłuipracowników zmniejszą o połowę emisje w środowisku zbudowanym z globalnego sektora do 2030 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Spotkanie w Glasgow to pierwsza taka inicjatywa, kiedy głosy związkowe i branżowe łączą się z głosami miastnaSzczycieKlimatycznymONZ.Prezydencimiast C40sąkluczowymakceleratoremdziałańwtymsektorze. „SanFrancisconadalprzodujewograniczaniuemisji dwutlenku węgla z budynków. W mieście wprowadzono niedawno zakaz wykorzystywania infrastruktury gazu ziemnego w nowych projektach budowlanych w całym mieście”-powiedziałburmistrzLondonN.Breed.Dodał: „To do władz miast na całym świecie należy wysłanie rynkowijasnegosygnału,żeistniejekoniecznośćprzejścia naczystebudownictwo,abyosiągnąćnaszeglobalnecele wzakresieredukcjiemisji.Zniecierpliwościączekamyna nasze rozwijające się partnerstwo z C40, ponieważ inspi- rujemy sektor publiczny i prywatny do dekarbonizacji naszych budynków i tworzenia zdrowszego środowiska dla naszych społeczności”. Mark Watts, dyrektor wykonawczy C40 Cities powiedział:„Musimyradykalniezmienićsposób,wjaki planujemy, projektujemy, budujemy i konserwujemy budynki i infrastrukturę naszych miast, aby radykalnie ograniczyć emisje, a tym samym ich wpływ na kryzys klimatyczny. Rolą burmistrzów i władz miejskich jest tworzenie i kształtowanie rynków, wyznaczanie jasnego kierunku dla firm z misją, aby mogły prosperować, a zrównoważone budownictwo szybko stało się normą”. AmbetYuson,sekretarzgeneralnyBWI–zaznaczył: „To pracownicy będą tymi, których potrzebujemy, aby zmniejszyćemisjęgazówcieplarnianychwbudownictwie, więc sprawiedliwa transformacja, w której nowe zielone miejsca pracy są również godne i przyjazne związkom zawodowym, ma pierwszorzędne znaczenie. Mamy raz na pokolenie szansę na zapewnienie rozwoju zielonych umiejętności, przekwalifikowania pracowników, progra- mówwspieraniazatrudnieniaidostępudokompleksowej ochronysocjalnejpoprzezwspółpracęzmiastami,dialog społecznyinegocjacjezbiorowemiędzyfirmamiizwiąz- kami zawodowymi”. Jakopartnerzałożycielski#BuildingToCOP26,C40 CitiesBWIwspierawspółpracęinteresariuszymiejskichw celu zmniejszenia o połowę emisji z sektora środowiska zbudowanego do 2030 r., co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Callum Tuckett, dyrektor zarządzający Multiplex UK, mówi: „Mówiąc prościej, branża budowlana musi przestać mówić, myśleć i zwlekać i po prostu to zrobić. Oznacza to skupienie się na największej różnicy, jaką możemy zrobić w naszej strefie wpływów. Wykonawcy tacy jak my i nasze łańcuchy dostaw robią różne rzeczy, ale musimy zrobić więcej i pracować ciężej, aby zmniej- szyć wpływ emisji dwutlenku węgla na środowisko zbudowane”. LarsVölkel,EVPWoodProducts,StoraEnsomówi: „Z zadowoleniem przyjmujemy Deklarację C40 Clean Construction.Istniejepilnapotrzebaograniczeniaemisji z materiałów budowlanych. Materiały niskoemisyjne, takiejakdrewno,istniejądzisiajimusząbyćpromowane od najwcześniejszych etapów planowania projektów budowlanych,abypomócwosiągnięciuzeroemisyjnych budynków i miast”. BWI EuropejskiRegionalnyKomi- tet Kobiet (ERWC) zorganizował doroczne posiedzenie statutowe i wyciągnął cenne wnioski na temat tego, jak pracownice mogą reagowaćnapandemię. Spotkanieinternetowekoncentrowałosięnarolikobiet wglobalnymwychodzeniuzkryzysuCOVID-19,różnych doświadczeniach w działalności związków zawodowych i pracy kobiet podczas pandemii oraz propozycjach politycznychnaprzyszłorocznyŚwiatowyKongresBWI. Jedną z ważnych lekcji, było rozwijanie silnych zdol- nościwcyfrowymświeciepracownic.„Nowetechnologiesą terazczęściąnaszegocodziennegożyciaipracy.Naszenowe umiejętnościcyfrowepomogąnamwzmocnićnasząpracę związkową podczas i po pandemii” – powiedziała Lesia Husak,członekERWCzUkrainy. Potwierdziła to przewodnicząca ERBN Rita Schiavi, która powiedziała, że spotkania online i inne platformy cyfrowe pozwoliły wielu pracownicom spotykać się regu- larnieizapraszaćwięcejuczestnikównaróżnewydarzenia związkowepomimopandemii. Schiavi powiedziała, że choć spotkanie statutowe było pierwszym zwołanym przez ERWC w tym roku, pracownice w całej Europie spotykały się już wiele razy. „Podczastychróżnychspotkańdyskutowaliśmyowpływie cyfryzacji, zmian klimatycznych i nowych technologii na