Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

B&F #568

37.891 Aufrufe

Veröffentlicht am

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #568

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

B&F #568

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #568 16 dekemberi, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 ãïûâòîåþóäò úõëâîåþòì ôëíçå, èàïâîëþòì øåíïõâïú ìóä óôîë ûâòîò öæåþï òíôäïúòòì çîæòì ðïîïäåäóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþï ìóä óôîë æï óôîëòíôäïúòòì çîæòì ðïîïäåäóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþï ìóä óôîë æï óôîëòíôäïúòòì çîæòì ðïîïäåäóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþï ìóä óôîë æï óôîëòíôäïúòòì çîæòì ðïîïäåäóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþï ìóä óôîë æï óôîëòíôäïúòòì çîæòì ðïîïäåäóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâîåþï ìóä óôîë æï óôîë ûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñëâåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïúûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñëâåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïúûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñëâåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïúûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñëâåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïúûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñëâåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïú áâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúòïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòìáâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúòïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòìáâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúòïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòìáâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúòïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòìáâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúòïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòì ôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþïôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþïôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþïôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþïôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòóäò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþï þòóöåüòæïí.þòóöåüòæïí.þòóöåüòæïí.þòóöåüòæïí.þòóöåüòæïí. ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 òíôäïúòïìàïí þîûëäï ãïæïèùñâåü ôïçïøòï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 îåãóäïúòåþò æïîåãóäïúòåþò æïîåãóäïúòåþò æïîåãóäïúòåþò æïîåãóäïúòåþò æï ãîûåäâïæòïíòãîûåäâïæòïíòãîûåäâïæòïíòãîûåäâïæòïíòãîûåäâïæòïíò õåæâòìõåæâòìõåæâòìõåæâòìõåæâòì ïîïîìåþëþï –ïîïîìåþëþï –ïîïîìåþëþï –ïîïîìåþëþï –ïîïîìåþëþï – þòçíåìòìþòçíåìòìþòçíåìòìþòçíåìòìþòçíåìòì øåíòøâíåþòøåíòøâíåþòøåíòøâíåþòøåíòøâíåþòøåíòøâíåþò õåäòìóôäåþïìõåäòìóôäåþïìõåäòìóôäåþïìõåäòìóôäåþïìõåäòìóôäåþïì ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „ïâòïêëèðïíòåþò„ïâòïêëèðïíòåþò„ïâòïêëèðïíòåþò„ïâòïêëèðïíòåþò„ïâòïêëèðïíòåþò èçïæ ïîòïíèçïæ ïîòïíèçïæ ïîòïíèçïæ ïîòïíèçïæ ïîòïí ãïíïïõäëíãïíïïõäëíãïíïïõäëíãïíïïõäëíãïíïïõäëí îóìåàòæïí ôîåíåþò,îóìåàòæïí ôîåíåþò,îóìåàòæïí ôîåíåþò,îóìåàòæïí ôîåíåþò,îóìåàòæïí ôîåíåþò, îïæãïíîïæãïíîïæãïíîïæãïíîïæãïí ìïáïîàâåäë,ìïáïîàâåäë,ìïáïîàâåäë,ìïáïîàâåäë,ìïáïîàâåäë, îëãëîúîëãëîúîëãëîúîëãëîúîëãëîú üóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäò ðîëæóáüò, îóìåàøòðîëæóáüò, îóìåàøòðîëæóáüò, îóìåàøòðîëæóáüò, îóìåàøòðîëæóáüò, îóìåàøò èëàõëâíïæòï”èëàõëâíïæòï”èëàõëâíïæòï”èëàõëâíïæòï”èëàõëâíïæòï” ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ìïáïîàâåäëì ïîèòï æéåì „ìïìëôäë-„ìïìëôäë-„ìïìëôäë-„ìïìëôäë-„ìïìëôäë- ìïèåóîíåëìïèåóîíåëìïèåóîíåëìïèåóîíåëìïèåóîíåë êëëðåîïüòâòìêëëðåîïüòâòìêëëðåîïüòâòìêëëðåîïüòâòìêëëðåîïüòâòì øåìïõåþ òíòúòîåþóäòøåìïõåþ òíòúòîåþóäòøåìïõåþ òíòúòîåþóäòøåìïõåþ òíòúòîåþóäòøåìïõåþ òíòúòîåþóäò êïíëíò ìïþëäëëæêïíëíò ìïþëäëëæêïíëíò ìïþëäëëæêïíëíò ìïþëäëëæêïíëíò ìïþëäëëæ þëäëì èëóéåþìþëäëì èëóéåþìþëäëì èëóéåþìþëäëì èëóéåþìþëäëì èëóéåþì êëëðåîïüòâåþòìêëëðåîïüòâåþòìêëëðåîïüòâåþòìêëëðåîïüòâåþòìêëëðåîïüòâåþòì øåáèíòì ðîëúåìì“øåáèíòì ðîëúåìì“øåáèíòì ðîëúåìì“øåáèíòì ðîëúåìì“øåáèíòì ðîëúåìì“ ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 - îëãëîòï áïîàóäò öïîòì îåïäóîò øåìïûäåþäëþåþò ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 îóìåàòìîóìåàòìîóìåàòìîóìåàòìîóìåàòì ïâòïìïíáúòåþòì ãïèëïâòïìïíáúòåþòì ãïèëïâòïìïíáúòåþòì ãïèëïâòïìïíáúòåþòì ãïèëïâòïìïíáúòåþòì ãïèë áâåñïíïèáâåñïíïèáâåñïíïèáâåñïíïèáâåñïíïè 300 èòäòëíòà300 èòäòëíòà300 èòäòëíòà300 èòäòëíòà300 èòäòëíòà íïêäåþòíïêäåþòíïêäåþòíïêäåþòíïêäåþò üóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäòüóîòìüóäò øåèëìïâïäò èòòéëøåèëìïâïäò èòòéëøåèëìïâïäò èòòéëøåèëìïâïäò èòòéëøåèëìïâïäò èòòéë
  2. 2. 2 www.BFM.ge #568 dekemberi 16.12.2019 Nota Bene saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 ðîëåáüò „100 ìïòíâåìüòúòë øåàïâïçå- þï þòçíåìì“ èëìïäëæíåäçå èåüïæ ïáüòóî üåèðøò èòèæòíïîåëþì æï ðòîâåäò ëîêâò- îòïíò úòêäò óðîåúåæåíüëæ èïéïäò øåæå- ãòà æïâïìîóäåà, – ïèòì øåìïõåþ åêëíë- èòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüî- èï ãïíïúõïæï. íïàòï àóîíïâïì àáèòà, ðîëåáüòì ðòî- âåäòëîêâòîòïíòúòêäòæéåæïìîóäæïæï ëîò êâòîòì ãïíèïâäëþïøò 26 òìåàò ëþòåá- üòì ðîòâïüòçåþï èëõæï, îëèåäòú ïáïèæå ãï÷åîåþóäò æï ðîïáüòêóäïæ óìïîãåþäë òñë. „ïè26ëþòåáüøòòíâåìüëîåþèïöïèøòãï- æïòõïæåì 41 èòäòëí äïîçå èåüò, îëæåìïú ìïùñòìò øåôïìåþï òñë æïïõäëåþòà 30 èò- äòëíò äïîò. øåìïþïèòìïæ, èïéïäò êëíêó- îåíúòòì, ûïäòïí ïáüòóîò æï èïéïäò òíüå- îåìòì øåæåãïæ ìïùñòìò ôïìò ãïòçïîæï 34 ðîëúåíüòà. èàäòïíëþïøò, èòíæï âàáâï, îëè ðîëåáüò „100 ìïòíâåìüòúòë øåàïâï- çåþï þòçíåìì“ ïîòì ûïäòïí ùïîèïüåþóäò, ðîòâïüòçåþï èòæòì èïéïäò üåèðòà æï ûï- äòïí èïäå ïõïä ìïðîòâïüòçåþë áëíåþïì øåâèïüåþà ïè ìòïì“, – ãïíïúõïæï íïàòï àóîíïâïè. „100ìïòíâåìüòúòëøåàïâïçåþïþòçíåìì“ ðîëåáüòì ôïîãäåþøò ãïñòæóä ëþòåáüåþì øëîòì ïîòì èåìüòòì ñëôòäò ìïðîåçòæåí- üëîåçòæåíúòï,îëèåäòúæéåìãïèïîàóä ìïöïîë ïóáúòëíçå 7 510 000 äïîïæ ãïòñò- æï, îïú ìïùñòì ôïìçå 308%-òà èåüòï. ðîòâïüòçïúòòì óðîåúåæåíüë æï èïìø- üïþóîò ðîëãîïèòì „100 ìïòíâåìüòúòë øå- àïâïçåþï þòçíåìì“ ôïîãäåþøò 100-çå èåüò êëèåîúòóäïæèòèçòæâåäòìïðîòâïüòçåþë ëþòåáüò ïóáúòëíçå ãïèïîüòâåþóäò þòó- îëêîïüòóäòðîëúåæóîåþòàïîòìãïèëüï- íòäò. ãïèïîüòâåþóäò ðîëúåæóîï ãóäòìõ- èëþì óêâå ãïèçïæåþóä ìïòíâåìüòúòë ðï- êåüåþì, èïà øëîòì óûîïâò áëíåþòì ãïíâò- àïîåþòì øåìïûäåþäëþïì ãåíåîïäóîò ãï- “åâîëðï ïîòì ìïáïîàâåäëì ùïîìóäò, åâîëðï ïîòì ìïáïîàâåäëì æéåâïíæåäò æéå æï åâîëðï ïîòì ìïáïîàâåäëì èëèïâï- äò”, - ïèòì øåìïõåþ ãòëîãò ãïõïîòïè „áïî- àóäòëúíåþòì“ïõïäãïçîæóäòëîãïíòçï- úòòì èòåî ëîãïíòçåþóä éëíòìûòåþïçå ìòüñâòàãïèëìâäòìïìãïíïúõïæï,îëèåäòú åâîëðòì ìïþÿëì èòíòìüîàï êëèòüåüøò ìï- áïîàâåäëì àïâèöæëèïîåëþïì åûéâíåþï. îëãëîú ðîåèòåî-èòíòìüîèï ïéíòøíï, ìïáïîàâåäë åâîëðïìàïí ïìå ïõäëì ïîïì- æîëì ñëôòäï. èàïâîëþòì èåàïóîòì ãïí- úõïæåþòà, åì ñâåäïôåîò áâåñïíïè „áïîàó- äò ëúíåþòì“ äòæåîàïí, þòûòíï òâïíòøâòä- àïí åîàïæ øåûäë. „ñâåäïì êïîãïæ ãâåìèòì, îëè æéåì ïî ãâòäõòíì ñâåäïì, èïãîïè òì, îïú ÷âåí ãïâï- êåàåà þëäë ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò, èïøòí, îëæåìïúïîïìëæåìïîãâáëíòïåâîëðïìàïí òìåàò ïõäë óîàòåîàëþï, îëãëîòú æéåì, ÷âåí ãâïáâì èÿòæîë óîàòåîàëþï åâîëðïì- àïí åêëíëèòêóî êëíüåáìüøò. æéåì àòàë- åóä áïîàâåäì øåóûäòï óâòçëæ òèëãçïó- îëì åâîëðïøò. åì èëõæï þëäë ùäåþòì ãïí- èïâäëþïøòæï÷âåíàòàëåóäèïïèïìàïíåî- “åâîëðï ïîòì ìïáïîàâåäëì ùïîìóäò, æéåâïíæåäò æéå æï èëèïâïäò” ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 ðïîäïèåíüèï åîëâíóäò þïíêòì 2020-2022 ùäåþòì