Equipment and human resource management in construction project

Babak Farahmand Shad
Babak Farahmand ShadHead of Civil Department at Notash Afra (Farab) um Notash Afra
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫مهر‬95
‫مدیریت‬‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫در‬‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
‫مهندسي‬ ‫معاونت‬
‫فرهمندشاد‬ ‫بابك‬
‫یکی‬‫از‬‫شاخصهای‬‫اصلی‬‫توسعه‬‫یافتگی‬‫در‬‫دنیای‬‫امروز‬،
‫برخورداری‬‫کشورها‬‫از‬‫زیرساختهای‬‫مطمئن‬‫اقتصادی‬‫متکی‬
‫به‬‫صنایع‬‫مادر‬‫و‬‫تاسیسات‬‫زیر‬‫بنائی‬‫می‬‫باشد‬.
‫دارا‬‫بودن‬‫منابع‬‫الزم‬‫برای‬‫اجرای‬‫پروژه‬‫های‬‫بزرگ‬
‫صنعتی‬–‫عمرانی‬‫به‬‫ویژه‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫ماهر‬‫و‬‫مدیر‬
‫از‬‫شروط‬‫اصلی‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫این‬‫امر‬‫مهم‬‫می‬‫باشد‬.
‫امروز‬‫توان‬‫مدیریتی‬،‫مدیران‬‫کار‬‫آمد‬،‫عنصری‬
‫شناخته‬‫شده‬‫و‬‫اساسی‬‫در‬‫طراحی‬‫وهدایت‬‫سیستمها‬‫می‬
‫باشند‬‫در‬‫واقع‬‫اعمال‬‫صحیح‬‫مدیریت‬‫تاثیری‬‫مستقیم‬‫در‬
‫مقدمه‬
‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫تعداد‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫نیاز‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫عمرانی‬
:
1-‫اجرایی‬ ‫نیروی‬
2-‫کارگاهی‬ ‫مدیریت‬ ‫نیروی‬
3-‫پشتیبانی‬ ‫نیروی‬(‫مرکزی‬ ‫دفتر‬)
‫اجرایی‬ ‫نیروی‬
1-‫نیروی‬‫اجرایی‬
‫روی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫تعداد‬
‫و‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬
‫اساس‬ ‫بر‬‫برآورد‬‫فعالیتهایی‬‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬
‫مشخص‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬‫میشود‬.‫مشخص‬ ‫با‬‫نوع‬ ‫شدن‬
،‫پروژه‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کارگران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫شغل‬
‫برداری‬ ‫منحنی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬‫زمانی‬ ‫شبکه‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ،‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬
‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کارگران‬ ‫به‬‫نمود‬.
‫شماره‬ ‫جدول‬(1)‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اجرایی‬ ‫نیروی‬ ‫نمونه‬ ‫بطور‬
‫نشان‬ ‫را‬‫می‬‫دهد‬.
‫هزینه‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫بهره‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬
‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫در‬
‫کار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫یادآوری‬
‫ساختمانی‬”‫انساني‬ ‫منابع‬”‫هستند‬.‫کارگران‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫حوصله‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خسته‬
،‫دارند‬ ‫دوستانه‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫بهینه‬ ‫کارایی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هرگز‬.
‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬
‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬:
‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬
‫انسانی‬ ‫نیروی‬
‫و‬ ،‫کار‬ ‫ساعات‬ ،‫فیزیکی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ابزار‬ ،‫ایمنی‬ ‫شرایط‬ ،‫محیطی‬ ‫شرایط‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارگران‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫روحیه‬.
‫در‬‫ارزیابی‬‫آثار‬‫تحمیلی‬‫فیزیکی‬‫بر‬،‫کارگران‬‫مسائل‬‫بسیاری‬‫وجود‬‫دارد‬.
‫در‬‫بررسی‬‫های‬‫به‬‫عمل‬‫آمده‬‫روشن‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫حداکثر‬‫آهنگ‬‫مصرف‬‫انرژی‬
‫یک‬‫کارگر‬‫بطور‬‫متوسط‬‫در‬‫دراز‬‫مدت‬‫با‬‫انرژیی‬‫که‬‫صرف‬‫راهپیمایی‬‫می‬
،‫شود‬‫برابر‬‫است‬.‫ادامه‬‫فعالیت‬‫سنگین‬،‫تر‬‫به‬‫خستگی‬‫فیزیکی‬‫و‬‫کاهش‬
‫کارکرد‬‫منجر‬‫می‬‫شود‬.،‫بنابراین‬‫نیازهای‬‫فیزیکی‬‫کار‬‫باید‬‫طوری‬‫تنظیم‬
‫شود‬‫که‬‫با‬‫ظرفیت‬‫کاری‬‫کارگر‬‫هماهنگ‬‫باشد‬.‫خستگی‬‫فیزیکی‬‫از‬‫نگهداشتن‬
‫یک‬‫جسم‬‫به‬‫مدت‬‫زیاد‬‫و‬‫در‬‫موقعیت‬‫ثابت‬‫وهمچنین‬‫فعالیت‬‫بیش‬‫ازحد‬‫کارگر‬
‫ایجاد‬‫می‬‫شود‬.
‫بعضی‬‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫نشان‬‫داده‬‫اند‬‫که‬‫بهره‬‫دهی‬‫کارگران‬‫با‬‫تداوم‬
‫کار‬‫در‬‫ساعات‬‫اضافی‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬.‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫هفته‬
‫کاری‬‫حدود‬44،‫ساعته‬‫مدت‬‫کار‬‫بهینه‬‫کارگران‬‫کار‬‫ساختمانی‬‫باشد‬.
‫ا‬‫معموال‬‫بهره‬‫دهی‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫اول‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫یافته‬‫لیکن‬‫در‬‫سه‬‫هفته‬
‫بعدی‬‫تا‬‫حدی‬‫جبران‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫سپس‬‫رو‬‫به‬‫نزول‬‫گذاشته‬‫تا‬‫آنکه‬‫پس‬
‫ازحدود‬9‫هفته‬‫به‬‫پایین‬‫ترین‬‫سطح‬‫کارایی‬‫می‬‫رسد‬.‫در‬‫ابتدای‬‫اضافه‬
،‫کاری‬‫تولید‬‫کل‬‫کارگران‬‫در‬‫هفته‬‫باالتر‬‫از‬‫کارکرد‬‫استاندارد‬44‫ساعت‬
‫در‬‫هفته‬‫می‬‫باشد‬.‫بهره‬‫دهی‬‫پیوسته‬‫کاهش‬‫می‬،‫یابد‬‫و‬‫محصول‬50‫ساعت‬‫یا‬
60‫ساعت‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫تا‬‫آنجا‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫ا‬‫تقریبا‬8‫هفته‬‫به‬
‫حدود‬‫محصول‬‫کار‬‫نزدیک‬‫به‬44‫ساعت‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫می‬‫رسد‬.‫اگر‬‫هزینه‬
‫دستمزدی‬‫اضافه‬‫کار‬‫را‬‫در‬‫نظر‬،‫بگیریم‬‫روشن‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫هزینه‬‫نیروی‬
‫کارگر‬‫برای‬‫واحد‬‫تولید‬‫همیشه‬‫در‬‫حالت‬‫اضافه‬‫کاری‬‫بیشتر‬‫از‬‫کار‬‫عادی‬
−‫کارگران‬ ‫دستاوردهای‬ ‫درک‬ ‫عدم‬
−‫ابزارآالت‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
−‫کار‬ ‫مجدد‬ ‫انجام‬ ‫ضرورت‬
−‫گروه‬ ‫در‬ ‫کارگران‬ ‫جایگزینی‬ ‫استمرار‬ ‫عدم‬
−‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
−‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دستاوردهاو‬ ‫تشخیص‬ ‫عدم‬
−‫کارگران‬ ‫مهارتهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ناتوانی‬
−‫تعهد‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫کارکنان‬ ‫وجود‬
−‫بین‬ ‫هماهنگی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حرفه‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫عدم‬
‫پیوسته‬ ‫کارهای‬
−‫کار‬ ‫محوطه‬ ‫در‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کارگر‬ ‫تعداد‬ ‫وجود‬
−‫مناسب‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫کارگر‬ ‫کارکرد‬ ‫صحیح‬ ‫ارزیابی‬ ‫عدم‬
−‫کارگران‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
−‫کارگران‬ ‫فردی‬ ‫ومشکالت‬ ‫شخصی‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
−‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫در‬ ‫ضعف‬
−‫مختلف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫عناصر‬ ‫بین‬ ‫نارسا‬ ‫ارتباط‬ ‫وجود‬
−‫کاری‬ ‫ایمنی‬ ‫غیر‬ ‫شرایط‬ ‫وجود‬
−‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫کارگران‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬
−‫کارگران‬ ‫به‬ ‫احترامی‬ ‫بی‬
‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫کننده‬ ‫تشویق‬ ‫عوامل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ، ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫عبارتنداز‬ ‫عوامل‬:
−‫مختلف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حرفه‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫خوب‬ ‫روابط‬
−‫کارگران‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وآموزشی‬ ‫توجیهی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
−‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫ومطابق‬ ‫مناسب‬ ‫ایمنی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
−‫کار‬ ‫بودن‬ ‫بخش‬ ‫ولذت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عالقه‬
−‫کارگران‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬
−‫کارگران‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫گزاری‬ ‫ارج‬ ‫و‬ ‫تقدیر‬
−‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ومشخص‬ ‫واضح‬ ‫هدفهای‬ ‫داشتن‬
−‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ −‫سرعت‬ ‫با‬ ‫درآمدکارگران‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬
‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫وکیفیت‬
−‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫کارگران‬ ‫انسانی‬ ‫شخصیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫کارگران‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫روحیه‬
2-‫نیروی‬‫مدیریتی‬‫کارگاه‬
‫نیروی‬‫رئیس‬ ‫شامل‬ ‫کارگاه‬ ‫ثابت‬ ‫انسانی‬
،‫بردار‬ ‫نقشه‬ ،‫کارگاه‬ ‫مهندس‬ ،‫کارگاه‬
‫تکنسین‬‫مختلف‬ ‫های‬‫کارکنان‬ ،‫حسابدار‬ ،
‫خدماتی‬ ‫کارگران‬ ‫و‬ ‫اداری‬‫چون‬‫و‬ ‫راننده‬
‫و‬ ‫آبدارچی‬...‫باشد‬ ‫می‬. ‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬(2)‫مدیریتی‬ ‫نیروی‬ ‫نیاز‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ابنیه‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫کارگاه‬‫مبلغ‬
‫موافقتنامه‬600‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫لایر‬ ‫میلیون‬.
