SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz.
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 11 (166) listopad 2021 r.
str. 5
str. 8-9
str. 4
Pierwsze seminarium regionalne
SRKB: Identyfikacja i prognozowanie
potrzeb kwalifikacyjno- zawodowych
w budownictwie na Śląsku
Związki
w trudnym
czasie i na
trudny czas
Z sekretarzem
generalnym Euro-
pejskiej Federacji
Pracowników Bu-
downictwa i Drze-
wiarstwa Tomem
Deleu rozmawia
Jakub Kus.
Nowa kadencja Rady
Głównego Inspektora
Pracy ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie
str. 11
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Górnicy
Zbliża się Dzień Górnika - stare, uświęcone tradycją święto
gwarków, w tym pracowników przemysłu cementowego,
wapienniczego, kruszyw i innych wyrobów budowlanych.
To ważne święto także dla naszego Związku. W imieniu własnym
i Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”
składam wszystkim Górnikom serdeczne życzenia
pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z trudnej
i odpowiedzialnej pracy.
To kolejny rok, w którym Barbórka obchodzona będzie
w czasie pandemii, w czasie obostrzeń i ograniczeń.
Nie wszędzie uda się nam spotkać na tradycyjnych karczmach, ale zawsze
zachowamy poczucie tej szczególnej więzi i wspólnoty. To bardzo ważne dla pra-
cowników i ważne dla naszego Związku. Tylko wspólnie przezwyciężymy niepew-
ność, obawy o przyszłość i zagrożenia, z którymi wcześniej się nie spotykaliśmy.
Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, przede wszystkim doskonałego zdrowia,
bezpiecznej i godnej pracy, siły w zmaganiach z przeciwnościami i nadziei
na dobrą przyszłość. Życzę też chwili zasłużonego odpoczynku i radości w dniu
Waszego Święta.
Przewodniczący ZZ „BUDOWLANI”
Stara Strzecha
2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
Stanowisko ws. nakładów
na opiekę zdrowotną
Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych, Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia
podpisałporozumieniedotyczącezwiększenianakładówna
systemopiekizdrowotnejinawynagrodzenia.Porozumienie
jednogłośnie podpisali zarówno przedstawiciele pracowni-
ków,jakipracodawcyorazstronarządowa.Sygnatariuszami
uzgodnień z ramienia OPZZ byli Urszula Michalska i dr
Tomasz Dybek. Jak powiedział minister Adam Niedzielski, szacunkowy koszt przyjętej
propozycji to mniej więcej 6,5 mld zł. Taka kwota oznacza realne wzrosty wynagrodzeń w
przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego.
Uzgodnienia zawarte w Stanowisku otwierają drugi etap prac dotyczących wzrostu
najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, które ma
obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Strona rządowa musi teraz przygotować nowelizację ustawy zakładającej znaczne
zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. „Cieszę się, że mogę zako-
munikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte
jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa
ministra Niedzielskiego po zakończonym posiedzeniu. Uzgodnione w Zespole zmiany
zakładają:
1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r., załącznikowi do ustawy
nowego brzmienia. Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższo-
nymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na
zajmowanym stanowisku.
2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych. Wprowadzenie w znoweli-
zowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu
albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności
podstawowejześrednimwynagrodzeniemwdanympodmiocieleczniczym,wtakisposób,
abywynagrodzenietychosóbzapewniaływysokośćodpowiadającąadekwatnemuśredniemu
wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w
ustalonym okresie czasu”.
To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw.
niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ
domagałosięodpoczątkupracnadnowelizacjąustawy.Nowyprzepisjestkrokiemwdobrym
kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem
wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym.
JesttojednakczęściowespełnieniepostulatuOPZZ.OPZZdomagałosięwprostwłącze-
niadotabeliustawygruppracownikówadministracyjnych,ekonomicznych,technicznych
i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony
pracodawców.Biurolegislacyjnestronyrządowejpodtrzymujejednakopinię,żeokreślenie
wprostwskaźnikówdlatejgrupyniejestmożliwe.Zapisywobecpracownikówniemedycz-
nych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż
obowiązujące,bojakpokazałapraktyka,obecne-wiązałysięzuznaniowościąpracodawców
w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania.
3)dodaniedoustawyprzepisuzobowiązującegopodmiotleczniczybędącypracodawcą
dookreśleniawumowieopracękażdegopracownikaobjętegozakresemustawyinformacji
o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na
zajmowanym stanowisku pracy.
Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finan-
sowe na coroczny wzrost wynagrodzeń. Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za
gwarancjamifinansowymiiprzeznaczeniemwlatach2023–202750proc.wzrostuwysokości
nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wyni-
kającychzustawyzdnia8czerwca2017r.osposobieustalanianajniższegowynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie
podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę
zdrowiawkolejnychlatachpowinienprzełożyćsięnazwiększeniedostępnościdoświadczeń
opieki zdrowotnej dla pacjentów.
Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 paź-
dziernikadanegoroku,wszczególnościbiorącpoduwagęrealiaspołeczno-ekonomiczne,ze
szczególnymuwzględnieniemdostępnościdoświadczeńopiekizdrowotnejfinansowanych
ze środków publicznych.
Ankieta pracownicza na
temat sytuacji w ZUS
Nadmierneobciążenie
pracą, konieczność pozo-
stawania po godzinach,
nieprawdziwe informacje
cd. na str. 4
Przegląd związkowych
wydarzeń w Polsce
Spotkanie Prezydium
Zespołu Trójstronnego
ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
Szkolenie
zachodniopomorskiego
OPZZ w Pogorzelicy
W
siedzibieMinisterstwaRozwoju
i Technologii, 19 listopada br.
odbyło się spotkanie Prezy-
dium Zespołu Trójstronnego ds. Budownic-
twa i Gospodarki Komunalnej z udziałem
współprzewodniczących Zespołu: ministra
Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu odpowie-
dzialnego za budownictwo, Zbigniewa Janow-
skiego, przewodniczącego ZZ „Budowlani”
i Krzysztofa Baranowskiego, prezesa KBiN.
W spotkaniu uczestniczyli: Anna Skarżycka,
koordynującapraceZespołu(DAB)iJakubKus,
wiceprzewodniczącyZZBudowlani.
Omówiono tematykę kolejnego posie-
dzenia plenarnego. Wiodącym tematem tego
posiedzeniabędą„Perspektywyrynkupracyw
budownictwie do 2027 roku”. Omówione zo-
stanąpotrzebybudownictwawzakresienowych
kwalifikacji i specjalności (z wykorzystaniem
analiz Sektorowej Rady ds. kompetencji w bu-
downictwie) i działania na rzecz podniesienia
atrakcyjnościpracywsektorzebudowlanym.
Zespół skoncentruje się także na potrze-
bachzatrudnieniapracownikówmigracyjnych
z krajów trzecich w polskim budownictwie,
rzeczywistej skali zjawiska, problemie ich
asymilacji,regulacjachdotyczącychrozpozna-
wania kwalifikacji pracowników migrujących,
możliwościichkształceniaiszkolenia.
Omówiona zostanie rola partnerów
społecznych w kreowaniu rozwiązań stabi-
lizujących rynek pracy w budownictwie i
wypracowywaniu rozwiązań mających na
celu wypełnienie luki w zakresie kompetencji
iumiejętnościpracowników.
Kontynuowany będzie temat czasu pracy
wkontekściebezpieczeństwapracynaposzcze-
gólnych stanowiskach, zasady nadzoru nad
przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy i czasu
pracypracownikówmigracyjnych,zgodnośćz
polskimiprzepisamiprawapracy.
WtrakciespotkaniaministerPiotrUściń-
skipoinformowałopracachnadplanowanymi
zmianamiwprawiebudowlanymdotyczącymi
obszaru odpowiedzialności poszczególnych
uczestników procesu budowlanego za bezpie-
czeństwopracy.
Dyskusja dotyczyła także dalszych dzia-
łań związanych z polityką klimatyczną UE
(CBAM, EU ETS), a także nowych inicjatyw
w zakresie budownictwa mieszkaniowego
(koncepcjenadbudowyistniejącychzasobów).
(red)
W
dniach 15-17 października br.,
wPogorzelicyodbyłosięszko-
lenie zachodniopomorskiej
RadyOPZZ .Wtymrokuwszkoleniuwzięli
udział członkowie organizacji zakładowych
ZZ „Budowlani” z Okręgu Zachodniopo-
morskiego,zBorneFurnitureBarlinek,IKEA
Stepnica i Barlinek Inwestycje.
Tematy tegorocznego szkolenia to:
•	 „Prawopracowniczewokresiepandemii
– działania Inspekcji Pracy. Prowadze-
nie okręgowy inspektor pracy Konrad
Pachciarek.
•	 Polski ład – realizacja postulatów, czy
jedynie rozwinięty klientelizm? Prowa-
dzenie - posłowie na Sejm RP Dariusz
Wieczorka i Katarzyna Kotula.
•	 Problemyruchuzwiązkowegowzachod-
niopomorskim. Prowadzenie - Jacek
DubińskiiStanisławBarylukZPOPZZ.
•	 DziałaniaOPZZwnowejrzeczywistości
pandemiczno–ekonomicznej.Prowadze-
nie - przewodniczący OPZZ Andrzej
Radzikowski.
•	 Bezpieczeństwopracy–pandemiacovid.
Prowadzenie - Renata Górna OPZZ.
•	 Związki zawodowe w okresie pandemii
– pułapki prawne. Prowadzenie - Paweł
Galec, prawnik OPZZ.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili
poziom merytoryczny szkoleń.
Elżbieta Dziedzic
Członkowie ZZ „Budowlani” na szkoleniu w Pogorzelicy
3
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
Nagrody Głównego Inspektora
Pracy za działalność na rzecz
bezpieczeństwa pracy
N
aZamkuKrólewskimwWarsza-
wie, 18 listopada 2021 r. odbyła
sięuroczystośćwręczenianagród
GłównegoInspektoraPracyim.HalinyKrahel-
skiej oraz nagród w XXVIII edycji konkursu
„Pracodawca–organizatorpracybezpiecznej”.
WręczonotakżenagrodyGłównegoInspektora
Pracywkonkursie„NajaktywniejszySpołeczny
InspektorPracy”.
Na wniosek przewodniczącego ZZ Bu-
dowlani Zbigniewa Janowskiego nagrodę
im. Haliny Krahelskiej otrzymał Jakub Kus,
wiceprzewodniczącyZZ„Budowlani”.
W uroczystości wzięli udział przedstawi-
cieleprezydenta,parlamentu,rządu,organów
nadzoruikontroliwarunkówpracy,środowisk
naukowych, stowarzyszeń działających w
ochronie pracy, związków zawodowych i
organizacjipracodawców.Wuroczystościwziął
udziałZbigniewJanowski,zastępcaprzewodni-
czącegoRadyOchronyPracy,przewodniczący
ZZ„Budowlani”.
Okolicznościowe listy do laureatów i
uczestnikówuroczystościskierowaliPrezydent
RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta
Witek, a także Minister Rodziny i Polityki
SpołecznejMarlenaMaląg.
– Mam dzisiaj zaszczyt uhonorować
osoby, którym bliskie jest bezpieczeństwo
człowiekawśrodowiskupracy.Todzieńważny
także dlatego, że rok temu nie mogliśmy się
spotkać ze względów bezpieczeństwa. Jestem
dumna,żewłaśnieteraz,jakogłównyinspektor
pracy, w imieniu całej Państwowej Inspekcji
Pracy,mogęuhonorowaćludzi,którymleżyna
sercubezpieczeństwopracy–powiedziałaKata-
rzynaŁażewska-Hryckoidodała,żezkażdym
rokiem w społeczeństwie rośnie świadomość,
jak ważna jest szeroko pojęta działalność na
rzeczbezpieczeństwapracy.
Nagrodę im. Haliny Krahelskiej za
osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia w
środowiskupracyzrąkKatarzynyŁażewskiej-
-HryckoiwicemarszałekSejmuRPMałgorzaty
Gosiewskiejotrzymali:ElżbietaDobrowolska,
prof. Urszula Jackowiak, Jakub Kus, prof.
Jacek Męcina, Urszula Michalska, Barbara
Anna Miszczuk, Marek Mnich, prof. Michał
Seweryński, dr Beata Świątkowska, dr Piotr
Wojtacha.
Podczasuroczystościuhonorowanotakże
laureatów XXVIII konkursu „Pracodawca –
organizator pracy bezpiecznej”. Laureatom
nagrodywręczaligłównyinspektorpracywraz
zGabrieląMorawską-Stanecką,wicemarszałek
Senatu RP, Bogną Janke, sekretarzem stanu w
Kancelarii Prezydenta RP oraz Pawłem Wdó-
wikiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie
RodzinyiPolitykiSpołecznej.
Wkategoriimałychpracodawcównagro-
dzono firmy: IBOMBO, OLMEX KMB sp. z
o.o,,RODOWITAZROZTOCZAsp.zo.o.
W kategorii form zatrudniających od
50 do 249 pracowników nagrodzono firmy:
APERAMSTAINLESSSERVICES&SOLU-
TIONS POLAND sp. z o.o., FORMASTER
S.A.,MONDIBAGSŚWIECIEsp.zo.o.
W kategorii firm zatrudniających po-
wyżej 249 pracowników nagrodzono firmy:
LUMILEDS POLAND S.A., SRG GLOBAL
BOLESŁAWIEC sp. z o.o., WODOCIĄGI
CHRZANOWSKIEsp.zo.o.
KatarzynaŁażewskaHryckoiposełJanusz
Śniadek,przewodniczącyRadyOchronyPracy,
wręczyli nagrody i wyróżnienia najaktywniej-
szymspołecznyminspektorompracy.
Wyróżnienizostalispołeczniinspektorzy
pracy: Andrzej Cieślik, Marcin Dymus, Piotr
Fabiański,KazimierzMicał,ZbigniewPalacz,
Janina Rożenko, Piotr Szwancarz, Stanisław
Taube, Krzysztof Urzędowicz, Zbigniew
Judasz,PawełSzmigorazKrzysztofŚliwa.
Nagrodygłównewkonkursie„Najaktyw-
niejszySpołecznyInspektorPracy”otrzymali:
Michał Chochołowicz, Barbara Złotucha,
GrzegorzKępczyński.
Galę uświetnił koncert w wykonaniu
kwartetusmyczkowegoAltraVolta.
Źródło: PIP
zdjęcia: GIP/ZJ
(red)
Jakub Kus, Grzegorz Kępczyński, Katarzyna Łażewska-Hrycko,
Andrzej Radzikowski, Urszula Michalska
Najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy
Laureaci nagrody im Haliny Krahelskiej
Jakub Kus_nagroda im. Haliny
Krahelskiej
4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
na temat zarobków – takie opinie docierały do Związku Zawodowego Pracowników ZUS.
Związkowcy uznali, że trzeba przeprowadzić wśród pracowników ankietę, której wyniki
pokażąjakrzeczywiściewyglądasytuacjawZakładzie.Wbadaniuwzięłoudział3398osób
z 35 oddziałów ZUS – informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Z ankiety wynika, że wynagrodzenie 60,7 proc. pracowników mieści się w przedziale
3410–4600złbrutto.15,1procotrzymujewynagrodzeniezasadnicze2800–3400zł,corówna
sięwynagrodzeniuminimalnemubądźwykraczaniewieleponadnie.Powyżej5010złzarabia
jedynie 5,1 proc. - w większości to osoby na kierowniczych stanowiskach.
Informacja kierownictwa ZUS o tym, że przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. to 5844
złniezgadzasięzwynikamiankiety.Tyleotrzymujetylkoniewielkagrupazatrudnionych.
Niepokojące jest – jak informuje Związek – że w ZUS pracują osoby z długim stażem
pracy, a ich wynagrodzenie oscyluje wokół wynagrodzenia minimalnego. Ponadto płace
są niewspółmierne w stosunku do ilości, terminowości, odpowiedzialności i wagi wyko-
nywanych zadań.
Ankietowani podkreślali często, że liczba pracowników ZUS jest niedostosowana do
liczbyprzydzielanychzadań.Toprowadzidopracywnadgodzinach-83,9proc.responden-
tów uważa, że nie powinno tak być. Za mała liczba zatrudnionych, nadmierne obciążenie
zadaniami prowadzą do pogarszania się jakości świadczonych usług.
Wpodniesieniujakościpomogłabylepszaorganizacjazajęćorazwyposażeniestanowisk
urzędników w odpowiedni sprzęt. Pracownicy zwracali również uwagę na brak uznania
od pracodawcy za zaangażowanie w wykonywaną pracę. Ciągłe pretensje to demotywacja
do pracy.
Protest górników w Warszawie
Górnicy protestowali w Warszawie
w obronie miejsc pracy i przeciwko wyso-
kim cenom energii i ciepła. Manifestację
zorganizował Ogólnopolski Komitet
Protestacyjno-Strajkowy Spółek Energe-
tyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych
i Ciepłowniczych. OPZZ reprezentował
wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin –
informuje OPZZ
„Nie ma zgody na likwidację miejsc
pracy!” „Nie pozwolimy na drastyczny
wzrost cen ogrzewania i energii elektrycznej!” Te hasła było słychać w sobotę (6 listopada
br.) pod Przedstawicielstwem UE w Warszawie. Organizacje związkowe w spółkach
energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych zebrały się w stolicy,
by pokazać swoje niezadowolenie z podnoszenia cen energii, ale też z powodu obaw o
przyszłość swoją i rodzin.
Związkowcy uważają, że bez stabilnego systemu energetycznego i ciepłowniczego,
opartego na krajowych zasobach, uzależnieni będziemy od dostaw węgla i gazu z krajów
sąsiednich. I to ich gospodarki będą się rozwijać, a Polska będzie tylko rynkiem zbytu.
ZwiązkowcyprzekazalinaręceWitoldaNaturskiego,p.o.dyrektoraPrzedstawicielstwa
KEwPolscepetycjęzpostulatami.WitoldNaturskizobowiązałsiędoprzekazaniapetycji
Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej.
Petycjazawieram.in.wniosekorozpoczęciedialogu,któryjestpotrzebny,bywskazywać
realia i możliwości przemysłu wydobywczego.
Pracownicy Izby Skarbowej
domagają się podwyżek
Jak informuje OPZZ, 23 października
w Warszawie manifestowali pracownicy
skarbówki. Demonstrację zorganizował
Komitet Protestacyjny Związków Zawodo-
wychdziałającychwKrajowejAdministracji
Skarbowej.
Obecni byli także członkowie i władze
Związku Zawodowego Skarbowców, wspie-
raniprzezpracownikówsądów,prokuratur,
urzędów wojewódzkich, funkcjonariuszy celno-skarbowych, funkcjonariuszy służby
więziennejorazpolicji.ProtestującyprzeszliulicamistolicypodgmachKancelariiPrezesa
Rady Ministrów. Tam domagali się:
•	 12% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika KAS, w celu
zapewnienia realnego poziomu otrzymywanej pensji, która zniweluje skutki wzrasta-
jącej inflacji;
•	 rzetelnego i całkowitego wywiązania się z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustano-
wienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w
latach 2020-2022”;
•	 przywrócenia3%funduszunagródprzyznawanychwgzasadokreślonychwregulami-
nach nagród w poszczególnych jednostkach KAS;
•	 proporcjonalnegoisukcesywnegopodwyższaniakwotybazowej,stanowiącejpodstawę
wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej przy każdej zmianie kwoty minimalnego
wynagrodzenia corocznie ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów.
Zebrał: Tomasz Nagórka
cd. ze str. 2 Nowa kadencja Rady
Głównego Inspektora
Pracy ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie.
N
apoczątkulistopada,wsiedzibie
Głównego Inspektoratu Pracy
odbyłosiępierwszeoddwóchlat
posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy
dosprawBezpieczeństwaPracywBudownictwie.
W posiedzeniu uczestniczył Tomasz Nagórka
- wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”.
Rada jest organem opiniodawczo-dorad-
czym Głównego Inspektora Pracy. Jej celem jest
formułowanie opinii i wniosków w zakresie
ochronypracy.Radępowołałgłównyinspektor
pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko. Na prze-
wodniczącego Rady został powołany Jarosław
Leśniewski – zastępca głównego inspektora
pracy.FunkcjęwiceprzewodniczącegoRadypełni
Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku
Zawodowego „Budowlani”. Członkami Rady
są przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy,
pracodawców,związkówzawodowych,izb,stowa-
rzyszeńiurzędówzwiązanychześrodowiskiem
budowlanym. Członkiem Rady jest Tomasz
Nagórka–wiceprzewodniczącyZwiązku.
DozadańRadynależywszczególności:
•	 wyrażanie opinii i formułowanie wnio-
sków, dotyczących inicjowania przedsię-
wzięćwzakresieochronypracywsektorze
budowlanym,
•	 organizowanie współpracy organów,
urzędów, instytucji i organizacji zaintere-
sowanych problematyką ochrony pracy w
sektorzebudowlanym,
•	 konsultowanie i opiniowanie spraw pre-
zentowanych przez Przewodniczącego i
WiceprzewodniczącegoRady.
Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia
aktów powołania członkom Rady przez prze-
wodniczącegoRadyJarosławaLeśniewskiego.
JakubChojnicki–dyrektorDepartamentu
NadzoruiKontroliwGłównymInspektoracie
Pracyzaprezentowałpodsumowanieczerwcowej
akcji PIP: „Kontrole na małych budowach”
oraz kontroli przeprowadzanych w ramach
realizacji tematu: „Ocena przestrzegania
przez pracodawców przepisów bhp podczas
prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i
szybkomontującymi”.
W ramach akcji: „Kontrole na małych
budowach” inspektorzy Państwowej Inspekcji
Pracy przeprowadzili 648 kontroli na 438
budowach. Jak zaznaczył Jakub Chojnicki,
zatrudnieni na kontrolowanych budowach
często wykonywali prace bez wymaganych
środków ochrony indywidualnej, głównie
hełmówochronnychorazśrodkówchroniących
przed upadkiem z wysokości. Powodem było
niewyposażaniewteśrodkizatrudnionychbądź
ichniestosowanie.
Najczęściej ujawnianym bezpośrednim
zagrożeniem życia lub zdrowia zatrudnionych
osób było przysypanie pracujących ziemią.
Zagrożenie to występowało podczas wykony-
waniapracwwykopachościanachpionowych
nieumocnionych,bezrozparcialubpodparcia,
gdzieczęstourobekbyłskładowanyprzykrawę-
dzi wykopu, wzdłuż którego niejednokrotnie
odbywałsięruchpojazdówkołowych.
PaństwowaInspekcjaPracyprzeprowadziła
w sumie 261 kontroli żurawi wieżowych i szyb-
komontujących,zczego154kontroledotyczyły
żurawiwieżowych.Skontrolowanychzostało225
podmiotów,dlaktórychpracęwykonywało245
operatorów żurawi, z czego 157 zatrudnionych
było na umowie o pracę, 44 miało podpisane
umowy cywilnoprawne a 44 było osobami
samozatrudnionymi. Mówiąc o czasie wyko-
nywaniaobowiązkówprzezoperatorówżurawi
Jakub Chojnicki zwrócił uwagę na problem
braku książek dyżuru oraz na problem braku
możliwości weryfikacji prawidłowości wpisów
dotakiejksiążki.
W tej części posiedzenia głos zabrał repre-
zentant Związku Zawodowego „Budowlani”
Tomasz Nagórka, który zapytał o stosowanie
pomostów i wind na żurawiach powyżej 80
metrów wysokości. W szczególności na budo-
wach warszawskich drapaczy chmur. Odniósł
się do kwestii czasu wykonywania czynności
przezoperatorażurawiawieżowegowkontekście
czynnościwejściaizejściaoperatorazwysokich
żurawi.
Dyrektor Jakub Chojnicki przedstawił
również plany organizacji 3-letniej kampanii
kontrolno-prewencyjnej,poświęconejpodniesie-
niupoziomubezpieczeństwapracynapolskich
budowach–wzakresiedziałalnościkontrolnej.
Odziałalnościprewencyjnejwramach3-letniej
kampanii wypowiedział się Artur Sobota,
dyrektorDepartamentuPrewencjiiPromocji.
Od stycznia 2022 roku Państwowa In-
spekcja Pracy rozpocznie planowe kontrole w
sektorzebudowlanym,wynikającezprzyjętego
programu działania PIP na lata 2022-2024.
Zgodnie z planem w 2022 r. skontrolowanych
zostanie1000placówbudów.
Równolegle z działaniami kontrolnymi
przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona
kampania prewencyjno-promocyjna, skiero-
wana do pracodawców i pracowników branży
budowlanej.
Na zakończenie posiedzenia Joanna Pło-
chocka – główny specjalista w Departamencie
Prewencji i Promocji przedstawiła regulamin
konkursu„Bezpiecznabudowa”.Celemkonkur-
sujestpromowaniepracodawców,wykonawców
robót budowlanych zapewniających wysokie
standardy bhp w procesie realizacji obiektów
budowlanych. Organizatorem konkursu jest
Państwowa Inspekcja Pracy, partnerem - Poro-
zumieniedlaBezpieczeństwawBudownictwie.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
I etap wojewódzki – na szczeblu okręgowych
inspektoratówpracy(etapzakończony).IIetap
krajowy – na szczeblu głównego inspektoratu
pracy.
W konkursie doceniane są ponadstan-
dardowe działania na rzecz bhp podjęte na
konkretnymobiekciebudowlanych,wskazanym
wzgłoszeniu.Upowszechnianebędąszczególnie
wartościowe, zasługujące na wyróżnienie
dokonania pracodawców budowlanych, orga-
nizującychpracęwsposóbbezpieczny.
Red/PIP
5
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
W
Gliwicach,naWydziale
Mechanicznym Tech-
nologicznym Politech-
niki Śląskiej, 28 października 2021 r.
odbyłosiępierwszeseminariumregio-
nalnent.identyfikacjiiprognozowania
potrzebkwalifikacyjno-zawodowychw
budownictwie, zorganizowane przez
Sektorową Radę ds. Kompetencji w
BudownictwiewewspółpracyzeŚląską
IzbąPracodawców.Celemseminarium
byławymianadoświadczeńkrajowych
i regionalnych w zakresie identyfi-
kowania i prognozowania potrzeb
kwalifikacyjno-zawodowych na rynku
pracywbudownictwie.
Przedstawiciele Sektorowej Rady
ds. Kompetencji w Budownictwie
zaprezentowali rezultaty niektórych
działań Rady, związanych z identyfi-
kacją potrzeb rynku budowlanego w
obszarze kwalifikacji, barier edukacyj-
nych, prac zmierzających do opisania
i włączenia nowych kwalifikacji do
Zintegrowanego Systemu Kwalifika-
cji. Prezentowano także inicjatywy i
narzędzia opisu kwalifikacji i kom-
