Anzeige
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Anzeige
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Anzeige
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)
Nächste SlideShare
Kurdish bible titus (тито)Kurdish bible titus (тито)
Wird geladen in ... 3
1 von 12
Anzeige

Kurdish bible 1 peter (1 пәтрус)

 1. НӘ'МА ПӘТРУСӘ ПЕШЬН Пешготьна институте Пәтрусеф шандиф бь ве нә'ма хwәйә пешьн бәрбьр'и щьмә'та Хwәдейә бьжарти дьбә, аwа готи wан баwәрмәнда, йед кӧ бәлайи бак'ура Асйа Бьч'ук бьбун, кӧ пенщ qәза дьк'әтьнә нава wе, бь һ'әсабе иройин Т'ьркйайеда нә. Һ'имед щьвинедф ван qәза һьнәк бь худана Паwлос, һьнәк жи бь йа һәвал-хәбатед wи һатьбунә авитьне. Ль гора шә'дәтийа щьвина сәдсалийа дӧдада Пәтрус әва нә'ма Р'омайедаф, бь навәки сӧр' аwа готи «Бабилонедаф» (5:13), бәри кӧштьна хwә сала 65-да ньвисийә, гава мәсиһиф жь дәст Нероне Qәйсәреф Императорийа Р'омайе дьһатьнә зерандьне. Мәрәме ве нә'ме әw ә, кӧ дьл бьдә бәр wан хwәндәвана, к'ижан кӧ баwәрийаф хwә Иса тиньн у нава тәнгасиф у зерандьнада нә. Хӧданеф нә'ме ве ньвисареда нәхше Иса дьдә к'ьфше кӧ чаwа щәфе wи, мьрьн, р'абун у созе һатьна wи wан баwәрмәндар'а гӧманәкә мәзьн пешда тинә. Бь ве дитьне гәрәке баwәрмәндед р'аст жи нава щәфада тәйах кьн, чьмки әва йәка дьдә к'ьфше, кӧ әw р'аст баwәрийеда п'ега Исада дьчьн. У әwед кӧ wе тәйах кьн, гава Иса Мәсиһ диса ә'йан бә, әwе wан хәлат кә. Ӧса жи хӧдане ве нә'ме һиви жь хwәндәвана дькә, кӧ әw һәр т'ьм һ'ьшйар у һазьр бьн, нава жийина пирозийедаф, һ'ьзкьрьна wанә һьндава һәвда дӧр'ути нибә у бьбьнә п'арьстгәһедф сах, ль сәр wи р'ьк'ьне наве Мәсиһ чекьри. 1 © 2000 Institute for Bible Translation, Moscow - www.ibt.org.ru - All rights reserved. - For personal use only.
 2. 1 ПӘТРУС 1:1–5 Сәрәщәма фькьра нә'ме Пешготьн (1:1-2) Биранина кьред Хwәдейә бона хьлазбунеф (1:3-12) Ширәтед баwәрмәндар'а, кӧ бь жийина пироз бьжин (1:13-2:10) Борщед баwәрмәнда дәма щәфа у тә'ли-тәнгийада (2:11-4:19) Хwәденасийа мьлук у хьзмәтк'арийа wан (5:1-11) Пашготьн (5:12-14) Сьлавкьрьн 1 1 Жь Пәтрусф, Шандийе Иса Мәсиһ, Щьмә'та Хwәдейә бьжартир'а, йа кӧ ль wәлатед Понтосе, Галатйайе, Кәпәдокйайе, Асйайе у Битенйайеда хәриб бәлабуйи йә. 2 Һун ль гора wе qьрара Бавф Хwәдейә пешда һатьнә бьжартьне у бь Р'ӧһ'е Пироз бӧһӧрти- жьбарә дьбьн, wәки гӧһдарийа Иса Мәсиһ бькьн у бь хуна wийә р'ети бенә паqьжкьрьне: Дә