‫و‬‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫نیز‬(3)‫نیروی‬ ‫نیاز‬
‫بر‬ ‫راهسازی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫کارگاه‬ ‫مدیریتی‬‫اساس‬
Equipment and human resource management in construction project
‫نوع‬‫کار‬:‫راهسازی‬
‫پیمان‬ ‫مبلغ‬:‫یک‬
‫میلیارد‬‫لایر‬
‫تجهیز‬ ‫مدت‬
‫کارگاه‬:2‫ماه‬
‫مدت‬‫کار‬ ‫اجرای‬:
22‫ماه‬
‫نواقص‬ ‫رفع‬ ‫مدت‬:4
‫ماه‬
‫برچیدن‬ ‫مدت‬
‫کارگاه‬1‫بعد‬ ‫ماه‬
‫نواقص‬ ‫رفع‬ ‫از‬
‫واجرای‬‫طبق‬ ‫کار‬
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬.
3-‫نیروی‬‫پشتیبانی‬(‫دفتر‬
‫مرکزی‬)
‫نیروی‬،‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫شامل‬ ‫مرکزی‬ ‫دفتر‬ ‫انسانی‬
‫مدیر‬ ،‫فنی‬ ‫مدیر‬ ،‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مدیر‬، ‫پروژه‬
‫مترور‬‫حسابداری‬ ‫رئیس‬ ،‫کش‬ ‫نقشه‬ ،‫فنی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬
‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫نیروهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫گردد‬.
‫جدول‬‫شماره‬(4)‫این‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
‫حسب‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پیمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫نیروها‬‫میزان‬
‫کارکرد‬‫یک‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫سالیانه‬
Equipment and human resource management in construction project
‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫ماشین‬‫آالت‬‫ساختمانی‬
‫امروزه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نقش‬‫در‬ ‫مهمی‬‫هزینه‬ ،‫اجرا‬ ‫چگونگی‬
‫تکمیل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عمرانی‬ ‫طرحهای‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬.
‫حضور‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫قابلیتهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬
‫زمینه‬‫برای‬ ‫را‬‫طراحی‬‫اجرای‬ ‫و‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬
‫سازد‬.‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫تملک‬ ‫چگونگی‬‫ماشین‬ ‫از‬‫سهم‬ ‫آالت‬
‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬‫های‬ ‫هزینه‬‫یک‬ ‫شده‬ ‫تمام‬
‫دارد‬ ‫طرح‬.
‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫ماشین‬‫آالت‬‫صنعتی‬‫در‬‫اجرای‬‫طرحهای‬
‫عمرانی‬‫به‬‫روشهای‬‫گوناگون‬‫امکان‬‫پذیر‬‫می‬‫باشد‬:
‫تملک‬ ‫و‬ ‫خرید‬:
‫نظر‬ ‫از‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بعضی‬ ‫خرید‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬ ‫در‬
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫توجیه‬ ‫اقتصادی‬.‫در‬
‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫زیر‬ ‫عوامل‬ ‫باید‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تملک‬ ‫و‬ ‫خرید‬
‫گیرد‬:
1-‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬
‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ماشین‬
2-‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬
3-‫ماشین‬ ‫استهالک‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬
4-‫ماشین‬ ‫نگهداری‬ ‫قیمت‬
5-‫ماشین‬ ‫اسقاطی‬ ‫قیمت‬
6-‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫چگونگی‬
‫آن‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ساده‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فوق‬ ‫عامل‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫خرید‬ ‫پذیری‬ ‫توجیه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ریاضی‬
‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬
‫با‬ ‫و‬ ‫معین‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫حق‬ ‫با‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫مشخص‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬.
‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫اجاره‬
‫زمانی‬‫توجیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫که‬
‫مشکل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫اجاره‬ ‫باشد‬ ‫ناپذیر‬
‫نماید‬ ‫حل‬ ‫را‬.‫اجاره‬ ‫در‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬
‫از‬ ‫اعم‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کرایه‬
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬.
‫هر‬‫که‬ ‫است‬ ‫معایبی‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫دارای‬ ‫فوق‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یک‬
‫باید‬ ‫خاصی‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫در‬‫الزم‬ ‫های‬ ‫بررسی‬‫یک‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫روشها‬ ‫از‬
‫اقدام‬‫شود‬.
‫برنامه‬‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ریزی‬‫آالت‬:
‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫و‬
‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫است‬.،‫ماشین‬ ‫وجود‬ ‫صرف‬
‫های‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تمام‬
‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬
‫می‬ ‫موثر‬ ‫کاهش‬‫باشد‬.
‫ماشین‬ ‫ا‬ً َ‫معموال‬‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫متوالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬
‫برآورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬‫از‬ ‫صحیح‬‫میزان‬
‫کمک‬ ‫بهینه‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫کارایی‬‫میکند‬.
‫عملیات‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬‫در‬ ‫خاکی‬‫دو‬ ‫متوسط‬ ‫زمین‬ ‫یک‬
‫دستگاه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫لودر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بلدوزر‬ ‫دستگاه‬
‫کامیون‬
(‫نسبت‬ ‫به‬‫حمل‬ ‫مسافت‬)‫کار‬‫کنند‬ ‫می‬.‫کار‬ ‫برنامه‬
‫اینگونه‬‫ها‬ ‫دستگاه‬‫دقیقه‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬
‫و‬ ‫بیکار‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بطوریکه‬ ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫ثانیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬
‫کارآیی‬‫ماشین‬‫آالت‬:
‫همراه‬،‫سازنده‬ ‫کارخانه‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫با‬
‫حجم‬ ،‫قدرت‬ ‫منحنیهای‬ ‫و‬ ‫جداول‬
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫طبیعی‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬ ‫کار‬ ‫سرعت‬ ‫و‬
‫نماید‬ ‫می‬.‫و‬ ‫جداول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬
‫برنامه‬ ‫باید‬ ،‫کار‬ ‫طبیعی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫همچنین‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫تنظیم‬
‫گردد‬.‫می‬ ‫کاهش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫کارایی‬
‫این‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬
‫گیرد‬ ‫قرا‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫موضوع‬.
‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫چگونگی‬‫سهم‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬
‫و‬ ‫کارایی‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬
‫عمرمفید‬‫دارد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫قیمت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫دستگاهها‬ ‫اینگونه‬ ‫باالی‬
‫و‬ ‫تعمیر‬‫دستورالعملهای‬ ‫طبق‬ ‫نگهداری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬.‫هر‬ ‫برای‬
‫سنگین‬ ‫دستگاه‬‫سرویس‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫باید‬
‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬
‫شده‬‫دستگاه‬ ‫روی‬‫زمان‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ،‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫بر‬
‫گردد‬ ‫درج‬.‫را‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬:
‫زمانی‬‫خریداری‬ ‫ساختمانی‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬‫میشود‬،
‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مشخصات‬ ‫باید‬
‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫او‬
‫گیرد‬.‫صاحب‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫دارای‬ ‫باید‬
‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫معینی‬ ‫برنامه‬
‫باشد‬ ‫اصلی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫هر‬ ‫سوابق‬
‫مناسبی‬ ‫کارتهای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ماشین‬
‫می‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬‫یادداشت‬ ‫شود‬‫گردد‬.‫اطالعات‬ ‫این‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫مالی‬ ‫تاریخچه‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالک‬
‫دهد‬.
‫بین‬ ‫های‬ ‫مقایس‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬‫های‬ ‫هزینه‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬
‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫گیری‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫کارخانجات‬
‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫نمود‬ ‫استفاده‬.‫اقتصادی‬ ‫عمر‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬
‫جدول‬‫شماره‬8‫گزارشی‬ ‫فرم‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫در‬‫تعیین‬ ‫پروژه‬‫شده‬‫است‬.