petencji zawodowych, wspierające
pracodawców, pracowników i służby
zatrudnienia.
Uczestnicy seminarium mieli
okazję zapoznać się z rezultatami
pierwszej edycji Branżowego Badania
KapitałuLudzkiegowBudownictwie.
Zaprezentowano także regionalne,
śląskieinicjatywy,mającenaceluupo-
wszechnienie nowych umiejętności i
kompetencji,niezbędnychwobszarze
budownictwaniskoenergetycznego.
W seminarium udział wzięli
przedstawiciele śląskich pracodaw-
ców budownictwa, regionalnych izb
gospodarczych i zawodowych, Okrę-
gu Śląskiego Związku Zawodowego
„Budowlani”, przedstawiciele władz
Wydziałów Budownictwa i Architek-
turyistudenciPolitechnikiŚląskiej.
Uczestników seminarium po-
witali: prodziekan ds. współpracy i
rozwoju Wydziału Mechanicznego
Technologicznegodrhab.inż.Damian
Gąsiorek, prof. PŚ, prezes Zarządu
Śląskiej Izby Pracodawców Tomasz
Golis i wiceprzewodniczący Rady ds.
KompetencjiJakubKus.
Rekomendacje Rady w zakresie
przeciwdziałania barierom rozwoju
kształceniazawodowegodlabudownic-
twawPolscewkontekściepotrzebzgła-
szanychprzezpracodawcówiśrodowi-
skaedukacyjne sektorazaprezentowali
prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu
Budownictwa Ogólnego na Wydziale
Budownictwa Lądowego i Wodnego
PolitechnikiWrocławskiej,liderGrupy
roboczejSRKB,iczłonekRadydrZofia
Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej
PolitechnikiWarszawskiej.
O kwalifikacjach szczególnie
potrzebnych w budownictwie w per-
spektywie najbliższych lat, zwłaszcza
w kontekście potrzeb budownictwa
niskoemisyjnego, cyfryzacji i gospo-
darkioobieguzamkniętymmówił dr
Krzysztof Symela, kierownik Grupy
Badawczej Rozwoju Edukacji Zawo-
dowej Centrum Badań Edukacji Za-
wodowej i Zarządzania Innowacjami,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Technologii Eksploatacji Radom.
Dr Krzysztof Symela zaprezentował
także rezultaty projektu i platformę
INFODORADCA+
O szkoleniach w budownictwie
w kontekście rekomendacji Rady dot.
szkoleń branżowych, które powinny
być dofinansowane z EFS w świetle
prac nad kwalifikacjami rynkowymi
włączanymidoZSK,mówiłaAgniesz-
kaSzymczak,ekspertInstytutuBadań
Edukacyjnych.
Andrzej Żurawski – Instytut
BadańEdukacyjnych–omówiłzakres
i kierunki prac nad kwalifikacjami
rynkowymiwZSK.
Robert Zakrzewski, główny spe-
cjalista w Departamencie Analiz i
Strategii Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości omówił cele i
najważniejsze rezultaty Branżowego
Bilansu Kapitału Ludzkiego (tzw.
BBKL)dlabranżybudowlanej.
Cele,zrealizowaneiprzewidywane
rezultatymiędzynarodowegoprojektu
„Construction Blueprint. Skills Blu-
eprint dla Przemysłu Budowlanego”
omówił Jakub Kus, wiceprzewodni-
czącySektorowejRadyds.Kompetencji
w Budownictwie, Związek Zawodowy
„Budowlani”, członek konsorcjum
projektu.
W bloku: Regionalne i lokalne
inicjatywy w zakresie odpowiadania
na potrzeby pracodawców dotyczące
kapitałuludzkiegoikształtowaniarów-
nowagi pomiędzy popytem a podażą
kompetencji w sektorze budownictwa
wystąpili:
dr inż. Dorota Bartosz, Polskie
Stowarzyszenie Budownictwa Ekolo-
gicznego–zprezentacją:Promowaniei
wdrażaniedziałańwkierunkurozwoju
budownictwazrównoważonego,wtym
rozwoju audytu środowiskowego i po-
trzebkompetencyjnychwtymzakresie;
AnnaSiwiec,reprezentującaAPA-
Group – z prezentacją: Efektywność
energetyczna i cyfrowe zarządzanie
budynkami,oraz
mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, z
prezentacją:Zwiększenieefektywności
energetycznej w budynkach mieszka-
niowych.
We wszystkich z prezentacji re-
gionalnych zwracano uwagę na nowe
obszarypotrzebkompetencyjnych.
Po każdej z prezentacji odbywała
się sesja pytań, odpowiedzi i komen-
tarzy.
Przedstawicielefirmbudowlanych
obecninaseminariumwypełniliankie-
tę „Badanie potrzeb szkoleniowych
przedsiębiorstwzbranżybudowlanej”,
mającą na celu zebranie informacji
o potrzebach szkoleniowych rozpo-
znawanych przez przedsiębiorców
działającychwsektorzebudownictwa.
Rezultaty tego badania analizowane
będą przez Radę ds. Kompetencji
po przeprowadzeniu pełnego cyklu
seminariów regionalnych. Uczestnicy
śląskiego seminarium wysoko ocenili
poziommerytorycznyspotkania.
(red)
Pierwsze seminarium regionalne SRKB:
Identyfikacja i prognozowanie potrzeb
kwalifikacyjno- zawodowych w budownictwie na Śląsku
Agnieszka Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych
Jakub Kus, wiceprzewodniczący Rady i Andrzej Żurawski IBE
Dr Zofia Kozyra, Politechnika Warszawska
Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz
Prof. Jerzy Hoła, lider Grupy ds barier edukacyjnych
Dr inż. Dorota Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego
Dr Krzysztof Symela, Sieć Łukasiewicz ITeE
Robert Zakrzewski, Departament Strategii i Analiz PARP
Otwarcie seminarium Rady - prof. Damian Gąsiorek, Tomasz Golis ,
Jakub Kus, Artur Pollak
6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
Producenci materiałów dla
budownictwa apelują do
Premiera i Rządu
oprzyjęcieDługoterminowej
Strategii Renowacji -
Apel poparł Związek
Zawodowy „Budowlani”
16
listopada,dopremieraMateuszaMora-
wieckiegotrafiłapel,wystosowanyprzez
Związek Pracodawców Producentów
Materiałów dla Budownictwa, który to poparło 19
organizacji - o jak najszybsze przyjęcie Długoter-
minowej Strategii Renowacji. Nieprzyjęcie Strategii
oznacza brak dostępu do środków finansowych z
UE oraz większe koszty użytkowania budynków.
Stanowi ona również istotny element krajowego
planuwdziedzinieenergiiiklimatu.Przedsiębiorcy
podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z
wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę
zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1
do ok. 3 proc. rocznie.
Długoterminowa Strategia Renowacji powinna
być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca
2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących
dostępnośćśrodkówfinansowychUniiEuropejskiej
wramachperspektywynalata2021-2027.Jejgłównym
celem jest stworzenie warunków pozwalających w
sposóbdługofalowyzmodernizowaćbudynkiwPol-
sce-zgodnieztransformacjąwkierunkugospodarki
neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana
przezMinisterstwoRozwojuiTechnologii,wskazuje
napotrzebępromocjigłębokiejtermomodernizacji
i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z
1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i
źródła wsparcia finansowanego tego procesu.
Jak wynika ze Strategii, skutkiem opłacalnej
pod względem ekonomicznym termomodernizacji
ma być oszczędność energii końcowej w budynkach
mieszkalnychwynosząca147TWh,coodpowiada75
proc.obecnegopoziomuzapotrzebowanianaenergię
końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest
na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to rów-
nowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów
cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną
zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną
czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.
„Przyjęta i efektywnie wdrażana Długotermi-
nowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie
dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony
środowiskanaturalnegownaszymkraju.Jejrealizacja
to ogromna szansa dla przedsiębiorców - producen-
tów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych
i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które
często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych go-
spodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon
Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów
Materiałów dla Budownictwa.
Informacja prasowa
Związek Pracodawców Producentów Materia-
łów dla Budownictwa
(red)
Warszawa, 16 listopada 2021 r.
Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Apel o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji
Szanowny Panie Premierze,
Apelujemy do Pana i Pańskiego rządu o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji.
Zgodnie z art. 2a ust. 8 dyrektywy 2010/31 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Strategia
powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących
dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027.
Długoterminowa Strategia Renowacji przygotowana profesjonalnie przez Ministerstwo Rozwoju i
Technologii, zawiera niezbędne analizy i obliczenia. Zwraca uwagę na potrzebę promocji głębokiej
termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce. Jednocześnie określa skalę i źródła
wsparcia finansowanego tego procesu.
Wspieranie termomodernizacji krajowych zasobów budowlanych niesie ze sobą wiele korzyści:
• ogranicza niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki
po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii,
• zmniejsza negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń,
• podwyższa jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji,
• pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju.
Przyjęta i efektywnie wdrażana Strategia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego,
społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla
przedsiębiorców - producentów wyrobów budowalnych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa
budowalnego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski.
Mając na uwadze te wszystkie korzyści jeszcze raz apelujemy do Pana Premiera i Pańskiego rządu o
jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji.
Z poważaniem
Szymon Firląg
Prezes Związku PracodawcówProducentów Materiałów dla Budownictwa
Lista organizacji popierających apel:
1. Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
2. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
3. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i
Wentylacji (ZHI)
4. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
5. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
7. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV)
8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
9. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
10. Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)
11. Miesięcznik IZOLACJE
12. Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna
13. CEMEX Polska
14. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD)
15. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
16. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS)
17. Konfederacja Lewiatan
18. Związek Zawodowy "Budowlani"
19. Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)
J
akinformujeGłównyUrządStatystyczny,w
okresietrzechkwartałów2021rokuoddano
do użytkowania więcej mieszkań niż przed
rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na
którychbudowęwydanopozwolenialubdokonano
zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba
mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Według wstępnych danych Urzędu, w okresie
styczeń-wrzesień 2021 r. oddano do użytkowania
164,4 tys. mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż przed
rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji
97,3 tys. mieszkań – o 3,8% mniej niż w analo-
gicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy
indywidualni–63,8tys.mieszkań,tj.21,3%więcej.
W ramach tych form budownictwa wybudowano
łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W
pozostałychformachbudownictwa,tj.spółdzielczej,
komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej,
oddano do użytkowania łącznie 3 318 mieszkań (2
567 przed rokiem).
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych
w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosła 15,4
mln m2 , czyli o 11,0% więcej niż przed rokiem,
a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
osiągnęła wartość 93,7 m2 .
Wtrzechpierwszychkwartałach2021r.rozpo-
czętobudowę216,4tys.mieszkań,tj.o29,3%więcej
niżprzedrokiem.Deweloperzyrozpoczęlibudowę
128,0 tys. mieszkań (o 36,5% więcej), a inwestorzy
indywidualni 84,6 tys. (o 19,5% więcej). Łącznie
udział tych form budownictwa wyniósł 98,2%
ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach
budownictwa rozpoczęto budowę 3 795 mieszkań
(wobec 2 730 w roku poprzednim).
Szacuje się, że na koniec września 2021 r. w
budowie pozostawało 880,6 tys. mieszkań, tj. o 5,3
% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020.
W okresie I-IX 2021 r. najwyższe wartości dla
mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań
którychbudowęrozpoczętooraznaktórychbudowę
wydanopozwolenialubdokonanozgłoszeniazpro-
jektembudowlanym,odnotowanowwojewództwie
mazowieckim (odpowiednio 30,0 tys., 39,8 tys. i
45,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano
również w województwie wielkopolskim (19,8 tys.,
23,7tys.i27,0tys.)orazdolnośląskim(18,6tys.,18,3
tys. i 21,4 tys.).
Źródło danych GUS
GUS o budownictwie
mieszkaniowym
7
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
Fala renowacji na potrzeby Europy
Wpaździerniku2020r.opublikowanyzostałprzezKomisjęEuropejską
KomunikatFalarenowacjinapotrzebyEuropy–ekologizacjabudynków,
tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia.Jesttonowastrategi,która
ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w Europie.
Wskazuje ona na kluczowy - 40-procentowy udział zasobów budowlanych
w całkowitym zużyciu energii w UE. Co ważne, zasoby te są stare - 85%
ma ponad 20 lat, około 90% istniejących obecnie budynków będzie nadal
stać w 2050 r. Ich odnawianie przebiega zbyt wolno, aby realne stało się
osiągnięcie celów klimatycznych na rok 2030, w tym zmniejszenie gazów
cieplarnianych o co najmniej 55% (w porównaniu z rokiem 1990). Dlatego
też Fala Renowacji skupia się na działaniach sprawiających, aby nasze
budynki stały się bardziej energooszczędne, mniej emisyjne w całym cyklu
życia i bardziej zrównoważone, by nawet stare domy spełniały minimalne
standardy efektywności energetycznej.
Niestety,aktualniewUniiEuropejskiejtylko1%istniejącychzasobów
budowlanychcorokuprzechodzitermomodernizację.Głębokierenowacje
(czyli takie, które zmniejszają zużycie energii o co najmniej 60 %), są
przeprowadzane tylko na 0,2 % zasobów, a w niektórych regionach - wcale.
W wyniku Fali Renowacji, wskaźnik termomodernizacji ma się podwoić.
Szacuje się, że do 2030 r. można by odnowić 35 mln budynków.
Jak zapisano w strategii, stawką jest nie tylko obniżenie rachunków za
energię i ograniczenie emisji. Renowacja może otworzyć wiele możliwości
i przynieść dalekosiężne korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze.
Budynkimogąstaćsięmiedzyinnymizdrowsze,łatwiejdostępne,odporne
na ekstremalne zjawiska przyrodnicze, mogą zostać wyposażone w punkty
ładowania na potrzeby elektromobilności. Idąc dalej, inteligentne budynki
mogądostarczaćniezbędnychdanych,zgodniezzasadąochronyprywatno-
ści, na potrzeby planowania przestrzennego i usług miejskich. Gruntowna
renowacjamożezmniejszyćpresjęnazabudowęterenówniezagospodarowa-
nych, przyczyniając się do ochrony przyrody, różnorodności biologicznej
i zapewnienia żyznych gruntów rolnych.
Długoterminowa Strategia
Renowacji - rekomendowany
scenariusz rozwoju
Inwestowanie w budynki to niewątpliwie szansa rozwoju dla branży
budowlanej. Procesy renowacyjne generują popyt na nowoczesne materiały
i urządzenia, wspierają rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych np. z
energetyką,elektromobilnością,czyzarządzaniempracamiremontowo-bu-
dowlanymiwoparciuinteligentnesystemyinformatyczne.Zapisyprojektu
krajowej Długoterminowej Strategii Renowacji (luty 2021) wskazują, że w
Polsce dostrzega się tę szansę dla branży budowlanej i wspiera rozwój inteli-
gentnychtechnologiiorazbudynków.Wedługscenariuszarekomendowanego
do 2050 r. 66% budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasyw-
nego, a 21% do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13% budynków,
którychzprzyczyntechnicznychbądźekonomicznychniedasiętakgłęboko
zmodernizować,trafidoprzedziałuefektywności90-150kWh/(m2·rok).W
scenariuszu tym średnie roczne tempo renowacji wynosi około 4%, przy
czym tempo głębokiej termomodernizacji do najwyższego standardu nie
przekracza istotnie 3%, a ten poziom jest osiągany dopiero po roku 2035.
Zapewniatowystarczającyczasdozbudowaniaodpowiednichkompetencji
i potencjału wśród dostawców niezbędnych rozwiązań technologicznych.
InteligentneienergooszczędnebudownictwojestteżjednązKrajowych
InteligentnychSpecjalizacji.Projektyzzakresuwdrażanianp.inteligentnych
liczników, rozwiązań „smart city” oraz pozostałych innowacji w zakresie
inteligentnegobudownictwasąrealizowanezewsparciemśrodkówunijnych
i krajowych.
W prace te włącza się między innymi Sieć Badawcza Łukasiewicz –
trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, skupiająca potencjał
ponad 30 instytutów badawczych z całej Polski. Realizując prace badawcze
z obszarów inteligentnej i czystej mobilności, transformacji cyfrowej, czy
zrównoważonej gospodarki i energii, dostarcza atrakcyjne, kompletne i
konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny
system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie
więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje
przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. An-
gażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w
skalikrajuaparaturęnaukową.Conajważniejsze–przedsiębiorcanieponosi
żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu.
Umiejętności dla renowacji -
potrzeby i wyniki badań
Istotnym wyzwaniem dla powodzenia renowacji jest zapewnienie
odpowiedniego poziomu umiejętności i wysokiej jakości kształcenia w
sektorzebudownictwaiefektywnościenergetycznej.Służyćtemumająm.in.
opublikowane w 2017 r. Sektorowe Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.
Z kolei Długoterminowa Strategia Renowacji, wśród działań dotyczących
wsparciarenowacjibudynkówwPolscewobszarzeumiejętnościikształcenia,
zakłada m.in:
•Wprowadzeniepodziałunazatrudnionychprzybudowieiprzyreno-
wacji budynków według poziomu kwalifikacji w statystyce zatrudnionych
w budownictwie;
• Przebudowę systemu szkolnictwa w kierunku ustawicznego kształce-
nia - tak, aby wzmocnić kompetencje pracowników sektora budowlanego
w zakresie parametrów cieplnych budynków, techniki instalacyjnej oraz
źródeł ciepła;
• Opracowanie i monitorowanie regionalnych i krajowych bilansów
podaży i popytu na pracujących przy renowacji budynków;
• Budowa kompetencji na rzecz innowacji systemowych. Wsparcie
jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju kompetencji w zakresie
planowania,wdrażaniaikierowaniainnowacyjnymiprojektamidotyczącymi
głębokiej modernizacji budynków.
Prace renowacyjne są pracochłonne, tworzą miejsca pracy zarówno
w samym sektorze budowlanym, jak i w sposób pośredni we wszystkich
sektorachdostarczającychmumateriałyiusługi.Szacujesię,żedo2030 r.,
dzięki fali renowacji, w unijnym sektorze budowlanym możliwe jest
utworzenie160000zielonychmiejscpracy.NatomiastszacunkidlaPolski
wskazują,żewperspektywie30-letniej,kompleksowatermomodernizacja
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych da w naszym kraju około 100
tysięcy etatów w samym sektorze budownictwa. Będą to miejsca wyma-
gające zarówno kwalifikacji niskich (pracownicy budowlani), średnich
(np. technicy/inżynierowie o określonych specjalnościach, instalatorzy
OZE), jak i wysokich (np. audytorzy energetyczni, inżynierowie pełniący
samodzielne funkcje techniczne świadczący kontrolę wykonawstwa i/lub
nadzór inwestorski).
Pracownicy ci będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami natury tech-
nicznej, prawnej i organizacyjnej. Jak pokazał Branżowy Bilans Kapitału
Ludzkiego w branży budowlanej do najważniejszych wyzwań w perspek-
tywie zaledwie 5 lat należeć będą: powszechna obsługa systemów BIM,
automatyzacja,aletakżecorazszerszezastosowanietechnologiizwiązanejz
wykorzystaniemenergiiodnawialnejwbudownictwie,renesanstechnologii
budowy z wykorzystaniem prefabrykatów. Konsekwencją tej ewolucji jest
przewidywany w perspektywie 5 lat wzrost udziału nowych stanowisk w
strukturzezatrudnieniawbranżybudowlanej,tj.:projektantówwizualizacji
3D,inżynierówds.BIM,specjalistówds.ochronyśrodowiskaorazserwisan-
tówmaszynnowejtechnologii.Obokpojawiającychsięnowychstanowisk,
również te dotychczasowe wymagają rozwoju kompetencji zajmujących je
pracowników, którym niestety brakuje przekonania o konieczności stałego
podnoszenia kompetencji oraz poczucia odpowiedzialności za warunki
pracy. Wyzwaniem jest także zapewnienie rzeczowych i bezstronnych szko-
leń, a w przypadku absolwentów – zwiększenie nacisku na kształtowanie
umiejętności praktycznych.
Warto zaznaczyć, że jak wykazały badania międzynarodowego part-
nerstwa (Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska) projektu RenovUp
-Professionalisingsitemanagersandteamleadersinthespecificmanagement
of building renovation sites in Europe (www.renovup.eu) realizowanego z
udziałem Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, w
programieErasmus+lukakompetencyjnawśródpracownikówbudowlanych
specjalizujących się w pracach remontowych, wykazuje pewną specyfikę.
Dotyczy ona przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
nietypowych, zaskakujących, nieprzewidzianych (związanych np. z rzeczy-
wistymstanemtechnicznymremontowanegoobiektu,zmiennościądecyzji
klienta, ograniczeniami w możliwości zastosowania wybranej technologii
czy materiału). Działania przewidziane w ramach strategii Fala renowacji
powoduje, iż ta grupa pracowników sektora budowlanego powinna być
mocniej dostrzeżona, głównie w aspekcie potrzeb rozwoju kompetencji.
Znaczącym utrudnieniem jest brak w naszym kraju branżowych centrów
szkoleniowych, które zapewniałyby profesjonalną, opartą o rzeczywiste
potrzeby ofertę edukacyjną, realizowaną w rzeczywistych warunkach pracy
(Work-Based-Learning), z systemem potwierdzania i certyfikacji efektów
uczenia się, który wzmocni tożsamość zawodową pracowników sektora
budownictwa niezbędną dla budowania poczucia przynależności do okre-
ślonej społeczności zawodowej.
Falarenowacjiiidącazaniąefektywnośćenergetycznabudynkówtworzy
nowyrynek,kreujezarównowyzwania,jakiszanserozwoju.Czyjewykorzy-
stamy,zależyodsamychpracownikówipracodawcówsektorabudownictwa,
ale i od uwarunkowań organizacyjno-prawnych stworzonych w kraju.
FALA RENOWACJI
- CO Z NIEJ WYNIKA DLA PRACOWNIKÓW
SEKTORA BUDOWNICTWA
(komentarz ekspercki)
dr Jolanta
Religa
Łukasiewicz – Instytut
Technologii Eksplo-
atacji
Kierownik projektu
Erasmus+ RenovUp
dr inż.
Krzysztof
Symela
Łukasiewicz – Instytut
Technologii Eksplo-
atacji
Kierownik Grupy
Badawczej Rozwoju
Edukacji Zawodowej
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
8
ZWIĄZKI W TRUDNYM CZ
Konferencja „Pande
wyzwania w śro
n  Jakub Kus: Od początku 2020 roku funkcjo-
nujemy w stanie pandemii COVID-19. To wpływa na
nasze życie prywatne, na funkcjonowanie gospodarki,
ale też na działalność organizacji związkowych. Czy i
jakpandemiawpłynęłana zmianyworganizacjipracy
EFBWW? I czego nas nauczyła pandemia?
Tom Deleu:COVID-19wpłynąłnafunkcjonowanie
całego społeczeństwa, również EFBWW.
Przede wszystkim wepchnął nas w „tryb cyfrowy”.
EFBWW przeszedł na cyfryzację z prędkością światła.
Wielesiędowiedzieliśmyomożliwościach,aletakżeogra-
niczeniach pracy i spotkań online. Technologia cyfrowa
pozostanie kluczowym składnikiem tego, jak będziemy
pracować w przyszłości, ale nie jest odpowiednia dla
wszystkich spotkań. Musimy podsumować wyciągnięte
wnioski w dobry sposób, aby uczynić nas bardziej sku-
tecznymi i silniejszymi.
COVID-19 nauczył nas również koncentrowania się
na kluczowych kwestiach dla naszej pracy. Te kwestie to:
•	 silna gospodarka, która działa dla wszystkich, po-
przez bezpośrednie, godne miejsca pracy;
•	 postęp społeczny dla pracowników w całej Europie,
ale zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej;
•	 walka z prekaryzacją i wyzyskiem na rynku pracy;