charakternaszejpracywBWI.Wyciągnęliśmyznichważne lekcje, które zamierzamy rozwinąć i włączyć do naszego planu strategicznego, wyobrażając sobie przyszłość świata pracy”–powiedziałSchiavi. Turcja Zrzeszona w BWI Konfede- racja Tureckich Związków Zawo- dowych (TURK-IS) wzięła udział wforum,którezgromadziłorząd i organizacje pracodawców, na którym podkreślono po- trzebęzajęciasiępogłębiającąsięróżnicąmiędzystopami zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Wydarzenie, nazwane Wspólnym Forum Dialogu (OPF), omawiało trudną kwestię zatrudnienia w czasie pandemii, kwestię zatrudniania kobiet i młodzieży oraz kwestię przyszłość rynku pracy. DelegacjiTURK-ISprzewodniczyłaHandanKalkan, zastępczyniczłonkaEuropejskiegoKomitetuKobietBWI i przedstawicielka Tureckiego Związku Budownictwa
 13. 13 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 PRACOWNICZYM Drogowego i Pracowników Budowlanych (YOL-IS). Kalkan aktywnie włączyła się w dyskusje i przed- stawiła kluczowe pomysły, jak zwiększyć szanse kobiet na zatrudnienie w różnych branżach i zmniejszyć różnicewzatrudnieniukobietimężczyzn.Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, powołując się na negocjacje z YOL-IS, pozytywnie odpowiedziało na wezwanie do poprawy zatrudnialności kobiet i zapewnienia równego dostępudowszystkichpracowników,niezależnieodpłci. Forum zakończyło się wspólnym oświadczeniem, w którym stwierdzono, że zielone miejsca pracy i równe szansezatrudnieniatoniektórezgłównychproblemów, którymi kraj musi się pilnie zająć. Argentyna Związek Pracowników Przemysłu Ceglanego Republiki Argentyny (UOLRA) i Ogólny Związek Pracowników FICA (UGT-FICA) w Katalonii (Hisz- pani) podpisały porozumienie o współpracy w celu zacieśnienia swoich więzi i wzajemnego wsparcia. Porozumienie ma na celu wzmocnienie relacji orga- nizacyjnychmiędzydwomazwiązkamipoprzezwspólne działaniaonlineiofflineorazopracowaniewspólnejmapy drogowej w branżach, w których obydwa są aktywne, zajmującej się kluczowymi kwestiami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Ma również na celu wzmocnienie organizacji i reprezentacjizwiązkówzawodowych,promowaniebezpie- czeństwaihigienypracyorazdzieleniesięwiedząiumiejęt- nościaminapoziomieregionalnymimiędzynarodowym. Umowa obowiązuje przez pięć lat. Obejmuje ona powołanie„komisjimieszanej”,którabędziekoordynować wspólne kampanie dotyczące pracy dzieci, pracy niefor- malnej,uzwiązkowieniawgospodarcepowszechnej,praw pracownikówmigrującychorazupodmiotowieniakobiet i osób pracujących z młodzieżą. „BudujemymostymiędzypracownikamizEuropyi Ameryki Łacińskiej. To pokazuje potrzebę zjednoczenia pracowników w walce z niesprawiedliwym systemem” – powiedział sekretarz generalny UOLRA Luis Cáceres. Ta perspektywa została podzielona przez sekretarza generalnego UGT-FICA Katalonii Antonio Rudilla, który powiedział, że wspólne przekonanie obu związków o zmienianiu świata jest „silnikiem”, który napędza ich do poszukiwania wyższej jedności między tymi dwiema organizacjami. „Łączy nas chęć poprawy jakości życia pracowników w naszym sektorze” – powiedział. ObazwiązkisąpowiązanezBWI.Związkispotkałysię porazpierwszynaMiędzynarodowejKonferencjiKobiet BWIwMacedoniiPółnocnejw2019r.Odtegoczasuoba związki rozwinęły swoje więzi. BWIpochwaliłoUOLRAiUGT-FICACataloniaza ich wspaniały przykład jedności związków zawodowych i koleżeństwa, które według światowego związku z pew- nością przyczynią się do wzmocnienia globalnego ruchu robotniczego. Francja Francuskie związki zawo- dowe FNME-CGT, FCE-CFDT, CFE-CGC Energies i FO Energie podjęły działania, których celem jest walka z wyzyskiem społecznym, atakami na systemy emerytalne i ubezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.Związkidomagająsięrównieżwyższychpłac. EDF, największe przedsiębiorstwo sektora elek- trycznego i gazowego we Francji, nieustannie podkreśla „niezwykłe zaangażowanie” pracowników w obsługę klientów i walkę ze zmianami klimatycznymi. We wspólnymkomunikaciezwiązkizażądały,abyEDFpod- jęłotakżekonkretnedziałaniaidoceniłozaangażowanie pracowników, którzy wypracowują dla firmy konkretne zyski. Związki wezwały pracodawców do uznania czynnika ludzkiego za główny kapitał i zażądały m.in. natychmiastowego uznania zaangażowania