‫این‬‫این‬ ‫انتقال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هرهفته‬ ‫فرم‬
‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫سوابق‬ ‫اصلی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬
‫به‬ ‫ماشین‬‫مرکزی‬ ‫اداره‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
Equipment and human resource management in construction project
‫جدول‬‫شماره‬(5)‫هر‬ ‫استهالک‬ ‫مخارج‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬
‫ماشین‬ ‫دستگاه‬‫نشان‬ ‫را‬‫میدهد‬:
‫شماره‬ ‫جدول‬(6)‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫اجاره‬ ‫سوابق‬‫نشان‬ ‫را‬‫می‬
‫دهد‬.
‫پیمانکاری‬‫صاحب‬ ‫که‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫میزان‬ ‫باید‬ ‫است‬
‫ای‬ ‫ماهیانه‬‫ماشین‬ ‫برای‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫آالت‬
‫بگیرد‬.
‫فرم‬‫شماره‬ ‫جدول‬(6)‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫صورت‬ ‫به‬‫گردد‬ ‫اصالح‬ ‫هفتگی‬ ‫یا‬ ‫روزانه‬ ‫اجاره‬.
‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اجاره‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬
‫نشان‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫است‬‫شده‬ ‫داده‬
‫عمل‬‫گردد‬:
Equipment and human resource management in construction project
‫شماره‬ ‫جدول‬(7)‫سایر‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬
‫بهره‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫برای‬ ‫گیری‬‫میدهد‬.
‫تعیین‬‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نیاز‬:
‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫روی‬ ‫از‬‫حجم‬
‫عملیات‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نوع‬ ‫و‬
‫انجام‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬‫مشخص‬ ،‫پذیرد‬
‫میگردد‬.
‫با‬‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬
‫اجرای‬ ‫در‬ ‫استفاده‬‫می‬ ،‫پروژه‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬
‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫شبکه‬ ،‫برداری‬ ‫منحنی‬
‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫پروژه‬‫به‬ ‫احتیاج‬‫را‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫هر‬
‫نمود‬ ‫تعیین‬.
‫جدول‬‫شماره‬(9)‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫برنامه‬
‫یک‬‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫نمونه‬‫دهد‬:
Equipment and human resource management in construction project
‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬:
‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬ ‫اغلب‬
‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫پیمانکاران‬.‫که‬ ‫مخارجی‬
‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬
‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫مقداری‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫گردانده‬ ‫باز‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫پولی‬ ‫پیمانکار‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫بلکه‬ ،‫پردازد‬ ‫نمی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫گیری‬.‫که‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬
‫چنین‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬
‫گردد‬ ‫خریداری‬ ‫نباید‬ ‫ماشینی‬.
‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫پیمانکار‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬(‫اندازه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬)‫خریداری‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫در‬ ‫که‬ ‫آالتی‬ ‫ماشین‬ ‫خریداری‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬
‫است‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫پروژه‬
(‫اندازه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬)‫نماید‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬.‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫نباشد‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫اگر‬
‫را‬ ‫ماشین‬ ‫نتوان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫برگشت‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫هزینه‬ ‫آن‬
‫در‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫لذا‬ ‫فروخت‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫معقول‬ ‫مورد‬ ‫این‬.
‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬:
‫سنگین‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ،‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫ا‬‫عموما‬
‫سنگین‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫و‬‫می‬ ‫تقسیم‬‫شوند‬.
‫تقسیم‬‫ههای‬ ‫پروژ‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بندی‬
‫مختلف‬‫راه‬ ،‫ابنیه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫سدسازی‬ ،.
‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫راهسازی‬ ‫های‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬:‫سنگین‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬
‫کمپرسی‬،‫بونکر‬ ،‫قیرپاش‬ ،‫میکسر‬ ‫تراک‬ ،‫کشنده‬ ‫تریلر‬ ،‫تانکر‬ ،
،‫بوس‬ ‫مینی‬ ،‫تراکتور‬‫وانت‬ ،‫سواری‬‫جرثقیل‬ ،‫جوش‬ ‫موتور‬ ،
‫ماشین‬‫آالت‬‫سنگین‬
،‫اسکریپر‬ ،‫فینیشر‬ ،‫غلطک‬ ،‫مکانیکی‬ ‫بیل‬ ،‫گریدر‬ ،‫لودر‬ ،‫بولدوزر‬
،‫ژنراتور‬ ،‫کمپرسور‬‫پخش‬ ‫شن‬،‫آسفالت‬ ‫کارخانه‬ ،‫واگن‬ ‫دریل‬ ،‫کن‬
‫ماسه‬ ،‫سرند‬ ،‫الواتور‬ ،‫کوبیت‬ ،‫شکن‬ ‫سنگ‬‫پمپ‬ ،‫شور‬‫حفار‬ ،‫بتن‬
‫پالنت‬ ‫بچنیگ‬ ،‫حفاری‬ ‫دستگاه‬ ،‫تونل‬
‫ماشین‬ ‫هزینه‬‫آالت‬
‫هزینه‬ ‫اجزای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬:
‫در‬‫ماشین‬ ‫اصلی‬ ‫انواع‬ ‫صحیح‬ ‫کاربرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫قسمتهای‬
‫شد‬ ‫بحث‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬.‫دراین‬‫هزینه‬ ‫تعیین‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫جا‬
‫از‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫عملیات‬ ‫ساعتی‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫با‬‫این‬
‫نکته‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫روشهایی‬ ‫اینها‬ ‫که‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایج‬ ‫ساختمانی‬‫روشهای‬ ‫تنها‬‫نیستند‬ ‫ممکن‬
‫پرداخته‬‫میشود‬.
‫روشن‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫شد‬ ‫خواهد‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برآورد‬ ‫که‬
‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫مانند‬ ‫عوامل‬‫عمر‬ ‫و‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫الستیک‬.
‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عواملی‬ ‫چنین‬ ‫برآورد‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬‫قبلی‬
‫بخصوص‬‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫مشابه‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬‫میباشد‬.
‫اطالعاتی‬ ‫چنین‬ ‫اگر‬‫دسترس‬ ‫در‬‫سازنده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نباشد‬
‫آالت‬ ‫ماشین‬‫گرفت‬ ‫تماس‬.
‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫های‬ ‫هزینه‬‫مالکیت‬:
1-‫استهالک‬
2-‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬
3-‫هزینه‬‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫بیمه‬
‫روش‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اقالم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫محاسبه‬
‫داده‬ ‫شرح‬‫شود‬ ‫می‬:
1-‫استهالک‬ ‫هزینه‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬‫میروند‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬‫روش‬ ،‫مستقیم‬‫خط‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫سالها‬ ‫شمار‬ ‫مجموع‬
‫دوگانه‬‫تعادل‬
‫الف‬)‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬
‫در‬‫ازای‬ ‫به‬ ‫یکنواخت‬ ‫استهالک‬ ،‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬
‫از‬ ‫سال‬ ‫هر‬‫ماشین‬ ‫عمر‬‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫سالیانه‬ ‫استهالک‬ ‫بنابراین‬
‫مستهلک‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫تقسیم‬ ‫شونده‬‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫بر‬
‫سال‬.‫است‬ ‫برابر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مستهلک‬ ‫که‬ ‫مبلغی‬‫هزینه‬ ‫با‬‫ماشین‬ ‫اولیه‬
‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫منهای‬(‫الستیکی‬ ‫چرخ‬ ‫ماشینهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬‫هزینه‬
‫الستیک‬‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬‫میشود‬)
‫ب‬)‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬‫سالها‬
‫غیر‬ ‫استهالک‬ ،‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫سالها‬ ‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬
‫ماشین‬ ‫یکنواخت‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫در‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫استهالک‬ ‫بیشترین‬ ‫روش‬ ‫این‬‫نخست‬ ‫سال‬‫و‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫در‬.‫مبلغ‬‫شونده‬ ‫مستهلک‬
‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقدار‬ ‫همان‬‫میشود‬.