бьра к'әрәмф у ә'дьлайи һе ль wә зедә бә. Р'азибун бона гӧмана сахийе 3 Шькьр жь Хwәдер'а, Баве Хӧданеф мә Иса Мәсиһ, кӧ жь р'ә'ма хwәйә п'ьр', щарәкә дьн әм дьне хьстьн, бь р'абуна Иса Мәсиһә жь мьрийа, wәки бьбьнә хwәйе гӧмана сах 4 у wан соз-qьраред нәбәталә нәр'ьзи у нәч'ьлмьси wар бьн. Әвана ль ә'змана wәр'а хwәйкьри нә. 5 У qәwата Хwәде пе баwәрийаф wә wә хwәй дькә, бона wе хьлазбунаф һазьркьри, йа кӧ ахьрийа зәменда wе хӧйа бә. 2
 3. 1 ПӘТРУС 1:6–15 6 Һун бь wе ша дьбьн, р'аст ә ньһа жи ӧса дьqәwьмә кӧ һун һьнәки мә'дәкьри нә, жь дәст щур'ә-щур'ә щер'ьбандьнаф. 7 Әв йәк дьбә сәбәб, wәки хальсийа баwәрийа wә һе бь qимәт к'ьфш бә, нә кӧ әw зер'е кӧ нава егьрда те щер'ьбандьне ле диса ӧнда дьбә у бь ви аwайи әw баwәрийа wә wе һежайи пәсьн, р'умәт у qәдьр бә, wәхте хӧйабуна Иса Мәсиһ. 8 Wә әw нәдитийә, ле һун wи һ'ьз дькьн, ньһа жи набиньн, ле wи баwәр дькьн у ша нә бь wе әшqа мәзьнә хwәйир'умәт, кӧ бь зараф найе готьне. 9 Чьмки һун хьлазкьрьнаф р'ӧһ'е хwә дьстиньн, кӧ мәрәме баwәрийа wә йә. 10 Бона ве хьлазбуне п'ехәмбәр ле гәр'ийан у к'әтьбунә бьн ә'нәна у бона wе к'әрәмаф кӧ wе wәр'а бьбуйа п'ехәмбәртиф кьрьн. 11 Р'ӧһ'е Мәсиһи нава wанда һе пешда ль бәр wан вәдькьр, кӧ Мәсиһе щәфе бьк'ьшинә у пәйр'а бьк'әвә р'умәта хwә. У wан дькьр кӧ бьзаньбьн к'а бона к'әнге у зәманәки чаwада әв йәке бьqәwьмьн. 12 Ль бәр wан вәбу, wәки әw нә кӧ бона хwә, ле бона wә хәбьтин, гава әw тьштед ньһа wәр'а бь дәсте wан һатьнә готьне, йед кӧ Мьзгини wәр'а даннасин кьрьн, бь Р'ӧһ'еф Пирози кӧ жь ә'змен һатә шандьне. Мьлйак'әтф жи дәмана wан тьштада нә, кӧ һәма бьбиньн. Һ'ьшйар у пирозф бьн 13 Бона wе йәке һун фькьред хwәда пьштгьредайи у һ'ьшйар бьн, т'ам гӧмана хwә бьдьнә сәр wе к'әрәме, йа кӧ wе wәр'а бе дайине, wәхте хӧйабуна Иса Мәсиһ. 14 Мина зар'ед гӧһдар бьн, нәбьнә мина wи wәхте дьлхwәстьнед хwәйә нәзанийа хwәда. 15 Ле мина wи Пирозе кӧ гази wә кьр, һун жи пироз бьн нава һ'әму р'абун-р'уньштьна 3
 4. 1 ПӘТРУС 1:16–2:2 хwәда. 16 Чаwа ньвисар ә: «Пироз бьн, чьмки әзи пироз ьм»*. 