•	 walka o silne prawodawstwo BHP i egzekwowanie
go w terenie;
•	 jasne zasady dla korporacji wielonarodowych;
•	 wzmocnienienaszychorganizacjipoprzezzwiększe-
nie liczby członków.
Aby odnieść sukces, potrzebujemy większej i lepszej
współpracy na szczeblu unijnym i globalnym.
n   Pandemia skomplikowała naszą pracę na
szczeblueuropejskimikrajowym.Jednocześnieposze-
rzyła spektrum wyzwań stawianych przed związkami
zawodowymi. Jakie są, według Ciebie, najważniejsze
obszary,wktórychzwiązkizawodowenaszychsektorów
powinny być dzisiaj szczególnie aktywne?
Popierwsze-BHP,bomabezpośredniwpływnażycie
naszych pracowników, szczególnie w naszych branżach,
które mają bardzo specyficzne profile ryzyka.
Po drugie - bezpośrednie, przyzwoite miejsca pracy
z dobrymi zarobkami, ograniczenie podwykonawstwa,
lepsza ochrona pracowników mobilnych i migrujących.
Po trzecie - organizowanie i edukowanie członków /
mężów zaufania, aby byli bardziej zaangażowani.
n  EFBWW koordynuje politykę europejską
naszych związków zawodowych, przedstawia stano-
wiska w najistotniejszych sprawach dla pracowników
budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych,
przemysłudrzewnego,meblarskiegoileśnictwa.Które
obszary działalności Federacji są najważniejsze dziś i
w perspektywie kilku kolejnych lat? Co jest głównym
wyzwaniem dla EFBWW?
To sprawiedliwy rynek wewnętrzny, promujący
postępspołeczny;rynekwewnętrznypowinienprzynosić
korzyści wszystkim pracownikom. Obecnie zbyt często
pracodawcyipośrednicydziałającywzłejwierzewykorzy-
stująrynekwewnętrznyjakorezerwędlataniej,elastycznej
i możliwej do wykorzystania siły roboczej. Potrzebujemy
konwergencji wzrostowej w całej Europie, zapewniającej
dobre miejsca pracy z dobrymi warunkami pracy, dobry-
mi zarobkami i dobrą ochroną socjalną. Potrzebujemy
nowych i silniejszych przepisów regulujących rynek.
Potrzebujemy protokołu postępu społecznego.
Musimy również przyjrzeć się sobie i ciężko praco-
wać, aby stać się silniejszymi związkami zawodowymi w
budownictwie,drzewiarstwieileśnictwiewcałejEuropie,
jest to kluczowe, jeśli chcemy pozostać odpowiednio
skuteczni w przyszłości.
n   Dla budownictwa, wśród inicjatyw euro-
pejskich, szczególnie istotne są plany odbudowy i
programy związane z Falą renowacji. To szansa dla
przemysłu budowlanego. Ale nas w tych programach
interesująprzedewszystkimwarunkipracyiprzyszłość
rynku pracy w budownictwie. Na co przede wszystkim
my,związkowcypowinniśmyzwrócićuwagęwnaszych
działaniach, stanowiskach i opiniach, w lobbingu na
rzecz rozwiązań korzystnych dla pracowników?
Przede wszystkim musimy upewnić się, że jesteśmy
przy stole, przy którym omawia się i podejmuje decyzje
w sprawie tych polityk. Dlatego musimy współpracować
z tymi, którzy mają podobne cele, czasem mogą to być
nasze konfederacje, organizacje pozarządowe, sojusze,
ale czasem także branżowe federacje pracodawców. Jeśli
partnerzy społeczni mówią jednym głosem, to rząd po-
winien uważnie słuchać i wspierać te wspólne inicjatywy.
Jeśli chodzi o zasady, powinny być „dobre” dla na-
szych członków. Oznacza to, że powinny przyczyniać się
dopostępuspołecznego.Jeślichcemyzobaczyćprawdziwą
zmianę, musimy również nalegać, aby polityka miała
jasne cele, jasny harmonogram i wystarczające zasoby. I
musimynalegaćnaudziałwrealizacji.Aktywnarolawtym
obszarzemożebyćrównieżnarzędziemdoorganizowania
prezentacjipracownikomtego,comożemyimdostarczyć
jako związki.
n  KomisjaEuropejskaprzedstawiłanoweprogra-
my i propozycje w ramach „Green Deal”. Dotyczy to,
między innymi, strategii bioróżnorodności, nowych
mechanizmów ograniczania emisji, zmian w systemie
EU ETS, CBAM… EFBWW popiera kierunek prze-
budowy gospodarki dla ochrony klimatu. Znamy cele,
mówimyoszansachrozwojowych,aleznacznierzadziej
ozagrożeniachdlarynkuiprzyszłościpracywnaszych
sektorach. O ucieczce „przemysłów emisyjnych” z
Europy, o problemach z przekwalifikowaniem pra-
cowników, o przewidywanych problemach przemysłu
drzewnego i meblarskiego. Czy to realne zagrożenia?
Czy jest się czego bać?
EFBWWwspierawalkęzezmianamiklimatycznymi.
Przyjęliśmy z zadowoleniem Zielony Ład, ponieważ
daje on wiele możliwości dla branży budowlanej.
Wiele inwestycji będzie dotyczyło nowej infrastruktury,
modernizacji istniejących zasobów budowlanych oraz
O
kręgowy Inspektorat Pracy w
Kielcach wraz z Wyższą Szkołą
Ekonomii,PrawaiNaukMedycz-
nychwKielcachzorganizował 22października
2021 r. konferencję nt. „Pandemia COVID-19
nowe wyzwania w środowisku pracy”.
W imieniu organizatorów uczestników
konferencji powitał Adam Derza okręgowy
inspektor pracy w Kielcach, który odczytał
przygotowanynatąokolicznośćlistKatarzyny
Łażewskiej - Hrycko - Głównego Inspektora
Pracy oraz dr Krzysztof Wątorek - prorektor
WSEPiNM.
W wydarzeniu uczestniczyli również
przedstawicielezwiązkówzawodowychBożena
Czupryńska, wiceprzewodnicząca Okręgu
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego
„Budowlani” oraz Kazimierz Pasternak,
zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu
Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.
Okręgowy inspektor pracy w Kielcach
Adam Derza podkreślił szczególny charakter
spotkania w okresie pandemii, a także wielo-
letnią współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach,szczególniezdziekanemWydziałuPrawa
iBezpieczeństwa,drWaldemaremCisowskim
orazdziekanemWydziałuNaukMedycznych
dr Łukaszem Baratyńskim.
Oficjalną część konferencji rozpoczął
wykład dr hab. Barbary Błaszczyk, prof. w
WSEPiNM nt. „WpływpandemiiCOVID–19
na zdrowie i życie człowieka”.
Kolejne wykłady wygłosili:
•	 Kamila Pawłowska, inspektor pracy OIP
w Kielcach, nt. „Pandemia COVID-19
jako czynnik stresowy w środowisku
pracy–nowezagrożeniapsychospołeczne
i sposoby radzenia sobie z nimi”,
•	 drŻanetaGrygiel-Kaleta,adiunktwWSE-
PiNM w Kielcach, nt. „Prawne aspekty
pracy zdalnej”,
•	 Tomasz Barański, nadinspektor pracy
OIP w Kielcach, nt. „Wypadki w czasie
pracy zdalnej”.
Następnie odbył się panel dyskusyjny,
podczas którego głos zabrali: Kazimierz Mą-
dzik-świętokrzyskikuratoroświaty,Kazimierz
Pasternak-zastępcaprzewodniczącegoRegionu
Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,
Marcin Fornalski - przewodniczący Ogólno-
polskiegoStowarzyszeniaPracownikówSłużby
BHP o/Kielce, Andrzej Lis - przewodniczący
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowni-
ków Służby BHP o/Końskie.
Trwającaodponadpółtorarokuepidemia
wirusaSARS-CoV-2wpłynęłanawszystkiesfery
naszego życia, w tym również na środowisko
pracy.Zdnianadzieńpracodawcyipracownicy
zostalizmuszenidozmianyswoichzachowańi
nawykóworazporadzeniasobiezwyzwaniami,
których charakteru i skali jeszcze niedawno
nikt się nie spodziewał. Zachowanie dystansu
fizycznego, praca w maseczkach, dezynfekcja
rąk i pomieszczeń, praca zdalna, lockdown
i związane z nim obostrzenia, problemy
ekonomiczne to tylko część  trudności, przed
którymi stanęło środowisko pracy.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że
dane medyczne wskazują na to, że wirus
SARS-CoV-2 może infekować nie tylko układ
oddechowy, ale też układ nerwowy i mięśnie
szkieletowe. Co więcej, trzeba mieć świado-
mość, że u pacjentów z cięższym przebiegiem
COVID-19 nagłe pogorszenie stanu zdrowia
może mieć związek z wystąpieniem tak
poważnego zdarzenia neurologicznego, jakim
jest udar mózgu i potem zgon chorego.
Nowe realia życia w dobie pandemii
niosą poważne zagrożenia dla samopoczucia
i zdrowia psychicznego. Nowością jest praca
czy naukaw domu,zagrożenieutratypracylub
przymustymczasowegobezrobocia,ograniczo-
ne kontakty przyjaciółmi i współpracownika-
mi,a nawetczłonkamirodziny.Cierpipoczucie
wolności, niezależności i wpływu na sytuację.  
Sposób funkcjonowania uczniów i na-
uczycieli również zmienił się diametralnie.
Takie czynniki jak niewychodzenie z domu,
praca zza biurka, wielogodzinne przebywanie
przed ekranem komputera mają negatywny
wpływ na samopoczucie psychiczne i fizycz-
ne dzieci i dorosłych.
Aktualnie trwają prace nad projektem
zmian do Kodeksu pracy, w którym przewi-
duje się wprowadzić regulacje dotyczące pracy
Z sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa Tomem Deleu rozmawia
Adam Derza - okręgowy inspektor pracy w Kielcach odczytuje list Głównego In
9
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
ZASIE I NA TRUDNY CZAS
emia COVID-19 nowe
odowisku pracy”
nowych mieszkań. Przyniesie to wiele nowych miejsc
pracy w budownictwie, ale także w przemyśle drzewnym
imeblarskim.Musimynalegać,abytenowemiejscapracy
były również przyzwoitymi miejscami pracy. Musimy
nalegaćnapostępowezamówieniapubliczneiupewnićsię,
żepieniądzepublicznetrafiajątylkodoprzyzwoitychfirm,
firm, które naprawdę angażują się w negocjacje zbiorowe
i dialog społeczny.
Dlatego popieramy Zielony Ład, ponieważ jest on
konieczny i stwarza wiele możliwości dla niektórych z
naszych sektorów. Ale zawsze nalegamy, aby Zielony Ład
był inkluzywny, sprawiedliwy i społeczny. Oznacza to,
że muszą być zaangażowane związki zawodowe. Dziś tak
nie jest. I krytykujemy to, kiedy tylko możemy. Mówimy
też bardzo wyraźnie, że wierzymy w świetlaną przyszłość
dla przemysłu cementowego i innych materiałów
budowlanych w Europie. Jednak branże te muszą zinten-
syfikować inwestycje w innowacje i czystą technologię.
Aby chronić te inwestycje i dobre miejsca pracy w tych
branżach, potrzebujemy silnego i skutecznego CBAM
przeciwkoucieczceemisjidwutlenkuwęgla.Byłobyniedo
przyjęcia, żebyśmy osiągnęli cele klimatyczne, ponieważ
zanieczyszczające części przemysłu po prostu przenoszą
się za granicę, a dobre miejsca pracy są tracone w UE.
Będziemy walczyć o miejsca pracy w cementowniach w
Europie, ale duże międzynarodowe firmy z tego sektora
równieżmusząsięzaangażować.Wtejchwilirozmawiamy
o tym z ich reprezentacją Cembureau.
n  Nie jest tajemnicą, że EFBWW zrzesza orga-
nizacje z krajów o różnych systemach rynku pracy i
różnympoziomierozwoju.Towpływanazróżnicowane
stanowiskaposzczególnychorganizacjiczłonkowskich
wróżnych,częstokluczowychsprawach,choćbytakich
jakeuropejskapłacaminimalna.Jakgodzićtestanowi-
ska, czy zawsze udaje się (i czy zawsze trzeba) znaleźć
platformę porozumienia?
EFBWWzrzeszawieleróżnychorganizacjiobardzo
różnym pochodzeniu, wszystkie mają swoje specyficzne
potrzebyispecyficzneoczekiwania.Musimyznaleźćspo-
soby na zbudowanie wspólnych platform. Widzieliśmy,
że kiedy jesteśmy w stanie dojść do silnych, wspólnych
stanowisk, możemy być bardzo silnym graczem i mo-
żemy odnosić duże sukcesy. Niedawnym przykładem
są akty prawne dotyczące azbestu, które zostały prawie
jednogłośnie zatwierdzone przez Parlament Europejski.
EFBWW powinna koncentrować się na podstawo-
wych,sektorowychsprawach,któresąistotnedlanaszych
organizacji krajowych. Niektóre sprawy powinniśmy
pozostawićEKZZ,ponieważonajestwłaściwymmiejscem
do dyskusji. I na odwrót. Mamy ograniczone zasoby i
powinniśmy skupić się na tym, co możemy dostarczyć
jako EFBWW.
n  Siłą ruchu związków zawodowych była zawsze
solidarność.Alezwiązkireprezentujągłównieinteresy
pracowników swoich krajów. Czy w EFBWW zdajemy
egzamin z solidarności, czy wciąż w naszych działa-
niach jest bardzo dużo narodowego protekcjonizmu?
EFBWW to europejska federacja organizacji krajo-
wych.Tonormalne,żeteorganizacjeprzyłączająsięzmy-
śląoichnarodowyminteresie.Musimyprzekonaćnaszych
członków,żewprzypadkuniektórychtematówkonieczne
jest europejskie rozwiązanie. Szczególnie w tematach
związanychzrynkiemwewnętrznymczykwestiamiBHP
jesttobardzooczywiste.Aleniewszystkodasięrozwiązać
na szczeblu UE. Musimy wspierać naszych partnerów w
przenoszeniu tematów na poziom krajowy i rozliczaniu
wyników na poziomie krajowym, sektorowym lub na
poziomie firmy. To tam są nasi członkowie i potencjalni
członkowie. Musimy zmaterializować skomplikowane
sprawy w konkretnych rozwiązaniach dla pracowników.
Środowisko polityczne jest dziś bardziej złożone i
mniejsprzyjającesolidarnościiinternacjonalizmowi,ale
musimy nadal bardzo ciężko pracować, aby to zmienić.
Bardzo specyficzną i bardzo pozytywną wizytówką
EFBWWjestaktywnezaangażowaniejejorganizacjiczłon-
kowskichwkonkretnąpracę,wlobbing.Możemyliczyćna
wsparcie wielu naszych członków, a to również powinno
dać nam nadzieję.
n  Ruch związkowy, nie tylko w Polsce działa
w trudnych warunkach. Mamy problemy z nowymi
członkami, z utrzymaniem i rozwojem organizacji
związkowych.Niemachybauniwersalnychrozwiązań
dlawszystkich.Aleruchzwiązkowymusisięzmieniać,
żeby być skuteczny w swych działaniach. Co, Twoim
zdaniem, przede wszystkim powinniśmy zmienić?
Naszą mentalność. Powinniśmy być otwarci na
zmiany i zawsze szukać nowych możliwości. Nic nie jest
wieczne,apracazwiązkowazawszejesttrudna.Jestbardzo
wymagająca. Podstawy pozostają te same: czy możemy
przekonaćpracownikówdowstąpieniadozwiązkuzawo-
dowegoiwspólnejwalkiopostępspołeczny?Czymożemy
przekonać pracowników o naszej „wartości dodanej”?
Dlatego musimy wyjść i spotkać się z pracownikami
na hali produkcyjnej i przedyskutować z nimi: czego
chcą, co chcą zrobić, jak osiągamy te cele? W związku
z tym musimy przyjrzeć się również możliwościom, na
przykład w zakresie cyfrowych narzędzi do organizo-
wania i mobilizowania. Świat się zmienia i jeśli chcemy
nadalodgrywaćważnąrolę,musimyznaleźćodpowiedzi,
rozwiązaniaktóredziałająnanasząkorzyśćidostosować
się do tych zmian.
n  Inakoniecpytanietrochęfuturystyczne.Gdzie
będziemy,jakoEFBWW,za10-20lat?Jakabędzienasza
rola,naszasiła,naszemożliwościwpływunaeuropejski
rynek pracy?
To bardzo trudne pytanie. W ruchu związkowym
jesteśmy przyzwyczajeni do reagowania na doraźne
zmiany i wyzwania. Nie zawsze mamy na uwadze per-
spektywę długoterminową. EFBWW przechodzi okres
przejściowy. Na wiele z naszych oddziałów ma wpływ
rosnący trend prekaryzacji w naszych branżach. Bardzo
trudno jest zorganizować takich pracowników i tracimy
wielu członków. Naszym głównym wyzwaniem jest to,
czymożemyodwrócićtentrend.Czymożemyregulować
rynek pracy na korzyść postępu społecznego, na korzyść
gospodarki, która działa dla wszystkich pracowników?
Nasi pracownicy, pracownicy budowlani, pracownicy
przemysłu materiałów budowlanych, drzewiarstwa i
leśnictwasąniezbędnidorealizacjiZielonegoŁadu.Nasi
pracownicysąniezbędnymipracownikami.Jednocześnie
nie będzie możliwe osiągnięcie celu, jeśli będziemy
zmierzać w kierunku coraz bardziej rozdrobnionego,
nisko wykwalifikowanego i nisko opłacanego przemysłu.
Już teraz widzimy ogromne niedobory siły roboczej i
luki w kwalifikacjach w naszych branżach. Musimy to
wyjaśnić decydentom i pracodawcom. Musimy umieścić
atrakcyjność branży wysoko w programie politycznym.
I musimy mieć jasność, że w tym celu musimy również
oczyścićprzemysł.Musimyograniczyćpodwykonawstwo
i pozbyć się pośredników, agencji pracy tymczasowej,
agencji pośrednictwa pracy, firm przykrywek itp., które
wyzyskują pracowników i nie angażują się w dialog
społeczny. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy
dotegonaszychczłonków.Potrzebujemywięcejczłonków.
Aby się tam dostać, musimy pracować niezwykle ciężko,
na poziomie firmy i sektora, na poziomie krajowym i
europejskim. Jeśli nam się to uda, wierzę, że czeka nas
świetlana przyszłość.
n  Tom, bardzo dziękuję za rozmowę.
zdalnej.Ważnymaspektemtychzmianbędzie
wprowadzenieobowiązkuuwzględnieniaprzez
pracodawców uwarunkowań psychospołecz-
nychpracyzdalnejwocenieryzykazawodowe-
go. Jak sugeruje uzasadnienie projektu, należy
tuwziąćpoduwagęm.in.alienacjępracownika
w zespole spowodowaną brakiem kontaktu z
pozostałymi współpracownikami, w tym ze
zwierzchnikami. 
W ramach realizacji programu prewen-
cyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom stresu w miejscu pracy” OIP Kielce w
2021 r. przeprowadził cykl szkoleń online
pt.: „Pandemia COVID-19 jako czynnik stre-
sowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia
psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z
nimi”.Szkoleniaspotkałysięzbardzodużym
zainteresowaniem,łączniewzięłownichudział
ok 130 osób. Byli to pracodawcy, pracownicy,
służba bhp reprezentujący różne branże i
środowiskazawodowezterenuwoj.świętokrzy-
skiegoinietylko.Wtrakcieszkoleńporuszono
problematykę obciążeń psychicznych, jakie
pojawiły się w związku z pandemią, oraz ich
wpływu na funkcjonowanie pracodawców
i pracowników. Omawiano kwestię izolacji
kontaktów społecznych, utraty kontroli nad
procesempracy,utrudnionejkomunikacjizpra-
cownikami wreszcie pracy zdalnej pod kątem
jej wydajności i ergonomii, tj. dostosowania
domowego środowiska do wymogów pracy.
Konferencja była z jednej strony pod-
sumowaniem cyklu szkoleń, a z drugiej
propozycją podjęcia dyskusji dotyczącej tego
w jakim momencie się aktualnie znajdujemy
jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne. Czy
wypracowaliśmyskutecznerozwiązania,które
pozwalają nam funkcjonować w erze „nowej
normalności”?.Cojeszczemożemyzrobićina
cozwrócićuwagę,żebypracowałosięnamlepiej
a przede wszystkim bezpieczniej? Konieczne
jest kompleksowe zdiagnozowanie sytuacji i
wypracowanie skutecznych działań.
W konferencji można było wziąć udział
osobiście w auli WSEPiNM w Kielcach lub
obserwować jej przebieg on - line.
Głos w trakcie konferencji zabrała tak-
że Bożena Czupryńska, wiceprzewodni-
cząca ZO Świętokrzyskiego ZZ „Budow-
lani”. W swoim wystąpieniu podkreśliła
m.in.: „…Związek Zawodowy „Budowlani”
wyraża podziękowanie Państwowej Inspekcji
Pracy za dotychczasową wieloletnią współpra-
cę,którąsobiebardzocenimy,zaotrzymywaną
zawsze pomoc i radę. PIP jest zawsze otwarta
nanaszezgłaszanesprawy,zapytania idzielisię
swojąwiedzą.Bardzochętnieuczestniczymyw
organizowanych konferencjach, szkoleniach
dla działaczy naszego związku, a także szkole-
niachspołecznychinspektorówpracyiinnych
spotkaniach, co jest bardzo ważne i pomocne
w zakładach pracy.
(…)Zarząd Krajowy Związku Zawodowe-
go „Budowlani” (…) jak i Zarząd Okręgowy
z przewodniczącą Anną Bujnowską - w tym
trudnym czasie pandemii starają się być w
kontakciezzakładamipracy,rozmawiaćzpra-
cownikami - przewodniczącymi danej organi-
zacji związkowej o występujących problemach
wzakładachpracyipomagaćwrozwiązywaniu
trudnychspraw.Aproblemywystępują,bonie
można powiedzieć, że ich niema - COVID-19
zrobiłirobinadalswoje.Pracazdalnaijejdobre
izłestrony:chorobapracowników,zwolnienia
lekarskie pracowników, a co skutkuje również
zwolnieniami z pracy. (…) Pandemia COVID
-19,stanowiącpoważnezagrożeniedlazdrowia
obywatelimaistotnywpływnażyciespołeczne
wPolsceidezorganizujeżyciegospodarcze.W
kryzysieznajdująsięjużsektoryusług,których
działalność została czasowo wstrzymana,
zakłócone zostały też procesy produkcji w
sektorach przemysłowych. Rynek budowlany
boryka się obecnie z wieloma problemami. W
budownictwie ponad 60% firm ma problemy,
których źródłem są zatory płatnicze, częste
są upadłości firm jednoosobowych (…). Ze
względu na obecną sytuację epidemiczną na
pracodawcy ciąży obowiązek podjęcia wszel-
kich możliwych działań mających na celu
ochronę pracowników przed możliwością za-
rażeniasięwirusemSARS-CoV2.Zastosowane
środki profilaktyczne winny być dostosowane
dopotrzebkonkretnegozakładupracy.Winna
byćwprowadzonatakaorganizacjapracy,która
będzie miała na celu ograniczenie osobistych
kontaktów pomiędzy pracownikami, jak
również pracownikami i klientami. W poro-
zumieniu z przedstawicielami pracowników
i specjalistów ds. BHP trzeba przygotować
odpowiednie instrukcje, wytyczne i zalecenia
wskazujące jak pracować i postępować w sytu-
acji zarażenia wirusem COVID-19.
(…) Kończąc, pozwolę sobie zacytować
słowa ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą
naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej
troski o drugiego człowieka” – dbajmy więc
wzajemnieo naszezdrowie,naszeżycie,które
jest bezcenne i niepowtarzalne, a będziemy
mogli pracować”.
Barbara Kaszycka
okręgowy inspektorat pacy w Kielcach
red/BCZ
a Jakub Kus.
nspektora Pracy
10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
Podsumowanie działalności prewencyjnej
PIP w Świętokrzyskiem w 2021r.
W
Filharmonii Świętokrzyskiej,
17 listopada 2021 r. odbyła się
gala z udziałem przedsiębior-
ców,pracodawców,stowarzyszeń,instytucjiz
województwa świętokrzyskiego, zaangażowa-
nychwdziałaniainformacyjno-prewencyjne,
zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Kielcach.
Adam Derza, okręgowy inspektor pracy
w Kielcach powitał zebranych gości, wśród
których oprócz kierownictwa PIP byli także:
senatorRPKrzysztofSłońorazwicewojewoda
świętokrzyski Piotr Nowak.
Na uroczystości nie zabrakło przed-
stawicieli lokalnych władz, administracji
państwowejorazorganówkontroli,pracodaw-
ców, organizacji pracodawców, stowarzyszeń
i przedstawicieli związków zawodowych. W
tym przedstawiciele Związku Zawodowego
„Budowlani”: wiceprzewodnicząca Związku
Zawodowego„Budowlani”OkręgŚwiętokrzy-
ski Bożena Czupryńska, Julian Budziński.
Bożena Czupryńska przekazała okolicz-
nościowylistprzewodniczącejOkręguAnny
Bujnowskiej skierowany do Okręgowego
Inspektora Pracy w Kielcach i uczestników
uroczystości.
Okręgowy Inspektor Pracy wręczył
okolicznościowe grawertony i podziękował
za szczególne zaangażowanie we współpracę
wprowadzonychprzezOIPwKielcachdziała-
niachprewencyjnychnastępującymosobom:
Annie Mikołajczyk dyrektorowi Wojewódz-
kiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach,
drTadeuszowiDziekanowi,rektorowiWyższej
SzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznych
w Kielcach, dr Waldemarowi Cisowskiemu,
dziekanowiWydziałuPrawaiBezpieczeństwa
WSEPiNM, dr Łukaszowi Baratyńskiemu,
dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych
WSEPiNM, Andrzejowi Ziółkowskiemu,
prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego,
ArturowiRozlachowi,dyrektorowiOddziału
Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z
siedzibą w Krakowie, dr Anecie Pierścińskiej
– Maruszewskiej, dyrektorowi Centrum
KształceniaUstawicznegowOstrowcuŚwięto-
krzyskim,HalinieKołodziejczyk,dyrektorowi
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
Najlepsi przedsiębiorcy i pracodawcy z
województwa świętokrzyskiego na zakończe-
nieroku2021r.zostalinagrodzenizawysokie
standardypracyorazwyróżnienizapracęnad
kolejnymi rozwiązaniami zwiększającymi
bezpieczeństwo pracy, bowiem dla nich
najważniejszą wartością jest życie i zdrowie
ludzi pracujących.
Rozstrzygnięto konkursy PIP zorgani-
zowane na terenie województwa świętokrzy-
skiego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w
Kielcachw2021r.:PRACODAWCA–ORGA-
NIZATORPRACYBEZPIECZNEJ,BUDUJ
BEZPIECZNIE i NAJAKTYWNIEJSZY
SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY.
Konkurs„PRACODAWCA–ORGANI-
ZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” promuje
najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony pracy oraz inspiruje pracodawców
dotworzeniabezpiecznychiergonomicznych
miejsc pracy.
Laureatami w 2021r w poszczególnych
grupach zakładów zostali:
ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU DO
49 PRACOWNIKÓW:
I miejsce: PW „ELMAX” Renata Loręc-
ka, ul. Partyzantów 167, 29-100 Włoszczowa
Wyróżnienia: FUH „AUTO-AGRO-
-SERWIS”ZdzisławNasternak,Koprzywnica
i Q-SERWICE Starzyński Łukasz; Jurkowice
ZAKŁADYOZATRUDNIENIU50–
249 PRACOWNIKÓW:
I miejsce: FORMASTER S.A. Kielce
(wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim)
II miejsce: CAFFARO S.p. z o.o. Sp.
Komandytowa, Słonowice
ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU
POWYŻEJ 249 PRACOWNIKÓW:
I miejsce: Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska Włoszczowa
Wyróżnienie w Konkursie – BUDUJ
BEZPIECZNIE otrzymał wykonawca budo-
wy: Budowa przedszkola samorządowego w
Skarżysku Kościelnym, Firma: KROBEL Sp.
z o.o., sp. komandytowa.
Laureatami Konkursu – NAJAKTYW-
NIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR
PRACY zostali:
Andrzej Cieślik - SIP w zakładzie:
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY
CHEMICZNE „SIARKOPOL”,
ZbigniewPalacz-SIPwzakładzie:MAN
BUS Sp. z o.o. Oddział Starachowice,
Marian Staniek - SIP w zakładzie:
LAFARGECEMENTS.A.MAŁOGOSZCZ
Wyróżnienie otrzymali: Cezary Ko-
łomański – SIP w zakładzie: MESKO S.A.
SKARŻYSKO – KAMIENNA oraz Daniel
Woźniak - SIP w zakładzie: CEMENT OŻA-
RÓW S.A.
Wtrakcieuroczystościwręczono:dyplo-
myPIP-14zakładom,wtym5zakładomzaj-
mującymsięprodukcjąwyrobówtartacznych
iwyrobówzdrewna;zaświadczeniaoudziale
w programie prewencyjnym: „Prewencja
wypadkowa”-5zakładom,zaświadczenia–dla
6zakładówbiorącychudziałwprogramiepre-
wencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakładach zajmujących się przetwórstwem
mięsnym” – III edycja: Dobry przepis na
bezpieczeństwo.
Udziałwgaliwzięliuczestnicyprogramu
edukacyjnego„KulturaBezpieczeństwa”–w
programie zaangażowano 61 nauczycieli z
16 szkół średnich (lekcje dla 1.796 uczniów)
oraz Wydział Budownictwa Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach,
Barbara Kaszycka
nadinspektor pracy
(red)
T
ymrazemtobyłytylkoćwiczenia.
28 października br., na odcinku
nowo budowanej drogi ekspreso-
wejS-19,jeszczeprzedoddaniemdoruchu,w
rejoniewęzła„Kamień”odbyłysięćwiczenia
pozorowanej katastrofy w ruchu drogowym.
Ćwiczeniaratowniczepodnazwą„ESKA
2021” zostały zorganizowane przez Państwo-
wą Straż Pożarną oraz wykonawcę inwe-
stycji - firmę BUDIMEX S.A. przy udziale
Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Scenariusz zdarzenia zakładał, że w
czasie wykonywania prac związanych z
utrzymaniem drogi S-19, wskutek niewła-
ściwego przygotowania i organizacji prac
budowlanych z wykorzystaniem sprzętu bu-
dowlanegodopracynawysokości,dochodzi
dowypadku,wktórymbiorąudziałpojazdy
użytkujące drogę, w tym bus z pasażerami.
Wskutekzaistniałegozdarzeniawypadkowe-
gonajednympasiedrogi,dochodzirównież
do drugiego zdarzenia na sąsiednim pasie
drogowym, na którym wskutek nieuwagi
kierowcy samochodu osobowego dochodzi
do zderzenia się jego pojazdu oraz dwóch
cystern przewożących kwas azotowy i ben-
zynę, co powoduje dodatkowo symulowane
zagrożenie chemiczne. W wyniku obydwu
zdarzeń obrażenia ponoszą pracownicy
budowlani, jak również pasażerowie pojaz-
dów biorących udział w zdarzeniu, w tym
autobusu z pasażerami.
W ćwiczeniach wzięły udział zastępy
Ochotniczych Straży Pożarnych, które jako
pierwszedotarłynamiejscezdarzenia,zastę-
py Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone
w specjalistyczny sprzęt, służby ratownictwa
medycznegozWojewódzkiejStacjiPogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie, Policja, wolon-
tariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża, a
takżemłodzieżzZespołuSzkółTechniczno-
-WeterynaryjnychwTrzcianieiZespołuSzkół
Licealnych w Leżajsku.
Celem ćwiczeń, oprócz doskonalenia
sprawności służb ratunkowych, było przed-
stawienieuczestnikomprocesubudowlanego
skutków złej organizacji stanowisk pracy,
które najczęściej doprowadzają do zdarzeń
potencjalnie wypadkowych oraz wypadków
przy pracy.
Na ćwiczenia zostali zaproszeni m.in.
przedstawiciele Rady ds. Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy, działającej przy Okręgowym
InspektorzePracywRzeszowie,RadioiTele-
wizjaorazZwiązekZawodowy„Budowlani”,
reprezentowny przez przewodniczącego
Okręgu Podkarpackiego Andrzeja Płonkę.
Biorącyudziałwwydarzeniuprzedstawiciele
OkręgowegoInspektoratuPracywRzeszowie
Aneta Gronowicz i Grzegorz Stęchły - z-cy
okręgowego inspektora pracy oraz Tomasz
Pietrucha - inspektor pracy udzielali wywia-
dów i odpowiadali na pytania redaktorów
dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz stanu
wypadkowości na budowach realizowanych
na Podkarpaciu.
UdziałPaństwowejInspekcjiPracywtego
rodzaju wydarzeniu wpisuje się w przyjętą
przezOkręgowyInspektoratPracywRzeszo-
wie strategię ograniczania liczby wypadków
przy pracy i posłuży do rozpropagowania
dobrych praktyk w zakresie organizacji prac
budowlanych podczas realizacji inwestycji
drogowych.
oip Rzeszów/ap
ĆWICZENIA SŁUŻB RATUNKOWYCH NA
PODKARPACIU - wypadek na S19
Bożena Czupryńska
Służby ratownicze w akcji
Ćwiczenia służb ratowniczych
Płonące cysterny
11
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
Organizacje sektora
budownictwa
i nieruchomości,
w ramach
porozumienia
mającego na
celu określenie
minimalnej stawki
roboczogodziny
i ułatwienia kalkulacji
kosztów pracy
w zamówieniach,
rekomendują nową
stawkę minimalną na
rok 2022.
Z doświadczenia
wiemy, że stawka
minimalna
wykorzystywana
jest w kalkulacjach
kosztów zarówno
przez firmy
wykonawcze, jak
i wielu
zamawiających.
Stawka uwzględnia
wszystkie zmiany
wynikające
z przepisów prawa.
Nie obejmuje jednak
kosztów ogólnych
związanych
z pracą, w tym np.
kosztów zarządu.
(red)
WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA
W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
ORAZ USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W POLSCE W 2022 ROKU
Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla
robót budowlano-montażowych w Polsce przyjęto:
 obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2022
roku tj. 3.010,00 zł brutto,
 średni miesięczny czas pracy dla 2022 roku wynoszący 167 godzin.
Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za roboczo-
godzinę wynosi 18,0240 zł.
Powyższą stawkę uzupełnia się o:
1. narzuty podstawowe:
 9,76% ubezpieczenie emerytalne (18,0240 * 0,0976) - 1,7591 zł
 6,50% ubezpieczenie rentowe (18,0240 * 0,0650) - 1,1716 zł
 2,00% ubezpieczenie wypadkowe (18,0240 * 0,0200) - 0,3605 zł
 2,45% Fundusz Pracy (18,0240 * 0,0245) - 0,4416 zł
 0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(18,0240 * 0,0100) - 0,0180 zł
 1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (18,0240 * 0,0150) - 0,2704 zł
 2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności
opłacana przez pracodawcę (18,0240 * 0,0283) - 0,5101 zł
Razem „1” - 4,5313 zł
2. narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy
wynoszącym 167 godzin:
 1/11 wymiaru urlopu wypoczynkowego
[18,0240+(4,5313-0,5101)] : 11 - 2,0041 zł
 1/11 ekwiwalentu za odzież roboczą (734 : 167) : 11 - 0,3996 zł
 1/11 ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (472 : 167) : 11 - 0,2569 zł
 1/11 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania
lekarskiego (185 : 167) : 11 - 0,1007 zł
Razem „2” 2,7613 zł
Ogółem narzuty na stawkę minimalną (1 + 2) - 7,2926 zł
Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót
budowlano-montażowych w 2022 roku wynosi: 25,3166 zł = 18,0240 + 7,2926,
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest to wartość: 25,32 zł.
NOWA MINIMALNA STAWKA KALKULACYJNA
ROBOCZOGODZINY W BUDOWNICTWIE
I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY
NR 11 (166) 2021
Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P
Nigeria
Międzynarodowa Organiza-
cja Pracowników Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego (BWI)
zorganizowała na początku listo-
pada w Abudży w Nigerii spotkanie na temat zagrożeń
związanych z azbestem, w którym wzięli udział przed-
stawiciele Kongresu Związków Zawodowych (TUC),
Nigeryjskiego Kongresu Pracy (NLC), Stowarzyszenia
Seniorów Budownictwa i Inżynierii (CCESSA), Związ-
ku Narodowego Inżynierii Budowlanej, Meblarstwa
Budowlanego i Pracowników Drewna (NUCECFWW),
Ministerstwa Pracy, Federacji Przemysłu Budowlanego
(FOCI) i mediów.
Podczas spotkania BWI podkreślała, że azbest jest
produktem toksycznym stosowanym w wielu inwesty-
cjach mieszkaniowych, żegludze i wielu produktach
gospodarstwa domowego. Stwierdziła, że jest wysoce ra-
kotwórczy,narażającwieleosób,zwłaszczapracowników
i użytkowników końcowych.
Powołując się na raporty Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), międzynarodowy związek stwierdził,
że około 125 milionów ludzi na całym świecie jest nara-
żonych na działanie azbestu w miejscach pracy. Szacuje
się, że każdego roku 170 000 osób umiera z powodu raka
płuczwiązanegozazbestem,międzybłoniakaiazbestozy
w wyniku narażenia zawodowego.
Na wspomnianym spotkaniu podkreślono trzy
kluczowe kwestie:
•	 nigeryjskie dane dotyczące ryzyka zdrowotnego
związanego z azbestem są niewystarczające lub
niedostępne;
•	 niewystarczające są informacje na temat rodzajów
produktów zawierających azbest, związanych z
nimizagrożeńdlazdrowiaiśrodkówkontroliwcelu
zminimalizowanianegatywnychskutkówizagrożeń
dla użytkowników końcowych;
•	 brakodpowiednichprzepisówdotyczącychstosowa-
nia azbestu w Nigerii.
Uczestnicy spotkania zaproponowali utworzenie
komitetusterującegowceluopracowaniaplanukampanii
uświadamiającejmieszkańcomNigeriizagrożenia,które
płyną ze stosowania azbestu.
Federalne Ministerstwo Pracy i Federalne Biuro
Statystyczne zostały również poproszone o utworzenie
„punktu informacyjnego” w celu gromadzenia i rozpo-
wszechniania informacji na temat azbestu.
Zainteresowanestrony,wtymFederalneMinisterstwo
Zdrowia,NLC,TUCimedia,zostałyrównieżpoproszone
oaktywnyudziałwpodnoszeniuświadomościspołecznej
na temat zagrożeń związanych z azbestem.
Uczestnicy zidentyfikowali również potrzebę
zapewnienia wsparcia technicznego ze strony BWI i
MiędzynarodowejOrganizacjiPracy(MOP),abypomóc
w zorganizowaniu ogólnopolskiej kampanii na temat
azbestu w kraju w 2022 roku.
Jeśli chodzi o politykę, zaproponowano utworzenie
Krajowego Programu Eliminacji Chorób Azbestowych
(NPEAD) w celu wypracowania wspólnego dokumentu
politycznego,któryprzedstawiskalęproblemuistrategie
eliminacji chorób związanych z azbestem.
C40 Cities
Podczas Dnia Miast, Re-
gionów i Środowiska Zbudo-
wanego na COP26, C40 Cities
powołano nową koalicję miast i
firm z sektora budowlanego, aby stawić czoła wyzwaniu
nadmiernej emisji gazów cieplarnianych z globalnego
sektora budowlanego. C40 ogłosiło również wspólne
oświadczenie z BWI, którego celem jest zapewnienie
sprawiedliwejtransformacjiwdrodzedoniskoemisyjnego
budownictwa.
Pojęcieśrodowiskazbudowanegoodnosisiędostruk-
tur i infrastruktury, które są tworzone przez człowieka.
Może to obejmować wszystko, od prostych mieszkań
pocałemiasta,anawetsztuczneśrodowiskazewnętrzne.
Zbudowane środowiska zapewniają podstawowe potrze-
by ludzkiego życia, jakie znamy, i dlatego muszą być
funkcjonalne i zdrowe dla wszystkich. Znalezienie tej
równowagi jest skomplikowanym i trudnym procesem,
który jest stale udoskonalany. Wbudowane środowisko
obejmujewszystkiebudowletworzoneprzezludzi,wtym
elementy infrastruktury, takie jak ulice, chodniki, linie
wodneikanalizacyjneorazurządzeniaelektryczneiinne
Nowa Koalicja Działań na rzecz Czystego Bu-
downictwa, o której mówiono podczas spotkania, jest
skierowana do kluczowego, ale rozdrobnionego sektora,
który odpowiada za prawie jedną czwartą (23%) świa-
towych emisji gazów cieplarnianych i zużywa ponad
połowę wszystkich wydobytych światowych zasobów.
Tylkowspólnedziałaniamiast,przemysłuipracowników
zmniejszą o połowę emisje w środowisku zbudowanym
z globalnego sektora do 2030 r., aby ograniczyć globalne
ocieplenie do 1,5 stopnia.
Spotkanie w Glasgow to pierwsza taka inicjatywa,
kiedy głosy związkowe i branżowe łączą się z głosami
miastnaSzczycieKlimatycznymONZ.Prezydencimiast
C40sąkluczowymakceleratoremdziałańwtymsektorze.
„SanFrancisconadalprzodujewograniczaniuemisji
dwutlenku węgla z budynków. W mieście wprowadzono
niedawno zakaz wykorzystywania infrastruktury gazu
ziemnego w nowych projektach budowlanych w całym
mieście”-powiedziałburmistrzLondonN.Breed.Dodał:
„To do władz miast na całym świecie należy wysłanie
rynkowijasnegosygnału,żeistniejekoniecznośćprzejścia
naczystebudownictwo,abyosiągnąćnaszeglobalnecele
wzakresieredukcjiemisji.Zniecierpliwościączekamyna
nasze rozwijające się partnerstwo z C40, ponieważ inspi-
rujemy sektor publiczny i prywatny do dekarbonizacji
naszych budynków i tworzenia zdrowszego środowiska
dla naszych społeczności”.
Mark Watts, dyrektor wykonawczy C40 Cities
powiedział:„Musimyradykalniezmienićsposób,wjaki
planujemy, projektujemy, budujemy i konserwujemy
budynki i infrastrukturę naszych miast, aby radykalnie
ograniczyć emisje, a tym samym ich wpływ na kryzys
klimatyczny. Rolą burmistrzów i władz miejskich jest
tworzenie i kształtowanie rynków, wyznaczanie jasnego
kierunku dla firm z misją, aby mogły prosperować, a
zrównoważone budownictwo szybko stało się normą”.
AmbetYuson,sekretarzgeneralnyBWI–zaznaczył:
„To pracownicy będą tymi, których potrzebujemy, aby
zmniejszyćemisjęgazówcieplarnianychwbudownictwie,
więc sprawiedliwa transformacja, w której nowe zielone
miejsca pracy są również godne i przyjazne związkom
zawodowym, ma pierwszorzędne znaczenie. Mamy raz
na pokolenie szansę na zapewnienie rozwoju zielonych
umiejętności, przekwalifikowania pracowników, progra-
mówwspieraniazatrudnieniaidostępudokompleksowej
ochronysocjalnejpoprzezwspółpracęzmiastami,dialog
społecznyinegocjacjezbiorowemiędzyfirmamiizwiąz-
kami zawodowymi”.
Jakopartnerzałożycielski#BuildingToCOP26,C40
CitiesBWIwspierawspółpracęinteresariuszymiejskichw
celu zmniejszenia o połowę emisji z sektora środowiska
zbudowanego do 2030 r., co ma kluczowe znaczenie dla
ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.
Callum Tuckett, dyrektor zarządzający Multiplex
UK, mówi: „Mówiąc prościej, branża budowlana musi
przestać mówić, myśleć i zwlekać i po prostu to zrobić.
Oznacza to skupienie się na największej różnicy, jaką
możemy zrobić w naszej strefie wpływów. Wykonawcy
tacy jak my i nasze łańcuchy dostaw robią różne rzeczy,
ale musimy zrobić więcej i pracować ciężej, aby zmniej-
szyć wpływ emisji dwutlenku węgla na środowisko
zbudowane”.
LarsVölkel,EVPWoodProducts,StoraEnsomówi:
„Z zadowoleniem przyjmujemy Deklarację C40 Clean
Construction.Istniejepilnapotrzebaograniczeniaemisji
z materiałów budowlanych. Materiały niskoemisyjne,
takiejakdrewno,istniejądzisiajimusząbyćpromowane
od najwcześniejszych etapów planowania projektów
budowlanych,abypomócwosiągnięciuzeroemisyjnych
budynków i miast”.
BWI
EuropejskiRegionalnyKomi-
tet Kobiet (ERWC) zorganizował
doroczne posiedzenie statutowe
i wyciągnął cenne wnioski na
temat tego, jak pracownice mogą
reagowaćnapandemię.
Spotkanieinternetowekoncentrowałosięnarolikobiet
wglobalnymwychodzeniuzkryzysuCOVID-19,różnych
doświadczeniach w działalności związków zawodowych
i pracy kobiet podczas pandemii oraz propozycjach
politycznychnaprzyszłorocznyŚwiatowyKongresBWI.
Jedną z ważnych lekcji, było rozwijanie silnych zdol-
nościwcyfrowymświeciepracownic.„Nowetechnologiesą
terazczęściąnaszegocodziennegożyciaipracy.Naszenowe
umiejętnościcyfrowepomogąnamwzmocnićnasząpracę
związkową podczas i po pandemii” – powiedziała Lesia
Husak,członekERWCzUkrainy.
Potwierdziła to przewodnicząca ERBN Rita Schiavi,
która powiedziała, że spotkania online i inne platformy
cyfrowe pozwoliły wielu pracownicom spotykać się regu-
larnieizapraszaćwięcejuczestnikównaróżnewydarzenia
związkowepomimopandemii.
Schiavi powiedziała, że choć spotkanie statutowe
było pierwszym zwołanym przez ERWC w tym roku,
pracownice w całej Europie spotykały się już wiele razy.
„Podczastychróżnychspotkańdyskutowaliśmyowpływie
cyfryzacji, zmian klimatycznych i nowych technologii na
charakternaszejpracywBWI.Wyciągnęliśmyznichważne
lekcje, które zamierzamy rozwinąć i włączyć do naszego
planu strategicznego, wyobrażając sobie przyszłość świata
pracy”–powiedziałSchiavi.
Turcja
Zrzeszona w BWI Konfede-
racja Tureckich Związków Zawo-
dowych (TURK-IS) wzięła udział
wforum,którezgromadziłorząd
i organizacje pracodawców, na którym podkreślono po-
trzebęzajęciasiępogłębiającąsięróżnicąmiędzystopami
zatrudnienia mężczyzn i kobiet.
Wydarzenie, nazwane Wspólnym Forum Dialogu
(OPF), omawiało trudną kwestię zatrudnienia w czasie
pandemii, kwestię zatrudniania kobiet i młodzieży oraz
kwestię przyszłość rynku pracy.
DelegacjiTURK-ISprzewodniczyłaHandanKalkan,
zastępczyniczłonkaEuropejskiegoKomitetuKobietBWI
i przedstawicielka Tureckiego Związku Budownictwa
13
OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021
PRACOWNICZYM
Drogowego i Pracowników Budowlanych (YOL-IS).
Kalkan aktywnie włączyła się w dyskusje i przed-
stawiła kluczowe pomysły, jak zwiększyć szanse kobiet
na zatrudnienie w różnych branżach i zmniejszyć
różnicewzatrudnieniukobietimężczyzn.Ministerstwo
Transportu i Infrastruktury, powołując się na negocjacje
z YOL-IS, pozytywnie odpowiedziało na wezwanie do
poprawy zatrudnialności kobiet i zapewnienia równego
dostępudowszystkichpracowników,niezależnieodpłci.
Forum zakończyło się wspólnym oświadczeniem,
w którym stwierdzono, że zielone miejsca pracy i równe
szansezatrudnieniatoniektórezgłównychproblemów,
którymi kraj musi się pilnie zająć.
Argentyna
Związek Pracowników
Przemysłu Ceglanego Republiki
Argentyny (UOLRA) i Ogólny
Związek Pracowników FICA
(UGT-FICA) w Katalonii (Hisz-
pani) podpisały porozumienie o współpracy w celu
zacieśnienia swoich więzi i wzajemnego wsparcia.
Porozumienie ma na celu wzmocnienie relacji orga-
nizacyjnychmiędzydwomazwiązkamipoprzezwspólne
działaniaonlineiofflineorazopracowaniewspólnejmapy
drogowej w branżach, w których obydwa są aktywne,
zajmującej się kluczowymi kwestiami politycznymi,
gospodarczymi i społecznymi.
Ma również na celu wzmocnienie organizacji i
reprezentacjizwiązkówzawodowych,promowaniebezpie-
czeństwaihigienypracyorazdzieleniesięwiedząiumiejęt-
nościaminapoziomieregionalnymimiędzynarodowym.
Umowa obowiązuje przez pięć lat. Obejmuje ona
powołanie„komisjimieszanej”,którabędziekoordynować
wspólne kampanie dotyczące pracy dzieci, pracy niefor-
malnej,uzwiązkowieniawgospodarcepowszechnej,praw
pracownikówmigrującychorazupodmiotowieniakobiet
i osób pracujących z młodzieżą.
„BudujemymostymiędzypracownikamizEuropyi
Ameryki Łacińskiej. To pokazuje potrzebę zjednoczenia
pracowników w walce z niesprawiedliwym systemem”
– powiedział sekretarz generalny UOLRA Luis Cáceres.
Ta perspektywa została podzielona przez sekretarza
generalnego UGT-FICA Katalonii Antonio Rudilla,
który powiedział, że wspólne przekonanie obu związków
o zmienianiu świata jest „silnikiem”, który napędza ich
do poszukiwania wyższej jedności między tymi dwiema
organizacjami. „Łączy nas chęć poprawy jakości życia
pracowników w naszym sektorze” – powiedział.
ObazwiązkisąpowiązanezBWI.Związkispotkałysię
porazpierwszynaMiędzynarodowejKonferencjiKobiet
BWIwMacedoniiPółnocnejw2019r.Odtegoczasuoba
związki rozwinęły swoje więzi.
BWIpochwaliłoUOLRAiUGT-FICACataloniaza
ich wspaniały przykład jedności związków zawodowych
i koleżeństwa, które według światowego związku z pew-
nością przyczynią się do wzmocnienia globalnego ruchu
robotniczego.
Francja
Francuskie związki zawo-
dowe FNME-CGT, FCE-CFDT,
CFE-CGC Energies i FO Energie
podjęły działania, których celem
jest walka z wyzyskiem społecznym, atakami na systemy
emerytalne i ubezpieczenia społecznego na wypadek
bezrobocia.Związkidomagająsięrównieżwyższychpłac.
EDF, największe przedsiębiorstwo sektora elek-
trycznego i gazowego we Francji, nieustannie podkreśla
„niezwykłe zaangażowanie” pracowników w obsługę
klientów i walkę ze zmianami klimatycznymi. We
wspólnymkomunikaciezwiązkizażądały,abyEDFpod-
jęłotakżekonkretnedziałaniaidoceniłozaangażowanie
pracowników, którzy wypracowują dla firmy konkretne
zyski. Związki wezwały pracodawców do uznania
czynnika ludzkiego za główny kapitał i zażądały m.in.
natychmiastowego uznania zaangażowania wszystkich
pracowników, odpowiednich podwyżek wynagrodzeń
uwzględniających inflację.
Przemysł elektroenergetyczny i gazowy (IEG) we
Francji obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które pro-
dukują,transportują,dystrybuują,wprowadzająnarynek
idostarczająenergięelektrycznąigazziemny.Dosektora
należyokoło150firm,charakteryzującychsięobecnością
dużychfirm,takichjakEDFiEngie,którewcześniejbyły
własnością publiczną.
Pracownicy sektora IEG nie korzystają z układu
zbiorowego,aleze StatutuKrajowychwarunkówzatrud-
nienia pracowników w przemyśle elektroenergetycznym
i gazowym.
Negocjacjeodbywająsięw CommissionSupérieure
Nationale du Personnel (CSNP), wspólnym organie
złożonym z federacji związków zawodowych i federacji
pracodawców,powoływanychprzezMinistraPrzemysłu.
W ostatnim czasie związki skrytykowały CSNP
za umożliwienie pracodawcom podważania praw pra-
cowniczych. Podczas ostatnich negocjacji pracodawcy
skuteczniezablokowaliwszelkieargumentypracowników
dotyczące wynagrodzeń i uniknęli debaty na ten temat.
Zebrał: Tomasz Nagórka
W
dniu 27 października
odbyłosiękolejne,ale
dopierodrugiewtym
roku ze względu na epidemię, posie-
dzenie Rady Okręgu Małopolskiego
ZZ „Budowlani”.
Zebrani ucieszyli się z możli-
wości spotkania „oko w oko”. W
spotkaniu uczestniczyli też: hono-
rowy przewodniczący Okręgu Kol.
AndrzejPiotrowski,przewodnicząca
Głównej Komisji Rewizyjnej Małgo-
rzata Władek oraz przewodnicząca
OkręgowejKomisjiRewizyjnejAnna
Biessiekirska.
Przewodniczący Zdzisław Ku-
czyński przywitał zebranych i za-
poznał z porządkiem obrad, który
zostałprzyjętybezpoprawek.Zebrani
zostalizapoznanizestanemfinanso-
wym Okręgu na dzień 30.09.2021,
którygwarantujebieżącądziałalność
Okręgu.
Następnie przewodniczący
przedstawił zebranym przygotowa-
nyprzezZarządplanpracyiszkoleń
na rok 2022.
Po dyskusji Rada Okręgowa
podjęła uchwały zatwierdzające te
dokumenty.
W kolejnym punkcie obrad
omówiono zatwierdzony przez Za-
rządOkręgu„Planwpływówiwydat-
ków na rok 2022 Zarządu Okręgu”.
Dokument zostanie wysłany do 
Zarządu Krajowego.
Koleżanka Ewa Nęcek omówiła
temat terminowego sporządzania
miesięcznychraportówfinansowych
oraz opłacalność składek członkow-
skich przez organizacje zakładowe.
Przewodniczącyzapoznałzebra-
nych z uchwałami Zarządu Krajowe-
go (między innymi dot. instrukcji
prowadzenia „Raportu finansowe-
go” przez organizacje zakładowe i
Okręg).Zapoznałrównieżczłonków
Rady z uchwałą Zarządu Krajowego
o zasadach i wysokości składek
członkowskich obowiązujących od
nowego roku.
Zebrani zdecydowali, że kolejne
posiedzenie Rady Okręgowej odbę-
dzie się w pierwszej połowie grudnia
(o ile sytuacja pandemiczna na to
pozwoli).
Przewodniczący Okręgu został
zobowiązany do przesłania wszyst-
kich uchwał  oraz preliminarza
finansowego Okręgu na rok 2022 do
Zarządu Krajowego. 
Z. Kuczyński
Posiedzenie Rady
Okręgu Małopolskiego
Budowlanych
P
rzewodniczący Związku
Zawodowego„Budowlani”
Zbigniew Janowski wraz
z wiceprzewodniczącym Związku
TomaszemNagórkąodwiedziliczłon-
ków Organizacji Międzyzakładowej
w Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Mieszka I w Łodzi.
Z ramienia Organizacji w spo-
tkaniu uczestniczyli: Małgorzata
Cendalska, Małgorzata Klimecka-
-Wyrwa, Halina Rajska, Krzysztof
Stefański. Do udziału w spotkaniu
został zaproszony prezes Zarządu
Spółdzielni Paweł Jabłoński.
Rozmowadotyczyładziałalności
strukturzwiązkowychwSpółdzielni,
relacji z pracodawcą oraz wpływu
pandemiinafunkcjonowanieadmini-
stracji.Omówionezostałymożliwości
inwestycyjneSpółdzielni.Wostatnim
czasiezostałyprzeprowadzoneremon-
tydachów,atakżezamontowanoelek-
troniczne wodomierze. Spółdzielnia
nie posiada terenów inwestycyjnych,
stąd nie ma mowy o budowie przez
nią nowych mieszkań.
Dyskusja dotyczyła również
możliwości korzystania przez Spół-
dzielnię z ekologicznej energii, w
szczególności z fotowoltaiki. Prezes
Spółdzielni Paweł Jabłoński zwrócił
uwagę, że opłaty za media, w szcze-
gólności za centralne ogrzewanie w
Łodzi utrzymują się na tym samym
poziomie, przez co opłaty pobierane
od mieszkańców Spółdzielni nie
wzrastają zbyt gwałtownie.
Tomasz Nagórka
Z wizytą w SM im.
Mieszka I w Łodzi
Spotkanie w SM im Mieszka I w Łodzi
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021
Budowlani 11/2021