‫هر‬ ‫استهالک‬‫سال‬‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫ضرب‬ ‫با‬‫ضریب‬ ‫در‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫کردن‬
‫پ‬)‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬‫تعادل‬
‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬ ‫مانند‬ ،‫تعادل‬ ‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫استهالک‬ ‫حداکثر‬ ،‫سالها‬‫اولین‬ ‫در‬‫به‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫سال‬
‫دست‬‫آید‬ ‫می‬‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،
‫می‬ ،‫تعادل‬‫میزان‬ ‫توان‬‫ضرب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫سال‬ ‫استهالک‬
‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫استهالک‬ ‫ضریب‬ ‫کردن‬‫سال‬ ‫ابتدای‬‫ماشین‬
‫دست‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫آورد‬.‫از‬ ‫را‬ ‫سالیانه‬ ‫استهالک‬ ‫ضریب‬
‫تقسیم‬2(‫یا‬%200)‫دست‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫به‬
‫آوریم‬ ‫می‬.‫ضریب‬ ،‫بنابراین‬‫ماشینی‬ ‫استهالک‬”5‫ساله‬“
‫است‬ ‫برابر‬‫با‬0/4‫یا‬40‫درصد‬‫دو‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫تعادل‬ ‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫تعیین‬ ‫در‬
‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ماشین‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫استهالک‬ ‫تعیین‬ ‫دیگر‬ ‫روش‬
‫تحویل‬ ‫استهالک‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫نمی‬.‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫ماشین‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫با‬ ‫کرد‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬
‫گردد‬ ‫متوقف‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬
2-‫هزینه‬‫سرمایه‬‫گذاری‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬(‫سود‬ ‫یا‬)‫هزینه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
‫می‬ ‫ماشین‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫سالیانه‬‫شود‬(‫که‬‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬.)‫قرض‬ ‫آن‬ ‫وجه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫این‬
‫گرفته‬‫باشد‬ ‫شده‬‫وجه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫بهره‬ ‫بدهی‬ ‫ا‬‫صرفا‬ ،
‫آید‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬.‫اگر‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬‫مربوطه‬ ‫ماشین‬
‫ای‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬
‫گذاشته‬ ‫هزینه‬ ‫حساب‬ ‫به‬
،‫است‬ ‫شرکت‬ ‫هگذاری‬ ‫سرمای‬ ‫بازده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫سرمایه‬ ‫هزینه‬ ،‫بنابراین‬‫حاصل‬ ،‫گذاری‬‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫ضرب‬
‫ارزش‬ ‫در‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫ساعت‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫می‬ ‫تبدیل‬‫شود‬.‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬
‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫از‬‫هزینه‬ ‫متوسط‬‫سرمایه‬
‫محاسبه‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫گذاری‬‫میکنند‬.
3-‫هزینه‬‫انبارداری‬ ،‫مالیات‬ ،‫بیمه‬
‫هزینه‬،‫تصادف‬ ،‫دزدی‬ ،‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫بیمه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫بیمه‬
‫را‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫تعهد‬ ‫و‬‫می‬ ‫شامل‬‫شود‬.‫مالیات‬ ‫هزینه‬
‫جواز‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مالکیت‬ ‫مالیات‬ ‫هزینه‬ ‫معرف‬‫بهره‬
‫برداری‬‫از‬‫است‬ ‫آن‬.‫هزینه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫انبارداری‬ ‫هزینه‬
‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫انبار‬ ‫محوطه‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬‫امکانات‬ ‫و‬
‫دستمزد‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ها‬ ‫نگهبان‬‫به‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ‫و‬
‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬
‫باالسری‬ ‫هزینه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫از‬ ‫خارج‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫مستقیم‬.
‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مالیاتها‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫هزینه‬
‫نمود‬ ‫معلوم‬ ‫سالیانه‬ ‫مبنای‬.‫هزینه‬ ‫این‬‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫م‬ ‫تقسیم‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫اجرای‬ ‫ساعت‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫مورد‬
‫یکنند‬‫هزینه‬ ‫تا‬‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ساعتی‬.‫های‬ ‫هزینه‬
‫برای‬ ‫سالیانه‬ ‫هزینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫انبارداری‬‫کل‬
‫ماشین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫آالت‬.‫را‬ ‫مالیات‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫هزینه‬
‫کل‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هم‬‫محاسبه‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫کرد‬.
‫کل‬‫هزینه‬‫مالکیت‬:
‫کل‬‫مالکیت‬ ‫هزینه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬،‫استهالک‬ ‫مقدار‬ ‫مجموع‬‫سرمایه‬
‫گذاری‬‫مالیات‬ ،‫بیمه‬ ،‫انبارداری‬ ‫و‬‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫است‬
‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫هزینه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫اجزاء‬‫هزینه‬ ‫اساس‬‫در‬ ‫سالیانه‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬.‫سالیانه‬ ‫هزینه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫اجزاء‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬،‫آیند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫برحسب‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شوند‬
‫باید‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬‫نمود‬ ‫بیان‬ ‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬.
‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫عملیات‬)
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬،‫کنند‬ ‫کار‬
‫ایجاد‬‫میشوند‬‫و‬‫هزینه‬ ،‫بنابراین‬‫مقدار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬
‫از‬ ‫استفاده‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫تغییر‬ ‫اجرایی‬ ‫کار‬ ‫شرایط‬ ‫و‬‫میکنند‬.
‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مسئوالن‬ ‫دستمزد‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫شود‬.‫پس‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫که‬‫هزینه‬ ‫بقیه‬ ‫محاسبه‬ ‫از‬‫به‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬
‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬ ‫جزیی‬ ‫عنوان‬‫میگردد‬.
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اجرایی‬ ‫هزینه‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬:
1-‫سوخت‬ ‫هزینه‬
2-‫خدمات‬ ‫هزینه‬
3-‫هزینه‬‫تعمیرات‬
4-‫الستیک‬ ‫هزینه‬
5-‫هزینه‬‫خاص‬ ‫اقالم‬
‫تصمیم‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ،‫اجاره‬ ‫برای‬ ‫گیری‬
‫خرید‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫پی‬ ‫یا‬
‫این‬‫کردن‬ ‫اجاره‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ساختمانی‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫پرسش‬
‫به‬ ‫اجاره‬ ‫یا‬‫تملیک‬ ‫شرط‬‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرسشی‬
‫است‬.‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬‫است‬ ‫تعهدی‬‫که‬ ‫ثابت‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫طی‬
‫که‬ ‫بطوری‬ ،‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫خرید‬ ‫اختیار‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫از‬ ‫بخشی‬
‫قیمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬
‫معتبر‬ ،‫خرید‬‫بود‬ ‫خواهد‬.‫تنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدتی‬ ‫کوتاه‬ ‫توافق‬ ‫اجاره‬
‫به‬ ‫و‬ ‫اجاره‬ ‫مورد‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬‫اجاره‬ ‫مدت‬‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫ای‬
‫روزه‬(‫ا‬‫معموال‬)‫دارد‬ ‫اعتبار‬.‫به‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫غالب‬ ‫گرایش‬
‫اجاره‬‫اجاره‬ ‫یا‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساختمانی‬
،‫گرایش‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫جمله‬‫هزینه‬ ،‫تورم‬‫و‬ ‫استقراضی‬ ‫وجوه‬ ‫باالی‬ ‫های‬
‫تقاضای‬ ‫آهنگ‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نوسانهای‬‫ساختمانی‬ ‫خدمت‬‫می‬ ‫را‬
‫برد‬ ‫نام‬ ‫توان‬.‫مالکیت‬ ‫مزایای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫از‬ ‫عبارت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫کنترل‬‫آالتی‬ ‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫کامل‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫هر‬ ‫در‬
‫است‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬.،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫اجاره‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ‫و‬
‫دارند‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬( .‫اجاره‬ ‫برای‬‫کردن‬
‫ا‬‫معموال‬‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫ای‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬)‫به‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫تحلیل‬
‫ماشین‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬‫پیچیده‬ ‫آالت‬‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬
‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬
•1-‫نشریه‬449‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫مدیریت‬
‫عمراني‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬
•2-، ‫عمراني‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مدیریت‬ ‫مرجع‬
‫روانشادنیا‬ ‫مهدي‬
‫پایان‬
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫حسن‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
b.farahmand@notashafra.com
1 von 43

Recomendados

Feasibility study von
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility studyNAGHSHI
434 views38 Folien
ساختار سازماني و سازماندهی von
ساختار سازماني و سازماندهیساختار سازماني و سازماندهی
ساختار سازماني و سازماندهیMorteza Noshad
1.5K views41 Folien
Rasis stragey-web 950126 von
Rasis stragey-web 950126Rasis stragey-web 950126
Rasis stragey-web 950126Dr. Mostafa Morshedi
958 views34 Folien
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ von
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرختدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخ
تدوین برنامه عملیاتی برای گلاب زهرا و بانوی گل سرخSeyedbahira Farzadkish
339 views66 Folien
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازی von
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازیگزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازی
گزارش از ساختمانهای پروژه مهر سازمان مسکن و شهرسازیSeyedbahira Farzadkish
204 views114 Folien
Dss dr monem- first session von
Dss dr monem- first sessionDss dr monem- first session
Dss dr monem- first sessionHossein Monem
146 views18 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

ضرورت پیاده سازی Isms von
ضرورت پیاده سازی Ismsضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی IsmsMuhammad Bayat
490 views24 Folien
ERP Implementation von
ERP ImplementationERP Implementation
ERP ImplementationPaniz Fazlali
393 views30 Folien
Project about economic engineering von
Project about economic engineeringProject about economic engineering
Project about economic engineeringSeyedbahira Farzadkish
100 views16 Folien
Answer the question of trojan tech. case study von
Answer the question of trojan tech. case studyAnswer the question of trojan tech. case study
Answer the question of trojan tech. case studySeyedbahira Farzadkish
244 views4 Folien
C#fasl3 2 von
C#fasl3 2C#fasl3 2
C#fasl3 2danesh_fd
242 views3 Folien
DB Indexing von
DB IndexingDB Indexing
DB IndexingMahmood Neshati (PhD)
692 views94 Folien

Destacado(20)

ضرورت پیاده سازی Isms von Muhammad Bayat
ضرورت پیاده سازی Ismsضرورت پیاده سازی Isms
ضرورت پیاده سازی Isms
Muhammad Bayat490 views
مدلهای فرایندی مدیریت دانش von Arash Omidi
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
Arash Omidi2K views
SAP ERP Presentation for IKCO von Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 views
First successful experience of sap erp implementation in iran von Paniz Fazlali
First successful experience of sap erp implementation in iranFirst successful experience of sap erp implementation in iran
First successful experience of sap erp implementation in iran
Paniz Fazlali2.8K views
Data Mining (Concepts, Applications, Techniques, Tools, Process, Experiences)... von Ehsan Asgarian
Data Mining (Concepts, Applications, Techniques, Tools, Process, Experiences)...Data Mining (Concepts, Applications, Techniques, Tools, Process, Experiences)...