17 Һәгәр һун wир'а Баво дьбежьн, йе кӧ бе фьрqи диwана һәр кәси wәкә ә'мәлед wи дькә, кӧ ӧса йә ви wәхте хәриб-фьрарийа хwәйә ве дьне бь хофа Хwәде дәрбаз кьн. 18 Чьмки һун заньн wәки һун жь р'аw-р'ьзьмедф кал- бавайә бекер, пе wан тьштед кӧ ӧнда дьбьн, аwа готи зер'а йан зива нәһатьнә к'ьр'ине, 19 ле пе хуна Мәсиһә qимәт-гьран, кӧ әw чаwа бәрхәкә беqӧсур у беләк'ә бу. 20 Әw һе бәри дәстпебуна дьнйайе к'ьфшкьри бу, ле ван ахьрийада бона wә ә'йан бу. 21 Бь wи wә баwәрийа хwә wи Хwәдейи ани, йе кӧ әw жь нава мьрийа р'акьр у р'умәт да wи, ләма баwәри у гӧмана wә сәр Хwәде йә. 22 Аwа wә гӧһдарийа р'астийе кьр у бь ви аwайи хwә паqьж кьр, кӧ һ'ьзкьрьна wә һьндава хушк-бьрада бе һ'ьләк'ари бә, ньһа бь дьле сах һәвдӧ qайим һ'ьз бькьн. 23 Һун нә кӧ жь һавене п'уч' диса дьне к'әтьнә, ле жь йе нәп'уч', жь хәбәра Хwәдейә хwәйиә'мьрә һ'әта-һ'әтайе. 24 Чьмки «Һ'әму мәрьвф мина гиһе нә у т'әмамийа р'әwша wан мина гӧле гиһе. Гиһа һ'ьшк дьбә у гӧлед wе же дьwарьн, 25 ле хәбәра Хӧдан һ'әта-һ'әтайе дьминә»*. Әв әw хәбәр ә, кӧ бь Мьзгинийе wәр'а һатә дайине. Кәвьре сах у мьләте пироз 2 1 Дә һәр щур'ә хьрабийе, дәрәwийе, дӧр'утийе, һ'әвсудийе у бӧхданбежийе жь п'еша хwә даwшиньн. 2 Мина дәргушед ль бәр бьстен, һ'әйра шире сьпийи * 1:16 Qануна К'аһинтийе 11:44-45; 19:2; 20:7. * 1:24-25 Ишайа 40:6-8. 4
 5. 1 ПӘТРУС 2:3–10 р'ӧһ'анида бьн, кӧ һун бь wи хьлазбунер'а мәзьн бьн. 3 Чьмки ньвисар ә: Wә «тә'ма ширьнайийа Хӧдан һьлдайә»*. 4 Хwә ль wи бьгьрьн, wи кәвьре сахи кӧ жь мәрьва т'әхсиркьриф йә, ле жь Хwәдеда бьжарти у хwәйиqәдьр ә. 5 Һун жи мина кәвьред сах, п'арьстгәһәкә р'ӧһ'ани wәрьнә чекьрьне, чаwа к'аһинедф пироз qӧрбанедф р'ӧһ'анийә ль Хwәде хwәш бь Иса Мәсиһ бьдьн. 6 Чьмки к'ьтебеда ньвисар ә: «Ва әз Сийонедаф кәвьрәки жьбарәйи у хwәйиqәдьр чаwа кәвьре ә'нишкеф датиньм у к'и баwәрийа хwә wи бинә т'ӧ щар wе шәрми нәминә»*. 7 Аwа әw кәвьр бона wә баwәрмәнда хwәйир'умәт ә, ле бона нәбаwәра: «Әw кәвьре кӧ һоста т'әхсир кьр, әw бу сәре ә'нишке»*, 8 «Qәйайе кӧ мәрьв же һол дьбьн у кәвьре кӧ сәрда дьльк'ӧмьн»*. Әw дьльк'ӧмьн, чьмки гӧһдарийа хәбәре накьн у чаwа wе йәкер'а жи к'ьфшкьри нә. 9 Ле һун qәбиләкә жьбарә нә, к'аһинед п'адшатийе, мьләте бӧһӧрти, щьмә'та Хwәде, wәки к'әрәмәтед* wи бькьнә дәнги, йе кӧ һун жь тә'ристанийе гази р'онайа хwәйә һ'ӧжмәк'ар кьрьнә. 10 Wәхтәке һун нә т'ӧ щьмә'т бун, ле ньһа бунә щьмә'та Хwәде, һунә бе р'ә'ма Хwәде бун, ле ньһа wә р'ә'м дитийә. * 2:3 Зәбур 34:8. * 2:6 Ишайа 28:16. * 2:7 Зәбур 118:22. * 2:8 Ишайа 8:14. * 2:9 Аһа жи те фә'мкьрьне: «Т'ор'ьнтийа wи». 5