ôóäïæ-ìïêîåæòüë æï ìïâïäóüë ðëäòüòêòì ûòîòàïæò èòèïîàóäåþåþò æïïèüêòúï ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüèï êåíÿò óñï- îï æï èõïîò æïóÿòîï ìïáïîàâåäëì ðïîäï- èåíüòì æïæãåíòäåþòì ðîëåáüì “2020-2022 ùäåþòì ôóäïæ-ìïêîåæòüë æï ìïâïäóüë ðëäòüòêòìûòîòàïæòèòèïîàóäåþåþòì”øå- ìïõåþ, îëèåäòú ìïêïíëíèæåþäë ëîãïíë- øòåîëâíóäòþïíêòìðîåçòæåíüèïêëþïãâå- íåüïûåè ùïîïæãòíï. ìõæëèïçå åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåí- üèï òìïóþîï ïîìåþóä èïêîëåêëíëèòêóî ãïîåèëçå, òíôäïúòïìï æï ðîëãíëçåþçå. àïâòì ãïèëìâäïøò, êëþï ãâåíåüïûåè ñó- îïæéåþï ãïïèïõâòäï ìïáïîàâåäëì ïîìå- þóä èòçíëþîòâò òíôäïúòòì èï÷âåíåþåä- çå, îëèåäòú 2020-2022 ùäòìàâòì 3 ðîë- úåíüòà ãïíòìïçéâîï. „èòèæòíïîå ùäòì èïîüòæïí ùäòóîò òí- ôäïúòï èòçíëþîòâ 3%-çå èïéïäò òñë æï íëåèþåîøò èïí 7.0 ðîëúåíüò øåïæãòíï. ùäòì æïìïùñòìøò òíôäïúòïçå åîàöåîïæò ôïáüëîåþòì ãïâäåíïì ¸áëíæï ïæãòäò - ïá- úòçòì ãïèë èíòøâíåäëâíïæ ãïòçïîæï àïè- þïáëì íïùïîèòì ôïìåþò, ïìåâå, èëèïüåþó- äòï ôïìåþò ìóîìïàçå, îïú åîëâíóäò þïí- êòì èëíåüïîóä ðëäòüòêïçå íïêäåþïæïï æïèëêòæåþóäò. ìåáüåèþîòì àâòæïí êò òí- ôäïúòòì çîæï æï÷áïîæï, îïú èíòøâíåäë- âïíùòäïæ äïîòì íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ãïóôïìóîåþòà æï ãïó- ôïìóîåþóä íòøíóäçå æòæõïíì øåíïî÷ó- íåþïèãïèëùâòï.îïæãïíïúêóîìòìãïóôïìó- îåþï òíôäïúòóî ðîëúåìåþøò ãïæïâòæï æï íïøåíòïíåþòìãåãèòìãïàâïäòìùòíåþòà.ïìå- âåùòíïìùïîïîòìèëãâïîåþóäòñâåäïòóîò- æòóäò ìïêòàõò, îëãëîòúïï øåôïìåþï, áë- íåþòì îåãòìüîïúòï, ìïçéâîåþòì æïçóìüå- þï æï ìõâï. ïóáúòëíçå ãïìïñòæò áëíåþòì ìïåîàë ìïùñòìò éòîåþóäåþï 150 èòäòëíò äïîòï. ðîëåáüòì ãïíõëîúòåäåþòì øåæåãïæ 2 500 ïõïäò ìïèóøïë ïæãòäò øåòáèíåþï, èëìï- äëæíåäò òíâåìüòúòòì èëúóäëþï êò æïïõ- äëåþòà 200 èäí äïîò òáíåþï. ïóáúòëíòòáíåþïèóæèòâïæøåâìåþïæòæï åüïðëþîòâïæ æïåèïüåþï ïõïäò ëþòåáüåþò. ìïðîòâïüòçåþë ëþòåáüåþòì íóìõï èëòúïâì áâåñíòì èïìøüïþòà ìïõåäèùòôëì ìïêóàîå- þïøò ïîìåþóä óûîïâ áëíåþïì æï èëòúïâì àþòäòììï æï ìïáïîàâåäëì 45-èæå áïäïá- ìï æï èóíòúòðïäòüåüì. ìïðîòâïüòçåþë íóìõïøòï ìïèîåùâåäë ëþòåáüåþò, ìïìïùñë- þë æï ìïüþëîå èåóîíåëþåþò, ìïèåæòúòíë æïùåìåþóäåþåþò,ìðëîüóäòòíôîïìüîóá- üóîï, ìïìüóèîëåþò æï æåâåäëðåîåþòìà- âòì ìïòíüåîåìë ìõâï ìïõåäèùòôë áëíåþï. àïæ óíæï âòïèïñëà òèòà, îïú ãâåäëæåþï ùòí. ïè ñâåäïôåîì èòâïéùòåà ÷âåíì äòæåî- àïí,þòûòíïòâïíòøâòäàïíåîàïæ“,-ãïíïúõï- æïãòëîãòãïõïîòïè. òíôäïúòóîòèëäëæòíåþòãïòçïîæï,åîëâ- íóäèï þïíêèï èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïè- êïúîåþï æïòùñë æï îåôòíïíìòîåþòì ãïíïê- âåàò åüïðëþîòâïæ 2.5 ðîëúåíüóäò ðóíá- üòà 9 ðîëúåíüïèæå ãïçïîæï. ïîìåþóäò ìïþïçë ðîëãíëçòà, ùäòóîò òíôäïúòï, ìõâï àïíïþïî ðòîëþåþøò, èëèï- âïäò ùäòì èïîüòæïí øåèúòîåþïì æïòùñåþì æï ùäòì þëäëìàâòì èòçíëþîòâ èï÷âåíå- þåäàïí ïõäëì òáíåþï. ìïáïîàâåäëìüòðòìèúòîåéòïåêëíëèò- êòì èáëíå áâåñíòì øåèàõâåâïøò, îëèåäòú òí- üåãîòîåþóäò ïî ïîòì îëèåäòèå ìüïþòäó- îò èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì èáëíå åêëíëèò- êïìàïíæïîëèåäòúêïðòüïäòìàïâòìóôïäò èëþòäëþòà õïìòïàæåþï, òíôäïúòòì àïîãå- àòîåþòì îåýòèò êëíêóîåíüóíïîòïíëþòì øå- íïî÷óíåþòìï æï ãîûåäâïæòïíò åêëíëèòêó- îò çîæòìïàâòì èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìòì îåýòèòìïîìåþëþïìèëòàõëâì.ïìåàðòîëþåþ- øòãïúâäòàòêóîìòøëêåþòìèøàïíàáïâôóí- áúòïì ïìîóäåþì, îïèæåíïæïú ìïãïîåë øë- êòì øåèàõâåâïøò ãïúâäòàò êóîìòì úâäòäå- þï ïìóìüåþì ïéíòøíóäò øëêòì ãïâäåíïì îå- ïäóîåêëíëèòêïçå-åêëíëèòêóîçîæïìïæï òíôäïúòïçå. òè øåèàõâåâïøò, àó ãïúâäòàò êóîìòæïí èëèæòíïîå ùíåõò òíôäïúòòì èòç- íëþîòâòèï÷âåíåþäòæïíãïæïõîòìîòìêåþìøå- òúïâì, åîëâíóäò þïíêò èïà ãïìïíåòüîïäåþ- äïæèòìõåäàïîìåþóäèëíåüïîóäòðëäò- üòêòì òíìüîóèåíüåþì øåìïþïèòìïæ ïïèëáèå- æåþì”, - ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. äïãëæåõòì íïêîûïäøò ìïáïîàâåäëøò ðòîâåäò õòì êåíùåîëåþòì þòäòêò èëåùñëþï ãïîåèëì æïúâòìï æï ìëôäòì èåóîíåë- þòì ìïèòíòìüîëì æïúóäò üåîòüëîòåþòì ìïïãåíüëì ëîãïíòçåþòà, äïãëæåõòì æï- úóäüåîòüëîòåþçåìïáïîàâåäëøòðòîâå- äò õòì êåíùåîëåþòì þòäòêò èëåùñëþï. þò- äòêòì ðîëåáüòîåþòì ìïèóøïëåþò óêâå æïì- îóäåþóäòï. æïúóäò üåîòüëîòåþòì ìïïãåíüëì òí- ôëîèïúòòà, õòì êåíùåîëåþòì þòäòêåþò èë- òúïâì êëøêóîåþì, ìï¸ïåîë þòäòêì, õòæåþì, ìïãïíèïíïàäåþäë æï ìïòíüåîðîåüïúòë òíüåîïáüòóä ðëîüïäåþì. èìãïâìò þòäò- êåþò èõëäëæ èìëôäòëì ùïèñâïí åîëâíóä ðïîêåþøòï. þòäòêò, ùòíïìùïîò ãïàâäåþòà åîàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò 60 000 – 100 000 ïæïèòïíòì èïìðòíûäëþïì øåûäåþì.ðîëåá- üòì èòõåæâòà, þòäòêò ùîòóäò òáíåþï æï èò- ìò ìòãîûå 500 èåüîò òáíåþï. õòì êåíùåîëåþòì þòäòêòì ðîëåáüò ãåî- èïíóä-¸ëäïíæòóîèïêëèðïíòï,CITYFOREST- ER“-èï èëïèçïæï. êëèðïíòï åâîëðòì ùïèñâïí áâåñíåþøòïîáòüåáüóîï/óîþïíòçèòìèòèïî- àóäåþòàèóøïëþì.CITYFORESTER“-òìãïî- æï, þòäòêòì ìïðîëåáüë ìïèóøïëåþòì èëè- çïæåþòì ðîëúåìøò ëîò óúõëóîò êëèðïíòï: „OPENFABRIC“æï„IMAGINESTRUCTURE“æï åîàò áïîàóäò ëîãïíòçïúòï “CENN” òñë ÷ïîàóäò.ëîãïíòçïúòåþìèîïâïäùäòïíòãï- èëúæòäåþïïáâàüóîòìüóäòòíôîïìüîóá- üóîòì ðîëåáüåþçå æï òíüåäåáüóïäóî æòçïòíçå èóøïëþòì èòèïîàóäåþòà. ðîëåáüòãåîèïíòòìåêëíëèòêóîòàïíïè- øîëèäëþòìïæïãïíâòàïîåþòììïèòíòìüîëì (BMZ), þóíåþòì æïúâòì èìëôäòë ôëíæòì (WWF), üîïíììïìïçéâîë ãïåîàòïíåþóäò ìïèæòâíë ìïèõîåà êïâêïìòïøò (TJS) æï ãåî- èïíòòì îåêëíìüîóáúòòì ìïêîåæòüë þïíêòì (KFW) ôòíïíìóîò èõïîæïÿåîòà èëèçïææï. “ëî êâòîïøò 26 ëþòåáüòì ðîòâïüòçåþï æï 41 èòäòëí äïîçå èåüòì èëçòæâï øåâûåäòà” ñâåäïçå èåüò ôóäïæò ãçïâíòäò ìïáïîàâåäëøò îóìåàòæïí øåèëæòì - ãçïâíòäåþòì èëúóäëþï 13.3%-òà ãïòçïîæï 2019 ùäòì íëåèþåîøò áâåñïíïøò øåèë- ìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì íïêïæåþòì èë- úóäëþïè 151 èäí ïøø æëäïîò (448.2 èäí äïîò) øåïæãòíï, îïú 13.3%-òà (17.8 èäí ïøø æëäïîòà) èåüòï 2018 ùäòì íëåèþîòì ïíï- äëãòóî èï÷âåíåþåäçå. åîëâíóäò þïíêòì òíôëîèïúòòà, óúõëå- àòæïí ìïáïîàâåäëøò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì 94.1% òè 18 óèìõâòäåì ðïîüíòëî áâåñïíïçå èëæòì,ìïòæïíïúïìåàòãçïâíòäåþòìèëúóäë- þïèíëåèþåîøò1èäíïøøæëäïîìãïæïïÿïîþï. òèïâå 18 áâåñïíïçå ãïìóäò ùäòì íëåèþåîøò èàåäòôóäïæòãçïâíòäåþòì94.3%èëæòëæï. ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäëþòì èò- õåæâòà, áâåñíåþì øëîòì üîïæòúòóäïæ ðòîâåä ïæãòäçåï îóìåàò, íëåèþåîøò òáå- æïí ãïæèëîòúõâåþèï 37,91 èäí æëäïîò øå- ïæãòíï.èåëîåïæãòäçåïòüïäòï-19,82èäí æëäïîòà;øåèæåãòïìïþåîûíåàò-15,84èäí æëäïîòà; ãçïâíòäåþòì èòõåæâòà èåëàõå ïæãòäçåï ïøø, ìïòæïíïú 14,48 èäí æëäïîò ãïæèëòãçïâíï; õëäë áâåñíåþòì õóàåóäøò þëäë ïæãòäçåï - òìîïåäò, 13,75 èäí æë- äïîòà. ïèïìàïí, ìåþ-òì úíëþòà, 2019 ùäòì íë- åèþåîøò ìïáïîàâåäëæïí ìïçéâïîãïîåà 21.9 èäí ïøø æëäïîò (64.9 èäí äïîò) ãïæï- òãçïâíï, îïú 2018 ùäòì íëåèþîòì (19.7 èäí ïøø æëäïîò) ïíïäëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà 11.1%-òà èåüòï. èåìüòòì ñëôòäò ìïðîåçòæåíüë îåçòæåíúòï åäåáüîëíóä ïóáúòëíçå 7 510 000 äïîïæ ãïòñòæï êïèðïíòï „100 ìïòíâåìüòúòë øåàïâïçå- þï þòçíåìì“ ôïîãäåþøò, èåìüòòì ñëôòäò ìïðîåçòæåíüë îåçòæåíúòï åäåáüîëíóä ïóáúòëíçå úëüï õíòì ùòí ãïòñòæï. ïóáúòë- íòì ìïùñòìò ôïìò 1 840 000 äïîò òñë, àóèúï âïÿîëþòì øåæåãïæ ñëôòäò îåçòæåíúòï 7 510 000 äïîïæ ãïòñòæï. îåçòæåíúòï êëèðï- íòï „ïòéâòíòì ìïõäèï“ òñòæï. åäåáüîëíóäò ïóáúòëíò 29 íëåèþåîì ãïèëúõïææï, ìïæïú ãïèëüïíòäò òñë æïþï èåìüòïøò ïîìåþóäò 13 902 êâïæîïüóäò èåüîò èòùòì íïêâåàò æï èïìçå ãïíàïâìåþó- äò øåíëþï-íïãåþëþåþò. ëþòåáüòì øåìïûäë, ìïèëèïâäë ãïíâòàïîåþòì ðîëôòäò ìïì- üóèîë êëèðäåáìòï. ðòîëþåþòì èòõåæâòà, ìïðîòâïüòçåþë àïíõòì ãïæïõæï åäåáüîëíóäò ïóáúòëíòì æïìîóäåþòæïí 45 êïäåíæïîóäò æéòì âï- æïøò óíæï èëõæåì. ïìåâå øåìïþïèòìò õåä- øåêîóäåþòì ãïôëîèåþòæïí ïîïóèåüåì 42 àâòì âïæïøò, ðòîïæïæ ïí èåìïèå ðòîòì èåø- âåëþòà, ìïðîòâïüòçåþë óûîïâ áëíåþïçå ïí èòì íïùòäçå, ìïìüóèîëì øåáèíï åáìðäóï- üïúòïøò èòéåþï æï ôóíáúòëíòîåþòì æïùñå- þï óíæï èëõæåì. èåìüòòì ìïðîåçòæåíüë îåçòæåíúòï 2011 ùåäì ïøåíæï.