Data Mining (Concepts, Applications, Techniques, Tools, Process, Experiences)...
Ehsan Asgarian471 views
8 نکته طلایی از پیتردراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد! von Modirinfo
8 نکته طلایی از پیتردراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد!8 نکته طلایی از پیتردراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد!
8 نکته طلایی از پیتردراکر که می تواند دنیای شما را تغییر دهد!
Modirinfo477 views
SAP ERP iran-project system von Paniz Fazlali
SAP ERP iran-project systemSAP ERP iran-project system
SAP ERP iran-project system
Paniz Fazlali425 views
مديريت فرآيندهاي كسب و كار با معرفي چارچوب طبقه بندي شده فرآيند خودروسازان (A... von S. Ali Hasheminejad
مديريت فرآيندهاي كسب و كار با معرفي چارچوب طبقه بندي شده فرآيند خودروسازان (A...مديريت فرآيندهاي كسب و كار با معرفي چارچوب طبقه بندي شده فرآيند خودروسازان (A...
مديريت فرآيندهاي كسب و كار با معرفي چارچوب طبقه بندي شده فرآيند خودروسازان (A...
S. Ali Hasheminejad1.1K views

Similar a Equipment and human resource management in construction project

Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
121 views13 Folien
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Mohammad Birjandy,PMP
1K views8 Folien
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده von
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهAmir Darajeh
1.4K views31 Folien
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 views13 Folien
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
332 views14 Folien

Similar a Equipment and human resource management in construction project(20)

Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von Alireza Chalekaee
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Alireza Chalekaee121 views
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده von Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K views
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons... von Alireza Chalekaee
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
Alireza Chalekaee275 views
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study von Seyedbahira Farzadkish
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Erfan Taherkhani
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Erfan Taherkhani139 views
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... von Ali Rahmanpour
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Ali Rahmanpour156 views
Information Technology Project Management Persian von Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K views
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach von Alireza Chalekaee
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Alireza Chalekaee191 views
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum) von Neda Ansari
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
Neda Ansari949 views
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system... von Sadegh Yazdani
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
سیستم مالی و اقتصادی قرارداد های جدید نفت و گاز Financial and economic system...
Sadegh Yazdani218 views

Equipment and human resource management in construction project

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫مهر‬95 ‫مدیریت‬‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫در‬‫عمرانی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مهندسي‬ ‫معاونت‬ ‫فرهمندشاد‬ ‫بابك‬
 • 2. ‫یکی‬‫از‬‫شاخصهای‬‫اصلی‬‫توسعه‬‫یافتگی‬‫در‬‫دنیای‬‫امروز‬، ‫برخورداری‬‫کشورها‬‫از‬‫زیرساختهای‬‫مطمئن‬‫اقتصادی‬‫متکی‬ ‫به‬‫صنایع‬‫مادر‬‫و‬‫تاسیسات‬‫زیر‬‫بنائی‬‫می‬‫باشد‬. ‫دارا‬‫بودن‬‫منابع‬‫الزم‬‫برای‬‫اجرای‬‫پروژه‬‫های‬‫بزرگ‬ ‫صنعتی‬–‫عمرانی‬‫به‬‫ویژه‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫ماهر‬‫و‬‫مدیر‬ ‫از‬‫شروط‬‫اصلی‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫این‬‫امر‬‫مهم‬‫می‬‫باشد‬. ‫امروز‬‫توان‬‫مدیریتی‬،‫مدیران‬‫کار‬‫آمد‬،‫عنصری‬ ‫شناخته‬‫شده‬‫و‬‫اساسی‬‫در‬‫طراحی‬‫وهدایت‬‫سیستمها‬‫می‬ ‫باشند‬‫در‬‫واقع‬‫اعمال‬‫صحیح‬‫مدیریت‬‫تاثیری‬‫مستقیم‬‫در‬ ‫مقدمه‬
 • 3. ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫تعداد‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫عمرانی‬ : 1-‫اجرایی‬ ‫نیروی‬ 2-‫کارگاهی‬ ‫مدیریت‬ ‫نیروی‬ 3-‫پشتیبانی‬ ‫نیروی‬(‫مرکزی‬ ‫دفتر‬)
 • 5. 1-‫نیروی‬‫اجرایی‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫برآورد‬‫فعالیتهایی‬‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مشخص‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬‫میشود‬.‫مشخص‬ ‫با‬‫نوع‬ ‫شدن‬ ،‫پروژه‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کارگران‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫برداری‬ ‫منحنی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬‫زمانی‬ ‫شبکه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ،‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫کارگران‬ ‫به‬‫نمود‬.
 • 6. ‫شماره‬ ‫جدول‬(1)‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اجرایی‬ ‫نیروی‬ ‫نمونه‬ ‫بطور‬ ‫نشان‬ ‫را‬‫می‬‫دهد‬.
 • 7. ‫هزینه‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫بهره‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫ساختمانی‬ ‫کارهای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫یادآوری‬ ‫ساختمانی‬”‫انساني‬ ‫منابع‬”‫هستند‬.‫کارگران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫حوصله‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫خسته‬ ،‫دارند‬ ‫دوستانه‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫کارفرما‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫کار‬ ‫بهینه‬ ‫کارایی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هرگز‬. ‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬: ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬
 • 8. ‫و‬ ،‫کار‬ ‫ساعات‬ ،‫فیزیکی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ابزار‬ ،‫ایمنی‬ ‫شرایط‬ ،‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارگران‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫روحیه‬. ‫در‬‫ارزیابی‬‫آثار‬‫تحمیلی‬‫فیزیکی‬‫بر‬،‫کارگران‬‫مسائل‬‫بسیاری‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫در‬‫بررسی‬‫های‬‫به‬‫عمل‬‫آمده‬‫روشن‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫حداکثر‬‫آهنگ‬‫مصرف‬‫انرژی‬ ‫یک‬‫کارگر‬‫بطور‬‫متوسط‬‫در‬‫دراز‬‫مدت‬‫با‬‫انرژیی‬‫که‬‫صرف‬‫راهپیمایی‬‫می‬ ،‫شود‬‫برابر‬‫است‬.‫ادامه‬‫فعالیت‬‫سنگین‬،‫تر‬‫به‬‫خستگی‬‫فیزیکی‬‫و‬‫کاهش‬ ‫کارکرد‬‫منجر‬‫می‬‫شود‬.،‫بنابراین‬‫نیازهای‬‫فیزیکی‬‫کار‬‫باید‬‫طوری‬‫تنظیم‬ ‫شود‬‫که‬‫با‬‫ظرفیت‬‫کاری‬‫کارگر‬‫هماهنگ‬‫باشد‬.‫خستگی‬‫فیزیکی‬‫از‬‫نگهداشتن‬ ‫یک‬‫جسم‬‫به‬‫مدت‬‫زیاد‬‫و‬‫در‬‫موقعیت‬‫ثابت‬‫وهمچنین‬‫فعالیت‬‫بیش‬‫ازحد‬‫کارگر‬ ‫ایجاد‬‫می‬‫شود‬. ‫بعضی‬‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫نشان‬‫داده‬‫اند‬‫که‬‫بهره‬‫دهی‬‫کارگران‬‫با‬‫تداوم‬ ‫کار‬‫در‬‫ساعات‬‫اضافی‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬.‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫هفته‬ ‫کاری‬‫حدود‬44،‫ساعته‬‫مدت‬‫کار‬‫بهینه‬‫کارگران‬‫کار‬‫ساختمانی‬‫باشد‬. ‫ا‬‫معموال‬‫بهره‬‫دهی‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫اول‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫یافته‬‫لیکن‬‫در‬‫سه‬‫هفته‬ ‫بعدی‬‫تا‬‫حدی‬‫جبران‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫سپس‬‫رو‬‫به‬‫نزول‬‫گذاشته‬‫تا‬‫آنکه‬‫پس‬ ‫ازحدود‬9‫هفته‬‫به‬‫پایین‬‫ترین‬‫سطح‬‫کارایی‬‫می‬‫رسد‬.‫در‬‫ابتدای‬‫اضافه‬ ،‫کاری‬‫تولید‬‫کل‬‫کارگران‬‫در‬‫هفته‬‫باالتر‬‫از‬‫کارکرد‬‫استاندارد‬44‫ساعت‬ ‫در‬‫هفته‬‫می‬‫باشد‬.‫بهره‬‫دهی‬‫پیوسته‬‫کاهش‬‫می‬،‫یابد‬‫و‬‫محصول‬50‫ساعت‬‫یا‬ 60‫ساعت‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫تا‬‫آنجا‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫ا‬‫تقریبا‬8‫هفته‬‫به‬ ‫حدود‬‫محصول‬‫کار‬‫نزدیک‬‫به‬44‫ساعت‬‫کار‬‫در‬‫هفته‬‫می‬‫رسد‬.‫اگر‬‫هزینه‬ ‫دستمزدی‬‫اضافه‬‫کار‬‫را‬‫در‬‫نظر‬،‫بگیریم‬‫روشن‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫هزینه‬‫نیروی‬ ‫کارگر‬‫برای‬‫واحد‬‫تولید‬‫همیشه‬‫در‬‫حالت‬‫اضافه‬‫کاری‬‫بیشتر‬‫از‬‫کار‬‫عادی‬
