AP 9 LESSON PLAN

Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang
ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa
pambansang kaunlaran.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga
pamamaraan kung paano ang pangunahing
kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay
nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa
mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa
pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6)
2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at
pag iimpok (AP9MK-IIIc-7)
D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita,
pagkunsumo at pag-iimpok.
2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a
Wise Saver
3. Natataya ang kahalagahan ng tamang
pagbabudget at pag iimpok.
II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-
aral, Pahina 259-268
B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at
projector
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik-
aral tayo sa tinalakay kahapon.
1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang
kita? (GNI at GDP)
2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP.
3. Paano sila nagkakatulad?
Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan
nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng
ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross
National Income sinusukat ang kabuuang kita ng
mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang
ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at
dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas.
B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan
ang mga patlang upang mabuo ang salita na
tumutukoy sa bawat larawan.
M__N__G__G__W__
P__G__I__P__K
P__R__
P__G__O__S__M__
1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa
puzzle?
2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy
ng apat na konseptong hinulaan?
C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang
ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo
pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala
pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”.
Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito?
Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng
magulang ninyo sa pang- araw araw na
pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon!
Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng
isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na
maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-
pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng
ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod:
(Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng
mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin
mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak
matiyak ang pagkamit nito.)
D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang
hinulaan mula sa naunang gawain.
Pamprosesong tanong
1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap?
2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok?
3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok
dahil maliit ang kita?
4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings?
Bakit?
Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo
dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon
na may sapat na kakayahan para pangalagaan at
palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago
natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa
itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng
kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit
kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa
pamilihan.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
kasanayan #1
Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng
isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng
magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang
tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag-
iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na
gawain.
Unang Pangkat- Dula dulaan
Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning
Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
Ikaapat na Pangkat- Interview
Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer
Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral
para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng
bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang
bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod
na rubrik:
Nilalaman 60%
Pagkamalikhain 40 %
Total 100%
F. Pagtalakay ng bagong
konsepto at kasanayan
#2
Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of
a Wise Saver.
Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa
Habit of a Wise Saver.
1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating
bangko?
2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng
kontrata mo sa bangko?
3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at
ATM?
4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC
at BSP?
G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman
sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga
sumusunod:
PERA
Ano ang pera?
KITA
Saan galing ang kita?
PAGKONSUMO
Ano ang pagkonsumo?
PAG-IIMPOK
Paano tayo nag-
iimpok?
FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Ano ang papel ng
Financial
Intermediaries?
PDIC
Ano ng tungkulin ng
PDIC?
INTEREST
Paano tumatanggap ng
interes ang nag iimpok?
H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag-
iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili.
I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na
nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok.
Isang salita lamang
J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na
pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag
ang sagot.
1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita
ng interest.
2. Kapg nagsara ang bangko ang perang
naimpok ay di na makukuha.
3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa
matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit
kung kinakailangan.
B. Gumawa ng isang sanaysay na
nagpapaliwanag ng kahalagahan ng
pagkakaroon ng savings lalo ngayong
panahon ng pandemic.
Inihanda ni:
YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO
Teacher I
Sinuri ni:
EMELINA B. LAGAMAYO
Master Teacher II

Recomendados

Lesson plan ekonomiks pananalapi von
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapiJAYBALINO1
3.5K views8 Folien
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok von
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokCrystal Lynn Gonzaga
77.3K views9 Folien
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... von
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
12K views7 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
12.5K views5 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
13.8K views8 Folien
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction) von
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 (Team accelerated instruction)Crystal Mae Salazar
3.7K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand von
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandAlexa Ocha
28.5K views8 Folien
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap... von
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
138.4K views9 Folien
Lesson plan araling panlipunan von
Lesson plan araling panlipunanLesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunanJodi Charimaye Lidasan
4.7K views2 Folien
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c. von
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.rheanara1
1.1K views5 Folien
Ekonomiks Learning Module Yunit 2 von
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Byahero
481.5K views118 Folien
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo von
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoRivera Arnel
9.9K views26 Folien

Was ist angesagt?(20)

Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand von Alexa Ocha
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Alexa Ocha28.5K views
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap... von Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c. von rheanara1
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
rheanara11.1K views
Ekonomiks Learning Module Yunit 2 von Byahero
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Byahero481.5K views
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo von Rivera Arnel
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
Rivera Arnel9.9K views
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita von Rivera Arnel
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
Rivera Arnel11.6K views
SEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docx von GretchenColongan
SEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docxSEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docx
SEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docx
GretchenColongan3.7K views
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan) von Maria Jiwani Laña
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
Maria Jiwani Laña59.2K views
Impormal na-sektor-for-presentation-inset von LGH Marathon
Impormal na-sektor-for-presentation-insetImpormal na-sektor-for-presentation-inset
Impormal na-sektor-for-presentation-inset
LGH Marathon9.2K views
Ekonomiks Learning Module Yunit 1 von Byahero
Ekonomiks Learning Module Yunit 1Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Ekonomiks Learning Module Yunit 1
Byahero575.1K views
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN von Pau Gacusan-Paler
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
Pau Gacusan-Paler5.7K views
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated von Chuckry Maunes
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
Chuckry Maunes11K views

Similar a AP 9 LESSON PLAN

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938 von
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Homer Barrientos
385 views9 Folien
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal von
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
1.2K views9 Folien
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx von
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxAP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxPaulineSebastian2
55 views3 Folien
SEPT. 19-23, 2022.docx von
SEPT. 19-23, 2022.docxSEPT. 19-23, 2022.docx
SEPT. 19-23, 2022.docxJeffersonTorres69
25 views3 Folien
1PPT-G9.pptx von
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptxGladysValencia13
38 views99 Folien
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx von
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxGlenn Rivera
543 views48 Folien

Similar a AP 9 LESSON PLAN(20)

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938 von Homer Barrientos
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Homer Barrientos385 views
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal von Glenn Rivera
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera1.2K views
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx von Glenn Rivera
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Glenn Rivera543 views
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1 von atheena greecia
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
atheena greecia5.8K views
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran von dionesioable
Modyul 18   ang pilipino sa pambansang kaunlaranModyul 18   ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
dionesioable41.1K views
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427829 views
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx von MelynJoyObiSoAuman
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxmelcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx

AP 9 LESSON PLAN

  • 1. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga pamamaraan kung paano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6) 2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag iimpok (AP9MK-IIIc-7) D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita, pagkunsumo at pag-iimpok. 2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a Wise Saver 3. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabudget at pag iimpok. II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag- aral, Pahina 259-268 B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at projector IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik- aral tayo sa tinalakay kahapon. 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? (GNI at GDP) 2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP. 3. Paano sila nagkakatulad? Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross National Income sinusukat ang kabuuang kita ng mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
  • 2. produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas. B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan ang mga patlang upang mabuo ang salita na tumutukoy sa bawat larawan. M__N__G__G__W__ P__G__I__P__K
  • 3. P__R__ P__G__O__S__M__ 1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa puzzle? 2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy ng apat na konseptong hinulaan? C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng magulang ninyo sa pang- araw araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
  • 4. maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki- pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak matiyak ang pagkamit nito.) D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Pamprosesong tanong 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit? Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa pamilihan. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag- iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Unang Pangkat- Dula dulaan Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
  • 5. Ikaapat na Pangkat- Interview Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod na rubrik: Nilalaman 60% Pagkamalikhain 40 % Total 100% F. Pagtalakay ng bagong konsepto at kasanayan #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of a Wise Saver. Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa Habit of a Wise Saver. 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC at BSP? G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga sumusunod: PERA Ano ang pera? KITA Saan galing ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK
  • 6. Paano tayo nag- iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ng tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag iimpok? H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag- iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot. 1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita ng interest. 2. Kapg nagsara ang bangko ang perang naimpok ay di na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
  • 7. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. B. Gumawa ng isang sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng savings lalo ngayong panahon ng pandemic. Inihanda ni: YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO Teacher I Sinuri ni: EMELINA B. LAGAMAYO Master Teacher II