  3. 3. 3www.BFM.gedekemberi 568# 16.12.2019 èàïâïîò ãïìóä êâòîïì æòæò ãïèëõèïóîåþï æï óêèïñëôòäåþï èë¸ñâï áâåñíòì èàïâïî- ìïîæïäòì ãïíúõïæåþïì, îëèäòì èòõåæ- âòàïú, “ìïáïîàâåäëì ïîú öïîò ¸ñïâì æï ïîú øåòïîïéåþï ãïï÷íòï”. þóíåþîòâòï, ïé- íòøíóäò ãïíúõïæåþï íïèæâòäïæ ïî øåå- ìïþïèåþï ìòèïîàäåì æï ïèòì æïìüóîïæ ìïêèïîòìòï èõëäëæ þëäë ïàùäåóäòì òìüëîòïì ãïæïâïâäëà àâïäò. ìõâï ìòüñ- âåþòà îëè âàáâïà, áâåñïíïì îëèåäìïú öïîò ïî ¸ñïâì, îïèæåíòèå æéòì ãïíèïâ- äëþïøò èìëôäòëì óæòæåìò ïîèòòì øåêï- âåþï ïî øåóûäòï. ïìåâå âåî èëïõåîõåþì îóìåàòì58-åïîèòòìïâïíãïîæòì,ïìåóäòì ìîóäïæ ãïíïæãóîåþïìïú. úíëþòìàâòì îóìåàòì 58-å ïîèòï, åîà-åîàò ñâåäïçå èûäïâîòæïãïèëúæòäòï,îóìåàòìèàåäì øåòïîïéåþóä ûïäåþøò. èòìò ðòîïæò øå- èïæãåíäëþï 72 000 öïîòìêïúì ïéåèïüå- þï. ìùëîåæ ïè ïîèòïì ïêïâåþæï ìïáïîàâå- äëì øåòïîïéåþóäò ûïäåþò ìïèò æéòì ãïíèïâäëþïøò æï åì ôïáüòï. àóèúï, íå- þòìèòåîøåèàâåâïøòèìãïâìòøòíïïîìòìãïí- úõïæåþï áâåñíòì èàïâïîìïîæäòìãïí, ìîóäòïæ èòóéåþåäòï æï ïîïìæîëì, ïî- úåîà ðîåçòæåíüì, ïè ðïàëìàïí èòïõäë- åþóäòú êò ïîïôåîò óàáâïèì. èïøòíïú êò îëæåìïú áïîàóäò öïîò ãïíâòàïîåþòì ãïúòäåþòà æïþïä ìïôåõóîçå òñë. øåìïþïèòìïæ, ìïçëãïæëåþòì ëþòåá- üóîèï ðîëüåìüèïú ïî æïñëâíï. àïâ- æïúâòì èòíòìüîèï êò ðîåçòæåíüòì ãïí- úõïæåþï ìïöïîëæ æïãèë æï èàïâïîìïî- æïäò ãïïêîòüòêï. óôîë øëîì ùïâòæíåí ìïèõåæîë èïéïä÷òíëìíåþò, èïãïäòàïæ ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì ûïäåþòì èåàï- óîèï, ðîåçòæåíüòì ãïíúõïæåþòì ìïðï- ìóõëæ ãïíïúõïæï, îëè ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòàò ûïäåþò åîà-åîàò ñâåäï- çå ìåîòëçóäòï îåãòëíøò. ïéìïíòøíïâòï,îëèèìãïâìðïàëììòçò- ïîåþåí îóìò ìïèõåæîë åáìðåîüåþò, àó èïéïä÷òíëìíåþò. èïãïäòàïæ, îóìåàòì ïîèòòì èïéïä÷òíëìïíò, ãåíåîïäò ïíï- üëäò íïãëâòúòíò ìïöïîëæ ïúõïæåþæï, îëè áïîàóäò øåòïîïéåþóäò ûïäåþò ìïêèïëæ ìåîòëçóä æï ïíãïîòøãïìïùåâ ûïäïì ùïîèëïæãåíì. óôîë øëîì èòæò- ïí îóìò ìïèõåæîë åáìðåîüåþò, áïîàó- äò öïîòì øåôïìåþòìïì îëãëîú ìïèõåæ- îë åáìðåîüò, ôîïíê êòäòí÷åâò÷ò ïúõï- æåþì, áïîàóäò öïîò, åîà-åîàò ìïóêå- àåìëï èìëôäòëøò. àóèúï, èìãïâìò øå- ôïìåþåþòì ôëíçå, ìïòíüåîåìëï îëãëî ãïèëòñóîåþï áïîàóäò öïîò îòúõâåþ- øò æï îëãëîòï áïîàóäò öïîòì àïíï- ôïîæëþï, îåãòëíøò ïîìåþóä ìïèõåæîë ûïäåþàïí øåæïîåþòà. ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì þòóöåüò èïãïäòàïæ, èòèæòíïîå ùåäì, ìïáïîà- âåäëì àïâæïúâòì ìïèòíòìüîëì þòóöåüò 845 èäí äïîòï. îïú þëäë æéååþòì ãï- öïíìïéåþóäò êóîìòà, 295 èäí æëäïîì ïî ïéèïüåþï. èïøòí îëæåìïú, èïãïäòàïæ, öïíæïúâòì þòóöåüò 4 èòäòïîæò äïîòï. øåæïîåþòìàâòì, ìëèõåàèï ìïèõåæîë þòóöåüò 25%-òà ãïçïîæï æï ìëèõåàòì õåäòìóôäåþï, 2019 ùåäì áâåñíòì àïâ- æïúâòìóíïîòïíëþòìãïçîæïçå647èòäò- ëí æëäïîì æïõïîöïâì, îïú ìïáïîàâå- äëì àïâæïúòì þòóöåüì ëîöåî ïéåèï- üåþï. ãïúòäåþòà æòæò ìïèõåæîë þòó- öåüò ïáâì êòæåâ åîà ÷âåíì èåçëþåä áâå- ñïíïì, îëèäòì èåìïçéâîååþòú ìïáïîà- âåäëì èëáïäïáååþì ìïæïâë üåîòüëîò- ïçå åìâîòïí. æòïõ, ìïóþïîòï ïçåîþïò- öïíçå, îëèäòì ìïèõåæîë æïôòíïíìåþïú 2005 æïí 2015 ùäïèæå, ìïøóïäëæ 10-öåî ãïòçïîæï æï óêïíïìêíåäò èëíïúåèåþòà 5 èòäòïîæ æëäïîì ïéåèïüåþï. îïú øå- åõåþï ÷âåíì æòæ èåçëþäåþì - àóîáåàò- ìï æï îóìåàòì ïîèòåþò, èìëôäòëì óæò- æåì ïîèòïàï ïàåóäøò øåæòïí æï ïè ïàå- óäøò, ìïðïüòë èåîâå ïæãòäì, àóîáå- ìïáïîàâåäëì ïîèòï æéåì - îëãëîòï áïîàóäò öïîòì îåïäóîò øåìïûäåþäëþåþò àòì îåìðóþäòêï òêïâåþì. àóîáåàòì ìïè- õåæîë þòóöåüò 18.2 èòäòïîæ æëäïîì ïéèïüåþï æï èòì îòãåþøò íïõåâïî èòäò- ëíçå èåüò öïîòìêïúò, 3 778 åîàåóäò üïíêò æï 1 000 èåüò ìïèõåæîë àâòàèô- îòíïâò òîòúõåþï. ÷âåíò ÷îæòäëåäò èåçëþäòì ïîèòï, îëãëîú æïìïùñòìøò âïõìåíåà, åîà-åî- àò ñâåäïçå æòæòï èìëôäòëøò æï ãï- ìïêâòîòú ïî ïîòì, îëè òì èìëôäòëì óû- äòåîåì ïîèòïàï ïàåóäøò, èåëîå ïæ- ãòäì òêïâåþì, ïøø-ì øåèæåã. îóìåàòì àïâæïúâòì þòóöåüò 46 èòäòïîæ æë- äïîì ïéåèïüåþï æï èòì ïîèòïøò 700 000- çå èåüò öïîòìêïúò, 15 000 èåüò üïíêò æï 3 500-çå èåüò, ìõâïæïìõâï êäïìòì ìïè- õåæîë àâòàèôîòíïâò òîòúõåþï. ìïáïîàâåäëì øåòïîïéåþï îëãëîú óêâå âïõìåíåà èòèæòíïîå ùåäì ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì þòóöå- üò, 295 èòäòëí æëäïîì ïî ïéèïüåþï. 2018 ùäòì èëíïúåèåþòà, áâåñíòì øåòïîï- éåþóä ûïäåþøò òîòúõåþëæï 37 000- èæå ìïèõåæîë èëìïèìïõóîå. ìïõèåäåàë öï- îåþò (35000), ìïèõåæîë-ìï¸ïåîë ûïäåþò (1300), ìïèõåæîë-ìïçéâïë ûïäåþò (400). îåçåîâøò òîòúõåþëæï 60000 ïæïèòïíò. îïú øååõåþï øåòïîïéåþïì, àó ïî ÷ïâà- âäòà2015-2018ùäåþøòôîïíãåþòìãïíøåì- ñòæóä ¸ïåîìïùòíïïéèæåãë ìòìüåèï „èòì- üîïäì“, ìïáïîàâåäëì õåäòì üïíêìïùò- íïïéèæåãë êëèðäåáìåþòì ãïîæï (FGM- 148Javelin),èíòøâíåäëâïíòøåâìåþï,ïîèò- óéòï. ãïóîêâåâåäò èòçåçòì ãïèë, ïî èë- õåîõæï ïèåîòêóäò „ìüòíãåîåþòì“ øåûå- íïú. ìïãóäòìõèëï òì ãïîåèëåþï, îëè çå- èëà íïõìåíåþò êëèðäåáìò ïõäë èëáèåæå- þòì ìòìüåèåþì ùïîèëïæãåíì æï èïàò óðò- îïüåìëþï èëþòäóîëþïï. àóèúï, „èòìü- îïäò“, èïîàïäòï ïõäë èëáèåæåþòìïï, èïãîïè ïîú àó òìå èëþòäóîò æï èëìï- õåîõåþåäòï, îëãëîú èïãïäòàïæ ïèåîò- êóäò„ìüòíãåîò“.ìùëîåæïèèòçåçåþòæïí ãïèëèæòíïîå ï÷åíæï áïîàóäò öïîòì åì øåíïûåíò, êòàõâòì íòøíåþì. ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè ìïáïîàâåäëì ïáïèæåú ¸áëíæï îóìóäò ùïîèëåþòì, ìï- øóïäë èïíûòäçå èëáèåæò ¸ïåîìïùòíï- ïéèæåãë, ìïçåíòüë êëèðäåáìò BUK- åþò. îëèåäòú ìïáïîàâåäëè óêîïòíòìãïí øåòûòíï æï îëèåäèïú 2008 ùäòì îóìåà- ìïáïîàâåäëì ëèøò, ìïêèïëæ èïéïäò øå- æåãò ï÷âåíï. ëôòúòïäóîò èëíïúåèåþòà 3 æéòïíò ìïëèïîò èëáèåæåþåþòì æîëì, áïîàóäèï BUK-èï, 7 îóìóäò àâòàèô- îòíïâò ÷ïèëïãæë æï îïèæåíòèå ïàåó- äò æïïçòïíï. ìùëîåæ BUK-òà ÷ïèëïã- æåì, îóìóäò ìüîïüåãòóäò þëèþæïèøå- íòú, îëèäòì éòîåþóäåþï 40 èäí æë- äïîì ïéåèïüåþï. ïîìåþóäò ìóîïàòì ãïàâïäòìùòíåþòà, ãïóãåþïîòï îïüëè àáâï áâåñïíïè óïîò ïè ìòìüåèåþçå. èå- üòú ïîïëôòúòïäóîò èëíïúåèåþòà, þë- äë ùäåþòï áâåñïíïì ïè ìòìüåèòìàâòì ìï- ÿòîë îïêåüåþòì èïîïãòú ïî øåóâìòï. ïìåâå ïî èëèõæïîï èûòèå üåáíòêòìï æï ïîüòäåîòòì ãïíïõäåþïú. èïãïäò- àïæ àó 2008 ùäòìàâòì ìïáïîàâåäëì øå- òïîïéåþóä ûïäåþøò ìóä 273 üïíêò òîòúõåþëæï (ûòîòàïæò ìïþîûëäë üïí- êò T-72) , ëèòì æîëì æïíïêïîãåþòì èòó- õåæïâïæ, èïàò îïëæåíëþï æéåèæå ïî ãïçîæòäï. ïìåâå ïî èëèõæïîï òè æïêëí- ìåîâåþóäò üïíêåþòì îåïþòäòüïúòï, îëèåäòú ïìåâå îïèæåíòèå ïàåóäò ïáâì áâåñïíïì øåòïîïéåþïøò. èïãïäòàïæ óê- îïòíïè æï òìîïåäèï þëäë ùäåþøò æï- òùñåì æïêëíìåîâåþóäò üïíêåþòìàâìò, ïõïäò ìòúëúõäòì ÷ïþåîâï. îïú øååõåþï ïâòïúòïì, æïèëóêòæåþå- äò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò, ìïáïîàâå- äëì øåòïîïéåþóä ûïäåþì ïîïìëæåì ¸ñëäòï ïâòïãïèïíïæãóîåþäåþò, îòì ãï- îåøåú ìîóäïæ æïúóäò ìï¸ïåîë ìòâî- úå, àïíïèåæîëâå ìïèñïîëøò ùïîèëóæãå- íåäòï. ïâòïãïèïíïæãóîåþäåþòìãïí ãïí- ìõâïâåþòà, 2008 ùäòìàâòì ìïáïîàâåäëì øåòïîïéåþóä ûïäåþøò, èëòåîòøå àâòà- èôîòíïâåþòì, SU-25-òì åîàò åìêïæîòäòï òîòúõåþëæï. ëèòì øåèæåã èïàò îïëæå- íëþï ïî ãïçîæòäï, èåüòú ãïìóä ùåäì àïâæïúâòì ìïèòíòìüîëè ãïíïúõïæï, îëè ïîìåþóä àâòàèôîòíïâåþìïú ñòææï. ïõäï òìåâ êò òìåâ îòúõâåþò - èïîàï- äòï øåèæåãò ùäòìàâòì àïâæïúâòì þòó- öåüò èúòîåæòà ãïòçïîæï æï 2020 ùäòì, þòóöåüò 880 èòäòëíò äïîòà ïîòì ãïí- ìïçéâîóäò àóèúï, îëãëîú æëêóèåí- üòæïí òîêâåâï, õïîöåþò øåòïîïéåþòìï æï ìïþîûëäë èïîïãåþòì øåâìåþòìêåí èò- èïîàóäò ïî òáíåþï. ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþï ìïáïîàâåäëì ìïèõåæîë ùïîèëåþï, àòàáèòì ìïáïîàâåäëì æïèëóêòæåþäë- þòì ðïîïäåäóîïæ òùñåþï æï èïì ìïôóû- âåäò ìïáïîàâåäëì ðòîâåäèï ðîåçò- æåíüèï, çâòïæ ãïèìïõóîæòïè ÷ïóñïîï. áïîàóäò ìïèõåæîë èîåùâåäëþòì èïìø- üïþåþò õåäòìóôäåþåþòì úâäòäåþòì ðï- îïäåäóîïæ òçîæåþëæï æï óíæï òàá- âïì, îëè èòì ãïíâòàïîåþïçå èåü-íåêäå- þïæ ñâåäï èàïâîëþï çîóíïâæï. æéåì áïîàóäò ìïèõåæîë ùïîèëåþïì ñâåäï „æåäüïì“ íïùïîèïæ òúíëþì. ñâåäïôå- îò êò ãïìóäò ìïóêóíòæïí òùñåþï. êåîûëæ, ììüú „æåäüï“ ïîòì ìïáïî- àâåäëì ðîåçòæåíüòì þîûïíåþóäåþòà øåáèíòäò ìïöïîë ìïèïîàäòì òóîòæò- óäò ðòîò. ,,æåäüïì,, òìüëîòï ìïàïâåì XX-ìïóêóíòì60-òïíòùäåþòæïíòéåþì,90- òïíò ùäåþòì æïìïùñòìòæïí êò êâäåâòàò úåíüîò ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì ìïèò- íòìüîëì æïóáâåèæåþïîæï. æéåâïíæåäò ìïõòà ììüú ,,æåäüï,, 2010 ùåäì ÷ïèëñï- äòþæï, îëæåìïú úåíüîì åáâìò ìïèåú- íòåîë-êâäåâòàò òíìüòüóüò æï àþòäò- ìòì ìïïâòïúòë áïîõïíï æïåáâåèæåþïîï. ëîãïíòçïúòòì èóøïëþòì ìôåîë, ûòîò- àïæïæ, ëîòåíüòîåþóäòï àïâæïúâòàò æï ìïèëáïäïáë èîåùâåäëþòì èòèïîàó- äåþòà. úåíüîò ùïîèëïæãåíì ìïõåäèùò- ôë èèïîàâåäëþòì ëîãïíëåþòìïãïí ãïí- úïäêåâåþóä ëîãïíòçïúòïì. èòì ìïõåä- èùòôë êëíüîëäì ïõëîúòåäåþì ìïáïî- àâåäëì àïâæïúâòì ìïèòíòìüîë. èëáèåæò àïâæïúâòì èòíòìüîòì, òîïê- äò éïîòþïøâòäòì ãïíúõïæåþòà 2020 ùäòìàâòì áâåñíòì àïâæïúâòì þòóöåüò- æïí, ãïîêâåóäò àïíõåþò ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþòì ãïíâòàïîåþïçåú æïòõïîöå- þï. æéòìàâòì ïæãòäëþîòâò ùïîèëåþï ïåîàòïíåþì, îëãëîú èóõäóõëâïí áâå- òààï ìïþîûëäë èïíáïíåþì, òìå èîïâïä- ôóíáúòóî ìïþîûëäë èïíáïíåþìï æï ìï- åâïêóïúòë öïâøïíèïíáïíåþì. ïìåâå „æåä- üï“ ïùïîèëåþì îïèæåíòèå ïàåóä, ìõâï- æïìõâï ìïõòì òïîïéìï àó ñóèþïîè- üñëîúíì , ïìåâå òíæòâòæóïäóîò æïú- âòì ìïøóïäåþåþì. òèòì èòóõåæïâïæ, îëè áïîàóäò íï- ùïîèò æï öïâøïíèïíáïíåþò ìïåîàïøëîò- ìë ñóîïæéåþòì åðòúåíüîøò ïîïåîàõåä èëõâåæîòäï æï ìõâïæïìõâï áâåñíåþøò „æåäüïì“ íïùïîèòì åáìðëîüòú õëîúò- åäæåþï, áïîàóäò ïîèòï ïî ÷áïîëþì „æåäüïì“ íïùïîèòì øåòïîïéåþïøò èòéå- þïì æï àó ïî ÷ïâàâäòà ÷ïôõóüåþìï æï îïèæåíòèå òíæòâòæóïäóîò æïúâòì ìï- øóïäåþïì, áïîàóä öïîò „æåäüïì“ íï- ùïîèì øåòïîïéåþïøò ïî òñåíåþì. îïú îë- ãëîú áïîàóä ùïîèëåþïìï æï åêëíëèò- êïì, òìå áâåñíòì àïâæïúâòìóíïîòïíëþïì, èíòøâíåäëâíïæ ïïèïéäåþæï. æïìêâíòì èïãòåî áïîàóäò öïîò îëè íïèæâòäïæ ïí- ãïîòøãïìïùåâò ûïäïï, ïèòì êòæåâ åîàò æïìüóîò íïüë-ìïáïîàâåäëì ìïèõåæîë ìùïâäåþåþòï. îëèåäòú áâåñïíïøò 2016 ùäòæïí, ñëâåäùäòóîïæ üïîæåþï æï èïìøò „íïüëì“ ùåâîò 24 áâåñïíï òéåþì èë- íïùòäåëþïì. àïâòì èõîòâ, èìãïâìò üòðòì ìùïâäåþåþò àó èïíåâîåþò, èíòøâíåäëâ- íïæ ïèïéäåþì öïîòì ðîëôåìòëíïäòç- èìï æï þîûëäòìóíïîòïíëþïì. ìïãóäòìõèëï òì ãïîåèëåþï, îëè øåè- æåãò ùäòì þòóöåüøò, èíòøâíåäëâïíò îå- ìóîìòï ãïèëñëôòäò öïîòìêïúåþòì úõëâîåþòì æëíòì ïèïéäåþòìï æï ìïè- õåæîë òíôîïìüîóáüóîòì îåïþòäòüï- úòòìàâòì. þòóöåüòì íïùòäò èòåèïîàå- þï ìïèõåæîë èëìïèìïõóîååþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþòì ãïçîæïçåú. ïìåâå òãåã- èåþï öïîòìêïúåþòì åêòðòîåþòì ãïíïõäå- þïú, àóèúï îëãëîú âïõìåíåà, òìåâ ïî èëòíïõï àïíõåþò øåòïîïéåþòìï àó àïâ- æïúâòì óíïîòïíëþòì ãïìïçîæåäïæ. þëäëìêåí øåòûäåþï òàáâïì, îëè íå- þòìèòåîò æïôòíïíìåþòì ôëíçåú, ûíåäòï 37 000 êëíüòãåíüì öïîò ïî óùëæë, ïìå- âå ûíåäòï òè øåòïîïéåþïì, îëèåäèïú èìëôäòë ìïëèïîò èëáèåæåþåþòì òìüë- îòïøò, åîàïæåîàèï èëïõåîõï ìüîïüå- ãòóäò þëèþæïèøåíòì ÷ïèëãæåþï, òïîï- éò ïî óùëæë. èòà óôîë ûíåäòï òè öïîì ïî óùëæë öïîò, îëèåäèïú èìëôäòëì óæòæåì ïîèòïì ãïóùòï, ìïêèïëæ èíòøâ- íåäëâïíò æï éòîìåóäò ùòíïïéèæåãë- þï. èïãîïè ïäþïà ñâåäïçå ûíåäò, áâåñ- íòì èàïâïîìïîæäòìãïí ïè ñâåäïôîòì ïîæïíïõâïï. èòà óôîë, îëè 2008 ùäòì øåèæåã áïîàóäò ïîèòòì þîûëäòìóíï- îòïíëþï, àó ïî ãïçîæòäï, îëãëîú èò- íòèóè, íïèæâòäïæ ïî øåèúòîåþóäï. ðïïüï þïòîïõüïîòðïïüï þïòîïõüïîòðïïüï þïòîïõüïîòðïïüï þïòîïõüïîòðïïüï þïòîïõüïîò
  4. 4. 4 www.BFM.ge #568 dekemberi 16.12.2019 2019 ùäòì 4 íëåèþîòæïí ôòíêï þïíêøò ìåìõåþòì ðëîüòîåþòì ïáúòï æïòùñë. èëèõ- èïîåþäåþì âàïâïçëþà ãïæèëòüïíëí (æïï- ðëîüòîëí) ìåìõò æï óôîë íïêäåþ ìïðîë- úåíüë ãïíïêâåàøò ïòéëí ìïìóîâåäò àïí- õï. îïú ûïäòïí èíòøâíåäëâïíòï, óôîë æï- þïäò ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàòì ãïîæï èëèõ- èïîåþäåþìâàïâïçëþàìåìõòìãïæïõæï2020 ùäòì àåþåîâäòæïí æïòùñëí. ïáúòï ñâåäï ìåìõçå âîúåäæåþï, èïà øëîòì ïâüë ìåì- ôòíêï þïíêøò ìåìõåþòì ðëîüòîåþòì ïáúòï – „÷âåíàïí óôîë òïôòï“ æïòùñë õåþçåú. „ïõïäò ùåäò ïõäëâæåþï, ìõâïæïìõâï ãïàâïäòìùòíåþóäò àó ãïóàâïäòìùòíåþå- äò õïîöåþòì ðåîòëæò òùñåþï, ïîïæï èòè- æòíïîå ôòíïíìóîò âïäæåþóäåþåþò ïî ãâïûäåâì ìïøóïäåþïì, îëè þåâîò ìõâïæïì- õâï ìïòíüåîåìë ìïïõïäùäë øåàïâïçåþï ãïíâòõòäëà. ïè ñâåäïôåîòì èëãâïîåþòì èïîüòâ ãçïì âàïâïçëþà èëèõèïîåþäåþì ôòíêï þïíêò – èòèæòíïîå ìïôòíïíìë âïä- æåþóäåþåþòì ãïæïôïîâïì, óôîë íïêäåþ ìïðîëúåíüë ãïíïêâåàì, 3 àâå „ìïìåìõë âïäæåþóäåþåþòìãïí æïìâåíåþïì“ – ìåì- õòì ãïæïõæï ãïæïâïææåþï 2020 ùäòì àå- þåîâäïèæå. æòïõ, ôòíêï þïíêøò ìåìõåþò óô- îë òïôòï, ïìåâå ïéìïíòøíïâòï, îëè 40000 äïîïèæå ìåìõòì ïéåþòìïì àïâæåþò ïî èë- òàõëâåþï. ïéíòøíóäò ðòîëþåþò âîúåäæå- þï ñâåäï ìåìõåþçå, èïà øëîòì ïâüë ìåì- õåþçåú“, - ãïíïúõïæï ôòíêï þïíêòì ìïêîå- æòüëèòèïîàóäåþòìõåäèûéâïíåäèïòîïê- äò ïþïøòûåè. ôòíêï þïíêòì ïáúòï „÷âåíàïí óôîë òïôòï“ 4 íëåèþîòæïí æïòùñë, èëèõèïîåþ- äåþì øåóûäòïà òìïîãåþäëí ïáúòòì ðòîë- þåþòà ôòíêï þïíêòì 35 ôòäòïäøò. ìåìõòì ãïíïúõïæòì øåìïâìåþïæ åùâò- åà ôòíêï þïíêòì âåþ ãâåîæì www.FINCA.ge, ôòäòïäåþì, ïí æïãâòêïâ- øòîæòà *4949.