 6. 1 ПӘТРУС 2:11–22 Хӧламед Хwәде 11 Дәлално! Әз һиви жь wә дькьм, чаwа мәрьвед фьрари у хәрибә ве дьне, һ'әвза хwә жь дьлһавьжийед бәдәне бькьн, кӧ мьqабьли р'ӧһ'е wә шәр' дькьн. 12 Нава п'утп'арьстадаф һун хwә ӧса п'әргал хwәй кьн, wәки чь тьштида жи wә р'әзил бькьн чаwа хьраб, кьред wәйә qәнщ бьбиньн у шькьрийе бьдьнә Хwәде, wе Р'ожа кӧ сәрики бьдә дьне. 13 Гӧр'аф һәр сәрwерийед мәрьвайеда бьн, бона хатьре Хӧдан, гӧр'а п'адшеда бьн, чаwа сәрwере һәри бьльнд, 14 ӧса жи гӧр'а wәлийадаф бьн, кӧ жь алийе п'адшеда шандиф нә, wәки щәзайе бьдьнә нәһәqа у пәсьн жи бьдьнә qәнща. 15 Чьмки әв ә qьрара Хwәде, кӧ һун бь qәнщикьрьне дәнге мәрьвед беһ'ьшә нәзан бьдьнә бьр'ине. 16 Мина мәрьвед аза бьжин. Бьра азайийа wә нәбә хелийа хьрабикьрьне, ле бьжин чаwа хӧламед Хwәде. 17 Qәдьре һ'әмуйа бьгьрьн хушк-бьра һ'ьз бькьн, жь Хwәде бьтьрсьн, qәдьре п'адше бьгьрьн. Һун жи р'ийа Мәсиһә щәфада һәр'ьн 18 Хӧламно, бь хофк'ешикә мәзьн гӧр'а ахайед хwәда бьн, нә кӧ т'әне гӧр'а йед qәнщ у бәрбьһерада бьн, ле гӧр'а зӧлмк'арада жи. 19 Чьмки әва бәхтәwарик ә, һәгәр йәк бона хатьре Хwәде щики һәqи-нәһәq зәлулийе дьк'ьшинә у сәбьр дькә. 20 Ле чь фәйдә һәгәр һун бона гӧнәкьрьне бенә ледане у сәбьр кьн? Ле һәгәр һун бона qәнщикьрьне щәфе бьбиньн у сәбьр кьн, һун ль бәр Хwәде бәхтәwар ьн. 21 Бәле һун ве йәкер'а һатьнә газикьрьне, чьмки Мәсиһ хwәха жи бона wә щәфа к'ьшанд у нәхшәк wәр'а һьшт, wәки һун п'егәһа wида һәр'ьн. 22 Әwи гӧнә нәкьр у заре 6
 7. 1 ПӘТРУС 2:23–3:7 wида һ'ьләк'ари т'ӧнәбу.* 23 Гава дьһатә р'әзилкьрьне, жь бәрва кәс р'әзил нәдькьр, гава щәфа дьк'ьшанд, гәф ль кәсәки нәдьхwар, ле хwә спартьбуф һ'акьме сәр р'астийе. 24 Әwи гӧнед мә бәдәна хwәда р'акьрьнә сәр даре, wәки әм һьндава гӧнада мьри* бьн у бона р'астийе бьжин: Бь дәхмед wи һун qәнщ бун. 25 Чьмки һун мина пәзед хальфиф бун, ле ньһа һун ль Шьван у Сә'вийе р'ӧһ'е хwә вәгәр'ийанә. Т'әмийа бона жьн у мер 3 1 Ӧса жи к'ӧлфәтноф, гӧр'а мере хwәда бьн, wәки жь wан һьнәк жи, һәгәр гӧһдарийа хәбәре накьн, бь п'әргалийа жьнед хwә, бе готьн жи бенә сәр баwәрийе 2 гава п'әргалийа wәйә хофә у навә-намус бьбиньн. 3 Бьра хәмьла wә дәрвава бь гӧливәгьртьне у т'ор'ед зер'а, йан жи бь к'ьнща нибә, 4 ле йа мәрьве һьндӧр'е дьлда, р'ӧһ'әки мьлук у гьранә бәдәwәтийа нәбәтал ә, кӧ ль бәр Хwәде п'ьр' бь qимәт ә. 5 Чьмки бәре бь ви тьһәри к'ӧлфәтед пирозә кӧ гӧмана хwә данибунә сәр Хwәде, хwә дьхәмьландьн, хәмьла wан әw бу кӧ гӧр'а мере хwә бькьрана, 6 мина Сәрайе кӧ гӧр'а Бьраһимдаф бу у дьготә wи: «Хwәйе мьн». Иди һунә qизед wе дейе нә, һәгәр һун хwә ль qәнщийе дьгьрьн у жь т'ӧ тьшти натьрсьн. 7 Ӧса жи мерно, бь фә'мдарийе ә'мьре хwә т'әви жьнед хwә дәрбаз кьн, чаwа qьсьме сьст qәдьре wан бьгьрьн, ӧса жи чаwа һәвалwаре wе жийина кӧ һуне п'ешк'ешф бьстиньн, wәки т'ӧ тьшт нәбьнә байисе дӧайед wә. * 2:22 Ишайа 53:9. * 2:24 Бь готьнәкә дьн: «Жь гӧна дур» йан «аза». 7
