expertbijeenkomst veehouderij 2010 gerard abbink nematoden arjan reijneveld blgg agroxpertus expertbijeenkomst veehouderij oktober 2010 voederwaarde-onderzoek expertbijeenkomst akkerbouw 2011 akkerbouw expertbijeenkomst expertbijeenkomst veehouderij 2011 pieter brons alie hissink bodemvruchtbaarheid expertbijeenkomst akkerbouw 2010 melkproductie fosfaat mineralenkringloop melkveehouderij kringloopwijzer pansencharakter ruwvoerbenutting ruwvoer bemesting grasland graskuilen suzan nicolasen martine bruinenberg silage silagemanager aaltjes bemestingsadvisering nutriënten benutting veehouderij bodemleven check teelt bodem bemestingsnormen bemestingsmonitor expertdagen cec zwavel ton van gastel portal bemestingswijzer conservering broei koe melkvee bemesting kuilkwaliteit voederwaarde lto melkveewet dierrechten mineralenbeleid saldo sector expertbijeenkomsten bas bassa silagenmanager silagen grundfutterbewertung milchproduktion futterwert silagequalität grundfutterbereitung pansenazidose futterbewertung abbaubarkeit verteringssnelheid penseiwit topkuil de marke pensverzuring penskarakter kuilkenner recommendation phosphorus buffering capacity quantity fertilization agricultural analyse beregening onderzoek pf-curve bemonstering droogte bodemstructuur nutriëntenlevering bodemweerbaarheid bodemkwaliteit beheersing bodemvoedselweb opbrengst kwaliteit onttrekking efficiëntie nf-curve verslagen aaltjesalert bedrijfsresultaat bodemgezondheid roofaaltjes bemonsteringsstrategie petra van vliet organische mest k-advies mijn toepassingen mycotoxinen trend fosfaat in graskuil bekalking structuur c/s ratio s-index regelgeving conserveringsindex grasland k advies fosfaatadvies organische stofbalans kuilkenner snijmais bestendigheid chloor gerard abbink expertbijeenkomst veehouderij oktober 2010 maisaaltje dna mijn percelen structuurdriehoek calcium bex flex p harm keidel stengelaaltjes friesland campina vetzuren monstername graskuil
Mehr anzeigen