wszystkich pracowników, odpowiednich podwyżek wynagrodzeń uwzględniających inflację. Przemysł elektroenergetyczny i gazowy (IEG) we Francji obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które pro- dukują,transportują,dystrybuują,wprowadzająnarynek idostarczająenergięelektrycznąigazziemny.Dosektora należyokoło150firm,charakteryzującychsięobecnością dużychfirm,takichjakEDFiEngie,którewcześniejbyły własnością publiczną. Pracownicy sektora IEG nie korzystają z układu zbiorowego,aleze StatutuKrajowychwarunkówzatrud- nienia pracowników w przemyśle elektroenergetycznym i gazowym. Negocjacjeodbywająsięw CommissionSupérieure Nationale du Personnel (CSNP), wspólnym organie złożonym z federacji związków zawodowych i federacji pracodawców,powoływanychprzezMinistraPrzemysłu. W ostatnim czasie związki skrytykowały CSNP za umożliwienie pracodawcom podważania praw pra- cowniczych. Podczas ostatnich negocjacji pracodawcy skuteczniezablokowaliwszelkieargumentypracowników dotyczące wynagrodzeń i uniknęli debaty na ten temat. Zebrał: Tomasz Nagórka W dniu 27 października odbyłosiękolejne,ale dopierodrugiewtym roku ze względu na epidemię, posie- dzenie Rady Okręgu Małopolskiego ZZ „Budowlani”. Zebrani ucieszyli się z możli- wości spotkania „oko w oko”. W spotkaniu uczestniczyli też: hono- rowy przewodniczący Okręgu Kol. AndrzejPiotrowski,przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Małgo- rzata Władek oraz przewodnicząca OkręgowejKomisjiRewizyjnejAnna Biessiekirska. Przewodniczący Zdzisław Ku- czyński przywitał zebranych i za- poznał z porządkiem obrad, który zostałprzyjętybezpoprawek.Zebrani zostalizapoznanizestanemfinanso- wym Okręgu na dzień 30.09.2021, którygwarantujebieżącądziałalność Okręgu. Następnie przewodniczący przedstawił zebranym przygotowa- nyprzezZarządplanpracyiszkoleń na rok 2022. Po dyskusji Rada Okręgowa podjęła uchwały zatwierdzające te dokumenty. W kolejnym punkcie obrad omówiono zatwierdzony przez Za- rządOkręgu„Planwpływówiwydat- ków na rok 2022 Zarządu Okręgu”. Dokument zostanie wysłany do  Zarządu Krajowego. Koleżanka Ewa Nęcek omówiła temat terminowego sporządzania miesięcznychraportówfinansowych oraz opłacalność składek członkow- skich przez organizacje zakładowe. Przewodniczącyzapoznałzebra- nych z uchwałami Zarządu Krajowe- go (między innymi dot. instrukcji prowadzenia „Raportu finansowe- go” przez organizacje zakładowe i Okręg).Zapoznałrównieżczłonków Rady z uchwałą Zarządu Krajowego o zasadach i wysokości składek członkowskich obowiązujących od nowego roku. Zebrani zdecydowali, że kolejne posiedzenie Rady Okręgowej odbę- dzie się w pierwszej połowie grudnia (o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli). Przewodniczący Okręgu został zobowiązany do przesłania wszyst- kich uchwał  oraz preliminarza finansowego Okręgu na rok 2022 do Zarządu Krajowego.  Z. Kuczyński Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego Budowlanych P rzewodniczący Związku Zawodowego„Budowlani” Zbigniew Janowski wraz z wiceprzewodniczącym Związku TomaszemNagórkąodwiedziliczłon- ków Organizacji Międzyzakładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi. Z ramienia Organizacji w spo- tkaniu uczestniczyli: Małgorzata Cendalska, Małgorzata Klimecka- -Wyrwa, Halina Rajska, Krzysztof Stefański. Do udziału w spotkaniu został zaproszony prezes Zarządu Spółdzielni Paweł Jabłoński. Rozmowadotyczyładziałalności strukturzwiązkowychwSpółdzielni, relacji z pracodawcą oraz wpływu pandemiinafunkcjonowanieadmini- stracji.Omówionezostałymożliwości inwestycyjneSpółdzielni.Wostatnim czasiezostałyprzeprowadzoneremon- tydachów,atakżezamontowanoelek- troniczne wodomierze. Spółdzielnia nie posiada terenów inwestycyjnych, stąd nie ma mowy o budowie przez nią nowych mieszkań. Dyskusja dotyczyła również możliwości korzystania przez Spół- dzielnię z ekologicznej energii, w szczególności z fotowoltaiki. Prezes Spółdzielni Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że opłaty za media, w szcze- gólności za centralne ogrzewanie w Łodzi utrzymują się na tym samym poziomie, przez co opłaty pobierane od mieszkańców Spółdzielni nie wzrastają zbyt gwałtownie. Tomasz Nagórka Z wizytą w SM im. Mieszka I w Łodzi Spotkanie w SM im Mieszka I w Łodzi
Anzeige