 • 9. −‫کارگران‬ ‫دستاوردهای‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ −‫ابزارآالت‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ −‫کار‬ ‫مجدد‬ ‫انجام‬ ‫ضرورت‬ −‫گروه‬ ‫در‬ ‫کارگران‬ ‫جایگزینی‬ ‫استمرار‬ ‫عدم‬ −‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ −‫پروژه‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دستاوردهاو‬ ‫تشخیص‬ ‫عدم‬ −‫کارگران‬ ‫مهارتهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ناتوانی‬ −‫تعهد‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫کفایت‬ ‫بی‬ ‫کارکنان‬ ‫وجود‬ −‫بین‬ ‫هماهنگی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حرفه‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫عدم‬ ‫پیوسته‬ ‫کارهای‬ −‫کار‬ ‫محوطه‬ ‫در‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کارگر‬ ‫تعداد‬ ‫وجود‬ −‫مناسب‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫کارگر‬ ‫کارکرد‬ ‫صحیح‬ ‫ارزیابی‬ ‫عدم‬ −‫کارگران‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ −‫کارگران‬ ‫فردی‬ ‫ومشکالت‬ ‫شخصی‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ −‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫بازرسی‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ −‫مختلف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫عناصر‬ ‫بین‬ ‫نارسا‬ ‫ارتباط‬ ‫وجود‬ −‫کاری‬ ‫ایمنی‬ ‫غیر‬ ‫شرایط‬ ‫وجود‬ −‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫کارگران‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ −‫کارگران‬ ‫به‬ ‫احترامی‬ ‫بی‬
 • 10. ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫کننده‬ ‫تشویق‬ ‫عوامل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ، ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫عبارتنداز‬ ‫عوامل‬: −‫مختلف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حرفه‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫خوب‬ ‫روابط‬ −‫کارگران‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وآموزشی‬ ‫توجیهی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ −‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫ومطابق‬ ‫مناسب‬ ‫ایمنی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ −‫کار‬ ‫بودن‬ ‫بخش‬ ‫ولذت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ −‫کارگران‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ −‫کارگران‬ ‫دستاوردهای‬ ‫به‬ ‫گزاری‬ ‫ارج‬ ‫و‬ ‫تقدیر‬ −‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ومشخص‬ ‫واضح‬ ‫هدفهای‬ ‫داشتن‬ −‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ −‫سرعت‬ ‫با‬ ‫درآمدکارگران‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫وکیفیت‬ −‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫کارگران‬ ‫انسانی‬ ‫شخصیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫کارگران‬ ‫های‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫مذهبی‬ ‫روحیه‬
 • 11. 2-‫نیروی‬‫مدیریتی‬‫کارگاه‬ ‫نیروی‬‫رئیس‬ ‫شامل‬ ‫کارگاه‬ ‫ثابت‬ ‫انسانی‬ ،‫بردار‬ ‫نقشه‬ ،‫کارگاه‬ ‫مهندس‬ ،‫کارگاه‬ ‫تکنسین‬‫مختلف‬ ‫های‬‫کارکنان‬ ،‫حسابدار‬ ، ‫خدماتی‬ ‫کارگران‬ ‫و‬ ‫اداری‬‫چون‬‫و‬ ‫راننده‬ ‫و‬ ‫آبدارچی‬...‫باشد‬ ‫می‬. ‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬(2)‫مدیریتی‬ ‫نیروی‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ابنیه‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫کارگاه‬‫مبلغ‬ ‫موافقتنامه‬600‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫لایر‬ ‫میلیون‬. ‫و‬‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫نیز‬(3)‫نیروی‬ ‫نیاز‬ ‫بر‬ ‫راهسازی‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬ ‫کارگاه‬ ‫مدیریتی‬‫اساس‬
 • 13. ‫نوع‬‫کار‬:‫راهسازی‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغ‬:‫یک‬ ‫میلیارد‬‫لایر‬ ‫تجهیز‬ ‫مدت‬ ‫کارگاه‬:2‫ماه‬ ‫مدت‬‫کار‬ ‫اجرای‬: 22‫ماه‬ ‫نواقص‬ ‫رفع‬ ‫مدت‬:4 ‫ماه‬ ‫برچیدن‬ ‫مدت‬ ‫کارگاه‬1‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫نواقص‬ ‫رفع‬ ‫از‬ ‫واجرای‬‫طبق‬ ‫کار‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬.
 • 14. 3-‫نیروی‬‫پشتیبانی‬(‫دفتر‬ ‫مرکزی‬) ‫نیروی‬،‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫شامل‬ ‫مرکزی‬ ‫دفتر‬ ‫انسانی‬ ‫مدیر‬ ،‫فنی‬ ‫مدیر‬ ،‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مدیر‬، ‫پروژه‬ ‫مترور‬‫حسابداری‬ ‫رئیس‬ ،‫کش‬ ‫نقشه‬ ،‫فنی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫نیروهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫گردد‬. ‫جدول‬‫شماره‬(4)‫این‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫پیمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫نیروها‬‫میزان‬ ‫کارکرد‬‫یک‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫سالیانه‬
 • 17. ‫ماشین‬‫آالت‬‫ساختمانی‬ ‫امروزه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نقش‬‫در‬ ‫مهمی‬‫هزینه‬ ،‫اجرا‬ ‫چگونگی‬ ‫تکمیل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عمرانی‬ ‫طرحهای‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬. ‫حضور‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫قابلیتهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫زمینه‬‫برای‬ ‫را‬‫طراحی‬‫اجرای‬ ‫و‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬ ‫سازد‬.‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫تملک‬ ‫چگونگی‬‫ماشین‬ ‫از‬‫سهم‬ ‫آالت‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬‫های‬ ‫هزینه‬‫یک‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫دارد‬ ‫طرح‬. ‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫ماشین‬‫آالت‬‫صنعتی‬‫در‬‫اجرای‬‫طرحهای‬ ‫عمرانی‬‫به‬‫روشهای‬‫گوناگون‬‫امکان‬‫پذیر‬‫می‬‫باشد‬:
 • 18. ‫تملک‬ ‫و‬ ‫خرید‬: ‫نظر‬ ‫از‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بعضی‬ ‫خرید‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫توجیه‬ ‫اقتصادی‬.‫در‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫زیر‬ ‫عوامل‬ ‫باید‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تملک‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫گیرد‬: 1-‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫عملیات‬ ‫حجم‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ماشین‬ 2-‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ 3-‫ماشین‬ ‫استهالک‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫هزینه‬ 4-‫ماشین‬ ‫نگهداری‬ ‫قیمت‬ 5-‫ماشین‬ ‫اسقاطی‬ ‫قیمت‬ 6-‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫چگونگی‬ ‫آن‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ساده‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫فوق‬ ‫عامل‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خرید‬ ‫پذیری‬ ‫توجیه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ریاضی‬
 • 19. ‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫معین‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫خرید‬ ‫حق‬ ‫با‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫مشخص‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬. ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫اجاره‬ ‫زمانی‬‫توجیه‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫مشکل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫اجاره‬ ‫باشد‬ ‫ناپذیر‬ ‫نماید‬ ‫حل‬ ‫را‬.‫اجاره‬ ‫در‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کرایه‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬. ‫هر‬‫که‬ ‫است‬ ‫معایبی‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫دارای‬ ‫فوق‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫خاصی‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫در‬‫الزم‬ ‫های‬ ‫بررسی‬‫یک‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫اقدام‬‫شود‬.
 • 20. ‫برنامه‬‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ریزی‬‫آالت‬: ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫و‬ ‫صحیح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫است‬.،‫ماشین‬ ‫وجود‬ ‫صرف‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بلکه‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫می‬ ‫موثر‬ ‫کاهش‬‫باشد‬. ‫ماشین‬ ‫ا‬ً َ‫معموال‬‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫متوالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬‫از‬ ‫صحیح‬‫میزان‬ ‫کمک‬ ‫بهینه‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫کارایی‬‫میکند‬. ‫عملیات‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬‫در‬ ‫خاکی‬‫دو‬ ‫متوسط‬ ‫زمین‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫لودر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بلدوزر‬ ‫دستگاه‬ ‫کامیون‬ (‫نسبت‬ ‫به‬‫حمل‬ ‫مسافت‬)‫کار‬‫کنند‬ ‫می‬.‫کار‬ ‫برنامه‬ ‫اینگونه‬‫ها‬ ‫دستگاه‬‫دقیقه‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫بیکار‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بطوریکه‬ ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫ثانیه‬ ‫حتی‬ ‫و‬
 • 21. ‫کارآیی‬‫ماشین‬‫آالت‬: ‫همراه‬،‫سازنده‬ ‫کارخانه‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫حجم‬ ،‫قدرت‬ ‫منحنیهای‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫طبیعی‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬ ‫کار‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬.‫و‬ ‫جداول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫برنامه‬ ‫باید‬ ،‫کار‬ ‫طبیعی‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫همچنین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫تنظیم‬ ‫گردد‬.‫می‬ ‫کاهش‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫کارایی‬ ‫این‬ ‫بزرگ‬ ‫طرحهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫گیرد‬ ‫قرا‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫موضوع‬.
 • 22. ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫چگونگی‬‫سهم‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫عمرمفید‬‫دارد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫قیمت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫صحیح‬ ‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫دستگاهها‬ ‫اینگونه‬ ‫باالی‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬‫دستورالعملهای‬ ‫طبق‬ ‫نگهداری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫سازنده‬ ‫کارخانه‬.‫هر‬ ‫برای‬ ‫سنگین‬ ‫دستگاه‬‫سرویس‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫باید‬ ‫انجام‬ ‫اقدامات‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫تنظیم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫شده‬‫دستگاه‬ ‫روی‬‫زمان‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ،‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫گردد‬ ‫درج‬.‫را‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬
 • 23. ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬: ‫زمانی‬‫خریداری‬ ‫ساختمانی‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬‫میشود‬، ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫مشخصات‬ ‫باید‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫او‬ ‫گیرد‬.‫صاحب‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫دارای‬ ‫باید‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫معینی‬ ‫برنامه‬ ‫باشد‬ ‫اصلی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫هر‬ ‫سوابق‬ ‫مناسبی‬ ‫کارتهای‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ماشین‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬‫یادداشت‬ ‫شود‬‫گردد‬.‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫مالی‬ ‫تاریخچه‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالک‬ ‫دهد‬. ‫بین‬ ‫های‬ ‫مقایس‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬‫های‬ ‫هزینه‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫مالکیت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫گیری‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫کارخانجات‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫راهنما‬ ‫عنوان‬‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬.‫اقتصادی‬ ‫عمر‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬
 • 24. ‫جدول‬‫شماره‬8‫گزارشی‬ ‫فرم‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫تعیین‬ ‫پروژه‬‫شده‬‫است‬. ‫این‬‫این‬ ‫انتقال‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هرهفته‬ ‫فرم‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫سوابق‬ ‫اصلی‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫ماشین‬‫مرکزی‬ ‫اداره‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
 • 26. ‫جدول‬‫شماره‬(5)‫هر‬ ‫استهالک‬ ‫مخارج‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬‫نشان‬ ‫را‬‫میدهد‬:
 • 27. ‫شماره‬ ‫جدول‬(6)‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫اجاره‬ ‫سوابق‬‫نشان‬ ‫را‬‫می‬ ‫دهد‬. ‫پیمانکاری‬‫صاحب‬ ‫که‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫میزان‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫ماهیانه‬‫ماشین‬ ‫برای‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫آالت‬ ‫بگیرد‬. ‫فرم‬‫شماره‬ ‫جدول‬(6)‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫گردد‬ ‫اصالح‬ ‫هفتگی‬ ‫یا‬ ‫روزانه‬ ‫اجاره‬. ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫اجاره‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫است‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫عمل‬‫گردد‬:
 • 29. ‫شماره‬ ‫جدول‬(7)‫سایر‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫سوابق‬ ‫نگهداری‬ ‫جهت‬ ‫مناسبی‬ ‫نمونه‬ ‫بهره‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫دستگاه‬ ‫برای‬ ‫گیری‬‫میدهد‬.
 • 30. ‫تعیین‬‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫نیاز‬: ‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫پروژه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫روی‬ ‫از‬‫حجم‬ ‫عملیات‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫فعالیتهایی‬‫مشخص‬ ،‫پذیرد‬ ‫میگردد‬. ‫با‬‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫شدن‬ ‫مشخص‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫استفاده‬‫می‬ ،‫پروژه‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫خدماتی‬ ‫شبکه‬ ،‫برداری‬ ‫منحنی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ،‫پروژه‬‫به‬ ‫احتیاج‬‫را‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫نمود‬ ‫تعیین‬. ‫جدول‬‫شماره‬(9)‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫نمونه‬‫دهد‬:
 • 32. ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬: ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫انتخاب‬ ‫اغلب‬ ‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫پیمانکاران‬.‫که‬ ‫مخارجی‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫مقداری‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫گردانده‬ ‫باز‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬.‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫پولی‬ ‫پیمانکار‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫بلکه‬ ،‫پردازد‬ ‫نمی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫گیری‬.‫که‬ ‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ‫چنین‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫درآمد‬ ‫گردد‬ ‫خریداری‬ ‫نباید‬ ‫ماشینی‬. ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫نباید‬ ‫هرگز‬ ‫پیمانکار‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬(‫اندازه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬)‫خریداری‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آالتی‬ ‫ماشین‬ ‫خریداری‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫پروژه‬ (‫اندازه‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬)‫نماید‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬.‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫نباشد‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫نتوان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫برگشت‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫هزینه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫خرید‬ ‫لذا‬ ‫فروخت‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫معقول‬ ‫مورد‬ ‫این‬.
 • 33. ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬: ‫سنگین‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ،‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫ا‬‫عموما‬ ‫سنگین‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫و‬‫می‬ ‫تقسیم‬‫شوند‬. ‫تقسیم‬‫ههای‬ ‫پروژ‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫بندی‬ ‫مختلف‬‫راه‬ ،‫ابنیه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫سدسازی‬ ،. ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫راهسازی‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬:‫سنگین‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫کمپرسی‬،‫بونکر‬ ،‫قیرپاش‬ ،‫میکسر‬ ‫تراک‬ ،‫کشنده‬ ‫تریلر‬ ،‫تانکر‬ ، ،‫بوس‬ ‫مینی‬ ،‫تراکتور‬‫وانت‬ ،‫سواری‬‫جرثقیل‬ ،‫جوش‬ ‫موتور‬ ، ‫ماشین‬‫آالت‬‫سنگین‬ ،‫اسکریپر‬ ،‫فینیشر‬ ،‫غلطک‬ ،‫مکانیکی‬ ‫بیل‬ ،‫گریدر‬ ،‫لودر‬ ،‫بولدوزر‬ ،‫ژنراتور‬ ،‫کمپرسور‬‫پخش‬ ‫شن‬،‫آسفالت‬ ‫کارخانه‬ ،‫واگن‬ ‫دریل‬ ،‫کن‬ ‫ماسه‬ ،‫سرند‬ ،‫الواتور‬ ،‫کوبیت‬ ،‫شکن‬ ‫سنگ‬‫پمپ‬ ،‫شور‬‫حفار‬ ،‫بتن‬ ‫پالنت‬ ‫بچنیگ‬ ،‫حفاری‬ ‫دستگاه‬ ،‫تونل‬
 • 34. ‫ماشین‬ ‫هزینه‬‫آالت‬ ‫هزینه‬ ‫اجزای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬: ‫در‬‫ماشین‬ ‫اصلی‬ ‫انواع‬ ‫صحیح‬ ‫کاربرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫قسمتهای‬ ‫شد‬ ‫بحث‬ ‫ساختمانی‬ ‫آالت‬.‫دراین‬‫هزینه‬ ‫تعیین‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫از‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫عملیات‬ ‫ساعتی‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫با‬‫این‬ ‫نکته‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫روشهایی‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رایج‬ ‫ساختمانی‬‫روشهای‬ ‫تنها‬‫نیستند‬ ‫ممکن‬ ‫پرداخته‬‫میشود‬. ‫روشن‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫شد‬ ‫خواهد‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برآورد‬ ‫که‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫مانند‬ ‫عوامل‬‫عمر‬ ‫و‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫الستیک‬. ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عواملی‬ ‫چنین‬ ‫برآورد‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬‫قبلی‬ ‫بخصوص‬‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫مشابه‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬‫میباشد‬. ‫اطالعاتی‬ ‫چنین‬ ‫اگر‬‫دسترس‬ ‫در‬‫سازنده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نباشد‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫گرفت‬ ‫تماس‬. ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
 • 35. ‫های‬ ‫هزینه‬‫مالکیت‬: 1-‫استهالک‬ 2-‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬ 3-‫هزینه‬‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫مالیات‬ ،‫بیمه‬ ‫روش‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اقالم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫محاسبه‬ ‫داده‬ ‫شرح‬‫شود‬ ‫می‬:
 • 36. 1-‫استهالک‬ ‫هزینه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬‫میروند‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬‫روش‬ ،‫مستقیم‬‫خط‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫سالها‬ ‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫دوگانه‬‫تعادل‬ ‫الف‬)‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫در‬‫ازای‬ ‫به‬ ‫یکنواخت‬ ‫استهالک‬ ،‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫هر‬‫ماشین‬ ‫عمر‬‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬.‫سالیانه‬ ‫استهالک‬ ‫بنابراین‬ ‫مستهلک‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬‫تقسیم‬ ‫شونده‬‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫بر‬ ‫سال‬.‫است‬ ‫برابر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مستهلک‬ ‫که‬ ‫مبلغی‬‫هزینه‬ ‫با‬‫ماشین‬ ‫اولیه‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫منهای‬(‫الستیکی‬ ‫چرخ‬ ‫ماشینهای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬‫هزینه‬ ‫الستیک‬‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬‫میشود‬) ‫ب‬)‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬‫سالها‬ ‫غیر‬ ‫استهالک‬ ،‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫سالها‬ ‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬ ‫ماشین‬ ‫یکنواخت‬‫نظر‬ ‫مورد‬‫در‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫استهالک‬ ‫بیشترین‬ ‫روش‬ ‫این‬‫نخست‬ ‫سال‬‫و‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫در‬.‫مبلغ‬‫شونده‬ ‫مستهلک‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقدار‬ ‫همان‬‫میشود‬. ‫هر‬ ‫استهالک‬‫سال‬‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫ضرب‬ ‫با‬‫ضریب‬ ‫در‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫کردن‬
 • 37. ‫پ‬)‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬‫تعادل‬ ‫شمار‬ ‫مجموع‬ ‫روش‬ ‫مانند‬ ،‫تعادل‬ ‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫استهالک‬ ‫حداکثر‬ ،‫سالها‬‫اولین‬ ‫در‬‫به‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫سال‬ ‫دست‬‫آید‬ ‫می‬‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اما‬ ، ‫می‬ ،‫تعادل‬‫میزان‬ ‫توان‬‫ضرب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫سال‬ ‫استهالک‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫استهالک‬ ‫ضریب‬ ‫کردن‬‫سال‬ ‫ابتدای‬‫ماشین‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫آورد‬.‫از‬ ‫را‬ ‫سالیانه‬ ‫استهالک‬ ‫ضریب‬ ‫تقسیم‬2(‫یا‬%200)‫دست‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫عمر‬ ‫به‬ ‫آوریم‬ ‫می‬.‫ضریب‬ ،‫بنابراین‬‫ماشینی‬ ‫استهالک‬”5‫ساله‬“ ‫است‬ ‫برابر‬‫با‬0/4‫یا‬40‫درصد‬‫دو‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫تعادل‬ ‫دوگانه‬ ‫خط‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫استهالک‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ماشین‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫استهالک‬ ‫تعیین‬ ‫دیگر‬ ‫روش‬ ‫تحویل‬ ‫استهالک‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫نمی‬.‫کمتر‬ ‫نباید‬ ‫ماشین‬ ‫دفتری‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫با‬ ‫کرد‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ‫گردد‬ ‫متوقف‬ ‫استهالک‬ ‫محاسبه‬ ‫اسقاطی‬ ‫ارزش‬
 • 38. 2-‫هزینه‬‫سرمایه‬‫گذاری‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬(‫سود‬ ‫یا‬)‫هزینه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫می‬ ‫ماشین‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫سالیانه‬‫شود‬(‫که‬‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬.)‫قرض‬ ‫آن‬ ‫وجه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫گرفته‬‫باشد‬ ‫شده‬‫وجه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫بهره‬ ‫بدهی‬ ‫ا‬‫صرفا‬ ، ‫آید‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬.‫اگر‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬‫مربوطه‬ ‫ماشین‬ ‫ای‬ ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫گذاشته‬ ‫هزینه‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شرکت‬ ‫هگذاری‬ ‫سرمای‬ ‫بازده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬ ‫معادل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬ ،‫بنابراین‬‫حاصل‬ ،‫گذاری‬‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫ضرب‬ ‫ارزش‬ ‫در‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫ساعت‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬‫شود‬.‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫از‬‫هزینه‬ ‫متوسط‬‫سرمایه‬ ‫محاسبه‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫گذاری‬‫میکنند‬.
 • 39. 3-‫هزینه‬‫انبارداری‬ ،‫مالیات‬ ،‫بیمه‬ ‫هزینه‬،‫تصادف‬ ،‫دزدی‬ ،‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫بیمه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫بیمه‬ ‫را‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫تعهد‬ ‫و‬‫می‬ ‫شامل‬‫شود‬.‫مالیات‬ ‫هزینه‬ ‫جواز‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مالکیت‬ ‫مالیات‬ ‫هزینه‬ ‫معرف‬‫بهره‬ ‫برداری‬‫از‬‫است‬ ‫آن‬.‫هزینه‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫انبارداری‬ ‫هزینه‬ ‫نقلیه‬ ‫وسیله‬ ‫انبار‬ ‫محوطه‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬‫امکانات‬ ‫و‬ ‫دستمزد‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫ها‬ ‫نگهبان‬‫به‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬ ‫باالسری‬ ‫هزینه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫مستقیم‬. ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مالیاتها‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫هزینه‬ ‫نمود‬ ‫معلوم‬ ‫سالیانه‬ ‫مبنای‬.‫هزینه‬ ‫این‬‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫تقسیم‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫اجرای‬ ‫ساعت‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫مورد‬ ‫یکنند‬‫هزینه‬ ‫تا‬‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ساعتی‬.‫های‬ ‫هزینه‬ ‫برای‬ ‫سالیانه‬ ‫هزینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫انبارداری‬‫کل‬ ‫ماشین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫آالت‬.‫را‬ ‫مالیات‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هم‬‫محاسبه‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫کرد‬.
 • 40. ‫کل‬‫هزینه‬‫مالکیت‬: ‫کل‬‫مالکیت‬ ‫هزینه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬،‫استهالک‬ ‫مقدار‬ ‫مجموع‬‫سرمایه‬ ‫گذاری‬‫مالیات‬ ،‫بیمه‬ ،‫انبارداری‬ ‫و‬‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫هزینه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫اجزاء‬‫هزینه‬ ‫اساس‬‫در‬ ‫سالیانه‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬.‫سالیانه‬ ‫هزینه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫اجزاء‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬،‫آیند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫برحسب‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مالکیت‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬‫نمود‬ ‫بیان‬ ‫ساعتی‬ ‫هزینه‬ ‫صورت‬ ‫به‬. ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫عملیات‬) ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬‫آالت‬ ‫ماشین‬،‫کنند‬ ‫کار‬ ‫ایجاد‬‫میشوند‬‫و‬‫هزینه‬ ،‫بنابراین‬‫مقدار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫تغییر‬ ‫اجرایی‬ ‫کار‬ ‫شرایط‬ ‫و‬‫میکنند‬. ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مسئوالن‬ ‫دستمزد‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شود‬.‫پس‬ ‫ا‬‫معموال‬ ‫که‬‫هزینه‬ ‫بقیه‬ ‫محاسبه‬ ‫از‬‫به‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫محاسبه‬ ‫جداگانه‬ ‫جزیی‬ ‫عنوان‬‫میگردد‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اجرایی‬ ‫هزینه‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬: 1-‫سوخت‬ ‫هزینه‬ 2-‫خدمات‬ ‫هزینه‬ 3-‫هزینه‬‫تعمیرات‬ 4-‫الستیک‬ ‫هزینه‬ 5-‫هزینه‬‫خاص‬ ‫اقالم‬
 • 41. ‫تصمیم‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ،‫اجاره‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫پی‬ ‫یا‬ ‫این‬‫کردن‬ ‫اجاره‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ساختمانی‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ‫یا‬‫تملیک‬ ‫شرط‬‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫جواب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرسشی‬ ‫است‬.‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬‫است‬ ‫تعهدی‬‫که‬ ‫ثابت‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ،‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫خرید‬ ‫اختیار‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫از‬ ‫بخشی‬ ‫قیمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫پرداخت‬ ‫معتبر‬ ،‫خرید‬‫بود‬ ‫خواهد‬.‫تنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدتی‬ ‫کوتاه‬ ‫توافق‬ ‫اجاره‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اجاره‬ ‫مورد‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬‫اجاره‬ ‫مدت‬‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫ای‬ ‫روزه‬(‫ا‬‫معموال‬)‫دارد‬ ‫اعتبار‬.‫به‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫غالب‬ ‫گرایش‬ ‫اجاره‬‫اجاره‬ ‫یا‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ساختمانی‬ ،‫گرایش‬ ‫این‬ ‫دالیل‬ ‫جمله‬‫هزینه‬ ،‫تورم‬‫و‬ ‫استقراضی‬ ‫وجوه‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫تقاضای‬ ‫آهنگ‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نوسانهای‬‫ساختمانی‬ ‫خدمت‬‫می‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫توان‬.‫مالکیت‬ ‫مزایای‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫از‬ ‫عبارت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کنترل‬‫آالتی‬ ‫ماشین‬ ‫منابع‬ ‫کامل‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬‫آالت‬ ‫ماشین‬‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬.،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫اجاره‬‫تملیک‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬( .‫اجاره‬ ‫برای‬‫کردن‬ ‫ا‬‫معموال‬‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫ای‬ ‫اولیه‬ ‫سرمایه‬)‫به‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫تحلیل‬ ‫ماشین‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬‫پیچیده‬ ‫آالت‬‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬
 • 42. ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ •1-‫نشریه‬449‫برداري‬ ‫بهره‬ ‫مدیریت‬ ‫عمراني‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ •2-، ‫عمراني‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫مدیریت‬ ‫مرجع‬ ‫روانشادنیا‬ ‫مهدي‬
 • 43. ‫پایان‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫حسن‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ b.farahmand@notashafra.com