  5. 5. 5www.BFM.gedekemberi 568# 16.12.2019 sic! èòèæòíïîå ùäòì òïíâïî-íëåèþåîøò ìï- áïîàâåäëì ïåîëðëîüåþò öïèøò 4 877 963 èãçïâîì èëåèìïõóîï, îïú ëàõò ðîëúåí- üòà èåüòï 2018 ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæ- øò æïôòáìòîåþóä èï÷âåíåþåäçå. èãçïâî- àíïêïæòì ìïåîàë ÿîòäøò çîæòì ðïîïäå- äóîïæ, àþòäòìòì ìïåîàïøëîòìë ïåîë- ðëîüøò êäåþï ôòáìòîæåþï, õëäë þïàóèòì ïåîëðëîüøò ìïðîëãíëçë èï÷âåíåþåäì æï- ôòáìòîåþóäò çîæòì üåèðò ÷ïèëî÷åþï. èãçïâîàíïêïæòì øåèúòîåþòìï æï çîæòì èò- çåçåþçå, ìïáïîàâåäëì ïåîëðëîüåþòì ãï- åîàòïíåþòì õåäèûéâïíåäò, ãòëîãò ÷ë-ãòëîãò ÷ë-ãòëîãò ÷ë-ãòëîãò ÷ë-ãòëîãò ÷ë- ãëâïûåãëâïûåãëâïûåãëâïûåãëâïûå ìïóþîëþì. - åîàïæåîàò ïåîëðëîüò, ìïæïú- åîàïæåîàò ïåîëðëîüò, ìïæïú- åîàïæåîàò ïåîëðëîüò, ìïæïú- åîàïæåîàò ïåîëðëîüò, ìïæïú- åîàïæåîàò ïåîëðëîüò, ìïæïú èãçïâîàïíïêæòì èëúóäëþïè ìïð-èãçïâîàïíïêæòì èëúóäëþïè ìïð-èãçïâîàïíïêæòì èëúóäëþïè ìïð-èãçïâîàïíïêæòì èëúóäëþïè ìïð-èãçïâîàïíïêæòì èëúóäëþïè ìïð- îëãíëçë èï÷åâåíåþäì ãïæïïÿïîþï,îëãíëçë èï÷åâåíåþäì ãïæïïÿïîþï,îëãíëçë èï÷åâåíåþäì ãïæïïÿïîþï,îëãíëçë èï÷åâåíåþäì ãïæïïÿïîþï,îëãíëçë èï÷åâåíåþäì ãïæïïÿïîþï, áóàïòìòì ïåîëðëîüòï. îï ïîòì ïèòìáóàïòìòì ïåîëðëîüòï. îï ïîòì ïèòìáóàïòìòì ïåîëðëîüòï. îï ïîòì ïèòìáóàïòìòì ïåîëðëîüòï. îï ïîòì ïèòìáóàïòìòì ïåîëðëîüòï. îï ïîòì ïèòì èòçåçò?èòçåçò?èòçåçò?èòçåçò?èòçåçò? - áóàïòìòì ïåîëðëîüòì èãçïâîàïíïêï- æò íëåèþîòì àâåøò ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïíøåæïîåþòà,ãïçîæòäòï50ðîë- úåíüòà. 11 àâòì ÿîòäøò ûïäòïí êïîãò èë- íïúåèò ãâïáâì, 41 ðîëúåíüòïíò çîæïï æï- ôòáìòîåþóäò. ìïèïîàäòïíëþòìàâòì óíæï ïéòíòøíëì, îëè áóàïòìòì ïåîëðëîüì íïê- äåþïæ øååõåþï îóìóäò ìïíáúòåþò, îïæãïí èõëäëæ åîàò ïâòïêëèðïíòï ëðåîòîåþæï ïè èòèïîàóäåþòà áóàïòìòì ïåîëðëîüøò. çîæòì ãïíèïðòîëþåþåäò ãïõäïâà òì, îëè ÷âåí ìùëîò ìüîïüåãòï æïâòìïõåà áóàïò- ìòì ãïíâòàïîåþòì êóàõòà æï ïèïâæîëó- äïæ åì ìüîïüåãòï êïîãïæ ãïíâïõëîúòå- äåà.ìüîïüåãòïãóäòìõèëþæïåîàòèõîòâ, ïõïäòèëàïèïøòìøåèëñâïíïìþïçïîçåæïèò- „ïâòïêëèðïíòåþò èçïæ ïîòïí ãïíïïõäëí îóìåàòæïí ôîåíåþò, îïæãïí ìïáïîàâåäë, îëãëîú üóîòìüóäò ðîëæóáüò, îóìåàøò èëàõëâíïæòï” çïíøò ïèëâòéåà ïâòïêëèðïíòï „îïòíåïîò“, òì óêâå ëðåîòîåþì áóàïòìòìï æï àþòäò- ìòì ïåîëðëîüåþøò. èåëîå èõîòâ, ùïîèïüå- þóäïæ ãïâçïîæåà òè îåòìåþòì æï èòèïî- àóäåþåþòì îïëæåíëþï, îëèåäìïú ìõâï ïâòïêëèðïíòåþò ïìîóäåþæíåí, ðòîâåä îòã- øò, îï àáèï óíæï, òãóäòìõèåþï ïâòïêëèðï- íòï „âòçåïîò“. 2018 ùäòì ãïíèïâäëþïøò „âò- çåïîò“ 19 èòèïîàóäåþòà æïôîòíïâæï, õë- äë 2019-2020 ùäòì ðåîòëæøò åì èï÷âåíå- þåäò ïîïàó ëîèïãæåþï, ïîïèåæ çîæï óô- îë èåüòúïï æï 42 èòèïîàóäåþïèæå ïæòì. åì ñâåäïôåîò ïîïèõëäëæ òèòìàâòì êåàæåþï, îëè ÷âåí èëáïäïáååþì øååûäëà ôîåíï åâîëðòì èòèïîàóäåþòà, îëèåäòú ÷âåíò ïèëúïíïú ïîòì, îëè èïáìòèïäóîïæ æïâóïõäëâæåà åâîëðïì ìõâïæïìõâï ôëî- èòà, ïèïâæîëóäïæ ïîòì üóîòìüåþòì ìïê- èïëæ æòæò íïêïæò, îëèäåþòú ïè èòèïîàó- äåþåþòà ìïîãåþäëþåí. åì ðòîæïðòîò çîæïï ÷âåíò áâåñíòì åêëíëèòêòì æï èëìïõ- äåëþòì øåèëìïâäåþòì. ÷âåí åì êëíúåôúòï êòæåâ óôîë ãïâçïîæåà îåãòëíòì èïìøüï- þòà. ÷âåí âàïâïçëþà ïçåîþïòöïíì, ìëè- õåàì, ïéèëìïâäåà àóîáåàì áóàïòìòì ïåîëðëîüì, îëè òèëãçïóîëì ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþòà. - îïú øååõåþï æïíïî÷åí ïåîëðëî-- îïú øååõåþï æïíïî÷åí ïåîëðëî-- îïú øååõåþï æïíïî÷åí ïåîëðëî-- îïú øååõåþï æïíïî÷åí ïåîëðëî-- îïú øååõåþï æïíïî÷åí ïåîëðëî- üåþì, 18 ðîëúåíüòïíò êäåþïï àþò-üåþì, 18 ðîëúåíüòïíò êäåþïï àþò-üåþì, 18 ðîëúåíüòïíò êäåþïï àþò-üåþì, 18 ðîëúåíüòïíò êäåþïï àþò-üåþì, 18 ðîëúåíüòïíò êäåþïï àþò- äòìòì ïåîëðëîüøò èãçïâîàïíïêï-äòìòì ïåîëðëîüøò èãçïâîàïíïêï-äòìòì ïåîëðëîüøò èãçïâîàïíïêï-äòìòì ïåîëðëîüøò èãçïâîàïíïêï-äòìòì ïåîëðëîüøò èãçïâîàïíïêï- æòì, þïàóèòì ïåîëðëîüøò 7 ðîëúåí-æòì, þïàóèòì ïåîëðëîüøò 7 ðîëúåí-æòì, þïàóèòì ïåîëðëîüøò 7 ðîëúåí-æòì, þïàóèòì ïåîëðëîüøò 7 ðîëúåí-æòì, þïàóèòì ïåîëðëîüøò 7 ðîëúåí- üòïíò çîæïï, èïøòí îëúï ðîëãíëçò-üòïíò çîæïï, èïøòí îëúï ðîëãíëçò-üòïíò çîæïï, èïøòí îëúï ðîëãíëçò-üòïíò çîæïï, èïøòí îëúï ðîëãíëçò-üòïíò çîæïï, èïøòí îëúï ðîëãíëçò- îåþóäò òñë 15 ðîëúåíüòïíò çîæï.îåþóäò òñë 15 ðîëúåíüòïíò çîæï.îåþóäò òñë 15 ðîëúåíüòïíò çîæï.îåþóäò òñë 15 ðîëúåíüòïíò çîæï.îåþóäò òñë 15 ðîëúåíüòïíò çîæï. ïèòì èòçåçò èõëäëæ îóìåàòì ïâòï-ïèòì èòçåçò èõëäëæ îóìåàòì ïâòï-ïèòì èòçåçò èõëäëæ îóìåàòì ïâòï-ïèòì èòçåçò èõëäëæ îóìåàòì ïâòï-ïèòì èòçåçò èõëäëæ îóìåàòì ïâòï- åèþïîãëï àó ìõâï èòçåçåþòú òêâåàå-åèþïîãëï àó ìõâï èòçåçåþòú òêâåàå-åèþïîãëï àó ìõâï èòçåçåþòú òêâåàå-åèþïîãëï àó ìõâï èòçåçåþòú òêâåàå-åèþïîãëï àó ìõâï èòçåçåþòú òêâåàå- þï?þï?þï?þï?þï? - óèàïâîåìò èòçåçò, îï àáèï óíæï, îó- ìåàòæïí ôîåíåþòì øåèúòîåþïï. êâòîïøò æï- ïõäëåþòà 152-153 îåòìò ìîóäæåþëæï. ìùëîåæ åì ïîòì òì æïíïêäòìò æï ôïáüë- îòú, îïèïú, ìïþëäëë öïèøò, ãïèëòùâòï ïè ëîïåîëðëîüøòèãçïâîàíïêïæòìøåèúòîå- þï. - õëè ïî ïîòì îïòèå ïõïäò òíôëî-- õëè ïî ïîòì îïòèå ïõïäò òíôëî-- õëè ïî ïîòì îïòèå ïõïäò òíôëî-- õëè ïî ïîòì îïòèå ïõïäò òíôëî-- õëè ïî ïîòì îïòèå ïõïäò òíôëî- èïúòï îóìåààïí ôîåíåþòì ïéæãåíòìèïúòï îóìåààïí ôîåíåþòì ïéæãåíòìèïúòï îóìåààïí ôîåíåþòì ïéæãåíòìèïúòï îóìåààïí ôîåíåþòì ïéæãåíòìèïúòï îóìåààïí ôîåíåþòì ïéæãåíòì àâïäìïçîòìòà?àâïäìïçîòìòà?àâïäìïçîòìòà?àâïäìïçîòìòà?