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021BiuroOPZZ
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21BiuroOPZZ
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21BiuroOPZZ
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021BiuroOPZZ
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21BiuroOPZZ
 
Górnik 13/2021
Górnik 13/2021Górnik 13/2021
Górnik 13/2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020BiuroOPZZ
 

Was ist angesagt? (20)

Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021Tydzień z OPZZ 28.06.2021
Tydzień z OPZZ 28.06.2021
 
Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021Budowlani 3/2021
Budowlani 3/2021
 
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021Tydzień z OPZZ 04-02-2021
Tydzień z OPZZ 04-02-2021
 
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021Tydzień z OPZZ 06-08-2021
Tydzień z OPZZ 06-08-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021Tydzień z OPZZ 02-05-2021
Tydzień z OPZZ 02-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021Budowlani 6/2021
Budowlani 6/2021
 
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021Tydzień z OPZZ 09-07-2021
Tydzień z OPZZ 09-07-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021Tydzień z OPZZ 02-04-2021
Tydzień z OPZZ 02-04-2021
 
Górnik 14/21
Górnik 14/21Górnik 14/21
Górnik 14/21
 
Górnik 20/21
Górnik 20/21Górnik 20/21
Górnik 20/21
 
Górnik 15/21
Górnik 15/21Górnik 15/21
Górnik 15/21
 
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021Tydzień z OPZZ 19-03-2021
Tydzień z OPZZ 19-03-2021
 
Górnik 18/21
Górnik 18/21Górnik 18/21
Górnik 18/21
 
Górnik 13/2021
Górnik 13/2021Górnik 13/2021
Górnik 13/2021
 
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021Tydzień z OPZZ 26-03-2021
Tydzień z OPZZ 26-03-2021
 
Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021Głos Maszynisty 10/2021
Głos Maszynisty 10/2021
 
Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021Głos Maszynisty 07/2021
Głos Maszynisty 07/2021
 
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020Tydzień z OPZZ 04-12-2020
Tydzień z OPZZ 04-12-2020
 

Ähnlich wie Budowlani 11/2021

Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022BiuroOPZZ
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 08/2021
Głos Maszynisty 08/2021Głos Maszynisty 08/2021
Głos Maszynisty 08/2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021BiuroOPZZ
 
Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022BiuroOPZZ
 

Ähnlich wie Budowlani 11/2021 (20)

Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022Głos Maszynisty 8/2022
Głos Maszynisty 8/2022
 
Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021Związkowiec 07/2021
Związkowiec 07/2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023Budowlani 1/2023
Budowlani 1/2023
 
Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023Głos Maszynisty 1/2023
Głos Maszynisty 1/2023
 
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021Tydzień z OPZZ 16-04-2021
Tydzień z OPZZ 16-04-2021
 
Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023Głos Maszynisty 9/2023
Głos Maszynisty 9/2023
 
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021Tydzień z OPZZ 22-03-2021
Tydzień z OPZZ 22-03-2021
 
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021Tydzień z OPZZ 02-07-2021
Tydzień z OPZZ 02-07-2021
 
Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022Głos Maszynisty 02/2022
Głos Maszynisty 02/2022
 
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021Tydzień z OPZZ 08-01-2021
Tydzień z OPZZ 08-01-2021
 
Głos Maszynisty 08/2021
Głos Maszynisty 08/2021Głos Maszynisty 08/2021
Głos Maszynisty 08/2021
 
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021Tydzień z OPZZ 19-02-2021
Tydzień z OPZZ 19-02-2021
 
Apel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPPApel do rządu ZPP
Apel do rządu ZPP
 
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020Tydzień z OPZZ 28-09-2020
Tydzień z OPZZ 28-09-2020
 
Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021Głos Maszynisty 6/2021
Głos Maszynisty 6/2021
 
Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021Kronika Związkowa 21-05-2021
Kronika Związkowa 21-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020Tydzień z OPZZ 06-11-2020
Tydzień z OPZZ 06-11-2020
 
Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022Głos Maszynisty 4/2022
Głos Maszynisty 4/2022
 
Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022Budowlani 1/2022
Budowlani 1/2022
 

Mehr von BiuroOPZZ

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022BiuroOPZZ
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022BiuroOPZZ
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdfBiuroOPZZ
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022BiuroOPZZ
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022BiuroOPZZ
 

Mehr von BiuroOPZZ (20)

Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023Głos Maszynisty 7/2023
Głos Maszynisty 7/2023
 
Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023Głos Maszynisty 10/2023
Głos Maszynisty 10/2023
 
Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023Głos Maszynisty 6/2023
Głos Maszynisty 6/2023
 
Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023Głos Maszynisty 8/2023
Głos Maszynisty 8/2023
 
Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023Głos Maszynisty 3/2023
Głos Maszynisty 3/2023
 
Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023Głos Maszynisty 2/2023
Głos Maszynisty 2/2023
 
Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023Głos Maszynisty 4/2023
Głos Maszynisty 4/2023
 
Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023Głos Maszynisty 5/2023
Głos Maszynisty 5/2023
 
Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022Głos Maszynisty 12/2022
Głos Maszynisty 12/2022
 
Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022Głos Maszynisty 11/2022
Głos Maszynisty 11/2022
 
Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022Budowlani 6/2022
Budowlani 6/2022
 
Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022Budowlani 5/2022
Budowlani 5/2022
 
Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022Budowlani 3/2022
Budowlani 3/2022
 
Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022Budowlani 4/2022
Budowlani 4/2022
 
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdflex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
lex-dz-u-2013-167-naleznosci-przyslugujace podróże służbowe.pdf
 
Zwiazk 07b
Zwiazk 07bZwiazk 07b
Zwiazk 07b
 
Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022Związkowiec 7/2022
Związkowiec 7/2022
 
Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022Głos Maszynisty 9/2022
Głos Maszynisty 9/2022
 
Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022Głos Maszynisty 10/2022
Głos Maszynisty 10/2022
 
Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022Głos Maszynisty 6/2022
Głos Maszynisty 6/2022
 