 8. 1 ПӘТРУС 3:8–18 Щәфе бона р'астийе бьк'ьшиньн 8 Һәйнәсәр һ'әму жи сәр нетәке бьн, сәр һәв шәwат бьн, һәв һ'ьз бькьн, р'ә'м у шкәсти бьн. 9 Жь бәр хьрабийева хьрабийе нәкьн, йан жь бәр беһӧрмәткьрьнева беһӧрмәткьрьне, ле жь бәр ванва дӧа-дьрозга ль wан бькьн, чьмки һун ве йәкер'а һатьнә газикьрьне, wәки дӧа-дьрозге создайи сәр wәда бе. 10 Чьмки ньвисар ә: «К'и жийине бәгәм дькә у дьхwазә р'ожед хwәш бьбинә, бьра зьмане хwә жь хьрабийе хwәй кә у заре хwә жи жь дәрәwийе. 11 Бьра жь хьрабийе вәгәр'ә, qәнщийе бькә у ә'дьлайийе бьгәр'ә, ль пәй wе һәр'ә. 12 Чьмки ч'ә'ве Хӧдан ль сәр р'аста йә у гӧһе wи сәр дӧайе wан ә, ле Хӧдан мьqабьли wан ә, йед кӧ хьрабийе дькьн»*. 13 К'и wе хьрабийе ль wә бькә, һәгәр һун дәмана qәнщикьрьнеда бьн? 14 Ле һәгәр һун бона р'астийе щәфе жи бьбиньн, һунә хwәзьли нә! Иди жь мәрьва нәтьрсьн у хwә ӧнда нәкьн. 15 Ле бәле Мәсиһ чаwа Хӧдане пироз дьле хwәда бьльнд бьгьрьн. Һәр гав һазьр бьн, щаба wан һ'әмуйа бьдьн, йед кӧ бона wе гӧмана нава wәда дьпьрсьн. Ле wе йәке бь хоф у мьлуктийе бькьн, 16 хwәйе исафаф р'ьһ'әт бьн, wәки, гава һун бенә р'әзилкьрьне, йед кӧ п'әргалийа wәйә qәнщә т'әви Мәсиһ беһӧрмәт дькьн, шәрми бьн. 17 Һе qәнщ ә, һәгәр qьрара Хwәде йә, әм бона qәнщийе щәфе бьк'ьшиньн, нә кӧ бона хьрабийе. 18 Чьмки Мәсиһ щарәке бона һәр т'ьм бона * 3:10-12 Зәбур 34:12-16. 8
 9. 1 ПӘТРУС 3:19–4:6 гӧна щәфа к'ьшанд*, йе һәq бона нәһәqа, wәки мә незики Хwәде кә. Әw алийе бәдәнида һатә кӧштьне, ле алийе р'ӧһ'анида жийинер'а һатә вәгәр'андьне. 19 Бь р'ӧһ'ани чу нава wан р'ӧһ'ед кәледа даннасин кьр, 20 йед кӧ wәхтәке нә гӧһдар бун, гава Хwәде бь думька дьреж сәбьр дькьр, wи зәмане Нӧһдаф, гава гәми дьһатә чекьрьне. Wеда һьндьк, аwа готи һ'әйшт нәфс «нава аведа» хьлаз бун. 21 Әw ав сурәте ньхӧмандьнеф бу, к'ижан ньһа wә хьлаз дькә. Әw ньхӧмандьн нә кӧ wә жь qьлера бәдәне дьшо, ле жь исафа р'ьһ'әт шә'дәтик ә ль бәр Хwәде*. Әw йәк бь р'абуна Иса Мәсиһә жь мьрийа wә хьлаз дькә, 22 йе кӧ чуйә ә'змен, ль мьле Хwәдейи р'асте йә у мьлйак'әт, һ'ӧкӧмәт у qӧдрәтед р'ӧһ'ани бьн гӧр'а wида нә. 4 1 Аwа Мәсиһ кӧ бона мә бәдәни щәфа к'ьшанд, һун жи бь wе нет-фькьре сильһ'кьри бьн. Чьмки йе бь бәдәни щәфа к'ьшанд, wи дәст жь гӧна к'ьшандийә, 2 wәки иди һ'әта мьрьна хwә, нә кӧ ль гора дьлһавьжийед хwәйә мәрьвайи бьжин, ле ль гора qьрара Хwәде. 