àâïäìïçîòìòà? - ïõïäò òíôëîèïúòï ðëäòüòêóî æëíå- çå ÷âåí ïî ãâïáâì, àóèúï ïâòïêëèðïíòåþò îïüëè èñïîæåþï äïîò èòèæòíïîåêâòîòìãïíèïâäëþï- øò åîëâíóäò âïäóüòì êóîìò èêâåàîïæ èñïîæåþï. æéåì Bloomberg-òì ìïâïÿîë ìòìüåèïøò åîàò ïøø æëäïîòì éòîåþóäåþï 2.84äïîìïúêòãïóüëäæï,îïúãï- ìóäò îïèæåíòèå àâòì ãïíèïâäë- þïøò äïîòì ñâåäïçå èñïîò êóî- ìòï. åîëâíóäò âïäóüòì êóîìò åîà-åîà ñâåäïçå æòæ ãïèëùâå- âïì ùïîèëïæãåíì ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìàâòì. îï àáèï óíæï, äïîòìãïúâäòàòêóîìòòíôäïúò- ïçå èíòøâíåäëâïí ôïáüëîì ùïî- èëïæãåíì. ãïîæï ïèòìï, ïìåâå õïç- ãïìïìèåäòï, îëè äïîòì êóîìòì èåîñåëþï ñâåäïçå èûòèåæ òè èë- áïäïáååþçå ïòìïõåþï, îëèåäàïú ìåìõò óúõëóî âïäóüïøò ïáâà ïéåþóäò. åêëíëèòêòì èòíòìüîòì, íïàòï àóîíïâïì àáèòà, äïîòì ãïèñïîå- þï æïêïâøòîåþóäòï èüïâîëþòì ìùëîåêëíëèòêóîðëäòüòêïìàïí. „åì ïîòì ÷âåíò êëëîæòíòîå- þóäò, èòçïíèòèïîàóäò åêëíëèò- êóîò ðëäòüòêòì øåæåãò, îëèåä- øòú, îï àáèï óíæï, åîëâíóäò þïí- êòú àïâòì èíòøâíåäëâïí ìòüñâïì ïèþëþì. ÷âåí, åîàò èõîòâ, ñâåäï- íïòîïæ âúæòäëþà, îëè øåâïêï- âëà òíôäïúòï æï ïèïì âïêåàåþà ùïîèïüåþòà, îïìïú èïäå òãîû- íëþì èëìïõäåëþï, èåëîå èõîòâ, òèòìàâòì, îëè ïî øåôåîõæåì åêë- íëèòêóîò çîæï, âï÷áïîåþà ðîò- âïüòçïúòïì,ùòïéòìåóäòìäòúåí- çòîåþïì æï ìõâïæïìõâï õåîõòà õåäì âóùñëþà åáìðëîüòìï æï üóîòçèòì ãïíâòàïîåþïì. ìùëîåæ ïèïì âõåæïâà ïõäï - åêëíëèòêó- îò çîæï êâäïâïú èïéïäòï, òíô- äïúòïì øåâçéóæïâà, äïîò èñïî- æåþï” - ïéíòøíï åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüî- èï. åîëâíóäò þïíêòì ñëôòäò âò- úå-ðîåçòæåíüò, èåîïþ êïêóäòï äïîòì ãïèñïîåþïì ìåçëíóî ôïá- üëîåþì ïîï, ìïêîåæòüë ïáüòâë- þòì çîæïì óêïâøòîåþì. „þëäë åîà àâåøò ãïíìïêóà- îåþòàãïòçïîæïìïêîåæòüëïáüò- âëþïóúõëóîâïäóüïøò.âôòáîëþ “òíæïóîòì åôåáüò“, îëèåäçåú õøòîïæ ìïóþîëþåí, ãïúòäåþòà ãâòïí æãåþï. åì ãïíìïêóàîåþòà æåêåèþîòì þëäë æåêïæïì åõåþï æï ïî èãëíòï æéåâïíæåä îåïäë- þïçå ãïâäåíï ¸áëíëæï. ìåçëíóî ôïáüëîì æòæ ñó- îïæéåþïìïîèòâïáúåâæò.ïèïìàïí, äòêâòæëþï ìïþïíêë ìòìüåèïøò ãïçîæòäòï.ìïðîëúåíüëãïíïêâå- àåþò æëäïîøò æïþïäòï. ïèïí øåá- èíïôëíò,îëæåìïúèòùëæåþïÿïî- þëþì èëàõëâíïì. îïèæåíïæ æòæòï åì ãåôò, ðîëúåìò îïèæåíïæ øåóá- úåâïæòï æï äïîò èïîàäïú ïõïäò íòøíóäòì ûòåþïøòï àó ïîï – ïèïì èëèïâïäò ãâò÷âåíåþì æï ïî óíæï âò÷áïîëà æïìêâíåþòì ãïêåàåþï“, – ãïíïúõïæï êïêóäòïè. åêëíëèòêòì æëáüëîò ïêïêò úëèïòï äïîòì êóîìòì ãïèñïîåþïì åîëâíóäò þïíêòì èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïèêïúîåþïì æï ùòíï ìïïõïäùäë ðåîòëæì óêïâøòîåþì. „äïîò òèòüëè èñïîæåþï, îëè åîëâíóäèï þïíêèï èëíåüïîóäò ðëäòüòêï ãïïèêïúîï æï ïèòì øå- æåãïæ òíâåìüëîåþì æï îåçòæåí- üåþì èëäëæòíåþò øååáèíïà, îëè äïîò ãïèñïîæåþï. èëäëæòíò íòø- íïâì, òèïì, îëè èïà ìïâïîïóæëæ øåèëòüïíåìóúõëóîòâïäóüï,æï- ïêëíâåîüòîåì äïîøò æï òñòæåì èïãïäòàïæ ìïõåäèùòôë ôïìòïíò áïéïäæåþò,îïúíòøíïâìòèïì,îëè ïè èëäëæòíèï äïîòì ãïèñïîåþïì øåóùñë õåäò ïíó ãïèêïúîåþóä- èï èëíåüïîóäèï ðëäòüòêïè àï- âòìò ùâäòäò øåòüïíï. ãïîæï ïèò- ìï, ÷âåíàïí åêëíëèòêòì 5%-òïíò çîæïøòäëèòìùòäòåèòãîïíüåþòì èòåî ãïæèëîòúõóä ôóäïæ ãçïâ- íòäåþì èòóûéâòì, åì ãïæèëîòúõ- âåþò êëíêîåüóä ïìðåáüøò ïòìï- õï, ïíó ùòíï ìïïõïäùäë ðåîòëæøò æïòùñåì ãïæèëîòúõóäò ïí øåíï- õóäò æëäïîòì ãïæïõóîæïâåþï äïîøòæïêóîìòñïäòþæåþïïîïèï- øòí îëæåìïú åèòãîïíüåþò îòúõï- âåí æëäïîì, ïîïèåæ èïøòí îëæå- ìïúõæåþïèòìòäïîøòãïæïõóîæï- âåþï, ïèòüëè ùòíï ìïïõïäùäë ðå- îòëæøò å.ù. „òíæïóîòì åêëíëèò- êòì“ ðòîëþåþøò ïèïí õåäò øåóùñë äïîòì ãïèñïîåþïì. äïîòì êóîìòì ãïèñïîåþïè ôïìåþòì æïìüïþòäó- îåþï óíæï ãïèëòùâòëì, àóèúï, åì ïî íòøíïâì òèïì, îëè òìå øåèæåã àâååþøòú ãïïãîûåäåþì ãïèñïîå- þïì. øåìïûäëï åîëâíóä þïíêì êò- æåâ èëóùòëì èëíåüïîóäò ðëäò- üòêòì ãïèêïúîåþï“, - ïúõïæåþì åêëíëèòêòì æëáüëîò ïêïêò úë- èïòï. äòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûåäòêï èïòìóîïûå „áóàïòìòì ïåîëðëîüòì ïõïäò üåîèòíïäò óêâå ïøåíåþóäòï, åáìðäóïüïúòïøò êò 2020 ùåäì øåâï“„áóàïòìòì ïåîëðëîüòì ïõïäò üåîèòíïäò óêâå ïøåíåþóäòï, åáìðäóïüïúòïøò êò 2020 ùåäì øåâï“„áóàïòìòì ïåîëðëîüòì ïõïäò üåîèòíïäò óêâå ïøåíåþóäòï, åáìðäóïüïúòïøò êò 2020 ùåäì øåâï“„áóàïòìòì ïåîëðëîüòì ïõïäò üåîèòíïäò óêâå ïøåíåþóäòï, åáìðäóïüïúòïøò êò 2020 ùåäì øåâï“„áóàïòìòì ïåîëðëîüòì ïõïäò üåîèòíïäò óêâå ïøåíåþóäòï, åáìðäóïüïúòïøò êò 2020 ùåäì øåâï“ îëãëîú÷ïíì,èçïæïîòïíãïíïïõäëíåìîå- òìåþò, àó ðëäòüòêóîò ãïæïùñâåüòäåþï òáíåþï èòéåþóäò. èçïæñëôíòì èòçåçò èïî- üòâòï - ìïáïîàâåäë, îëãëîú üóîòìüó- äò ðîëæóáüò, îóìåàøò èëàõëâíïæòï. øå- ìïþïèòìïæ,èëàõëâíïïâòãïæïçòæâåþçåæò- æòï. ïâòïêëèðïíòåþì ïáâà êëèåîúòóäò òí- üåîåìò, îëè ïéæãåì ôîåíåþò. æïî÷åíòäòï èõëäëæ ðëäòüòêóîò ãïæïùñâåüòäåþòì èòéåþï. - îïú øååõåþï ìïèëèïâäë ãåãèåþì,- îïú øååõåþï ìïèëèïâäë ãåãèåþì,- îïú øååõåþï ìïèëèïâäë ãåãèåþì,- îïú øååõåþï ìïèëèïâäë ãåãèåþì,- îïú øååõåþï ìïèëèïâäë ãåãèåþì, êòæåâ îëèåäò ïâòïêëèðïíòåþòì øå-êòæåâ îëèåäò ïâòïêëèðïíòåþòì øå-êòæåâ îëèåäò ïâòïêëèðïíòåþòì øå-êòæåâ îëèåäò ïâòïêëèðïíòåþòì øå-êòæåâ îëèåäò ïâòïêëèðïíòåþòì øå- èëìâäï òãåãèåþï óïõäëåì èëèïâïä-èëìâäï òãåãèåþï óïõäëåì èëèïâïä-èëìâäï òãåãèåþï óïõäëåì èëèïâïä-èëìâäï òãåãèåþï óïõäëåì èëèïâïä-èëìâäï òãåãèåþï óïõäëåì èëèïâïä- øò æï ïáâå, îëæòì æïìîóäæåþï áó-øò æï ïáâå, îëæòì æïìîóäæåþï áó-øò æï ïáâå, îëæòì æïìîóäæåþï áó-øò æï ïáâå, îëæòì æïìîóäæåþï áó-øò æï ïáâå, îëæòì æïìîóäæåþï áó- àïòìòì ïåîëðëîüøò ïõïäò üåîèòíï-àïòìòì ïåîëðëîüøò ïõïäò üåîèòíï-àïòìòì ïåîëðëîüøò ïõïäò üåîèòíï-àïòìòì ïåîëðëîüøò ïõïäò üåîèòíï-àïòìòì ïåîëðëîüøò ïõïäò üåîèòíï- äòì èøåíåþäëþï?äòì èøåíåþäëþï?äòì èøåíåþäëþï?äòì èøåíåþäëþï?äòì èøåíåþäëþï? - áóàïòìòì ïåîëðëîüøò èòèæòíïîåëþì ãïôïîàëåþòì ìïèóøïëåþò. øåíëþï æïìîó- äåþóäòï. ãïæïõóîóäòï. èëíüïýæåþï ìï- òíýòíîë ìòìüåèåþò. ùòí ãâïáâì îïèëæåíò- èå üåíæåîò, îïèëæåíòèå ðîëúåìò, îëèå- äòú øåíëþòì øòãíòæïí ãïîåèëíüåþïìï æï èëðòîêåàåþïì ãóäòìõèëþì, ïìåâå, ïðïîï- üóîòìæïïâåöòìøåìñòæâïì.2020ùäòìãïí- èïâäëþïøòñâåäïôåîòæïìîóäæåþï.åìòí- ôîïìüîóáüóîóäòðîëåáüòïîïèïîüëèë- èïâïäçåï ãïàâäòäò, ïîïèåæ æéåâïíæåäò ìïÿòîëåþåþòæïíïú ãïèëèæòíïîåëþì, îïæ- ãïíèãçïâîàíïêïæòìïêèïëæãïçîæòäòïæï àó 2018 ùåäì òñë 600 000 ïæïèòïíò, 2019 ùåäì òáíåþï æïïõäëåþòà 900 000 ïæïèòï- íò, õëäë èëèïâïä ùåäì èòäòëí 350 ïàïì ïæïèòïíì ââïîæïóæëþà. èëïèçïæï ìïíæîë ðòîâåäèïèëïèçïæï ìïíæîë ðòîâåäèïèëïèçïæï ìïíæîë ðòîâåäèïèëïèçïæï ìïíæîë ðòîâåäèïèëïèçïæï ìïíæîë ðòîâåäèï ìïáïîàâåäëøòãïíõëîúòåäåþóäòðòî- æïðòîò óúõëóîò òíâåìüòúòåþòì èëúóäë- þïè 2019 ùäòì III êâïîüïäøò 417.3 èäí. ïøø æëäïîò øåïæãòíï, îïú 2018 ùäòì III êâïî- üïäòì æïçóìüåþóä èëíïúåèåþçå 13.7 ðîëúåíüòà èåüòï. ïèòì øåìïõåþ òíôëîèï- úòïì „ìïáìüïüò“ ïáâåñíåþì. ðòîæïðòî óúõëóî òíâåìüòúòåþòì çîæïì ìïáïîàâåäëì þòçíåìïìëúòïúòòì ðîåçòæåíüò ìëìë ôõïêïûå èòåìïäèåþï, àóèúï èòò÷íåâì, îëè èåüò üåèðòï ìïÿòîë æï ïè èõîòâ ðòîâåä îòãøò æïõèïîåþï ïæãò- äëþîòâ òíâåìüëîåþì ìÿòîæåþïà. „òíâåìüòúòåþòìçîæïêïîãòï,èïãîïèêò- æåâ óôîë èåüò òíâåìüòúòï æï óôîë èåüò üåèðò ãâÿòîæåþï. ïèïçå èàïâîëþïú æï þòç- íåìòú ïáüòóîïæ ìïóþîëþì, ñâåäïôåîò óí- îåãóäïúòåþò æï ãîûåäâïæòïíò õåæâòì ïîïîìåþëþï – þòçíåìòì øåíòøâíåþò õåäòìóôäåþïì æï ãïâïêåàëà òèòìàâòì, îëè îïú øåòûäåþï èåüò òíâåìüòúòï ÷ïæëì îëãëîú ïæãòäëþ- îòâèï ïìåâå óúõëåäèï òíâåìüëîåþèï. õïçì âóìâïè, îëè ïæãòäëþîòâ þòçíåìì óôîë èå- üïæ óíæï æïâåõèïîëà, îïàï òíâåìüòúòåþò ÷ïæëí. ÷âåí ãâòíæï, îëè òñëì èïáìòèïäó- îïæìüïþòäóîòãïîåèëæïâôòáîëþ,åìñâå- äïì åìèòì. ïìåâå òì åêëíëèòêóîò ðëäòüò- êï, îëè îïú øåòûäåþï èåüò óúõëóîò òíâåì- üòúòï øåèëâòæåì ìïáïîàâåäëøò æï îïú øå- òûäåþï èåüò ÷ïòæëì áïîàâåäò òíâåìüëîå- þòìèõîòæïí,ïèïìûïäòïíæòæòèíòøâíåäëþï ïáâì,îïæãïíóúõëóîòòíâåìüëîåþòìûïäò- ïíæòæòíïùòäòáïîàâåäèåùïîèååþìøåèë¸- ñïâì.