Budowlani 11/2021

 • 1. 1 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 ISNN 1698/5843 Nakład: 10 tys. egz. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY 11 (166) listopad 2021 r. str. 5 str. 8-9 str. 4 Pierwsze seminarium regionalne SRKB: Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno- zawodowych w budownictwie na Śląsku Związki w trudnym czasie i na trudny czas Z sekretarzem generalnym Euro- pejskiej Federacji Pracowników Bu- downictwa i Drze- wiarstwa Tomem Deleu rozmawia Jakub Kus. Nowa kadencja Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie str. 11 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Górnicy Zbliża się Dzień Górnika - stare, uświęcone tradycją święto gwarków, w tym pracowników przemysłu cementowego, wapienniczego, kruszyw i innych wyrobów budowlanych. To ważne święto także dla naszego Związku. W imieniu własnym i Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” składam wszystkim Górnikom serdeczne życzenia pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z trudnej i odpowiedzialnej pracy. To kolejny rok, w którym Barbórka obchodzona będzie w czasie pandemii, w czasie obostrzeń i ograniczeń. Nie wszędzie uda się nam spotkać na tradycyjnych karczmach, ale zawsze zachowamy poczucie tej szczególnej więzi i wspólnoty. To bardzo ważne dla pra- cowników i ważne dla naszego Związku. Tylko wspólnie przezwyciężymy niepew- ność, obawy o przyszłość i zagrożenia, z którymi wcześniej się nie spotykaliśmy. Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, przede wszystkim doskonałego zdrowia, bezpiecznej i godnej pracy, siły w zmaganiach z przeciwnościami i nadziei na dobrą przyszłość. Życzę też chwili zasłużonego odpoczynku i radości w dniu Waszego Święta. Przewodniczący ZZ „BUDOWLANI” Stara Strzecha
 • 2. 2 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Stanowisko ws. nakładów na opiekę zdrowotną Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia podpisałporozumieniedotyczącezwiększenianakładówna systemopiekizdrowotnejinawynagrodzenia.Porozumienie jednogłośnie podpisali zarówno przedstawiciele pracowni- ków,jakipracodawcyorazstronarządowa.Sygnatariuszami uzgodnień z ramienia OPZZ byli Urszula Michalska i dr Tomasz Dybek. Jak powiedział minister Adam Niedzielski, szacunkowy koszt przyjętej propozycji to mniej więcej 6,5 mld zł. Taka kwota oznacza realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego. Uzgodnienia zawarte w Stanowisku otwierają drugi etap prac dotyczących wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych dla zatrudnionych w ochronie zdrowia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Strona rządowa musi teraz przygotować nowelizację ustawy zakładającej znaczne zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. „Cieszę się, że mogę zako- munikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników” – to słowa ministra Niedzielskiego po zakończonym posiedzeniu. Uzgodnione w Zespole zmiany zakładają: 1) nową tabelę płac: nadanie, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r., załącznikowi do ustawy nowego brzmienia. Oznacza to obowiązywanie nowej tabeli płac ze znacznie podwyższo- nymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. 2) dalsze regulacje wobec pracowników niemedycznych. Wprowadzenie w znoweli- zowanej ustawie zmiany polegającej na cyt.: „powiązaniu określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowejześrednimwynagrodzeniemwdanympodmiocieleczniczym,wtakisposób, abywynagrodzenietychosóbzapewniaływysokośćodpowiadającąadekwatnemuśredniemu wzrostowi wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie w ustalonym okresie czasu”. To ważna część Stanowiska Trójstronnego Zespołu skierowana do pracowników tzw. niemedycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o włączenie których OPZZ domagałosięodpoczątkupracnadnowelizacjąustawy.Nowyprzepisjestkrokiemwdobrym kierunku, bo wiąże wynagrodzenie pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej w danym podmiocie leczniczym. JesttojednakczęściowespełnieniepostulatuOPZZ.OPZZdomagałosięwprostwłącze- niadotabeliustawygruppracownikówadministracyjnych,ekonomicznych,technicznych i gospodarczych. W trakcie negocjacji analogiczną opinię wyrażali przedstawiciele strony pracodawców.Biurolegislacyjnestronyrządowejpodtrzymujejednakopinię,żeokreślenie wprostwskaźnikówdlatejgrupyniejestmożliwe.Zapisywobecpracownikówniemedycz- nych, choć w dalszym ciągu dla nas wystarczające – są niewątpliwie korzystniejsze niż obowiązujące,bojakpokazałapraktyka,obecne-wiązałysięzuznaniowościąpracodawców w realizowaniu tego przepisu ustawy i licznymi nieprawidłowościami jego stosowania. 3)dodaniedoustawyprzepisuzobowiązującegopodmiotleczniczybędącypracodawcą dookreśleniawumowieopracękażdegopracownikaobjętegozakresemustawyinformacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Zgodnie z przyjętym Stanowiskiem, pracodawcy będą mieć zapewnione środki finan- sowe na coroczny wzrost wynagrodzeń. Trójstronny Zespół opowiedział się ponadto za gwarancjamifinansowymiiprzeznaczeniemwlatach2023–202750proc.wzrostuwysokości nakładów na ochronę zdrowia na finansowanie zwiększenia poziomu wynagrodzeń wyni- kającychzustawyzdnia8czerwca2017r.osposobieustalanianajniższegowynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości. Podkreślono także, że wzrost nakładów na ochronę zdrowiawkolejnychlatachpowinienprzełożyćsięnazwiększeniedostępnościdoświadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Zespół będzie dokonywał corocznej ewaluacji niniejszego Stanowiska do dnia 31 paź- dziernikadanegoroku,wszczególnościbiorącpoduwagęrealiaspołeczno-ekonomiczne,ze szczególnymuwzględnieniemdostępnościdoświadczeńopiekizdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych. Ankieta pracownicza na temat sytuacji w ZUS Nadmierneobciążenie pracą, konieczność pozo- stawania po godzinach, nieprawdziwe informacje cd. na str. 4 Przegląd związkowych wydarzeń w Polsce Spotkanie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szkolenie zachodniopomorskiego OPZZ w Pogorzelicy W siedzibieMinisterstwaRozwoju i Technologii, 19 listopada br. odbyło się spotkanie Prezy- dium Zespołu Trójstronnego ds. Budownic- twa i Gospodarki Komunalnej z udziałem współprzewodniczących Zespołu: ministra Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu odpowie- dzialnego za budownictwo, Zbigniewa Janow- skiego, przewodniczącego ZZ „Budowlani” i Krzysztofa Baranowskiego, prezesa KBiN. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Skarżycka, koordynującapraceZespołu(DAB)iJakubKus, wiceprzewodniczącyZZBudowlani. Omówiono tematykę kolejnego posie- dzenia plenarnego. Wiodącym tematem tego posiedzeniabędą„Perspektywyrynkupracyw budownictwie do 2027 roku”. Omówione zo- stanąpotrzebybudownictwawzakresienowych kwalifikacji i specjalności (z wykorzystaniem analiz Sektorowej Rady ds. kompetencji w bu- downictwie) i działania na rzecz podniesienia atrakcyjnościpracywsektorzebudowlanym. Zespół skoncentruje się także na potrze- bachzatrudnieniapracownikówmigracyjnych z krajów trzecich w polskim budownictwie, rzeczywistej skali zjawiska, problemie ich asymilacji,regulacjachdotyczącychrozpozna- wania kwalifikacji pracowników migrujących, możliwościichkształceniaiszkolenia. Omówiona zostanie rola partnerów społecznych w kreowaniu rozwiązań stabi- lizujących rynek pracy w budownictwie i wypracowywaniu rozwiązań mających na celu wypełnienie luki w zakresie kompetencji iumiejętnościpracowników. Kontynuowany będzie temat czasu pracy wkontekściebezpieczeństwapracynaposzcze- gólnych stanowiskach, zasady nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pracy i czasu pracypracownikówmigracyjnych,zgodnośćz polskimiprzepisamiprawapracy. WtrakciespotkaniaministerPiotrUściń- skipoinformowałopracachnadplanowanymi zmianamiwprawiebudowlanymdotyczącymi obszaru odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego za bezpie- czeństwopracy. Dyskusja dotyczyła także dalszych dzia- łań związanych z polityką klimatyczną UE (CBAM, EU ETS), a także nowych inicjatyw w zakresie budownictwa mieszkaniowego (koncepcjenadbudowyistniejącychzasobów). (red) W dniach 15-17 października br., wPogorzelicyodbyłosięszko- lenie zachodniopomorskiej RadyOPZZ .Wtymrokuwszkoleniuwzięli udział członkowie organizacji zakładowych ZZ „Budowlani” z Okręgu Zachodniopo- morskiego,zBorneFurnitureBarlinek,IKEA Stepnica i Barlinek Inwestycje. Tematy tegorocznego szkolenia to: • „Prawopracowniczewokresiepandemii – działania Inspekcji Pracy. Prowadze- nie okręgowy inspektor pracy Konrad Pachciarek. • Polski ład – realizacja postulatów, czy jedynie rozwinięty klientelizm? Prowa- dzenie - posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorka i Katarzyna Kotula. • Problemyruchuzwiązkowegowzachod- niopomorskim. Prowadzenie - Jacek DubińskiiStanisławBarylukZPOPZZ. • DziałaniaOPZZwnowejrzeczywistości pandemiczno–ekonomicznej.Prowadze- nie - przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. • Bezpieczeństwopracy–pandemiacovid. Prowadzenie - Renata Górna OPZZ. • Związki zawodowe w okresie pandemii – pułapki prawne. Prowadzenie - Paweł Galec, prawnik OPZZ. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkoleń. Elżbieta Dziedzic Członkowie ZZ „Budowlani” na szkoleniu w Pogorzelicy
 • 3. 3 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Nagrody Głównego Inspektora Pracy za działalność na rzecz bezpieczeństwa pracy N aZamkuKrólewskimwWarsza- wie, 18 listopada 2021 r. odbyła sięuroczystośćwręczenianagród GłównegoInspektoraPracyim.HalinyKrahel- skiej oraz nagród w XXVIII edycji konkursu „Pracodawca–organizatorpracybezpiecznej”. WręczonotakżenagrodyGłównegoInspektora Pracywkonkursie„NajaktywniejszySpołeczny InspektorPracy”. Na wniosek przewodniczącego ZZ Bu- dowlani Zbigniewa Janowskiego nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymał Jakub Kus, wiceprzewodniczącyZZ„Budowlani”. W uroczystości wzięli udział przedstawi- cieleprezydenta,parlamentu,rządu,organów nadzoruikontroliwarunkówpracy,środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacjipracodawców.Wuroczystościwziął udziałZbigniewJanowski,zastępcaprzewodni- czącegoRadyOchronyPracy,przewodniczący ZZ„Budowlani”. Okolicznościowe listy do laureatów i uczestnikówuroczystościskierowaliPrezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także Minister Rodziny i Polityki SpołecznejMarlenaMaląg. – Mam dzisiaj zaszczyt uhonorować osoby, którym bliskie jest bezpieczeństwo człowiekawśrodowiskupracy.Todzieńważny także dlatego, że rok temu nie mogliśmy się spotkać ze względów bezpieczeństwa. Jestem dumna,żewłaśnieteraz,jakogłównyinspektor pracy, w imieniu całej Państwowej Inspekcji Pracy,mogęuhonorowaćludzi,którymleżyna sercubezpieczeństwopracy–powiedziałaKata- rzynaŁażewska-Hryckoidodała,żezkażdym rokiem w społeczeństwie rośnie świadomość, jak ważna jest szeroko pojęta działalność na rzeczbezpieczeństwapracy. Nagrodę im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia w środowiskupracyzrąkKatarzynyŁażewskiej- -HryckoiwicemarszałekSejmuRPMałgorzaty Gosiewskiejotrzymali:ElżbietaDobrowolska, prof. Urszula Jackowiak, Jakub Kus, prof. Jacek Męcina, Urszula Michalska, Barbara Anna Miszczuk, Marek Mnich, prof. Michał Seweryński, dr Beata Świątkowska, dr Piotr Wojtacha. Podczasuroczystościuhonorowanotakże laureatów XXVIII konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Laureatom nagrodywręczaligłównyinspektorpracywraz zGabrieląMorawską-Stanecką,wicemarszałek Senatu RP, Bogną Janke, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Pawłem Wdó- wikiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie RodzinyiPolitykiSpołecznej. Wkategoriimałychpracodawcównagro- dzono firmy: IBOMBO, OLMEX KMB sp. z o.o,,RODOWITAZROZTOCZAsp.zo.o. W kategorii form zatrudniających od 50 do 249 pracowników nagrodzono firmy: APERAMSTAINLESSSERVICES&SOLU- TIONS POLAND sp. z o.o., FORMASTER S.A.,MONDIBAGSŚWIECIEsp.zo.o. W kategorii firm zatrudniających po- wyżej 249 pracowników nagrodzono firmy: LUMILEDS POLAND S.A., SRG GLOBAL BOLESŁAWIEC sp. z o.o., WODOCIĄGI CHRZANOWSKIEsp.zo.o. KatarzynaŁażewskaHryckoiposełJanusz Śniadek,przewodniczącyRadyOchronyPracy, wręczyli nagrody i wyróżnienia najaktywniej- szymspołecznyminspektorompracy. Wyróżnienizostalispołeczniinspektorzy pracy: Andrzej Cieślik, Marcin Dymus, Piotr Fabiański,KazimierzMicał,ZbigniewPalacz, Janina Rożenko, Piotr Szwancarz, Stanisław Taube, Krzysztof Urzędowicz, Zbigniew Judasz,PawełSzmigorazKrzysztofŚliwa. Nagrodygłównewkonkursie„Najaktyw- niejszySpołecznyInspektorPracy”otrzymali: Michał Chochołowicz, Barbara Złotucha, GrzegorzKępczyński. Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetusmyczkowegoAltraVolta. Źródło: PIP zdjęcia: GIP/ZJ (red) Jakub Kus, Grzegorz Kępczyński, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Andrzej Radzikowski, Urszula Michalska Najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy Laureaci nagrody im Haliny Krahelskiej Jakub Kus_nagroda im. Haliny Krahelskiej
 • 4. 4 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 na temat zarobków – takie opinie docierały do Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Związkowcy uznali, że trzeba przeprowadzić wśród pracowników ankietę, której wyniki pokażąjakrzeczywiściewyglądasytuacjawZakładzie.Wbadaniuwzięłoudział3398osób z 35 oddziałów ZUS – informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Z ankiety wynika, że wynagrodzenie 60,7 proc. pracowników mieści się w przedziale 3410–4600złbrutto.15,1procotrzymujewynagrodzeniezasadnicze2800–3400zł,corówna sięwynagrodzeniuminimalnemubądźwykraczaniewieleponadnie.Powyżej5010złzarabia jedynie 5,1 proc. - w większości to osoby na kierowniczych stanowiskach. Informacja kierownictwa ZUS o tym, że przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. to 5844 złniezgadzasięzwynikamiankiety.Tyleotrzymujetylkoniewielkagrupazatrudnionych. Niepokojące jest – jak informuje Związek – że w ZUS pracują osoby z długim stażem pracy, a ich wynagrodzenie oscyluje wokół wynagrodzenia minimalnego. Ponadto płace są niewspółmierne w stosunku do ilości, terminowości, odpowiedzialności i wagi wyko- nywanych zadań. Ankietowani podkreślali często, że liczba pracowników ZUS jest niedostosowana do liczbyprzydzielanychzadań.Toprowadzidopracywnadgodzinach-83,9proc.responden- tów uważa, że nie powinno tak być. Za mała liczba zatrudnionych, nadmierne obciążenie zadaniami prowadzą do pogarszania się jakości świadczonych usług. Wpodniesieniujakościpomogłabylepszaorganizacjazajęćorazwyposażeniestanowisk urzędników w odpowiedni sprzęt. Pracownicy zwracali również uwagę na brak uznania od pracodawcy za zaangażowanie w wykonywaną pracę. Ciągłe pretensje to demotywacja do pracy. Protest górników w Warszawie Górnicy protestowali w Warszawie w obronie miejsc pracy i przeciwko wyso- kim cenom energii i ciepła. Manifestację zorganizował Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Spółek Energe- tyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych. OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin – informuje OPZZ „Nie ma zgody na likwidację miejsc pracy!” „Nie pozwolimy na drastyczny wzrost cen ogrzewania i energii elektrycznej!” Te hasła było słychać w sobotę (6 listopada br.) pod Przedstawicielstwem UE w Warszawie. Organizacje związkowe w spółkach energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych zebrały się w stolicy, by pokazać swoje niezadowolenie z podnoszenia cen energii, ale też z powodu obaw o przyszłość swoją i rodzin. Związkowcy uważają, że bez stabilnego systemu energetycznego i ciepłowniczego, opartego na krajowych zasobach, uzależnieni będziemy od dostaw węgla i gazu z krajów sąsiednich. I to ich gospodarki będą się rozwijać, a Polska będzie tylko rynkiem zbytu. ZwiązkowcyprzekazalinaręceWitoldaNaturskiego,p.o.dyrektoraPrzedstawicielstwa KEwPolscepetycjęzpostulatami.WitoldNaturskizobowiązałsiędoprzekazaniapetycji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Petycjazawieram.in.wniosekorozpoczęciedialogu,któryjestpotrzebny,bywskazywać realia i możliwości przemysłu wydobywczego. Pracownicy Izby Skarbowej domagają się podwyżek Jak informuje OPZZ, 23 października w Warszawie manifestowali pracownicy skarbówki. Demonstrację zorganizował Komitet Protestacyjny Związków Zawodo- wychdziałającychwKrajowejAdministracji Skarbowej. Obecni byli także członkowie i władze Związku Zawodowego Skarbowców, wspie- raniprzezpracownikówsądów,prokuratur, urzędów wojewódzkich, funkcjonariuszy celno-skarbowych, funkcjonariuszy służby więziennejorazpolicji.ProtestującyprzeszliulicamistolicypodgmachKancelariiPrezesa Rady Ministrów. Tam domagali się: • 12% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika KAS, w celu zapewnienia realnego poziomu otrzymywanej pensji, która zniweluje skutki wzrasta- jącej inflacji; • rzetelnego i całkowitego wywiązania się z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustano- wienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”; • przywrócenia3%funduszunagródprzyznawanychwgzasadokreślonychwregulami- nach nagród w poszczególnych jednostkach KAS; • proporcjonalnegoisukcesywnegopodwyższaniakwotybazowej,stanowiącejpodstawę wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej przy każdej zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia corocznie ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów. Zebrał: Tomasz Nagórka cd. ze str. 2 Nowa kadencja Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. N apoczątkulistopada,wsiedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyłosiępierwszeoddwóchlat posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy dosprawBezpieczeństwaPracywBudownictwie. W posiedzeniu uczestniczył Tomasz Nagórka - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Rada jest organem opiniodawczo-dorad- czym Głównego Inspektora Pracy. Jej celem jest formułowanie opinii i wniosków w zakresie ochronypracy.Radępowołałgłównyinspektor pracy – Katarzyna Łażewska-Hrycko. Na prze- wodniczącego Rady został powołany Jarosław Leśniewski – zastępca głównego inspektora pracy.FunkcjęwiceprzewodniczącegoRadypełni Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Członkami Rady są przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawców,związkówzawodowych,izb,stowa- rzyszeńiurzędówzwiązanychześrodowiskiem budowlanym. Członkiem Rady jest Tomasz Nagórka–wiceprzewodniczącyZwiązku. DozadańRadynależywszczególności: • wyrażanie opinii i formułowanie wnio- sków, dotyczących inicjowania przedsię- wzięćwzakresieochronypracywsektorze budowlanym, • organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i organizacji zaintere- sowanych problematyką ochrony pracy w sektorzebudowlanym, • konsultowanie i opiniowanie spraw pre- zentowanych przez Przewodniczącego i WiceprzewodniczącegoRady. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia aktów powołania członkom Rady przez prze- wodniczącegoRadyJarosławaLeśniewskiego. JakubChojnicki–dyrektorDepartamentu NadzoruiKontroliwGłównymInspektoracie Pracyzaprezentowałpodsumowanieczerwcowej akcji PIP: „Kontrole na małych budowach” oraz kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji tematu: „Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi”. W ramach akcji: „Kontrole na małych budowach” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili 648 kontroli na 438 budowach. Jak zaznaczył Jakub Chojnicki, zatrudnieni na kontrolowanych budowach często wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, głównie hełmówochronnychorazśrodkówchroniących przed upadkiem z wysokości. Powodem było niewyposażaniewteśrodkizatrudnionychbądź ichniestosowanie. Najczęściej ujawnianym bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia zatrudnionych osób było przysypanie pracujących ziemią. Zagrożenie to występowało podczas wykony- waniapracwwykopachościanachpionowych nieumocnionych,bezrozparcialubpodparcia, gdzieczęstourobekbyłskładowanyprzykrawę- dzi wykopu, wzdłuż którego niejednokrotnie odbywałsięruchpojazdówkołowych. PaństwowaInspekcjaPracyprzeprowadziła w sumie 261 kontroli żurawi wieżowych i szyb- komontujących,zczego154kontroledotyczyły żurawiwieżowych.Skontrolowanychzostało225 podmiotów,dlaktórychpracęwykonywało245 operatorów żurawi, z czego 157 zatrudnionych było na umowie o pracę, 44 miało podpisane umowy cywilnoprawne a 44 było osobami samozatrudnionymi. Mówiąc o czasie wyko- nywaniaobowiązkówprzezoperatorówżurawi Jakub Chojnicki zwrócił uwagę na problem braku książek dyżuru oraz na problem braku możliwości weryfikacji prawidłowości wpisów dotakiejksiążki. W tej części posiedzenia głos zabrał repre- zentant Związku Zawodowego „Budowlani” Tomasz Nagórka, który zapytał o stosowanie pomostów i wind na żurawiach powyżej 80 metrów wysokości. W szczególności na budo- wach warszawskich drapaczy chmur. Odniósł się do kwestii czasu wykonywania czynności przezoperatorażurawiawieżowegowkontekście czynnościwejściaizejściaoperatorazwysokich żurawi. Dyrektor Jakub Chojnicki przedstawił również plany organizacji 3-letniej kampanii kontrolno-prewencyjnej,poświęconejpodniesie- niupoziomubezpieczeństwapracynapolskich budowach–wzakresiedziałalnościkontrolnej. Odziałalnościprewencyjnejwramach3-letniej kampanii wypowiedział się Artur Sobota, dyrektorDepartamentuPrewencjiiPromocji. Od stycznia 2022 roku Państwowa In- spekcja Pracy rozpocznie planowe kontrole w sektorzebudowlanym,wynikającezprzyjętego programu działania PIP na lata 2022-2024. Zgodnie z planem w 2022 r. skontrolowanych zostanie1000placówbudów. Równolegle z działaniami kontrolnymi przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona kampania prewencyjno-promocyjna, skiero- wana do pracodawców i pracowników branży budowlanej. Na zakończenie posiedzenia Joanna Pło- chocka – główny specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji przedstawiła regulamin konkursu„Bezpiecznabudowa”.Celemkonkur- sujestpromowaniepracodawców,wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, partnerem - Poro- zumieniedlaBezpieczeństwawBudownictwie. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap wojewódzki – na szczeblu okręgowych inspektoratówpracy(etapzakończony).IIetap krajowy – na szczeblu głównego inspektoratu pracy. W konkursie doceniane są ponadstan- dardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnymobiekciebudowlanych,wskazanym wzgłoszeniu.Upowszechnianebędąszczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, orga- nizującychpracęwsposóbbezpieczny. Red/PIP
 • 5. 5 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 W Gliwicach,naWydziale Mechanicznym Tech- nologicznym Politech- niki Śląskiej, 28 października 2021 r. odbyłosiępierwszeseminariumregio- nalnent.identyfikacjiiprognozowania potrzebkwalifikacyjno-zawodowychw budownictwie, zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w BudownictwiewewspółpracyzeŚląską IzbąPracodawców.Celemseminarium byławymianadoświadczeńkrajowych i regionalnych w zakresie identyfi- kowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracywbudownictwie. Przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie zaprezentowali rezultaty niektórych działań Rady, związanych z identyfi- kacją potrzeb rynku budowlanego w obszarze kwalifikacji, barier edukacyj- nych, prac zmierzających do opisania i włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifika- cji. Prezentowano także inicjatywy i narzędzia opisu kwalifikacji i kom- petencji zawodowych, wspierające pracodawców, pracowników i służby zatrudnienia. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z rezultatami pierwszej edycji Branżowego Badania KapitałuLudzkiegowBudownictwie. Zaprezentowano także regionalne, śląskieinicjatywy,mającenaceluupo- wszechnienie nowych umiejętności i kompetencji,niezbędnychwobszarze budownictwaniskoenergetycznego. W seminarium udział wzięli przedstawiciele śląskich pracodaw- ców budownictwa, regionalnych izb gospodarczych i zawodowych, Okrę- gu Śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, przedstawiciele władz Wydziałów Budownictwa i Architek- turyistudenciPolitechnikiŚląskiej. Uczestników seminarium po- witali: prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznegodrhab.inż.Damian Gąsiorek, prof. PŚ, prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców Tomasz Golis i wiceprzewodniczący Rady ds. KompetencjiJakubKus. Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształceniazawodowegodlabudownic- twawPolscewkontekściepotrzebzgła- szanychprzezpracodawcówiśrodowi- skaedukacyjne sektorazaprezentowali prof. Jerzy Hoła, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocławskiej,liderGrupy roboczejSRKB,iczłonekRadydrZofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej PolitechnikiWarszawskiej. O kwalifikacjach szczególnie potrzebnych w budownictwie w per- spektywie najbliższych lat, zwłaszcza w kontekście potrzeb budownictwa niskoemisyjnego, cyfryzacji i gospo- darkioobieguzamkniętymmówił dr Krzysztof Symela, kierownik Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawo- dowej Centrum Badań Edukacji Za- wodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom. Dr Krzysztof Symela zaprezentował także rezultaty projektu i platformę INFODORADCA+ O szkoleniach w budownictwie w kontekście rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS w świetle prac nad kwalifikacjami rynkowymi włączanymidoZSK,mówiłaAgniesz- kaSzymczak,ekspertInstytutuBadań Edukacyjnych. Andrzej Żurawski – Instytut BadańEdukacyjnych–omówiłzakres i kierunki prac nad kwalifikacjami rynkowymiwZSK. Robert Zakrzewski, główny spe- cjalista w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówił cele i najważniejsze rezultaty Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL)dlabranżybudowlanej. Cele,zrealizowaneiprzewidywane rezultatymiędzynarodowegoprojektu „Construction Blueprint. Skills Blu- eprint dla Przemysłu Budowlanego” omówił Jakub Kus, wiceprzewodni- czącySektorowejRadyds.Kompetencji w Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”, członek konsorcjum projektu. W bloku: Regionalne i lokalne inicjatywy w zakresie odpowiadania na potrzeby pracodawców dotyczące kapitałuludzkiegoikształtowaniarów- nowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w sektorze budownictwa wystąpili: dr inż. Dorota Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekolo- gicznego–zprezentacją:Promowaniei wdrażaniedziałańwkierunkurozwoju budownictwazrównoważonego,wtym rozwoju audytu środowiskowego i po- trzebkompetencyjnychwtymzakresie; AnnaSiwiec,reprezentującaAPA- Group – z prezentacją: Efektywność energetyczna i cyfrowe zarządzanie budynkami,oraz mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, z prezentacją:Zwiększenieefektywności energetycznej w budynkach mieszka- niowych. We wszystkich z prezentacji re- gionalnych zwracano uwagę na nowe obszarypotrzebkompetencyjnych. Po każdej z prezentacji odbywała się sesja pytań, odpowiedzi i komen- tarzy. Przedstawicielefirmbudowlanych obecninaseminariumwypełniliankie- tę „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwzbranżybudowlanej”, mającą na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych rozpo- znawanych przez przedsiębiorców działającychwsektorzebudownictwa. Rezultaty tego badania analizowane będą przez Radę ds. Kompetencji po przeprowadzeniu pełnego cyklu seminariów regionalnych. Uczestnicy śląskiego seminarium wysoko ocenili poziommerytorycznyspotkania. (red) Pierwsze seminarium regionalne SRKB: Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno- zawodowych w budownictwie na Śląsku Agnieszka Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych Jakub Kus, wiceprzewodniczący Rady i Andrzej Żurawski IBE Dr Zofia Kozyra, Politechnika Warszawska Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prof. Jerzy Hoła, lider Grupy ds barier edukacyjnych Dr inż. Dorota Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Dr Krzysztof Symela, Sieć Łukasiewicz ITeE Robert Zakrzewski, Departament Strategii i Analiz PARP Otwarcie seminarium Rady - prof. Damian Gąsiorek, Tomasz Golis , Jakub Kus, Artur Pollak