3 Бәси wә йә, кӧ wә wәхте жийина хwәйә бьһӧрида ль гора хwәстьна п'утп'арьстаф дәрбаз кьрийә, һун пәй һ'әрамийеф, тәмхwәстьнед хьраб, пәй-вәхwарьне, куч'ьксантийе, сәрхwәшийе у п'утп'арьстийа к'ьрет к'әтьбун. 4 Әw п'утп'арьст ә'щебмайи жи дьминьн, wәки һун т'әви авитийа wанә бенамуси набьн у наве хьраб ль пәй wә дьхьн. 5 Ле әwе ль бәр wи щабдар бьн, йе кӧ һазьр ә диwана мьри у зендийа бькә. 6 Бона ве йәке жи * 3:18 Аһа жи те фә'мкьрьне: Дәwса «щәфа к'ьшанд» «мьр». * 3:21 Аһа жи те фә'мкьрьне: «Ле ньхӧмандьн бона исафа qәнщ шә'дәти йә ль бәр Хwәде». Дәwса хәбәра «шә'дәти» һьнәк «дәлиләк» фә'м дькьн. 9
 10. 1 ПӘТРУС 4:7–16 wан мьрийар'а Мьзгини һатә дайине, йед кӧ бь бәдәни мина мәрьва диwана wан һатә кьрьне, wәки бь р'ӧһ'ани бьжин мина Хwәде. П'ешк'ешед Хwәдейә бона щьвинеф 7 Ахьрийа һәр тьшти незик буйә. Аwа сәрwахт у сәр хwә бьн, кӧ бькарьбьн дӧа бькьн. 8 Бәри һәр тьшти, һ'ьзкьрьна wә һьндава һәвда бь дьл у щан бә, чьмки һ'ьзкьрьн гәләк гӧна дьньхемә. 9 Һьндава һәвда меванһ'ьз бьн, бина хwә тәнг нәкьн. 10 Жь wә к'е чь п'ешк'еш стандийә, бь wе жи һәвр'а хьзмәтк'арийе бькьн, чаwа wәк'илед qәнщә wан к'әрәмед Хwәде. 11 Һәгәр йәк хәбәр дьдә, бьра готьнед Хwәде хәбәр дә, һәгәр йәк хьзмәтк'арийе дькә, бьра бь wе qәwате бькә, кӧ Хwәде дайе, wәки һәр тьштида наве Хwәде бе бьльндкьрьне бь Иса Мәсиһ, шькьр у qӧдрәт жь wир'а һ'әта-һ'әтайе. Аминф. Щәфа у тә'ли-тәнгийед бона наве Иса Мәсиһ 12 Дәлално! Жь wе алава тәнгасийеф ә'щебмайи нәбьн, кӧ бона щер'ьбандьне те сәре wә у нәфькьрьн кӧ әв чь бәла бу ль wә qәwьми. 13 Ле ша бьн, кӧ һун т'әви щәфед Мәсиһ дьбьн, wәки wи wәхте хӧйабуна р'умәта wи һуне жь шабуне гәш бьн. 14 Һәгәр һун бона наве Мәсиһ бенә р'әзилкьрьне, һунә хwәзьли нә, кӧ ӧса йә Р'ӧһ'е хwәйир'умәт, Р'ӧһ'е Хwәде сәр wә данийә.* 15 Бьра жь wә т'ӧ кәс щәфе нәк'ьшинә, чаwа меркӧж, йан дьз, йан зӧлмк'ар, йан жи т'әви шьхӧле хәлqе буйи. 16 Ле һәгәр щәфе бьк'ьшинә чаwа мәсиһиф, бьра шәрм нәкә, ле * 4:14 Нав дәстньвисаред һьнәкада әв жи һәйә: «Жь алийе wанва әw те беһӧрмәткьрьне, ле жь алийе wәва те бьльндкьрьне». 10