ïèñâåäïôîòìàâòìûïäòïíèíòøâíåäë- âïíòï äïîòì êóîìòì ìüïþòäóîëþï“, - ïúõï- æåþì ìëìë ôõïêïûå. òíâåìüòúòåþòìøåèëæòíåþòìøåèïôåîõå- þåä ôïáüëîåþçå ìïóþîëþì ìïáïîàâåäëì þòçíåìïìëúòïúòòìïéèïìîóäåþåäòæòîåá- üëîò äåâïí âåôõâïûå. „èåìïèåêâïîüïäøòùòíïìàïíøåæïîåþòà èïîàïäòï ãïçîæòäòï òíâåìüòúòåþò, àóè- úï, ãïìóä úõîï àâåìàïí øåæïîåþòà øåè- úòîåþóäòï. ðîëþäåèï êâäïâ ïîìåþóäò îåãóäïúòåþòï, ïìåâå êëíêîåüóä òíæóì- üîòåþøòìïêïíëíèæåþäëþïçòìæïçëãïæïæ ãîûåäâïæòïíòîåôëîèòìõåæâòìïîïîìåþë- þï. òèåæò ãâïáâì, îëè òì ðòîâåäò èòèïîàó- äåþïîïúìïþïíêëîåãóäïúòåþìøååõåþïèï- äå æï åôåáüóîïæ èëãâïîæåþï. âåäëæå- þòà îëè 200 000-òïíò þïîòåîò æïòùåâì æï ïìåâåìõâïüòðòìþïîòåîåþòøåòúâäåþï,îïú åîëâíóäòþïíêòìêëèðåüåíúòïøòï,âãóäòì- õèëþ þïçïîçå æëäïîòì èòùëæåþòì ãïïïæ- âòäåþïì æï äïîòì êóîìòì ãïèñïîåþïì - åì ïîòì ñâåäïçå èàïâïîò“, - ãïíèïîüïâì äå- âïí âåôõâïûå. ìïáïîàâåäëøò ãïíõëîúòåäåþóäò ðòîæïðòîòóúõëóîòòíâåìüòúòåþòìèëúó- äëþïè 2019 ùäòì 9 àâåøò 908.9 èäí ïøø æëäïîò øåïæãòíï, èïøòí îëæåìïú 2018 ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò 1094.1 èäí ïøø æëäïîò òñë. 2019 ùäòì III êâïîüïäøò óèì- õâòäåìò ðòîæïðòîò òíâåìüëîò áâåñíåþòì èòõåæâòà ðòîâåä ïæãòäçåï ãïåîàòïíåþó- äò ìïèåôë - 18.8 ðîëúåíüòà, èåëîå ïæ- ãòäçå íòæåîäïíæò - 16.4 ðîëúåíüòà, õë- äë èåìïèåçå àóîáåàò - 10.3 ðîëúåíüòà. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò
  6. 6. 6 www.BFM.ge #568 dekemberi 16.12.2019 ðîëþ(æò)äåèï ãïûâòîåþóäò úõëâîåþòì ôëíçå, èàïâîëþòì øåíïõâïú ìóä óôîë ûâòîò öæåþï òíôäïúòòì çîæòì ðïîïäå- äóîïæ ìïáïîàâåäëøò úõëâ- îåþï ìóä óôîë æï óôîë ûâòîæåþï, èëìïõäåëþïì ñë- âåäæéòóîïæ ãïûâòîåþóäò ðîëæóáúòòì øåûåíï óùåâì, îïú áâåñïíïøò ïîìåþóä èûòèå ìëúò- ïäóî ôëíì êòæåâ óôîë èåüïæ ïèûòèåþì. ïè ñâåäïôîòì ôëíçå êò èàïâîëþòì þòóîëêîïüòó- äò õïîöåþòìàâòì ìóä óôîë èåüò àïíõåþò òõïîöåþï þòóöå- üòæïí. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ùäå- þòï ìïáïîàâåäëøò èúòîå èàïâ- îëþòì êëíúåôúòòì ïóúòäåþ- äëþïçå èòèæòíïîåëþì èìöå- äëþï æï ôïáüëþîòâïæ ñâåäï àïíõèæåþï òèïçå, îëè ìïáïîà- âåäëì èìãïâì ðïüïîï áâåñïíïì ìÿòîæåþï óôîë èëáíòäò æï åôåáüóîò èúòîå èàïâîëþï, îëèåäòú çåæèåüò þòóîëêîï- üòóäò æïþîêëäåþåþòì ãïîåøå èëïãâïîåþì ñâåäï ðîëþäåèïì, ïè èòèïîàóäåþòà áèåæòàò íï- þòöåþò öåî êòæåâ ïî ãïæïæã- èóäï. èúòîå èàïâîëþòì êëí- úåôúòï ãóäòìõèëþæï èàïâîë- þòì çëèòì øåèúòîåþïì åêëíëèò- êïìàïí èòèïîàåþïøò òìå, îëè òì ïî ïéåèïüåþëæåì èøð-ì 3,9 %-ì. ïìåâå, óíæï èëèõæïîòñë þòó- îëêîïüòóäò õïîöåþòì øåèúò- îåþï 100–120 èòäòëíòà. àóè- úï ïîìåþóäò èëíïúåèåþò ìîó- äòïæ ìïðòîòìðòîëì ïèüêòúåþì æï ôïáüòï ùäòæïí–ùäïèæå èàïâîëþòì øåíïõâï ìïáïîàâå- äëì þòóöåüì ìóä óôîë ûâò- îòóöæåþï.ìïáïîàâåäëìïóæò- üòì ìïèìïõóîòì, ðîëåáü þòó- öåüòì èëíòüëîòì èëíïúåèå- þòà 2019 ùäòì 9 àâåøò, ìïöïîë ìåáüëîøò æïìïáèåþóäàï ïíïçéïóîåþïè 1.1 èòäòïîæò äïîò øåïæãòíï, îïú 2018 ùåä- àïí øåæïîåþòà 53 èòäòëíò äï- îòà èåüòï. ãïçîæòäòï ðîåèòï/æïíïèï- üåþòì îïëæåíëþïú, 2019 ùäòì òïíâïî-ìåáüåèþåîøò ìïöïîë æïùåìåþóäåþåþøò öïèøò 167 èò- äòëíò äïîòì ðîåèòï/æïíïèïüò ãïòúï. ðîåèòï–æïíïèïüåþòì ùòäèï øîëèòì ïíïçéïóîåþïøò 15% øåïæãòíï. ùòíï ùäòì ïíï- äëãòóî ðåîòëæøò 149 èòäòë- íò äïîòì ðîåèòï/æïíïèïüåþò òñë ãïúåèóäò. þòóöåüòì èëíòüëîòì úíë- þòà, 2019 ùäòì ðòîâåä úõîï àâåøò èàïâîëþòì èòåî ãïúåèó- ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï àïâò- ìò “çëèòà” (ìïèòíòìüîëåþòì îïëæåíëþòà) æïìïâäóî áâåñ- íåþì ïîïàó øååìïþïèåþï, îòã øåèàõâåâïøò ÷ïèëî÷åþï êòæåú, àóèúï, ãïìïàâïäòìùòíåþåäòï òìòú, îëè ïè áâåñíåþøò ïîìå- þëþì ìïèòíòìüîëåþò, îëèåäàï ïîìåþëþòì ìïÿòîëåþïú ÷âåíì îåïäëþïøò ïî æãïì - òèòãîï- úòòì ìïèòíòìüîë (åâîëðï òèòã- îïúòóäò êîòçòìòì ùòíïøåï), ìïçéâïë ìïáèååþòì, êóíûóäåþò- ìï æï àåâçÿåîòì ìïèòíòìüîë, ëöïõòì ìïèòíòìüîë (ëöïõòì òí- ìüòüóüò ìïáïîàâåäëøò èñï- îòï) æï ï.ø. ãïîæï ïèòìï, àó øåæïîåþïì òèòì ãïàâïäòìùòíåþòà èëâïõ- æåíà, îëè ìïáïîàâåäëøò èõë- äëæ 3.717 èòäòëíò ïæïèòïíò (2017ùäòìïéùåîòà)úõëâîëþì, ãïèëæòì, îëè 1 ìóä èëìïõäå- çå0.0000029ìïèòíòìüîëãâïáâì, îïú þåâîïæ ïéåèïüåþï æïíòòì, òîäïíæòòì, ìäëâïêåàòìï æï ôòíåàòì èï÷âåíåþäåþì - òè áâåñ- íåþòì, îëèäåþòú ðëðóäïúòòà ÷âåíò èìãïâìòï. õëäë àó ìïèòíòìüîëåþòì îïëæåíëþïì åîà ìóä èëìïõ- äåçå èøð-òì èòõåæâòà æïâàâ- äòà, ïéèë÷íæåþï, îëè 11 ìïèò- íòìüîë ïîú òìå úëüïï, èåüòú, ïìåàò ïíãïîòøòà ñëâåä åîà æëäïîçå (èøð åìè-òì) ìïáïîà- âåäëøò 0,0099 ìïèòíòìüîë èë- æòì, îïú ïè áâåñíåþì øëîòì ñâå- äïçå èïéïäò èï÷âåíåþåäòï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå òíôäïúòïìàïí þîûëäï ãïæïèùñâåü ôïçïøòï ìïáïîàâåäëì åîëâíóäèï þïíêèï îå- ôòíïíìòîåþòì ãïíïêâåàò óêâå èåëàõåæ ãïçïîæï æï þëäë ïàùäåóäòì ñâåäï- çå èïéïä íòøíóäçå ïòñâïíï. æïèïüåþòà 0.5 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà èëèïüåþòì øåèæåã èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïíïê- âåàò 9%-èæå ãïòçïîæï. þëäëì ïìåàò èï- éïäò ãïíïêâåàò áâåñïíïì 2008 ùäòì æå- êåèþåîøò ¸áëíæï. ìåþ-ò ïéíòøíóä ãïæïùñâåüòäåþïì èêâåàîïæ ãïçîæòä òíôäïúòóî èëäë- æòíì óêïâøòîåþì, îïæãïíïú íëåèþåîøò òíôäïúòòì ùäòóîèï íòøíóäèï 7%-ì èò- ïéùòï æï öåîöåîëþòà øåèúòîåþòì ðò- îò ïî ó÷ïíì. „íëåèþåîøò ùäòóîèï òíôäïúòïè 7.0 ðîëúåíüò øåïæãòíï. åîàöåîïæ ôïáüë- îåþàïí åîàïæ, òíôäïúòïçå èíòøâíåäë- âïí ãïâäåíïì íëèòíïäóîò åôåáüóîò ãïúâäòàò êóîìòì ãïóôïìóîåþï ïõæåíì. èòèæòíïîå ùäòì ìåáüåèþîòæïí åîëâ- íóäèï þïíêèï ðëäòüòêòì ãïèêïúîåþï æïòùñë, îïú èòçíïæ òìïõïâì ãïúâäòàò êóîìòì ãïóôïìóîåþòæïí èëèæòíïîå òí- ôäïúòóîò çåùëäòì ãïíåòüîïäåþïì. èòóõåæïâïæ þëäë îïèæåíòèå æéòì ãïí- èïâäëþïøò èëèõæïîò ãïèñïîåþòìï, ãïú- âäòàò êóîìò ãïóôïìóîåþóäò î÷åþï, îïú èòçíëþîòâçå èïéïäò òíôäïúòòì èëäëæòíì óùñëþì õåäì. îëãëîú êëèòüåüòì ùòíï ãïæïùñâå- üòäåþåþøò òñë ïéíòøíóäò, òíôäïúò- òì ìïøóïäëâïæòïí ðåîòëæøò èòçíëþ- îòâ èï÷âåíåþåäàïí ïõäëì øåìïíïî÷ó- íåþäïæ ðëäòüòêòì ãïèêïúîåþï òíô- äïúòïçå ãïúâäòàò êóîìòæïí èëèæò- íïîå çåùëäòì ïéèëôõâîïèæå ãïãî- ûåäæåþï. øåìïþïèòìïæ, èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì êëèòüåüèï îåôòíïíìòîå- þòì ãïíïêâåàò 0.5 ðîëúåíüóäò ðóíá- üòà ãïçïîæï. èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì êëèòüåüòì øåèæãëèò ãïæïùñâåüòäåþåþò æïèëêòæå- þóäò òáíåþï òèïçå, àó îïèæåíïæ ìùîï- ôïæ øåèúòîæåþï ãïúâäòàò êóîìòæïí òíôäïúòïçå èëèæòíïîå ùíåõò. ìïáïîà- âåäëì åîëâíóäò þïíêò èëèïâïäøòú æï- ïêâòîæåþï èòèæòíïîå åêëíëèòêóî ðîë- úåìåþìï æï ôòíïíìóî þïçîåþì æï ãïèë- òñåíåþì èòì õåäà ïîìåþóä ñâåäï ìïøó- ïäåþïì ôïìåþòì ìüïþòäóîëþòì óçîóí- âåäìïñëôïæ“, - ïúõïæåþåí ìåþ-øò. åîëâíóäò þïíêòì ãïæïùñâåüòäåþïì åàïíõèåþï æï èõïîì óÿåîì èàïâîëþï. îëãëîú åêëíëèòêòì èòíòìüîò íïàòï àóîíïâï ïèþëþì, åêëíëèòêóîò ãóíæòì æï èïà øëîòì åîëâíóäò þïíêòì, ðòîâå- äïæò çîóíâòì ìïãïíò òíôäïúòòì øåèï- äò ðîåèòï 4.8 èäí äïîòï, õë- äë ìïõåäôïìë æïíïèïüåþò 163 èòäòëíò äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæàïí øåæï- îåþòà 15%-òà èåüòï. àó ùòíï ùäòì òïíâïî-ìåáüåèþåîøò ìï- áïîàâåäëì èàïâîëþïè ìóä 141 èòäòëíò äïîòì æïíïèïüå- þò ãïèëòùåîï, ùåäì òãòâå èï÷- âåíåþåäò 22 èòäòëíòà ãïòçïî- æï. øåìïþïèòìïæ, ãïçîæòäòï æïíïèïüåþòì õâåæîòàò ùòäò èàäòïíïæ èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþïøòú. 3.7 èòäòëíòàïï ãïçîæòäò èòâäòíåþòì õïîöåþò, 2019 ùäòì 9 àâòì ãïíèïâäëþïøò ìïáïîàâå- äëì èàïâîëþïè ïæãòäëþîòâ àó ìïåîàïøëîòìë èòâäòíåþåþ- çå 62.3 èòäòëíò äïîò æïõïî- öï. þòóöåüòì èëíòüëîòì èëíï- úåèåþòà, 2018 ùäòì ïíïäëãòóî ðåîòëæøò èòâäòíåþòì õïîöåþò 58.6 èòäòëíì øåïæãåíæï. ïèýïèïæ ìïáïîàâåäëøò èëáèåæåþì 11 ìïèòíòìüîë: øòíï- ãïí ìïáèåàï ìïèòíòìüîë, îåãò- ëíóäò ãïíâòàïîåþòìï æï òíô- îïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë, ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì ìïèò- íòìüîë, ìïáïîàâåäëì ìïãï- îåë ìïáèåàï ìïèòíòìüîë, ìï- áïîàâåäëì ôòíïíìàï ìïèòíòì- üîë, ìïáïîàâåäëì ãïíïàäå- þòì, èåúíòåîåþòì, êóäüóîòìï æï ìðëîüòì ìïèòíòìüîë, ìï- áïîàâåäëì ëêóðòîåþóäò üå- îòüëîòåþòæïí æåâíòäàï, øîëèòì, öïíèîàåäëþòìï æï ìë- úòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîë, ìïáïîàâåäëì ãïîåèëì æïúâò- ìï æï ìëôäòì èåóîíåëþòì ìï- èòíòìüîë, ìïáïîàâåäëì àïâ- æïúâòì ìïèòíòìüîë, ìïáïîàâå- äëì òóìüòúòòì ìïèòíòìüîë, øåîòãåþòìï æï ìïèëáïäïáë àï- íïìùëîëþòì ìïêòàõåþøò ìïáïî- àâåäëì ìïõåäèùòôë èòíòìü- îòì ïðïîïüò. øåæïîåþòìàâòì: ãåîèïíòïì 15 ìïèòíòìüîë ïáâì, òüïäòïì - 18, ìïôîïíãåàì -16, åìðïíåàì - 17, óíãîåàì - 11, þóäãïîåàì - 16, äòåüóâïì - 14, ðëäëíåàì - 19, ôòíåàì - 11, õëîâïüòïì - 20, îóèòíåàì-15,êâòðîëìì-11,÷å- õåàì - 14, åìüëíåàì - 11, ìäë- âïêåàì-13,ìäëâåíòïì-14,èïä- üïì - èïäüïì 13, øâåæåàì - 12, äïüâòïì - 13, ïâìüîòïì - 10, æòæ þîòüïíåàì - 25 æï ï.ø. ìüïüòìüòêï ï÷âåíåþì, îëè êïâåþåäò éëíòìûòåþåþòï. èòíòìüîòì àáèòà, äïîòì þëäëæ- îëòíæåäò ãïèñïîåþï ïîòì îëãëîú åîëâíóäò þïíêòì ðëäòüòêòì, ïìåâå èàäòïíïæ èàïâîëþòì åêëíëèòêóîò ãóí- æòì èóøïëþòì øåæåãò. òèòìïàâòì êò, îëè øåíåäæåì åêëíëèòêóîò çîæï, ïîìåþëþì ïîïèëíåüïîóäò þåîêåüåþò, îòìò ãïèë- ñåíåþïú èïáìòèïäóîïæ õæåþï. „åì ïîòì æï÷áïîåþóäò ðîòâïüòçï- úòï. îëãëîú òúòà, ðîòâïüòçïúòïøò ùï- èëâòùñåà æï èòèæòíïîåëþì èïìøüïþóîò ðîëåáüåþò, ïãîåàâå åì ïîòì ùòïéøò ãï- èïîüòâåþóäò äòúåíçòåþòì ãïúåèï, üó- îòçèòì ùïõïäòìåþï, ìïåáìðëîüë ùïîèë- åþòì ùïõïäòìåþï. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ìîóäòïæ îåïäòìüóîïæ èòèï÷íòï, îëè ïî ãâáëíæåì åêëíëèòêóîò çîæòì øåíå- äåþï æï ðòîòáòà, ãâáëíæåì èïéïäò çîæï îåãòëíøò, îëãëîú ïèïì ìïåîàï- øëîòìë ëîãïíòçïúòåþò ðîëãíëçòîå- þåí. ðïîïäåäóîïæ êò, äïîèïú ãïíïãî- ûëì ãïèñïîåþï. ìùëîåæ ïèïçåï ìïóþïîò åîëâíóäò þïíêòì ãïíúõïæåþïøòú, îëè äïîò øåìïûäëï êòæåâ ãïèñïîæåì æï òí- ôäïúòïú èëèïâïä ùåäì æïóþîóíæåì àïâòì íòøíóäì“, - ãïíïúõïæï àóîíïâïè. ïèïìàïí, åêëíëèòêòì èòíòìüîòì àáèòà, þòçíåìòì èõîòæïí ïîòì íæëþï èïà øëîòì òè ãïæïùñâåüòäåþåþòì, îï- ìïú ïè þëäë æîëì èàïâîëþï òéåþì, òãòâå äïîòì êóîìòì íëîèïäòçåþòì àâïäìïçîòìòà. „ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòç- íåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ ùåâîò ïíæîòï ãâòæòïíò ïúõïæåþì, îëè åîëâíóäèï þïíêèï èëíåüïîóäò ðëäòüòêòì ãïíïê- âåàò òíôäïúòòì ìïèïîàïâïæ ãïçïîæï, îïú øåæåãòïíò òáíåþï. „ðòîâåä îòãøò, åì íïþòöò ïîï óôîë äïîòì ãïìïèñïîåþäïæ, ïîïèåæ òíôäï- úòòì ìïèïîàïâïæïï ãïæïæãèóäò. þëäë àâòì èëíïúåèåþòà, 7%-òïíò òíôäïúòï ãâïáâì, îïú ðîëãíëçòîåþóä èï÷âåíå- þåäòæïí èíòøâíåäëâíïæ ïîòì ãïæïõîò- äò. åîëâíóä þïíêòì èàïâïîò ïèëúïíïï, òíôäïúòòì ïæåêâïüóî ÷ïî÷ëåþøò æïþ- îóíåþï, èïãîïè ïèïì ïáâì ìïøóïäëâïæò- ïíò ðåîòëæò. øåìïþïèòìïæ, ïè âïæïøò, þó- íåþîòâòï, åì ãïæïùñâåüòäåþï øåæåãåþì ãïèëòéåþì æï âòèåæëâíåþ, îëè òíôäï- úòï æïóþîóíæåþï èòçíëþîòâ èï÷âå- íåþäì. ïìåâå, ïéíòøíóäò ãïæïùñâåüòäå- þï ïòìïõåþï äïîòì êóîìçå, ãïèñïîåþòì àâïäìïçîòìòàïú“, - ïéíòøíï ãâòæòïí- èï. íïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîòíïàòï ùòêäïóîò 2019 ùäòì 9 àâåøò èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï 1.1 èòäòïîæ äïîïèæå,2019 ùäòì 9 àâåøò èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï 1.1 èòäòïîæ äïîïèæå,2019 ùäòì 9 àâåøò èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï 1.1 èòäòïîæ äïîïèæå,2019 ùäòì 9 àâåøò èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï 1.1 èòäòïîæ äïîïèæå,2019 ùäòì 9 àâåøò èàïâîëþòì øîëèòì ïíïçéïóîåþï 1.1 èòäòïîæ äïîïèæå, èòâäòíåþòì õïîöåþò êò 62 èòäòëíïèæå ãïòçïîæïèòâäòíåþòì õïîöåþò êò 62 èòäòëíïèæå ãïòçïîæïèòâäòíåþòì õïîöåþò êò 62 èòäòëíïèæå ãïòçïîæïèòâäòíåþòì õïîöåþò êò 62 èòäòëíïèæå ãïòçïîæïèòâäòíåþòì õïîöåþò êò 62 èòäòëíïèæå ãïòçïîæï

×