 • 6. 6 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Producenci materiałów dla budownictwa apelują do Premiera i Rządu oprzyjęcieDługoterminowej Strategii Renowacji - Apel poparł Związek Zawodowy „Budowlani” 16 listopada,dopremieraMateuszaMora- wieckiegotrafiłapel,wystosowanyprzez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, który to poparło 19 organizacji - o jak najszybsze przyjęcie Długoter- minowej Strategii Renowacji. Nieprzyjęcie Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planuwdziedzinieenergiiiklimatu.Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Długoterminowa Strategia Renowacji powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępnośćśrodkówfinansowychUniiEuropejskiej wramachperspektywynalata2021-2027.Jejgłównym celem jest stworzenie warunków pozwalających w sposóbdługofalowyzmodernizowaćbudynkiwPol- sce-zgodnieztransformacjąwkierunkugospodarki neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana przezMinisterstwoRozwojuiTechnologii,wskazuje napotrzebępromocjigłębokiejtermomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu. Jak wynika ze Strategii, skutkiem opłacalnej pod względem ekonomicznym termomodernizacji ma być oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnychwynosząca147TWh,coodpowiada75 proc.obecnegopoziomuzapotrzebowanianaenergię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to rów- nowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce. „Przyjęta i efektywnie wdrażana Długotermi- nowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiskanaturalnegownaszymkraju.Jejrealizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców - producen- tów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych go- spodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Informacja prasowa Związek Pracodawców Producentów Materia- łów dla Budownictwa (red) Warszawa, 16 listopada 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Apel o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji Szanowny Panie Premierze, Apelujemy do Pana i Pańskiego rządu o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Zgodnie z art. 2a ust. 8 dyrektywy 2010/31 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Strategia powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Długoterminowa Strategia Renowacji przygotowana profesjonalnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zawiera niezbędne analizy i obliczenia. Zwraca uwagę na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu. Wspieranie termomodernizacji krajowych zasobów budowlanych niesie ze sobą wiele korzyści: • ogranicza niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii, • zmniejsza negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, • podwyższa jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji, • pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju. Przyjęta i efektywnie wdrażana Strategia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców - producentów wyrobów budowalnych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowalnego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski. Mając na uwadze te wszystkie korzyści jeszcze raz apelujemy do Pana Premiera i Pańskiego rządu o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Z poważaniem Szymon Firląg Prezes Związku PracodawcówProducentów Materiałów dla Budownictwa Lista organizacji popierających apel: 1. Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK) 2. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) 3. Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI) 4. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR) 5. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) 6. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) 7. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV) 8. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) 9. Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO) 10. Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE) 11. Miesięcznik IZOLACJE 12. Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna 13. CEMEX Polska 14. Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD) 15. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) 16. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) 17. Konfederacja Lewiatan 18. Związek Zawodowy "Budowlani" 19. Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW) J akinformujeGłównyUrządStatystyczny,w okresietrzechkwartałów2021rokuoddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na którychbudowęwydanopozwolenialubdokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Według wstępnych danych Urzędu, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oddano do użytkowania 164,4 tys. mieszkań, tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 97,3 tys. mieszkań – o 3,8% mniej niż w analo- gicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni–63,8tys.mieszkań,tj.21,3%więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałychformachbudownictwa,tj.spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 318 mieszkań (2 567 przed rokiem). Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosła 15,4 mln m2 , czyli o 11,0% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,7 m2 . Wtrzechpierwszychkwartałach2021r.rozpo- czętobudowę216,4tys.mieszkań,tj.o29,3%więcej niżprzedrokiem.Deweloperzyrozpoczęlibudowę 128,0 tys. mieszkań (o 36,5% więcej), a inwestorzy indywidualni 84,6 tys. (o 19,5% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3 795 mieszkań (wobec 2 730 w roku poprzednim). Szacuje się, że na koniec września 2021 r. w budowie pozostawało 880,6 tys. mieszkań, tj. o 5,3 % więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020. W okresie I-IX 2021 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań którychbudowęrozpoczętooraznaktórychbudowę wydanopozwolenialubdokonanozgłoszeniazpro- jektembudowlanym,odnotowanowwojewództwie mazowieckim (odpowiednio 30,0 tys., 39,8 tys. i 45,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (19,8 tys., 23,7tys.i27,0tys.)orazdolnośląskim(18,6tys.,18,3 tys. i 21,4 tys.). Źródło danych GUS GUS o budownictwie mieszkaniowym
 • 7. 7 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Fala renowacji na potrzeby Europy Wpaździerniku2020r.opublikowanyzostałprzezKomisjęEuropejską KomunikatFalarenowacjinapotrzebyEuropy–ekologizacjabudynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia.Jesttonowastrategi,która ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w Europie. Wskazuje ona na kluczowy - 40-procentowy udział zasobów budowlanych w całkowitym zużyciu energii w UE. Co ważne, zasoby te są stare - 85% ma ponad 20 lat, około 90% istniejących obecnie budynków będzie nadal stać w 2050 r. Ich odnawianie przebiega zbyt wolno, aby realne stało się osiągnięcie celów klimatycznych na rok 2030, w tym zmniejszenie gazów cieplarnianych o co najmniej 55% (w porównaniu z rokiem 1990). Dlatego też Fala Renowacji skupia się na działaniach sprawiających, aby nasze budynki stały się bardziej energooszczędne, mniej emisyjne w całym cyklu życia i bardziej zrównoważone, by nawet stare domy spełniały minimalne standardy efektywności energetycznej. Niestety,aktualniewUniiEuropejskiejtylko1%istniejącychzasobów budowlanychcorokuprzechodzitermomodernizację.Głębokierenowacje (czyli takie, które zmniejszają zużycie energii o co najmniej 60 %), są przeprowadzane tylko na 0,2 % zasobów, a w niektórych regionach - wcale. W wyniku Fali Renowacji, wskaźnik termomodernizacji ma się podwoić. Szacuje się, że do 2030 r. można by odnowić 35 mln budynków. Jak zapisano w strategii, stawką jest nie tylko obniżenie rachunków za energię i ograniczenie emisji. Renowacja może otworzyć wiele możliwości i przynieść dalekosiężne korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Budynkimogąstaćsięmiedzyinnymizdrowsze,łatwiejdostępne,odporne na ekstremalne zjawiska przyrodnicze, mogą zostać wyposażone w punkty ładowania na potrzeby elektromobilności. Idąc dalej, inteligentne budynki mogądostarczaćniezbędnychdanych,zgodniezzasadąochronyprywatno- ści, na potrzeby planowania przestrzennego i usług miejskich. Gruntowna renowacjamożezmniejszyćpresjęnazabudowęterenówniezagospodarowa- nych, przyczyniając się do ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i zapewnienia żyznych gruntów rolnych. Długoterminowa Strategia Renowacji - rekomendowany scenariusz rozwoju Inwestowanie w budynki to niewątpliwie szansa rozwoju dla branży budowlanej. Procesy renowacyjne generują popyt na nowoczesne materiały i urządzenia, wspierają rozwój innowacyjnych rozwiązań związanych np. z energetyką,elektromobilnością,czyzarządzaniempracamiremontowo-bu- dowlanymiwoparciuinteligentnesystemyinformatyczne.Zapisyprojektu krajowej Długoterminowej Strategii Renowacji (luty 2021) wskazują, że w Polsce dostrzega się tę szansę dla branży budowlanej i wspiera rozwój inteli- gentnychtechnologiiorazbudynków.Wedługscenariuszarekomendowanego do 2050 r. 66% budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasyw- nego, a 21% do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13% budynków, którychzprzyczyntechnicznychbądźekonomicznychniedasiętakgłęboko zmodernizować,trafidoprzedziałuefektywności90-150kWh/(m2·rok).W scenariuszu tym średnie roczne tempo renowacji wynosi około 4%, przy czym tempo głębokiej termomodernizacji do najwyższego standardu nie przekracza istotnie 3%, a ten poziom jest osiągany dopiero po roku 2035. Zapewniatowystarczającyczasdozbudowaniaodpowiednichkompetencji i potencjału wśród dostawców niezbędnych rozwiązań technologicznych. InteligentneienergooszczędnebudownictwojestteżjednązKrajowych InteligentnychSpecjalizacji.Projektyzzakresuwdrażanianp.inteligentnych liczników, rozwiązań „smart city” oraz pozostałych innowacji w zakresie inteligentnegobudownictwasąrealizowanezewsparciemśrodkówunijnych i krajowych. W prace te włącza się między innymi Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, skupiająca potencjał ponad 30 instytutów badawczych z całej Polski. Realizując prace badawcze z obszarów inteligentnej i czystej mobilności, transformacji cyfrowej, czy zrównoważonej gospodarki i energii, dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. An- gażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skalikrajuaparaturęnaukową.Conajważniejsze–przedsiębiorcanieponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu. Umiejętności dla renowacji - potrzeby i wyniki badań Istotnym wyzwaniem dla powodzenia renowacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu umiejętności i wysokiej jakości kształcenia w sektorzebudownictwaiefektywnościenergetycznej.Służyćtemumająm.in. opublikowane w 2017 r. Sektorowe Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. Z kolei Długoterminowa Strategia Renowacji, wśród działań dotyczących wsparciarenowacjibudynkówwPolscewobszarzeumiejętnościikształcenia, zakłada m.in: •Wprowadzeniepodziałunazatrudnionychprzybudowieiprzyreno- wacji budynków według poziomu kwalifikacji w statystyce zatrudnionych w budownictwie; • Przebudowę systemu szkolnictwa w kierunku ustawicznego kształce- nia - tak, aby wzmocnić kompetencje pracowników sektora budowlanego w zakresie parametrów cieplnych budynków, techniki instalacyjnej oraz źródeł ciepła; • Opracowanie i monitorowanie regionalnych i krajowych bilansów podaży i popytu na pracujących przy renowacji budynków; • Budowa kompetencji na rzecz innowacji systemowych. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju kompetencji w zakresie planowania,wdrażaniaikierowaniainnowacyjnymiprojektamidotyczącymi głębokiej modernizacji budynków. Prace renowacyjne są pracochłonne, tworzą miejsca pracy zarówno w samym sektorze budowlanym, jak i w sposób pośredni we wszystkich sektorachdostarczającychmumateriałyiusługi.Szacujesię,żedo2030 r., dzięki fali renowacji, w unijnym sektorze budowlanym możliwe jest utworzenie160000zielonychmiejscpracy.NatomiastszacunkidlaPolski wskazują,żewperspektywie30-letniej,kompleksowatermomodernizacja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych da w naszym kraju około 100 tysięcy etatów w samym sektorze budownictwa. Będą to miejsca wyma- gające zarówno kwalifikacji niskich (pracownicy budowlani), średnich (np. technicy/inżynierowie o określonych specjalnościach, instalatorzy OZE), jak i wysokich (np. audytorzy energetyczni, inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne świadczący kontrolę wykonawstwa i/lub nadzór inwestorski). Pracownicy ci będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami natury tech- nicznej, prawnej i organizacyjnej. Jak pokazał Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży budowlanej do najważniejszych wyzwań w perspek- tywie zaledwie 5 lat należeć będą: powszechna obsługa systemów BIM, automatyzacja,aletakżecorazszerszezastosowanietechnologiizwiązanejz wykorzystaniemenergiiodnawialnejwbudownictwie,renesanstechnologii budowy z wykorzystaniem prefabrykatów. Konsekwencją tej ewolucji jest przewidywany w perspektywie 5 lat wzrost udziału nowych stanowisk w strukturzezatrudnieniawbranżybudowlanej,tj.:projektantówwizualizacji 3D,inżynierówds.BIM,specjalistówds.ochronyśrodowiskaorazserwisan- tówmaszynnowejtechnologii.Obokpojawiającychsięnowychstanowisk, również te dotychczasowe wymagają rozwoju kompetencji zajmujących je pracowników, którym niestety brakuje przekonania o konieczności stałego podnoszenia kompetencji oraz poczucia odpowiedzialności za warunki pracy. Wyzwaniem jest także zapewnienie rzeczowych i bezstronnych szko- leń, a w przypadku absolwentów – zwiększenie nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych. Warto zaznaczyć, że jak wykazały badania międzynarodowego part- nerstwa (Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska) projektu RenovUp -Professionalisingsitemanagersandteamleadersinthespecificmanagement of building renovation sites in Europe (www.renovup.eu) realizowanego z udziałem Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, w programieErasmus+lukakompetencyjnawśródpracownikówbudowlanych specjalizujących się w pracach remontowych, wykazuje pewną specyfikę. Dotyczy ona przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, zaskakujących, nieprzewidzianych (związanych np. z rzeczy- wistymstanemtechnicznymremontowanegoobiektu,zmiennościądecyzji klienta, ograniczeniami w możliwości zastosowania wybranej technologii czy materiału). Działania przewidziane w ramach strategii Fala renowacji powoduje, iż ta grupa pracowników sektora budowlanego powinna być mocniej dostrzeżona, głównie w aspekcie potrzeb rozwoju kompetencji. Znaczącym utrudnieniem jest brak w naszym kraju branżowych centrów szkoleniowych, które zapewniałyby profesjonalną, opartą o rzeczywiste potrzeby ofertę edukacyjną, realizowaną w rzeczywistych warunkach pracy (Work-Based-Learning), z systemem potwierdzania i certyfikacji efektów uczenia się, który wzmocni tożsamość zawodową pracowników sektora budownictwa niezbędną dla budowania poczucia przynależności do okre- ślonej społeczności zawodowej. Falarenowacjiiidącazaniąefektywnośćenergetycznabudynkówtworzy nowyrynek,kreujezarównowyzwania,jakiszanserozwoju.Czyjewykorzy- stamy,zależyodsamychpracownikówipracodawcówsektorabudownictwa, ale i od uwarunkowań organizacyjno-prawnych stworzonych w kraju. FALA RENOWACJI - CO Z NIEJ WYNIKA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWNICTWA (komentarz ekspercki) dr Jolanta Religa Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksplo- atacji Kierownik projektu Erasmus+ RenovUp dr inż. Krzysztof Symela Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksplo- atacji Kierownik Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawodowej
 • 8. OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 8 ZWIĄZKI W TRUDNYM CZ Konferencja „Pande wyzwania w śro n  Jakub Kus: Od początku 2020 roku funkcjo- nujemy w stanie pandemii COVID-19. To wpływa na nasze życie prywatne, na funkcjonowanie gospodarki, ale też na działalność organizacji związkowych. Czy i jakpandemiawpłynęłana zmianyworganizacjipracy EFBWW? I czego nas nauczyła pandemia? Tom Deleu:COVID-19wpłynąłnafunkcjonowanie całego społeczeństwa, również EFBWW. Przede wszystkim wepchnął nas w „tryb cyfrowy”. EFBWW przeszedł na cyfryzację z prędkością światła. Wielesiędowiedzieliśmyomożliwościach,aletakżeogra- niczeniach pracy i spotkań online. Technologia cyfrowa pozostanie kluczowym składnikiem tego, jak będziemy pracować w przyszłości, ale nie jest odpowiednia dla wszystkich spotkań. Musimy podsumować wyciągnięte wnioski w dobry sposób, aby uczynić nas bardziej sku- tecznymi i silniejszymi. COVID-19 nauczył nas również koncentrowania się na kluczowych kwestiach dla naszej pracy. Te kwestie to: • silna gospodarka, która działa dla wszystkich, po- przez bezpośrednie, godne miejsca pracy; • postęp społeczny dla pracowników w całej Europie, ale zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschod- niej; • walka z prekaryzacją i wyzyskiem na rynku pracy; • walka o silne prawodawstwo BHP i egzekwowanie go w terenie; • jasne zasady dla korporacji wielonarodowych; • wzmocnienienaszychorganizacjipoprzezzwiększe- nie liczby członków. Aby odnieść sukces, potrzebujemy większej i lepszej współpracy na szczeblu unijnym i globalnym. n   Pandemia skomplikowała naszą pracę na szczeblueuropejskimikrajowym.Jednocześnieposze- rzyła spektrum wyzwań stawianych przed związkami zawodowymi. Jakie są, według Ciebie, najważniejsze obszary,wktórychzwiązkizawodowenaszychsektorów powinny być dzisiaj szczególnie aktywne? Popierwsze-BHP,bomabezpośredniwpływnażycie naszych pracowników, szczególnie w naszych branżach, które mają bardzo specyficzne profile ryzyka. Po drugie - bezpośrednie, przyzwoite miejsca pracy z dobrymi zarobkami, ograniczenie podwykonawstwa, lepsza ochrona pracowników mobilnych i migrujących. Po trzecie - organizowanie i edukowanie członków / mężów zaufania, aby byli bardziej zaangażowani. n  EFBWW koordynuje politykę europejską naszych związków zawodowych, przedstawia stano- wiska w najistotniejszych sprawach dla pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłudrzewnego,meblarskiegoileśnictwa.Które obszary działalności Federacji są najważniejsze dziś i w perspektywie kilku kolejnych lat? Co jest głównym wyzwaniem dla EFBWW? To sprawiedliwy rynek wewnętrzny, promujący postępspołeczny;rynekwewnętrznypowinienprzynosić korzyści wszystkim pracownikom. Obecnie zbyt często pracodawcyipośrednicydziałającywzłejwierzewykorzy- stująrynekwewnętrznyjakorezerwędlataniej,elastycznej i możliwej do wykorzystania siły roboczej. Potrzebujemy konwergencji wzrostowej w całej Europie, zapewniającej dobre miejsca pracy z dobrymi warunkami pracy, dobry- mi zarobkami i dobrą ochroną socjalną. Potrzebujemy nowych i silniejszych przepisów regulujących rynek. Potrzebujemy protokołu postępu społecznego. Musimy również przyjrzeć się sobie i ciężko praco- wać, aby stać się silniejszymi związkami zawodowymi w budownictwie,drzewiarstwieileśnictwiewcałejEuropie, jest to kluczowe, jeśli chcemy pozostać odpowiednio skuteczni w przyszłości. n   Dla budownictwa, wśród inicjatyw euro- pejskich, szczególnie istotne są plany odbudowy i programy związane z Falą renowacji. To szansa dla przemysłu budowlanego. Ale nas w tych programach interesująprzedewszystkimwarunkipracyiprzyszłość rynku pracy w budownictwie. Na co przede wszystkim my,związkowcypowinniśmyzwrócićuwagęwnaszych działaniach, stanowiskach i opiniach, w lobbingu na rzecz rozwiązań korzystnych dla pracowników? Przede wszystkim musimy upewnić się, że jesteśmy przy stole, przy którym omawia się i podejmuje decyzje w sprawie tych polityk. Dlatego musimy współpracować z tymi, którzy mają podobne cele, czasem mogą to być nasze konfederacje, organizacje pozarządowe, sojusze, ale czasem także branżowe federacje pracodawców. Jeśli partnerzy społeczni mówią jednym głosem, to rząd po- winien uważnie słuchać i wspierać te wspólne inicjatywy. Jeśli chodzi o zasady, powinny być „dobre” dla na- szych członków. Oznacza to, że powinny przyczyniać się dopostępuspołecznego.Jeślichcemyzobaczyćprawdziwą zmianę, musimy również nalegać, aby polityka miała jasne cele, jasny harmonogram i wystarczające zasoby. I musimynalegaćnaudziałwrealizacji.Aktywnarolawtym obszarzemożebyćrównieżnarzędziemdoorganizowania prezentacjipracownikomtego,comożemyimdostarczyć jako związki. n  KomisjaEuropejskaprzedstawiłanoweprogra- my i propozycje w ramach „Green Deal”. Dotyczy to, między innymi, strategii bioróżnorodności, nowych mechanizmów ograniczania emisji, zmian w systemie EU ETS, CBAM… EFBWW popiera kierunek prze- budowy gospodarki dla ochrony klimatu. Znamy cele, mówimyoszansachrozwojowych,aleznacznierzadziej ozagrożeniachdlarynkuiprzyszłościpracywnaszych sektorach. O ucieczce „przemysłów emisyjnych” z Europy, o problemach z przekwalifikowaniem pra- cowników, o przewidywanych problemach przemysłu drzewnego i meblarskiego. Czy to realne zagrożenia? Czy jest się czego bać? EFBWWwspierawalkęzezmianamiklimatycznymi. Przyjęliśmy z zadowoleniem Zielony Ład, ponieważ daje on wiele możliwości dla branży budowlanej. Wiele inwestycji będzie dotyczyło nowej infrastruktury, modernizacji istniejących zasobów budowlanych oraz O kręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii,PrawaiNaukMedycz- nychwKielcachzorganizował 22października 2021 r. konferencję nt. „Pandemia COVID-19 nowe wyzwania w środowisku pracy”. W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał Adam Derza okręgowy inspektor pracy w Kielcach, który odczytał przygotowanynatąokolicznośćlistKatarzyny Łażewskiej - Hrycko - Głównego Inspektora Pracy oraz dr Krzysztof Wątorek - prorektor WSEPiNM. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawicielezwiązkówzawodowychBożena Czupryńska, wiceprzewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Kazimierz Pasternak, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza podkreślił szczególny charakter spotkania w okresie pandemii, a także wielo- letnią współpracę pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel- cach,szczególniezdziekanemWydziałuPrawa iBezpieczeństwa,drWaldemaremCisowskim orazdziekanemWydziałuNaukMedycznych dr Łukaszem Baratyńskim. Oficjalną część konferencji rozpoczął wykład dr hab. Barbary Błaszczyk, prof. w WSEPiNM nt. „WpływpandemiiCOVID–19 na zdrowie i życie człowieka”. Kolejne wykłady wygłosili: • Kamila Pawłowska, inspektor pracy OIP w Kielcach, nt. „Pandemia COVID-19 jako czynnik stresowy w środowisku pracy–nowezagrożeniapsychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi”, • drŻanetaGrygiel-Kaleta,adiunktwWSE- PiNM w Kielcach, nt. „Prawne aspekty pracy zdalnej”, • Tomasz Barański, nadinspektor pracy OIP w Kielcach, nt. „Wypadki w czasie pracy zdalnej”. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego głos zabrali: Kazimierz Mą- dzik-świętokrzyskikuratoroświaty,Kazimierz Pasternak-zastępcaprzewodniczącegoRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Marcin Fornalski - przewodniczący Ogólno- polskiegoStowarzyszeniaPracownikówSłużby BHP o/Kielce, Andrzej Lis - przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowni- ków Służby BHP o/Końskie. Trwającaodponadpółtorarokuepidemia wirusaSARS-CoV-2wpłynęłanawszystkiesfery naszego życia, w tym również na środowisko pracy.Zdnianadzieńpracodawcyipracownicy zostalizmuszenidozmianyswoichzachowańi nawykóworazporadzeniasobiezwyzwaniami, których charakteru i skali jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał. Zachowanie dystansu fizycznego, praca w maseczkach, dezynfekcja rąk i pomieszczeń, praca zdalna, lockdown i związane z nim obostrzenia, problemy ekonomiczne to tylko część  trudności, przed którymi stanęło środowisko pracy. Uczestnicy konferencji podkreślali, że dane medyczne wskazują na to, że wirus SARS-CoV-2 może infekować nie tylko układ oddechowy, ale też układ nerwowy i mięśnie szkieletowe. Co więcej, trzeba mieć świado- mość, że u pacjentów z cięższym przebiegiem COVID-19 nagłe pogorszenie stanu zdrowia może mieć związek z wystąpieniem tak poważnego zdarzenia neurologicznego, jakim jest udar mózgu i potem zgon chorego. Nowe realia życia w dobie pandemii niosą poważne zagrożenia dla samopoczucia i zdrowia psychicznego. Nowością jest praca czy naukaw domu,zagrożenieutratypracylub przymustymczasowegobezrobocia,ograniczo- ne kontakty przyjaciółmi i współpracownika- mi,a nawetczłonkamirodziny.Cierpipoczucie wolności, niezależności i wpływu na sytuację.   Sposób funkcjonowania uczniów i na- uczycieli również zmienił się diametralnie. Takie czynniki jak niewychodzenie z domu, praca zza biurka, wielogodzinne przebywanie przed ekranem komputera mają negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizycz- ne dzieci i dorosłych. Aktualnie trwają prace nad projektem zmian do Kodeksu pracy, w którym przewi- duje się wprowadzić regulacje dotyczące pracy Z sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa Tomem Deleu rozmawia Adam Derza - okręgowy inspektor pracy w Kielcach odczytuje list Głównego In
 • 9. 9 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 ZASIE I NA TRUDNY CZAS emia COVID-19 nowe odowisku pracy” nowych mieszkań. Przyniesie to wiele nowych miejsc pracy w budownictwie, ale także w przemyśle drzewnym imeblarskim.Musimynalegać,abytenowemiejscapracy były również przyzwoitymi miejscami pracy. Musimy nalegaćnapostępowezamówieniapubliczneiupewnićsię, żepieniądzepublicznetrafiajątylkodoprzyzwoitychfirm, firm, które naprawdę angażują się w negocjacje zbiorowe i dialog społeczny. Dlatego popieramy Zielony Ład, ponieważ jest on konieczny i stwarza wiele możliwości dla niektórych z naszych sektorów. Ale zawsze nalegamy, aby Zielony Ład był inkluzywny, sprawiedliwy i społeczny. Oznacza to, że muszą być zaangażowane związki zawodowe. Dziś tak nie jest. I krytykujemy to, kiedy tylko możemy. Mówimy też bardzo wyraźnie, że wierzymy w świetlaną przyszłość dla przemysłu cementowego i innych materiałów budowlanych w Europie. Jednak branże te muszą zinten- syfikować inwestycje w innowacje i czystą technologię. Aby chronić te inwestycje i dobre miejsca pracy w tych branżach, potrzebujemy silnego i skutecznego CBAM przeciwkoucieczceemisjidwutlenkuwęgla.Byłobyniedo przyjęcia, żebyśmy osiągnęli cele klimatyczne, ponieważ zanieczyszczające części przemysłu po prostu przenoszą się za granicę, a dobre miejsca pracy są tracone w UE. Będziemy walczyć o miejsca pracy w cementowniach w Europie, ale duże międzynarodowe firmy z tego sektora równieżmusząsięzaangażować.Wtejchwilirozmawiamy o tym z ich reprezentacją Cembureau. n  Nie jest tajemnicą, że EFBWW zrzesza orga- nizacje z krajów o różnych systemach rynku pracy i różnympoziomierozwoju.Towpływanazróżnicowane stanowiskaposzczególnychorganizacjiczłonkowskich wróżnych,częstokluczowychsprawach,choćbytakich jakeuropejskapłacaminimalna.Jakgodzićtestanowi- ska, czy zawsze udaje się (i czy zawsze trzeba) znaleźć platformę porozumienia? EFBWWzrzeszawieleróżnychorganizacjiobardzo różnym pochodzeniu, wszystkie mają swoje specyficzne potrzebyispecyficzneoczekiwania.Musimyznaleźćspo- soby na zbudowanie wspólnych platform. Widzieliśmy, że kiedy jesteśmy w stanie dojść do silnych, wspólnych stanowisk, możemy być bardzo silnym graczem i mo- żemy odnosić duże sukcesy. Niedawnym przykładem są akty prawne dotyczące azbestu, które zostały prawie jednogłośnie zatwierdzone przez Parlament Europejski. EFBWW powinna koncentrować się na podstawo- wych,sektorowychsprawach,któresąistotnedlanaszych organizacji krajowych. Niektóre sprawy powinniśmy pozostawićEKZZ,ponieważonajestwłaściwymmiejscem do dyskusji. I na odwrót. Mamy ograniczone zasoby i powinniśmy skupić się na tym, co możemy dostarczyć jako EFBWW. n  Siłą ruchu związków zawodowych była zawsze solidarność.Alezwiązkireprezentujągłównieinteresy pracowników swoich krajów. Czy w EFBWW zdajemy egzamin z solidarności, czy wciąż w naszych działa- niach jest bardzo dużo narodowego protekcjonizmu? EFBWW to europejska federacja organizacji krajo- wych.Tonormalne,żeteorganizacjeprzyłączająsięzmy- śląoichnarodowyminteresie.Musimyprzekonaćnaszych członków,żewprzypadkuniektórychtematówkonieczne jest europejskie rozwiązanie. Szczególnie w tematach związanychzrynkiemwewnętrznymczykwestiamiBHP jesttobardzooczywiste.Aleniewszystkodasięrozwiązać na szczeblu UE. Musimy wspierać naszych partnerów w przenoszeniu tematów na poziom krajowy i rozliczaniu wyników na poziomie krajowym, sektorowym lub na poziomie firmy. To tam są nasi członkowie i potencjalni członkowie. Musimy zmaterializować skomplikowane sprawy w konkretnych rozwiązaniach dla pracowników. Środowisko polityczne jest dziś bardziej złożone i mniejsprzyjającesolidarnościiinternacjonalizmowi,ale musimy nadal bardzo ciężko pracować, aby to zmienić. Bardzo specyficzną i bardzo pozytywną wizytówką EFBWWjestaktywnezaangażowaniejejorganizacjiczłon- kowskichwkonkretnąpracę,wlobbing.Możemyliczyćna wsparcie wielu naszych członków, a to również powinno dać nam nadzieję. n  Ruch związkowy, nie tylko w Polsce działa w trudnych warunkach. Mamy problemy z nowymi członkami, z utrzymaniem i rozwojem organizacji związkowych.Niemachybauniwersalnychrozwiązań dlawszystkich.Aleruchzwiązkowymusisięzmieniać, żeby być skuteczny w swych działaniach. Co, Twoim zdaniem, przede wszystkim powinniśmy zmienić? Naszą mentalność. Powinniśmy być otwarci na zmiany i zawsze szukać nowych możliwości. Nic nie jest wieczne,apracazwiązkowazawszejesttrudna.Jestbardzo wymagająca. Podstawy pozostają te same: czy możemy przekonaćpracownikówdowstąpieniadozwiązkuzawo- dowegoiwspólnejwalkiopostępspołeczny?Czymożemy przekonać pracowników o naszej „wartości dodanej”? Dlatego musimy wyjść i spotkać się z pracownikami na hali produkcyjnej i przedyskutować z nimi: czego chcą, co chcą zrobić, jak osiągamy te cele? W związku z tym musimy przyjrzeć się również możliwościom, na przykład w zakresie cyfrowych narzędzi do organizo- wania i mobilizowania. Świat się zmienia i jeśli chcemy nadalodgrywaćważnąrolę,musimyznaleźćodpowiedzi, rozwiązaniaktóredziałająnanasząkorzyśćidostosować się do tych zmian. n  Inakoniecpytanietrochęfuturystyczne.Gdzie będziemy,jakoEFBWW,za10-20lat?Jakabędzienasza rola,naszasiła,naszemożliwościwpływunaeuropejski rynek pracy? To bardzo trudne pytanie. W ruchu związkowym jesteśmy przyzwyczajeni do reagowania na doraźne zmiany i wyzwania. Nie zawsze mamy na uwadze per- spektywę długoterminową. EFBWW przechodzi okres przejściowy. Na wiele z naszych oddziałów ma wpływ rosnący trend prekaryzacji w naszych branżach. Bardzo trudno jest zorganizować takich pracowników i tracimy wielu członków. Naszym głównym wyzwaniem jest to, czymożemyodwrócićtentrend.Czymożemyregulować rynek pracy na korzyść postępu społecznego, na korzyść gospodarki, która działa dla wszystkich pracowników? Nasi pracownicy, pracownicy budowlani, pracownicy przemysłu materiałów budowlanych, drzewiarstwa i leśnictwasąniezbędnidorealizacjiZielonegoŁadu.Nasi pracownicysąniezbędnymipracownikami.Jednocześnie nie będzie możliwe osiągnięcie celu, jeśli będziemy zmierzać w kierunku coraz bardziej rozdrobnionego, nisko wykwalifikowanego i nisko opłacanego przemysłu. Już teraz widzimy ogromne niedobory siły roboczej i luki w kwalifikacjach w naszych branżach. Musimy to wyjaśnić decydentom i pracodawcom. Musimy umieścić atrakcyjność branży wysoko w programie politycznym. I musimy mieć jasność, że w tym celu musimy również oczyścićprzemysł.Musimyograniczyćpodwykonawstwo i pozbyć się pośredników, agencji pracy tymczasowej, agencji pośrednictwa pracy, firm przykrywek itp., które wyzyskują pracowników i nie angażują się w dialog społeczny. Nie możemy tego zrobić sami, potrzebujemy dotegonaszychczłonków.Potrzebujemywięcejczłonków. Aby się tam dostać, musimy pracować niezwykle ciężko, na poziomie firmy i sektora, na poziomie krajowym i europejskim. Jeśli nam się to uda, wierzę, że czeka nas świetlana przyszłość. n  Tom, bardzo dziękuję za rozmowę. zdalnej.Ważnymaspektemtychzmianbędzie wprowadzenieobowiązkuuwzględnieniaprzez pracodawców uwarunkowań psychospołecz- nychpracyzdalnejwocenieryzykazawodowe- go. Jak sugeruje uzasadnienie projektu, należy tuwziąćpoduwagęm.in.alienacjępracownika w zespole spowodowaną brakiem kontaktu z pozostałymi współpracownikami, w tym ze zwierzchnikami.  W ramach realizacji programu prewen- cyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skut- kom stresu w miejscu pracy” OIP Kielce w 2021 r. przeprowadził cykl szkoleń online pt.: „Pandemia COVID-19 jako czynnik stre- sowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi”.Szkoleniaspotkałysięzbardzodużym zainteresowaniem,łączniewzięłownichudział ok 130 osób. Byli to pracodawcy, pracownicy, służba bhp reprezentujący różne branże i środowiskazawodowezterenuwoj.świętokrzy- skiegoinietylko.Wtrakcieszkoleńporuszono problematykę obciążeń psychicznych, jakie pojawiły się w związku z pandemią, oraz ich wpływu na funkcjonowanie pracodawców i pracowników. Omawiano kwestię izolacji kontaktów społecznych, utraty kontroli nad procesempracy,utrudnionejkomunikacjizpra- cownikami wreszcie pracy zdalnej pod kątem jej wydajności i ergonomii, tj. dostosowania domowego środowiska do wymogów pracy. Konferencja była z jednej strony pod- sumowaniem cyklu szkoleń, a z drugiej propozycją podjęcia dyskusji dotyczącej tego w jakim momencie się aktualnie znajdujemy jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne. Czy wypracowaliśmyskutecznerozwiązania,które pozwalają nam funkcjonować w erze „nowej normalności”?.Cojeszczemożemyzrobićina cozwrócićuwagę,żebypracowałosięnamlepiej a przede wszystkim bezpieczniej? Konieczne jest kompleksowe zdiagnozowanie sytuacji i wypracowanie skutecznych działań. W konferencji można było wziąć udział osobiście w auli WSEPiNM w Kielcach lub obserwować jej przebieg on - line. Głos w trakcie konferencji zabrała tak- że Bożena Czupryńska, wiceprzewodni- cząca ZO Świętokrzyskiego ZZ „Budow- lani”. W swoim wystąpieniu podkreśliła m.in.: „…Związek Zawodowy „Budowlani” wyraża podziękowanie Państwowej Inspekcji Pracy za dotychczasową wieloletnią współpra- cę,którąsobiebardzocenimy,zaotrzymywaną zawsze pomoc i radę. PIP jest zawsze otwarta nanaszezgłaszanesprawy,zapytania idzielisię swojąwiedzą.Bardzochętnieuczestniczymyw organizowanych konferencjach, szkoleniach dla działaczy naszego związku, a także szkole- niachspołecznychinspektorówpracyiinnych spotkaniach, co jest bardzo ważne i pomocne w zakładach pracy. (…)Zarząd Krajowy Związku Zawodowe- go „Budowlani” (…) jak i Zarząd Okręgowy z przewodniczącą Anną Bujnowską - w tym trudnym czasie pandemii starają się być w kontakciezzakładamipracy,rozmawiaćzpra- cownikami - przewodniczącymi danej organi- zacji związkowej o występujących problemach wzakładachpracyipomagaćwrozwiązywaniu trudnychspraw.Aproblemywystępują,bonie można powiedzieć, że ich niema - COVID-19 zrobiłirobinadalswoje.Pracazdalnaijejdobre izłestrony:chorobapracowników,zwolnienia lekarskie pracowników, a co skutkuje również zwolnieniami z pracy. (…) Pandemia COVID -19,stanowiącpoważnezagrożeniedlazdrowia obywatelimaistotnywpływnażyciespołeczne wPolsceidezorganizujeżyciegospodarcze.W kryzysieznajdująsięjużsektoryusług,których działalność została czasowo wstrzymana, zakłócone zostały też procesy produkcji w sektorach przemysłowych. Rynek budowlany boryka się obecnie z wieloma problemami. W budownictwie ponad 60% firm ma problemy, których źródłem są zatory płatnicze, częste są upadłości firm jednoosobowych (…). Ze względu na obecną sytuację epidemiczną na pracodawcy ciąży obowiązek podjęcia wszel- kich możliwych działań mających na celu ochronę pracowników przed możliwością za- rażeniasięwirusemSARS-CoV2.Zastosowane środki profilaktyczne winny być dostosowane dopotrzebkonkretnegozakładupracy.Winna byćwprowadzonatakaorganizacjapracy,która będzie miała na celu ograniczenie osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami, jak również pracownikami i klientami. W poro- zumieniu z przedstawicielami pracowników i specjalistów ds. BHP trzeba przygotować odpowiednie instrukcje, wytyczne i zalecenia wskazujące jak pracować i postępować w sytu- acji zarażenia wirusem COVID-19. (…) Kończąc, pozwolę sobie zacytować słowa ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka” – dbajmy więc wzajemnieo naszezdrowie,naszeżycie,które jest bezcenne i niepowtarzalne, a będziemy mogli pracować”. Barbara Kaszycka okręgowy inspektorat pacy w Kielcach red/BCZ a Jakub Kus. nspektora Pracy