 11. 1 ПӘТРУС 4:17–5:5 шькьрийе бьдә Хwәде бона ви нави, кӧ сәр wи йә. 17 Иди wәхт пер'а гьһиштийә, wәки диwан жь мала Хwәдеда дәстпебә у һәгәр пешда жь мәда дәстпедьбә, ле ахьрийа wане чаwа бә, йед кӧ гӧр'а wе Мьзгинийа жь Хwәде накьн? 18 Ньвисар ә: «Һәгәр йе р'аст wе бь зорәке хьлаз бә, иди һ'але нәп'ак у гӧнәк'араф wе чаwа бә?»* 19 Аwа йед кӧ ль гора qьрара Хwәде щәфе дьк'ьшиньн, бьра хwә ль qәнщийе бьгьрьн, р'ӧһ'е хwә бьсперьнәф Ә'фьрандаре хwәйи амьн. Бона кәре пәзе Хwәде 5 1 Әз һиви жь бәрпьрсийаред нава wәда дькьм, әз хwәха жи чаwа бәрпьрсийар у шә'де щәфед Мәсиһ у һәвал-п'аре wе р'умәте мә, йа кӧ wе хӧйа бә. 2 Шьвантийе wи кәрийе пәзе Хwәдейи ль бәр хwә бькьн*, нә кӧ бе дьл, ле бь дьл у щан ӧса хwәй кьн, чаwа Хwәде дьхwазә, нә кӧ бона к'ара хwә, ле бь р'әзәдьли, 3 нә кӧ ль сәр йед кӧ п'ара wә к'әтьнә һ'ӧкӧм кьн, ле нәхше qәнщ нишани кери кьн. 4 У гава Сәрәкшьван ә'йан бә, һуне wе к'офийаф р'умәте бьстиньн, кӧ ч'ьрусийа wе ӧнда набә. 5 Ӧса жи щаһьлно, гӧр'а мәзьнада бьн. У һун һ'әму жи, ль бәр һәв шкәсти бьн, хӧламтийе һәвдӧр'а бькьн, чьмки ньвисар ә: «Хwәде мьqабьли к'ӧбар-бабаха йә, ле к'әрәме дьдә шкәстийа»*. * 4:18 Готьнед Сьлеман 11:31. * 5:2 Нав дәстньвисаред һьнәкада аһа йә: «Чаwа сә'ви». * 5:5 Готьнед Сьлеман 3:34. 11
 12. 1 ПӘТРУС 5:6–14 6 Бьн дәсте Хwәдейи зор та бьн, кӧ әw wәхтда wә бьльнд кә 7 у һ'әму хәмед хwә бавежьнә сәр wи, чьмки әw бона wә хәм дькә. 8 Сәрwахт бьн, һ'ьшйар бьминьн! Мирещьнеф нәйаре wә мина шер мьр'ә-мьр'а wи йә, дьгәр'ә к'а к'е һ'уфи хwә кә. 9 Баwәрийеда һ'имгьрти мьqабьли wи р'абьн, чьмки һун заньн кӧ хушк-бьред wә жи т'әмамийа дьнйайеда хут wан щәфа дьк'ьшиньн. 10 Ле Хwәдейе һ'әму к'әрәма, йе кӧ пе Мәсиһ һун гази р'умәта хwәйә һ'әта-һ'әтайе кьрьнә, пәй һьнәк щәфа дитьнер'а, wе хwәха wә к'амьл кә, бьшьдинә, qәwат кә, хwәйибьнгәһ кә. 11 Qӧдрәт жь wир'а һ'әта-һ'әтайе. Амин. Сьлавед ахьрийе 12 Мьн бь дәсте Силас*, чаwа бьраки амьн әз wи һ'әсаб дькьм, кьн wәр'а ньвиси, дьл дьдьмә wә у шә'дәтийе дьдьм, кӧ әв ә к'әрәма Хwәдейә р'аст. Веда һун qәwин бьсәкьньн. 13 Щьвинаф Бабилонедаф* ль wә сьлав дькә, йа кӧ т'әви wә һатийә бьжартьне, ӧса жи лаwе мьн Марqос. 14 Бь р'амусана һ'ьзкьрьнейә дьле сах һәвдӧ сьлав кьн. Дә бьра ә'дьлайи ль wә һ'әмуйед п'ара Мәсиһ бә. Амин. * 5:12 Бь йунани «Силвано» ньвисар ә, кӧ щур'әки наве «Силас» ә. * 5:13 Бь фькьра һьнәка һьнге баwәрмәнда бажаре Р'омаф Италйайер'а дьготьн «Бабилон». 12
Anzeige