 • 10. 10 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Podsumowanie działalności prewencyjnej PIP w Świętokrzyskiem w 2021r. W Filharmonii Świętokrzyskiej, 17 listopada 2021 r. odbyła się gala z udziałem przedsiębior- ców,pracodawców,stowarzyszeń,instytucjiz województwa świętokrzyskiego, zaangażowa- nychwdziałaniainformacyjno-prewencyjne, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Adam Derza, okręgowy inspektor pracy w Kielcach powitał zebranych gości, wśród których oprócz kierownictwa PIP byli także: senatorRPKrzysztofSłońorazwicewojewoda świętokrzyski Piotr Nowak. Na uroczystości nie zabrakło przed- stawicieli lokalnych władz, administracji państwowejorazorganówkontroli,pracodaw- ców, organizacji pracodawców, stowarzyszeń i przedstawicieli związków zawodowych. W tym przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”: wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego„Budowlani”OkręgŚwiętokrzy- ski Bożena Czupryńska, Julian Budziński. Bożena Czupryńska przekazała okolicz- nościowylistprzewodniczącejOkręguAnny Bujnowskiej skierowany do Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach i uczestników uroczystości. Okręgowy Inspektor Pracy wręczył okolicznościowe grawertony i podziękował za szczególne zaangażowanie we współpracę wprowadzonychprzezOIPwKielcachdziała- niachprewencyjnychnastępującymosobom: Annie Mikołajczyk dyrektorowi Wojewódz- kiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, drTadeuszowiDziekanowi,rektorowiWyższej SzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznych w Kielcach, dr Waldemarowi Cisowskiemu, dziekanowiWydziałuPrawaiBezpieczeństwa WSEPiNM, dr Łukaszowi Baratyńskiemu, dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM, Andrzejowi Ziółkowskiemu, prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego, ArturowiRozlachowi,dyrektorowiOddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie, dr Anecie Pierścińskiej – Maruszewskiej, dyrektorowi Centrum KształceniaUstawicznegowOstrowcuŚwięto- krzyskim,HalinieKołodziejczyk,dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Najlepsi przedsiębiorcy i pracodawcy z województwa świętokrzyskiego na zakończe- nieroku2021r.zostalinagrodzenizawysokie standardypracyorazwyróżnienizapracęnad kolejnymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy, bowiem dla nich najważniejszą wartością jest życie i zdrowie ludzi pracujących. Rozstrzygnięto konkursy PIP zorgani- zowane na terenie województwa świętokrzy- skiego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcachw2021r.:PRACODAWCA–ORGA- NIZATORPRACYBEZPIECZNEJ,BUDUJ BEZPIECZNIE i NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY. Konkurs„PRACODAWCA–ORGANI- ZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” promuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspiruje pracodawców dotworzeniabezpiecznychiergonomicznych miejsc pracy. Laureatami w 2021r w poszczególnych grupach zakładów zostali: ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU DO 49 PRACOWNIKÓW: I miejsce: PW „ELMAX” Renata Loręc- ka, ul. Partyzantów 167, 29-100 Włoszczowa Wyróżnienia: FUH „AUTO-AGRO- -SERWIS”ZdzisławNasternak,Koprzywnica i Q-SERWICE Starzyński Łukasz; Jurkowice ZAKŁADYOZATRUDNIENIU50– 249 PRACOWNIKÓW: I miejsce: FORMASTER S.A. Kielce (wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim) II miejsce: CAFFARO S.p. z o.o. Sp. Komandytowa, Słonowice ZAKŁADY O ZATRUDNIENIU POWYŻEJ 249 PRACOWNIKÓW: I miejsce: Okręgowa Spółdzielnia Mle- czarska Włoszczowa Wyróżnienie w Konkursie – BUDUJ BEZPIECZNIE otrzymał wykonawca budo- wy: Budowa przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym, Firma: KROBEL Sp. z o.o., sp. komandytowa. Laureatami Konkursu – NAJAKTYW- NIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY zostali: Andrzej Cieślik - SIP w zakładzie: GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL”, ZbigniewPalacz-SIPwzakładzie:MAN BUS Sp. z o.o. Oddział Starachowice, Marian Staniek - SIP w zakładzie: LAFARGECEMENTS.A.MAŁOGOSZCZ Wyróżnienie otrzymali: Cezary Ko- łomański – SIP w zakładzie: MESKO S.A. SKARŻYSKO – KAMIENNA oraz Daniel Woźniak - SIP w zakładzie: CEMENT OŻA- RÓW S.A. Wtrakcieuroczystościwręczono:dyplo- myPIP-14zakładom,wtym5zakładomzaj- mującymsięprodukcjąwyrobówtartacznych iwyrobówzdrewna;zaświadczeniaoudziale w programie prewencyjnym: „Prewencja wypadkowa”-5zakładom,zaświadczenia–dla 6zakładówbiorącychudziałwprogramiepre- wencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsnym” – III edycja: Dobry przepis na bezpieczeństwo. Udziałwgaliwzięliuczestnicyprogramu edukacyjnego„KulturaBezpieczeństwa”–w programie zaangażowano 61 nauczycieli z 16 szkół średnich (lekcje dla 1.796 uczniów) oraz Wydział Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Barbara Kaszycka nadinspektor pracy (red) T ymrazemtobyłytylkoćwiczenia. 28 października br., na odcinku nowo budowanej drogi ekspreso- wejS-19,jeszczeprzedoddaniemdoruchu,w rejoniewęzła„Kamień”odbyłysięćwiczenia pozorowanej katastrofy w ruchu drogowym. Ćwiczeniaratowniczepodnazwą„ESKA 2021” zostały zorganizowane przez Państwo- wą Straż Pożarną oraz wykonawcę inwe- stycji - firmę BUDIMEX S.A. przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Scenariusz zdarzenia zakładał, że w czasie wykonywania prac związanych z utrzymaniem drogi S-19, wskutek niewła- ściwego przygotowania i organizacji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu bu- dowlanegodopracynawysokości,dochodzi dowypadku,wktórymbiorąudziałpojazdy użytkujące drogę, w tym bus z pasażerami. Wskutekzaistniałegozdarzeniawypadkowe- gonajednympasiedrogi,dochodzirównież do drugiego zdarzenia na sąsiednim pasie drogowym, na którym wskutek nieuwagi kierowcy samochodu osobowego dochodzi do zderzenia się jego pojazdu oraz dwóch cystern przewożących kwas azotowy i ben- zynę, co powoduje dodatkowo symulowane zagrożenie chemiczne. W wyniku obydwu zdarzeń obrażenia ponoszą pracownicy budowlani, jak również pasażerowie pojaz- dów biorących udział w zdarzeniu, w tym autobusu z pasażerami. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, które jako pierwszedotarłynamiejscezdarzenia,zastę- py Państwowej Straży Pożarnej, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, służby ratownictwa medycznegozWojewódzkiejStacjiPogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Policja, wolon- tariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża, a takżemłodzieżzZespołuSzkółTechniczno- -WeterynaryjnychwTrzcianieiZespołuSzkół Licealnych w Leżajsku. Celem ćwiczeń, oprócz doskonalenia sprawności służb ratunkowych, było przed- stawienieuczestnikomprocesubudowlanego skutków złej organizacji stanowisk pracy, które najczęściej doprowadzają do zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków przy pracy. Na ćwiczenia zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Rady ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, działającej przy Okręgowym InspektorzePracywRzeszowie,RadioiTele- wizjaorazZwiązekZawodowy„Budowlani”, reprezentowny przez przewodniczącego Okręgu Podkarpackiego Andrzeja Płonkę. Biorącyudziałwwydarzeniuprzedstawiciele OkręgowegoInspektoratuPracywRzeszowie Aneta Gronowicz i Grzegorz Stęchły - z-cy okręgowego inspektora pracy oraz Tomasz Pietrucha - inspektor pracy udzielali wywia- dów i odpowiadali na pytania redaktorów dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz stanu wypadkowości na budowach realizowanych na Podkarpaciu. UdziałPaństwowejInspekcjiPracywtego rodzaju wydarzeniu wpisuje się w przyjętą przezOkręgowyInspektoratPracywRzeszo- wie strategię ograniczania liczby wypadków przy pracy i posłuży do rozpropagowania dobrych praktyk w zakresie organizacji prac budowlanych podczas realizacji inwestycji drogowych. oip Rzeszów/ap ĆWICZENIA SŁUŻB RATUNKOWYCH NA PODKARPACIU - wypadek na S19 Bożena Czupryńska Służby ratownicze w akcji Ćwiczenia służb ratowniczych Płonące cysterny
 • 11. 11 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Organizacje sektora budownictwa i nieruchomości, w ramach porozumienia mającego na celu określenie minimalnej stawki roboczogodziny i ułatwienia kalkulacji kosztów pracy w zamówieniach, rekomendują nową stawkę minimalną na rok 2022. Z doświadczenia wiemy, że stawka minimalna wykorzystywana jest w kalkulacjach kosztów zarówno przez firmy wykonawcze, jak i wielu zamawiających. Stawka uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z przepisów prawa. Nie obejmuje jednak kosztów ogólnych związanych z pracą, w tym np. kosztów zarządu. (red) WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE W 2022 ROKU Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla robót budowlano-montażowych w Polsce przyjęto:  obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2022 roku tj. 3.010,00 zł brutto,  średni miesięczny czas pracy dla 2022 roku wynoszący 167 godzin. Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za roboczo- godzinę wynosi 18,0240 zł. Powyższą stawkę uzupełnia się o: 1. narzuty podstawowe:  9,76% ubezpieczenie emerytalne (18,0240 * 0,0976) - 1,7591 zł  6,50% ubezpieczenie rentowe (18,0240 * 0,0650) - 1,1716 zł  2,00% ubezpieczenie wypadkowe (18,0240 * 0,0200) - 0,3605 zł  2,45% Fundusz Pracy (18,0240 * 0,0245) - 0,4416 zł  0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (18,0240 * 0,0100) - 0,0180 zł  1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (18,0240 * 0,0150) - 0,2704 zł  2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności opłacana przez pracodawcę (18,0240 * 0,0283) - 0,5101 zł Razem „1” - 4,5313 zł 2. narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy wynoszącym 167 godzin:  1/11 wymiaru urlopu wypoczynkowego [18,0240+(4,5313-0,5101)] : 11 - 2,0041 zł  1/11 ekwiwalentu za odzież roboczą (734 : 167) : 11 - 0,3996 zł  1/11 ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (472 : 167) : 11 - 0,2569 zł  1/11 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania lekarskiego (185 : 167) : 11 - 0,1007 zł Razem „2” 2,7613 zł Ogółem narzuty na stawkę minimalną (1 + 2) - 7,2926 zł Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót budowlano-montażowych w 2022 roku wynosi: 25,3166 zł = 18,0240 + 7,2926, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku jest to wartość: 25,32 zł. NOWA MINIMALNA STAWKA KALKULACYJNA ROBOCZOGODZINY W BUDOWNICTWIE I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 12. 12 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU P Nigeria Międzynarodowa Organiza- cja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (BWI) zorganizowała na początku listo- pada w Abudży w Nigerii spotkanie na temat zagrożeń związanych z azbestem, w którym wzięli udział przed- stawiciele Kongresu Związków Zawodowych (TUC), Nigeryjskiego Kongresu Pracy (NLC), Stowarzyszenia Seniorów Budownictwa i Inżynierii (CCESSA), Związ- ku Narodowego Inżynierii Budowlanej, Meblarstwa Budowlanego i Pracowników Drewna (NUCECFWW), Ministerstwa Pracy, Federacji Przemysłu Budowlanego (FOCI) i mediów. Podczas spotkania BWI podkreślała, że azbest jest produktem toksycznym stosowanym w wielu inwesty- cjach mieszkaniowych, żegludze i wielu produktach gospodarstwa domowego. Stwierdziła, że jest wysoce ra- kotwórczy,narażającwieleosób,zwłaszczapracowników i użytkowników końcowych. Powołując się na raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), międzynarodowy związek stwierdził, że około 125 milionów ludzi na całym świecie jest nara- żonych na działanie azbestu w miejscach pracy. Szacuje się, że każdego roku 170 000 osób umiera z powodu raka płuczwiązanegozazbestem,międzybłoniakaiazbestozy w wyniku narażenia zawodowego. Na wspomnianym spotkaniu podkreślono trzy kluczowe kwestie: • nigeryjskie dane dotyczące ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem są niewystarczające lub niedostępne; • niewystarczające są informacje na temat rodzajów produktów zawierających azbest, związanych z nimizagrożeńdlazdrowiaiśrodkówkontroliwcelu zminimalizowanianegatywnychskutkówizagrożeń dla użytkowników końcowych; • brakodpowiednichprzepisówdotyczącychstosowa- nia azbestu w Nigerii. Uczestnicy spotkania zaproponowali utworzenie komitetusterującegowceluopracowaniaplanukampanii uświadamiającejmieszkańcomNigeriizagrożenia,które płyną ze stosowania azbestu. Federalne Ministerstwo Pracy i Federalne Biuro Statystyczne zostały również poproszone o utworzenie „punktu informacyjnego” w celu gromadzenia i rozpo- wszechniania informacji na temat azbestu. Zainteresowanestrony,wtymFederalneMinisterstwo Zdrowia,NLC,TUCimedia,zostałyrównieżpoproszone oaktywnyudziałwpodnoszeniuświadomościspołecznej na temat zagrożeń związanych z azbestem. Uczestnicy zidentyfikowali również potrzebę zapewnienia wsparcia technicznego ze strony BWI i MiędzynarodowejOrganizacjiPracy(MOP),abypomóc w zorganizowaniu ogólnopolskiej kampanii na temat azbestu w kraju w 2022 roku. Jeśli chodzi o politykę, zaproponowano utworzenie Krajowego Programu Eliminacji Chorób Azbestowych (NPEAD) w celu wypracowania wspólnego dokumentu politycznego,któryprzedstawiskalęproblemuistrategie eliminacji chorób związanych z azbestem. C40 Cities Podczas Dnia Miast, Re- gionów i Środowiska Zbudo- wanego na COP26, C40 Cities powołano nową koalicję miast i firm z sektora budowlanego, aby stawić czoła wyzwaniu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych z globalnego sektora budowlanego. C40 ogłosiło również wspólne oświadczenie z BWI, którego celem jest zapewnienie sprawiedliwejtransformacjiwdrodzedoniskoemisyjnego budownictwa. Pojęcieśrodowiskazbudowanegoodnosisiędostruk- tur i infrastruktury, które są tworzone przez człowieka. Może to obejmować wszystko, od prostych mieszkań pocałemiasta,anawetsztuczneśrodowiskazewnętrzne. Zbudowane środowiska zapewniają podstawowe potrze- by ludzkiego życia, jakie znamy, i dlatego muszą być funkcjonalne i zdrowe dla wszystkich. Znalezienie tej równowagi jest skomplikowanym i trudnym procesem, który jest stale udoskonalany. Wbudowane środowisko obejmujewszystkiebudowletworzoneprzezludzi,wtym elementy infrastruktury, takie jak ulice, chodniki, linie wodneikanalizacyjneorazurządzeniaelektryczneiinne Nowa Koalicja Działań na rzecz Czystego Bu- downictwa, o której mówiono podczas spotkania, jest skierowana do kluczowego, ale rozdrobnionego sektora, który odpowiada za prawie jedną czwartą (23%) świa- towych emisji gazów cieplarnianych i zużywa ponad połowę wszystkich wydobytych światowych zasobów. Tylkowspólnedziałaniamiast,przemysłuipracowników zmniejszą o połowę emisje w środowisku zbudowanym z globalnego sektora do 2030 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Spotkanie w Glasgow to pierwsza taka inicjatywa, kiedy głosy związkowe i branżowe łączą się z głosami miastnaSzczycieKlimatycznymONZ.Prezydencimiast C40sąkluczowymakceleratoremdziałańwtymsektorze. „SanFrancisconadalprzodujewograniczaniuemisji dwutlenku węgla z budynków. W mieście wprowadzono niedawno zakaz wykorzystywania infrastruktury gazu ziemnego w nowych projektach budowlanych w całym mieście”-powiedziałburmistrzLondonN.Breed.Dodał: „To do władz miast na całym świecie należy wysłanie rynkowijasnegosygnału,żeistniejekoniecznośćprzejścia naczystebudownictwo,abyosiągnąćnaszeglobalnecele wzakresieredukcjiemisji.Zniecierpliwościączekamyna nasze rozwijające się partnerstwo z C40, ponieważ inspi- rujemy sektor publiczny i prywatny do dekarbonizacji naszych budynków i tworzenia zdrowszego środowiska dla naszych społeczności”. Mark Watts, dyrektor wykonawczy C40 Cities powiedział:„Musimyradykalniezmienićsposób,wjaki planujemy, projektujemy, budujemy i konserwujemy budynki i infrastrukturę naszych miast, aby radykalnie ograniczyć emisje, a tym samym ich wpływ na kryzys klimatyczny. Rolą burmistrzów i władz miejskich jest tworzenie i kształtowanie rynków, wyznaczanie jasnego kierunku dla firm z misją, aby mogły prosperować, a zrównoważone budownictwo szybko stało się normą”. AmbetYuson,sekretarzgeneralnyBWI–zaznaczył: „To pracownicy będą tymi, których potrzebujemy, aby zmniejszyćemisjęgazówcieplarnianychwbudownictwie, więc sprawiedliwa transformacja, w której nowe zielone miejsca pracy są również godne i przyjazne związkom zawodowym, ma pierwszorzędne znaczenie. Mamy raz na pokolenie szansę na zapewnienie rozwoju zielonych umiejętności, przekwalifikowania pracowników, progra- mówwspieraniazatrudnieniaidostępudokompleksowej ochronysocjalnejpoprzezwspółpracęzmiastami,dialog społecznyinegocjacjezbiorowemiędzyfirmamiizwiąz- kami zawodowymi”. Jakopartnerzałożycielski#BuildingToCOP26,C40 CitiesBWIwspierawspółpracęinteresariuszymiejskichw celu zmniejszenia o połowę emisji z sektora środowiska zbudowanego do 2030 r., co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Callum Tuckett, dyrektor zarządzający Multiplex UK, mówi: „Mówiąc prościej, branża budowlana musi przestać mówić, myśleć i zwlekać i po prostu to zrobić. Oznacza to skupienie się na największej różnicy, jaką możemy zrobić w naszej strefie wpływów. Wykonawcy tacy jak my i nasze łańcuchy dostaw robią różne rzeczy, ale musimy zrobić więcej i pracować ciężej, aby zmniej- szyć wpływ emisji dwutlenku węgla na środowisko zbudowane”. LarsVölkel,EVPWoodProducts,StoraEnsomówi: „Z zadowoleniem przyjmujemy Deklarację C40 Clean Construction.Istniejepilnapotrzebaograniczeniaemisji z materiałów budowlanych. Materiały niskoemisyjne, takiejakdrewno,istniejądzisiajimusząbyćpromowane od najwcześniejszych etapów planowania projektów budowlanych,abypomócwosiągnięciuzeroemisyjnych budynków i miast”. BWI EuropejskiRegionalnyKomi- tet Kobiet (ERWC) zorganizował doroczne posiedzenie statutowe i wyciągnął cenne wnioski na temat tego, jak pracownice mogą reagowaćnapandemię. Spotkanieinternetowekoncentrowałosięnarolikobiet wglobalnymwychodzeniuzkryzysuCOVID-19,różnych doświadczeniach w działalności związków zawodowych i pracy kobiet podczas pandemii oraz propozycjach politycznychnaprzyszłorocznyŚwiatowyKongresBWI. Jedną z ważnych lekcji, było rozwijanie silnych zdol- nościwcyfrowymświeciepracownic.„Nowetechnologiesą terazczęściąnaszegocodziennegożyciaipracy.Naszenowe umiejętnościcyfrowepomogąnamwzmocnićnasząpracę związkową podczas i po pandemii” – powiedziała Lesia Husak,członekERWCzUkrainy. Potwierdziła to przewodnicząca ERBN Rita Schiavi, która powiedziała, że spotkania online i inne platformy cyfrowe pozwoliły wielu pracownicom spotykać się regu- larnieizapraszaćwięcejuczestnikównaróżnewydarzenia związkowepomimopandemii. Schiavi powiedziała, że choć spotkanie statutowe było pierwszym zwołanym przez ERWC w tym roku, pracownice w całej Europie spotykały się już wiele razy. „Podczastychróżnychspotkańdyskutowaliśmyowpływie cyfryzacji, zmian klimatycznych i nowych technologii na charakternaszejpracywBWI.Wyciągnęliśmyznichważne lekcje, które zamierzamy rozwinąć i włączyć do naszego planu strategicznego, wyobrażając sobie przyszłość świata pracy”–powiedziałSchiavi. Turcja Zrzeszona w BWI Konfede- racja Tureckich Związków Zawo- dowych (TURK-IS) wzięła udział wforum,którezgromadziłorząd i organizacje pracodawców, na którym podkreślono po- trzebęzajęciasiępogłębiającąsięróżnicąmiędzystopami zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Wydarzenie, nazwane Wspólnym Forum Dialogu (OPF), omawiało trudną kwestię zatrudnienia w czasie pandemii, kwestię zatrudniania kobiet i młodzieży oraz kwestię przyszłość rynku pracy. DelegacjiTURK-ISprzewodniczyłaHandanKalkan, zastępczyniczłonkaEuropejskiegoKomitetuKobietBWI i przedstawicielka Tureckiego Związku Budownictwa
 • 13. 13 OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY NR 11 (166) 2021 PRACOWNICZYM Drogowego i Pracowników Budowlanych (YOL-IS). Kalkan aktywnie włączyła się w dyskusje i przed- stawiła kluczowe pomysły, jak zwiększyć szanse kobiet na zatrudnienie w różnych branżach i zmniejszyć różnicewzatrudnieniukobietimężczyzn.Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, powołując się na negocjacje z YOL-IS, pozytywnie odpowiedziało na wezwanie do poprawy zatrudnialności kobiet i zapewnienia równego dostępudowszystkichpracowników,niezależnieodpłci. Forum zakończyło się wspólnym oświadczeniem, w którym stwierdzono, że zielone miejsca pracy i równe szansezatrudnieniatoniektórezgłównychproblemów, którymi kraj musi się pilnie zająć. Argentyna Związek Pracowników Przemysłu Ceglanego Republiki Argentyny (UOLRA) i Ogólny Związek Pracowników FICA (UGT-FICA) w Katalonii (Hisz- pani) podpisały porozumienie o współpracy w celu zacieśnienia swoich więzi i wzajemnego wsparcia. Porozumienie ma na celu wzmocnienie relacji orga- nizacyjnychmiędzydwomazwiązkamipoprzezwspólne działaniaonlineiofflineorazopracowaniewspólnejmapy drogowej w branżach, w których obydwa są aktywne, zajmującej się kluczowymi kwestiami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Ma również na celu wzmocnienie organizacji i reprezentacjizwiązkówzawodowych,promowaniebezpie- czeństwaihigienypracyorazdzieleniesięwiedząiumiejęt- nościaminapoziomieregionalnymimiędzynarodowym. Umowa obowiązuje przez pięć lat. Obejmuje ona powołanie„komisjimieszanej”,którabędziekoordynować wspólne kampanie dotyczące pracy dzieci, pracy niefor- malnej,uzwiązkowieniawgospodarcepowszechnej,praw pracownikówmigrującychorazupodmiotowieniakobiet i osób pracujących z młodzieżą. „BudujemymostymiędzypracownikamizEuropyi Ameryki Łacińskiej. To pokazuje potrzebę zjednoczenia pracowników w walce z niesprawiedliwym systemem” – powiedział sekretarz generalny UOLRA Luis Cáceres. Ta perspektywa została podzielona przez sekretarza generalnego UGT-FICA Katalonii Antonio Rudilla, który powiedział, że wspólne przekonanie obu związków o zmienianiu świata jest „silnikiem”, który napędza ich do poszukiwania wyższej jedności między tymi dwiema organizacjami. „Łączy nas chęć poprawy jakości życia pracowników w naszym sektorze” – powiedział. ObazwiązkisąpowiązanezBWI.Związkispotkałysię porazpierwszynaMiędzynarodowejKonferencjiKobiet BWIwMacedoniiPółnocnejw2019r.Odtegoczasuoba związki rozwinęły swoje więzi. BWIpochwaliłoUOLRAiUGT-FICACataloniaza ich wspaniały przykład jedności związków zawodowych i koleżeństwa, które według światowego związku z pew- nością przyczynią się do wzmocnienia globalnego ruchu robotniczego. Francja Francuskie związki zawo- dowe FNME-CGT, FCE-CFDT, CFE-CGC Energies i FO Energie podjęły działania, których celem jest walka z wyzyskiem społecznym, atakami na systemy emerytalne i ubezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.Związkidomagająsięrównieżwyższychpłac. EDF, największe przedsiębiorstwo sektora elek- trycznego i gazowego we Francji, nieustannie podkreśla „niezwykłe zaangażowanie” pracowników w obsługę klientów i walkę ze zmianami klimatycznymi. We wspólnymkomunikaciezwiązkizażądały,abyEDFpod- jęłotakżekonkretnedziałaniaidoceniłozaangażowanie pracowników, którzy wypracowują dla firmy konkretne zyski. Związki wezwały pracodawców do uznania czynnika ludzkiego za główny kapitał i zażądały m.in. natychmiastowego uznania zaangażowania wszystkich pracowników, odpowiednich podwyżek wynagrodzeń uwzględniających inflację. Przemysł elektroenergetyczny i gazowy (IEG) we Francji obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które pro- dukują,transportują,dystrybuują,wprowadzająnarynek idostarczająenergięelektrycznąigazziemny.Dosektora należyokoło150firm,charakteryzującychsięobecnością dużychfirm,takichjakEDFiEngie,którewcześniejbyły własnością publiczną. Pracownicy sektora IEG nie korzystają z układu zbiorowego,aleze StatutuKrajowychwarunkówzatrud- nienia pracowników w przemyśle elektroenergetycznym i gazowym. Negocjacjeodbywająsięw CommissionSupérieure Nationale du Personnel (CSNP), wspólnym organie złożonym z federacji związków zawodowych i federacji pracodawców,powoływanychprzezMinistraPrzemysłu. W ostatnim czasie związki skrytykowały CSNP za umożliwienie pracodawcom podważania praw pra- cowniczych. Podczas ostatnich negocjacji pracodawcy skuteczniezablokowaliwszelkieargumentypracowników dotyczące wynagrodzeń i uniknęli debaty na ten temat. Zebrał: Tomasz Nagórka W dniu 27 października odbyłosiękolejne,ale dopierodrugiewtym roku ze względu na epidemię, posie- dzenie Rady Okręgu Małopolskiego ZZ „Budowlani”. Zebrani ucieszyli się z możli- wości spotkania „oko w oko”. W spotkaniu uczestniczyli też: hono- rowy przewodniczący Okręgu Kol. AndrzejPiotrowski,przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Małgo- rzata Władek oraz przewodnicząca OkręgowejKomisjiRewizyjnejAnna Biessiekirska. Przewodniczący Zdzisław Ku- czyński przywitał zebranych i za- poznał z porządkiem obrad, który zostałprzyjętybezpoprawek.Zebrani zostalizapoznanizestanemfinanso- wym Okręgu na dzień 30.09.2021, którygwarantujebieżącądziałalność Okręgu. Następnie przewodniczący przedstawił zebranym przygotowa- nyprzezZarządplanpracyiszkoleń na rok 2022. Po dyskusji Rada Okręgowa podjęła uchwały zatwierdzające te dokumenty. W kolejnym punkcie obrad omówiono zatwierdzony przez Za- rządOkręgu„Planwpływówiwydat- ków na rok 2022 Zarządu Okręgu”. Dokument zostanie wysłany do  Zarządu Krajowego. Koleżanka Ewa Nęcek omówiła temat terminowego sporządzania miesięcznychraportówfinansowych oraz opłacalność składek członkow- skich przez organizacje zakładowe. Przewodniczącyzapoznałzebra- nych z uchwałami Zarządu Krajowe- go (między innymi dot. instrukcji prowadzenia „Raportu finansowe- go” przez organizacje zakładowe i Okręg).Zapoznałrównieżczłonków Rady z uchwałą Zarządu Krajowego o zasadach i wysokości składek członkowskich obowiązujących od nowego roku. Zebrani zdecydowali, że kolejne posiedzenie Rady Okręgowej odbę- dzie się w pierwszej połowie grudnia (o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli). Przewodniczący Okręgu został zobowiązany do przesłania wszyst- kich uchwał  oraz preliminarza finansowego Okręgu na rok 2022 do Zarządu Krajowego.  Z. Kuczyński Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego Budowlanych P rzewodniczący Związku Zawodowego„Budowlani” Zbigniew Janowski wraz z wiceprzewodniczącym Związku TomaszemNagórkąodwiedziliczłon- ków Organizacji Międzyzakładowej w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi. Z ramienia Organizacji w spo- tkaniu uczestniczyli: Małgorzata Cendalska, Małgorzata Klimecka- -Wyrwa, Halina Rajska, Krzysztof Stefański. Do udziału w spotkaniu został zaproszony prezes Zarządu Spółdzielni Paweł Jabłoński. Rozmowadotyczyładziałalności strukturzwiązkowychwSpółdzielni, relacji z pracodawcą oraz wpływu pandemiinafunkcjonowanieadmini- stracji.Omówionezostałymożliwości inwestycyjneSpółdzielni.Wostatnim czasiezostałyprzeprowadzoneremon- tydachów,atakżezamontowanoelek- troniczne wodomierze. Spółdzielnia nie posiada terenów inwestycyjnych, stąd nie ma mowy o budowie przez nią nowych mieszkań. Dyskusja dotyczyła również możliwości korzystania przez Spół- dzielnię z ekologicznej energii, w szczególności z fotowoltaiki. Prezes Spółdzielni Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że opłaty za media, w szcze- gólności za centralne ogrzewanie w Łodzi utrzymują się na tym samym poziomie, przez co opłaty pobierane od mieszkańców Spółdzielni nie wzrastają zbyt gwałtownie. Tomasz Nagórka Z wizytą w SM im. Mieszka I w Łodzi Spotkanie w SM im Mieszka I w Łodzi